COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


junij0 SPLOŠNO.


1.
ULE, Andrej
        Znanost, družba, vrednote / Andrej Ule. - Maribor : Aristej, 2006 (Maribor : Unigrafika). - 343 str. ; 23 cm. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 7)

500 izv. -Bibliografija: str. 334-343. - Kazali. - Summary
ISBN 961-220-056-4
a) etika b) teorija znanosti c) podružbljenje znanosti

001.1
001 ULE, A. Znanost
COBISS.SI-ID 57668353


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
LYNCH, Marguerita McVay, 1954-
        Project managing e-learning : a handbook for successful design, delivery and management / Maggie McVay Lynch and John Roecker. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - XII, 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip075/2006039511.html. - Bibliografija: str. 172
ISBN 0-415-77220-6 (pbk) ISBN 978-0-415-77220-4 (pbk) ISBN 0-415-77219-2 (hbk) ISBN 978-0-415-77219-8 (hbk) ISBN 0-203-94699-5 (ebk) ISBN 978-0-203-94699-2 (ebk)
a) project b) management c) computer network d) projekt e) vodenje f) računalniška mreža g) internet h) e-učenje

004.7
004.7 LYNCH, M. Project
COBISS.SI-ID 7070793

3.
        PRAVNI vodnik po internetu / Maja Bogataj Jančič ... [et al.] ; [urednika Boštjan Makarovič, Janez Toplišek ; stvarno kazalo Janez Toplišek]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2007 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 420 str. ; 24 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-247-015-9
a) computer network b) legislation c) računalniška mreža d) zakonodaja e) elektronsko poslavanje f) internet

004.738.5:34
004.7 PRAVNI vodnik Č 004.7 PRAVNI vodnik
COBISS.SI-ID 232747264

4.
PREPPERNAU, Joan
        Microsoft Windows Vista korak za korakom / Joan Preppernau in Joyce Cox ; [prevod Iolar] ; [pripravili] Microsoft [Corporation]. - Ljubljana : Pasadena, 2007 ([Ljubljana] : Itagraf). - 389 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm)

Prevod dela: Microsoft Windows Vista step by step. - Na vrhu nasl. in ov. str.: Microsoft. - Terminološki slovarček: str. 357-366. - Kazalo
- - Microsoft Windows Vista [Elektronski vir] : korak za korakom / [pripravili] Microsoft Corporation in Online Training Solutions ; posamezni deli Joan Preppernau, Joyce Cox. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
Podatki z enote
ISBN 978-961-6361-71-2(broš.)
a) operating system - reference book b) operacijski sistem - priročnik c) Windows Vista

004.451(035)
004.4 PREPPERNAU, J. Microsoft Windows cdr 004.4 PREPPERNAU, J. Microsoft Windows
COBISS.SI-ID 232403200


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


5.
GUMZEJ, Petra, 1973-
        Uporaba računalniške simulacije v učnih gradivih : diplomsko delo / Petra Gumzej. - Ljubljana : [P. Gumzej], 2007. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) didactic use of computer c) računalništvo d) didaktična uporaba računalnika e) internet f) računalniška simulacija g) Micromedia Falsh h) Action Script

004(043.2)
Č II 004(043.2) GUMZEJ, P. Uporaba
COBISS.SI-ID 7057993

6.
HAUPTMAN, Andrej, 1983-
        Uporaba računalniškega vida pri sistemih za izobraževanje na daljavo : diplomsko delo / Andrej Hauptman. - Ljubljana : [A. Hauptman], 2007. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm)

Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
- - Uporaba računalniškega vida pri sistemih za izobraževanje na daljavo : diplomsko delo [Elektronski vir] / Andrej Hauptman. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) distance study b) inspection c) izobraževanje na daljavo d) nadzor e) računalniški vid f) detekcija oči g) algoritmi

004:37.018.43(043.2)
37.018.43:004(043.2)
Č II 004(043.2) HAUPTMAN, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 7058761


1 FILOZOFIJA.


7.
FREUD, Sigmund
        Spisi o družbi in religiji / Sigmund Freud ; [prevedli Simon Hajdini ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007 ([Begunje] : Cicero). - 471 str. ; 24 cm. - (Zbirka Analecta / Društvo za teoretsko psihoanalizo)

800 izv. - Bibliografija: str. 423-441. - Kazalo
ISBN 978-961-6376-31-0
a) psychoanalysis b) religion c) psihoanaliza d) religija e) kulturna antropologija f) socialna antropologija

1Freud S.
1 FREUD, S. Spisi
COBISS.SI-ID 232684288


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
SIMISTER, C. J.
        How to teach thinking and learning skills [Elektronski vir] / C J Simister. - London : P. Chapman, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. na CD-ROM-u
a) thinking b) creativity c)le arning aptitude d) mišljenje e) ustvarjalnost f) učna sposobnost g) THINK! (program)

159.955
cdr 159.955 SIMISTER C. J. How
COBISS.SI-ID 7060553


17(043.2) ETIKA.


9.
GJEREK, Andreja, 1983-
        Biti oče - doživljanje in pomen vloge očeta v življenju moškega : diplomsko delo / Andreja Gjerek. - Ljubljana : [A. Gjerek], 2007. - 84 str. ; 30 cm : tabele

Bibliografija: str. 75-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) father-child relation b) father c) interpersonal relations d) odnos med očetom in otrokom e) oče f) medosebni odnosi g) očetovstvo h) partnerstvo

173(043.2)
Č II 17(043.2) GJEREK, A. Biti
COBISS.SI-ID 7047753

10.
KOLARIČ, Lidija, 1983-
        Rojstvo otroka - izziv za partnerski odnos : diplomsko delo / Lidija Kolarič. - Ljubljana : [L. Kolarič], 2007. - 134 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 118-121. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) birth b) family c) interpersonal relations d) rojstvo e) družina f) medosebni odnosi g) partnerski odnosi h) nosečnost i) starševstvo

173(043.2)
Č II 17(043.2) KOLARIČ, L. Rojstvo
COBISS.SI-ID 7048009


2 VERSTVO.


11.
DAWKINS, Richard, 1941-
        Bog kot zabloda / Richard Dawkins ; [prevajalka Maja Novak]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Hren). - 416 str. ; 24 cm

Prevod dela: The god delusion. - 1.500 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 389-397. - Kazalo
ISBN 978-961-241-153-4
a) religion b) atheism c) religija d) ateizem e) vera f) duhovnost g) znanost h) evolucionizem i) racionalizem

2-14
141.45
2 DAWKINS, R. Bog
COBISS.SI-ID 231512832


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


12.
ŽIDAN, Alojzija
        Vzgoja za evropsko demokracijo / Alojzija Židan ; [recenzentka: Aleksandra Kanjuo Mrčela]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007 ([Petrovče] : Marginalija). - 126 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Maklen / Fakulteta za družbene vede)

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 978-961-235-273-8
a) social sciences b) teaching method c) lesson preparation d) družbene vede e) didaktična metoda f) učne priprave

3
3 ŽIDAN, A. Vzgoja
COBISS.SI-ID 232774400


316 SOCIOLOGIJA.


13.
        MLADI in preprečevanje nasilja : priporočila za mladinsko politiko / edited by Gavan Titley = uredil Gavan Titley ; [prevod publikacije je opravila Alenka Jerše]. Lokalna partnerstva za preprečevanje nasilja v šoli in boj proti njemu : sklepna deklaracija ob koncu konference Sveta Evrope / [prevod Sklepne deklaracije M. Urek]. Vseevropska prepoved fizičnega kaznovanja otrok : parlamentarna skupščina Sveta Evrope, priporočilo 1666 (2004) / [prevod priporočila in razlagalnega teksta o vseevropski prepovedi fizičnega kaznovanja otrok Veronika Vodlan ; [celotno] publikacijo uredila Liana Kalčina]. - Ljubljana : Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK : Urad Republike Slovenije za mladino, 2005 ([Ljubljana] : Littera picta). - 79 str. ; 21 cm. - (Slovenija in Svet Evrope ; št. 33)

Prevod prvega dela: Young people and violence prevention; prevod tretjega dela: Europe-wide ban on corporal punishment of children wuth explanatory report. - 2.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 961-6285-39-4 (Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK)
a) youth b) violence c) prevention d) mladina e) nasilje f) prevencija g) šole h) medosebne komunikacije i) konfliktij) reševanje konfliktov k) spolno nasilje l) rasizem m) Evropa

316.647.3-053.6
316.6 MLADI in preprečevanje
COBISS.SI-ID 221021440

14.
VEC, Tomaž
        Socialna resničnost in skupinska dinamika malih skupin : doktorska disertacija / Tomaž Vec. - Ljubljana : [T. Vec], 2006. - 336 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Janez Bečaj. - Bibliografija: f. 316-332. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
a) social psychology b) group dynamics c) communication d) social interaction e) socialna psihologija f) skupinska dinamika g)komunikacij a h) socialna interakcija i) socialna resničnost

316.6(043.3)
Č II 316.6 VEC, T. Socialna
COBISS.SI-ID 232517376


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


15.
REHAR, Alenka, 1983-
        Socializacijske razlike med otroki edinci in otroki iz večjih družin : diplomska naloga / Alenka Rehar. - Ljubljana : [A. Rehar], 2007. - 54 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) socialization b) family size c) sibling d) only child e) socializacija f) velikost družine g) bratje in sestre h) edinec

316.614(043.2)
Č II 3(043.2) REHAR, A. Socializacijske
COBISS.SI-ID 7058505


33(043.2) GOSPODARSTVO.


16.
VIČIČ, Maja, 1983-
        Ornamentika tehniške kulturne dediščine : diplomsko delo / Maja Vičič. - Ljubljana : [M. Vičič], 2007. - X, 157 str. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) ornamenti h) krep papir

338.483.13:355.212.1(043.2)
Č II 330(043.2) VIČIČ, M. Ornamentika
COBISS.SI-ID 7054409


34 PRAVO.


17.
KORNHAUSER, Pavle
        Zagotovimo našim otrokom mladost brez telesnega kaznovanja = Youth without corporal punishment for our children / Pavle Kornhauser s sodelavci ; [prevod Tomaž Poličar ... et al.]. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2007. - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Forum zoper telesno kaznovanje otroka v družini. - Nekateri prispevki prevedeni v angleščino. - Bibliografije ob posameznih prispevkih
ISBN978-961-633 1-17-3
a) corporal punishment b) family education c) rights of the child d) telesna kazen e) družinska vzgoja f) pravice otroka

343.4-053.2(082)
343 KORNHAUSER, P. Zagotovimo
COBISS.SI-ID 231998976

18.
        NASILJE na delovnem mestu / [uredniški odbor Metoda Dodič Fikfak ... et al.]. - Ljubljana : Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2006. - 134 str. ; 23 cm : graf. prikazi. - (Sanitas et labor, ISSN 1580-5972 ; letn. 5, št. 1)

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 961-91429-4-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-91429-4-3 (ISBN-13)
a) workenvi ronment b) violence c) delovno okolje d) nasilje e) nasilje na delovnem mestu

343.6:331.4(082)
343 NASILJE na delovnem
COBISS.SI-ID 230102016


34(043.2) PRAVO.


19.
MLINARIČ, Renata, 1982-
        Nasilje med učenci v osnovni šoli : diplomsko delo / Renata Mlinarič. - Sevnica : [R. Mlinarič], 2007. - 72 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Summary. -Univ . Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) violence b) pupil c) prevention d) nasilje e) učenec f) prevencija

343.62(043.2)
Č II 34(043.2) MLINARIČ, R. Nasilje
COBISS.SI-ID 7051593


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


20.
WEBB, Nancy Boyd, 1932-
        Social work practice with children / Nancy Boyd Webb ; foreword by Cynthia Franklin. - 2nd ed. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2003. - XXV, 421 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Social work practice with children and families)

Bibliografija: str. 379-404. - Kazalo
ISBN 1-57230-886-9
a) social work b) child at risk c) group work d) socialno delo e) ogrožen otrok f) skupinsko delo g) potrebe otrok h) pomoč otrokom i) rejništvo j) nasilje

364.65
364.65 WEBB, N. Social work
COBISS.SI-ID 1833573


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
        MALA knjiga za velike starše : priročnik za vzgojo otrok / Zoran Milivojević ... [et al.] ; [urednica Tanja Zagorc ; ilustrator Rajko Bajt]. - 2. izd. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2007. - 118 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 118
ISBN 978-86-86653-01-7 !
a) family education - reference book b) parent-child relation c) družinska vzgoja - priročnik d) odnos med starši in otrokom

37.018(082)
37.018 MALA knjiga
COBISS.SI-ID 7072841

22.
MEĐUNARODNI interdisciplinarni naučni skup Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja (2006 ; Novi Sad)
        Zbornik radova sa skupa / Međunarodni interdisciplinarni naučni skup Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja, 14-16. decembar 2006, Filozofski fakultet, Novi Sad = Collection of proceedings / International interdisciplinary scientific conference European dimensions of reforms in the educational systems. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2006. - 488 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - "Suorganizator skupa: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana" --> v kolofonu. - Bibliografija za prispevki. - Summaries
ISBN978-86-80271-5 5-2
a) educational reform - conference b) reforma vzgoje in izobraževanja - konferenca

37(4)(082):061.3
37 MEĐUNARODNI Zbornik
COBISS.SI-ID 15352840

23.
NOVAK, Bogomir, 1944-
        Moč družbe in transformacija šole / Bogomir Novak. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2006. - 323 str. ; 21 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 961-6086-32-4 ISBN 978-961-6086-32-5 (ISBN13)
a) educational reform - Slovenia b) school autonomy c) competition d) curriculum development e) reforma vzgoje in izobraževanja - Slovenija f) šolska avtonomija g) tekmovanje h) izpopolnitev kurikuluma i)t ranzicija j) transformacija k) šolstvo l) edukacija m) konkurenčnost n) globalizacija o) kurikularne prenove

37
37 NOVAK, B. Moč družbe
COBISS.SI-ID 230560512

24.
        QUALIFICATIONS systems : bridges to lifelong learning. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, cop. 2007. - 237 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Education and trainig policy)

Način dostopa (URL): http://www.sourceoecd.org/9264013679. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij
ISBN 978-92-64-01367-4
a) lifelong learning b) adult education c) izobraževanje odraslih d) vseživljenjsko učenje

37.01
II 37.01 QUALIFICATIONS systems
COBISS.SI-ID 891516

25.
        RESEARCH on education / edited by Marina-Stefania Giannakaki ... [et al.]. - Athens : Athens Institute for Education and Research, 2006. - 851 str. : ilustr. ; 26 cm

"Selected papers presented at the 8th International Conference on Education, organized by the Education Research Unit of ATINER, under the Auspices of the School of Pedagogical & Technological Education of Greece (ASPETE)" --> na nasl. str. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 960-6672-09-3
a) educational research - conference b) pedagoško raziskovanje - konferenca

37.01(082)
37.01 RESEARCH on education
COBISS.SI-ID 15215112

26.
SADOVNIK, Alan R.
        Sociology of education : a critical reader / edited by Alan R. Sadovnik. - New York ; London : Routledge : Taylor & Francis, cop. 2007. - XIII, 534 str. : graf. prikazi, preglednice ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-415-95497 (Softcover) ISBN 0-415-95496 (Hardcover) ISBN 978-0-415-95497 (Softcover) ISBN 978-0-415-95496 (Hardcover)
a) educational sociology b) educational policy c) school system d) pedagoškas ociologija e) politika vzgoje in izobraževanja f) šolski sistem

37.015
37.015 SADOVNIK, A. Sociology
COBISS.SI-ID 7062857

27.
STEINDEL Brown, Resa
        The call to brilliance : a true story to inspire parents and educators --- / Resa Steindel Brown ; foreword by William Glasser ; introduction by Joseph Chilton Pearce. - Thousand Oaks : Fredric Press, cop. 2006. - XIX, 311 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 303-306. - Kazalo
ISBN 0-9778369-0-8 (pbk) ISBN 978-0-9778369-0-1 (pbk)
a) family education b) interpersonal relations c) entry to school d) družinska vzgoja e) medosebni odnosi f) vstop v šolo g) vzgojni nasveti

37.018
37.018 STEINDEL, R. Call
COBISS.SI-ID 58211073

28.
ŠČUKA, Viljem
        Šolar na poti do sebe : oblikovanje osebnosti : priročnik za učitelje in starše / Viljem Ščuka. - Radovljica : Didakta, 2007. - 412 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Priročnik za učitelje in starše)

1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6646-16-1
a) educational psychology b) self-awarness c) pedagoška psihologija d) zavedanje samega sebe e) šolarji f) oblikovanje osebnosti g) celostni pristop h) Gestalt

37.015.3(035)
37.015.3 ŠČUKA, V. Šolar
COBISS.SI-ID 233128960


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


29.
ARH, Polonca, 1984-
        Psihosocialni položaj učenca v razredu : diplomsko delo / Polonca Arh. - Ljubljana : [P. Arh], 2007. - 100 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 97-98. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) classroom climate b) self-concept c) primary school d) osnovna šola e) razredno vzdušje f) pojmovanje samega sebe g) psihosocialni položaj

37.011.3-052(043.2)
Č II 37(043.2) ARH, P. Psihosocialni
COBISS.SI-ID 7053129

30.
BAJDE, Simona, 1980-
        Profesionalni razvoj učitelja v obdobju pripravništva : diplomsko delo / Simona Bajde. - Ljubljana : [S. Bajde], 2007. - 101 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) probationary teacher b) career development c) učiteljski pripravnik d) poklicni razvoj e) pripravništvo f) mentorstvo g) kompetence

371.12(043.2)
Č II 371(043.2) BAJDE, S. Profesionalni
COBISS.SI-ID 7051849

31.
HORVAT, Barbara, 1983-
        Metoda igre vlog in znanje : diplomsko delo / Barbara Horvat. - Ljubljana : [B. Horvat], 2007. - 103 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 96-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana,Pedag oška fak., Razredni pouk
a) experiential learning b) role playing c) knowledge d) izkustveno učenje e) igranje vlog f) znanje

37.025(043.2)
Č II 37(043.2) HORVAT, B. Metoda
COBISS.SI-ID 7058249

32.
MAVRIČ, Patricija, 1984-
        Komunikacija med starši in otroki : diplomska naloga / Patricija Mavrič. - Ljubljana : [P. Mavrič], 2007. - 75, [3] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) parent-child relation b) communication c) family education d) odnos med starši in otrokom e) komunikacija f) družinska vzgoja

37.018(043.2)
Č II 37(043.2) MAVRIČ, P. Komunikacija
COBISS.SI-ID 7053385

33.
ŠKRJANC, Nika, 1983-
        Vzgoja deklic in dečkov skozi historično paradigmo do današnjih dni. Pogledi vzgojiteljic predšolskih otrok na vzgojo dečkov in deklic : diplomska naloga / Nika Škrjanc. - Ljubljana : [N. Škrjanc], 2007. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) sex difference c) stereotype d) predšolska vzgoja e) spolna razlika f) stereotip

37.043(043.2)
Č II 37(043.2) ŠKRJANC, N. Vzgoja
COBISS.SI-ID 7046985

34.
ZDRAVIČ, Monika
        Razlike med spoloma v učni uspešnosti pri matematiki : diplomsko delo / Monika Zdravič. - Ljubljana : [M. Zdravič], 2007. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program matematika in računalništvo
a) primary school b) mathematics c) achievement gain d) sex difference e) osnovna šola f) matematika g) šolska uspešnost h) spolna razlika

37.015.3:51(043.2)
Č II 37(043.2) ZDRAVIČ, M. Razlike
COBISS.SI-ID 7046729


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


35.
GINOTT, Haim G.
        Teacher and child : a book for parents and teachers / Haim G. Ginott. - 1st Collier Books ed. - New York [etc.] : Collier Books, 1993, cop. 1972. - 323 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 318
ISBN 0-02-013974-8 ISBN 978-0-02013-974-4 (pbk)
a) teacher-pupil relation b) parent-school relation c) odnos med učiteljem in učencem d) odnos med starši in šolo

371.3
371.3 GINOTT, H. Teacher and child
COBISS.SI-ID 7072073

36.
        KAKOVOST v vrtcih in šolah : zbornik s posveta 2006 / [avtorji Marjeta Bunford Selinšek ... [et al.] ; urednik Gašper Cankar]. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2007 ([Ilirska Bistrica] : Grafična delavnica Bor). - 102 str. : ilustr. ; 25 cm

Prispevki v slov., en v angl. - 300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Vsebina: Kakovost / Alenka Šverc. Vloga Državnega izpitnega centra v okviru projekta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti / Darko Zupanc. Kakovost v slovenskem izobraževanju - nekateri vidiki sodobnega razvoja / Monika Tratnik. Supporting schools to be responsible themselves for their own quality and quality assurance : the Dutch approach / Kees Horsman. Workshop 'Self-evaluation' / Rein ten Have. Pomoč vrtcem in šolam za razvoj kakovosti / Mirko Zorman. Model celostne podpore ZRSŠ šolam pri uvajanju sprememb in zagotavljanju kakovosti / Tanja Vec Rupnik. Razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih / Tanja Možina, Sonja Klemenčič. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na Šolskem centru Velenje / Albin Vrabič, Miran Papež. Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja / Sonja Zavrl, Marko Kiauta, Branko Loncner. Ponosen sem, da hodim na OŠ Šmartno pod Šmarno goro / Bojana Novak. Interna evalvacija - slika v ogledalu / Jože Mlakar, Marina Rugelj. Model za menedžment kakovosti - kot posledica izkušenj s projekti kakovosti / Jasna Kržin Stepišnik. Slovenska internetna mreža osnovnih šol - model od kakovostik odličnosti / Marija Lubšina Novak. Projekt do višje kakovosti s samoevalvacijo / Marjeta Bunford Selinšek. Dvig kakovosti izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti na gimnazijski ravni izobraževanja / Mateja Krumperk. Ugotavljanje in razvijanje kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije / Vladimir Korošec. Analiza vprašalnika o projektih razvoja kakovosti v vrtcih in šolah / Gašper Cankar.
ISBN 961-6322-65-6 ISBN 978-961-6322-65-2 (ISBN13)
a) quality of education - teaching quality - conferenceb) kvaliteta izobraževanja - kvaliteta pouka - konferenca

371.26(497.4)(063)(082)
371.26 KAKOVOST v vrtcih
COBISS.SI-ID 230052096

37.
        KURIKUL kot proces in razvoj : zbornik prispevkov posveta, Postojna, 17.-19. 1. 2007 / [avtorji Amalija Žakelj ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2007. - 258 str. : ilustr. ; 24 cm

350iz v. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-234-607-2
a) curriculum - conference b) kurikulum - konferenca

371.214(063)(082)
371.214 KURIKUL kot proces
COBISS.SI-ID 232279296

38.
PLESTENJAK, Majda
        Alternativni vzgojni koncepti / Majda Plestenjak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, [2006?]. - 38 str. ; 30 cm

Študijsko gradivo. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 40
a) pre-schooleduc ation b) principles of education c) predšolska vzgoja d) vrste vzgoje in izobraževanja e) alternativna vzgoja

371.481
Č II 371.481 PLESTENJAK, M. Alternativni
COBISS.SI-ID 7073097


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


39.
APŠNER, Tanja, 1983-
        Igrače nekoč in danes : diplomsko delo / Tanja Apšner. - Ljubljana : [T. Apšner], 2007. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana,Peda goška fak., Razredni pouk
a) toy b) play c) project method d) igrača e) igra f) project method

371.695(043.2)
Č II 371.38(043.2) APŠNER, T. Igrače
COBISS.SI-ID 7052617

40.
LAJEVEC, Gabi, 1982-
        Primerjava slovenskih in angleških rezultatov preverjanja znanja biologije v raziskavi TIMMS 2003 : diplomsko delo / Lajevec Gabi. - Ljubljana : [G. Lajevec], 2007. - VII, 68, [14] f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 66-68. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) marking c)primary school d) biologija e) ocenjevanje f) osnovna šola g) TIMSS h) preverjanje znanja

371.26:57
Č II 371.2(043.2) LAJEVEC, G. Primerjava
COBISS.SI-ID 7051337

41.
PIRC, Bernardka, 1981-
        Možnosti discipliniranja in ukrepanja ob kršitvah učencev v osnovni šoli : diplomsko delo / Bernardka Pirc. - Ljubljana : [B. Pirc], 2007. - 97 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) discipline b) primary school c) authority d) disciplina e) avtoriteta f) osnovna šola

371.54(043.2)
Č II 371.3(043.2) PIRC, B. Možnosti
COBISS.SI-ID 7050825


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


42.
HANNON, Peter
        Literacy, home, and school : research and practice in teaching literacy with parents / Peter Hannon. - London ; Washington, DC : Falmer Press, cop. 1995. - IX, 170 str. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm

Bibliografija: str. 152-164. - Kazalo
ISBN 0-7507-0359-8 (cased) ISBN 0-7507-0360-1 (paper)
a) reading b) parent participation c) literacy d) branje e) pismenost f) sodelovanje staršev

373.2.016:003
373.2.016:003 HANNON, P. Literacy
COBISS.SI-ID 7069513

43.
HOLT, Nicky
        Bringing the high/scope approach to your early years practice / Nicky Holt. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - 84 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 83-84
ISBN 1-84312-431-9 (pbk) ISBN 978-1-84312-431-3 (pbk)
a) pre-school education - England b) activity method c) predšolska vzgoja - Anglija d) aktivna metoda e) alternativni vzgojni modeli

373.2.016
373.2.016 HOLT, N. Bringing
COBISS.SI-ID 7069769

44.
KORNHAUSER, Aleksandra
        Pametna kuharica : [5-11 let] / Aleksandra Kornhauser ; ilustracije Jože Trobec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 32 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pamet je boljša kot žamet : poskusi za zabavo in bistro glavo ; 6)

Podnasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo
ISBN 978-86-11-17897-4
a) science education b) practical work c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) praktično delo e) poskusi

373.2.016:50
II 373.2.016:50 KORNHAUSER, A. Pametna
COBISS.SI-ID 232657408

45.
KORNHAUSER, Aleksandra
        Pisani svet : [5-11 let] / Aleksandra Kornhauser ; ilustracije Jože Trobec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 32 str. : barvne ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pamet je boljša kot žamet : poskusi za zabavo in bistro glavo ; 4)

Ilustr. na spojnih listih. - Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-86-11-17895-0
a) science education b) practical work c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) praktično delo e) poskusi f) barvila g) pigmenti

373.2.016:50
II 373.2.016:50 KORNHAUSER, A. Pisani svet
COBISS.SI-ID 232243456

46.
KORNHAUSER, Aleksandra
        Vesela druščina pri umivanju : [5-11 let] / Aleksandra Kornhauser ; ilustracije Jože Trobec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 32 str. : barvne ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pamet je boljša kot žamet : poskusi za zabavo in bistro glavo ; 5)

Ilustr. na spojnih listih. - Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-86-11-17896-7
a) science education b) practical work c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) praktično delo e) poskusi f) voda

373.2.016:50
II 373.2.016:50 KORNHAUSER, A. Vesela
COBISS.SI-ID 232656640

47.
LIKIERMAN, Helen
        Pripremite dijete za školu : kako osigurati da dijete uspješno započne školovanje / Helen Likierman i Valerie Muter ; [prijevod Alemka Mihalić-Hubak]. - 1. izd. - Buševec : Ostvarenje, 2007. - 270 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Razvoj djeteta)

Prevod dela: Prepare your child for school. - Bibliografija: str. 267. - Kazalo
ISBN 978-953-6827-56-5
a) pre-school child b) pre-reading c) pre-writing d) predšolski otrok e)priprave na učenje branja f) priprave na učenje pisanja

373.2.016
373.2.016 LIKIERMAN, H. Pripremite
COBISS.SI-ID 7068745

48.
THOMAS, Patrice
        Čarolija opuštanja : tai chi, vizualizacija i blage vježbe opuštanja za djecu / Patrice Thomas ; [prijevod Alemka Mihalić-Hubak]. - 1. izd. - Buševec : Ostvarenje, 2007. - 112 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Razvoj djeteta)

Prevod dela: The magic of relaxation
ISBN 978-953-6827-57-2
a) relaxation b) physical expression c) creativity d) sprostitev e) telesno izražanje f) ustvarjalnost g) tai chi h) vizualizacija

373.2.016
373.2.016 THOMAS, P. Čarolija
COBISS.SI-ID 7069001


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


49.
ČERNILOGAR, Tonka, 1965-
        Zgibanje papirja in uporaba origami modelov v vrtcu : diplomska naloga / Tonka Černiloger. - Ljubljana : [T. Černilogar], 2007. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-95. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) origami f) papir

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) ČERNILOGAR, T. Zgibanje Č II 373.2(043.2) JANEŽ, A. Preoblikovanje
COBISS.SI-ID 6988873

50.
GRBEC, Natja, 1983-
        Voda v vseh pojavnih oblikah pri usmerjeni plesni zaposlitvi : diplomska naloga / Natja Grbec. - Ljubljana : [N. Grbec], 2007. - VI, 117 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str.102-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) motion c) ples d) gibanje e) koreografija f) voda

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) GRBEC, N. Voda
COBISS.SI-ID 7049801

51.
GRZETIČ, Petra, 1983-
        Izdelava in uporaba malih ritmičnih instrumentov za drugo starostno obdobje : diplomska naloga / Petra Grzetič. - Ljubljana : [P. Grzetič], 2007. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (DVD-ROM) (12 cm)

Bibliografija: str. 48. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
- - Izdelava in uporaba malih ritmičnih instrumentov za drugo starostno obdobje [Elektronski vir] / Petra Grzetič. - 1 el. optični disk (DVD-ROM) ; 12 cm
a) music education b) musical instrument c) pre-school child d) glasbena vzgoja e) glasbilo f) predšolski otrok g) ritmični instrumenti h) glasbene sposobnosti

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) GRZETIČ, P. Izdelava
COBISS.SI-ID 7059017

52.
KUZMIČ, Vesna, 1981-
        Pohodništvo v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Vesna Kuzmič. - Ljubljana : [V. Kuzmič], 2007. - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 61-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) open air activities b) pre-school child c) dejavnosti na prostem d) predšolski otrok e) planinstvo f) pohodništvo

373.2:79(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) KUZMIČ, V. Pohodništvo
COBISS.SI-ID 7049289

53.
RAMČIĆ Jelen, Olga, 1957-
        Poslikava dvorišča - reševanje problema odprtega tipa : diplomska naloga / Olga Ramčić Jelen. - Ljubljana : [O. Ramčić Jelen], 2007. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 56. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) project method c) experiential learning d) predšolski otrok e) projektna metoda f) izkustveno učenje

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) RAMČIĆ JELEN, O. Poslikava
COBISS.SI-ID 7048777


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


54.
KRESE, Martina
        Svet matematike 1. Učbenik za matematiko z elementi delovnega zvezka v 1. razredu devetletne osnovne šole / Martina Krese, Natalija Ružič ; [ilustracije Nelly Tiran]. - 1. izd. - Ljubljana : Jutro, 2003. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Učbenik z elementi delovnega zvezka. - Podnasl. na ov.: Matematika za 1. razred devetletne osnovne šole
ISBN 961-6433-20-2
a) mathematics - textbook b) primary education c)matemat ika - učbenik d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 KRESE, M. Svet 1.r.
COBISS.SI-ID 123767040

55.
MANFREDA Kolar, Vida
        Matematika 3. Priročnik k učbeniku in delovnemu zvezku v tretjem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-11-17506-5
a) Matematika - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki b) začetni pouk

373.32.016:51
373.32.016:51 MANFREDA KOLAR Matematika 3
COBISS.SI-ID 232879360

56.
NEILL, Alexander Sutherland, 1883-1973
        Summerhill School : a new view of childhood / A.S. Neil ; edited by Albert Lamb. - Revised and expanded. - New York : St. Martin's Griffin, 1995, cop. 1960. - XV, 269 str. ; 21 cm

"Revised and expanded"--Cover
ISBN 0-312-14137-8
a) principles of education b) aims of education c) coeducation d) vrste vzgoje in izobraževanja e) vzgojni cilji f) koedukacija g) alternativne šole h) Summerhill

371.4
371.4 NEILL, A. Summerhill
COBISS.SI-ID 7074633

57.
        POGLEJ si z novimi očmi!. 2, Vodnik za poučevanje najstnikov o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem / [prevedla Romana Verbič in Branko Gradišnik]. - Ljubljana : UMco : Slovenska kinoteka, 2006. - 115 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Premiera ; 67. Modra Premiera)

ISBN 978-961-6445-64-1 (Umco)
a) mass media b) media education c) film education d) sredstva množičnega obveščanja e) izobraževanje z mediji f) filmskavzgoja g) medijska vzgoja h) mladostniki

373.32.016:3
373.32.016:3 POGLEJ si z novimi
COBISS.SI-ID 232714752


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


58.
AŽMAN, Tjaša, 1983-
        Naravne oblike gibanja in igre v 3. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Tjaša Ažman. - Ljubljana : [T. Ažman], 2007. - V, 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 120-121. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) motor activity c) primary school d) športna vzgoja e) motorika f) osnovna šola g) naravno gibanje

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.32.016:79(043.2) AŽMAN, T. Naravne
COBISS.SI-ID 7054921

59.
ČELEŠNIK, Nina, 1983-
        Razumevanje igre skozi oči otrok pri pouku angleščine na zgodnji stopnji : diplomsko delo / Nina Čelešnik. - Ljubljana : [N. Čelešnik], 2007. - 131 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 123-125. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) English language b) early learning c) play d) angleščina e) zgodnje učenje f) igra

373.32.016:811.111(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) ČELEŠNIK, N. Razumevanje
COBISS.SI-ID 7050313

60.
GRABNAR, Tina, 1980-
        Plesne igre v drugem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Tina Grabnar. - Ljubljana : [T. Grabnar], 2007. - IV, 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) dance b) physical education c) lesson preparation d) ples e) športna vzgoja f) učne priprave

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.32.016:79(043.2) GRABNAR, T. Plesne
COBISS.SI-ID 7055177

61.
HRIBAR, Špela, 1983-
        Ugotavljanje odzivov otrok različne starosti na besedila iz novega berila "Na mavrico po pravljico" : diplomsko delo / Špela Hribar. - Ljubljana : [Š. Hribar], 2007. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 110-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reading c) motivation d) primary school e) mladinska književnost f) branje g) motivacija h) osnovnašola i) komunikacijski model

373.32.016:82(043.2)
Č II 373.32.016:82(043.2) HRIBAR, Š. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 7053897

62.
KRAVANJA, Evelina, 1982-
        Branje slikanice v tujem jeziku s pomočjo ilustracij : diplomsko delo / Evelina Kravanja. - Ljubljana : [E. Kravanja], 2007. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) illustration d) foreign languages e) mladinska književnost f) slikanica g) ilustracija h) tuji jeziki

373.32 .016:82(043.2)
Č II 373.32.016:82(043.2) KRAVANJA, E. Branje
COBISS.SI-ID 7072585

63.
PERME, Špela, 1984-
        Spoznavanje slovenskih ljudskih pravljic v predšolskem obdobju (3-6 let) : diplomska naloga / Špela Perme. - Ljubljana : [Š. Perme], 2007. - 47, [2] str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 46. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pre-school child c) puppetry d) pravljica e) predšolski otrok f) lutke

373.32.016:82
Č II 373.2.016:82(043.2) PERME, Š. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 7052873

64.
POŽEK, Marjeta, 1978-
        Izdelava stojal za pisalni pribor v prvi triadi : diplomsko delo / Marjeta Požek. - Ljubljana : [M. Požek], 2007. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) projektna metoda f) osnovna šola g) stojala

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) POŽEK, M. Izdelava
COBISS.SI-ID 7052105

65.
ROVŠČEK, Špela, 1983-
        Stališča študentov 4. letnika razrednega pouka ter študentov specialne pedagogike do inkluzije gibalno oviranih otrok v športno vzgojo : diplomsko delo / Špela Rovšček. - Ljubljana : [Š. Rovšček], 2007. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) physically handicapped c) attitude d) športna vzgoja e) telesnop rizadeti f) stališče g) inkluzija

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.32.016:79(043.2) ROVŠČEK, Š. Stališča
COBISS.SI-ID 7046473

66.
ŠUŠMELJ, Polona, 1983-
        Mali rokomet v četrtem razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Polona Šušmelj. - Ljubljana : [P. Šušmelj], 2007. - VI, 188 str. : tabele, ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 180-181. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) ball game c) primary school d) športna vzgoja e) igra z žogo f) osnovna šola g) mali rokomet

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) ŠUŠMELJ, P. Mali
COBISS.SI-ID 7048521

67.
ZAJEC, Barbara, 1984-
        Plesna vzgoja v 1. razredu devetletke : diplomska naloga / Barbara Zajec. - Ljubljana : [B. Zajec], 2007. - 113, [13] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 112-113. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) relaxation c) play d) ples e) sprostitev f) igra g) ustvarjalni gib h) gibalne igre

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.32.016:79(043.2) ZAJEC, B. Plesna
COBISS.SI-ID 7048265


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


68.
KENT, Raymond D.
        The acoustic analysis of speech / Ray D. Kent, Charles Read. - San Diego : Singular, cop. 1992. - X, 238 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 199-209. - Kazalo
ISBN 1-56593-364-8a) speech b) pronunciation c) phonetics d) govor e) izgovorjava f) fonetika g) fonološko zavedanje

376.1-056.264
376.1-056.264 KENT, R. Acoustic
COBISS.SI-ID 7069257


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


69.
CEIGER, Klementina
        Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otroka s Tourettovim sindromom : diplomsko delo / Klementina Ceiger. - Ljubljana : [K. Ceiger], 2007. - 62 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Zusamenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) hyperactivity b) therapy c) teacher-pupil relation d) hiperaktivnost e) terapija f) odnos med učiteljem in učencem g) Tourettovsindrom h) inkluzija

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) CEIGER, K. Posebne
COBISS.SI-ID 7046217

70.
MLAKAR, Elka, 1983-
        Materialni in higienski pogoji pri športni vzgoji v 1. triletju devetletnih osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem : diplomsko delo / Elka Mlakar. - Ljubljana : [E. Mlakar], 2007. - X, 65, [8] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) special school b) physical education c) sports equipment d) šola spr ilagojenim programom e) športna vzgoja f) športna oprema

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) MLAKAR, E. Materialni
COBISS.SI-ID 7051081

71.
ZAJEC, Mateja, 1980-
        Razlike v pojavnih oblikah agresivnega vedenja pri osebah z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Mateja Zajec. - Ljubljana : [M. Zajec], 2007. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mentally handicapped b) aggressiveness c) mentalno prizadeti d) agresivnost

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) ZAJEC, M. Razlike
COBISS.SI-ID 7050569


378 VISOKO ŠOLSTVO.


72.
        DEVELOPING policies for integration of Kosovo in the European higher education Area : workshop : Mitrovica 4-6 June 2007 / [International Conference National Policies for Integration in the EHEA (Pristina, 23-24 March 2007)]. - Mitrovica : Tempus, 2007. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 30 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: SCM C007A06, Promoting the Bologna process in Kosovo
a) higher education - Kosovo b) visokošolsko izobraževanje - Kosovo

378(082)
II 378 DEVELOPING policies
COBISS.SI-ID 7073353

73.
        FOCUS on the structure of higher education in Europe 2006/07 : national trends in the Bologna process. - Brussels : Eurydice, cop. 2007. - 349 str. : ilustr., graf. prikazi ; 20 x 27 cm

ISBN 978-92-79-05372-6
a) higher education - Europe b) visokošolsko izobraževanje - Evropa

378(082)
378 FOCUS on the structure
COBISS.SI-ID 7077449

74.
POSVETOVANJE Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu (2 ; 2007 ; Ljubljana)
        Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu : program in predstavitve : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 17. maj 2007 : [drugo posvetovanje z mednarodno udeležbo] = Seminar on modernization of study programmes in teachers' education in an international context : agenda and presentations : University of Ljubljana, Faculty of education Ljubljana, 17 may 2007. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

"Posvet je bil organiziran v sklopu projekta "Posodobitev študijskih programov na Pedagoški fakulteti UL(2)" ---> naov.
a) teacher education - seminar b) curriculum c) izobraževanje učiteljev - seminar d) kurikulum

378(082)
II 378 POSVETOVANJE Posodobitev
COBISS.SI-ID 7070537

75.
        TUNING educational structures in Europe. Universities' contribution to the Bologna process : an introduction / [general co-ordinators Julia González, Robert Wagenaar]. - Bilbao : University of Deusto ; Groningen : University of Groningen, cop. 2006. - 152 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 22 cm

Ov. nasl.
a) higher education b) educational reform - Europe c) visokošolsko izobraževanje d) reforma vzgoje in izobraževanja - Evropa e) bolonjskipr oces f) bolonjske reforme

378(4)
378 TUNING educational Č 378 TUNING educational
COBISS.SI-ID 7056969


39 ETNOLOGIJA.


76.
        ENCI benci na kamenci 3 : slovensko otroško izročilo / [zbral in uredil] Roman Gašperin ; [ilustriral] Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 102 str. : ilustr. ; 22 cm. -(Zbirk a Žlabudron)

3.000 izv.
ISBN 978-961-01-0100-0
a) folk culture - children's book b) ljudska kultura - knjiga za otroke c) izštevanke

398.9(497.4)(02.053.2)
398.9 ENCI benci 3
COBISS.SI-ID 232684032


39(043.2) ETNOLOGIJA.


77.
JAMNIK, Erika, 1981
        Primerjava med slovenskimi in indijskimi ljudskimi pravljicami : diplomsko delo / Erika Jamnik. - Ljubljana : [E. Jamnik], 2007. - 82, [14] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale - Slovenia - India b) pravljica - Slovenija - Indija c) analiza pravljic d) Lüthijeva teorija

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) JAMNIK, E. Primerjava
COBISS.SI-ID 7055945


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


78.
VRHOVSKI Mohorič, Mojca
        Vsebine in viri za metodiko SN in SD : oddelek za SRP - IV. letnik / Mojca Vrhovski. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 31 cm

Študijsko gradivo< br>a) didactics - exercise b) didaktika - vaja c) naravoslovje d) družboslovje e) metodika pouka

502/504
Č II 502 VRHOVSKI, M. Vsebine
COBISS.SI-ID 7044681


51 MATEMATIKA.


79.
        GALERIJA Umkomat : zbornik avtorskih del učencev 6.-8. razreda osemletne OŠ in 7.-9. razreda devetletne OŠ, nastalih v letih 2000-2006 / [avtorica spremnih besedil in urednica Tatjana Peklar-Justin ; fotografija Matjaž Justin]. - Škofljica : Osnovna šola in vrtec, 2007 (Maribor : Designstudio). - 126 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Spremna besedila v slov., angl., nem. in špan. - 200 izv.
a) mathematics b) teaching method c) creativity d) matematika e) didaktična metoda f) ustvarjalnost

51:371.3
51:371.3 GALERIJA Umkomat
COBISS.SI-ID 232508672

80.
MAREK-Crnjac, Leila
        Sodobni pristop k poučevanju izbranih matematičnih vsebin : doktorska disertacija / Leila Marek-Crnjac. - Ljubljana : [L. Marek-Crnjac], 2007. - 254 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 238-242. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) mathematics b) teaching method c) secondary education d) matematika e) didaktična metoda f) srednja šola g) fraktali h) abstrakcija i) kognitivno-konstruktivistična metoda

51:371.3(043.3)
Č II 51 MAREK-CRNJAC, L. Sodobni
COBISS.SI-ID 233560576

81.
MIZORI-Oblak, Pavlina
        Matematika za študente tehnike in naravoslovja / Pavlina Mizori-Oblak. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1983 (Ljubljana : Kresija). - 2 zv. (753 str.) : ilustr. ; 24 cm

4.000izv. - Bibliografija: str. [755]
a) mathematics - textbook b) university studies c) matematika - učbenik d) univerzitetni študij

51(075.8)
51(075.8) MIZORI-OBLAK, P. Matematika
COBISS.SI-ID 29172225

82.
ORTON, Anthony
        Insights into teaching mathematics / Anthony Orton and Leonard Frobisher. - London ; New York : Continuum, 2005, cop. 1996. - IX, 192 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 25 cm. - (Continuum studies in mathematics education)

Bibliografija: str. 180-184. - Kazali
ISBN 0-8264-7748-8 (pbk)
a) mathematics b) teaching method c) primary education d) matematika e) didaktična metoda f) osnovnošolski pouk

51:371.3
371.3:51
51:371.3 ORTON, A. Insights
COBISS.SI-ID 7077705

83.
        PRESEČIŠČE 5 : matematika za peti razred osemletne osnovne šole in za šesti razred devetletne osnovne šole / Rainer Maroska ... [et al.] ; prevod in priredba Marija Cokan ; [tehnične risbe in ilustracije narisali Rudolf Hungreder ... et al.]. - 2. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 234 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod in priredba dela: Schnittpunkt 5. Mathematik für Realschulen. - Nasl. v kolofonu: Učbenik Presečišče 5. - Kazalo
ISB N 86-341-2593-9
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
51(075.2) PRESEČIŠČE 5 Učbenik
COBISS.SI-ID 224675328

84.
        SVET matematičnih čudes 5. Kako poučevati matematiko v 5. razredu devetletne osnovne šole : priročnik za učitelja za pouk matematike / Mara Cotič ... [et al.] ; [tehnične risbe izdelal Simon Kajtna]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 287 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

ISBN 86-341-3628-0 (ISBN-10) ISBN 978-86-341-3628-9 (ISBN-13)
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

51(035)
II 51(075.2) SVET 5 Priročnik
COBISS.SI-ID 228730880

85.
        SVET matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 4. razred osemletne in 5. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [tehnične risbe Syncomp]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

Vsebina:
Del 1 / [ilustracije Uroš Hrovat, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS]. - 87 str. + [7] f. pril.
Del 2 / [ilustracije Uroš Hrovat ; fotografije Primož Bedenk in arhiv DZS]. - 95 str.
- - Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Rešitve vaj. - 19 str. ; 28 cm
ISBN 86-341-3626-4
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(076.2)
II 51(075.2) SVET 5 Delovni
COBISS.SI-ID 224852736

86.
        SVET matematičnih čudes 9. Učbenik za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije so prispevali Bedenk & co., Ksenija Konvalinka in arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 141 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 9)

4.000 izv.
- - Svet matematičnih čudes 9. Rešitve nalog. - 27 str.
ISBN 978-86-341-4172-6
a) mathematics - textbook b) primary education c)m atematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) SVET matematičnih Učbenik 9.r.
COBISS.SI-ID 232475904


51(043.2) MATEMATIKA.


87.
MLAKAR, Urška, 1981-
        Rollov izrek in nekatere posplošitve : diplomsko delo / Urška Mlakar. - Ljubljana : [U. Mlakar], 2007. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 53. - Povzetek ; Abstract. - Univ.Ljubl jana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Rollov izrek d) odvodi e) polinomi

512.62(043.2)
Č II 51(043.2) MLAKAR, U. Rollov
COBISS.SI-ID 7057225

88.
MOČNIK, Alenka, 1982-
        Laurentove vrste : diplomsko delo / Alenka Močnik. - Ljubljana : [A. Močnik], 2007. - 67 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.,Matema tika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) analitične funkcije d) Taylorjeva vrsta e) Laurentova vrsta f) meromorfna funkcija

517.55(043.2)
Č II 51(043.2) MOČNIK, A. Laurentove
COBISS.SI-ID 7057481


53(043.2) FIZIKA.


89.
UDOVČ, Gregor, 1983-
        Priljubljenost fizike med učenci v osnovni šoli : diplomsko delo / Gregor Udovč. - Ljubljana : [G. Udovč], 2007. - 54 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika. Fakulteta za matematiko in fiziko
a) physics b) pupil attitude c) fizika d) stališče učencev e) priljubljenost

53(043.2)
Č II 53(043.2) UDOVČ, G. Priljubljenost
COBISS.SI-ID 7056201


55(043.2) GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE.METEOROLOGIJA.


90.
SIMONČIČ, Petra, 1982-
        Potresi : diplomsko delo / Petra Simončič. - Ljubljana : [P. Simončič], 2007. - 46 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.,F ak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) potresi

550.34(043.2)
Č II 55(043.2) SIMONČIČ, P. Potresi
COBISS.SI-ID 7049545


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


91.
TAIZ, Lincoln
        Plant physiology / Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger. - 4th ed. - Sunderland (Mass.) : Sinauer Associates, cop. 2006. - xxvi, 764 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0611/2006010133.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-87893-856-7 (hbk) ISBN 978-0-87893-856-8 (hbk)
a) botany b) botanika c) rastlinska fiziologija

57(075.8)
II 57(075.8) TAIZ, L. Plant
COBISS.SI-ID 4728441


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


92.
PER, Nika, 1978-
        Ocena telesnega razvoja petletnih otrok iz Trbovelj : diplomsko delo / Nika Per. - Ljubljana : [N. Per], 2007. - VI, 72 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Program biologija in gospodinjstvo
a) physical development b) pre-school child c) telesni razvoj d) predšolski otrok e) antropometrične meritve

572.5-053.31(043.2)
Č II 57(043.2) PER, N. Ocena
COBISS.SI-ID 7047497

93.
TURNŠEK, Neža, 1980-
        Uporabnost različnih fiksativov v rastlinski citologiji, histologiji in morfologiji : diplomsko delo / Petra Bor. - Ljubljana : [N. Turnšek], 2007. - X, 78 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 76-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) citologija d) histologija e) fiksativ f) genom g) DNA slikovna citometrija

581.4(043.2)
Č II 58(043.2) TURNŠEK, N. Uporabnost
COBISS.SI-ID 7057737

94.
ŽELEZNIK, Mojca, 1981-
        Habitus in izbrane morfogenezne in biokemijske lastnosti srčne moči (Potentilla erecata) z različnih rastišč : diplomsko delo / Mojca Železnik. - Ljubljana : [M. Železnik], 2007. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) botany b) botanika c) zdravilne rastline d) srčna moč e) značilnosti

58(043.2)
Č II 58(043.2) ŽELEZNIK, M. Habitus
COBISS.SI-ID 7059785


61 MEDICINA.


95.
        IN Vogelvlucht [Elektronski vir] : een impressie van werken en behandelen in de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek a bird's eye view. - Utrecht : Lucks, 2001. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Tudivi deokaseta. - Nasl. z nasl. ekrana
a) psychotherapy b) psihoterapija c) dramska terapija

615.851(086.8)
cdr 615.851 IN VOGELVLUCHT
COBISS.SI-ID 7068233

96.
        IN Vogelvlucht [Videoposnetek] : een impressie van werken en behandelen in de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek a bird's eye view. - Utrecht : Lucks, 2001. - 1 videokaseta : barve, zvok ; 20 cm

Tudi na CD-ROMU.- Nasl. prevzet z ov.
a) psychotherapy b) psihoterapija c) dramska terapija

615.851(086.8)
vk 615.851 IN VOGELVLUCHT
COBISS.SI-ID 7067977

97.
JONES, Phil, 1958-
        The arts therapies : a revolution in healthcare / Phil Jones. - Hove (East Sussex) ; New York : Brunner-Routledge, cop. 2005. - XIII, 296 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 269-283 in 286-288. - Kazali
ISBN 1-58391-813-2 (hbk) ISBN 1-58391-812-4 (pbk)
a) psychotherapy b) art c) psihoterapija d) umetnost e) umetnostna terapija f) pomoč z umetnostjo

615.851
615.851 JONES, P. Arts
COBISS.SI-ID 13447481

98.
        VLOGA biomehanskih lastnosti skeletnih mišic v gibalnem razvoju otrok / zbrala in uredila Rado Pišot in Boštjan Šimunič ; [prevajalca Ana Beguš (ang.), Sergio Settomini (it.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales, 2006 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Cinesiologiae)

500 izv. - Bibliografija: str. 145-153. - Kazalo
ISBN 961-6328-45-X (ISBN-10) ISBN 978-961-6328-45-6 (ISBN-13)
a) motor development b) physical development c) motorični razvoj d) telesni razvoj e) motorične sposobnosti f) teklne sposobnosti g) skeletne mišice h) biomehanika

611.71
61 VLOGA biomehanskih
COBISS.SI-ID 230781696

99.
VOGEL, Vivienne de
        Structured risk assessment of (sexual) violence in forensic clinical practice : the HCR-20 and SVR-20 in Dutch forensic psychiatric patients : academisch proefschrift / Vivienne de Vogel. - Amsterdam : Dutch University Press, cop. 2005. - 195 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Criminal sciences)

Bibliografija: str. 157-180. - Summary ; Samenvatting
ISBN 90-3619-302-8 ISBN 978-90-3619-302-3
a) violence b) sexual offence c)psychiatry d) nasilje e) spolni prestopek f) psihiatrija

61
61 VOGEL, V. Structured
COBISS.SI-ID 7062601

100.
ZALAR, Aleksandra
        Metode likovne terapije pri otroku z agresivnim vedenjem : specialistično delo / Aleksandra Zalar. - Ljubljana : [A. Zalar], 2007. - 170 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 163-164. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) psychotherapy b) fine arts c) aggressiveness d) psihoterapija e) likovna umetnost f) agresivnost g) likovna terapija h) pomoč z umetnostjo

615.851(043.2)
II 615.851 ZALAR, A. Metode
COBISS.SI-ID 7060297


61(043.2) MEDICINA.


101.
JURŠA, Estera, 1977-
        Položaj diplomirane medicinske sestre v bolnišnici : diplomsko delo / Estera Jurša. - Ljubljana : [E. Jurša], 2007. - 203 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 128-132. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) nurse b) hospital c) interpersonal relations d) medicinska sestra e) bolnica f) medosebni odnosi g) totalne ustanove h) socialna moč

614.253.5(043.2)
Č II 61(043.2) JURŠA, E. Položaj
COBISS.SI-ID 7072329

102.
KELAVIĆ, Mirjana, 1981-
        Pojav prekomerne prehranjenosti in debelosti pri odraslih osebah z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Mirjana Kelavić. - Ljubljana : [M. Kelavić], 2007. - 79 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) obesity c) nutrition d) razvojno moten otrok e) debelost f) prehrana

613.25-056.36(043.2)
Č II 61(043.2) KELAVIĆ, M. Pojav
COBISS.SI-ID 7050057

103.
POPRASK, Franja, 1982-
        Stališča srednješolcev do zdravega načina prehranjevanja : diplomsko delo / Franja Poprask. - Ljubljana : [F. Poprask], 2007. - XI, 117 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 109-113. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) adolescent c) attitude d) prehrana e) adolescent f) stališče g) zdrava prehrana

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) POPRASK, F. Stališča
COBISS.SI-ID 7056457


66/68(043.2) KEMIJSKA TEHNIKA.RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


104.
VITEZ, Petra, 1981-
        Poučni šifrirni postopki skozi zgodovino kriptografije : diplomsko delo / Petra Vitez. - Ljubljana : [P. Vitez], 2007. - VIII, 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 82-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) algorithm c) računalništvo d) algoritem e) kriptografija f) šifriranje g) dešifriranje h) čistopis i) tajnopis j) digitalno potrdilo

681.188(043.2)
Č II 67/68(043.2) VITEZ, P. Poučni
COBISS.SI-ID 7054153


7


105.
CIUHA, Peter
        Likovna vzgoja 8 : učbenik za likovno vzgojo v osmem razredu osnovne šole / Peter Ciuha, Marija Plazar ; [ilustracije in slikovni material Peter Ciuha ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-11-17753-3
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

7(075.2)
II 7 CIUHA, P. Likovna vzgoja 8
COBISS.SI-ID 232851456


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


106.
HLADNIK, Valentina, 1982-
        Ikona in zahodno moderno slikarstvo : diplomsko delo / Valentina Hladnik. - Ljubljana : [V. Hladnik], 2007. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87. - Povzetek ;Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) sakralna umetnost d) ikone e) slikarji

7.04(043.2)
Č II 7(043.2) HLADNIK, V. Ikona
COBISS.SI-ID 7056713


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


107.
SAPAČ, Igor
        Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 3, Notranjska. Knj. 3, Porečje Reke z Brkini / Igor Sapač. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 206 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; 19)

ISBN 978-961-6057-59-2
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) stavbna dediščina d) gradovi e) dvorci f) Notranjska g) zgodovinski pregledi

728.8(497.4-13)
72 SAPAČ, I. Grajske stavbe
COBISS.SI-ID 232776704


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


108.
GORENC, Anita, 1983-
        Bivalni prostor: izhodišča za oblikovanje. Primerjava razporeditve, funkcije in opremljenosti prostorov v bosanski podeželski in slovenski kmečki hiši : diplomsko delo / Anita Gorenc. - Ljubljana : [A. Gorenc], 2007. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-80. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) architecture b) arhitektura c) bivalnakultu ra d) kmečka hiša e) stanovanjska oprema

728.6(043.2)
Č II 7(043.2) GORENC, A. Bivalni
COBISS.SI-ID 7059529


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


109.
FRIPP, Alfred Downing, Sir, 1865-1930
        Human anatomy for art students / sir Alfred Fripp and Ralph Thompson. - Mineola : Dover, 2006. - XXIX, 33-338 str. : ilustr. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0626/2005056924-d.html. - Kazalo
ISBN 0-486-44771-5 ISBN 978-0-48644-771-1 (pbk)
a) anatomy b) art c) anatomija d) umetnost

74
73/74 FRIPP, A. Human anatomy
COBISS.SI-ID 7070281

110.
KLEE, Paul
        On modern art / Paul Klee ; with an introduction by Herbert Read. - London : Faber, 1966, cop. 1948. - 55 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Faber paper covered editions)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/hol042/71356501.html. - Prevod dela: Über die moderne Kunst
ISBN 0-571-06682-8
a) fine arts b) likovna umetnost c) moderna umetnost d) risba

75Klee P.
Č 75 KLEE, P. On modern
COBISS.SI-ID 2218094


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


111.
RAMLJAK, Klara, 1982-
        Različni pristopi pri obravnavanju tipnih slikanic : avtorski projekt : diplomsko delo / Klara Ramljak. - Ljubljana : [K. Ramljak], 2007. - 72 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Vid na izletu / Klara Ramljak. - [9] f. : ilustr. ; 21 x 27 cm
Nasl. na hrbtni str.: Tipna slikanica Vid na izletu. - Spravljeno v škatli 32 x 25 x 8 cm
- - Različni pristopi pri obravnavanju tipnih slikanic [Elektronski vir] / Klara Ramljak. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
a) visually handicapped - blind b) picture book c) vidno prizadeti - slepi d) slikanica e) tipna slikanica

769.81-056.262(043.2)
Č II 75(043.2) RAMLJAK, K. Različni
COBISS.SI-ID 7060041


78 GLASBA.


112.
OSOJNIK, Melita
        Šopek najlepših pesmic za otroke [Zvočni posnetek] / poje Melita Osojnik ; [oblikovalec zvoka in producent Borut Belančič ; ilustracija Jelka Reichman]. - Ljubljana : Glasbeno gledališče Melite Osojnik, [2007], p 1995 do 2005. - 1 CD (32 min, 57 sek) : stereo ; 12 cm

Izvajalci glasbene spremljave: Blaž Jurjevčič, Artur Azarkevich, Kaja Osojnik, Neža Buh, Gordana Buh, Jurij Buh, Gorazd Buh, Matija Buh. - Vsebina: Lisička je prav zvita zver / ljudska, B. Jurjevčič. Mali potepuh / J. Humer, W. A. Mozart, N. Buh. Osvajanje / A. Malavašič, B. Jurjevčič. Zeleni škrat Ariel / N. Maurer, B. Jurjevčič. Čuk se je oženil / ljudska, B. Jurjevčič. Sine in medved / J. Humer, A. Tegner, N. Buh. Zgodba o siru / V. T. Arhar, B. Jurjevčič. Jokica / N. Maurer, B. Jurjevčič. Žabja svatba / J. Stritar, V. Vodopivec, B. Jurjevčič. Veverica / N. Maurer, B. Jurjevčič. Drežniška / ljudska, B. Jurjevčič. Zlata roža / J. Humer, G. B. Pergolesi, N. Buh. Osel in kukavica / J. Humer, A. Gretry, N. Buh. Uspavanka za malčke / V. T. Arhar, A. Azarkevich
MAO CD 009 Glasbeno gledališče Melite Osojnik
a) otroške pesmi

784.67(497.4)(086.76)
cd 78 OSOJNIK, M. Šopek
COBISS.SI-ID 5808158

113.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 9. Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu devetletke / Albinca Pesek ; [ilustracije Mojca Sekulič Fo ; fotografije iz arhiva Založbe Rokus Klett]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 119 str. : ilustr., note ; 30 cm + 2 CD-ja

Podrejeni nasl. na ov. in v kolofonu: Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne šole. - Besedilo nekaterih pesmi tudi v izvirnem jeziku. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-209-747-9
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 PESEK, A. Glasba 9 cd II 78 PESEK, A. Glasba 9
COBISS.SI-ID 232609536


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


114.
KUK, Tjaša, 1984-
        Varnost predšolskih otrok na igriščih : diplomska naloga / Tjaša Kuk. - Ljubljana : [T. Kuk], 2007. - 68,[22] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Summary. -Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) safety c) playground d) predšolski otrok e) varnost f) igrišče g) igrala h) predpisi

791.7(043.2)
Č II 79(043.2) KUK, T. Varnost
COBISS.SI-ID 7047241


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


115.
DANKS, Fiona
        Igrišča narave : igre, ročne spretnosti in dejavnosti, ki bodo otroke zvabile ven / Fiona Danks, in Jo Schofield ; [prevod Borut Petrović Jesenovec, Katja Šulc]. - Ljubljana : Didakta, 2007 (tiskano v Singapurju). - 192 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Nature's playground. - 1.500 izv. - O avtoricah: str. 190. - Bibliografija: str. 188-189. - Kazalo
ISBN 978-961-6646-01-7
a) play b) open air activities c) igra d) dejavnosti na prostem e) otroške igre

796.1
796.1 DANKS, F. Igrišča
COBISS.SI-ID 231011072


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


116.
DOBOVIČNIK, Eva, 1982-
        Primerjava motivov za hojo v gore med učenci planinci in neplaninci : diplomsko delo / Eva Dobovičnik. - Ljubljana : [E. Dobovičnik], 2007. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) motivation c) primary school d) dejavnosti na prostem e) motivacija f) osnovna šola g) planinstvo h) gorništvo

796.52(043.2)
Č II 79(043.2) DOBOVIČNIK, E. Primerjava
COBISS.SI-ID 7055433

117.
LAMBERŠEK, Maja, 1981-
        Gimnastika z ritmično izraznostjo v 2. triletju : diplomsko delo / Maja Lamberšek. - Ljubljana : [M. Lamberšek], 2007. - XI, 250 str. : tabele, ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 243-246. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) gymnastics c) primary school d) športna vzgoja e) gimnastika f) osnovna šola

796.41(043.2)
Č II 79(043.2) LAMBERŠEK, M. Gimnastika
COBISS.SI-ID 7049033


81(043.2) JEZIKOSLOVJE.


118.
GOLOUH, Andreja, 1982-
        Doseganje pravopisnih ciljev učencev 4. razreda devetletne osnovne šole in 4. razreda osemletne osnovne šole : diplomsko delo / Andreja Golouh. - Ljubljana : [A. Golouh], 2007. - 131, [12] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 123-124. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) Slovenian language b) spelling c) primary school d) slovenščina e) pravopis f) osnovna šola

811.163.6'35(043.2)
Č II 811.163.6(043.2) GOLOUH, A. Doseganje
COBISS.SI-ID 7055689


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


119.
        GRADIM slovenski jezik 6 : rad te imam. Učbenik za slovenščino v 6. razredu devetletne osnovne šole / Dragica Kapko ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Miha Maček ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. -L jubljana : Rokus, 2007

ISBN 978-961-209-673-1
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.193.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) GRADIM 6 Učbenik
COBISS.SI-ID 229970688


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


120.
DÜRRENMATT, Friedrich
        Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980 / Friedrich Dürrenmatt ; [prevedla Maila Golob ; posodobitev prevoda in uskladitev z novo verzijo Mojca Kranjc]. - Ljubljana : Mladinskaknji ga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 144 str. ; 21 cm

Prevod dela: Die Physiker
ISBN 978-961-01-0170-3

821.112.2
821.112.2 DÜRRENMATT, F. Fiziki
COBISS.SI-ID 232472576

121.
LISPECTOR, Clarice
        Živa voda ; Čas zvezde / Clarice Lispector ; prevedla Nina Kovič. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2006 ([Ljubljana] : Delo). - 191 str. ; 25 cm. - (Zbirka Samorog)

ISBN961-6580-14-0 (ISBN-10) ISBN 978-961-6580-14-4 (ISBN-13)

821.134.2
821.134.2 LISPECTOR, C. Živa voda
COBISS.SI-ID 230628352

122.
SAVNIK, Samo
        Esej na maturi 2008 / Samo Savnik. - Kranj : Zelolepo, 2007 (Potens). - 97 str. ; 21 cm

Vsebina na nasl. str.: ; Tartuffe / J.B.P. Moliere ; Fiziki / Friedrich Dürrenmatt ; Kralj na Betajnovi /I van Cankar ; Vladimir / Matjaž Zupančič
ISBN 978-961-91911-6-3
a) literature b) literatura c) srednja šola d) matura e) eseji

82.0
82 SAVNIK, S. Esej 2008
COBISS.SI-ID 231503872

123.
        UMETNOST besede : berilo 1 : učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol / Klemen Lah ... [et al.] ; [ilustratorja Matej Kocijan, Zvonko Čoh ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 324 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Kazali
- - Umetnost besede [Elektronski vir] : berilo : DVD k učbeniku za književnost : branje, glasba, film, gledališče / avtorji Klemen Lah ... [et al.] ; izbor gledaliških in filmskih posnetkov Klemen Lah ... [et al.] ; dokumentarni posnetki gledaliških uprizoritev Slovenski gledališki muzej ; izbor glasbenih posnetkov Metka Pušenjak ; slikovno gradivo arhiv MKZ ; režiserka Irena Glonar. - 1 DVD ; 12 cm
ISBN 978-961-01-0005-8
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura - učbenik d) srednješolski pouk e) literarna teorija

821-82(075.3)
82 UMETNOST besede Berilo 1 cdr 82 UMETNOST besede Berilo 1
COBISS.SI-ID 232757760


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


124.
JANJANIN, Valda, 1969-
        Psihoanalitični pogled na književnost : psihoanalitična interpretacija ljudske pravljice : diplomska naloga / Valda Janjanin. - Ljubljana : [V. Janjanin], 2007. - 56 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) psychoanalysis c) symbol d) pravljica e) psihoanaliza f) simbol

82-343
Č II 82(043.2) JANJANIN, V. Psihoanalitični
COBISS.SI-ID 7053641


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


125.
KOVAČIČ, Jani
        Poklic: mladost : postpank spevoigra / Jani Kovačič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 137 str. : note ; 22 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

Ilustr.na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-86-11-17891-2
a) glasbene skupine b) mladostniki

821.163.6
821.163.6 KOVAČIČ, J. Poklic
COBISS.SI-ID 231155968

126.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Pravljična dežela [Zvočni posnetek] / Mojiceja Podgoršek ; dramatizacija besedila Bernarda Mal, razen o Levčku, ki ni hotel v šolo, Marija Zibelnik ; režija Marija Zibelnik. - Kranj : Panika,2007. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-961-92077-0-3
a) pravljice

821.163.6(086.2.034)
cd 821.163.6 PODGORŠEK, M. Pravljična
COBISS.SI-ID 232669952


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


127.
RAKAR, Franc
        Zanimivost in aktualnost književnih besedil o Butalcih Frana Milčinskega v sodobnem času : diplomsko delo / Franc Rakar. - Ljubljana : [F. Rakar], 2007. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) Milčinski, Fran (1867-1932) b) children's and youth literature c) mladinska književnost d) humor e) književna vzgoja f) nonsens

821.163.6.09(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) RAKAR, F. Zanimivost
COBISS.SI-ID 7068489


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


128.
KLÖCKER, Harald
        Dalmacija / Harald Klöcker ; [prevedla Andreja Bricelj]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (natisnjeno v Nemčiji). - 126 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Na pot! : barvni vodnik)

Prevod dela:Dal matien. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazala
ISBN 86-11-16504-7
a) Hrvaška b) Dalmacija c) turistični vodniki

913(497.5 Dalmacija)(036)
913(4) KLÖCKER, H. Dalmacija
COBISS.SI-ID 4772126


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


129.
DOLENŠEK, Maja, 1983-
        Spoznavanje domače pokrajine z didaktičnimi igrami : diplomsko delo / Maja Dolenšek. - Ljubljana : [M. Dolenšek], 2007. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) educational game c) primary school d) družba e) didaktična igra f) osnovna šola g) spoznavanje družbe h) Mirnska dolina

908(043.2)
Č II 908(043.2) DOLENŠEK, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 7052361


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO