COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


februar 070 SPLOŠNO.


1.
HOLLIDAY, Adrian
        Doing and writing qualitative research / Adrian Holliday. - 2nd ed. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2007. - XIV, 199 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 189-195. - Kazalo
ISBN 1-4129-1129-X (hbk) ISBN 978-1-4129-1129-0 (hbk) ISBN 1-4129-1130-3 (pbk) ISBN 978-1-4129-1130-6 (pbk)
a) qualitative research b) kvalitativno raziskovanje

001
001 HOLLIDAY, A. Doing
COBISS.SI-ID 6943817


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
BENNETT, Shirley
        Handbook of online education / Shirley Bennett ; with Debra Marsh and Clare Killen. - London ; New York : Continuum, cop. 2007. - 345 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 336-339. - kazalo
ISBN 0-8264-72958 (hbk) ISBN 978-0-8264-7295-8 (hbk)
a) distance study b) izobraževanje na daljavo c) e-učenje d) aktivno učenje

004.7
004.7 BENNETT, S. Handbook
COBISS.SI-ID 6949193

3.
        DATA mining in e-learning / editors C. Romero, S. Ventura. - Southampton : WIT, cop. 2006. - 300 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in management information series, ISSN 1742-0172 ; vol. 4)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 1-84564-152-3
a) didactic use of computer b) database c) didaktična uporaba računalnika d) podatkovna zbirka e) e-učenje f) e-učbeniki g) podatkovno rudarjenje

004.7(082)
004.7 DATA mining
COBISS.SI-ID 6939977

4.
        TOOLS for teaching computer networking and hardware concepts / Nurul I. Sarkar [editor]. - Hershey [etc.] : Information Science, cop. 2006. - XIV, 386 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0519/2005027411.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 1-59140-735-4 (h/c) ISBN 1-59140-736-2 (s/c) ISBN 1-59140-737-0 (ebook)
a) computer network b) input-output device c) learning d) računalniška mreža e) vhodno-izhodna enota f) učenje

004.7(082)
004.7 TOOLS for teaching
COBISS.SI-ID 6950217


1 FILOZOFIJA.


5.
AUGUSTINUS, svetnik
        Proti akademikom / Avguštin ; prevedel Primož Simoniti ; [spremno besedo napisal Miran Špelič]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006 ([Ljubljana] : Delo Repro). - 135 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica / Slovenska matica, ISSN 1408-2160 ; zv. 53)

Prevod dela: Contra academicos. - Spremna beseda / Miran Špelič: str. 7-17. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-213-159-3
a) Augustinus, Aurelius, svetnik (345-430) b) philosophy c) filozofija d) krščanska filozofija e) filozofska antropologija

1sv.Augustinus
141.319.8:27-852.5
1 AUGUSTINUS, A. Proti
COBISS.SI-ID 230868736

6.
        MORALNE vrednote za mlade : zgodbe, ki pomagajo oblikovati lastni svet vrednot / [besedila izbral] William J. Bennett ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc]. - Tržič : Učila International, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 263 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 33/1)

Prevod dela: The book of virtues for young people
ISBN 961-233-602-4
a) moral value - book for youth b) moralna vrednota - knjiga za mladino c) literarne teme d) življenjska modrost e) zgodbe

17.023.34(02.053.2)
821-32
17 MORALNE vrednote
COBISS.SI-ID 214052096

7.
OSHANA, Marina, 1957-
        Personal autonomy in society / Marina Oshana. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2006. - XI, 190 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0610/2006008838.html. - Bibliografija: str. 179-186. - Kazalo
ISBN 0-7546-5670-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7546-5670-8 (ISBN-13)
a) autonomy b) freedom c) avtonomija d) svoboda

1
1 OSHANA, M. Personal
COBISS.SI-ID 6946633


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
PEČJAK, Vid
        Psihološka podlaga vizualne umetnosti / Vid Pečjak ; [predgovori Mihael Kline ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 221 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 961-6525-12-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-6525-12-1 (ISBN-13)
a) art b) psychology c) umetnost d) psihologija e) vizualna umetnost

159.9:7.038
159.9 PEČJAK, V. Psihološka
COBISS.SI-ID 223278848

9.
SMIDT, Sandra, 1943-
        The developing child in the 21st century : a global perspective on child development / Sandra Smidt. - London ; New York : Routledge, 2006. - X, 150 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip068/2006002924.html. - Kazalo
ISBN 0-415-38569-5 (hbk) ISBN 978-0-415-38569-5 (hbk) ISBN 0-415-38570-9 (pbk) ISBN 978-0-415-38570-1 (pbk) ISBN 0-203-96888-3 (ebk) ISBN 978-0203-96888-8 (ebk)
a) child development b) socialization c) childhood d) razvoj otroka e) socializacija f) otroštvo

159.922.7
159.922.7 SMIDT, S. Developing
COBISS.SI-ID 6925897


17 ETIKA.


10.
CARUANA, Louis
        Science and virtue : an essay on the impact of the scientific mentality on moral character / Louis Caruana. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2006. - VIII, 134 str. ; 24 cm. - (Ashgate new critical thinking in philosophy)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip062/2005030620.html. - Bibliografija: str. 125-130. - Kazalo
ISBN 0-7546-5562-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7546-5562-6 (ISBN-13)
a) value b) sciences c) vrednota d) vede

17
17 CARUANA , L. Science
COBISS.SI-ID 6946377

11.
DUNN, Robert, 1949-
        Values and the reflective point of view : on expressivism, self-knowledge and agency / Robert Dunn. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2006. - 151 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip064/2005034563.html. - Bibliografija: str. 143-147. - Kazalo
ISBN 0-7546-5412-5 (hbk) ISBN 978-0-7546-5412-4 (ISBN-13)
a) value b) reasoning c) expressivity d) vrednota e) razsojanje f) ekspresivnost

17
17 DUNN, R. Values
COBISS.SI-ID 6946121


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


12.
MAŽGON, Jasna
        Zbirka vaj iz pedagoške statistike / Jasna Mažgon. - Ljubljana : Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete, 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - 105 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 105
ISBN 961-237-178-4 (ISBN-10) ISBN 978-961-237-178-4 (ISBN-13)
a) educational research b) statistics - textbook c) pedagoško raziskovanje d) statistika - učbenik e) pedagoška statistika

311(075.8)
31 MAŽGON, J. Zbirka vaj
COBISS.SI-ID 230133760


32 POLITIKA.


13.
MACHIAVELLI, Niccolo
        Vladar / Niccolo Machiavelli ; [prevedel in z opombami opremil Niko Košir ; spremna beseda Igor Škamperle]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006 (Ljubljana : Delo repro). - 142 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Il principe. - Ilustr. na spojnih listih. - Tehnologija oblasti / Igor Škamperle: str. 128-140
ISBN 978-961-213-161-6
a) government b) political power c) vlada d) politična oblast e) država f) vladanje g) renesansa

321.01:01
1Machiavelli N.
32 MACHIAVELLI, N. Vladar
COBISS.SI-ID 231188224


33 GOSPODARSTVO


14.
SAUL, John Ralston, 1947-
        The collapse of globalism and the reinvention of the world / John Ralston Saul. - London : Atlantic, 2006, cop. 2005. - XIX, 309 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 281-297. - Kazalo
ISBN 1-84354-409-1
a) politics b) nationalism c) politika d) nacionalizem e) globalizacija f) svetovno gospodarstvo

330
330 SAUL, J. Collapse
COBISS.SI-ID 6947145


34 PRAVO.


15.
        UVAJANJE vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti in socialnih treningov / urednica Katja Filipčič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2006 ([Ig] : Fleks). - 200 str. : preglednice ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali
ISBN 961-6503-06-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-6503-06-8 (ISBN-13)
a) juvenile delinquency b) juvenile detention c) mladoletniška delinkvenca d) mladoletniški pripor e) vzgojni ukrepi f) delo v korist skupnosti g) socialni trening h) socialne veščine

343.83-055.2(082)
343 UVAJANJE vzgojnih
COBISS.SI-ID 230273280


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


16.
        ZGODOVINA socialnega dela v Sloveniji : med družbenimi gibanji in političnimi sistemi / Darja Zaviršek, Vesna Leskošek, urednici. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2006 (Ljubljana : BOEX DTP). - 358 str. ; 23 cm. - (Zbirka Zgodovina socialnega dela)

300 izv. - O avtoricah in avtorjih: str. 333-336. - Povzetki prispevkov v angl.: str. 309-332. - Kazali
ISBN 961-6569-06-6 (ISBN-10) ISBN 978-961-6569-06-4 (ISBN 13)
a) social work - Slovenia - historiography b) socialno delo - Slovenija - zgodovinski pregled

364.65(497.4)(082)
94(497.4)(082)
364.65 ZGODOVINA socialnega
COBISS.SI-ID 230293760


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


17.
BARROW, Robin
        An introduction to philosophy of education / Robin Barrow and Ronald Woods. - 4th edition. - London : Routledge, 2006, cop. 1975. - XIX, 200 str. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-415-38126-6 (pbk) ISBN 978-0-415-38126-0 (ISBN-13)
a) philosophy of education b) pedagoška filozofija

37.01
37.01 BARROW, R. Introduction
COBISS.SI-ID 5091603

18.
BEVC, Milena, 1955-
        Znanje in izobraževanje v Sloveniji v luči priključitve EU / odgovorna nosilka raziskave Milena Bevc ; sodelavci Vida Mohorčič-Špolar ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2001. - 185 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Raziskava v okviru projekta: Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: Slovenija v Evropski uniji. - Izvajalski inštituciji: Inštitut za ekonomska raziskovanja in Andragoški center Slovenije
ISBN 961-6022-57-1
a) level of education - European Union b) education system - Slovenia - Europe c) economics of education d) stopnja izobraževanja - Evropska unija e) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenija - Evropa f) ekonomika izobraževanja g) pismenost h) ponudba izobraževanja i) učinkovitost izobraževanja j) regije

37.01
II 37.01 BEVC, M. Znanje
COBISS.SI-ID 802446

19.
        DEMOCRATIC dialogue in education : troubling speech, disturbing silence / edited by Megan Boler. - New York [etc.] : P. Lang, cop. 2005. - XXXII, 165 str. ; 23 cm. - (Counterpoints. Studies in the postmodern theory of education, ISSN 1058-1634 ; 240)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0411/2003025195.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 0-8204-6319-1
a) pedagogical theory b) pedagoška teorija c) kritična pedagogika d) postmoderna vzgoja

37.01(082)
37.01 DEMOCRATIC dialogue
COBISS.SI-ID 6939721

20.
        DEVELOPMENTS in educational psychology : how far have we come in 25 years? / edited by Kevin Wheldall. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - 137 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-415-40031-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-415-40031-2 (ISBN-13)
a) educational psychology b) intelligence c) achievement d) pedagoška psihologija e) inteligentnost f) uspešnost

37.015.3(082)
37.015.3 DEVELOPMENTS in educational
COBISS.SI-ID 6940233

21.
FREIRE, Paulo, 1921-1997
        Pedagogy of freedom : ethics, democracy and civic courage / Paulo Freire ; translated by Patric Clarke ; foreword by Donaldo Macedo ; introduction by Stanley Aronowitz. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2001, cop.1998. - 144 str. ; 22 cm

Prevod dela: Pedagogia de autonomia
ISBN 0-8476-9047-4 (ppb)
a) pedagogical theory b) pedagoška teorija c) kritična pedagogika

37.01
37.01 FREIRE, P. Pedagogy
COBISS.SI-ID 6924361

22.
FREIRE, Paulo, 1921-1997
        Pedagogy of the oppressed / Paulo Freire ; translated by Myra Bergman Ramos ; with an introduction by Donaldo Macedo. - 30th anniversary ed. - New York : Continuum, 2007, cop.1970. - 183 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://edrev.asu.edu/reviews/rev146.htm
ISBN 0-8264-1276-9 (alk. paper)
a) Freire, Paulo (1921-) b) philosophy of education c) pedagoška filozofija d) kritična pedagogika

37.01
37.01 FREIRE, P. Pedagogy
COBISS.SI-ID 6925385

23.
MACBEATH, John E. C.
        Samoevalvacija : kaj je tu koristnega za šole? / John Macbeath, Archie Mcglynn ; [prevedla Ana Vidmar]. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2006 ([Ljubljana] : Present). - 129 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Self-evaluation. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. 3. - Spremna beseda / Monika Tratnik: str. 11-12. - Bibliografija: str. 126-129
ISBN 961-6322-66-4 (ISBN-10) ISBN 978-961-6322-66-9 (ISBN13)
a) self-evaluation b) education c) samovrednotenje d) vzgoja in izobraževanje e) učni proces f) kvaliteta g) evalvacija

37.01
37.01 MACBEATH, J. Samoevalvacija
COBISS.SI-ID 230471424

24.
        The SAGE handbook of gender and education / edited by Christine Skelton, Becky Francis, and Lisa Smulyan. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XXIII, 536 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0659/2006922117-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0659/2006922117-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 1-4129-0792-6 (ISBN-10) ISBN 978-1-4129-0792-7 (ISBN-13)
a) education system b) sex difference c) sex role d) sex discrimination e) identity f) sistem vzgoje in izobraževanja g) vloga spola h) spolna razlika i) spolna diskriminacija j) identiteta k) feminizacija l) enakost spolov

37
37 SAGE handbook of gender
COBISS.SI-ID 6947913

25.
        The SAGE handbook of research in international education / edited by Mary Hayden, Jack Levy, Jeff Thompson. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2007. - XVIII, 501 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali
ISBN 1-4129-1971-1 (hbk) ISBN 978-1-4129-1971-5 (hbk)
a) international school b) international university c) educational research d) mednarodna šola e) mednarodna univerza f) pedagoško raziskovanje g) globalizacija

37.01
37.01 SAGE handbook of research
COBISS.SI-ID 6950985

26.
        TRANSFORMING a learning society : the case of Finland / Ari Antikainen (ed.). - Bern [etc.] : P. Lang, cop. 2005. - VII, 380 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Linguistic insights. Explorationen, ISSN 1424-8689)

Bibliografija: str. 339-377
ISBN 3-03910-489-6 ISBN 0-8204-7038-4 (US)
a) lifelong learning - Finland b) educational reform - Finland c) intercultural education d) vseživljenjsko učenje - Finska e) reforma vzgoje in izobraževanja - Finska f) interkulturna vzgoja g) učeča se družba h) večkulturna vzgoja

37.01(082)
37.01 TRANSFORMING a learning
COBISS.SI-ID 6939465


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


27.
        DESIGNING instruction for technology-enhanced learning / [edited by] Patricia L. Rogers. - Hershey [etc.] : Idea Group, 2002, cop. 2001. - V, 274 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 1-930708-28-9
a) educational technology b) teaching method c) didactic use of computer d) izobraževalna tehnologija e) didaktična metoda f) didaktična uporaba računalnika g) internet h) spletno učenje

371.3(082)
371.3 DESIGNING instruction
COBISS.SI-ID 6951241

28.
        FLEXIBLE learning in an information society / Badrul H. Khan [editor]. - Hershey [etc.] : Information Science, cop. 2007. - XVII, 354 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0613/2006015054.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 1-59904-325-4 (hbk) ISBN 1-59904-326-2 (softcover) ISBN 1-59904-327-0 (ebook)
a) distance study b) educational technology c) open education d) izobraževanje na daljavo e) izobraževalna tehnologija f) odprto izobraževanje g) učinkovito učenje h) e-učenje i) svetovni splet

371.3(082)
371.3 FLEXIBLE learning
COBISS.SI-ID 6946889


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


29.
        ANIMIRANI film in otroški program SLON 2006 : pedagoška gradiva za učitelje osnovnih šol / [pripravile Petra Slatinšek ... [et al.] ; prevod besedila iz francoskega jezika Tita Cvetkovič]. - Ljubljana : Animateka, 2006. - 60 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Animatečni priročnik ; 1)

˝Pričujoča gradiva so sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa animiranih filomov za osnovnošolske otroke, imenovanega Slon, ki poteka v okviru Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka" ---> str. 4. - Uporabljeni viri: str. 56
- - Risani film, od risbe do risanke / [ilustrator Marjan Manček]. - 1 plakat : ilustr. ; 41 x 57 cm ; zložen na 21 x 15 cm
a) film education - teachers' guide b) filmska vzgoja - priročnik za učitelje c) animirani film d) risanke

373.32.016
373.32.016 ANIMIRANI film in otroški
COBISS.SI-ID 6952521

30.
        HANDBOOK of early childhood literacy / edited by Nigel Hall, Joanne Larson and Jackie Marsh. - Reprinted. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, 2006, cop. 2003. - XXI, 436 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-7619-7437-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7619-7437-6 (ISBN-13)
a) pre-school education b) pre-writing c) pre-reading d) predšolska vzgoja e) priprave na učenje branja f) priprave na učenje pisanja g) otroška pismenost

373.2.016:003
373.2.016:003 HANDBOOK of early
COBISS.SI-ID 6948937

31.
KORNHAUSER, Aleksandra
        Odpri oči in napni možgane : Poskusi za zabavo in bistro glavo 1 / Aleksandra Kornhauser ; ilustracije Jože Trobec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 30 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pamet je boljša kot žamet ; 1)

ISBN 86-11-17803-3 (ISBN-10) ISBN 978-86-11-17803-5 (ISBN-13)
a) science education b) practical work c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) praktično delo e) poskusi

373.2.016:50
II 373.2.016:50 KORNHAUSER, A. Odpri
COBISS.SI-ID 229513216

32.
KORNHAUSER, Aleksandra
        Oglje ni samo za čevapčiče : Poskusi za zabavo in bistro glavo 3 / Aleksandra Kornhauser ; ilustracije Jože Trobec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 32 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pamet je boljša kot žamet)

ISBN 978-86-11-17894-3
a) science education b) practical work c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) praktično delo e) oglje f) poskusi

373.2.016:50
II 373.2.016:50 KORNHAUSER, A. Oglje
COBISS.SI-ID 231054592

33.
KORNHAUSER, Aleksandra
        Voda čudežna tekočina : Poskusi za zabavo in bistro glavo 2 / Aleksandra Kornhauser ; ilustracije Jože Trobec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 32 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pamet je boljša kot žamet)

ISBN 978-86-11-17893-6
a) science education b) practical work c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) praktično delo e) poskusi f) voda

373.2.016:50
II 373.2.016:50 KORNHAUSER, A. Voda
COBISS.SI-ID 231054336

34.
        MOJ zvezek 1 : delovni zvezek za predšolsko vzgojo (starostno obdobje od 3 do 4 let) / [avtorice Vida Medved Udovič ... [et al.] ; ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 45 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] f. pril. z nalepkami. - (Predšolska vzgoja)

ISBN 978-86-11-17755-7
a) pre-school education - exercise b) predšolska vzgoja - vaja

373.2.016(075.2)
II 373.2.016 MOJ zvezek 1 Delovni
COBISS.SI-ID 231014656

35.
        MOJ zvezek 2 : delovni zvezek za predšolsko vzgojo (starostno obdobje od 4 do 5 let) / [avtorice Vida Medved Udovič ... [et al.] ; ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 49 str. : ilustr. ; 30 cm + [2] f. pril. z nalepkami. - (Predšolska vzgoja)

ISBN 978-86-11-17756-8
a) pre-school education - exercise b) predšolska vzgoja - vaja

373.2.016(075.2)
II 373.2.016 MOJ zvezek 2 Delovni
COBISS.SI-ID 231014912

36.
OVERALL, Lyn
        Supporting children's learning : a guide for teaching assistants / Lyn Overall. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2007. - XIX, 140 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 127-133. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-1273-0 ISBN 978-1-4129-1274-7 (pbk)
a) learning psychology b) learning theory c) child development d) psihologija učenja e) teorija učenja f) razvoj otroka g) konstruktivizem

373.2.016
373.2.016 OVERALL, L. Supporting
COBISS.SI-ID 6951497


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


37.
        OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 1. Učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [ilustracije Dunja Kofler ... [et al.] ; fotografije Arhiv DZS ... [et al.] ; uredila Vera Čonč]. - 2. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 95 str. : ilustr. ; 29 cm + [10] f. pril. (4 f. z nalepkami, 6 delovnih listov). - (Zakajček 1)

ISBN 86-341-3699-X
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OPAZUJEM 1 Učbenik
COBISS.SI-ID 224668672


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


38.
GERŠAK, Alenka, 1982-
        Aktivni odmor in razredna klima : diplomsko delo / Alenka Geršak. - Ljubljana : [A. Geršak], 2006. - 92, [1] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 87-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) classroom climate b) recreation c) primary school d) razredno vzdušje e) rekreacija f) osnovna šola g) aktivni odmor

373.32.016:79:613.7(043.2)
Č II 373.32.016:79(043.2) GERŠAK, A. Aktivni
COBISS.SI-ID 6922569

39.
        OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 1. Učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [ilustracije Dunja Kofler ... [et al.] ; fotografije arhiv DZS ... [et al.] ; uredila Vera Čonč]. - 2. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - 95 str. : ilustr. ; 29 cm + [10] f. pril. (4 f. z nalepkami, 6 delovnih listov). - (Zakajček 1)

ISBN 86-341-3699-X
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:50
Č II 373.32.016:50 OPAZUJEM Učbenik 1. r.
COBISS.SI-ID 218011136


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


40.
ALGOZZINE, Bob
        Teaching students with medical, physical, and multiple disabilities : a practical guide for every teacher / Bob Algozzine, Jim Ysseldyke. - Thousand Oaks : Corwin Press ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XIV, 118 str. : ilustr. ; 23 cm. - (A practical approach to special education for every teacher ; 8)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip065/2005037824.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0664/2005037824-d.html. - Bibliografija: str. 85-86. - Kazalo
ISBN 1-4129-3948-8 (cloth) ISBN 978-1-41293-948-5 (cloth) ISBN 1-4129-3901-1 (pbk) ISBN 978-1-41293-901-0 (pbk)
a) backward child b) special education c) special school teacher d) razvojno moten otrok e) pouk po prilagojenem programu f) specialni pedagog

376.1
376.1 ALGOZZINE, B. Teaching
COBISS.SI-ID 6952009

41.
BLOCK, Martin E., 1958-
        A teacher's guide to including students with disabilities in general physical education / by Martin E. Block. - 3rd ed. - Baltimore ; London ; Sydney : P. Brookes, cop. 2007. - XII, 345 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip073/2006035051.html. - Bibliografija: str. 301-314. - Kazalo
ISBN 978-1-55766-8356 (pbk) ISBN 1-55766-835-3 ! (pbk)
a) physical education - teachers' guide b) backward child c) integration d) športna vzgoja - priročnik za učitelje e) razvojno moten otrok f) integracija g) inkluzija

376.1-056.26
II 376.1-056.26 BLOCK, M. Teacher's
COBISS.SI-ID 6947401

42.
BRAMBRING, Michael, 1943-
        Early intervention with infants and preschoolers who are blind / Michael Brambring ; with the assistance of Andreas Beelmann ... [et al.] ; translated by Jonathan Harrow. - Würzburg : Edition Bentheim, cop. 2006. - 2 zv. (VII, 216 str.; 306 str.) : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Vsebina:
Vol. 1: Manual
Introduction to the bielefeld observation scales
Developmental data from the longitudinal study
Evaluation study
Vol. 2: Scales
Bielefeld observation scales (BOS-BLIND)
ISBN 3-934471-55-2
a) visually handicapped - blind b) pre-school child c) vidno prizadeti - slepi d) predšolski otrok

376.1-056.262
II 376.1-056.262 BRAMBRING, M. Early
COBISS.SI-ID 6953289

43.
        HANDBOOK of emotional & behavioural difficulties / edited by Peter Clough ... [et al.]. - Reprinted. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, 2006, cop. 2005. - XV, 446 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0657/2004090349-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0657/2004090349-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-7619-4066-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7619-4066-1 (ISBN-13)
a) problem child b) behaviour disorder c) emotional disorder d) problematičen otrok e) motnje vedenja f) čustvene motnje g) modifikacija vedenja

376.1
376.1 HANDBOOK of emotional
COBISS.SI-ID 6948681

44.
        HOLISTIC special education / edited by Robin Jackson. - Edinburgh : Floris, cop. 2006. - 287 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 275-282. - Kazalo
ISBN 0-86315-547-2 (ISBN-10) ISBN 978-086315-547-5 (ISBN-13)
a) backward child b) special education c) therapy d) razvojno moten otrok e) pouk po prilagojenem programu f) terapija g) celostna metoda h) pomoč z umetnostjo

376.1
376.1 HOLISTIC special
COBISS.SI-ID 6950729

45.
        The SAGE handbook of special education / edited by Lani Florian. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2007. - XXIV, 580 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 1-4129-0728-4 (hbk, ISBN-10) ISBN 978-1-4129-0728-6 (hbk, ISBN-13) ISBN 1-4129-0729-2 (pbk, ISBN-10) ISBN 978-1-4129-0729-3 (pbk, ISBN-13)
a) remedial instruction sciences - reference book b) backwardness c) specialna pedagogika - priročnik d) razvojna motnja e) inkluzija

376.1-056.34
376.1-056.34 SAGE handbook of special
COBISS.SI-ID 6950473

46.
VICKERMAN, Philip, 1968-
        Teaching physical education to children with special educational needs / Philip Vickerman. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - 144 str. : preglednice ; 24 cm

Bibliografija: str. 126-135. - Kazalo
ISBN 0-415-38949-6 (hbk) ISBN 978-0-415-38949-5 (hbk) ISBN 0-415-38950-X (pbk) ISBN 978-0-415-38950-1 (pbk) ISBN 0-203-96811-5 (ebk) ISBN 978-0-203-96811-6 (ebk)
a) physical education b) backward child c) integration d) primary school e) športna vzgoja f) razvojno moten otrok g) integracija h) osnovna šola i) inkluzija

376.1
376.1 VICKERMAN, P. Teaching
COBISS.SI-ID 6926153

47.
YSSELDYKE, Jim
        Teaching students with learning disabilities : a practical guide for every teacher / Jim Ysseldyke, Bob Algozzine. - Thousand Oaks : Corwin Press ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XII, 99 str. : ilustr. ; 24 cm. - (A practical approach to special education for every teacher ; 9)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip066/2005037825.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0664/2005037825-d.html. - Bibliografija: str. 71-72. - Kazalo
ISBN 1-4129-3949-6 (cloth) ISBN 1-4129-3902-X (pbk) ISBN 978-1-41293-902-7 (pbk)
a) learning difficulty - teachers' guide b) učne težave - priročnik za učitelje c) pomoč učencem

376.1-056.47
376.1-056.47 YSSELDYKE, J. Teaching
COBISS.SI-ID 6951753


378 VISOKO ŠOLSTVO.


48.
        A HISTORY of the university in Europe. Vol. 3, Universities in the nineteenth and early twentieth centuries : (1800-1945) / editor Walter Rüegg. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2004. - XXVI, 746 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. XVIII in na dnu strani. - Kazali
ISBN 0-521-36107-9
a) higher education - university studies - Europe - 1800-1945 - historiography b) visokošolsko izobraževanje - univerzitetni študij - Evropa - 1800-1945 - zgodovinski pregled

378(082)
378 HISTORY Universities Č 378 HISTORY Universities
COBISS.SI-ID 31639553


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


49.
        NARAVOSLOVJE 6 : za 6. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje / Dušan Krnel ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 106 str. : ilustr. ; 29 cm

400 izv.
ISBN 961-241-141-7 (ISBN-10) ISBN 978-961-241-141-1 (ISBN-13)
a) science education - teachers' guide b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje

50(035):371.3
II 5 NARAVOSLOVJE 6 Priročnik Č II 5 NARAVOSLOVJE 6 Priročnik
COBISS.SI-ID 230023680

50.
        NARAVOSLOVJE 7 : 7. razred devetletke. Priročnik za učitelje / Andreja Kolman ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - 192 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o izd. na nasl. str.: Prenovljena izd. - 1.000 izv. - Bibliografija pri večini poglavij
ISBN 961-209-648-1
a) science education - teachers' guide b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje

50(035):371.3
371.3:50(035)
II 5 NARAVOSLOVJE 7 Prirročnik
COBISS.SI-ID 227031552


51 MATEMATIKA.


51.
ADAMS, Colin Conrad
        Why knot? : an introduction to the mathematical theory of knots / Colin Adams. - Emeryville : Key College, cop. 2004. - V, 62 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 plastična veriga

Bibliografija: str. 59
ISBN 1-931914-22-2
a) mathematics - book for youth b) matematika - knjiga za mladino c) teorija vozlov

515.1
515.1 ADAMS, C. Why knot?
COBISS.SI-ID 6943049

52.
CENTA, Nataša
        Igra števil in oblik 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole / Nataša Centa, Jožica Frigelj, Maja Rakun Beber ; [ilustracije Igor Šinkovec ; fotografije Miha Maček, fotodokumentacija Dela]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 2 zv. (87; 87 str.) : ilustr. ; 30 cm

2.700 izv. oba zv.
ISBN 978-961-209-645-8
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

51(075.2)(076.1)
II 51(075.2) CENTA, N Igra števil 5
COBISS.SI-ID 231089408

53.
CENTA, Nataša
        Igra števil in oblik 5. Učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole / Nataša Centa, Jožica Frigelj, Maja Rakun Beber ; [ilustracije Igor Šinkovec ; fotografije Miha Maček, Fotodokumentacija Dela]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

2.700 izv.
ISBN 978-961-209-644-1
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

51(075.2)
II 51(075.2) CENTA, N. Igra števil 5
COBISS.SI-ID 231089664

54.
KAVKA, Dušan
        Matematika v gimnaziji : zbirka nalog : priprava na maturo - osnovna raven / Dušan Kavka ; [ilustracije Darko Simeršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 344 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - Potiskana notr. str. ov.
ISBN 961-241-143-3 ISBN 978-961-241-143-5
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)(076.1)
51(075.3) KAVKA, D. Matematika
COBISS.SI-ID 230484992

55.
KUŠČER, Ivan
        Matematika v fiziki in tehniki / Ivan Kuščer in Alojz Kodre ; sodeloval je Helmut Neunzert ; [slike Marko Razpet]. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2006. - 394 str. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 36)

Prirejeno po: Mathematik in Physik und Technik. - Kazalo
ISBN 961-212-033-1 (ISBN-10) ISBN 978-961-212-033-7 (ISBN-13)
a) mathematics - textbook b) university studies c) matematika - učbenik d) univerzitetni študij e) matematična fizika

51(075.8)
51 KUŠČER, I. Matematika v
COBISS.SI-ID 230034944

56.
STRNAD, Milena
        Stičišče 6 v slikah : pomoč pri učenju matematike / Milena Strnad, Milena Štuklek ; [ilustriral Matjaž Schmidt, tehnične risbe narisal Martin Zemljič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 138 str. : ilustr. ; 28 cm

Listi večinoma potiskani po eni str.
ISBN 961-6525-20-4
a) mathematics b) teaching aid c) primary school d) matematika e) učni pripomočki f) osnovna šola

51(075.2)(076)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče v slikah Č II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče v slikah
COBISS.SI-ID 227852800


53 FIZIKA.


57.
STRNAD, Janez
        O poučevanju fizike / Janez Strnad. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2006. - 317 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 81)

Bibliografija: str. 301-307. - Kazalo
ISBN 961-212-191-5 ISBN 978-961-212-191-4
a) physics b) teaching method c) secondary school d) fizika e) didaktična metoda f) srednja šola

53:371.3
53:371.3 STRNAD, J. O poučevanju
COBISS.SI-ID 230654464


53(043.2) FIZIKA.


58.
CEROVŠEK, Nataša, 1980-
        Barve v naravi : diplomsko delo / Nataša Cerovšek. - Ljubljana : [N. Cerovšek], 2006. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) svetloba d) sipanje svetlobe e) barve

535(043.2)
Č II 53(043.2) CEROVŠEK, N. Barve
COBISS.SI-ID 6927177


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


59.
LANE, David A., 1947-
        The modern scientist-practitioner : a guide to practice in psychology / David A. Lane and Sarah Corrie. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XIV, 255 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0518/2005023321.html. - Bibliografija: str. 215-240. - Kazali
ISBN 1-58391-886-8 (hbk)
a) clinical psychology b) psychotherapy c) guidance d) klinična psihologija e) psihoterapija f) svetovanje

616.89
616.89 LANE, D. Modern
COBISS.SI-ID 6944073


62(075.2) TEHNIKA.UBENIKI.


60.
KOCIJANČIČ, Slavko
        Tehnika in tehnologija. Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole / Slavko Kocijančič, Bogdan Sušnik, Ludvik Hajdinjak ; [ilustracije Marko Kočevar ; fotografije Bogdan Sušnik, Vasja Kožuh]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 86-365-0378-7
a) engineering - textbook b) primary education c) tehnika - učbenik d) osnovnošolski pouk

62(075.2)
II 62 KOCIJANČIČ, S. Tehnika 8
COBISS.SI-ID 213675776


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


61.
CIUHA, Peter
        Likovna vzgoja 7 : učbenik za likovno vzgojo v sedmem razredu osnovne šole / Peter Ciuha ; [ilustracije in slikovni material Peter Ciuha ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

ISBN 86-11-17752-5 (ISBN-10) ISBN 978-86-11-17752-6 (ISBN-13)
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja d) osnovnošolski pouk

7.01(075.2)
II 7 CIUHA, P, Likovna 7
COBISS.SI-ID 230581504

62.
DANTO, Arthur Coleman, 1924-
        Filozofsko razvrednotenje umetnosti / Artur C. Danto ; prevedla Vid Sagadin in Irma Plajnšek Sagadin ; [spremna beseda Vid Sagadin]. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 ([Ljubljana] : Formatisk). - 285 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: The philosophical disenfranchisment of art. - Filozof umetnosti ali filozof življenja? / Vid Sagadin: str. 267-285. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 961-242-084-X (ISBN-10) ISBN 978-961-242-084-0 (ISBN-13)
a) art b) philosophy c) umetnost d) filozofija e) filozofija kulture

7:130.2
7 DANTO, A. Filozofsko
COBISS.SI-ID 229786624


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


63.
SYLVESTER, David
        Surovost stvarnega : intervjuji s Francisom Baconom / David Sylvester ; prevedla Nuša Rozman ; [spremna beseda Nataša Smolič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 ([Ljubljana] : Aries). - 247 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Ljubezen in smrt : slikarstvo Francisa Bacona / Nataša Smolič: str. 217-247
ISBN 961-242-019-X
a) Bacon, Francis (1909-1992) b) painting - 20th cent. c) slikarstvo - 20. stol. d) angleško slikarstvo

75(410):929Bacon F.(047.53)
75 SYLVESTER, D. Surovost
COBISS.SI-ID 220232960


78 GLASBA.


64.
        MI pa pojemo, mi pa muziciramo [Zvočni posnetek] / [pripravila Katja Virant Iršič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 CD (23 min, 23 sek) : stereo ; 12 cm

Priloga revij Ciciban in Cicido, december 2006
SAZAS MKZ CD 008
a) music b) glasba c) otroške pesmi d) CD e) zgoščenke

784.66
cd 78 MI pa pojemo
COBISS.SI-ID 12257590

65.
VOGLAR, Mira
        Zbirka pesmi in glasbenih didaktičnih iger za predšolske otroke ; Metodika glasbene vzgoje s praktikumom / Mira Voglar, Darinka Žager. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2002. - 23 f. : note ; 30 cm

Predgovor / Darinka Škerjanc. - Študijsko gradivo. - Viri: f. 22
a) music education b) educational game c) singing d) pre-school child e) glasbena vzgoja f) didaktična igra g) petje h) predšolski otrok

78
II 78 VOGLAR, M. Zbirka pesmi
COBISS.SI-ID 6934601


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


66.
CLANCY, Mary Ellen, 1951-
        Active bodies, active brains : building thinking skills through physical activity / Mary Ellen Clancy. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2006. - XV, 175 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip066/2005037755.html. - Bibliografija: str. 172-174
ISBN 0-7360-5096-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7360-5096-8 (ISBN-13)
a) physical education b) thinking c) motor activity d) športna vzgoja e) mišljenje f) motorika g) telesne dejavnosti

796:371.3
796:371.3 CLANCY, M. Active bodies
COBISS.SI-ID 6936137

67.
SUTHERLAND, Charmain, 1966-
        No gym? no problem! : physical activities for tight spaces / Charmain Sutherland. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2006. - VIII, 248 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005016085.html. - Bibliografija: str. 247
ISBN 0-7360-5770-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-7360-5770-7 (ISBN-13)
a) physical education b) lesson c) primary school d) športna vzgoja e) učna ura f) osnovna šola g) gibalne igre

796
II 796 SUTHERLAND, C. No gym?
COBISS.SI-ID 6947657

68.
SUTHERLAND, Charmain, 1966-
        Physical education tips from the trenches / Charmain Sutherland. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2002. - VII, 239 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 236-238
ISBN 0-7360-3709-8
a) physical education b) teaching method c) primary school d) športna vzgoja e) didaktična metoda f) osnovna šola

796:371.3
371.3:796
796:371.3 SUTHERLAND, C. Physical
COBISS.SI-ID 6943305


811.111 ANGLEŠČINA.


69.
LEVY, Meredith
        Messages 4. Delovni zvezek za pouk angleščine v 9. razredu osnovne šole / Meredith Levy, Noel Goodey, Diana Goodey ; [prevod Maja Štojs ; ilustracije in fotografije po izvirniku ; ilustracije slovenskega dela gradiva Stjepan Lukić]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 108 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD (ca 24 min, 21 sek)

5.000 izv.
ISBN 978-961-209-566-6
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076)
II 811.111 LEVY, M. Messages 4
COBISS.SI-ID 230150400

70.
LEVY, Meredith
        Messages 4. Priročnik za učitelje / Meredith Levy, Diana Goodey. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 114 str. ; 28 cm

1.500 izv. - "Učbeniško gradivo Messages 4 je prilagojeno in usklajeno s slovenskim učnim načrtom" ---> na hrbt. str. nasl. str.
ISBN 961-209-565-5 ISBN 978-961-209-565-9
a) English language - teachers' guide b) angleščina - priročnik za učitelje

811.111:371.3(035)
II 811.111 LEVY, M. Messages 4
COBISS.SI-ID 230151680


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


71.
FERBEŽAR, Ina
        Izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni : zbirka testov / [pripravili Ina Ferbežar, Nataša Pirih Svetina]. - 1. natis. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, izpitni center, 2006 ([Ljubljana] : Dosa). - 115 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

500 izv. - Bibliografija: str. 115
ISBN 961-237-187-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-237-187-6 (ISBN-13)
a) Slovenian language - test b) marking c) slovenščina - test d) ocenjevanje

811.163.6:371.26
II 811.163.6 FERBEŽAR, I. Izpit cdr 811.163.6 FERBEŽAR, I. Izpit
COBISS.SI-ID 230831104

72.
PIRIH Svetina, Nataša
        Izpit iz znanja slovenščine na srednji ravni : zbirka testov / [pripravili Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar]. - 1. natis. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, izpitni center, 2006 ([Ljubljana] : Dosa). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

500 izv. - Bibliografija: str. 99
ISBN 961-237-188-1 (ISBN-10) ISBN 978-961-237-188-3 (ISBN-13)
a) Slovenian language - test b) marking c) slovenščina - test d) ocenjevanje

811.163.6:371.26
II 811.163.6 PIRIH SVETINA, N. Izpit cdr 811.163.6 PIRIH SVETINA, N. Izpit
COBISS.SI-ID 230831360


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


73.
DESAI, Kiran, 1971-
        The inheritance of loss / Kiran Desai. - New York : Grovw press, 2006. - 357 str. ; 21 cm

ISBN 0-8021-4281-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-8021-4281-8 (ISBN-13)

821.21
821.21 DESAI, K. Inheritance
COBISS.SI-ID 6924873

74.
ŽBOGAR, Alenka
        Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi / Alenka Žbogar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 125 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 117-125
ISBN 961-234-592-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-234-592-1 (ISBN-13)
a) literary genre b) teaching method c) secondary school d) literarna zvrst e) didaktična metoda f) srednja šola g) književna vzgoja h) kratka proza i) problemsko-ustvarjalni pouk

82.09
821.09-32:371.3
82.09 ŽBOGAR, A. Kratka proza
COBISS.SI-ID 229661440


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


75.
MILNE, Alan Alexander, 1882-1956
        Hiša na Pujevem oglu / A. A. Milne ; prevedla Majda Stanovnik, verze prepesnil Gregor Strniša ; ilustracije E. H. Shepard. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: The house at Pooh corner. - Ilustr. na spojnih listih. - Milnov medvedji pesnik Pu / Majda Stanovnik: str. 179-185
ISBN 978-86-11-17748-9

821.111-93-34
821.111 MILNE, A. Hiša na Pujevem
COBISS.SI-ID 230563840


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


76.
FRITZ, Matjaž
        Do golega / Matjaž Fritz ; [spremna beseda Milan Krek]. - V Ljubljani : Karantanija, 2003 ([Ljubljana] : Karantanija). - 115 str. ; 21 cm

Spremna beseda / Milan Krek: str. 110-115
ISBN 961-226-584-4

821.163.6-93-311.2
821.163.6 FRITZ, M. Do golega
COBISS.SI-ID 126173440

77.
GRAFENAUER, Niko
        Skrivnosti / Niko Grafenauer. - Nova, dopolnjena izd. - Ljubljana : Nova revija, 2006 (Ljubljana : Delo). - 65 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

1.000 izv.
ISBN 961-6580-12-4 ISBN 978-961-6580-12-0 (ISBN-13)

821.163.6-1
821.163.6 GRAFENAUER, N. Skrivnosti
COBISS.SI-ID 230001920

78.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Zverinice od A do Ž : izbrane zgodbe za otroke / Polonca Kovač ; izbrala in uredila [in spremno besedo napisala] Marjana Kobe ; ilustriral Marjan Manček ; [bibliografijo sestavili Breda Mahkota in Darja Lavrenčič Vrabec]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 319 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

Ko knjige zapustijo avtorja, imajo svoje življenje: pogovor s pisateljico / spraševala Marjana Kobe: str. 301-312. - Bibliografija knjižnih izdaj: str. 313-317
ISBN 978-86-11-17845-5

821.163.6-93-32
821.163.6 KOVAČ, P. Zverinice
COBISS.SI-ID 231036416

79.
MOČNIK, Rastko
        Julija Primic v slovenski književni vedi / Rastko Močnik. - Ljubljana : Sophia, 2006 (Ljubljana : Rotosi). - 241 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Beseda ; 5)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo
ISBN 961-6294-82-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-6294-82-9 (ISBN-13)
a) Primic, Julija (1816-1864) b) Prešeren, France (1800-1849) c) literature d) literatura e) slovenska književnost f) literarni kanon g) literarni miti

821.163.6.09Prešeren, F.
821.163.6.09 MOČNIK, R. Julija Primic
COBISS.SI-ID 230690816

80.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica / Ela Peroci ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec. - 10. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - [15] str. : barvne ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Cicibanov vrtiljak) (Velike slikanice)

ISBN 86-11-01313-1

821.163.6-93-34
II 821.163.6 PEROCI, E. Muca Copatarica
COBISS.SI-ID 4907038

81.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Snežroža / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Polona Lovšin ; [spremna beseda Milena Mileva Blažič]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007. - 79 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Spremna beseda / Milena Mileva Blažić: str. 78-79
ISBN 978-961-218-644-9

821.163.6-1
821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC, B. Snežroža
COBISS.SI-ID 229002240


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


82.
UMEK, Maja
        Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje / Maja Umek. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 171, [9] str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 961-6465-90-2
a) society - teachers' guide b) družba - priročnik za učitelje c) spoznavanje družbe

908:371.3(035)
908:371.3 UMEK, M. Družba 1 priroč.
COBISS.SI-ID 224468736


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


83.
MARINŠEK, Marjan, 1941-
        Slovenska pravljica Maksima Gasparija. Del 2, Gasparijeve razglednice, ilustracije in jaslice / Marjan Marinšek ; [fotografije in preslikave Peter Marinšek]. - Koper : Ognjišče, 2007. - 297 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasal. na ov.: Maksim Gaspari. - O avtorju / Božo Rustja: str. 296-297. - Uporabljeni viri: str. 292
ISBN 978-961-6504-68-3
a) Gaspari, Maksim (1883-1980)

929Gaspari M.
929 MARINŠEK, M. Slovenska
COBISS.SI-ID 230575616

84.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Slovenska pravljica Maksima Gasparija. Del 1, Povest o Gasparijevem življenju ter dokumentarno gradivo / Ivan Sivec ; [fotografije in preslikave Ivan Sivec ... et al.]. - Koper : Ognjišče, 2007. - 167 str. : fotogr. ; 25 cm

Nasl. na ov.: Maksim Gaspari. - Uporabljeni viri: str. 154-155. - Sivčeve knjige za najmlajše, za mladino, za odrasle: str. 157-163
ISBN 978-961-6504-66-9
a) Gaspari, Maksim (1883-1980)

929Gaspari M.
821.163.6-312.6
929 SIVEC, I. Slovenska
COBISS.SI-ID 230066944


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


85.
        RAZISKUJEM preteklost 8. Priročnik za učitelje za zgodovino za 8. razred osnovne šole / Anita Mirjanić ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv.
ISBN 961-209-697-X ISBN 978-961-209-697-7 (ISBN-13)
a) history - teachers' guide b) zgodovina - priroňcik za učitelje

94:371.3
II 94:371.3 RAZISKUJEM 8.r. priročnik
COBISS.SI-ID 230372608


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO