COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


december 07004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
RUGELJ, Jože
        Računalništvo : učbenik za izbirne predmete urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija za 7. ali 8. ali 9. razred osnovne šole / Jože Rugelj, Tihomil Šlenc ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 143 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Raziskovalec / DZS)

Podnasl. v kolofonu: učbenik za izbirne predmete urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija za 7. ali 8. ali 9. razred devetletne osnovne šole. - 800 izv.
ISBN 978-86-341-4111-5
a) computer science - textbook b) primary education c) računalništvo - učbenik d) osnovnošolski pouk

004(075.2)
004 RUGELJ, J. Računalništvo
COBISS.SI-ID 233705728


1 FILOZOFIJA.


2.
LAPORTE, Dominique
        Zgodovina dreka / Dominique Laporte ; prevedla Suzana Koncut. - Ljubljana : Študentska založba, 2004 (Ljubljana : Aries). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Histoire de la merde
ISBN 961-6446-64-9
a) philosophy b) filozofija c) higiena d) čistoča e) kulturna zgodovina f) stranišča g) zgodovinski pregledi

1(100)
1 LAPORTE, D. Zgodovina
COBISS.SI-ID 213124096

3.
STEINER, Claude, 1935-
        Školovanje srca : učenje emocionalne pismenosti / Klod Stajner ; prevela sa engleskog Olgica Vuković. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2007. - 300 str. ; 20 cm. - (Edicija Psihopop)

Prevod dela: Emotional literacy / Claude Steiner. - O avtorju: str. 292. - Bibliografija: str. 289-291
ISBN 978-86-86653-10-9
a) affection b) personality development c) čustvo d) osebnostni razvoj e) čustvena inteligentnost f) emocionalna pismenost

159.942
159.942 STEINER, C. Školovanje
COBISS.SI-ID 224859911


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


4.
BAJC, Branka
        Telesna razvitost in samopodoba učenk višjih razredov devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Branka Bajc. - Ljubljana : [B. Bajc], 2007. - X, 88 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Biologija in kemija
a) physical development b) pre-adolescence c) self-concept d) telesni razvoj e) predadolescenca f) pojmovanje samega sebe g) antropometrija h) indeks telesne mase

159.922.5(043.2)
Č II 159.9(043.2) BAJC, B. Telesna
COBISS.SI-ID 7264073

5.
ŠOBA, Živa, 1982-
        Program za obvladovanje čustev za učenca z znaki spektra avtistične motnje : diplomsko delo / Živa Šoba. - Ljubljana : [Ž. Šoba], 2007. - 95, [10] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) behaviour disorder c) emotional disorder d) avtizem e) motnje vedenja f) čustvene motnje g) STAR metoda h) ocenjevanje vedenja

159.963.37(043.2)
Č II 159.9(043.2) ŠOBA, Ž. Program
COBISS.SI-ID 7271241


33 GOSPODARSTVO


6.
        O poklicih, moj poklic / [pripravili] Sophie Bordet, Nadine Mouchet ; [prevedli Polona Ponikvar in Saša Jerele ; ilustrator Henri Fellner ; fotografije V. Curutchet ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007 (natisnjeno v Franciji). - 334 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Des métiers, mon métier. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-86-341-4176-4
a) occupation b) poklic

330
II 330 O POKLICIH
COBISS.SI-ID 230609152


34 PRAVO.


7.
GODEC Schmidt, Jelka
        V Evropi smo doma : slikanica za otroke o Evropski uniji in njenih ustanovah s pojasnili za odrasle / [besedilo napisala [in] ilustrirala] Jelka Godec Schmidt in Matjaž Schmidt. - Ljubljana : Evropski parlament, Informacijska pisarna za Slovenijo, 2007. - 16 str. : ilustr. ; 23 cm

a) European Community - children's book b) Evropska skupnost - knjiga za otroke c) EU d) Evropska Unija

342.7
342.7 GODEC SCHMIDT, J. V Evropi
COBISS.SI-ID 235489536

8.
LEVI, Primo, 1919-1987
        Potopljeni in rešeni / Primo Levi ; [prevedla Irena Prosenc Šegula ; spremna beseda Marta Verginella]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2003 (Maribor : Dravska tiskarna). - 199 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis ; 2003)

Prevod dela: I sommersi e i salvati. - Primo Levi, razlagalec lagerske asimetrije / Marta Verginella: 171-193. - Bibliografija: str. 169-170. - Izbrana literatura o temi: str. 195-197. - Kazalo
ISBN 961-6262-44-0
a) Levi, Primo (1919-1987) b) koncentracijska taborišča c) Auschwitz d) Judje e) genocid f) vojni zločini

343.819.5
929Levi P.
343 LEVI, P. Potopljeni
COBISS.SI-ID 123973376


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


9.
        INVALIDI, starejši in druge osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji / [uredila Petronela Vertot]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2007. - 51 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

Ov. nasl.
ISBN 978-961-239-143-0
a) handicapped b) employment opportunities - Slovenia c) prizadeti d) možnosti zaposlitve - Slovenija e) invalidi f) zaposlovanje g) poškodbe pri delu h) poklicne bolezni

364-22-056.24(497.4)
311:364-22-056.24(497.4)
Č 364.65 INVALIDI, starejši
COBISS.SI-ID 236034560


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


10.
COWLEY, Sue
        Kako krotiti malčke / Sue Cowley ; [prevajalka Maja Cimprič ; ilustracije Davor Grgičević]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 167 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Getting your little darlings to behave. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-241-171-8
a) family education - reference book b) družinska vzgoja - priročnik c) starševstvo d) domača vzgoja e) psihološki nasveti

37.018.1(035)
37.018 COWLEY, S. Kako krotiti
COBISS.SI-ID 233927936

11.
        JAVNA predstavitev mnenj o privatnem šolstvu v Republiki Sloveniji : zbornik referatov in razprav, 23. marec 2007 / [uredili Zoltan Jan, Sonja Uršič in Nuša Zupanec]. - Ljubljana : Državni svet Republike Slovenije, 2007 ([Rob] : Moj repro). - 94 str. : ilustr., tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Državnega sveta Republike Slovenije)

Dostopno tudi na: http://www.ds-rs.si/dejavnost/publikacije/Zbornik_07-3.pdf. - 300 izv.
ISBN 978-961-6453-14-1
a) private education - Slovenia b) educational policy c) privatno izobraževanje - Slovenija d) politika vzgoje in izobraževanja e) privatno šolstvo f) privatizacija g) posvetovanja

37.058(497.4)(063)(082)
37.058 JAVNA
COBISS.SI-ID 232885760

12.
LOCKE, John, 1632-1704
        Nekaj misli o vzgoji / John Locke ; [prevod Zdenka Erbežnik ; uredil Janez Krek]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 204 str. ; 24 cm. - (Zbirka Obrazi edukacije)

Prevod dela: Some thoughts concerning education. - 500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu strani
ISBN 978-961-253-003-7
a) Locke, John (1632-1704) b) educational theory c) teorija vzgoje in izobraževanja d) vzgoja e) nazori

37.01:929Locke J.
37.01 LOCKE, J. Nekaj misli Č 37.01 LOCKE, J. Nekaj misli
COBISS.SI-ID 236269312


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


13.
COWIE, Helen
        Managing violence in schools : a whole-school approach to best practice / Helen Cowie and Dawn Jennifer. - 1st published. - London [etc.] : Paul Chapman : SAGE, cop. 2007. - XIII, 144 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 137-141. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-3439-8 ISBN 978-1-4129-3440-4 (pbk)
a) violence b) behavioural objective c) nasilje d) cilji vedenja

371.5
371.5 COWIE, H. Managing
COBISS.SI-ID 7239497

14.
DELISLE, James R., 1953-
        When gifted kids don't have all the answers : how to meet their social and emotional needs / Jim Delisle & Judy Galbraith ; edited by Pamela Espeland. - Minneapolis : Free Spirits, cop. 2002. - VI, 278 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij in na dnu strani. - Kazalo
ISBN 1-57542-107-0 ISBN 978-1-5754-2107-0
a) gifted b) nadarjeni c) odkrivanje nadarjenih d) psihološke značilnosti e) vloga učitelja

371.212.3
371.212.3 DELISLE, J. When gifted
COBISS.SI-ID 7248969

15.
JAVORNIK Krečič, Marija
        Pomen učiteljevega profesionalnega razvoja za pouk / Marija Javornik Krečič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2008 [i. e. 2007] (Ljubljana). - 156 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 143-156
ISBN 978-961-6348-48-5
a) teaching profession b) career development c) teaching model d) učiteljski poklic e) poklicni razvoj f) didaktični model g) refleksija h) reflektivno poučevanje i) empirične raziskave j) metodologija

371.13/.16
371.13/.16 JAVORNIK KREČIČ Pomen
COBISS.SI-ID 235842816

16.
        PARTNERSTVO fakultet in šol kot spodbuda profesionalnemu razvoju učiteljev / [urednice Ana Vovk-Korže, Nataša Vihar in Andreja Nekrep]. - Maribor : Pedagoška fakulteta, 2007 (Maribor : Grafični studio OK). - 180 str. : ilustr. ; 28 cm

800 izv. - Bibliografija za posameznimi prispevki. - Abstracts
ISBN 978-961-6647-03-8
a) teacher education b) career development c) probationary teacher d) izobraževanje učiteljev e) poklicni razvoj f) učiteljski pripravnik g) kompetence h) portfolio i) mentorstvo

371.13/.16(083.94)
II 371.13/.16 PARTNERSTVO fakultet
COBISS.SI-ID 59250945

17.
        PISA 2006 : izhodišča merjenja naravoslovne pismenosti v raziskavi PISA 2006 : [program mednarodne primerjave dosežkov učencev] / [priredile in uredile Maša Repež, Andreja Bačnik, Mojca Štraus ; prevod Karmen Dobrila ... et al.]. - Ljubljana : Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2007. - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod in priredba dela: Assessing scientific, reading and mathematical literacy : a framework for PISA 2006. - Bibliografija: str. 153-155
ISBN 978-961-6086-41-7
a) achievement measurement b) science education c) merjenje uspešnosti d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) naravoslovna pismenost f) mednarodne raziskave g) PISA

371.26
II 371.26 PISA 2006
COBISS.SI-ID 235452160

18.
        PROGRAM mednarodne primerjave dosežkov učencev - OECD PISA : naravoslovni, bralni in matematični dosežki slovenskih učencev : nacionalno poročilo / [uredile Mojca Štraus, Maša Repež, Simona Štigl]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2007 (Dob : Grafika 3000). - 223 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na ov.: PISA 2006
ISBN 978-961-6086-42-4
a) achievement measurement - Slovenia b) science education c) reading d) mathematics e) merjenje uspešnosti - Slovenija f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) matematika h) branje i) PISA 2006 j) OECD k) mednarodne raziskave l) dosežki

371.26(497.4)
II 371.26 PROGRAM
COBISS.SI-ID 236062720


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


19.
SLOKAR, Janja, 1982-
        Uresničevanje pravic učencev : diplomsko delo / Janja Slokar. - Ljubljana : [J. Slokar], 2007. - 70 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) human rights b) rights of the child c) primary school d) človekove pravice e) pravice otroka f) osnovna šola g) dolžnosti h) vzgojni ukrepi

371.51(043.2)
Č II 371.3(043.2) SLOKAR, J. Uresničevanje
COBISS.SI-ID 7264329


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


20.
        PORAJAJOČA se pismenost v predšolskem obdobju / [uredniški odbor Metka Vrbovšek ... et al.]. - Ljubljana : Supra, 2007. - 202 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija ob koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-961-91347-6-4 ISBN 961-91347-6-4 !
a) pre-school child b) pre-writing c) pre-reading d) predšolski otrok e) priprave na učenje branja f) priprave na učenje pisanja

373.2.016:003
373.2.016:003 PORAJAJOČA
COBISS.SI-ID 230872320


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


21.
BENEDIČIČ, Polona, 1984-
        Ustvarjalni gib v naravoslovnih dejavnostih : diplomska naloga / Polona Benedičič. - Ljubljana : [P. Benedičič], 2007. - 148 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 146-148. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motion c) science education d) predšolski otrok e) gibanje f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) ustvarjalni gib h) čutno zaznavanje i) plsna vzgoja

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) BENEDIČIČ, P. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 7266889

22.
KOŠIR, Marjeta, 1980-
        Uporaba odpadnih materialov pri ustvarjalno-tehničnih dejavnostih v vrtcu : diplomska naloga / Marjeta Košir. - Ljubljana : [M. Košir], 2007. - 98 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) odpadni materiali f) izdelki

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) KOŠIR, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 7263305

23.
MARAVIČ, Ana, slv
        Izdelovanje iger v oddelku otrok, starih od 5 do 6 let : diplomska naloga / Ana Maravič. - Ljubljana : [A. Maravič], 2007. - 69, [7] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) engineering b) practical work c) pre-school child d) tehnika e) praktično delo f) predšolski otrok g) umetne mase h) igrače

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016 MARAVIČ, A. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 7267657


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


24.
OSTERMAN, Sonja
        Računanje je igra 1 : zbirka nalog za 1. razred devetletne osnovne šole / [avtorici Sonja Osterman, Branka Stare-Ravnik]. - Jesenice : Antus, 2005 (Jesenice : Antus). - 2 zv. (56; 56 str.) : ilustr. ; 30 cm, v mapi 31 cm + 3 pril.

Ov. nasl. - Podnasl. na mapi: 1. razred devetletne osnovne šole. - Avtorici navedeni v kolofonu
ISBN 961-6508-06-7
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

373.32.016:51(076.1)
II 373.32.016:51 OSTERMAN, S. Računanje 1
COBISS.SI-ID 218924288


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


25.
BOHINJEC, Marija, 1980-
        Učna sredstva pri dejavnosti risanja in slikanja v drugem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Marija Bohinjec. - Ljubljana : [M. Bohinjec], 2007. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) teaching method c) primary school d) likovna vzgoja e) didaktična metoda f) osnovna šola g) problemski pouk h) motivi

373.32.016:7(043.2)
Č II 373.3 BOHINJEC, M. Učna
COBISS.SI-ID 7265609

26.
IVANČIČ, Andreja, 1984-
        Projektni vidiki ustvarjalnega dela ob izdelkih iz penaste gume na razredni stopnji : diplomsko delo / Andreja Ivančič. - Ljubljana : [A. Ivančič], 2007. - IV, 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) umetne mase h) izdelki

373.32.016.62(043.2)
Č II 373.3(043.2) IVANČIČ, A. Projektni
COBISS.SI-ID 7265097

27.
KOŠMRLJ, Petra, 1984-
        Didaktična igra pri opismenjevanju v 2. razredu : diplomsko delo / Petra Košmrlj. - Ljubljana : [P. Košmrlj], 2007. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) writing b) educational game c) beginning learning d) pisava e) didaktična igra f) začetno učenje g) opismenjevanje

373.32.016:003(043.2)
Č II 373.3(043.2) KOŠMRLJ, P. Didaktična
COBISS.SI-ID 7265865

28.
MOLE, Barbara, 1984-
        Didaktični pristop k izdelavi vetrokazov v 1. triadi 9-letne osnovne šole : diplomsko delo / Barbara Mole. - Ljubljana : [B. Mole], 2007. - VI, 134 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) vetrokazi h) izdelava

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) MOLE, B. Didaktični
COBISS.SI-ID 7268169

29.
ŠILC, Mateja, 1983-
        Ugotavljanje razvoja zgodnjih bralnih zmožnosti in tveganja za disleksijo : diplomsko delo / Mateja Šilc. - Ljubljana : [M. Šilc], 2007. - 110, [14] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 105-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami sluha in govora
a) reading b) dyslexia c) pre-school child d) branje e) disleksija f) predšolski otrok g) fonološko zavedanje h) tveganje i) zgodnje branje

373.2.016:003(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) ŠILC, M. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 7263561

30.
VILAR, Tjaša, 1985-
        Projektni tehniški dnevi v prvem triletju osnovne šole. Učna izdelava mobilov : diplomsko delo / Tjaša Vilar. - Ljubljana : [T. Vilar], 2007. - III, 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) umetni materiali h) mobili

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) VILAR, T. Projektni
COBISS.SI-ID 7267913


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


31.
HUGHES, Lesley
        Understanding and supporting children with ADHD : strategies for teachers, parents and other professionals / Lesley Hughes and Paul Cooper. - London : Paul Chapman ; Thousand Oaks, California ; New Delhi : Sage, cop. 2007. - VIII, 103 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 95-100. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-1860-2 (hbk) ISBN 978-1-4129-1861-9 (pbk)
a) hyperactivity b) attention c) hiperaktivnost d) pozornost e) ADHD f) hiperaktivni otrok

376.1-056.47
II 376.1-056.47 HUGHES, L. Understanding
COBISS.SI-ID 34196834

32.
SHEPPARD, Andy
        Attention deficit disorder / by Andy Sheppard. - Peterborough : First & Best in Education, 1993, cop. 1988. - [47] f. ; 30 cm

ISBN 1-898-091-17-X ! ISBN 978-1-898-09117-2 (pbk)
a) hyperactivity b) attention c) hiperaktivnost d) pozornost

376.1
II 376.1 SHEPPARD, A. Attention
COBISS.SI-ID 7259977


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


33.
ĆOSIĆ, Sanja, 1982
        Terapevtsko jahanje : diplomsko delo / Sanja Ćosić. - Ljubljana : [S. Ćosić], 2007. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika. - Bibliografija: f. 60-63. - Povzetek ; Abstract
a) riding b) therapy c) jahanje d) terapija e) hipoterapija

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) ĆOSIĆ, S. Terapevtsko
COBISS.SI-ID 7267145

34.
KARIMOVIĆ, Marina, 1984-
        Primerjava stanovanjskih skupin in družin : diplomsko delo / Marina Karimović. - Ljubljana : [M. Karimović], 2007. - 99 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 85-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) adolescent c) family d) motnje vedenja e) adolescent f) družina g) stanovanjske skupine

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) KARIMOVIĆ, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 7271497

35.
KODRCA, Lucija, 1975-
        Lutke in lutkovne igre za osebe s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Lucija Kodrca. - Ljubljana : [L. Kodrca], 2007. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) puppetry c) razvojno moten otrok d) lutke e) lutkovne igre

376.1:792.97(043.2)
Č II 376.1(043.2) KODRCA, L. Lutke
COBISS.SI-ID 7266377

36.
KROFEL, Pika, 1983-
        Primerjava slovenskega in finskega sistema vključevanja oseb s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Pika Krofel. - Ljubljana : [P. krofel], 2007. - XII, 65 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) integration - Finland - Slovenia c) special education d) razvojno moten otrok e) integracija - Finska - Slovenija f) pouk po prilagojenem programu

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) KROFEL, P. Primerjava
COBISS.SI-ID 7262537

37.
KUPLJENIK, Tatjana
        Preverjanje in ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Tatjana Kupljenik. - Ljubljana : [T. Kupljenik], 2007. - 78, [22] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-77. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) backward child b) achievement gain c) marking d) razvojno moten otrok e) ocenjevanje f) šolska uspešnost

376.1:371.26(043.2)
Č II 376.1(043.2) KUPLJENIK, T. Preverjanje
COBISS.SI-ID 7273033


378 VISOKO ŠOLSTVO.


38.
MAGAJNA, Zlatan
        Praktično pedagoško usposabljanje. Program dvopredmetne pedagoške matematike : priročnik / Zlatan Magajna. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 ([Ljubljana] : Artelj). - 49 str. : tabele ; 22 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 38
ISBN 978-961-253-028-0
a) Pedagoška fakulteta (Ljubljana) - Študij b) mathematics c) teacher education d) matematika e) izobraževanje učiteljev f) visokošolski študij g) študijski predmeti

378.147.88:51
378 MAGAJNA, Z. Praktično Č 378 MAGAJNA, Z. Praktično
COBISS.SI-ID 236060160

39.
PEDAGOŠKA fakulteta (Ljubljana)
        Slavnostna prireditev ob 60 letnici Pedagoške fakultete [Elektronski vir] : velika dvorana Slovenske filharmonije, 27. 9. 2007. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 2 optična diska (CD-ROMa) : zvok, barve ; 12 cm

Nasl. prevzet z ov.
a) college of education b) visoka pedagoška šola c) Pedagoška fakutleta d) obletnice e) prireditve

378(086.034.4)
cdr 378 PEDAGOŠKA Slavnostna
COBISS.SI-ID 7256137


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


40.
KRISTANČIČ, Azra
        Svoboda izbire - moj prosti čas = freedom of choise - my leisure time / Azra Kristančič et al. ; [s prispevki so sodelovali Marjan Sedmak ... et al.]. - Ljubljana : AA Inserco, svetovalna družba, 2007 (Ljubljana : Zebra). - 223 : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - S prispevki so sodelovali: Marjan Sedmak, Milko Poštrak, Franci Hočevar, Franci Cokan, Angelca Žiberna. - Bibliografija: str.221 - 222
ISBN 978-961-90177-5-6
a) leisure b) prosti čas c) razvedrilo d) mladinski centri e) prostovoljstvo f) igre g) dejavnosti h) Dnevni center aktivnosti

379.8
379.8 KRISTANČIČ, A. Svoboda
COBISS.SI-ID 234086912


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


41.
MULH, Bojana
        Otroške predstave o pticah : diplomsko delo / Bojana Mulh. - Ljubljana : [B. Mulh], 2007. - 104 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 102-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) konstruktivizem f) otroške predstave g) rastline h) razmnoževanje

5(043.2)
COBISS.SI-ID 7273289


51(043.2) MATEMATIKA.


42.
BERGINC, Klavdija
        Markovske verige : diplomsko delo / Klavdija Berginc. - Ljubljana : [K. Berginc], 2007. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) markovske verige d) verjetnost e) matrike

519.217.2(043.2)
Č II 51(043.2) BERGINC, K. Markovske
COBISS.SI-ID 7272265

43.
KONČAR, Maja, 1981-
        Uporaba učnih strategij pri učenju matematike v osnovni šoli : diplomsko delo / Maja Končar. - Ljubljana : [M. Končar], 2007. - III, 88 str. : ilustr., graf.prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) primary school b) mathematics c) learning strategy d) osnovna šola e) matematika f) strategija učenja g) miselni vzorci h) učenje učenja

51(043.2)
Č II 51(043.2) KONČAR MAJA Uporaba
COBISS.SI-ID 7270985


53(043.2) FIZIKA.


44.
JENIČ, Peter, 1982-
        Uporaba programskega paketa Motion Visualizer DV pri obravnavi gibanja : diplomsko delo / Peter Jenič. - Ljubljana : [P. Jenič], 2007. - 60 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) educational software c) fizika d) didaktična programska oprema e) gibanje f) pospešek g) Motion Visualizer DV

53:004(043.2)
Č II 53(043.2) JENIČ, P. Uporaba
COBISS.SI-ID 7271753

45.
ODER, Katja, 1982-
        Optika pri dodatnem pouku fizike : diplomsko delo / Katja Oder. - Ljubljana : [K. Oder], 2007. - 67 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) svetloba d) optika e) poskusi f) dodatni pouk

535(043.2)
Č II 53(043.2) ODER, K. Optika
COBISS.SI-ID 7262793


54 KEMIJA.


46.
GRDENIĆ, Drago
        Zgodovina kemije / Drago Grdenić ; [prevedla Nada Jurič]. - 1. izd. - Ptujska Gora : In obs medicus, 2007, cop. 2005 (Kranj : Gorenjski tisk). - XIII, 931 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Povijest kemije. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 978-961-6513-21-0
a) chemistry b) kemija c) zgodovinski pregledi d) tehnološka osnova e) filozofska osnova f) aleksandrijska protokemija g) alkimija h) indijska alkimija i) kitajska alkimija j) arabska alkimija k) evropska alkimija l) kemiki m) Boyle n) Hooke o) Mayow p) Newton q) Lavoisier r) pnevmatska kemija s) kemijska revolucija t) zakoni kemijskega spajanja u) Davy v) Faraday w) Bošković x) Prout y) Berzelius z) konstitucija organskih spojin {) struktura organskih spojin |) zgodovina anorganske kemije }) zgodovina fizikalne kemije ~) združena kemija

54(091)
54 GRDENIĆ, D. Zgodovina kemije
COBISS.SI-ID 59595521


54(043.2) KEMIJA.


47.
ČIBEJ, Lea, 1983-
        Vpliv načina predstavitve poskusa na zaznavo in razumevanje : diplomsko delo = The impact of mode to present the experiment on perception and understanding : graduation thesis / Lea Čibej. - Ljubljana : [L. Čibej], 2007. - VI, 74, [13] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija = Univ. of Ljubljana, Fac. of education, Fac. of natural science and engineering, Fac. of chemistry and chemical technology, Biotechnical Fac., Chemistry and biology
- - Vpliv načina predstavitve poskusa na zaznavo in razumevanje : priloga E [Elektronski vir] / Lea Čibej. - 1 optični disc (CD-ROM) ; 6 cm
a) chemistry b) multimedia method c) experiment d) kemija e) multimedijska metoda f) eksperiment

54(043.2)
Č II 54(043.2) ČIBEJ, L. Vpliv
COBISS.SI-ID 7272009

48.
GLAVINA, Kristina, 1978-
        Učenci v vlogi učitelja kemije : diplomsko delo / Kristina Glavina. - Ljubljana : [K. Glavina], 2007. - 140 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 122-123. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta. Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) experiment c) learning d) kemija e) eksperiment f) učenje g) medvrstniško poučevanje h) sodelovalno učenje

54(043.2)
Č II 54(043.2) GLAVINA, K. Učenci
COBISS.SI-ID 7264841


61 MEDICINA.


49.
ARON Rubin, Judith
        Art therapy has many faces [Videoposnetek] / by Judith Aron Rubin. - Pittsburgh : Expressive Media, 2004. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm + 1 zloženka ([4]) str.

a) psychotherapy b) psihoterapija c) umetnostna terapija

615.851(086.2)
DVD 615.851 ARON RUBIN, J. Art therapy
COBISS.SI-ID 7254857


61(043.2) MEDICINA.


50.
FROL, katja, 1981-
        Sladkorna bolezen pri predšolskem otroku : poznavanje in doživljanje sladkorne bolezni pri vzgojiteljicah in starših : diplomska naloga / Katja Frol. - Ljubljana : [K. Frol], 2007. - 69 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) diabetes c) teacher role d) predšolski otrok e) diabetes f) vloga učitelja

616.379-008.64-053.4(043.2)
Č II 61(043.2) FROL, K. Sladkorna
COBISS.SI-ID 7262281

51.
GRAŠIČ, Mateja, 1981-
        Optične prevare in vid : diplomsko delo / Mateja Grašič. - Ljubljana : [M. Grašič], 2007. - 52 f. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) visual perception b) optics c) vizualna percepcija d) optika e) človeško oko f) fotoreceptorji g) svetloba h) optične prevare

612.84:535(043.2)
Č II 61(043.2) GRAŠIČ, M. Optične
COBISS.SI-ID 7263817

52.
PINTARIČ, Miša, 1981-
        Preverjanje učinkovitosti didaktične igre "Karte sadja in zelenjave" pri osnovnošolcih : diplomsko delo / Miša Pintarič. - Ljubljana : [M. Pintarič], 2007. - 79, [4] str. pril. : barvne ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) educational game c) primary school d) prehrana e) didaktična igra f) osnovna šola g) zdrava prehrana h) karte Sadje in zelenjava

613.22(043.2)
Č II 61(043.2) PINTARIČ, M. Preverjanje
COBISS.SI-ID 7264585


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


53.
RUPNIK, Ines, 1983-
        Vključenost oseb z motnjami avtističnega spektra v programe vzgoje in izobraževanja : diplomsko delo / Ines Rupnik. - Ljubljana : [I. Rupnik], 2007. - 85 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) autism b) therapy c) integration d) avtizem e) terapija f) integracija

616.89(043.2)
Č II 61(043.2) RUPNIK, I. Vključenost
COBISS.SI-ID 7266121


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


54.
ŠANTEJ, Gorazd, 1979-
        Elektronika z robotiko : izbirni predmet v osnovni šoli : diplomsko delo / Gorazd Šantej. - Ljubljana : [G. Šantej], 2007. - 79 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
- - Elektronika z robotiko - izbirni predmet v osnovni šoli : fotografije, filmi, naloge, simulacija _CT, slike, spletna stran, Target, diploma.doc : diplomsko delo [Elektronski vir] / Gorazd Šantej. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) electronics b) optional subjects c) primary school d) elektronika e) izbirni predmeti f) osnovna šola g) robotika h) elektronska vezja

621.38:004(043.2)
Č II 62(043.2) ŠANTEJ, G. Elektronika
COBISS.SI-ID 7266633


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


55.
OMAHEN, Katja, 1981-
        Razvojni vidiki tehnične kulturne dediščine - slovenski čebelnjak : diplomsko delo / Katja Omahen. - Ljubljana : [K. Omahen], 2007. - VI, 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika. Fak. za matematiko in fiziko
a) project method b) excursion c) primary school d) projektna metoda e) ekskurzija f) osnovna šola g) čebelarstvo h) kranjska sivka i) čebelji pridelki

638.1(043.2)
Č II 63(043.2) OMAHEN, K. Razvojni
COBISS.SI-ID 7265353


66/68(043.2) KEMIJSKA TEHNIKA.RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


56.
POGORELC, Mateja, 1980-
        Aditivi v naši prehrani : diplomsko delo / Mateja Pogorelc. - Ljubljana : [M. Pogorelc], 2007. - 69 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 64. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fak. za matematiko in fiziko, Kemija in fizika
a) chemistry b) kemija c) aditivi d) E-število e) barvila f) konzervansi

664(043.2)
Č II 66(043.2) POGORELC, M. Aditivi
COBISS.SI-ID 7272521


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


57.
RAVNIKAR, Edvard, 1907-1993
        Umetnost in arhitektura : zbornik esejev / Edvard Ravnikar ; zbral in uredil Aleš Vodopivec. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007 ([Ljubljana] : Hren). - 276 str. : ilustr. ; 26 cm

Predgovor / Aleš Vodopivec: str. 7-10. - Biografija Edvarda Ravnikarja: str. 271. - Bibliografija Edvarda Ravnikarja: str. 272-276
ISBN 978-961-213-169-2
a) architecture - 20th cent. b) art - 20th cent. c) arhitektura - 20. stol. d) umetnost - 20. stol. e) eseji

72(497.4):7.01"19"(081)
72 RAVNIKAR, E. Umetnost
COBISS.SI-ID 235992320


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


58.
BERNINI, Giovanni Lorenzo
        Bernini : the sculptor of the Roman Baroque / Rudolf Wittkower ; new photography by Pino Guidolotti. - 4th ed., Reprinted. - London : Phaidon, 2006, cop. 1955. - 320 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 312-314. - Kazali
ISBN 0-7148-3715-6
a) Bernini, Giovanni Lorenzo (1598-1680) b) sculpture - Italy c) kiparstvo - Italija d) barok e) Italija f) Rim g) 17.st.

730.071(450):929 Bernini G. L.
II 73/74 BERNINI, G. Bernini
COBISS.SI-ID 7247689

59.
HIBBARD, Howard
        Bernini / Howard Hibbard. - London : Penguin, 1990, cop. 1965. - 255 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin art and architecture)

Kazalo
ISBN 0-14-013598-7
a) sculpture - Italy b) kiparstvo - Italija c) barok

73(45)Bernini
73/74 HIBBARD, H. Bernini
COBISS.SI-ID 5439545


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


60.
VELIKONJA, Aleša, 1976-
        Digitalna fotografija v učnem procesu : diplomsko delo / Aleša Velikonja. - Ljubljana : [A. Velikonja], 2007. - 85 str., [9] f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-R (12 cm)

Bibliografija: str. 84-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matemka in tehnika
a) photography b) fotografija c) camera obscura d) steklene plošče e) magnetni zapis f) digitalni zoom

77(043.2)
Č II 7(043.2) VELIKONJA, A. Digitalna
COBISS.SI-ID 7268425


78 GLASBA.


61.
ANA, Manja in Foxy Teens
        Otroški božič [Zvočni posnetek] : najlepše božično-novoletne pesmi / [aranžer in glasbeni producent Miki Šarac] ; [[izvajajo] Ana, Manja in Foxy Teens]. - Ljubljana : Gong Records, p [2006]. - 1 CD (28 min, 49 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([2] str.)

Vsebina: Jingle Bells / Pierpont, M. Ravnjak. Smrečica / trad., M. Ravnjak. Božič bliža se / trad., M. Ravnjak. Darila / trad., M. Ravnjak. Zima bar / Bernard, Smith, M. Ravnjak. Želimo vam srečen božič / trad., M. Ravnjak. Če si srečen / trad. Zvonovi zvonijo / trad., M. Ravnjak. Sveta noč / F. Gruber, M. Ravnjak. Živimo skupaj / trad., M. Ravnjak
GONG CD 127 Gong Records
a) otroške pesmi b) božične pesmi

784.66
cd 78 ANA MANJA Otroški božič
COBISS.SI-ID 17618999

62.
REICHENBERG, Mitja
        Glasbeni kažipot 4-6 : priročnik za poslušanje glasbenih primerov pri pouku glasbene vzgoje v drugem triletju devetletne osnovne šole / Mitja Reichenberg. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007. - 143 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 189
ISBN 978-961-234-617-1 ISBN 978-961-234-619-5
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje c) glasba d) poslušanje e) osnovne šole

78(035):371.3
78:371.3:373.3(035)
78 REICHENBERG, M. Glasbeni 4-6
COBISS.SI-ID 235152128


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


63.
KNIFIC, Metka
        Slovenski ljudski ples in projektno učno delo : magistrsko delo / Metka Knific. - Ljubljana : [M. Knific], 2007. - 171 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 160-168. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) folk dance b) project method c) cultural heritage d) ljudski ples e) projektna metoda f) kulturna dediščina g) gidno ustvarjanje

793.2/.8(043.2)
Č II 793 KNIFIC, M. Slovenski
COBISS.SI-ID 7260489


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


64.
KRŠUL, Aleksandra, 1979-
        Psihološke igre : analitično transakcijski diskurz : diplomsko delo / Aleksandra Kršul. - Ljubljana : [A. Kršul], 2007. - 88 f. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika. - Bibliografija: f. 84-85. - Povzetek ; Summary
a) transfer b) transference c) transfer d) psihološki transfer e) psihološke igre f) transakcijska analiza

793.7(043.2)
Č II 79(043.2) KRŠUL, A. Psihološke
COBISS.SI-ID 7267401


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


65.
KOZINC, Željko
        Lep dan kliče 4 : 100 izletov / Željko Kozinc ; [karte Mateja Rihtaršič ; fotografije Željko Kozinc ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Hren). - 336 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-241-152-7
a) open air activities b) dejavnosti na prostem c) planinski vodniki d) Slovenija

796.5
796.5 KOZINC, Ž. Lep dan kliče 4
COBISS.SI-ID 231459584

66.
KOZINC, Željko
        Lep dan kliče : 150 izletov po Sloveniji / Željko Kozinc ; [karta Mateja Rihtaršič ; fotografije Željko Kozinc ... et al.]. - 7. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Delo). - 366 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6183-80-2
a) open air activities b) dejavnosti na prostem c) planinski vodniki d) Slovenija

796.5
796.5 KOZINC, Ž. Lep dan
COBISS.SI-ID 231308288


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


67.
        RAZVEZANI jezik : slovar žive slovenščine / [uredili Inge Pangos in Alenka Pirman ; ilustriral Vasja Lebarič]. - 1. tiskana izd. - Ljubljana : Društvo za domače raziskave : Buča, 2007 (Ljubljana : Pleško). - 77 str. : ilustr. ; 17 cm

Kazalo
ISBN 978-961-91939-2-1 (Društvo za domače raziskave)
a) Slovenian language - dictionary b) slovenščina - slovar c) frazeologija

811.163.6
811.163.6 RAZVEZANI jezik
COBISS.SI-ID 234204672


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


68.
DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič
        Dnevnik pisatelja I : izbor kratke proze in esejev / Fjodor Mihajlovič Dostojevski ; prevedla Urša Zabukovec. - Ljubljana : Študentska založba, 2007 ([Ljubljana] : Formatisk). - 229 str. ; 22 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spoj. listih. - Leposlovje v Dnevniku pisatelja F. M. Dostojevskega / Aleksander Skaza: str. 189-229
ISBN 978-961-242-138-0

821.161.1-821
821.161.1 DOSTOEVSKIJ, F. Dnevnik I
COBISS.SI-ID 235883520

69.
        DRUGI v bližini : antologija avtorjev Jugovzhodne Evrope / urednik Richard Swartz. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007 (Ljubljana : Interes City). - 294 str. ; 23 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 8)

ISBN 978-961-213-170-8
a) literature - South-eastern Europe - 21st cent. - anthology b) literatura - Jugovzhodna Evropa - 21. stol. - antologija

82
82 DRUGI
COBISS.SI-ID 236264960


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


70.
        ZLATA čebelica 2 : še petdeset najlepših / [izbral in uredil Andrej Ilc ; uvodno besedo napisal Pavle Učakar ; ilustrirali Milan Bizovičar ... [et al.] ; pregled izdaj pripravila Ana Razberger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 501 str. : ilustr. ; 21 cm

Saj je še toliko lepega --- / Pavle Učakar: str. 6-8. - Pregled izdaj zbirke Čebelica: str. 487-501
ISBN 978-961-01-0101-7

821-93-82
82-93 ZLATA čebelica 2
COBISS.SI-ID 235910400

71.
        ŽIVALSKE pravljice z vsega sveta / izbrala in prevedla Jana Unuk ; ilustriral Marjan Manček. - Ljubljana : Študentska založba, 2007 ([Ljubljana] : Formatisk). - 178 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 172-174
ISBN 978-961-242-129-8
a) živali b) leposlovje

821-93-34
82-93 ŽIVALSKE pravljice
COBISS.SI-ID 235627776


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


72.
DAHL, Roald
        Gravža / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; [prevedla Ana Barič Moder]. - Ljubljana : Sanje, 2007 (natisnjeno v Sloveniji). - 96 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: The twits. - O avtorju: str. 96
ISBN 978-961-6653-38-1 (trda vezava) ISBN 978-961-6653-39-8 (broš.)

821.111
821.111 DAHL, R. Gravža
COBISS.SI-ID 234731264


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


73.
TEGETTHOFF, Folke, 1954-
        Tisoč ogledal : izbor najlepših pravljic / Folke Tegetthoff ; [prevedla Neža Božič ; ilustrirala Mojca Sekulič Fo ; spremna beseda Zora A. Jurič]. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 2007. - 137 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv. - Pogled v pravljico / Zora A. Jurič: str. 135-137
ISBN 978-3-7086-0348-3 ISBN 3-7086-0348-6
a) pravljice

821.112.2
821.112.2 TEGETTHOFF, F. Tisoč
COBISS.SI-ID 236008448


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


74.
BAUER, Jana
        V deželi medenjakov / Jana Bauer ; ilustriral Alen Bauer ; [fotografije Alan Orlič-Belšak]. - Ljubljana : Sodobnost International, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 51, 59 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Spominčice = Forget-me-nots / KUD Sodobnost International)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: In the land of gingerbread / translated by Erica Johnson Debeljak
ISBN 961-6564-08-0 (ISBN-10) ISBN 978-961-6564-08-3 (ISBN-13)
a) slaščice b) leposlovje

821.163.6
821.163.6 BAUER, J. V deželi
COBISS.SI-ID 228747520

75.
        NAJDIHOJCA in Ciciban : pesmi za otroke : izbor / [izbral, uredil in spremne besede dodal France Pibernik] ; ilustracije Tina Krašovec. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007. - 72 str. : ilustr. ; 25 cm

7.000 izv.
ISBN 978-961-218-695-1

821.163.6
821.163.6 NAJDIHOJCA in Ciciban
COBISS.SI-ID 234741504


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


76.
KRIŽAJ, Polona, 1981-
        Vrednotenje pripovedovalnega besedila v petem razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Polona Križaj. - Ljubljana : [P. Križaj], 2007. - 246 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 211-215. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) narration b) language teaching c) assessment d) pripovedništvo e) jezikovni pouk f) vrednotenje g) doživljajski spis h) tvorjenje besedil i) devetletka

821.163.6(043.2)
Č II 82(043.2) KRIŽAJ, P. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 7263049

77.
VONČINA, Maja, 1982-
        Podoba otroka in družine v slovenski mladinski prozi : diplomsko delo / Maja Vončina. - Ljubljana : [M. Vončina], 2007. - IV, 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 70-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) stereotype c) sexism d) mladinska književnost e) stereotip f) seksizem

821.163.6.09-93
Č II 82(043.2) VONČINA, M. Podoba
COBISS.SI-ID 7272777


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


78.
        SLOVENIJA IV : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva] / [urednik Drago Kladnik ; kartografija Boštjan Rogelj ... [et al.] ; fotografije Milan Cerar ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 127 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva. Evropa, ISSN 1408-6395 ; 6)

Podnasl. naveden na ov. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Vsebina na nasl. str.: Naravne nesreče v Posočju, na odseku med Kobaridom in Ajdovščino. Pomen lokalnih naravnih virov za gospodarski in prostorski razvoj na primeru Goriškega polja, Renških dobrav in Goriškega krasa. Po sledeh Rupnikove linije. Savska ravan. Pohodna ekskurzija po Smrekovškem pogorju. Laško z okolico. Dolini Sopote in Hinje
ISBN 978-961-254-024-1
a) excursion - Slovenia b) ekskurzija - Slovenija c) geografske ekskurzije d) Posočje e) Goriška f) Rupnikova linija g) Smrekovško pogorje h) Laško i) Sopota j) Hinja

913(497.4)(036)
913(497.4) SLOVENIJA IV
COBISS.SI-ID 235130368


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


79.
MARINŠEK, Marjan, 1941-
        Zvezda Astrid / Marjan Marinšek. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007. - 383 str. : ilustr., barvne fotogr. ; 24 cm

Izdano v počastitev 100-letnice rojstva Astrid Lindgren. - Bibliografija slovenskih prevodov: str. 377-379. - Bibliografija: str. 381-384
ISBN 978-961-218-709-5
a) Lindgren, Astrid (1907-2002)

929Lindgren A.
821.113.6.09Lindgren A.
929 MARINŠEK, M. Zvezda Astrid
COBISS.SI-ID 235399424


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO