COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


maj 07004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


1.
TISOVIC, Mojca, 1979-
        Interaktivni spletni učbenik : senčenje in osvetljevanje v računalniški grafiki : diplomsko delo / Mojca Tisovic. - Ljubljana : [M. Tisovic], 2007. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 52-53. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
- - Interaktivni spletni učbenik : senčenje in osvetljevanje v računalniški grafiki [Elektronski vir] / Mojca Tisovic. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) computer graphics b) software c) računalniška grafika d) programska oprema e) senčenje f) osvetljevanje g) OpenGL

004.92(043.2)
Č II 004(043.2) TISOVIC, M. Interaktivni
COBISS.SI-ID 7008073


1 FILOZOFIJA.


2.
BAHOVEC, Eva D.
        Demokracija je ženskega spola : feministične vaje v slogu / Eva D. Bahovec, Katarina Šetinc ; [urednica Eva D. Bahovec]. - Ljubljana : Društvo za kulturološke raziskave, 2006 ([Ljubljana] : Simčič). - 179 str. ; 22 cm. - (Delta : zbirka zaženske študije in feministično teorijo)

Publikacija raziskovalnega projekta Evropske komisije. - Bibliografija: str. 177-179
ISBN 978-961-90867-9-7 (Društvo za kulturološke raziskave)
a) female - Slovenia b) democracy c)ženska - Slovenija d) demokracija e) feminizem

141.72(497.4)
14 BAHOVEC, E. Demokracija
COBISS.SI-ID 231202560


159.9 PSIHOLOGIJA.


3.
CHOUINARD, Michelle M.
        Children's questions : a mechanism for cognitive development / Michelle M. Chouinard ; with commentary by P.L. Harris, Michael P. Maratsos. - Boston ; Oxford : Blackwell, 2007. - IX, 129 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development, ISSN 0037-976X ; 2007, 1)

Bibliografija: str. 109-111 in na koncu nekaterih poglavij
a) Cognition in children b) Curiosity in children c) Learning, Psychology of

159.922.7
159.922.7 CHOUINARD, M. Children's
COBISS.SI-ID 7045961

4.
DENNISON, Paul Ehrlich
        Brain Gym : priručnik za obitelj i edukatore : jedinstvena "gimnastika za mozak" - program koji u potpunosti aktivira mozak / Paul E. Dennison, Gail E. Dennison ; [prijevod Tatjana Novosel-Herceg i Davor Stančić ; fotografije Ostvarenje]. - 1. izd. - Buševec : Ostvarenje, 2007. - 120 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Pomoć u učenju)

Prevod dela: Brain Gym teacher's edition
ISBN 978-953-6827-54-1
a) brain b) motion c) možgani d) gibanje e) brain gym

159.955(035)
159.955 DENNISON, P. Brain Gym
COBISS.SI-ID 7033161

5.
HANNAFORD, Carla, 1944-
        Pametni pokreti : zašto ne učimo samo glavom : gimnastika za mozak / Carla Hannaford ; uvod Candace B. Pert ; [prijevod Davor Stančić]. - Revidirano i prošireno izd. - Buševec : Ostvarenje, 2007. - 255 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Razvoj djeteta)

Prevod dela: Smart moves: why learning is not all in your head. - Bibliografija in opombe: str. 236-250. - Kazalo
ISBN 978-953-6827-51-0
a) learning b) intelligence c) motion d) učenje e) inteligentnost f) gibanje

159.955
159.955 HANNAFORD, C. Pametni pokreti
COBISS.SI-ID 7032905

6.
        INTERNATIONAL encyclopedia of adolescence / Jeffrey Jensen Arnett, editor. - New York ; London : Routledge : Taylor & Francis, cop. 2007. - 2 zv. (XXII, 1119, [70] str.) : graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
Vsebina:
Vol. 1: A-J
Vol. 2: K-Z
ISBN 0-415-96667-1 ISBN 978-0-415-96667-2
a) developmental psychology b) mladostniki

159.922.8(031)
Č II 159.922.8 INTERNATIONAL encyclopedia
COBISS.SI-ID 33603170

7.
MARENTIČ-Požarnik, Barica
        Psihologija učenja in pouka / Barica Marentič Požarnik ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 299 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 288-294. - Kazalo
ISBN 86-341-2624-2
a) learning psychology b) educational psychology c) psihologija učenja d) pedagoška psihologija

159.953
II 159.953 MARENTIČ, B. Psihologija
COBISS.SI-ID 122468352

8.
SIMISTER, C. J.
        How to teach thinking and learning skills : a practical programme for the whole school / C. J. Simister. - London [etc.] : P. Chapman, cop. 2007. - XV, 156 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 152-153. - Kazalo
ISBN 1-4129-3421-4 (hbk) ISBN 978-1-4129-3421-3 (hbk) ISBN 1-4129-3422-2 (pbk) ISBN 978-1-4129-3422-0 (pbk)
a) thinking b) creativity c) learning aptitude d) mišljenje e) ustvarjalnost f) učna sposobnost g) THINK! (program)

159.955
II 159.955 SIMISTER C. J. How
COBISS.SI-ID 7039049


30/31


9.
        DRUŽINE in družinskoživljenje v Sloveniji / Tanja Rener ... [et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006 (Impress). - 259 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 235-249. - Kazalo. - Povzetek ; Riassunto ; Summary
ISBN 961-6033-86-7 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko) ISBN 978-961-6033-86-2 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) family - Slovenia b) family life c) parent-child relation d) družina - Slovenija e) družinskoživljenje f) odnos med starši in otrokom

316.3(497.4)
316 DRUŽINE in družinsko
COBISS.SI-ID 230780672


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


10.
MILES, Jeremy, 1968-
        Understanding and using statistics in psychology : a practical introduction : or, how I came to know and love the standard error / Jeremy Miles and Philip Banyard. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2007. - 356 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 344-350. - Kazalo
ISBN 0-7619-4396-X (hbk) ISBN 978-0-7619-4396-9 (hbk) ISBN 0-7619-4397-8 (pbk) ISBN 978-0-7619-4397-6 (pbk)
a) psychology b) statistical method c) psihologija d) statistična metoda

311
31 MILES, J. Understanding
COBISS.SI-ID 7027529


316 SOCIOLOGIJA.


11.
BANDURA, Albert, 1925-
        Social foundations of thought and action : a social cognitive theory / Albert Bandura. - Upper Saddle River : Prentice-Hall, cop. 1986. - XIII, 617 str. ; 24 cm. - (Prentice-Hall series in social learning theory)

Bibliografija: str. 523-582. - Kazali
ISBN 0-13-815614-X
a) socialna psihologija b) kognicija c) socialna percepcija d) motivacija e) social psychology f) cognition g) social perception h) motivation

316.62
316.6 BANDURA, A. Social
COBISS.SI-ID 1116774

12.
CRISP, Richard J., 1973-
        Essential social psychology / Richard Crisp and Rhiannon N. Turner. - London [etc.] : SAGE, cop. 2007. - XXV, 381 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0714/2006929059-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0714/2006929059-d.html. - Bibliografija: str. 338-370. - Kazali
ISBN 978-0-7619-4214-6 (hbk) ISBN 0-7619-4214-9 (hbk) ISBN 0-76194-215-7 (pbk) ISBN 978-0-7619-4215-3 (pbk)
a) Social psychology

316
316 CRISP, R. Essential
COBISS.SI-ID 7045705


34 PRAVO.


13.
        NA poti iz nasilja : prakse dela proti nasilju nadženskami / Klavdija Aničić ... [et al.] ; uredila Špela Veselič. - Ljubljana : Društvo SOS telefon zaženske in otroke -žrtve nasilja, 2007 (Ljubljana : Povše). - 214 str. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 211-214
ISBN 978-961-91471-1-5
a) female b) violence c) prevention d)ženska e) nasilje f) prevencija g) pomočžrtvam h) centri za socialno delo

343.62
343 NA POTI iz nasilja
COBISS.SI-ID 231411200


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


14.
GRIČAR, Nevenka
        Kvaliteta bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo / Nevenka Gričar. - Ljubljana : [N. Gričar], 2007. - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 134-139. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mentally handicapped b) standard of living c) adult d) mentalno prizadeti e)življenjski standard f) odrasli g) delovna terapija h) kakovostživljenja i) institucionalno varstvo

364.65(043.2)
Č II 364.65 GRIČAR, N. Kvaliteta
COBISS.SI-ID 2613099

15.
        VODNIK po pravicah invalidov v slovenski zakonodaji / [avtorji Barbara Kresal ... [et al.] ; uredniki Barbara Kresal ... [et al.] ; prevod Marko Novak]. - 2. natis. - Ljubljana : Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2007. - 150 str. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-6660-00-6
a) invalid - Slovenia b) invalid - Slovenija c) pravice d) človekove pravice e) invalidi f) zakonodaja g) Slovenija

364.65-056.26(497.4)
II 36 VODNIK po pravicah Č II 36 VODNIK po pravicah
COBISS.SI-ID 231412480


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


16.
BIESTA, Gert
        Beyond learning : democratic education for a human future / Gert J.J. Biesta. - Boulder ; London : Paradigm, cop. 2006. - X, 171 str. ; 22 cm. - (Interventions : education, philosophy & culture)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip067/2006001592.html. - Bibliografija: str. 153-161. - Kazali
ISBN 1-5945-1233-7 (hbk) ISBN 978-1-5945-1233-9 (hbk) ISBN 1-5945-1234-5 (pbk) ISBN 978-1-5945-1234-6 (pbk)
a) philosophy of education b) aims of education c) democracy d) pedagoška filozofija e) vzgojni cilji f) demokracija g) demokratična vzgoja

37.01
37.01 BIESTA, G. Beyond learning
COBISS.SI-ID 7023433

17.
GLUŠIČ, Nada
        Šola za starše kot oblika usposabljanja za vzgojo otrok : magistrsko delo / Nada Glušič. - Ljubljana : [N. Glušič], 2007. - 171 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 129-137. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) parent education b) drug addiction c) prevention d) izobraževanje staršev e) zasvojenost z drogami f) prevencija g) šola za starše h) vzgojni problemi i) programi izobraževanja

37.018(043.2)
Č II 37.018 GLUŠIČ, N. Šola
COBISS.SI-ID 7020361

18.
        INTERNATIONAL perspectives on educational diversity and inclusion : studies from America, Europe and India / edited by Gajendra K. Verma, Christopher R. Bagley and Madan Mohan Jha. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - IX, 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip074/2006036670.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-42777-0 (hbk) ISBN 978-0-415-42777-7 (hbk) ISBN 0-415-42778-9 (pbk) ISBN 978-0-415-42778-4 (pbk)
a) intercultural education b) national minority c) right to education d) interkulturna vzgoja e) nacionalna manjšina f) pravica do izobraževanja g) globalizacija h) inkluzija i) večkulturnost

37.01(082)
37.01 INTERNATIONAL perspectives
COBISS.SI-ID 7027273

19.
KREK, Janez, 1963-
        Sintetizirana interpretacija rezultatov raziskave : vprašanja vzgojne zasnove, socialne klime, nasilja in drog : zaključno poročilo / Janez Krek (nosilec) ; Mojca Kovač Šebart ... [et al.] [sodelavci]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Filozofska fakulteta, 2007. - 133 f. ; 30 cm. - (Ciljno raziskovalni projekt ; V5-0938)

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 130-133 in na dnu strani
a) primary school - research project b) classroom climate c) violence d) narcotic e) osnovna šola - raziskovalni projekt f) razredno vzdušje g) nasilje h) narkotik

37.01
COBISS.SI-ID 7029577

20.
KREK, Janez, 1963-
        Socialna klima na šoli - vzgojni koncept, preprečevanje nezaželenih pojavov (nasilje, droge) ter evaliviranje preventivnih programov : zaključno poročilo / Janez Krek (nosilec) ; Mojca Kovač Šebart ... [et al.] (sodelavci). - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Filozofska fakulteta, 2007. - 21 f. ; 30 cm. - (Ciljno raziskovalni projekt ; V5-0938)

Ov. nasl.
a) socilana klima b) vzgojni koncepti c) preventivni programi d) raziskovalni projekti

37.01
COBISS.SI-ID 7028809

21.
KREK, Janez, 1963-
        Teoretične osnove raziskave s temeljnimi raziskovalnimi vprašanji in metodologija : zaključno poročilo / Janez Krek (nosilec) ; Mojca Kovač Šebart, Andreja Hočevar, Janez Vogrinc [sodelavci]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Filozofska fakulteta, 2007. - 94 f. ; 30 cm. - (Ciljno raziskovalni projekt ; V5-0938)

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 69-71 in na dnu strani
a) public education b) aims of education c) research project d) javno šolstvo e) vzgojni cilji f) raziskovalni projekt

37.01
COBISS.SI-ID 7029321

22.
        RAZVIJANJE partnerstva med fakulteto, šolami in vrtci = Development of partnership among faculties, schools and nursery schools / zbrali in uredili Tatjana Vonta in Vida Medved Udovič ; [prevajalka Anja Zorman]. - Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2005 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 129 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., uvodno besedilo tudi v angl. - 300 izv. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Povzetki v slov. in angl. jeziku. - Kazalo
ISBN 961-6328-31-X (Založba Annales)
a) cooperation b) university c) nursery school d) school e) sodelovanje f) univerza g) vrtec h) šola i) partnerstvo

37.01
37.01 RAZVIJANJE partnerstva
COBISS.SI-ID 222809088

23.
ROGERS, Bill, 1947-
        Behaviour management : a whole-school approach / Bill Rogers. - 2nd ed. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi ; Singapore : P. Chapman, cop. 2007. - IX, 294 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 287-290. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-3451-0 (hbk) ISBN 1-4129-3451-6 (hbk) ISBN 1-4129-3452-4 (pbk) ISBN 978-1-4129-3452-7 (pbk)
a) class management b) misconduct c) discipline d) bullying e) vodenje razreda f) neprimerno vedenje g) disciplina h) strahovanje

37.015.3
37.015.3 ROGERS, B. Behaviour
COBISS.SI-ID 7026505

24.
SCHMIDT, Majda
        Gluhi in naglušni učenci v integraciji/inkluziji / Majda Schmidt, Branka Čagran. - Maribor : Slavistično društvo, 2006 (Maribor : Dravska tiskarna). - 157 str. ; 21 cm. - (Zbirka Zora ; 43)

Bibliografija: str. 137-145
ISBN 961-6320-37-8
a) aurally handicapped - deaf b) integration c) project d) slušno prizadeti - gluhi e) integracija f) projekt g) inkluzija

376.1-056.263
376.1-056.263 SCHMIDT, M. Gluhi
COBISS.SI-ID 57552641

25.
        STATISTIČNA interpretacija rezultatov. A, Vzgojni koncept in socialna klima : osnovna šola : [2004-2007]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Filozofska fakulteta, 2007. - 120 f. : preglednice ; 30 cm. - (Ciljno raziskovalni projekt ; V5-0938)

Ov. nasl.
a) primary school - research project b) osnovna šola - raziskovalni projekt c) vzgojni koncepti d) socialna klima

37.01
COBISS.SI-ID 7030345

26.
        STATISTIČNA interpretacija rezultatov. B, Vzgojna zasnova in socialna klima : gimnazije : [2004-2007]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Filozofska fakulteta, 2007. - 139 f. : preglednice ; 30 cm. - (Ciljno raziskovalni projekt ; V5-0938)

Ov. nasl.
a) secondary school - research project b) srednja šola - raziskovlani projekt c) gimnazije d) socialna klima

37.01
COBISS.SI-ID 7030857

27.
        STATISTIČNA interpretacija rezultatov. C, Problematika nasilja in drog : osnovna šola : [2004-2007]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Filozofska fakulteta, 2007. - 141 f. : preglednice ; 30 cm. - (Ciljno raziskovalni projekt ; V5-0938)

Ov. nasl.
a) primary school - research project b) narcotic c) violence d) osnovna šola - raziskovalni projekt e) narkotik f) nasilje

37.01
COBISS.SI-ID 7031113

28.
        STATISTIČNA interpretacija rezultatov. D, Problematika nasilja in drog : gimnazije : [2004-2007]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Filozofska fakulteta, 2007. - 52 f. : preglednice ; 30 cm. - (Ciljno raziskovalni projekt ; V5-0938)

Ov. nasl.
a) secondary school - research project b) narcotic c) violence d) srednja šola - raziskovalni projekt e) narkotik f) nasilje

37.01
COBISS.SI-ID 7031369

29.
        VPRAŠALNIKI : gimnazije. Vzgojni koncept : učitelji : ravnatelji : dijaki. Nasilje, droge : učitelji : ravnatelji : dijaki : starši. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Filozofska fakulteta, 2007. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm. - (Ciljno raziskovalni projekt ; V5-0938)

Ov. nasl.
a) secondary school - questionnaire - research project b) srednja šola - vprašalnik - raziskovalni projekt

37.01
COBISS.SI-ID 7031881

30.
        VPRAŠALNIKI : osnovna šola. Vzgojni koncept : učitelji : ravnatelji : učenci : starši. Nasilje, droge : učitelji : ravnatelji : učenci : starši. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Filozofska fakulteta, 2007. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm. - (Ciljno raziskovalni projekt ; V5-0938)

Ov. nasl.
a) primary school - research project - questionnaire b) osnovna šola - raziskovalni projekt - vprašalnik

37.01
COBISS.SI-ID 7032393


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


31.
PETROVČIČ, Nadja
        Humanizacija odnosov učitelj - starši : diplomsko delo / Nadja Petrovčič. - Ljubljana : [N. Petrovčič], 1992. - 78 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-78. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) parent-teacher relation b) parent-pupil relation c) odnos med starši in učiteljem d) odnos med starši in učencem

37.018.26(043.2)
Č II 37.016(043.2) PETROVČIČ, N. Humanizacija
COBISS.SI-ID 7012169


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


32.
        ISSA mednarodni certifikat odličnosti za vzgojitelje in učitelje : osnovne informacije o postopkih, ciljih in pogojih certifikacijskega procesa / [avtorji Tatjana Vonta ... [et al.] ; urednik Tatjana Vonta]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2006 ([Ljubljana] : Pedagoški inštitut). - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
ISBN 961-6086-24-3
a) teaching profession b) standard c) učiteljski poklic d) norma e) ISSA f) Korak za korakom g) mednarodni certifikat h) odličnost i) vzgojitelji j) učitelji

371.13/.16(083.74)
II 371.13/.16 ISSA mednarodni certifikat
COBISS.SI-ID 220347392

33.
KOREN, Andrej
        Ravnateljevanje : vprašanja o vodenju šol brez enostavnih odgovorov / Andrej Koren ; [strokovna recenzenta Norbert Jaušovec in Dejan Hozjan]. - Koper : UP Fakulteta za management ; Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2007. - 173 str. ; 24 cm. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper)

Bibliografija: str. 161-170. - Kazalo citiranih avtorjev
ISBN 978-961-6573-50-4 (Fakulteta za management)
a) head teacher b) school based management c) school management d) ravnatelj šole e) vodenje šole f) upravljanje šole g) ravnateljevanje h) uspešnost šole i) timsko vodenje j) vodstveni stili k) distribuirano vodenje l) konstruktivistično vodenje m) kriteriji vodenja n) etično vodenje

371.13/.16
371.13/.16 KOREN, A. Ravnateljevanje
COBISS.SI-ID 230938880

34.
        KURIKULUM za vrtce : predšolska vzgoja v vrtcih / [besedilo so pripravili Eva D. Bahovec ... [et al.] ; v delovnih skupinah za pripravo področij dejavnosti so sodelovali Igor Cvetko ... [et al.] ; [izdajatelj] Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za šolstvo. - 2. izd., 2. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007 ([Ljubljana] : Littera picta). - 78 str. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 76-78
ISBN 978-961-234-613-3 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
a) pre-school education b) curriculum c) predšolska vzgoja d) kurikulum e) vzgojni programi

371.214:373.2
371.214 KURIKULUM 371.214 KURIKULUM za vrtce
COBISS.SI-ID 232866560

35.
MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT 2007 (2007 ; Kranjska Gora)
        Zbornik / Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2007, Kranjska Gora, 19.-21. april 2007 ; [organizatorji] Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - ARNES ... [et al.] ; [uredili Maja Vreča, Urška Bohte]. - Ljubljana : Arnes, 2007 ([Ljubljana] : Tiskarna Kalipso). - 200 str. ; 23 cm

Na ov. tudi ime sestanka v angl.: International Conference Enabling Education and Research with ICT, 19th-21st April 2007. - Besedilo v slov. in prevod v angl. - Zbornik povzetkov je izšel v kompletu s CD-ROMom, ki vsebuje tudi polna besedila prispevkov in povzetke v slov. in angl. - 500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6321-03-7 ISBN 978-961-6321-03-71 !
a) educational technology - conference b) izobraževalna tehnologija - konferenca c) videokonference d) internet e) informacijska tehnologija f) komunikacijska tehnologija

371.3(063)
371.3 MEDNARODNA Zbornik
COBISS.SI-ID 232188672

36.
        RETHINKING pedagogy for a digital age : designing and delivering e-learning / edited by Helen Beetham and Rhona Sharpe. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - XX, 260 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip074/2006035710.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-40874-1 (pbk) ISBN 978-0-4154-0874-5 (pbk) ISBN 0-415-40873-3 (hbk) ISBN 978-0-4154-0873-8 (hbk) ISBN 0-203-96168-4 (ebk) ISBN 978-0-2039-6168-1 (ebk)
a) didactic use of computer b) educational technology c) didaktična uporaba računalnika d) izobraževalna tehnologija e) e-učenje

371.3(082)
371.3 RETHINKING pedagogy
COBISS.SI-ID 7021385


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


37.
HRKAČ, Tanja
        Spremljanje lastnih izkušenj pri opisnem ocenjevanju v šolskem letu 1995/96 : diplomsko delo / Tanja Hrkač. - Ljubljana : [T. Hrkač], 1997. - 103 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 102-103. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) marking b) ocenjevanje c) opisno ocenjevanje d) primeri

371.26(043.2)
Č II 371.2(043.2) HRKAČ, T. Spremljanje
COBISS.SI-ID 7011401

38.
KOLIN, Vesna, 1982-
        Preverjanje in ocenjevanje pri angleškem jeziku v 4. razredu devetletne osnovne šole - izkušnje in stališča učiteljev, staršev in učencev : diplomsko delo / Vesna Kolin. - Ljubljana : [V. Kolin], 2007. - 110, [19] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) English language b) early learning c) marking d) angleščina e) zgodnje učenje f) ocenjevanje

371.26:811.111(043.2)
Č II 371.2(043.2) KOLIN, V. Preverjanje
COBISS.SI-ID 7017033


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


39.
        BEYOND listening : children's perspectives on early childhood services / edited by Alison Clark, Anne Trine Kjorholt and Peter Moss. - Bristol : Policy Press, cop. 2005. - VII, 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0611/2006386868.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 1-86134-613-1 (hbk) ISBN 978-1-8613-4613-1 (hbk) ISBN 1-8613-4612-3 (pbk) ISBN 978-1-8613-4612-4 (pbk)
a) pre-school education b) adult-child relation c) attitude d) predšolska vzgoja e) odnos med odraslim in otrokom f) stališče

373.2(082)
373.2 BEYOND listening
COBISS.SI-ID 7026761

40.
CASEY, Theresa
        Environments for outdoor play : a practical guide to making space for children / Theresa Casey. - London : P. Chapman, cop. 2007. - VIII, 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 109-111. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2936-3 (hbk) ISBN 1-41292-936-9 (hbk) ISBN 1-41292-937-7 (pbk) ISBN 978-1-41292-937-0 (pbk)
a) playground b) open air activities c) igrišče d) dejavnosti na prostem

373.2.016:50
II 373.2.016:50 CASEY, T. Environments
COBISS.SI-ID 7037769

41.
COCKBURN, Anne
        Teaching mathematics with insight : the identification, diagnosis and remediation of young children's mathematical errors / Anne D. Cockburn ; with illustrations by Peter Kent. - London ; New York : RoutledgeFalmer, cop. 1999. - VIII, 124 str. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0652/99159688-d.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7507-0803-4 (pbk) ISBN 978-0-7507-0803-6 (pbk)
a) mathematics b) teaching method c) beginning learning d) matematika e) didaktična metoda f) začetno učenje

373.2.016:51
373.2.016:51 COCKBURN, A. Teaching
COBISS.SI-ID 7021129

42.
HONG, Chia Swee
        Sensory motor activities for early development / Chia Swee Hong, Helen Gabriel & Cathy St John ; illustrations by Sarah Avey. - Bicester : Speechmark, 2006, cop. 1996. - X, 93 str. : ilustr. ; 30 cm. - (A Speechmark practical photocopy manual)

Bibliografija: str. 88-90
ISBN 0-86388-418-0 ISBN 978-0-86388-418-4
a) backward child b) sensorimotor activity c) sensorimotor coordination - exercise d) razvojno moten otrok e) senzomotorika f) senzomotorična koordinacija - vaja

373.2.016
II 373.2.016 HONG, C. Sensory
COBISS.SI-ID 7021641


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


43.
PERPAR, Anita, 1984-
        Razlike v opisovanju 3- in 5-letnih otrok : diplomska naloga / Perpar Anita. - Ljubljana : [A. Perpar], 2007. - 55 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 55. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) communication c) pre-school child d) govor e) komunikacija f) predšolski otrok g) opisovanje

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2(043.2) PERPAR, A. Razlike
COBISS.SI-ID 7016777

44.
ŠPARLEK, Vesna, 1967-
        Ocena učinkovitosti individualnega programa za razvoj govora : diplomska naloga / Vesna Šparlek. - Ljubljana : [V. Šparlek], 2006. - 63 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) pronunciation c) speech d) predšolski otrok e) izgovorjava f) govor g) govorni razvoj h) govorne napake

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠPARLEK, V. Ocena
COBISS.SI-ID 7016521

45.
VIDMAR, Irena, 1976-
        Spodbujanje razvoja čutil z ustvarjalnimi igrami : diplomska naloga / Irena Vidmar. - Ljubljana : [I. Vidmar], 2007. - 85 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) sensation b) experiential learning c) creativity d) občutek e) izkustveno učenje f) ustvarjalnost g) čutila h) senzorni procesi

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) VIDMAR, I. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 7012425


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


46.
POSOKHOVA, Ilona
        Kako pomoći djetetu s teškoćama u čitanju i pisanju : praktični priručnik / Ilona Posokhova. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Buševec : Ostvarenje, 2007. - 182 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Pomoć u učenju)

Bibliografija: str. 180
ISBN 978-953-6827-53-4
a) speech defect b) speech therapy c) language development d) govorna motnja e) ortofonija f) jezikovni razvoj g) logopedija h) govorni razvoj i) pomoč staršem

373.32.016:003
373.32.016:003 POSOKHOVA, I. Kako
COBISS.SI-ID 7045449

47.
RAZSTAVA Likovni svet otrok (39 ; 2007 ; Šoštanj)
        Osnovna šola Šoštanj prireja 39. razstavo Likovni svet otrok 2007 / [urejanje Alenka Venišnik]. - Šoštanj : Osnovna šola, 2007 ([Velenje] : Gorenje I.P.C.). - 46 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Likovni svet otrok 2007. - Potiskane notr. str. ov. - 600 izv.
ISBN 978-961-92071-0-9
a) art education - exhibition b) likovna vzgoja - razstava

373.32.016:74
373.32.016:74 RAZSTAVA Likovni svet 2007
COBISS.SI-ID 232503552

48.
VOVK Korže, Ana
        Prisluhnem okolju 1 : učbenik za spoznavanje okolja za 1. razred devetletke / Ana Vovk Korže, Nika Golob ; [ilustratorka Kristina Krhin ; fotografije Ana Vovk Korže ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 33 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-209-698-4
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 VOVK KORŽE Prisluhnem 1
COBISS.SI-ID 230371840


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


49.
PORENTA, Ana
        Ustvarjalnost učitelja in učencev pri pouku v prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Ana Porenta Rigler. - Ljubljana : [A. Porenta Rigler], 1992. - 60 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 57-59. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) creativity b) teaching c) attitude d) ustvarjalnost e) pouk f) stališče

373.32.016(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) PORENTA, A. Ustvarjalnost
COBISS.SI-ID 7011913

50.
ŠEGEC, Maruša
        Nadarjeni učenci pri pouku matematike na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Maruša Šegec. - Izola : [M. Šegec], 1992. - 96 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-96. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk - Enota Koper
a) mathematics b) gifted c) primary school d) matematika e) nadarjeni f) osnovna šola

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.32.016:51(043.2) ŠEGEC, M. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 1013719


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


51.
DANIELS, Ellen R.
        Oblikovanje inkluzivnih oddelkov / Ellen R. Daniels in Kay Stafford ; uvod Pamela A. Coughlin ; [prevod, priredba Tatjana Vonta]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2003 ([Ljubljana] : Artelj). - 248 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Prevod dela: Creating inclusive classrooms. - 200 izv. - Bibliografija: str. 244-248
ISBN 961-6086-19-7
a) backward child b) integration c) pre-school education d) razvojno moten otrok e) integracija f) predšolska vzgoja g) pomoč otrokom h) inkluzija

376.1(035)
II 376.1 DANIELS, E. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 125865728

52.
MARIN, Lidija, 1973-
        Pogoji za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec : magistrsko delo / Lidija Marin. - Ljubljana : [L. Marin], 2007. - VII, 127 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-127. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) pre-school education c) integration d) razvojno moten otrok e) predšolska vzgoja f) integracija

376.1(043.2)
Č II 376.1 MARIN, L. Pogoji
COBISS.SI-ID 7020873

53.
TUTT, Rona
        Every child included / Rona Tutt. - London [etc.] : P. Chapman, cop. 2007. - XIV, 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-125. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-4488-5 (hbk) ISBN 1-4129-4488-0 (hbk) ISBN 1-4129-4489-9 (pbk) ISBN 978-1-4129-4489-2 (pbk)
a) backward child b) integration - England c) government policy d) razvojno moten otrok e) integracija - Anglija f) vladna politika g) inkluzija

376.1
II 376.1 TUTT, R. Every child
COBISS.SI-ID 7039305


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


54.
RAMŠAK, Nadja, 1979-
        Analiza stališč do gluhih v vzgoji in izobraževanju : diplomsko delo / Nadja Ramšak. - Ljubljana : [N. Ramšak], 2006. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) aurally handicapped - deaf b) integration c) attitude d) slušno prizadeti - gluhi e) integracija f) stališče

376.1-056.263(043.2)
Č II 376.1-056.263(043.2) RAMŠAK, N. Analiza
COBISS.SI-ID 7010889


378 VISOKO ŠOLSTVO.


55.
        HIGHER music education : summary of tuning findings : 6th Draft, March 2007. - [Brussels] : Socrates - Erasmus, 2007. - 19 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Erasmus thematic network for music Polifonia
a) higher education b) music education c) visokošolsko izobraževanje d) glasbena vzgoja e) Tuning (projekt)

378(082)
II 378 HIGHER music
COBISS.SI-ID 7022409

56.
        QUALITY assurance and accreditation in higher music education : characteristics, criteria and procedures : version 23 March 2007. - [Brussels] : Socrates - Erasmus, 2007. - 45 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)
a) higher education b) music education c) visokošolsko izobraževanje d) glasbena vzgoja

378(082)
II 378 QUALITY assurance
COBISS.SI-ID 7022665

57.
UNIVERZA na Primorskem (Koper)
        Moja univerza = My university = La mia universita / [besedilo Lucija Čok, Salvator Žitko, Ksenija Murari ; prevod Manca Gašperšič ... [et al.] ; fotografije Vilko Filač ... et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem = Universita del litorale = University of Primorska, [2006?] ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 83 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl. - Slov. besedilo in vzpor. angl. prevod. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.500 izv. - Opombe z bibliografijo pri enem prispevku. - Povzetek v it. pri vseh poglavjih, pri enem poglavju tudi v franc.
a) higher education - Slovenia b) visokošolsko izobraževanje - Slovenija c) Primorska d) visokošolski študij e) študenti f) zgodovina

378(497.4-15)(082)
378 UNIVERZA Moja univerza
COBISS.SI-ID 229891584

58.
UNIVERZA na Primorskem (Koper)
        Moja univerza [Elektronski vir] = My university = La mia universita / [besedilo Lucija Čok, Salvator Žitko, Ksenija Murari ; prevod Manca Gašperšič ... [et al.] ; fotografije Vilko Filač ... et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, [2006?]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve niso navedene
a) higher education - Slovenia b) visokošolsko izobraževanje - Slovenija c) Primorska d) visokošolski študij e) študenti f) zgodovina

378(497.4-15)(086.034.4)
cdr 378 UNIVERZA Moja univerza
COBISS.SI-ID 7027785

59.
ZGAGA, Pavel
        Looking out [Elektronski vir] : the Bologna process in a global setting : on the "External dimension" of the Bologna process / Pavel Zgaga. - Oslo : Ministry of Education and Research, 2006. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. na CD-ROM-u
ISBN 978-82-583-0910-6
a) higher education - Europe b) visokošolsko izobraževanje - Evropa c) Bolonjski proces d) dokumenti

378
cdr 378 ZGAGA, P. Looking out
COBISS.SI-ID 7040329


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


60.
GRIL, Alenka, 1969-
        Prosti čas mladih v Ljubljani / Alenka Gril. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2006. - VII, 83 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 81-83
ISBN 961-6086-35-9 ISBN 978-961-6086-35-6 (ISBN13)
a) leisure b) youth c) prosti čas d) mladina e) mladi f) mladostniki g) družba h) socialni prostori i) socialni konteksti j) psihofizični razvoj

379.8-053.5/.6(497.4 Ljubljana)
379.8 GRIL, A. Prosti čas
COBISS.SI-ID 230792960

61.
        INTERES zbudi dejavnost : [zbornik prispevkov] / [avtorji Natalija Komljanc ... [et al.] ; zbrala in uredila Natalija Komljanc ; prevod Nataša Malovrh, Natalija Komljanc ; ilustracije Miha Mohor, Said Bešlagić]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007 ([Dobrova] : Kagraf). - 100 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Podnasl. naveden v kolofonu. - 700 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-234-605-8
a) extra-curricular activities b) primary school c) interesne dejavnosti d) osnovna šola

379.8:373.3(497.4)(082)
379.8 INTERES zbudi dejavnost
COBISS.SI-ID 231906816


39(043.2) ETNOLOGIJA.


62.
KOPRIVNIKAR, Katja, 1982-
        Aplikacija psihoanalitične teorije Bruna Bettelheima na analizo modela ljudske pravljice : diplomsko delo / Katja Koprivnikar. - Ljubljana : [K. Koprivnikar], 2007. - V, 148 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 147-148. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) psychoanalysis c) pravljica d) psihoanaliza

398.2:82-343(043.2)
Č II 39(043.2) KOPRIVNIKAR, K. Aplikacija
COBISS.SI-ID 7023689


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


63.
MIKLAVČIČ, Mateja
        Reševanje problemskih nalog vživalskem vrtu : diplomsko delo / Mateja Miklavčič. - Ljubljana : [M. Miklavčič], 1992. - 139, [63] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 133-138. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) teaching method c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) osnovna šola g) problemski pouk h) reševanje problemov i)živalski vrt

50:371.3(043.2)
Č II 5(043.2) MIKLAVČIČ, M. Reševanje
COBISS.SI-ID 7011145


51 MATEMATIKA.


64.
O'SHEA, Donal
        The Poincaré conjecture : in search of the shape of the universe / Donal O'Shea. - London : Allen Lane, cop. 2007. - IX, 292 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 259-269. - Kazalo
ISBN 978-1-846-14012-9 (hbk) ISBN 1-8461-4012-9 (hbk)
a) Poincaré, Henri (1854-1912) b) mathematics c) matematika d) topologija

515.1
515.1 O'SHEA, D. Poincaré
COBISS.SI-ID 7027017

65.
        REALNA števila ; Linearna funkcija / Angela Blaznik ... [et al.] ; [tehnične risbe narisal Martin Zemljič ; ilustriral Matjaž Schmidt]. - 12., prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005. - 149 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika. Zbirka nalog za srednje šole / DZS)

ISBN 86-341-3992-1 ISBN 86-341-0181-9 (zbirka)
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) REALNA števila
COBISS.SI-ID 218806784

66.
ZOMORODIAN, Afra J., 1974-
        Topology for computing / Afra J. Zomorodian. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2005. - XIII, 243 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge monographs on applied and computational mathematics ; 16)

Bibliografija: str. 235-239. - Kazalo
ISBN 0-521-83666-2 (hbk)
a) mathematics b) matematika c) topologija d) geometrija lege e) geometrija položaja f) teorija oblike g) procesiranje podatkov h) algoritmi

515.1
515.1 ZOMORODIAN, A. Topology
COBISS.SI-ID 5029716


53 FIZIKA.


67.
ZUPAN, Dejan, 1971-
        Rešene naloge iz fizike 2 : za srednje šole. Toplota, nihanje in valovanje / Dejan Zupan ; [ilustracije [in] risbe Martina Zavec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ataja, 2007 ([Celje] : Grafika Gracer). - 181 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.
ISBN 961-6225-91-X ISBN 978-961-6225-91-5
a) physics - exercise b) secondary education c) fizika - vaja d) srednješolski pouk

53(075.3)
53(075.3) ZUPAN, D. Rešene naloge 2
COBISS.SI-ID 230013696


54(043.2) KEMIJA.


68.
KLOPČIČ, Suzana, 1973-
        Odnos učencev osnovne šole do kemije : diplomsko delo / Suzana Klopčič. - Ljubljana : [S. Klopčič], 1999. - 74, [5] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in fizika. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za matematiko in fiziko
a) chemistry b) motivation c) pupil attitude d) kemija e) motivacija f) stališče učencev

54(043.2)
Č II 54(043.2) KLOPČIČ, S. Odnos
COBISS.SI-ID 7011657


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


69.
KRALJ, Metka, 1956-
        Biologija 9. Učbenik za 9. razred devetletne osnovne šole / Metka Kralj, Andreja Slapnik ; [ilustracije Tomaž Amon, Jure Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 86-365-0448-1
a) biology - textbook b) primary education c) biologija - učbenik d) osnovnošolski pouk

57(075.2)
II 57(075.2) KRALJ, M. Biologija 9
COBISS.SI-ID 124936704


61 MEDICINA.


70.
GAVIN, Mary L.
        Otrok v formi : praktični vodnik za vzgojo zdravih otrok - od rojstva do najstniških let / Mary L. Gavin, Steven A. Dowshen, Neil Izenberg ; predgovor Jane Collins ; [prevedel Vital Sever]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 206 str. : ilustr.

Prevod dela: Fit kids
ISBN 978-86-11-17759-5
a) physical development b) nutrition c) telesni razvoj d) prehrana e) telesne aktivnosti f) otroci

614
614 GAVIN, M. L. Otrok v formi
COBISS.SI-ID 228915456

71.
KALOPER, Urška
        Zdravo ; Sladko / Urška Kaloper ; [ilustracije Marija Nabernik ; fotografije, oblikovanje in likovno-tehnično urejanje Polona Čelhar]. - Ljubljana : Tales - Lovšin in ostali, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 104 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 96-97
ISBN 978-961-90509-5-8
a) diabetes b) nutrition c) diabetes d) prehrana e) zdravje f)življenje g) športna aktivnost h) sladkorna bolezen

616.379-008.64:613
616 KALOPER, U. Zdravo
COBISS.SI-ID 231998720


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


72.
FOŠNARIČ, Samo
        Tehnika in tehnologija 7. Delovni zvezek z delovnim gradivom za 7. razred devetletne osnovne šole / Samo Fošnarič, Drago Slukan, Janez Virtič ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš Zupančič]. - Limbuš : Izotech, 2003 (Maribor : Dravska tiskarna). - 1 mapa (48 str., [3] f. pril.) : ilustr. ; 30 cm

Delovni zvezek z delovnim gradivom spravljen v škatli 23 x 32 cm
ISBN 961-91048-3-8
a) engineering - exercise b) primary education c) tehnika - vaja d) osnovnošolski pouk

62(075.2)(076.5)
II 62 FOŠNARIČ, S. Tehnika 7
COBISS.SI-ID 50462721


62+66/69


73.
FOŠNARIČ, Samo
        Tehnika in tehnologija 7. Učbenik za 7. razred devetletne osnovne šole / Samo Fošnarič, Drago Slukan, Janez Virtič ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš Zupančič]. - Limbuš : Izotech, cop. 2003 (Maribor : Dravska tiskarna). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-91048-2-X
a) engineering - textbook b) primary education c) tehnika - učbenik d) osnovnošolski pouk

62(075.2)
II 62 FOŠNARIČ, S. Tehnika 7
COBISS.SI-ID 50462209


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


74.
ANGERER, Tatjana
        Živimo z rastlinami / [besedilo, risbe] Tatjana Angerer ; [fotografije Alois Angerer ... et al.]. - Celovec : Mohorjeva, 2007. - 218 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-3-7086-0281-3
a) plant b) rastlina c) zdravilne rastline d) uporaba

63
63 ANGERER, T. Živimo
COBISS.SI-ID 231766528


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


75.
LEONARDO da Vinci
        Traktat o slikarstvu / Leonardo da Vinci ; [prevod Tomaž Jurca in Marina Žlender ; spremna beseda Jure Mikuž]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005 ([Begunje na Gorenjskem] : Cicero). - 443 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Trattato della pittura
ISBN 961-6262-72-6
a) Leonardo da Vinci (1452-1519) b) fine arts - painting c) likovna umetnost - slikarstvo d) teorija slikarstva

7.01:929 Leonardo
929 Leonardo:7.01
7 LEONARDO Traktat
COBISS.SI-ID 224204544


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


76.
        ARHITEKTURA 18. stoletja na Slovenskem : obdobje zrelega baroka : katalog razstave Arhitekturnega muzeja Ljubljana na gradu Fužine v Ljubljani od 10. maja do 20. avgusta 2007 / avtor spremne študije in kataloga arhitekturnih spomenikov Nace Šumi ; uredniške opombe h katalogu arhitekturnih spomenikov Asja Krečič ; biografije arhitektov 18. stoletja na Slovenskem, [urednik] Igor Sapač ; fotografije Miran Kambič ; [prevodi v angleščino Amidas in Tina Košak]. - Ljubljana : Arhitekturni muzej, 2007. - 282 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6669-00-9
a) architecture - 18th cent. - Slovenia - catalogue b) arhitektura - Slovenija - 18. stol. - katalog

72(497.4)"17"(083.824)
II 72 ARHITEKTURA 18. stoletja
COBISS.SI-ID 232275456


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


77.
        ANATOMY for artists. - Milano : Vinciana, [200-]. - 34 str. : ilustr. ; 35 cm. - (Leonardo collection ; 4)

Ov. nasl.
ISBN 978-88-8172-003-5
a) drawing b) risanje c) slikarstvo d) anatomija

75(075)=111
Č II 75 ANATOMY for artists
COBISS.SI-ID 7024201

78.
        ANIMALS. - Milano : Vinciana, [200-]. - 30 str. : ilustr. ; 35 cm. - (Leonardo collection. Let us paint ; 12)

Ov. nasl. - Na hrb. str. ov.: Anatomy of animals
ISBN 978-88-8172-011-6
a) painting b) slikarstvo c)živali

75(075)=111
Č II 75 ANIMALS
COBISS.SI-ID 7025481

79.
        CHARACTERISTIC faces. - Milano : Vinciana, [200-]. - 30 str. : ilustr. ; 35 cm. - (Leonardo collection. Let us paint ; 29)

Ov. nasl.
ISBN 978-88-8172-028-0
a) painting b) slikarstvo c) portret

75(075)
Č II 75 CHARACTERISTIC faces
COBISS.SI-ID 7025737

80.
        The DIARIES of Paul Klee : 1898-1918 / edited, with an introduction, by Felix Klee. - Renewed. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1992, cop. 1964. - XX, 434 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Art/literature)

Bibliografija: str. 251-258. - Kazalo
ISBN 978-0-520-00653-9 (hbk) ISBN 0-520-00653-4 (pbk)
a) art b) artist c) umetnost d) umetnik

75Klee P.
75 DIARIES of Paul Klee
COBISS.SI-ID 7038025

81.
        The FUNDAMENTALS of drawing. - Milano : Vinciana, [200-]. - 34 str. : ilustr. ; 35 cm. - (Leonardo collection ; 1)

Ov. nasl.
ISBN 978-88-8172-000-2
a) drawing b) risanje c) perspektiva d) simetrija

75(075)=111
Č II 75 FUNDAMENTALS of drawing
COBISS.SI-ID 7023945

82.
        The FUNDAMENTALS of drawing : [the human figure]. 2. - Milano : Vinciana, [200-]. - 34 str. : ilustr. ; 35 cm. - (Leonardo collection ; 3)

Ov. nasl.
ISBN 978-88-8172-002-6
a) drawing b) risanje c) slikarstvo d) človeško telo

75(075)=111
Č II 75 FUNDAMENTALS of drawing
COBISS.SI-ID 14977170

83.
        HIŠA umetnikov Bažato = [The Bažato artists' house] / [besedilo Nadja Gnamuš, Katja Kogej ; prevod Mira Hinič ; fotografije arhiv GipArt]. - [Kojsko] : Društvo hiše umetnikov Bažato, Gipart, 2006. - 144 str. : ilustr. ; 31 x 32 cm

Vzporedno besedilo v angl.
ISBN 961-91474-2-1
a) Bažato, Marjan (1955-1996) b) painting c) slikarstvo d) slovensko slikarstvo e) hiša umetnikov

75(497.4-15)
75(497.4):929 Bažato M.
II 75 HIŠA umetnikov Bažato
COBISS.SI-ID 226893824

84.
KLEE, Paul
        Pedagogical sketchbook / Paul Klee ; introduction and translation by Sibyl Moholy-Nagy. - London : Faber and Faber, 1968, cop. 1953. - 60 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Pädagogisches Skizzenbuch
ISBN 0-571-08618-7
a) Composition (Art) b) Design c) kompozicija d) dizajn

75 Klee P.
75 KLEE, P. Pedagogical
COBISS.SI-ID 2217582

85.
        PERSPECTIVE and theories of shadows. - Milano : Vinciana, [200-]. - 34 str. : ilustr. ; 35 cm. - (Leonardo collection ; 5)

Ov. nasl.
ISBN 978-88-8172-004-3
a) drawing b) risanje c) perspektive d) konstrukcije

75(075)=111
Č II 75 PERSPECTIVE and theories
COBISS.SI-ID 7024969

86.
        PORTRAITS. - Milano : Vinciana, [200-]. - 30 str. : ilustr. ; 35 cm. - (Leonardo collection. Let us paint ; 32)

Ov. nasl. - Na hrb. str. ov.: Light
ISBN 978-88-8172-031-0
a) painting b) slikarstvo c) portret

75
Č II 75 PORTRAITS
COBISS.SI-ID 7026249

87.
WRIGHT, Alastair, 1965-
        Matisse and the subject of modernism / Alastair Wright. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2004. - 287 str. : barvne. ilustr. ; 28 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/prin051/2003065591.html. - Bibliografija: str. 274-281. - Kazalo
ISBN 0-6911-1830-2 (hbk) ISBN 978-0-691-11830-7 (hbk)
a) Matisse, Henri (1869-1954) b) fine arts - France c) likovna umetnost - Francija d) modernizem

75Matisse H.
II 7 WRIGHT, A. Matisse
COBISS.SI-ID 7013961


77 FOTOGRAFIJA.


88.
ATTENBOROUGH, David, 1926-
        Svetloba na zemlji : naravoslovni fotograf leta : dve desetletji zmagovalnih fotografij / predgovor David Attenborough ; [glavna urednica, besedilo Rosamund Kidman Cox ; prevedla Nika Schlamberger]. - Slovenska izd. - Kranj : Narava, 2005 (Velika Britanija : Butler & Tanner). - 224 str. : ilustr. ; 34 cm

ISBN 961-91407-5-3
a) photography b) fotografija c) umetniška fotografija d) narava e) fotografski motivi

77.047(084.1)
II 77 ATTENBOROUGH, D. Svetloba
COBISS.SI-ID 221588224

89.
FURLAN, Borut
        Tihi svetovi : podvodna fotografija 1995-2004 / [avtor besedila in fotografij] Borut Furlan. - Radovljica : Didakta, 2006 ([Ljubljana] : Hren). - [293] str. : fotogr. ; 28 cm

Ob knjigi Boruta Furlana Tihi svetovi / Arne Hodalič: str. [2-3]
ISBN 961-6530-41-0
a) Furlan, Borut (1959-) b) photography c) fotografija d) podvodni svet e) podvodna fotografija

77.058.2(497.4):929Furlan B.
II 77 FURLAN, B. Tihi svetovi
COBISS.SI-ID 221321216


78 GLASBA.


90.
BARBO, Matjaž
        Izbrana poglavja iz estetike glasbe / Matjaž Barbo. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2006 (Ljubljana : Bori). - 117 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 111-112. - Kazalo
ISBN 961-237-186-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-237-186-9 (ISBN-13)
a) music b) aesthetics c) glasba d) estetika e) glasbena estetika f) zgodovinski pregledi

78.01(081)
78 BARBO, M. Izbrana
COBISS.SI-ID 230798848

91.
KOPAČIN, Barbara
        Vpliv glasbenega učenja na uspešnost pri izobraževanju : magistrsko delo / Barbara Kopačin. - Ljubljana : [B. Kopačin], 2007. - IV, 97 str., 64 str. pril. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) music b) physical development c) cognitive development d) affective development e) glasba f) telesni razvoj g) kognitivni razvoj h) čustveni razvoj

78(043.2)
Č II 78 KOPAČIN, B. Vpliv
COBISS.SI-ID 7020617

92.
OTROŠKI in mladinski pevski zbor RTVS
        Pastirček pripoveduje [Zvočni posnetek] : božične pesmi / Otroški in mladinski pevski zbor RTVS s Simfoniki RTVS ; [dirigenti Anka Jazbec, Tomaž Pirnat ; solist Marcos Fink, bas bariton]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 2006 (Ljubljana : ZKP RTV Slovenija). - 1 CD (50 min, 11 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([2] str.)

Posneto 18. 12. 2005, Velika dvorana Slovenske filharmonije. - Vsebina: Vije se cesta / France Gačnik, prir. T. Vulc. Noč se spušča v Betlehem / Fran Juvan, prir. T. Vulc. Hej, pastirci / France Ačko, prir. T. Vulc. Pastirčki na paši vsi / pomurski ljudski napev, prir. T. Vulc. Bim, bam, bom / France Gačnik, prir. T. Vulc. Le spavaj milo detece / France Mihelčič, prir. T. Vulc. Spi, dete spi / Janez Bitenc, prir. T. Vulc. Kaj se vam zdi / stara slovenska ljudska, prir. A. Misson. Pastirček pripoveduje / slovenska ljudska, Štajerska, prir. Tomaž Habe. Sveti Jožef in Marija / slovenska ljudska, Gorenjska, prir. Andrej Misson. Koleda / slovenska ljudska, prir. Tomaž Habe. Eno novo pošto / slovenska ljudska, prir. Tomaž Habe
109713 RTVS
a) music b) glasba c) božične pesmi

783.651
784.4(497.4)
78.087.681
cd 78 OTROŠKI Pastirček
COBISS.SI-ID 230689280

93.
PESEK, Albinca
        Glasba 5. Učbenik za glasbo v petem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 80 str. : ilustr., note ; 30 cm + 1 CD. - (Lahki učbeniki)

ISBN 978-961-01-0004-1 ISBN 978-961-01-0005-8 !
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 PESEK, A. Glasba 5 cd 78 PESEK, A. Glasba 5
COBISS.SI-ID 232487936

94.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 9. Učbenik za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustracije Mojca Sekulič Fo ; fotografije Ana Haberman ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-209-746-2
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 PESEK, A. Glasba 9
COBISS.SI-ID 232609280

95.
VOGLAR, Mira
        Pleši, pajacek, pleši [Zvočni posnetek] : pesmi in instrumentalne skladbe za otroke / Mira Voglar. - Kranj : Panika, 2003. - 1 CD (42 min, 57 sek) : stereo ; 12 cm

Izvajalci: pojejo Eva Novšak-Houška, Dragica Volenc, Mojca Erat; igrajo Jasna Kalan klavir in čembalo, Maja Teleban flavta, dijakinje vzgojiteljske šole Olga Erat, Marija Rupnik, Sonja Bogataj, Tončka Ferlan, Milena Kos, Radica Slavkovič. - Vsebina: Moji mamici ; Krica kraca ; Pesmica o frnikoli ; Žogica ; Nina, Nina, Nanica ; Polžek ; Pikapolonica ; Čebelica Maja ; Pesmica o čričku ; Dežek ; Pastirica Mica ; Pleši, pajacek, pleši ; Ples ur ; Ples snežink ; Ples zamorčkov ; Ples za nas ; Koračnica ; Ples dveh češenj ; Uspavanka ; Sprehod v gozd ; Zajček ; Veverica ; Medved ; Žabice ; Miška ; Goske ; Konjiči ; En, dva, ena, dva ; Žafran, dober dan ; Vijolica ; Tri pomladne ; Veter, vetrič ; Gos in goske ; Strašanska zver ; Živalski raj ; Tri ribice ; Miške in mačke plešejo
4283
a) otroške pesmice

784.67(086.76)
cd 78 VOGLAR, M. Pleši
COBISS.SI-ID 10967861


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


96.
GÜNTHER, Tobias [Tisoč]
        1000 imenitnih iger / [Tobias Günther ; prevedel Jože Plešej ; ilustriral Hans G. Schellenberger]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 192 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: 1000 tolle Spiele. - Avtor naveden v kolofonu in na ov. - Kazalo
ISBN 978-86-11-17798-4
a) play - reference book b) igra - priročnik c) družabne igre

793.2/.8(035)
793 GÜNTHER, T, 1000 imenitnih
COBISS.SI-ID 231742464


811.111 ANGLEŠČINA.


97.
AVSENAK, Vanja
        Bližnjica do angleške slovnice = Shortcut to English grammar : priročnik in zbirka vaj za gimnazije ter druge srednje šole / Vanja Avsenak ; [risbe Gregor Koželj]. - Ljubljana : Jutro, 2007. - 135 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Zrno znanja)

Bibliografija: str. 135
ISBN 978-961-6433-78-5
a) English language - reference book b) grammar c) angleščina - priročnik d) gramatika e) matura

811.111'36:371.274/.276
II 811.111 AVSENAK, V. Bližnjica
COBISS.SI-ID 231604992


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


98.
        GRADIM slovenski jezik 4 : rad te imam. Delovni zvezek k učbeniku za slovenščino v 4. razred osnovne šole / Dragica Kapko ... [et al.] ; [ilustracije Milanka Fabjančič, Nevenka Drusany ; fotografije Drago Mohor]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Murska Sobota] : Eurotrade Print). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-209-710-3
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) GRADIM 4 Delovni
COBISS.SI-ID 231015168

99.
        GRADIM slovenski jezik 4 : rad te imam. Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole / Dragica Kapko ... [et al.] ; [ilustracije Milanka Fabjančič, Nevenka Drusany ; fotografije Drago Mohor]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-209-711-0
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) GRADIM 4 Učbenik
COBISS.SI-ID 230833152

100.
        SLOVAR slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki [Elektronski vir] / [pripravili in izdali SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji ; izdelava programov Amebis]. - Elektronska izd. na plošči CD-ROM. - Besedilni podatki. - Ljubljana : DZS, 2000. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm, v škatli 7 x 28 x 21 cm + 1 zaščitna disketa + 1 pogodba o uporabi. - (Slovarji DZS)

Sistemske zahteve: 32-bitna različica: računalnik, združljiv z IBM modeli PC (procesor 486 ali višji); operacijski sistem MS Windows 95, Windows NT 4.0 ali novejši; vsaj 8 MB pomnilnika; enota CD-ROM; priporočljivo: trdi disk z 250 MB praznega prostora; 16 MB pomnilnika; miška ali druga podobna vhodna enota. - Sistemske zahteve: 16-bitna različica: računalnik, združljiv z IBM modeli PC (procesor 386SX ali višji); operacijski sistem MS Windows 3.xx, Windows 95 ali Windows NT; vsaj 2 MB pomnilnika; trdi disk z vsaj 25 MB praznega prostora; enota CD-ROM; priporočljivo: 4 MB pomnilnika; miška ali druga podobna vhodna enota. - Podatki natisnjeni na CD-ROM-u in spremnem gradivu
- - Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki. Navodila za uporabo / [navodila za uporabo elektronske izdaje Simon Krek]. - 2000 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 29 str. : graf. prikazi ; 23 cm
ISBN 86-341-2059-7 (komplet) ISBN 86-341-2267-0 (navodila)
a) slovenščina b) knjižni jezik c) slovarji d) CD-ROM

811.163.6'374(086.2.034)
cdr 811.163.6'374 SLOVAR slovenskega
COBISS.SI-ID 105421056

101.
        SLOVENŠČINA 5 : učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole / Jerica Vogel ... [et al.] ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-11-17456-3 ISBN 978-86-11-16463-2 !
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 5 Učbenik
COBISS.SI-ID 232342272


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


102.
AFANAS´EV, Aleksandr Nikolaevič
        Ruske pravljice / Aleksander Nikolajevič Afanasjev ; iz ruščine prevedla Lijana Dejak ; ilustriral Ivan Jakovljevič Bilibin ; [spremna beseda Jana Unuk]. - 1.natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 393 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Veliki pravljičarji)

Prevod dela: Narodnye russkie skazki A. N. Afanas'eva v treh tomah. - A. N. Afanasjev in ruske ljudske pravljice / Jana Unuk: str. 379-393
ISBN 978-86-11-16556-1
a) fairy tale - Russia b) pravljica - Rusija

821.161.1-93-34
821.161.1 AFANASJEV, A,. N. Ruske pravljice
COBISS.SI-ID 230057984

103.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Cesarjeva nova oblačila [Zvočni posnetek] : Andersenovih sedem / [Hans Christian Andersen ; pravljice pripovedujejo Vesna Jevnikar ... [et al.] ; iz danščnine prevedla Silvana Orel Kos ; priredba in režija Irena Glonar]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 2005. - 1 CD (56 min, 28 sek) : stereo ; 12 cm. - (Lahko noč, otroci)

Različni izvajalci. - Vsebina: Cesarjeva nova oblačila ; Grdi raček ; Leteči kovček ; Pastirica in dimnikar ; Stanovitni kositrni vojak ; Svinjski pastir ; Srečna družina
108600
a) pravljice

821.113.4-93-34(0.053.2)(086.76)
cd 82 ANDERSEN, H. Cesarjeva
COBISS.SI-ID 13475385

104.
        ČAROBNA beseda [Zvočni posnetek] / [izbor pravljic Alja Verbole, Frane Podobnik, Mirjam Bevc Peressutti ; režija Radivoj Podbršček ... [et al.] ; [berejo] Damjana Černe ...[et al.] ; glasbena oprema Marko Stopar]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2005. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Lahko noč, otroci)

Vsebina: Čarobna beseda / Valentina Assejeva ; Franjo Jamnik. Večno prijateljstvo / afriška ; Djurdjica Flere. Jaz bom in jaz ne / N.N. Mamažaba inžabčki / Gvido Tartalja ; Ivan Minatti. Bacek in jaz / Metka Cotič. Volk Alojzius / S.K. Davies ; Katarina Minatti. Oblaček Pohajaček / Smiljan Rozman. Veliki godrnjavec / Gertrude Crampton ; Marjana Kobe. Sonce ne gre spat / Branka Jurca
109072
a) pravljice

821-93-34(086.76)
cd 82 ČAROBNA beseda
COBISS.SI-ID 5219614

105.
MALÍK, Jan, 1904-1980
        Žogica Nogica [Zvočni posnetek] / Jan Malik, Emil Smasek ; [vezni tekst Štefka Vendramin ; [zasedba vlog] Slavko Švajger ... [et al.] ; glasba Bojan Adamič ; režija Silva Danilova]. - [Ljubljana] : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 1995, cop. 1954. - 1 CD (54 min, 46 sek) : stereo, ADD ; 12 cm. - (Najlepše pravljice)

DD 0201
a) pravljice

821.162.3-34(086.76)
cd 821.162.3 MALÍK, J. Žogica Nogica
COBISS.SI-ID 8420921

106.
        MIŠKA na radiu [Zvočni posnetek] / [izbor pravljic Alja Verbole, Frane Podobnik, Mirjam Bevc Peressutti ; režija Ana Krauthaker, Elza Rituper, Mojca Cavazza ; [berejo] Helena Peršuh ...[et al.] ; glasbena oprema Marko Stopar, Cvetka Bevc]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2005. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Lahko noč, otroci)

Vsebina: Miška na radiu / Zdenka Kokotec. Sanja in gozdni vilinček / Irena Androjna. Hrizotemida Haralampijev / Špela Stres. Repica / ljudska ; Julian Tuwim ; Lojze Krakar, Mitja Mejak. Trije oblaki / J.P. Jean ; Janja Korošec. Kako je miška odkrila svet / Etienne Delessert ; Nea Mužič Naser. Zajčkov zvonec / madžarska ; Boža škoberne. Kostanjar / Otfried Preussler ; Katja Ogrin. Princeska, ki je hotela ostati krastača / Marija Peršuh. Fantiček medenjak / angleška ; NN
109089
a) pravljice

821-93-34(086.76)
cd 82 MIŠKA na radiu
COBISS.SI-ID 5219870

107.
        SMEJALNO drevo [Zvočni posnetek] / [izbor pravljic Alja Verbole, Frane Podobnik, Mirjam Bevc Peressutti ; režija Ana Krauthaker ... [et al.] ; [berejo] Branko Jordan ...[et al.] ; glasbena oprema Marko Stopar, Darja Hlavka]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2005. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Lahko noč, otroci)

Vsebina: Smejalno drevo / Mira Voglar. Magdalena, mišja glasbenica / Leo Lionni ; Dušan Ogrizek. Vedno te ima nekdo rad / Romana Ercegovič. O muci, ki ni znala presti / A.J. Bonzon. Princeskino popoldne / Saša Eržen. Tri modra vprašanja / Milan Petek. Okradeni polž / Liljana Praprotnik. Palček v čedri / slovenska
109065
a) pravljice

821-93-34(086.76)
cd 82 SMEJALNO drevo
COBISS.SI-ID 5220126


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


108.
        TEMATOLOGIJA : izbrana poglavja / [avtorji Irena Avsenik Nabergoj ... et al.] ; Tone Smolej (ur.). - Ljubljana : Študentska založba, 2007 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 173 str. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

Avtorji poglavij navedeni na str. 173. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-961-242-096-3
a) literature b) literatura c) tematologija d) književnost

821.09(082)
II 82.09 TEMATOLOGIJA
COBISS.SI-ID 230995456


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


109.
LUKES, Steven
        Nenavadno popotovanje profesorja Caritata / Steven Lukes ; prevedel Jure Potokar. - Ljubljana : Sophia, 2004 (Ljubljana : Rotosi). - 271 str. ; 21 cm. - (Zbirka Beseda ; 2004, 3)

Prevod dela: The curious enlightenment of professor Caritat. - O avtorju na prelim. str.
ISBN 961-6294-59-8
a) literatura b) leposlovje c) filozofija d) politična filozofija e) mišljenje f) potovanja g) ideologija h) razsvetljenstvo

821.111-311.2
821.111 LUKES, S. Nenavadno
COBISS.SI-ID 214493184


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


110.
KNUDSEN, Michelle
        Lev v knjižnici / Michelle Knudsen ; ilustracije Kevin Hawkes ; [prevod Selina Ambrož]. - Ljubljana : Kres, cop. 2007 (printed in China). - [41] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Library lion. - Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 978-86-7823-421-7
a) knjižnice

821.112.2
II 821.112.2 KNUDSEN, M. Lev v knjižnici
COBISS.SI-ID 229517312

111.
KRÜSS, James, 1926-1997
        Pevsko tekmovanje zajcev na goljavi [Zvočni posnetek] / James Krüss-Markus Polder ; prevod Mitja Mejak ; glasba Bojan Adamič ; režija Maša Nachtigal-Slavčeva. - Ljubljana : RTV Slovenija, [2006?] (p 1953). - 1 CD (ca 25 min) ; 12 cm

Zasedba vlog: Frane Milčinski, Marijan Benedečič, Mihaela Novak, Lojze Drenovec, Dušan Škedl, Jurij Souček, Drago Makuc, poje Ljubo Kobal, Mila Kačič, Silva Danilova, Boris Kralj, poje Stane Mancini, Božo Grošelj, Ludvik Pečar
108945
a) radijske igre b) pravljice

821.112.2(086.74)
cd 821.112.2 KRÜSS, J. Pevsko
COBISS.SI-ID 1568384


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


112.
MOLIERE
        Tartuffe ali Prevarant : komedija / Moliere ; [prevedel Aleš Berger]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 141 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-01-0147-5

821.133.1-22
821.133.1 MOLIERE Tartuffe
COBISS.SI-ID 232295936


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


113.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Pekarna Mišmaš [Zvočni posnetek] : radijska igra za otroke / Svetlana Makarovič ; [glasba Jani Golob ; režija Zvone Šedlbauer]. - Ljubljana : RTV Slovenija, p 1975, [199-]. - 1 CD (34 min, 59 sek) : stereo ; 12 cm

Izvajalci: Janez Hočevar - Rifle, Duša Počkajeva, Dare Ulaga, Svetlana Makarovič ... [et al.]
108938
a) radijske igre

821.163.6-93-34(086.742)
cd 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Pekarna Mišmaš
COBISS.SI-ID 11175222

114.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Zvezdica Zaspanka [Zvočni posnetek] / Frane Milčinski ; [vezni tekst Jože Tiran ; [zasedba vlog] Alenka Svetel ... [et al.] ; glasba Bojan Adamič ; režija Frane Milčinski]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 1995. - 1 CD (37 min, 15 sek) : stereo ; 12 cm. - (Najlepše pravljice)

Nastopajo še: Milena Kačič, Nace Simončič, Janez Sever, Jože Zupan ... [et al.]
DD 0202 SAZAS
a) pravljice

821.163.6-34(086.76)
cd 821.163.6 MILČINSKI, F. Zvezdica
COBISS.SI-ID 11351355

115.
MUCK, Desa
        Panika / Desa Muck. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 ([Maribor] : Ma-tisk). - 204 str. ; 23 cm. - (Zbirka Kapučino)

O avtorici na zavihku ov.
ISBN 86-11-16600-0

821.163.6-311.2
821.163.6 MUCK, D. Panika
COBISS.SI-ID 213051392

116.
NOVAK, Boris A.
        Kdo je napravil Vidku srajčico [Zvočni posnetek] : [radijska igra za otroke] / Boris A. Novak ; zasedba vlog Kaja Deskovič-Živkovič...[et al.] ; glasba Jerko Novak ; režija Rosanda Sajko. - Ljubljana : RTV Slovenija, p 1984. - 1 CD (ca 33 min) : stereo ; 12 cm

108952
a) pravljice

821.163.6-93-34(086.76)
cd 821.163.6 NOVAK, B. Kdo je napravil
COBISS.SI-ID 2783293

117.
        POLŽEVA hišica [Zvočni posnetek] / [izbor pravljic Alja Verbole in Mirjam Bevc Peressutti ; režija Ana Krauthaker ; glasbena oprema Darja Hlavka]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 2006. - 1 CD (ca 70 min, 13 sek) : stereo ; 12 cm. - (Lahko noč, otroci)

Pripovedujejo: Ljerka Belak, Karel Brišnik, Uroš Smolej, Vesna Jevnikar, Zvone Hribar, Nina Skrbinšek in Primož Ekart. - Vsebuje tudi: O krojačku in stari hiši / Manka Kremenšek Križman ; Jon čaka na sneg / Patricija Peršolja ; Tovornjak Gregec / Darinka P. Egart ; Bršljan pravljic / Bina Štampe Žmavc ; Moj zmajček / Nada Pritržnik ; Malaželva Bernarda / Sara Kern
109652
a) pravljice

821.163.6-93-34(086.742)
cd 821.163.6 POLŽEVA hišica
COBISS.SI-ID 230559744

118.
PUNTAR, Frane
        Medvedek zleze vase [Zvočni posnetek] / Frane Puntar ; [glasba Urban Koder ; režija Rosanda Sajko]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2006, p 1969. - 1 CD (ca 34 min) : stereo ; 12 cm. - (Lahko noč, otroci)

Vloge: Jurij Souček, Jana Osojnik, Polde Bibič, Tone Homar, Janez Hočevar, Andrej Nahtigal in Laci Cigoj
109669
a) pravljice

821.163.6-93-34(086.742)
cd 821.163.6 PUNTAR, F. Medvedek
COBISS.SI-ID 230560256

119.
        SVET iz besed 4. Berilo za 4. razred devetletne osnovne šole / Jakob J. Kenda ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter, Damjan Švarc, arhiv založbe Rokus]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 133 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-209-708-0
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk

821.163.6(075.2)
II 821.163.6(075.2) SVET iz besed 4 Berilo
COBISS.SI-ID 230542336

120.
        SVET iz besed 5. Berilo za 5. razred devetletne osnovne šole / Milena Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter ... [et al.] ; zemljevid Geodetski zavod Slovenije]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 171 str. : ilustr. ; 28 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Berilo za 5. razred osnovne šole. - 2.700 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-209-707-3
a) literature - exercise b) primary education c) literatura - vaja d) osnovnošolski pouk e) čitanke

821.163.6(075.2)
II 821.163.6(075.2) SVET iz besed 5 Berilo
COBISS.SI-ID 230542592

121.
        SVET iz besed 6. Berilo za 6. razred devetletne osnovne šole / Milena Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter, Fotoatelje Pavšič-Zavadlav, arhiv Založbe Rokus]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 135 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-209-745-5 ISBN 978-961-209-532-1 (pravilen)
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk

821.163.5(075.2)
II 821.163.6(075.2) SVET iz besed 6 Berilo
COBISS.SI-ID 230160128

122.
        SVET iz besed 7. Berilo za 7. razred devetletne osnovne šole / Milena Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 197 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-209-675-5
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) čitanke

821.163.6(075.2)
II 821.163.6(075.2) SVET iz besed 7 Berilo
COBISS.SI-ID 229872384

123.
        SVET iz besed 8. Berilo za 8. razred devetletne osnovne šole / Milena Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter, arhiv založbe Rokus, Giovanni Montenero]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 163 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-209-713-4
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) čitanke

821.163.6(075.2)
II 821.163.6(075.2) SVET iz besed 8 Berilo
COBISS.SI-ID 230830592

124.
        SVET iz besed 9 : berilo za 9. razred devetletne osnovne šole / Milena Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 155 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-209-696-0
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) čitanke

821.163.6(075.2)
II 821.163.6(075.2) SVET iz besed 9 Berilo
COBISS.SI-ID 230472704

125.
ZAJC, Dane
        Jagababa / Dane Zajc. - Ljubljana : Študentska založba, 2007. - 111 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-100-7

821.163.6-32
821.163.6 ZAJC, D. Jagababa
COBISS.SI-ID 231964416

126.
ŽAGAR, France, 1932-
        Na sončni strani šole : Iz zapiskov profesorja slovenskega jezika / France Žagar ; [ilustracije Lucijan Reščič]. - V Ljubljani : Karantanija : [Pedagoška fakulteta], 2007. - 120 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-226-816-9 (Karantanija)

821.163.6
821.163.6 ŽAGAR, F. Na sončni
COBISS.SI-ID 230928128


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


127.
        DENMARK / [project editor Jane Hutchings ; editorial director Brian Bell]. - Updated. - Singapore : APA, 2006, cop. 1991. - 346 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm. - (Insight guide)

Na dnu nasl. str.: Discovery channel. - Kazalo
ISBN 981-4120-73-1
a) Danska b) vodiči

913(489)(036)
Č 913(4) DENMARK
COBISS.SI-ID 7036745


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


128.
DUUS, Masayo, 1938-
        The life of Isamu Noguchi : journey without borders / Masayo Duus ; translated by Peter Duus. - Princeton, N.J. ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2004. - 439 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/2004044532-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/bios/prin051/2004044532.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/prin051/2004044532.html. - Prevod dela: Isamu Noguchi
ISBN 0-691-12096-X (hbk)
a) Noguchi, Isamu (1904-1988) b) sculpture c) kiparstvo

929Noguchi I.
929 DUUS, M. Life of Isamu
COBISS.SI-ID 7028041


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


129.
OTIČ, Marta
        Zgodovina 7 : svet skozi čas. Učbenik za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole / Marta Otič, Dragan Potočnik ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 123 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

ISBN 978-961-002-7
a) history - textbook b) primary education c) zgodovina - učbenik d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) OTIČ, M. Zgodovina 7
COBISS.SI-ID 230879232


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO