VSEBINAseptember 06004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
INTERNATIONAL Conference on Information and Intelligent Systems (17 ; 2006 ; Varaždin, Croatia)
        Conference proceedings / 17th International Conference on Information and Intelligent Systems, September 20-22, 2006, Varaždin, Croatia ; [editors Boris Aurer, Miroslav Bača]. - Varaždin : Faculty of Organisation and Informatics, FOI, cop. 2006. - XXIV, 482 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevks. - Kazalo
ISBN 953-6071-27-4
a) information technology - conference b) informacijska tehnologija - konferenca

004
II 004 INTERNATIONAL Conference
COBISS.SI-ID 6748233

2.
KOSTREVC, Ljubomir
        Hitri vodnik po internetu in Googlu / Ljubomir Kostrevc. - Ljubljana : Pasadena, 2006 (Ljubljana : Itagraf). - VI, 129 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-6361-64-3
a) computer network - reference book b) računalniška mreža - priročnik c) internet d) brskalniki e) Google f) računalniki g) WWW h) World Wide Web i) informacije j) elektronska pošta k) računalniške komunikacije l) novice m) komuniciranje

004.7(035)
004 KOSTREVC, L. Hitri vodnik
COBISS.SI-ID 227564288

3.
VURUŠIČ, Robert
        Internetni kažipot / Robert in Petra Vurušič. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 100 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

15.300 izv. - Bibliografija pri prvem poglavju
ISBN 86-365-0648-4
a) computer network b) računalniška mreža c) internet d) spletne strani e) oblikovanje

004.7
004.7 VURUŠIČ, R. Internetni
COBISS.SI-ID 227610112


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
CANZUTTI, Ana, 1982-
        Uporaba metod umetne inteligence pri izgradnji adaptivnih spletnih sistemov za testiranje znanja : diplomsko delo / Ana Canzutti. - Ljubljana : [A. Canzutti], 2006. - XIII, 95 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 92-95. - Povzetek ; Abstract
a) didactic use of computer b) artificial intelligence c) database management system d) didaktična uporaba računalnika e) umetna inteligenca f) sistem za upravljanje podatkovnih zbirk g) internet h) spletni sistem i) odločitvena drevesa j) nevronske mreže k) didaktika programiranja

004.4:004.89(043.2)
Č II 004(043.2) CANZUTTI, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 6751305

5.
KUŠAR, Tomaž, 1981-
        Uporaba mikrokrmilnika pri brezžični komunikaciji : diplomsko delo / Tomaž Kušar. - Ljubljana : [T. Kušar], 2006. - 92 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
- - Uporaba mikrokrmilnika pri brezžični komunikaciji [Elektronski vir] : Priloga 16 / Tomaž Kušar. - 1 optični disk (CD) ; 8 cm
a) information technology b) programming language c) interface d) informacijska tehnologija e) programski jezik f) vmesnik g) mikrokrmilniki h) brezžične komunikacije

004.3(043.2)
Č II 004(043.2) KUŠAR, T. Uporaba
COBISS.SI-ID 6751561


1 FILOZOFIJA.


6.
URŠIČ, Marko, 1951-
        Štirje časi : filozofski pogovori in samogovori. Poletje : drugi čas. Del 2, Sedmerke / [[besedilo in] slike izbral] Marko Uršič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 ([Ljubljana] : Biro M). - 403 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 389-395. - Kazalo
ISBN 961-231-560-4
a) philosophy b) aesthetics c) filozofija d) estetika e) renesansa f) lepota

1(4)(091)
1 URŠIČ MARKO Štirje časi 2
COBISS.SI-ID 228134656


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
KAMPWERTH, Karin
        Najboljši v razredu v štirih tednih / Karin Kampwerth ; [prevedla Anja Naglič ; ilustriral Alexander Weiler]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 124 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Klassenbeste(r) in 4 Wochen
ISBN 86-11-17122-5
a) learning - reference book b) learning strategy c) achievement d) učenje - priročnik e) strategija učenja f) uspešnost

159.953(035)
159.953 KAMPWERTH, K. Najboljši
COBISS.SI-ID 227260416

8.
RANCER, Andrew S.
        Argumentative and aggressive communication : theory, research, and application / Andrew S. Rancer, Theodore A. Avtgis. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XIV, 321 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip061/20050293 62.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0664/ 2005029362-d.html. - Bibliografija: str. 279-302. - Kazalo
ISBN 0-7619-3088-4 (cloth) ISBN 0-7619-3089-2 (pbk)
a) aggressiveness b) argumentation c) communication d) interpersonal relations e) agresivnost f) argumentacija g) komunikacija h) medosebni odnosi

159.923
159.923 RANCER, A. Argumentative
COBISS.SI-ID 6762569

9.
TRSTENJAK, Anton, 1906-1996
        Človek in njegova pisava / Anton Trstenjak. - 2. izd. - Ljubljana : Zavod za alternativno izobraževanje - GESD, 2006 (Ulčakar & JK). - 239 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - K drugi izdaji knjige Človek in njegova pisava / Andrej Zaghet: str. 235-236
ISBN 961-91851-0-2
a) intelligence b) graphology c) individual characteristics d) inteligentnost e) grafologija f) individualna karakteristika g) grafologija

159.925.6
159.92 TRSTENJAK, A. Človek
COBISS.SI-ID 227885312


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10.
KENDA, Katja, 1981-
        Vpliv vrste informacij in navodil na zapomnitev pri učencih : diplomsko delo / Katja Kenda. - Ljubljana : [K. Kenda], 2006. - 90, [10] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) memory b) brain c) recollection d) spomin e) možgani f) pomnjenje

159.953-057.87(043.2)
Č II 159.9(043.2) KENDA, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 6753353


2 VERSTVO.


11.
TELLO, Antonio, 1945-
        Vodnik po svetovnih verstvih s kratkim pregledom verstev na Slovenskem / [besedilo Antonio Tello, Jean-Pierre Palacio, Daniel Coma-Cros ; fotografije Aisa ... [et al.] ; zemljevidi Jaume Farrés ; prevod Marjeta Drobnič, Urša Geršak : avtorica poglavja Verstva na Slovenskem Tina Ban]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006. - 104 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

Prevod dela: Atlas básico de las religiones. - Avtorji navedeni v kolofonu
ISBN 86-365-0621-2
a) religion b) religija

2(100)
II 2 TELLO, A. Vodnik
COBISS.SI-ID 227018752


316 SOCIOLOGIJA.


12.
ARENDT, Hannah
        Med preteklostjo in prihodnostjo : šest vaj v političnem mišljenju / Hannah Arendt ; [prevedli Vlasta Jalušič ... [et al.] ; uvod v slovensko izdajo Jerome Kohn, spremna beseda Vlasta Jalušič ; spremna beseda Vlasta Jalušič]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006. - 280 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Between past and future. - 600 izv. - Vaditi politično mišljenje v posttotalitarnih časih / Vlasta Jalušič: str. 233-274. - Bibliografija: str. 277-280
ISBN 961-6174-83-5
a) civilization - 20th cent. b) politics c) philosophy d) civilizacija - 20. stol. e) politika f) filozofija

316.7
316.7 ARENDT, H. Med preteklostjo
COBISS.SI-ID 227100160


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


13.
FERKULJ, Tanja, 1982-
        Socialna organizacija normalnosti : diplomsko delo / Tanja Ferkulj. - Ljubljana : [T. Ferkulj], 2006. - 102 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social integration b) society c) socialna integracija d) družba e) postmodernizem f) normalnost g) socialna pedagogika

316.754(043.2)
Č II 3(043.2) FERKULJ, T. Socialna
COBISS.SI-ID 6745673

14.
SOVIČ, Ina, 1982-
        Kult lepote : žensko telo kot objekt interpretacije : diplomsko delo / Ina Sovič. - Ljubljana : [I. Sovič], 2006. - 75 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) body image b) female c) mass media d) telesni izgled e) ženska f) sredstva množičnega obveščanja

316.6-055.2(043.2)
Č II 3(043.2) SOVIČ, I. Kult
COBISS.SI-ID 6747721


33 GOSPODARSTVO


15.
        The UNIVERSITY, state, and market : the political economy of globalization in the Americas / edited by Robert A. Rhoads and Carlos Alberto Torres. - Stanford : Stanford University Press, cop. 2006. - XXXIII, 360 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0516/2005017 982.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-8047-5168-4 (cloth) ISBN 0-8047-5169-2 (pbk)
a) higher education - North Amewrica - Latin America b) economic factor c) visokošolsko izobraževanje - Severna Amerika - Latinska Amerika d) gospodarski faktor e) visoko šolstvo f) globalizacija

330
330 UNIVERSITY, state
COBISS.SI-ID 1715159


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


16.
MOŽEK, Katarina, 1982-
        Prostovoljno opravljanje skrbništev za otroke brez spremstva v Sloveniji : diplomsko delo / Možek Katarina. - Ljubljana : [K. Možek], 2006. - 122 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 109-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) migration b) voluntary work c) child d) migracija e) prostovoljno delo f) otrok g) otroci brez spremstva h) skrbništvo i) filantropija

364-053.2:314.7(043.2)
Č II 36(043.2) MOŽEK, K. Prostovoljno
COBISS.SI-ID 6746697


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


17.
MEŽNAR, Veronika, 1975-
        Grafika v prvi triadi : diplomsko delo / Veronika Mežnar. - Ljubljana : [V. Mežnar], 2006. - 81 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) graphic arts b) primary school c) grafika d) osnovna šola e) grafične tehnike

372.87:76(043.2)
Č II 372.8(043.2) MEŽNAR, V. Grafika
COBISS.SI-ID 6752329

18.
ŠTRBENC, Karolina, 1981-
        Odnos Romov do šole in izobraževanja : diplomsko delo / Karolina Štrbenc. - Ljubljana : [K. Štrbenc], 2006. - 83 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) gypsy b) education c) pupil attitude d) primary school e) cigan f) vzgoja in izobraževanje g) stališče učencev h) osnovna šola i) Romi

37(=214.58)(043.2)
Č II 37(043.2) ŠTRBENC, K. Odnos
COBISS.SI-ID 6751817


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


19.
        IZOBRAŽEVANJE učiteljev v sodobnem evropskem kontekstu : zaključni elaborat / odgovorni nosilec Pavel Zgaga ; [sodelujoči raziskovalci Cveta Razdevšek Pučko ... et al.]. - Ljubljana : Center za študij edukacijskih strategij, CEPS : Pedagoška fakulteta, 2006. - 299 str. ; ilustr., graf. prikazi : 30 cm

Na vrhu ov. : CRP Konkurenčnost Slovenije 2001-2006, V5-0949. - Bibliografija: str. 288-299 in na dnu strani
a) teacher education b) higher education c) teaching profession d) izobraževanje učiteljev e) univerzitetni študij f) učiteljski poklic g) kompetence učiteljev h) bolonjski proces

371.13/.16
Č II 371.13/.16 IZOBRAŽEVANJE učiteljev
COBISS.SI-ID 6744649

20.
        IZOBRAŽEVANJE učiteljev v sodobnem evropskem kontekstu [Elektronski vir] : zaključni elaborat / odgovorni nosilec Pavel Zgaga ; [sodelujoči raziskovalci Cveta Razdevšek Pučko ... et al.]. - Ljubljana : Center za študij edukacijskih strategij, CEPS : Pedagoška fakulteta, 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Na vrhu ov. : CRP Konkurenčnost Slovenije 2001-2006, V5-0949
a) teacher education b) higher education c) teaching profession d) izobraževanje učiteljev e) univerzitetni študij f) učiteljski poklic g) kompetence učiteljev h) bolonjski proces

371.13/.16
Č cdr 371.13/.16 IZOBRAŽEVANJE učiteljev
COBISS.SI-ID 6742857

21.
PALMER, Stephen, 1955-
        Coping with stress at university : a survival guide / Stephen Palmer & Angela Puri. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2006. - XI, 232 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 226-228. - Kazalo
ISBN 1-4129-0732-2 (hbk) ISBN 1-4129-0733-0 (pbk)
a) mental stress b) student c) duševni stres d) študent

371.6
371.6 PALMER, S. Coping
COBISS.SI-ID 6767177

22.
PETERSON, Kenneth D.
        Effective teacher evaluation : a guide for principals / Kenneth D. Peterson, Catherine A. Peterson. - Thousand Oaks : Corwin Press ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XII, 114 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0515/2005018 393.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0659/ 2005018393-d.html. - Bibliografija: str. 103-109. - Kazalo
ISBN 1-4129-1482-5 (cloth) ISBN 1-4129-1483-3 (pbk)
a) teacher appraisal b) teaching quality c) staff development d) ocenjevanje učiteljev e) kvaliteta pouka f) izpopolnjevanje osebja

371.13/.16
371.13/.16 PETERSON, K. Effective
COBISS.SI-ID 6765385

23.
SCHNEIDER, E. Joseph
        The principal's guide to managing communication / E. Joseph Schneider, Lara L. Hollenczer. - Thousand Oaks : Corwin Press ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XXIV, 174 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Leadership for learning)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0516/2005019 984.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0661/ 2005019984-d.html. - Bibliografija: str. 161-164. - Kazalo
ISBN 1-4129-1462-0 (cloth) ISBN 1-4129-1463-9 (pbk)
a) head teacher b) school management c) communication d) ravnatelj šole e) upravljanje šole f) komunikacija

371.2
371.2 SCHNEIDER, E. Principal's
COBISS.SI-ID 6762825

24.
ŠERCER Stojanović, Diana, 1971-
        Izdelki iz tulcev / Diana Šercer Stojanović in soavtorji ; [ilustriral Jure Kralj ; fotografija Tadej in Rok Majhenič]. - Domžale : Studio Hieroglif, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 33 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 7.500 izv.
ISBN 961-91460-5-0
a) lepenka b) papir c) izdelki d) knjige za otroke

371.3
371.3 ŠERCER, D. Izdelki iz tulcev
COBISS.SI-ID 226827776

25.
VALENČIČ-Zuljan, Milena
        Praktične sestavine v izobraževanju učiteljev / Milena Valenčič Zuljan. - 1. izd. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2006. - 52 str. ; 30 cm. - (Zbirka Študijska gradiva / Pedagoška fakulteta Koper ; zv. 29)

ISBN 961-6528-38-6
a) teacher education b) teaching practice c) izobraževanje učiteljev d) učna praksa

371.13/.16(035)
Č II 371.13/.16 VALENČIČ, M. Praktične
COBISS.SI-ID 225044736


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


26.
HERNJA, Sonja
        Igraje v matematiko 4. Delovni zvezek za nivojski pouk matematike v 4. razredu devetletne osnovne šole / Sonja Hernja, Polonca Vesenjak ; [ilustracije Alenka Vuk]. - 1. natis. - Škofljica : Pikal ; Kamnik : distribucija Ico, 2002 ([Ljubljana] : Euroadria). - 3 zv. (577 str., [12] str. pril.) : ilustr. ; 30 cm

4.000 izv.
- - Igraje v matematiko 4. Rešitve / Sonja Hernja, Polonca Vesenjak. - 82 str.
ISBN 961-6368-05-2
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

372.47
II 372.47 HERNJA, S. Igraje 4 II 372.47 HERNJA, S. Rešitve 4
COBISS.SI-ID 118568192

27.
KREK, Janez, 1963-
        Projekt Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje (V5-0831) / nosilec Janez Krek. Slovar romskega jezika na Dolenjskem in v okolici / Petra Cech. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Ov. nasl.
a) romski jezik b) slovar

372.45:81'374
COBISS.SI-ID 6733641

28.
KREK, Janez, 1963-
        Projekt Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje (V5-0831) / nosilec Janez Krek. Slovar romskega jezika prekmurskih Romov / Živa Antauer. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) ; 30 cm

Ov. nasl.
a) romski jezik b) slovar

372.45:81'374
COBISS.SI-ID 6734921

29.
KREK, Janez, 1963-
        Projekt Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje (V5-0831) / nosilec Janez Krek. Slovnica romskega jezika prekmurskih Romov / Živa Antauer. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2006. - 61 f. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 73-76
a) grammar b) gramatika c) romski jezik d) slovnica

372.45:81'374
COBISS.SI-ID 6735177

30.
KREK, Janez, 1963-
        Projekt Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje (V5-0831) / nosilec Janez Krek. Slovnica romskega jezika Romov na Dolenjskem in v Beli krajini / Petra Cech. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2006. - 77 f. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 73-76
a) grammar b) gramatika c) romski jezik d) slovnica

372.45:81'374
COBISS.SI-ID 6734153

31.
MANFREDA, Vida
        Matematika 2. Priročnik k učbeniku in delovnemu zvezku v drugem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm + 5 pril. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

ISBN 86-11-17330-9
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

372.47(035)
II 372.47 MANFREDA, V. Matematika 2
COBISS.SI-ID 228354048

32.
        MATEMATIČNI izzivi za prvo triletje osnovne šole. Delovni zvezek / Tatjana Hodnik Čadež ... [et al.] ; [ilustracije Uroš Hrovat in Simon Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006. - 63 str. : ilustr. ; 29 cm + 2 f. prilogi. - (Zakajček)

- - Matematični izzivi za prvo triletje osnovne šole. Delovni zvezek : rešitve nalog. - 19 str. : ilustr. ; 28 cm
ISBN 86-341-3982-4
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

372.47(076.1)
II 372.47 MATEMATIČNI izzivi
COBISS.SI-ID 227382784

33.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Priročnik za učitelje / Milan Brumen ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Devetletka ; 4)

ISBN 86-365-0596-8
a) science education - teachers' guide b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje c) naravoslovje in tehnika

372.48
II 372.48 NARAVOSLOVJE 4 Priročnik
COBISS.SI-ID 227888896


372(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


34.
ERBAN, Katja, 1982-
        Metoda vizualizacije pri poučevanju glasbene vzgoje : diplomsko delo / Katja Erban. - Domžale : [K. Erban], 2006. - 120 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 112-116. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) teaching method c) primary school d) glasbena vzgoja e) didaktična metoda f) osnovna šola g) metoda vizualizacije

372.878(043.2)
Č II 372.8(043.2) ERBAN, K. Metoda
COBISS.SI-ID 6747977

35.
GAŠPERIN, Martina, 1977-
        Ustvarjalnost pri reševanju matematičnih problemov : diplomsko delo / Martina Gašperin. - Ljubljana : [M. gašperin], 2006. - 76 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) creativity c) primary school d) matematika e) ustvarjalnost f) osnovna šola g) matematični problemi h) gradiva

372.851:159.928(043.2)
Č II 372.8(043.2) GAŠPERIN, M. Ustvarjalnost
COBISS.SI-ID 6750025

36.
JANČIČ, Nina, 1982-
        Strah učencev in razrednih učiteljev pri pouku športne vzgoje v drugi triadi osnovne šole : diplomsko delo / Nina Jančič. - Ljubljana : [N. Jančič], 2006. - IX, 119 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-109. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) fear c) teacher-pupil relation d) primary school e) strah f) športna vzgoja g) odnos med učiteljem in učencem h) osnovna šola

372.879.6(043.2)
Č II 372.8(043.2) JANČIČ, N. Strah
COBISS.SI-ID 6749769

37.
KODRUN, Klavdija, 1982-
        Atletika v drugem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Klavdija Kodrun. - Ljubljana : [K. Kodrun], 2006. - VIII, 177 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 172-174. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) athletics c) lesson preparation d) primary school e) učne priprave f) športna vzgoja g) atletika h) osnovna šola

372.879.6:796.42(043.2)
Č II 372.8(043.2) KODRUN, K. Atletika
COBISS.SI-ID 6747465

38.
NAGLIČ, Jasna, 1982-
        Plastično oblikovanje z odpadnim materialom v 2. triletju devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Jasna Naglič. - Ljubljana : [J. Naglič], 2006. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) creativity c) likovna vzgoja d) ustvarjalnost e) plastično oblikovanje f) kiparstvo g) materiali

372.87:73(043.2)
Č II 372.8(043.2) NAGLIČ, J. Plastično
COBISS.SI-ID 6753097

39.
PODGORŠEK, Tina, 1979-
        Mala odbojka v drugem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Tina Podgoršek. - Ljubljana : [T. Podgoršek], 2006. - V, 211, [2] str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 207-210. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) ball game c) motivation d) primary school e) igra z žogo f) športna vzgoja g) motivacija h) osnovna šola i) odbojka

372.879.6:796.325(043.2)
Č II 372.8(043.2) PODGORŠEK, T. Mala
COBISS.SI-ID 6746441

40.
TOLIĆ, Tina, 1981-
        Stališča učiteljic razrednega pouka in vzgojiteljic do sprememb pri opismenjevanju v prvem razredu osnovne šole : diplomska naloga / Tina Tolić. - Ljubljana : [T. Tolić], 2006. - 77 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) language teaching b) beginning learning c) attitude d) jezikovni pouk e) začetno učenje f) stališče g) opismenjevanje

372.41/.46(043.2)
Č II 372.4(043.2) TOLIĆ, T. Stališča
COBISS.SI-ID 6752841


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


41.
ALGOZZINE, Bob
        Effective instruction for students with special needs : a practical guide for every teacher / Bob Algozzine, Jim Ysseldyke. - Thousand Oaks : Corwin Press ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XIII, 110 str. ; 23 cm. - (A practical approach to special education for every teacher ; 4)

Bibliografija: str. 79-81. - Kazalo
ISBN 1-4129-3944-5 (cloth) ISBN 1-4129-3897-X (pbk)
a) backwardness - teachers' guide b) razvojna motnja - priročnik za učitelje

376
376 ALGOZZINE, B. Effective
COBISS.SI-ID 6761033

42.
ALGOZZINE, Bob
        The fundamentals of special education : a practical guide for every teacher / Bob Algozzine, Jim Ysseldyke. - Thousand Oaks : Corwin Press ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XII, 90 str. ; 23 cm. - (A practical approach to special education for every teacher ; 1)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip065/20050378 17.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0659/ 2005037817-d.html. - Bibliografija: str. 57-58. - Kazalo
ISBN 1-4129-3941-0 (cloth) ISBN 1-4129-3894-5 (pbk)
a) remedial instruction sciences - reference book b) backward child c) gifted d) specialna pedagogika - priročnik e) razvojno moten otrok f) nadarjeni

376
376 ALGOZZINE, B. Fundamentals
COBISS.SI-ID 6760521

43.
ALGOZZINE, Bob
        Teaching students with emotional disturbance : a practical guide for every teacher / Bob Algozzine, Jim Ysseldyke. - Thousand Oaks : Corwin Press ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XII, 95 str. ; 23 cm. - (A practical approach to special education for every teacher ; 11)

Bibliografija: str. 67. - Kazalo
ISBN 1-4129-3951-8 (cloth) ISBN 1-4129-3904-6 (pbk)
a) emotional disorder - teachers' guide b) anxiety c) čustvene motnje - priročnik za učitelje d) anksioznost

376
376 ALGOZZINE, B. Teaching
COBISS.SI-ID 6761801

44.
ALGOZZINE, Bob
        Teaching students with mental retardation : a practical guide for every teacher / Bob Algozzine, Jim Ysseldyke. - Thousand Oaks : Corwin Press ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XIII, 118 str. ; 23 cm. - (A practical approach to special education for every teacher ; 12)

Bibliografija: str. 89-90. - Kazalo
ISBN 1-4129-3952-6 (cloth) ISBN 1-4129-3905-4 (pbk)
a) mental retardation - teachers' guide b) mentalna retardiranost - priročnik za učitelje

376.4
376.4 ALGOZZINE, B. Teaching
COBISS.SI-ID 6761289

45.
MORGAN, Peggy Lou, 1950-
        Parenting your complex child : become a powerful advocate for the autistic, Down syndrome, PDD, bipolar, or other special-needs child / Peggy Lou Morgan. - New York [etc.] : AMACOM, cop. 2006. - XIX, 220 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip063/20050325 14.html. - Kazalo
ISBN 0-8144-7316-4 (pbk) ISBN 978-0-8144-7316-0
a) backward child b) parent-child relation c) parental attitude d) razvojno moten otrok e) odnos med starši in otrokom f) stališče staršev

376
376 MORGAN, P. Parenting
COBISS.SI-ID 6743625

46.
WALL, Kate
        Special needs and early years : a practitioner's guide / Kate Wall. - 2nd ed. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - X, 222 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 212-218. - Kazalo
ISBN 1-4129-2948-2 ISBN 1-4129-2949-0 (pbk)
a) backward child b) pre-school child c) integration - England d) razvojno moten otrok e) predšolski otrok f) integracija - Anglija

376
376 WALL, K. Special
COBISS.SI-ID 6766921

47.
YSSELDYKE, Jim
        Effective assessment for students with special needs : a practical guide for every teacher / Jim Ysseldyke, Bob Algozzine. - Thousand Oaks : Corwin Press ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XIV, 128 str. ; 23 cm. - (A practical approach to special education for every teacher ; 3)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip065/20050378 19.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0659/ 2005037819-d.html. - Bibliografija: str. 95-96. - Kazalo
ISBN 1-4129-3943-7 (cloth) ISBN 1-4129-3896-1 (pbk)
a) remedial instruction sciences - teachers' guide b) assessment c) specialna pedagogika - priročnik za učitelje d) vrednotenje

376
376 YSSELDYKE, J. Effective
COBISS.SI-ID 6760777

48.
YSSELDYKE, Jim
        Teaching students with communication disorders : a practical guide for every teacher / Jim Ysseldyke, Bob Algozzine. - Thousand Oaks : Corwin Press ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XII, 90 str. ; 23 cm. - (A practical approach to special education for every teacher ; 10)

Bibliografija: str. 61. - Kazalo
ISBN 1-4129-3950-X (cloth) ISBN 1-4129-3903-8 (pbk)
a) speech defect - teachers' guide b) govorna motnja - priročnik za učitelje

376.36
376.36 YSSELDYKE, J. Teaching
COBISS.SI-ID 6761545


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


49.
AMBROŽIČ, Jožica, 1982-
        Postopek učenja klaviatur pri osebah z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Ambrožič Jožica. - Ljubljana : [J. Ambrožič], 2006. - 77 str. : ilustr., tabele, note ; 30 cm

Bibliografija: str. 77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) music education c) musical instrument d) razvojno moten otrok e) glasbena vzgoja f) glasbilo g) klaviature

376.4:681.81(043.2)
Č II 376.4(043.2) AMBROŽIČ, J. Postopek
COBISS.SI-ID 6745417

50.
AMBROŽIČ, Urška, 1982-
        Festival integrativnih iger kot ena od oblik vključevanja otrok s posebnimi potrebami v športne aktivnosti v redni osnovni šoli : diplomsko delo / Urška Ambrožič. - Ljubljana : [U. Ambrožič], 2006. - 81 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) backward child c) integration d) primary school e) športna vzgoja f) razvojno moten otrok g) integracija h) osnovna šola i) integrativne igre

376:372.879.6(043.2)
Č II 376(043.2) AMBROŽIČ, U. Festival
COBISS.SI-ID 6746185

51.
HRIBAR, Petra, 1982-
        Vpliv ustvarjalnega giba na otroke s posebnimi potrebami - pregled diplomskih del : diplomsko delo / Petra Hribar. - Ljubljana : [P. Hribar], 2006. - 47 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) backward child b) motion c) dance d) razvojno moten otrok e) gibanje f) ples g) diplomske naloge h) ustvarjalni gib

376:37.037.1(043.2)
Č II 376 HRIBAR, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 6746953

52.
MLAKAR, Jasmina, 1982-
        Stališča študentk specialne in rehabilitacijske pedagogike in učiteljic razrednega pouka do vključevanja oseb s posebnimi potrebami v športne dejavnosti : diplomsko delo / Jasmina Mlakar. - Ljubljana : [J. Mlakar], 2006. - 104 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 100-102. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) backward child c) student behaviour d) športna vzgoja e) razvojno moten otrok f) vedenje študentov

376:372.879.6(043.2)
Č II 376(043.2) MLAKAR, J. Stališča
COBISS.SI-ID 6747209


378 VISOKO ŠOLSTVO.


53.
        CENTRAL European exchange programme for university studies : network on adapted physical activities : guide book 2006/2007 (and next years) : CZ-59 / editor hana Válková. - Olomouc : Palacký University, Faculty on Physical Culture, cop. 2006. - 177 str. : ilustr., zvd ; 21 cm

ISBN 80-244-1261-6
a) university studies - Central Europe b) student exchange c) univerzitetni študij - Evropa d) izmenjava študentov

378
378 CENTRAL European
COBISS.SI-ID 6744137

54.
VELD, Roel in 't
        Relations between state and higher education / Roel in 't Veld, Hans-Peter Füssel, Guy Neave. - Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, cop. 1996. - XVIII, 321 str. ; 24 cm. - (Legislating for higher education in Europe ; vol. 1)

Bibliografija: str. 299-301. - Kazalo
ISBN 90-411-0245-0 (hb) ISBN 90-411-0246-9 (pb)
a) higher education - Europe b) public education c) visokošolsko izobraževanje - Evropa d) javno šolstvo

378
378 VELD, R. Relations
COBISS.SI-ID 5958408


39(043.2) ETNOLOGIJA.


55.
ŠPILER, Ana, 1982-
        Otrokov vsakdanjik v občini Krško in okolici : diplomsko delo / Ana Špiler. - Anovec : [A. Špiler], 2006. - 85 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + rezanke za sestavljanko za učno pripravo v 1. razredu (5 f.)

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Intervju: Rozalija Zupan [Elektronski vir] / Ana Špiler. - 1 optični disk (CD) ; 12 cm
a) childhood b) parent-child relation c) pre-school child d) otroštvo e) odnos med starši in otrokom f) predšolski otrok g) občina Krško h) spoznavanje okolja i) način življenja

392.1(043.2)
Č II 39(043.2) ŠPILER, A. Otrokov
COBISS.SI-ID 6754889


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


56.
        INTEGRIRANI pristop pri pouku naravoslovja : seminar : 9. in 10. november 2000, Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo / [avtorji Mitja Slavinec ... et al.]. - Ljubljana : samozal. : DZS, 2000. - 17 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Raziskovalec ; 7)

Ov. nasl. - Gradivo ni recenzirano niti lektorirano

502/504
II 502/504 INTEGRIRANI pristop
COBISS.SI-ID 6740553

57.
        NARAVA v gorskem svetu / [avtorji Janez Gregori ... [et al.] ; urednica Simona Jarc ; avtorji fotografij Janez Gregori ... [et al.] ; skice Manca Pavšič]. - 3., dopolnjena izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2006 (Celje : Dikplast). - 150 str. : Ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 145-148. - Kazalo
ISBN 961-6156-65-9
a) environmental protection - Slovenia b) varstvo okolja - Slovenija c) naravna dediščina d) gore e) živali f) rastline g) varstvo narave h) turizem

502.7(497.4)
502/504 NARAVA v gorskem
COBISS.SI-ID 225338880

58.
        NARAVOSLOVJE 6. Priročnik za učitelje / Katja Dragar ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Ana Gostinčar Blagotinšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 (Euroadria). - 104 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Devetletka ; 6)

500 izv.
ISBN 86-365-0599-2
a) science education - teachers' guide b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje c) naravoslovje

5(035)
II 5 NARAVOSLOVJE 6 Priročnik
COBISS.SI-ID 228188416

59.
PIPAN, Matija
        Naravoslovje 6 [Elektronski vir] : priročnik za učitelje / avtorja animacij in zgoščenke Matija in Tomaž Pipan. - Ljubljana : Tehniška založba Sloevenije, 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm. - (9letka ; 6)

Nasl. z ov.
a) science education - CD ROM b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - CD ROM c) CD-ROM d) začetni pouk

5(075.2)(086.034.4)
cd 5 PIPAN, M. Naravoslovje 6
COBISS.SI-ID 6774857

60.
PIPAN, Tomaž, 1978-
        Naravoslovje 7 [Elektronski vir] : priročnik za učitelje / avtor animacij in zgoščenke Tomaž Pipan. - Ljubljana : Tehniška založba Sloevenije, 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm. - (9letka ; 7)

Nasl. z ov.
a) science education - CD ROM b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - CD ROM c) CD-ROM d) začetni pouk

5(075.2)(086.034.4)
cd 5 PIPAN, T. Naravoslovje 7
COBISS.SI-ID 6775113

61.
        QUALITY through support for teachers : a case study from Indonesia / by Agus F. Tangyong ... [et al.]. - Jakarta : Office of Educational and Cultural Research and Development, Ministry of Education and Culture ; London : Department of International and Comparative Education, Institute of Education, cop. 1989. - 141 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 125
ISBN 979-8088-07-7
a) education system - Indonesia b) quality of education - Indonesia c) primary school d) in-service training e) sistem vzgoje in izobraževanja - Indonezija f) kvaliteta izobraževanja g) osnovna šola h) usposabljanje ob delu

502/504
502/504 QUALITY through
COBISS.SI-ID 6743881

62.
SMREKAR, Aleš, 1967-
        Zavest ljudi o pitni vodi / [[avtor in] fotograf] Aleš Smrekar ; [kartografi Mateja Breg, Peter Frantar in Jerneja Fridl ; prevajalec Wayne J. D. Tuttle]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ivančna Gorica : Tiskarna Ljubljana). - 166 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi ; 24 cm. - (Geografija Slovenije ; 12)

Podatki o avtorju in njegova fotogr. na notranji str. prednjega spojnega lista. - Predgovor / Milan Orožen Adamič: str. 10. - Bibliografija: str. 148-152. - Izvleček ; Abstract
ISBN 961-6568-58-2
a) ecology b) environmental protection c) ekologija d) varstvo okolja e) naravni viri f) pitna voda g) onesnaževanje voda h) ozaveščanje javnosti i) vodno gospodarstvo j) Ljubljansko polje

502/504
502/504 SMREKAR, A. Zavest
COBISS.SI-ID 228175616


51 MATEMATIKA.


63.
BATAGELJ, Vladimir
        DS2. Algebra in teorija grafov. Naloge / Vladimir Batagelj, Sandi Klavžar. - 4. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2005. - 141 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 27)

ISBN 961-212-056-0
a) algebra - exercise b) university studies c) algebra - vaja d) univerzitetni študij e) teorija grafov

512(075.8)(076.1)
51(075.8) BATAGELJ, V. DS2
COBISS.SI-ID 223132416

64.
STRNAD, Milena
        Stičišče 6 : učbenik za matematiko v 6. razredu devetletne in v 5. razredu osemletne osnovne šole / Milena Strnad, Milena Štuklek ; [ilustracije Matjaž Schmidt, tehnične risbe Martin Zemljič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
- - Stičišče 6. Rešitve nalog. - 80 str. : 28 cm
ISBN 961-6525-18-2 ISBN 961-6525-14-X (Rešitve nalog)
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 6
COBISS.SI-ID 226945536

65.
STRNAD, Milena
        Vodnik po Stičišču 6 : priročnik za učitelje / Milena Strnad ; [ilustriral Matjaž Schmidt, tehnične risbe narisal Martin Zemljič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 140 str. : ilustr. ; 28 cm

Podnasl. v kolofonu: Priročnik za učitelja
- - Letna razporeditev učne snovi po učbeniku Stičišče 6 za 6. razred devetletne osnovne šole [Elektronski vir] : predlog ; Letna razporeditev učne snovi po učbeniku Stičišče 6 za 5. razred osemletne osnovne šole : predlog : priloga k priročniku Vodnik po stičišču 6 / sestavila Milena Strnad. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 961-6525-21-2
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

51(035)
II 51 STRNAD, M. Vodnik 6 cd 51 STRNAD, M. Vodnik 6
COBISS.SI-ID 227853568

66.
        SVET matematičnih čudes 8. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 8. razredu devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustracije Uroš Hrovat ; tehnične risbe izdelal Syncomp]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 2 zv. (94; 126 str.) : ilustr. ; 29 cm + [2] str. pril. (potence in koreni naravnih števil). - (Raziskovalec 8)

- - Svet matematičnih čudes 8 : vaje za utrjevanje. Rešitve vaj / [rešitve nalog so prispevali Vučko Daničič ... et al.]. - 23 str.
ISBN 86-341-4098-9
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.1)
II 51(075.2) SVET matematičnih 8
COBISS.SI-ID 227513088


54 KEMIJA.


67.
        MOJA prva kemija 1 : kemija za 8. razred devetletne osnovne šole / Saša A. Glažar ... [et al.] ; [ilustratorji Darko Simeršek ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan .... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 110 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6465-75-9
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) MOJA prva kemija 1
COBISS.SI-ID 228116992

68.
        MOJA prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Saša A. Glažar ... [et al.] ; [ilustratorji Darko Simeršek ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan .... et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 116 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6465-82-1
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) MOJA prva 1 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 224091904

69.
        PERIODNI sistem elementov / [slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2006. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

ISBN 86-11-17744-4
a) chemistry b) kemija c) periodni sistemi d) elementi

54(075.2)
54 PERIODNI sistem elementov
COBISS.SI-ID 228039936


54(043.2) KEMIJA.


70.
KOŠAK, Urška, 1979-
        Sinteza 2-halogeno substituiranih-1,2-difeniletanonov : diplomsko delo / Urška Košak. - Ljubljana : [U. Košak], 2006. - 38 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 37-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) halogeni elementi d) sinteza e) 1,2-difeniletanoni f) karboksilna skupina g) ketoni h) halogeniranje i) regioselektivnost

54(043.2)
Č II 54(043.2) KOŠAK, U. Sinteza
COBISS.SI-ID 6750537

71.
SLUGA, Tina, 1981-
        Sinteza 2, 2-dihalogeno substituiranih-1,2-difeniletanonov : diplomsko delo / Tina Sluga. - Ljubljana : [T. Sluga], 2006. - 44 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) ketoni d) sinteza e) halogeniranje

54(043.2)
Č II 54(043.2) SLUGA, T. Sinteza
COBISS.SI-ID 6751049


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


72.
CUERDA Quintana, Pep
        Vodnik po botaniki / [besedilo Josep Cuerda ; fotografije AGE-Fotostock ... [et al.] ; ilustracije arhiv založbe Parramón ... [et al.] ; prevod Tinka Lengar, Tjaša Pogačnik Lipovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006. - 96 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Atlas básico de botánica. - Avtor naveden v kolofonu
ISBN 86-365-0620-4
a) botany - reference book b) botanika - priročnik

58(035)
II 58 CUERDA, J. Vodnik
COBISS.SI-ID 226898688

73.
ŠKORNIK, Iztok
        Sto slovenskih ptic / Iztok Škornik ; [fotografije Andrew Bright ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 263 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 248-249. - Kazalo
ISBN 961-241-113-1
a) zoology b) zoologija c) ptice d) Slovenija

598.2(497.4)
59 ŠKORNIK, I. Sto
COBISS.SI-ID 228208896


61 MEDICINA.


74.
KEGGENHOFF, Franz
        Prva pomoč : pomagam prvi! / Franz Keggenhoff ; [prevod Ernest Jeler ; priredba Lučka Kosec]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2006 (Euroadria). - 207 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Za dober dan)

Prevod dela: Erste Hilfe. - Kazalo
ISBN 961-6512-55-2 (trda vezava) ISBN 961-6512-56-0 (broš.)
a) first aid - reference book b) prva pomoč - priročnik

614.88(035)
614 KEGGENHOFF, F. Prva pomoč
COBISS.SI-ID 227812864


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


75.
ELEKTROTEHNIŠKA in računalniška konferenca (15 ; 2006 ; Portorož)
        Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija / uredila Baldomir Zajc, Andrej Trost. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2006. - 2 zv. (543; 396 str.) : ilustr. ; 29 cm. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572)

Na vzpor. nasl. str.: Proceedings of the fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
Vsebina:
Zv. A: Vabljena predavanja ; Elektronika ; Telekomunikacije ; Avtomatika ; Simulacije, identifikacije, modeliranje ; Močnostna elektrotehnika ; Merilna tehnika - ISEMEC 2006
Zv. B: Računalništvo in informatika ; Umetna inteligenca ; Robotika ; Razpoznavanje vzorcev ; Biomedicinska tehnika ; Didaktika ; Študentski članki
a) electrical engineering - conference b) computer science - conference c) elektrotehnika - konferenca d) računalništvo - konferenca e) informatika f) elektronika g) avtomatska regulacija h) telekomunikacije i) merilna tehnika j) umetna inteligenca k) robotika l) metrologija m) zborniki

621.3(063)(082)
II 62 ELEKTROTEHNIŠKA Zbornik
COBISS.SI-ID 5475156

76.
SLAVIN, Bill
        Osupljive pretvorbe : kako so narejene vsakdanje stvari / napisala Bill Slavin in Jim Slavin ; ilustriral Bill Slavin ; [prevod Miha in Darja Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006. - 160 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Transformed. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 86-365-0614-X
a) izdelki

620.2
II 62 SLAVIN, B. Osupljive
COBISS.SI-ID 228264192


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


77.
PEČAVER, Jana, 1981-
        Toplotna črpalka : diplomsko delo / Jana Pečaver. - Ljubljana : [J. Pečaver], 2006. - 64 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) energija d) toplota e) črpalke f) izkoristek

621.577(043.2)
Č II 62(043.2) PEČAVER, J. Toplotna
COBISS.SI-ID 6745929


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


78.
GORJUP, Tomaž
        Tomaž Gorjup : 7. september - 12. oktober 2006, Poslovni center Mercator / [uvodni tekst N. Nemec ; izbor podatkov o avtorju T. Gorjup, M. Žagar ; fotografije del J. Bregar]. - Ljubljana : Mercator, 2006 (Ljubljana : Januš). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - 350 izv.
a) Gorjup, Tomaž (1950-) b) painting c) slikarstvo d) slovensko slikarstvo e) 21.st. f) osebne razstave

75(497.4) Gorjup T.
75 GORJUP, T. Tomaž Gorjup
COBISS.SI-ID 228320768

79.
KAPUS, Sergej, 1950-
        Sergej Kapus : slike : Moderna galerija Ljubljana, 10. maj-28. julij 2002 = paintings : Museum of Modern Art, 10 May-28 July [2002] / [teksti Jure Detela, Igor Zabel, Dane Zajc ; dokumentacija Jana Intihar Ferjan, Sergej Kapus ; fotografije del Boris Gaberščik ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2002 ([Ljubljana] : Littera picta). - 75 str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 600 izv. - Izbrana bibliografija: str. 72-75
ISBN 961-206-030-4
a) Kapus, Sergej (1950-) b) painting c) slikarstvo d) slovensko slikarstvo e) 20.st. f) osebne razstave

75(497.4) Kapus S.
II 75 KAPUS, S. Sergej
COBISS.SI-ID 118039552


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


80.
LAH, Nina, 1983-
        Motivno-tematski vidik vstopa v šolo v izbranih slikanicah držav članic EU : diplomska naloga / Nina Lah. - Ljubljana : [N. Lah], 2006. - 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 116-118. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) education system - European Union b) picture book c) entry to school d) sistem vzgoje in izobraževanja - Evropska unija e) slikanica f) vstop v šolo

769.81:371.4(043.2)
Č II 75(043.2) LAH, N. Motivno
COBISS.SI-ID 6752073

81.
TEGELJ, Teja, 1981-
        Prvinskost in sodobnost : vpliv aboriginske umetnosti na moje slikarstvo : diplomsko delo / Teja Tegelj. - Ljubljana : [T. Tegelj], 2006. - 144 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 143-144. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) symbol c) slikarstvo d) simbol e) aboriginska umetnost f) simbolika g) slikarske tehnike h) motivika

75:7.031.5(94)(043.2)
Č II 75(043.2) TEGELJ, T. Prvinskost
COBISS.SI-ID 6750793


78 GLASBA.


82.
LAGANIN, Tamara
        Glasbene izštevanke [Glasbeni tisk] : en, en, ti pa pojdeš ven! / napisala in uglasbila Tamara Kranjec Laganin ; ilustrirala Andreja Peklar. - Radovljica : Didakta, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 47 str. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv.
- - Glasbene izštevanke [Glasbeni tisk]. - 1 partitura (28 str.) ; 23 cm
ISMN M-9009038-0-8 ISMN M-9009038-1-5 (komplet)
a) music b) glasba c) izštevanke d) otroške pesmi

784
78 LAGANIN, T. Glasbene
COBISS.SI-ID 223564288

83.
MAJHEN, Zvezdana
        Zmajčkove pesmi za srečo [Zvočni posnetek] / pesmice je napisala Zvezdana Majhen ; uglasbil, zaigral in zapel Dominik Krt. - [S. l.] : Studio Hieroglif, 2006. - 1 CD (42 min, 24 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: Zmajčkov intersplet ; Zmajčkov gradiček ; Jesenski veter ; Tri kokoške ; Brat Urban ; Sreča ; Snežec in ptice ; Kurent ; Gregorjevo ; Čarobni vodnjak ; Očka in jaz ; Pojoči osliček ; Zmajček sanjalček ; Glasbene spremljave
STH CD 002
a) music b) glasba c) pesmi za otroke

78(086.76)
cd 78 MAJHEN, Z. Zmajčkove
COBISS.SI-ID 13168949


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


84.
        "SPORT, women & leadership" : congress proceedings Berlin 2004 / Gudrun Doll-Tepper ... [et al.] (ed.). - 1. Aufl. - Köln : Sport und Buch Strauss, 2005. - 227 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. - (Wissenschaftliche Berichte und Materialen ; 2005, Bd. 5 / Bundesinstitut für Sportwissenschaft Köln)

ISBN 3-89001-405-4
a) female b) sport c) competitive sport d) ženska e) šport f) tekmovalni šport

79
79 SPORT, women
COBISS.SI-ID 6757193

85.
VERDNIK, Vladimir
        Potop v modro : osnove teorije in prakse potapljanja z avtonomno potapljaško opremo / Vladimir Verdnik ; [fotografije Brane Planinc, Smiljan Zavrtanik, Mišo Madronič ; izdajatelj Vladimir Verdnik [in] Studio Rebernik]. - Velenje : [samozal.] V. Verdnik ; Ljubljana : Slovenska potapljaška zveza : Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 1995 (Ljubljana : Dan). - 242 str. : ilustr. ; 21 cm

2.500 izv. - Bibliografija: str. 236-237
a) water sport - reference book b) vodni šport - priročnik c) potapljaštvo d) potapljanje e) oprema

797.215
797 VERDNIK, V. Potop
COBISS.SI-ID 53103616


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


86.
ČOP, Janja, 1981-
        Planinstvo v vrtcih zgornje Gorenjske : diplomska naloga / Janja Čop. - Ljubljana : [J. Čop], 2006. - 69 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) open air activities b) pre-school child c) dejavnosti na prostem d) predšolski otrok e) planinstvo f) Ciciban planinec g) planinski tabori

796.52:373.2(043.2)
Č II 79(043.2) ČOP, J. Planinstvo
COBISS.SI-ID 6754633


8


87.
        RETORIKA : uvod v govorniško veščino : učbenik za retoriko kot izbirni predmet v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / avtorji Tatjana Zidar Gale ... [et al.] ; urednik Igor Ž. Žagar ; [ilustracije Ingrid Požvek ; fotografije Iztok Hafner, Blaž Podobnik, Bojan Velikonja. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2006. - 127 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 961-6348-30-2
a) retorika b) izbirni predmeti c) osnovne šole

808(075.2)
80 RETORIKA
COBISS.SI-ID 225731072


81 JEZIKOSLOVJE


88.
        EUROPEAN languages - open minds : texts from the Eudora intensive programme IMUN / S. Kiefer, K. Sallamaa (eds.). - Linz : Trauner, 2005. - 202 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Schriften der pädagogischen Akademie des Bundes in Oberösterreich ; 37)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 3-85499-046-4 ISBN 978-3-85499-046-8
a) language teaching - foreign languages b) mother tongue c) teaching method d) jezikovni pouk - tuji jeziki e) materinščina f) didaktična metoda

81
81 EUROPEAN languages
COBISS.SI-ID 6743113

89.
        MOJ prvi slovarček : angleščina - nemščina / [ilustracije Neil Pinchbeck]. - Ljubljana : Rokus, 2004 (Celle : Achilles). - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-209-453-5
a) dictionary - children's book b) slovar - knjiga za otroke c) slikovni slovarji

811.111'374.3=112.2=163.6(02.053.2)
II 81 MOJ prvi slovarček
COBISS.SI-ID 216217856


811.111 ANGLEŠČINA.


90.
PRETNAR, Darja, 1972-
        Angleščina ob koncu devetletke : zbirka nalog za angleščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Darja Pretnar ; [ilustracije Martina Zavec]. - Ljubljana : Ataja, 2006 (Grafika Gracer). - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-6225-87-1 ISBN 978-961-6225-87-8
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076)
II 811.111 PRETNAR, D. Angleščina
COBISS.SI-ID 228529920

91.
STRANGE, Derek
        Chatterbox. 2 [Zvočni posnetek] / Derek Strange. - Oxford : Oxford university press, 1989. - 1 zvočna kaseta (79 min)

ISBN 0-19-432438-9 (kaseta)
a) angleščina - kaseta - jezikovni pouk

811.111(075.2)
Č zk 811.111 STRANGE, D. Chatterbox 2
COBISS.SI-ID 38745345

92.
ŠTEPIC, Lilijana
        Angleščina po slovensko : priročnik za osnovnošolce v 4., 5. in 6. razredu : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje slovnice in besedišča / Lilijana Štepic. - 7. ponatis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2005 (Murska Sobota : Klar). - 488 str. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str. tudi: Za osnovno šolo, 1. del. - Nasl. v kolofonu: Angleščina po slovensko I. - Podnasl. na ov.: priročnik za angleški jezik v 4., 5. in 6. razredu devetletne osnovne šole. - Bibliografija: str. 476. - Bibliografija avtorice: str. [490]
ISBN 961-90689-2-0
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
II 811.111 ŠTEPIC, L. Angleščina 1
COBISS.SI-ID 5330577

93.
ŠTEPIC, Lilijana
        Angleščina po slovensko : za 7., 8. in 9. razred devetletke : razlaga v slovenskem jeziku za boljše razumevanje slovnice in besedišča, vaje z rešitvami, testi za preverjanje znanja / Lilijana Štepic. - 6. ponatis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2006 (Murska Sobota : Klar). - 457 str. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str. tudi: Za osnovno šolo, 2. del. - Nasl. v kolofonu in CIP-u: Angleščina po slovensko II. - Podnasl. na ov.: Priročnik za angleški jezik v 7., 8. in 9. razredu devetletke : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje slovnice in besedišča. - Bibliografija avtorice: str. [458]
ISBN 961-90689-3-9
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
II 811.111 ŠTEPIC, L. Angleščina 2
COBISS.SI-ID 132768


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


94.
TEGELJ, Anja, 1982-
        Ustvarjalni odzivi otrok na kratke sodobne pravljice : diplomsko delo / Anja Tegelj. - Ljubljana : [A. Tegelj], 2006. - 81 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Odzivi otrok na kratko sodobno pravljico z ustvarjalnim gibom [Elektronski vir] : Priloga : 11.4 / Anja Tegelj. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) children's and youth literature b) fairy tale c) dance d) mladinska književnost e) pravljica f) ples g) ustvarjalni gib

821-34(043.2)
Č II 82(043.2) TEGELJ, A. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 6750281


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


95.
PHILLIPS, Brian
        Neznosna lahkost bivanja, Milan Kundera : vodnik po romanu Neznosna lahkost bivanja : [za maturo in domače branje] / Brian Phillips, Jeremy Zorn, Julie Blattberg ; [prevod Nataša Kocjanc ; avtor dodatnega besedila Jure Šink]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 53 str. ; 21 cm. - (Sparknotes : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

Prevod dela: Milan Kundera, The unbearable lightness of being. - 4.000 izv.
ISBN 961-209-652-X
a) Kundera, Milan (1929-) b) češki pisatelji c) književne vsebine d) literarni komentarji e) matura f) priročniki

821.162.3.09 Kundera M.
821.162.3 PHILLIPS, B. Neznosna
COBISS.SI-ID 227882240


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


96.
DAHL, Roald
        Danny, prvak sveta / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; prevedel Sunčan P. Stone. - Ljubljana : Sanje, 2006. - 220 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Danny, the champion of the world
ISBN 961-6387-80-4

821.111-93-31
821.111 DAHL, R. Danny
COBISS.SI-ID 228403968


821.162.3/.4


97.
KUNDERA, Milan
        Neznosna lahkost bivanja / Milan Kundera ; prevedel Jaroslav Skrušný. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 303 str. ; 23 cm

Prevod dela: Nesnesitelná lehkost bytí
ISBN 86-11-17498-4 (mehka vezava) ISBN 86-11-17565-4 (trda vezava)

821.162.3-31
821.162.3 KUNDERA, M. Neznosna
COBISS.SI-ID 225331200


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


98.
BERNIK, France
        Ivan Cankar / France Bernik. - Maribor : Litera, 2006 (Maribor : Dravska tiskarna). - 538 str. ; 21 cm. - (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 7)

Kazalo. - Summary
ISBN 961-6604-01-5
a) Cankar, Ivan (1876-1918) b) slovenska književnost - literarne študije

821.163.6.09 Cankar I.
821.163.6.09 BERNIK, F. Ivan Cankar
COBISS.SI-ID 57109761

99.
DEKLEVA, Milan
        Pimlico / Milan Dekleva. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 161 str. ; 23 cm

ISBN 961-231-536-1 (broš.) ISBN 961-231-543-4 (trda vezava)

821.163.6-31
821.163.6 DEKLEVA, M. Pimlico
COBISS.SI-ID 226409728

100.
MAJHEN, Zvezdana
        Uspavanka za zmajčke / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Alenka Vuk. - Domžale : Studio Hieroglif, 2006. - [32] str. : barvne ilustr. ; 28 cm

ISBN 961-91460-6-9

821.163.6-93-1
II 821.163.6 MAJHEN, Z. Uspavanka
COBISS.SI-ID 227335936

101.
MRZEL, Ludvik
        Zbrano delo / Ludvik Mrzel ; [uredil in opombe napisal Dušan Moravec]. - Maribor : Litera, 2006 (Maribor : Dravska tiskarna). - 896 str. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Luči ob cesti ; Bog v Trbovljah ; Ogrlica ; Nezbrana kratka proza ; Dodatek . - 896 str. - 2006. - (knj. 219)
ISBN 961-6604-00-7 (zv. 1)

821.163.6 Mrzel L.
821.163.6 MRZEL, L. Zbrano delo
COBISS.SI-ID 57136385

102.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Mihec gre prvič okrog sveta / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Damijan Stepančič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Potiskani spojni listi
ISBN 86-11-16760-0

821.163.6-93-32
II 821.163.6 ROZMAN, A. Mihec
COBISS.SI-ID 227248128

103.
        SODOBNA slovenska krajša pripoved / izbral, uredil in spremno besedo napisal Tomo Virk. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 283 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasje ; XII. letnik)

Spremna besedila: Avtorji in njihov čas (str. 7-9), Uvodna razlaga (str. 10-33), Mnenja o pisateljicah in pisateljih ter njihovem delu (str. 265-273), Vprašanja in naloge (str. 275-282), Teme (str. 283)
ISBN 86-341-4006-7 ISBN 86-341-0623-3 (zbirka)
a) literature - 1978-2004 - anthology b) literatura - 1978-2000 - antologija c) kratka proza d) slovenska književnost

821.163.6-32(082)
821.163.6 SODOBNA slovenska
COBISS.SI-ID 226851072

104.
ŠINK, Jure
        Pimlico, Milan Dekleva : priročnik za spoznavanje književnih del : [za maturo in domače branje] / [Jure Šink]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 77 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki)

4.000 izv. - Viri in literatura: str. 77
ISBN 961-209-655-4
a) Dekleva, Milan (1946-) b) slovenski pisatelji c) literarni komentarji d) matura e) priročniki f) knjižne vsebine

821.163.6.09 Dekleva:Pimlico
821.163.6.09 ŠINK, J. Pimlico
COBISS.SI-ID 227851776


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


105.
AUERSPERGER, Andrej
        Sonet z odmevom "Narcis in eho" : izvedba DVD-ja kot učnega pripomočka za deveti razred osnovne šole : diplomska naloga / Andrej Auersperger. - Ljubljana : [A. Auersperger], 2006. - 40 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 40. - Povzetek ; Abstract. - Inštitut in Akademija za multimedije Lj., Višja šola za multimedije
- - "Narcis in eho" [Elektronski vir] / Boris A. Novak / Andrej Auersperger. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) literature b) teaching aid c) primary school d) literatura e) učni pripomočki f) osnovna šola g) DVD h) večpredstavnost i) soneti

821.163.6(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) AUERSPERGER, A. Sonet
COBISS.SI-ID 6740041


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


106.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Evropa : geografija za 2. in 3. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek, Mirko Pak ; [zemljevidi in grafikoni Mateja Rihtaršič ; ilustracije Gregor Markelj ; fotografije Vilijem Podgoršek ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 (Schwarz). - 161 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 961-241-112-3
a) geography - textbook b) secondary education c) geografija - učbenik d) srednješolski pouk

91(075.3)
II 91(075.3) SENEGAČNIK, J. Evropa
COBISS.SI-ID 228006144

107.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Evropa : geografija za 2. in 3. letnik gimnazij. Delovni zvezek / Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek, Mirko Pak ; [karte in grafikoni Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Vilijem Podgoršek ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 53 str., [6] str. pril. : ilustr., zvd. ; 29 cm

Ov. nasl.
ISBN 961-241-121-2
a) geography - exercise b) secondary education c) geografija - vaja d) srednješolski pouk

91(075.3)(076.1)
II 91(075.3) SENEGAČNIK, J. Evropa
COBISS.SI-ID 228256256


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO