VSEBINAoktober 06


 


004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
        BETTER teaching and learning in the digital classroom / edited by David T. Gordon. - Cambridge : Harvard Education Press, cop. 2003. - 170 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 1-891792-16-4 (pbk) ISBN 1-891792-17-2 (library ed.)
a) educational technology b) didactic use of computer c) distance study d) teacher behaviour e) izobraževalna tehnologija f) didaktična uporaba računalnika g) izobraževanje na daljavo h) učiteljevo vedenje

004
004 BETTER teaching
COBISS.SI-ID 6771529

2.
MIHALIČ, Robert
        Hitri vodnik skozi CorelDraw X3 / Robert Mihalič. - Ljubljana : Pasadena, 2006 (Ljubljana : Itagraf). - VI, 150 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo
ISBN 961-6361-68-6
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) računalniški program CorelDRAW X3

004.4(035)
004.4 MIHALIČ, R. Hitri vodnik
COBISS.SI-ID 226543616


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


3.
CVIJANOVIĆ, Dejan, 1979-
        Dostop do podatkov in storitev fakultete preko mobilnih naprav : diplomsko delo / Dejan Cvijanović. - Ljubljana : [D. Cvijanović], 2006. - 90 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-90. - Povzetek ; Abstract
a) computer network b) interface c) računalniška mreža d) vmesnik e) internet f) M Študent

004.7(043.2)
Č II 004(043.2) CVIJANOVIĆ, D. Dostop
COBISS.SI-ID 6778441

4.
VOLČINI, Aleš, 1971-
        Prvi koraki v merjenje in krmiljenje s pomočjo USB vodila : diplomsko delo / Aleš Volčini. - Ljubljana : [A. Volčini], 2006. - 74 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika - tehnika
a) didactic use of computer b) interface c) didaktična uporaba računalnika d) vmesnik e) krmiljenje f) serijska vodila g) USB

004.3(043.2)
Č II 004(043.2) VOLČINI, A. Prvi koraki
COBISS.SI-ID 6786633


1(043.2) FILOZOFIJA.


5.
KODELJA, Katja, 1981-
        Astrologija : diplomsko delo / Katja Kodelja. - Ljubljana : [K. Kodelja], 2006. - 45 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) astrologija b) ascendent c) zodiak d) hišni sistemi e) planeti

133.52(043.2)
Č II 1(043.2) KODELJA, K. Astrologija
COBISS.SI-ID 6788169


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
        PSIHOLOGIJA : spoznanja in dileme. Učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja / Alenka Kompare ... [et al.] ; [ilustracije Samo Onič ; uredila Jana Šmagelj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 286 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 273-276. - Kazalo
ISBN 86-341-4041-5
a) psychology - textbook b) secondary education c) psihologija - učbenik d) srednješolski pouk e) Psihologija - Učbeniki za srednje šole

159.9(075.3)
II 159.9 PSIHOLOGIJA Učbenik
COBISS.SI-ID 227363328


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


7.
SVETIČIČ, Tina, 1984-
        Vzgojiteljevi vplivi na otrokovo samopodobo : diplomska naloga / Tina Svetičič. - Ljubljana : [T. Svetičič], 2006. - 77 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) identity c) self-concept d) play e) predšolski otrok f) identiteta g) pojmovanje samega sebe h) igra i) socialne igre

159.922.7(043.2)
Č II 159.9(043.2) SVETIČIČ, T. Vzgojiteljevi
COBISS.SI-ID 6785353


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


8.
EDGAR, Bill
        Immigration and homelessness in Europe / Bill Edgar, Joe Doherty, and Henk Meert. - Bristol : Policy Press, cop. 2004. - IX, 194 str. : ilustr., zvd ; 24 cm

Bibliografija: str. 167-181. - Kazalo
ISBN 1-86134-647-6
a) socially handicapped - Europe b) immigrant c) migration d) priseljenec e) migracija f) brezdomci g) ilegalni priseljenci h) migracijska politika i) Evropska unija

311
31 EDGAR, B. Immigration
COBISS.SI-ID 6769993


316 SOCIOLOGIJA.


9.
DEKLEVA, Bojan
        Problematika brezdomstva v Ljubljani : končno poročilo raziskovalne naloge / avtorja Bojan Dekleva in Špela Razpotnik ; s soavtorstvom Maje Vižintin pri poglavju 4. - Ljubljana : Zduženje za socialno pedagogiko, 2006. - 320 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Izvleček ; Summary
a) socially handicapped b) social policy c) socialno prizadeti d) socialna politika e) brezdomci f) Ljubljana g) prenočevanje h) prehrana i) brezplaena kosila j) Kralji ulice (časopis)

316
Č II 316 DEKLEVA, B. Problematika
COBISS.SI-ID 6769737

10.
HARALAMBOS, Michael
        Sociologija : teme in pogledi / Michael Haralambos, Martin Holborn ; [prevedli Matej Makarovič ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 966 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Sociology. - Bibliografija: str. 922-944. - Kazalo
ISBN 86-341-1910-6
a) sociology - textbook b) university studies c) sociologija - učbenik d) univerzitetni študij

316(075.8)
316 HARALAMBOS, M. Sociologija
COBISS.SI-ID 223173632

11.
        KULTUR in der Sozialen Arbeit : Festschrift für Univ.-Prof. Dr. Josef Scheipl / Arno Heimgartner, Karin Lauermann (Hrsg.). - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec : Ljubljana : Dunaj : Mohorjeva, cop. 2006 (printed in Austria). - 482 str. ; 24 cm. - (Studien zur Sozialpädagogik. Reihe des Instituts für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung (Abt. Sozial- und Integrationspädagogik) der Universität Klagenfurt ; Bd. 5)

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-3-7086-0262-2
a) social work b) culture c) socialno delo d) kultura e) socialna pedagogika

316.7(082)
316.7 KULTUR in der Sozialen
COBISS.SI-ID 6768201

12.
MEUSER, Michael
        Geschlecht und Männlichkeit : soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster / Michael Meuser. - 2., überarbeitete und aktualisierte Aufl. - Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, cop. 1998. - 349 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 329-349 in na dnu strani
ISBN 3-531-15017-0 ISBN 978-3-531-15017-8
a) sociology b) sociologija c) sociološke teorije d) metafizika

316
316 MEUSER, M. Geschlecht
COBISS.SI-ID 6790217

13.
        MOZAIK našega delovanja : zbornik prispevkov ob 50-letnici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana : 50 let : 1955-2005 / [uredniški odbor Irena Andolšek ... [et al.] ; fotografije s komentarji zbrala in uredila Irena Andolšek]. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2006 (Medvode : Premiere). - 376 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 961-91056-4-8
a) interpersonal relations b) communication c) guidance d) medosebni odnosi e) komunikacija f) svetovanje

316.772.4
316.7 MOZAIK našega delovanja
COBISS.SI-ID 225958656


33 GOSPODARSTVO


14.
MOČNIK, Rastko
        Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika / Rastko Močnik. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006. - 159 str. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 151-155. - Kazali
ISBN 961-6271-89-X
a) economics b) politics c) ekonomska veda d) politika e) globalizacija f) Nato g) Slovenija

330
330 MOČNIK, R. Svetovno
COBISS.SI-ID 226902784


34 PRAVO.


15.
        ZAGOVORNIK - glas otroka / [uredniški odbor Martina Jenkole ... et al.]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 130 str. : graf. prikazi ; 21 cm

700 izv.
ISBN 961-91394-2-9 ISBN 978-961-91394-2-4
a) Otroci - Človekove pravice - Zborniki

342.7(082)
342.7 ZAGOVORNIK glas otroka
COBISS.SI-ID 228948480


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


16.
        The CHANGING profiles of homeless people : still depending on emergency-services in Europe: who and why? / by Henk Meert ... [et al.]. - Brussels : FEANTSA, 2005. - 30 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Addressing homelessness in Europe)

Na vrhu ov. in nasl. str.: European Observatory on Homelessness. - Bibliografija: str. 28
ISBN 9-0755-2951-1
a) socially handicapped b) social service c) social policy - Europe d) socialno prizadeti e) socialna služba f) socialna politika - Evropa g) brezdomci

364
II 364.65 CHANGING profiles
COBISS.SI-ID 25391709

17.
        The CHANGING role of service provision : services for homeless people and inter-agency working / prepared by Isobel Anderson ... [et al.]. - Brussels : FEANTSA, 2005. - 40 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Addressing homelessness in Europe)

Na vrhu ov. in nasl. str.: European Observatory on Homelessness. - Bibliografija: str. 37-38
ISBN 9-0755-2954-6
a) socially handicapped b) social service c) social policy - Western Europe d) socialno prizadeti e) socialna služba f) socialna politika - Zahodna Evropa g) brezdomci

364
II 364.65 CHANGING role
COBISS.SI-ID 6772041

18.
        The CHANGING role of the state : welfare delivery in the neoliberal era / by Joe Doherty ... [et al.]. - Brussels : FEANTSA, 2005. - 24 str. ; 30 cm. - (Addressing homelessness in Europe)

Na vrhu ov. in nasl. str.: European Observatory on Homelessness. - Bibliografija: str. 23
ISBN 9-0755-2945-7
a) socially handicapped b) social service c) labour market d) NGO e) socialno prizadeti f) socialna služba g) delovni trg h) nevladna organizacija i) brezdomci j) Evropska unija

364
II 364.65 CHANGING role
COBISS.SI-ID 6772297

19.
EDGAR, Bill
        Third review of policies on homelessness in Europe / by Bill Edgar. - Brussels : FEANTSA, 2005. - 36 str. ; 30 cm

Na vrhu ov. in nasl. str.: European Observatory on Homelessness. - Bibliografija: str. 35
ISBN 9-0755-2949-X
a) socially handicapped b) social service c) labour market d) socialno prizadeti e) socialna služba f) delovni trg g) brezdomci h) Evropska unija

364
II 364.65 EDGAR, B. Third review
COBISS.SI-ID 6772809

20.
EDGAR, Bill
        Fourth review of statistics on homelessness in Europe : the ETHOS definition of homelessness / by Bill Edgar and Henk Meert. - Brussels : FEANTSA, 2005. - 85 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Na vrhu ov. in nasl. str.: European Observatory on Homelessness. - Bibliografija: str. 83-84
ISBN 9-0755-2950-3
a) socially handicapped b) social service c) labour market d) socialno prizadeti e) socialna služba f) delovni trg g) brezdomci h) Evropska unija

364
II 364.65 EDGAR, B. Fourth
COBISS.SI-ID 6772553


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
AMATEA, Ellen S., 1944-
        Brief strategic intervention for school behavior problems / Ellen S. Amatea. - 1st. ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 1989. - XVII, 204 str. ; 24 cm. - ( The Jossey-Bass social and behavioral science series) (The Jossey-Bass education series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley023/8904557 2.html. - Bibliografija: str. 195-198. - Kazalo
ISBN 1-55542-174-1
a) behaviour disorder b) problem child c) intervention d) motnje vedenja e) problematičen otrok f) intervencija g) modifikacija vedenja

37.015.3
37.015.3 AMATEA, E. Brief strategic
COBISS.SI-ID 6790729

22.
FULLAN, Michael
        The new meaning of educational change / Michael G. Fullan. - 3rd ed. - New York ; London : Teachers College Press : RoutledgeFalmer, cop. 2001. - XIV, 297 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 273-286. - Kazalo
ISBN 0-8077-4070-5 (cloth) ISBN 0-8077-4069-1 (pbk) ISBN 0-415-26019-1 (cloth RoutledgeFalmer) ISBN 0-415-26020-5 (pbk RoutledgeFalmer)
a) educational reform b) teacher role c) educational policy d) reforma vzgoje in izobraževanja e) vloga učitelja f) politika vzgoje in izobraževanja g) prenova izobraževanja

37.01
37.01 FULLAN, M. New meaning
COBISS.SI-ID 6765897

23.
        GLASBA, ples in lutke v otrokovi igri [Elektronski vir] / Bogdana Boruta ... [et al.] ; snemanje Igor Vučič. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2006. - 1 el. optični disk (DVD) : barve, zvok ; 12 cm

DVD je sestavni del učbenika Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk
ISBN 961-6528-61-0 ISBN 978-961-6528-61-0
a) music education b) dance c) puppetry d) teacher education e) glasbena vzgoja f) ples g) lutke

37.036(086.76)
cdr 37.036 GLASBA, ples in lutke
COBISS.SI-ID 229319680

24.
MEDNARODNI simpozij Otrok v gibanju (4 ; 2006 ; Portorož)
        Zbornik izvlečkov in prispevkov = Abstracts and proceedings / 4. mednarodni simpozij Otrok v gibanju, Portorož, Slovenija, 2006 = 4th International Symposium A Child in Motion, Portorož, Slovenija, 2006 ; [organizatorji] Pedagoška fakulteta Koper [in] Znanstveno-raziskovalno središče Koper [in] Pedagoška fakulteta Ljubljana ; uredili, edited by Rado Pišot ... [et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče = University of Primorska, Science and Research Centre, 2006 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 239 str. ; 24 cm

Besedilo v slov. in angl.
ISBN 961-6328-36-0 ISBN 978-961-6328-36-4
a) physical education - conference b) športna vzgoja - konferenca c) gibalna vzgoja d) psihosocialni razvoj

37.037(082)
37.03 MEDNARODNI Otrok 2006
COBISS.SI-ID 228858624

25.
MEDNARODNI simpozij Otrok v gibanju (4 ; 2006 ; Portorož)
        Zbornik izvlečkov in prispevkov [Elektronski vir] = Abstracts and proceedings / 4. mednarodni simpozij Otrok v gibanju = 4th International Symposium A Child in Motion, Portorož, Slovenija, 2006 ; [organizatorji] Pedagoška fakulteta Koper [in] Znanstveno-raziskovalno središče Koper [in] Pedagoška fakulteta Ljubljana ; uredili, edited by Rado Pišot ... [et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče = University of Primorska, Science and Research Centre, 2006. - 1 el. optični disk (CD ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD ROM enota, Acrobat Reader. - CD ROM je priloga Zborniku izvlečkov in povzetkov 4. mednarodnega simpozija Otrok v gibanju (ID=228858624). - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki ; Abstracts
ISBN 961-6328-35-2 ISBN 978-961-6328-35-7
a) physical education - conference b) športna vzgoja - konferenca c) gibalna vzgoja d) psihosocialni razvoj e) simpoziji

37.037(082)
cdr 37.03 MEDNARODNI Zbornik 2006
COBISS.SI-ID 228858880

26.
        OTROK v svetu glasbe, plesa in lutk / Bogdana Borota ... [et al.]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2006. - 144 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 141-142
ISBN 961-6528-50-5 ISBN 978-961-6528-50-4
a) music education b) dance c) puppetry d) teacher education e) glasbena vzgoja f) ples g) lutke h) izobraževanje učiteljev

37.036:78(075.8)
37.036 OTROK v svetu glasbe
COBISS.SI-ID 228891904

27.
ROGERS, Carl R., 1902-
        Freedom to learn / Carl R. Rogers, H. Jerome Freiberg. - 3rd ed. - New York [etc.] : Merrill : Prentice Hall, cop. 1994. - XXV, 406 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-02-403121-6
a) access to education b) educational policy c) aims of education d) freedom e) dostopnost izobraževanja f) politika vzgoje in izobraževanja g) vzgojni cilji h) svoboda

37.01
37.01 ROGERS, C. Freedom
COBISS.SI-ID 5041506

28.
SHAPIRO, Stanley, 1934-
        SOS knjiga za starše : 50 hitrih in učinkovitih rešitev za težave, ki se najpogosteje pojavljajo pri vzgoji / Stanley Shapiro in Karen Skinulis, sodeloval Richard Skinulis ; iz angleščine prevedla Barbara Jarc ; [ilustriral Georg Schulnig]. - Celovec : Mohorjeva, 2006. - 207 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Parent talk. - 1.500 izv.
ISBN 3-7086-0265-X ISBN 978-3-7086-0265-3
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki

37.018(035)
37.01 SHAPIRO, S. SOS knjiga
COBISS.SI-ID 228969216


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


29.
ŽERJAL, Helena, 1981-
        Stališča otrok redne osnovne šole do otrok z motnjo v duševnem razvoju : (struktura stališč v primerjavi s stališči leta 1995) : diplomsko delo / Helena Žerjal. - Ljubljana : [H. Žerjal], 2006. - V, 101 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) pupil attitude c) integration d) primary school e) razvojno moten otrok f) stališče učencev g) integracija h) osnovna šola

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) ŽERJAL, H. Stališča
COBISS.SI-ID 6785097


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


30.
ALBERTO, Paul A.
        Applied behavior analysis for teachers / Paul A. Alberto, Anne C. Troutman. - 7th ed. - Upper Saddle River : Pearson Merrill Prentice Hall, 2006, cop. 1982. - XV, 474 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 425-456. - Kazali
ISBN 0-13-117994-2
a) pupil behaviour - teachers' guide b) psychology of behaviour c) vedenje učencev - priročnik za učitelje d) psihologija vedenja

371.13/.16
371.13/.16 ALBERTO, P. Applied
COBISS.SI-ID 6770505

31.
CANTER, Lee
        Assertive discipline : positive behavior management for today's classroom / by Lee Canter and Marlene Canter. - 3rd ed. - Los Angeles : Canter & Associates, 2001, cop. 1976. - VI, 234 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl.: Lee Canter's assertive discipline. - Bibliografija: str. 225-227. - Kazalo
ISBN 1-57271-035-7
a) pupil behaviour b) discipline c) class management d) vedenje učencev e) disciplina f) vodenje razreda

371.5
371.5 CANTER, L. Assertive
COBISS.SI-ID 6770249

32.
MONTESSORI, Maria
        Srkajoči um / Maria Montessori ; [prevedla Apolonija Klančar Kobal ; fotografije iz Angelinega vrtca in družinskih arhivov]. - Ljubljana : Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, 2006 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 305 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Montessori)

Prevedeno po: The absorbent mind; izv. nasl.: La mente del bambino. - Montessori pedagogika / Melita Kordeš Demšar: str. 7-10. - Srkajoči um Marie Montessori - vzpodbuda tudi za slovenske starše / Marja Strojin: str. 11-15. - Spremna beseda / Apolonija Klančar Kobal: str. 16-27. - Uvod k prvi italijanski izdaji Srkajočega uma / Mario Montessori: str. 28-29. - Opomba prevajalca (k angleški izdaji) / Claude A. Claremont: str. 30. - O avtorici na prednjem zavihku ov.
ISBN 961-91798-0-3
a) early childhood education - reference book b) pre-school child c) vzgoja v ranem otroštvu - priročnik d) predšolski otrok e) Montessori pedagogika f) psihosocialni razvoj g) vzgojni sistemi

371.481(035)
371.481 MONTESSORI, M. Srkajoči um
COBISS.SI-ID 226049792

33.
ZIRPOLI, Thomas J.
        Behavior management : applications for teachers / Thomas J. Zirpoli. - 4th ed. - Upper Saddle River : Pearson : Merrill/Prentice Hall, 2005, cop. 1993. - XIX, 550 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali
ISBN 0-13-110667-8
a) pupil behaviour b) assessment c) discipline d) class management e) vedenje učencev f) vrednotenje g) disciplina h) vodenje razreda i) modifikacija vedenja

371.2
371.2 ZIRPOLI, T. Behavior
COBISS.SI-ID 6792777


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


34.
AŽMAN, Anka, 1982-
        Izdelovanje steklenih jagod : diplomsko delo / Anka Ažman. - Ljubljana : [A. Ažman], 2006. - 86 str., [1] pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
- - Izdelovanje steklenih jagod [Elektronski vir] : diplomska naloga + prezentacija : Priloga 2 / Anka Ažman. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
- - Izdelovanje steklenih jagod [Elektronski vir] : video priloga k diplomski nalogi : priloga 3 / Anka Ažman. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
a) engineering b) practical work c) primary school d) tehnika e) praktično delo f) osnovna šola g) steklo h) steklene jagode

371.38:666.291(043.2)
Č II 371.3(043.2) AŽMAN, A. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 6779465


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


35.
CASEY, Theresa
        Inclusive play : practical strategies for working with children aged 3 to 8 / Theresa Casey. - Reprinted. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, 2006, cop. 2005. - VIII, 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 123-125. - Kazalo
ISBN 1-4129-0242-8 ISBN 1-4129-0243-6 (pbk)
a) play b) pre-school child c) igra d) predšolski otrok e) inkluzivna igra f) inkluzija

372.3
II 372.3 CASEY, T. Inclusive play
COBISS.SI-ID 6773833

36.
GERLING, Ilona E.
        Teaching children's gymnastics : spotting and securing / Ilona E. Gerling ; [translated from the German by Achim Fassbender]. - Aachen [etc.] : Meyer & Meyer Sport, cop. 1998. - 224 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Kinder turnen : Helfen und Sichern. - Bibliografija: str. 221-224
ISBN 3-89124-549-1
a) Gymnastics for children - Coaching b) Gymnastics

372.879.6
COBISS.SI-ID 6793033

37.
MALMBERG, Eric, 1952-
        KiDnastics : a child-centered approach to teaching gymnastics / Eric Malmberg. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2003. - VIII, 153 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 153
ISBN 0-7360-3394-7 (Soft cover)
a) gymnastics b) pre-school child c) teaching technique d) gimnastika e) predšolski otrok f) didaktična tehnika

372.879.6
II 372.879.6 MALMBERG, E. KiDnastics
COBISS.SI-ID 6770761

38.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 4 : 4. razred devetletke. Priročnik za učitelje / Andreja Kolman ... [et al.] ; [ilustracije Jelka Godec Schmidt]. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Rokus, 2006. - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.
ISBN 961-209-647-3
a) science education - teachers' guide b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje c) naravoslovje in tehnika

372.48
II 372.48 NARAVOSLOVJE in tehnika 4
COBISS.SI-ID 227041792

39.
TACOL, Tonka
        Likovna vzgoja v novem kurikulu : evalvacijska študija / Tonka Tacol, Črtomir Frelih. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2004. - 38 f. : preglednice ; 30 cm

Študijsko gradivo za interno uporabo
a) art education b) curriculum c) primary school d) likovna vzgoja e) kurikulum f) osnovna šola

372.87
Č II 372.87 TACOL, T. Likovna vzgoja
COBISS.SI-ID 6776137

40.
TACOL, Tonka
        Redovalnica in vodnik za redovalnico za pouk likovne vzgoje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju / Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 10 f. : preglednice ; 30 cm

Študijsko gradivo za interno uporabo
a) art education b) marking c) primary school d) likovna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola

372.87
Č II 372.87 TACOL, T. Redovalnica
COBISS.SI-ID 6775881

41.
TACOL, Tonka
        Redovalnica in vodnik za redovalnico za pouk likovne vzgoje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju / Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 10 f. : preglednice ; 30 cm

Študijsko gradivo za interno uporabo
a) art education b) marking c) primary school d) likovna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola

372.87
Č II 372.87 TACOL, T. Redovalnica
COBISS.SI-ID 6775625

42.
TACOL, Tonka
        Strategija reševanja likovnih nalog in računalnik v učnem procesu likovne vzgoje : študijsko gradivo / Tonka Tacol. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 14 f. ; 30 cm

Študijsko gradivo za interno uporabo. - Bibliografija: f. 14
a) art education b) didactic use of computer c) primary school d) likovna vzgoja e) didaktična uporaba računalnika f) osnovna šola

372.87
Č II 372.87 TACOL, T. Strategija
COBISS.SI-ID 6786121


372(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


43.
GOLČER, Mateja, 1981-
        Otrokova prva knjiga - književni pouk v 1. razredu devetletke : diplomsko delo / Mateja Golčer. - Ljubljana : [M. Golčer], 2006. - 81 f. ; 30 cm

Bibliografija: str. f. 81-81. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) teaching objective c) primary school d) mladinska književnost e) učni cilj f) osnovna šola g) književni pouk h) berila

372.46(043.2)
Č II 372.4(043.2) GOLČER, M. Otrokova
COBISS.SI-ID 6778697

44.
KOPAČ, Jasna, 1979-
        Uporaba diagramatskih prikazov pri reševanju besedilnih nalog : diplomsko delo / Jasna Kopač. - Ljubljana : [J. Kopač], 2006. - 100 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-96. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) teaching method c) primary school d) matematika e) didaktična metoda f) osnovna šola g) matematične analogije h) besedilne naloge i) diagramatski prikazi

372.851(043.2)
Č II 372.8(043.2) KOPAČ, J. Uporaba
COBISS.SI-ID 6784585

45.
PELC, Irena, 1970-
        Domače naloge pri pouku matematike v osnovni šoli : diplomsko delo / Irena Pelc. - Ljubljana : [I. Pelc], 2006. - 74 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) homework c) primary school d) matematika e) domača naloga f) osnovna šola

372.851(043.2)
Č II 372.8(043.2) PELC, I. Domače
COBISS.SI-ID 6778953

46.
VORKAPIĆ, Marina, 1981-
        Razlike v trenutnem počutju učencev ob izvajanju vodenega aktivnega odmora oziroma brez njega : diplomsko delo / Marina Vorkapić. - Ljubljana : [M. Vorkapić], 2006. - 90 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-84. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fatigue b) recreation c) primary school d) utrujenost e) rekreacija f) osnovna šola g) aktivni odmor h) počutje

372.879.6:613.7(043.2)
Č II 372.8(043.2) VORKAPIĆ, M. Razlike
COBISS.SI-ID 6785865


373 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


47.
        CHANGING teaching and learning in the primary school / edited by Rosemary Webb. - Maidenhead, England ; New York : Open University Press, cop. 2006. - XII, 217 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 185-213. - Kazalo
ISBN 0-335-21950-0 (hb) ISBN 0-335-21951-9 (hb)
a) primary school b) assessment c) educational innovation d) integration e) osnovna šola f) vrednotenje g) pedagoška inovacija h) integracija

373.3
373.3/.4 CHANGING teaching
COBISS.SI-ID 6768457

48.
KEMPLE, Kristen Mary
        Let's be friends : peer competence and social inclusion in early childhood programs / Kristen Mary Kemple ; foreword by Mary Renck Jalongo. - New York ; London : Teachers College Press, cop. 2004. - XII, 179 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Early childhood education series)

Bibliografija: str. 147-170. - Kazalo
ISBN 0-8077-4396-8 (cloth) ISBN 0-8077-4395-X (pbk)
a) socialization b) social interaction c) socially handicapped d) pre-school child e) socializacija f) socialna interakcija g) socialno prizadeti h) predšolski otrok i) inkluzija

373.2
373.2 KEMPLE, K. Let's be friends
COBISS.SI-ID 6773321


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


49.
MEDNARODNA konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji (2 ; 2006 ; Ljubljana)
        "Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - spodbujanje, podpiranje in učinkovita pomoč" : zbornik prispevkov / Druga mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji, Ljubljana, 29. in 30. september 2006 ; [uredniški odbor Marija Kavkler ... [et al.] ; prevajanje prispevkov tujih avtorjev Mateja Hudoklin]. - Ljubljana : Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2006. - 285 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 961-91532-2-7
a) learning difficulty - conference b) hyperactivity c) integration d) učne težave - konferenca e) hiperaktivnost f) integracija

376.3(063)(082)
II 376.3 MEDNARODNA Otroci
COBISS.SI-ID 228824832

50.
        VAŠE dete oštećenog vida i vi - od rodjenja do polaska u školu : priručnik / za potrebe Saveza slepih Srbije preveli i priredili Tihomir Nikolić i Zorica Vladisavljević. - [Beograd] : Savez slepih Srbije, 2003. - 181 str. ; 24 cm

"Za ta priročnik je bil napravljen izbor iz naslednjih del: Guiding the development of the young visually handicapped avtorjev Doris Groves in Carolynn Griffith ; Raising the young blind child avtorjev Shulamith Kastein, Isabelle Spaulding, Barria Scharf ; Practical guidance for parents of the visually handicapped preschooler avtorice Patricie L. Maloney" ---> na hrbt. str. nasl. str. - Na ovoju nasl. in podnasl. v ciril.
a) visually handicapped - blind b) pre-school child c) vidno prizadeti - slepi d) predšolski otrok

376.32
376.32 VAŠE dete
COBISS.SI-ID 6790473

51.
        ZAGOTAVLJANJE enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji / uredili Darja Kobal Grum in Barbara Kobal ; [ilustracije Bojan Grum]. - Ljubljana : Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006. - 257 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Kazali
ISBN 961-91855-0-1
a) Enakopravnost - Pravna ureditev - Slovenija b) Slepi - Izobraževanje - Slovenija - Zborniki

376.32(082)
376.32 ZAGOTAVLJANJE enakih
COBISS.SI-ID 228084224


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


52.
CIMERMANČIČ, Zdenka, 1982-
        Integracija otrok s posebnimi potrebami - evalvacija prakse : diplomsko delo / Zdenka Cimermančič. - Ljubljana : [Z. Cimermančič], 2006. - 104 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-104. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) backward child b) integration c) primary school d) razvojno moten otrok e) integracija f) osnovna šola g) inkluzija

376(043.2)
Č II 376(043.2) CIMERMANČIČ, Z. Integracija
COBISS.SI-ID 6788425

53.
ERŽEN, Borjana
        Odrasle osebe z zmerno, težjo in težko duševno prizadetostjo v občini Novo mesto : [diplomsko delo] / Borjana Eržen, Tomaž Jereb. - Ljubljana : [B. Eržen, T. Jereb], 1990. - 97, [5] f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-96. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) mentally handicapped b) adult c) parental attitude d) mentalno prizadeti e) odrasli f) stališče staršev

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) ERŽEN, B. Odrasle
COBISS.SI-ID 6776905

54.
KOROŠEC, Sabina, 1965-
        Uporaba metode Brayn Gym pri otroku z lažjo motnjo v duševnem razvoju in z znaki avtizma : diplomsko delo / Sabina Korošec. - Ljubljana : [S. Korošec], 2006. - 76, [3] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija DP-FIBO
a) backward child b) autism c) brain d) behaviour e) razvojno moten otrok f) avtizem g) možgani h) vedenje

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) KOROŠEC, S. Uporaba
COBISS.SI-ID 6789961

55.
KUHAR, Mateja, Profesorica defektologije, 1979-
        Preživljanje prostega časa otrok s posebnimi potrebami na redni osnovni šoli v Zgornji Savinjski dolini : diplomsko delo / Mateja Kuhar. - Ljubljana : [M. Kuhar], 2006. - 88 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 81-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) leisure c) primary school d) razvojno moten otrok e) prosti čas f) osnovna šola

376:379.8(043.2)
Č II 376(043.2) KUHAR, M. Preživljanje
COBISS.SI-ID 6777929

56.
PAVLIN, Lidija, 1968-
        Urjenje orientacije v prostoru pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju s pomočjo računalnika : diplomsko delo / Lidija Pavlin. - Ljubljana : [L. Pavlin], 2006. - 99, [5] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-98. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) didactic use of computer c) space perception d) razvojno moten otrok e) didaktična uporaba računalnika f) percepcija prostora g) orientacija

376.4:004(043.2)
Č II 376.4(043.2) PAVLIN, L. Urjenje
COBISS.SI-ID 6779977

57.
PIPAN, Maja, 1983-
        Vsakdanje gledališče : diplomsko delo / Maja Pipan. - Ljubljana : [M. Pipan], 2006. - 107 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 84-87. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) experiential learning b) project method c) theatre d) youth group e) izkustveno učenje f) projektna metoda g) gledališče h) skupina mladih

376.6:371.3(043.2)
Č II 376.5(043.2) PIPAN, M. Vsakdanje
COBISS.SI-ID 6786377

58.
REP, Klaudija, 1982-
        Čustvena inteligentnost otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Klaudija Rep. - Ljubljana : [K. Rep], 2006. - 89 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika. - Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Abstract
a) backward child b) emotional adjustment c) affection d) razvojno moten otrok e) čustvena prilagojenost f) čustvo

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) REP, K. Čustvena
COBISS.SI-ID 6778185

59.
VOLAVŠEK, Darija, 1980-
        VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina nekoč in danes : diplomsko delo / Darija Volavšek. - Ljubljana : [D. Volavšek], 2006. - 72 str., [2] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) special school b) backward child c) special school teacher d) šola s prilagojenim programom e) razvojno moten otrok f) specialni pedagog

376(091)(043.2)
Č II 376(043.2) VOLAVŠEK, D. VIZ III.
COBISS.SI-ID 6787145


378 VISOKO ŠOLSTVO.


60.
BARNETT, Ronald, 1947-
        The limits of competence : knowledge, higher education and society / Ronald Barnett. - Buckingham ; Philadelphia : Society for Research into Higher Education : Open University Press, 1999, cop. 1994. - 207 str. ; 24 cm. - (The society for research into higher education)

Bibliografija: str. 194-200. - Kazalo
ISBN 0-335-19070-7 ISBN 0-335-19341-2 (pbk)
a) higher education b) philosophy of education c) knowledge d) visokošolsko izobraževanje e) pedagoška filozofija f) znanje

378
378 BARNETT, R. Limits
COBISS.SI-ID 6773065

61.
FRANK, David John
        Reconstructing the university : worldwide shifts in academia in the 20th century / David John Frank, Jay Gabler. - Stanford, California : Stanford University Press, cop. 2006. - XVII, 248 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip069/20060065 96.html. - Bibliografija: str. 219-233. - Kazalo
ISBN 0-8047-5375-X (cloth) ISBN 0-8047-5376-8 (pbk)
a) university b) higher education c) curriculum d) univerza e) visokošolsko izobraževanje f) kurikulum g) globalizacija

378
378 FRANK, D. Reconstructing
COBISS.SI-ID 6771273

62.
ZGAGA, Pavel
        "External dimension" of the Bologna process : (firs report) / Pavel Zgaga, rapporteur. - Bologna : Bologna Process, 2006. - 105 str. ; 30 cm

Na ov.: the Nordic Seminar - Oslo 28 -29 September 2006. - Bibliografija: str. 93-105 in na dnu strani
a) higher education - Europe - seminar b) visokošolsko izobraževanje - Evropa - seminar c) Bolonjski proces d) dokumenti

378
II 378 ZGAGA, P. External
COBISS.SI-ID 6792265


39 ETNOLOGIJA.


63.
        ANTIČNE legende [Zvočni posnetek] / [tekstovna predloga Robert Celestina ; avtor glasbe [in] režija Miki Šarac]. - Ljubljana : Gong, p 1998-2005. - 1 CD (ca 42 min, 31 sek) : stereo ; 12 cm. - (Izbrane pravljice iz svetovne zakladnice)

Vsebina:
Odisej in Kiklop
Dedal in Ikar
O zlatem runu
Jazon in Medeja
Glasba - zvoki legende
Sazas CD 122
a) legende b) miti

398
cd 398 ANTIČNE legende
COBISS.SI-ID 227406080

64.
        LJUDSKE pravljice [Zvočni posnetek] / [tekstovna predloga Robert Celestina, Anita Šefer ; avtor glasbe [in] režija Miki Šarac]. - Ljubljana : Gong, p 1998-2005. - 1 CD (ca 43 min, 40 sek) : stereo ; 12 cm. - (Izbrane pravljice iz svetovne zakladnice)

Vsebina:
Mojca Pokrajculja
Boter petelin
Čarobna piščal
O treh grahkih
Lonček kuhaj
Sazas CD 123
a) ljudske pravljice

398
cd 398 LJUDSKE pravljice
COBISS.SI-ID 228118528

65.
MACURA-Milovanović, Sunčica
        Otroci iz Deponije : pedagoški vidiki vključevanja romskih otrok v izobraževalni sistem : analiza akcijskega eksperimenta / Sunčica Macura-Milovanović. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006 (Domžale : Vovk). - 212 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Socialno pedagoške teme ; 2)

Bibliografija: str. 202-206. - Kazali. - Summary
ISBN 86-7735-095-2
a) Učenci - Romi - Izobraževanje

397(497.4)
397 MACURA, S. Otroci
COBISS.SI-ID 228468224


39(043.2) ETNOLOGIJA.


66.
MITTONI, Maja, 1982-
        Aplikacija Proppove teorije na slovaških pravljicah : diplomsko delo / Maja Mittoni. - Ljubljana : [M. Mittoni], 2006. - 185 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 184-186. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) analiza pravljic d) Proppova teorija e) slovaške pravljice

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) MITTONI, M. Aplikacija
COBISS.SI-ID 6787401


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


67.
PIPAN, Tomaž, 1978-
        Naravoslovje 7 [Elektronski vir] : priročnik za učitelje / avtor animacij in zgoščenke Tomaž Pipan. - Ljubljana : Tehniška založba Sloevenije, 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm. - (9letka ; 7)

Nasl. z ov.
a) science education - teachers' guide - CD ROM b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje - CD ROM c) CD-ROM d) naravoslovje

5(075.2)(086.034.4)
cdr 5 PIPAN, T. Naravoslovje 7
COBISS.SI-ID 6775113

68.
        SCIENCE teaching in schools in Europe : policies and research / Eurydice. - Brussels : Eurydice, cop. 2006. - 92 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd ; 27 cm

Način dostopa (URL): http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pd f/0_integral/081EN.pdf. - Bibliografija: str. 72-76
ISBN 92-79-01923-6
a) science education - Europe b) educational policy c) teacher education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - Evropa e) politika vzgoje in izobraževanja f) izobraževanje učiteljev

5/6
II 5 SCIENCE teaching
COBISS.SI-ID 637772


51 MATEMATIKA.


69.
FIFTY
        50 national mathematical olympiads in Slovenia / [edited by Matjaž Željko ; translations Darjo Felda, Aleksandra Franc]. - Ljubljana : Society of Mathematicians, Physicists and Astronomers of Slovenia, 2006 (Ljubljana : Formatisk). - 282 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-212-197-4 ! ISBN 978-961-212-197-6 !
a) mathematics b) competition c) secondary school d) matematika e) tekmovanje f) srednja šola g) olimpiada h) Slovenija i) naloge

51(079.1)(497.4)
51 50 NATIONAL mathematical
COBISS.SI-ID 228631552


51(043.2) MATEMATIKA.


70.
ROTOVNIK Stergar, Simona, 1970-
        Uporaba integrala : diplomsko delo / Simona Rotovnik Stergar. - Ljubljana : [S. Rotovnik Stergar], 2006. - 76 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika. Fak. za matematiko in fiziko
a) mathematics b) matematika c) integrali

517(043.2)
Č II 51(043.2) ROTOVNIK STERGAR Uporaba integrala
COBISS.SI-ID 6788937

71.
SAJE, Jaka, 1980-
        Konstrukcija poltranzitivnih grafov : diplomsko delo / Jaka Saje. - Ljubljana : [J. Saje], 2006. - 55 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) metacirkulanti d) grafi e) grupe

519.17(043.2)
Č II 51(043.2) SAJE, J. Konstrukcija
COBISS.SI-ID 6777417


53(043.2) FIZIKA.


72.
SEMION, Vladimir, 1950-
        Relativno gibanje : diplomsko delo / Vladimir Semion. - Ljubljana : [V. Semion], 2006. - 43 str., [7] f. pril. : graf. prikazi, načrti ; 30 cm

Bibliografija: str. 41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) gibanje d) hitrost e) Galilejeva transformacija

531.3(043.2)
Č II 53(043.2) SEMION, V. Relativno
COBISS.SI-ID 6784841

73.
VENCELJ, Anja, 1981-
        Osnovne sile v naravi : diplomsko delo / Ana Krušič. - Ljubljana : [A, Vencelj], 2006. - 56 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) sile

53:502(043.2)
Č II 53(043.2) VENCELJ, A. Osnovne
COBISS.SI-ID 6777161


54 KEMIJA.


74.
HILL, John William, 1933-
        Chemistry and life : an introduction to general, organic, and biological chemistry / John W. Hill, Stuart J. Baum, Rhonda J. Scott-Ennis. - 6th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000, cop. 1993. - XX, [841] str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-13-082181-0
a) chemistry b) kemija

54
II 54 HILL, J. Chemistry
COBISS.SI-ID 6766153

75.
SMRDU, Andrej
        Fluor ni flour : 777 nalog iz splošne in anorganske kemija za gimnazije in druge srednje šole / Andrej Smrdu. - 7. natis. - Ljubljana : Jutro, 2006. - VI, 121 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Svet kemije)

Bibliografija: str. 121
- - Fluor ni flour. Rešitve. - 24 str. ; 28 cm
ISBN 961-6006-54-1
a) chemistry - exercise b) secondary education c) kemija - vaja d) srednješolski pouk

54(075.3)(076)
II 54(075.3) SMRDU, A. Fluor
COBISS.SI-ID 6765129


55(043.2) GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE.METEOROLOGIJA.


76.
PIVEC, Nataša, Profesorica razrednega pouka, 1979
        Vreme in vremenski pojavi : diplomsko delo / Nataša Pivec. - Ljubljana : [N. Pivec], 2006. - 61, 6 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk. - Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Abstract
a) science education b) practical work c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) praktično delo e) vreme f) vremenski pojavi

551.5(043.2)
Č II 55(043.2) PIVEC, N. Vreme
COBISS.SI-ID 6777673


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


77.
BAJD, Barbara
        Naravoslovje - biologija : (2006/2007) : delovni zvezek za vaje RP, 1. letnik / Brbara Bajd ; tehnično uredil Luka Praprotnik. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Študijsko gradivo, samo za interno uporabo. - Bibliografija: str. 57-58

57
Č II 57 BAJD, B. Naravoslovje
COBISS.SI-ID 6776649

78.
PIPAN, Tomaž, 1978-
        Biologija 8 in 9 [Elektronski vir] : priročnik za učitelje : predlog letne delovne priprave (8. razred) : predlog letne delovne priprave (9. razred) : sistem živih bitij / avtor animacij in zgoščenke Tomaž Pipan ; viri slik arhiv TZS. - Ljubljana : Tehniška založba Sloevenije, 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm. - (9letka)

Nasl., podnasl. in vsebina z naslov. ekrana
Vsebina:
Človeško telo
Delitev celic
Refleksni lok
Krvni obtok
a) biology - teachers' guide - CD ROM b) biologija - priročnik za učitelje - CD ROM

57(075.2)(086.034.4)
cdr 57(075.2) PIPAN, T. Biologija 8 in 9
COBISS.SI-ID 6776393


61 MEDICINA.


79.
ROZMAN, Sanja
        Sanje o rdečem oblaku / Sanja Rozman. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 416 str. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice. (Iz)brano leposlovje / Mladinska knjiga)

ISBN 86-11-17651-0
a) Rozman, Sanja (1956-) b) psychopathology c) psychotherapy d) psihopatologija e) psihoterapija f) odvisnosti

615.851
615.851 ROZMAN, S. Sanje
COBISS.SI-ID 227678976

80.
STERGAR, Eva
        Z zdravjem povezano vedenje [Elektronski vir] / Eva Stergar, Nina Scagnetti, Vesna Pucelj. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2006 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 961-6202-78-2
a) health education - research report b) zdravstvena vzgoja - raziskovalno poročilo c) HBSC

613.9
cdr 613 STERGAR, E. Z zdravjem
COBISS.SI-ID 226697728


61(043.2) MEDICINA.


81.
GRABELJŠEK, Jasna, 1983-
        Ploskost stopal študentk razrednega pouka : diplomsko delo / Jasna Grabeljšek. - Ljubljana : [J. Grabeljšek], 2006. - 57 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) human body b) student c) človeško telo d) študent e) stopalo f) plosko stopalo

613.7:611.98(043.2)
Č II 61(043.2) GRABELJŠEK, J. Ploskost
COBISS.SI-ID 6786889


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


82.
DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana
        Ko te strese stres : kako prepoznati in zdraviti stresne, anksiozne in depresivne motnje / Mojca Zvezdana Dernovšek, Mateja Gorenc, Helena Jeriček. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2006 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 79 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 78-79
ISBN 961-6202-85-5 ISBN 978-961-6202-85-5
a) mental stress b) depression c) anxiety d) duševni stres e) depresija f) anksioznost

616.89
616.89 DERNOVŠEK, M. Ko te strese
COBISS.SI-ID 228704000

83.
        SKUPAJ premagajmo depresijo : priročnik za vodje delavnic in predavatelje / Mojca Z. Dernovšek ... [et al.]. - Dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2005 (v Ljubljani : Littera Picta). - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 65
ISBN 961-6202-64-2
a) depression b) medical treatment c) prevention d) depresija e) zdravljenje f) prevencija

616.89(035)
II 616.89 SKUPAJ premagajmo
COBISS.SI-ID 222621696


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


84.
KELAVIĆ, Manuela, 1982-
        Potrebe svojcev oseb s težavami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Manuela Kelavić. - Ljubljana : [M. Kelavić], 2006. - 112 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-105. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) kinship b) mental health c) need d) NGO e) sorodstvo f) duševno zdravje g) potreba h) nevladna organizacija

616.89(043.2)
Č II 61(043.2) KELAVIĆ, M. Potrebe
COBISS.SI-ID 6779209


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


85.
GNEZDA, Tina, 1979-
        Rudniški stroji in naprave na Idrijskem : diplomsko delo / Tina Gnezda. - Ljubljana : [T. Gnezda], 2006. - 55 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) tehnika c) rudniški stroji d) delovni stroji e) Idrija (rudnik)

622.23.05(043.2)
Č II 62(043.2) GNEZDA, T. Rudniški
COBISS.SI-ID 6779721


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


86.
CEDILNIK, Meta, 1979-
        Zagotavljanje dobre catering prakse : diplomsko delo / Meta Cedilnik. - Ljubljana : [M. Cedilnik], 2006. - 80 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) food b) safety c) management d) hrana e) varnost f) vodenje g) catering h) HACCP

641:642.6(043.2)
Č II 64(043.2) CEDILNIK, M. Zagotavljanje
COBISS.SI-ID 6784329


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


87.
BREZNIK, Peter, 1955-
        S kolesom v šolo. Delovni zvezek : usposabljanje za vožnjo kolesa v osnovnih šolah / [sestavil Peter Breznik ; fotografije Mira Breznik ; grafične slike Darko Jarc, Andrej Majc ; ilustriral Urban Breznik]. - Maribor : Primotehna, cop. 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov.
- - S kolesom v šolo [Elektronski vir] : vaje iz učnih vsebin. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 961-91400-3-6
a) road safety education - exercise b) primary education c) prometna vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk e) kolesarstvo

656.1(035)
II 65 BREZNIK, P. S kolesom cdr 65 BREZNIK, P. S kolesom
COBISS.SI-ID 228890880


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


88.
JANSON, H. W.
        Janson's history of art : the western tradition / Penelope J. E. Davies ... [et al.]. - 7th ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2007. - XXXI, 1111 str., [44] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [1]-[10]. - Kazalo
ISBN 0-13-193455-4 (hbk) ISBN 0-13-193478-3
a) history of art b) umetnostna zgodovina

7.03
Č II 7.03 JANSON, H. Janson's history
COBISS.SI-ID 6766409

89.
ZABEL, Igor
        Eseji I : o moderni in sodobni umetnosti / Igor Zabel. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006. - 547 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Bibliografija: str. 525-533. - Kazalo
ISBN 961-6271-85-7
a) art - Slovenia b) umetnost - Slovenija c) intervjuji d) kolumne

7.01(497.4)(081)
7 ZABEL, I. Eseji I
COBISS.SI-ID 227167488


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


90.
HOLC, Iztok, 1982-
        Izrazne možnosti tipnega : diplomsko delo / Iztok Holc. - Ljubljana : [I. Holc], 2006. - 115, [10] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 111-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) visually handicapped c) visual perception d) likovna umetnost e) vidno prizadeti f) vizualna percepcija g) optocentričnost

7.05:376.32(043.2)
Č II 7(043.2) HOLC, I. Izrazne
COBISS.SI-ID 6785609


78 GLASBA.


91.
        EVROPSKA glasbena in plesna umetnost [Zvočni posnetek] : program za profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : iz glasbenega arhiva Radia Slovenija / Arbeau, Caroso, Posch, Van Eyck, Playford ; Ansambel za renesančno glasbo in ples Cortesia. - Ljubljana : Oddelek za muzikologijo in CPI Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ; Ljubljana : Radio Slovenija, p, cop. 2006 ([Ljubljana] : Založba kaset in plošč RTV Slovenija). - 1 CD (51 min, 14 sek) : stereo, DDD ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.)

Spremna beseda / Lidija Podlesnik. - Promocijski izvod. Ni za prodajo. - Posneto v Ljubljani, 6. in 7. februarja 2006. - Posnetki iz arhiva Radia Slovenija. - Člani ansambla: Marjana Benčina, sopran, tolkala, Špela Loti Knoll, kljunasta flavta in vodja glasbenega dela ansambla, Gregor Krajnik, ples, Lucija Krišelj, violina, Matjaž Lapornik, ples, Ana Lazovski, kljunasta flavta, Špela Medved,ples, Andreja Konjedic Lenardič, čembalo, Lidija Podlesnik, ples, vodja plesnega dela ansambla, Anja Slak, kljunasta flavta. Gost ansambla: Domen Marinčič, viola da gamba
Vsebina:
Orchésographie / Thoinot Arbeau. Il Ballarino / Fabritio Caroso. Musicalische Ehrenfreudt / Isaac Posch. Der Fluyten Lust-hof / Jacob van Eyck. The dancing master / John Playford
FFCP CD 001 Filozofska fakulteta
a) Glasba - Francija - Italija - Nizozemska - Velika Britanija - 16./17. st. b) plesna glasba c) renesansa

78.08
cd 78 EVROPSKA
COBISS.SI-ID 226886144

92.
FOXY teens
        Božično darilo [Zvočni posnetek] / Foxy teens. - Ljubljana : Gong, p 1999, cop. [2001?]. - 1 CD (26 min, 02 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina:
Jingle Bells
Smrečica
Če si srečen
Zvezde padajo z neba
Zima bar
Če bi vsi
Tike Tike Tačke
Naj pada zdaj dež
CD 114
a) music - CD b) glasba - CD c) božične pesmi d) nabožne pesmi e) otroške pesmi f) zabavna glasba

784(086.76)
cd 78 FOXY TEENS Božično darilo
COBISS.SI-ID 13206843

93.
LAGANIN, Tamara
        Glasbene izštevanke [Zvočni posnetek] : en, en, ti pa pojdeš ven! / napisala in uglasbila Tamara Kranjec Laganin ; klavirsko spremljavo napisal Jaka Pucihar ; ilustrirala Andreja Peklar. - Radovljica : Didakta, 2005. - 1 CD (15 min, 9 sek) : stereo ; 12 cm

1.500 izv. - Pojejo: učenci Glasbene šole Radovljica, ki so v šolskem letu 2005/2006 obiskovali 1. razred nauka o glasbi, klavirska spremljava, Jožica Potočnik
DICD 003
a) music - CD b) glasba - CD c) otroške pesmi d) izštevanke

784
cd 78 LAGANIN, T. Glasbene
COBISS.SI-ID 13164597

94.
        LJUDSKE pesmice za otroke [Zvočni posnetek] / izvaja otroški pevski zbor Zvonček ; umetniški vodja Tanja Žagar ; aranžma Miki Šarac. - Ljubljana : Gong, 2006. - 1 CD (58 min, 46 sek) : stereo ; 12 cm

Ov. nasl.: Ljudske pesmice za otroke s karaokami
Vsebina:
Čin čin čin Drežnica
Jaz pa grem na zeleno travco
Katarina Barbara
Lisička je prav zvita zver
Sijaj, sijaj, sončece
Abraham ma sedem sinov
Barčica po morju plava
Čuk se je oženil
Imam dolino zeleno
Izidor ovčice pasel
Marko skače
Mi se imamo radi
Ob bistrem potočku je mlin
Moj očka ima konjička dva
Na planincah sončece sije
Šmentana muha
SAZAS CD 125
a) folk song - Slovenia - CD b) ljudska pesem - Slovenija - CD c) otroške pesmi d) narodne pesmi e) karaoke

784(086.76)
cd 78 LJUDSKE pesmice
COBISS.SI-ID 15492155

95.
        NAVIHANE otroške pesmice in karaoke [Zvočni posnetek] / [aranžmaji Miki Šarac]. - Ljubljana : Studio Gong, p 2006. - 1 CD (48 min, 32 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina:
Divji zahod
Milni mehurčki
Izidor
Mali mornarčki
Papagajček
Barbi
Tike tike tačke
Moj mali mucek
Mi smo strašni gusarji
CD 118
a) music - CD b) glasba - CD c) otroške pesmice d) karaoke

784
cd 78 NAVIHANE otroške
COBISS.SI-ID 11830070

96.
        OTROŠKA pesmarica 2 [Glasbeni tisk] : slovenske ljudske pesmi / [zbrala in uredila Urša Šivic, Marko Terseglav ; ilustriral Daniel Demšar ; notografirala Mojca Kovačič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 101 str. : ilustr. ; 23 cm

Živo izročilo v pesmicah / Marko Terseglav: str. 3
ISMN M-709008-07-0
a) music b) glasba c) otroške pesmi d) ljudske pesmi e) otroški zbori

78
78 OTROŠKA pesmarica 2
COBISS.SI-ID 228549376

97.
PESEK, Albinca
        Glasba 5 : delovni zvezek za peti razred 8-letne osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustriral Matjaž Schmidt ; fotografije iz arhiva MKZ in drugih virov]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2003 (Tiskarna Ljubljana : Ljubljana). - 120 str. : ilustr., note ; 30 cm

ISBN 86-11-16630-2
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 PESEK, A. Glasba 5
COBISS.SI-ID 124182528

98.
PODLESNIK, Lidija
        Evropska glasbena in plesna umetnost : program za profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Priročnik za udeležence programa / Lidija Podlesnik in Špela Loti Knoll ; [prevodi besedil Irena Prosenc Šegula ; fotografije Mojca Kramar Gorinšek, Lidija Podlesnik in Špela Loti Knoll]. - Ljubljana : Oddelek za muzikologijo in Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, 2006 (Ljubljana : Bori). - 32 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Zraven spada še zgoščenka z istim naslovom, namenjena poučevanju starinskih plesov
ISBN 961-237-163-6
a) dance b) psychotherapy c) ples d) psihoterapija e) plesna terapija f) renesančni plesi

78(082)
78 PODLESNIK, L. Evropska
COBISS.SI-ID 228155136

99.
        VIOLINA & klavir [Glasbeni tisk] = Violin & piano / [glavni urednik Marko Mihevc]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, cop. 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 1 partitura (64 str.) ; 34 cm + 1 partitura (23 str.). - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1724)

300 izv.
ISMN M-709009-69-5 Ed. DSS 1724 Društvo slovenskih skladateljev
a) music b) glasba c) skladbe

787.1
II 78 VIOLINA in klavir
COBISS.SI-ID 216535040

100.
        ZGODNJI slovenski samospevi [Glasbeni tisk] = Early Slovenian art songs / [glavni urednik Marko Mihevc]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2005 ([Ljubljana] : Littera picta). - 1 partitura (119 str.) ; 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1777)

400 izv.
ISMN M-709016-13-6 Ed. DSS 1777 Društvo slovenskih skladateljev
a) music b) glasba c) samospevi

784.3
II 78 ZGODNJI slovenski
COBISS.SI-ID 222825472


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


101.
BUČAR, Taja
        Športna vzgoja ob koncu devetletke : zbirka nalog za športno vzgojo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Taja Bučar, Urša Makovec ; [ilustracije in risbe Martina Zavec, Miki Muster ; fotografije arhiv založbe Ataja ... [et al.]. - Ljubljana : Ataja, 2006 (Celje : Grafika Gracer). - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-6225-88-X ISBN 978-961-6225-88-5
a) physical education - exercise b) primary school c) športna vzgoja - vaja d) osnovna šola

796(075.2)
II 796 BUČAR, T. Športna
COBISS.SI-ID 228780032

102.
HACKER, Patty, 1951-
        Gymnastics fun & games / Patty Hacker, Eric Malmberg, Jim Nance. - Champaign : Human Kinetics, cop. 1996. - IX, 124 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 117
ISBN 0-88011-557-2 (pbk) ISBN 978-0-88011-557-5
a) physical education b) play c) primary school d) športna vzgoja e) igra f) osnovna šola

796.4
796.4 HACKER, P. Gymnastics
COBISS.SI-ID 6771785

103.
MITCHELL, Debby, 1953-
        Teaching fundamental gymnastics skills / Debby Mitchell, Barbara Davis, Raim Lopez ; illustrated by Stormy Gunter. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2002. - XIV, 297 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-7360-0124-7
a) physical education b) gymnastics c) teaching technique d) športna vzgoja e) gimnastika f) didaktična tehnika

796.4
II 796.4 MITCHELL, D. Teaching
COBISS.SI-ID 6771017


8


104.
MARC, Darinka
        Kultura govorjene in zapisane besede ali Retorika za današnjo rabo / Darinka Marc, Katarina Torkar Papež ; [ilustratorka Erika Omerzel Vujić]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006. - 144 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 136-137
ISBN 86-341-4004-0
a) oral expression - reference book b) Slovenian language c) written expression d) ustno izražanje - priročnik e) slovenščina f) pisno izražanje g) retorika

808(035)
II 80 MARC, D. Kultura
COBISS.SI-ID 228315136

105.
SMOLEJ, Tone
        Retorične figure / Tone Smolej, Matej Hriberšek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006. - 94 str. : ilustr. ; 24 cm

Viri in literatura: str. 92-94. - Kazali
ISBN 86-341-4003-2
a) Retorične figure b) literarna retorika c) govorništvo d) zgodovinski pregledi e) retorične figure

808
80 SMOLEJ, T. Retorične
COBISS.SI-ID 225212160


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


106.
RAZPET, Marko
        Kako se reče po cerkljansko / Marko Razpet. - Cerkno : Občina ; Ljubljana : Jutro, 2006. - 159 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju / Milan Koželj: str. 158-159
ISBN 961-6433-73-3 (Jutro)
a) dialect - Slovenia b) dialekt - Slovenija c) narečja d) Cerkljansko

811.163.6'282(497.4-15)
811.163.6 RAZPET, M. Kako se reče
COBISS.SI-ID 228368128

107.
SLOVENSKI slavistični kongres (2006 ; Zagreb)
        Preseganje meje : izdajanje slovenske leposlovne klasike, slovenistični Zagreb, ilirizem, slovanske literature in slovenska književnost, slovenistična in primerjalna literarna veda, slovenist v razredu, mladinska književnost / [Slovenski slavistični kongres, Zagreb, 5.-7. 10. 2006] ; uredil Miran Hladnik. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Ljubljana : Bori). - 355 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043 ; 17)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 961-91015-5-3 ISBN 978-961-91015-5-1
a) Slovenian language - congress b) slovenščina - kongres

811.163.6(082)
811.163.6 SLOVENSKI Preseganje
COBISS.SI-ID 228833280


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


108.
        ANDERSENOVE pravljice [Zvočni posnetek] / [tekstovna predloga Robert Celestina, Anita Šefer ; avtor glasbe [in] režija Miki Šarac]. - Ljubljana : Gong, p 1998-2005. - 1 CD (ca 51 min, 56 sek) : stereo ; 12 cm. - (Izbrane pravljice iz svetovne zakladnice)

Vsebina:
Cesarjeva nova oblačila
Palčica
Grdi raček
Deklica z vžigalicami
Svinčeni vojak
Sazas CD 124
a) pravljice

821.113
cd 821.113 ANDERSENOVE pravljice
COBISS.SI-ID 228118016

109.
EURIPIDES
        Helena / Evripid ; prevedla [in opombe napisala] Jelena Isak Kres ; [spremno besedo napisal Marko Marinčič ; ilustracije Lojze Kalinšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Hren). - 116 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Elene. - Helena: resnična zgodba o prikaznih / Marko Marinčič: str. 7-25
ISBN 961-241-122-0
a) Euripides (ok.485-406 pr.n.št.)

821.14'02-2
821.14'02.09 Euripides
821.14 EURIPIDES Helena
COBISS.SI-ID 228455680

110.
        MOJE pravljice. 3 [Zvočni posnetek] / [avtor glasbe [in] režija Miki Šarac]. - Ljubljana : Studio Gong, [2005]. - 1 CD (54 min, 40 sek) : stereo ; 12 cm

Posneto v Studio Gong, v letih 1998-2005
Vsebina:
Pepelka
Ali Baba
Obuti maček
Boter petelin
Cesarjeva nova oblačila
Volčja prisega
CD 162
a) pravljice

821-93-34(086.742)
cd 82 MOJE pravljice 3
COBISS.SI-ID 5471125

111.
PIROTTA, Saviour
        Ezopove basni / [besedilo] Saviour Pirotta ; ilustracije Richard Johnson ; [prevod Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2006. - 78 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Aesop's fables
ISBN 86-7195-438-2

821.14'02-93-342
II 821.14 PIROTTA, S. Ezopove basni
COBISS.SI-ID 225558784


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


112.
        MOJE pravljice. 1 [Zvočni posnetek] / [avtor glasbe [in] režija Miki Šarac]. - Ljubljana : Studio Gong, [2005]. - 1 CD (50 min, 44 sek) : stereo ; 12 cm

Posneto v Studio Gong, v letih 1998-2005
Vsebina:
Rdeča kapica
Volk in sedem kozličkov
Muren in mravlje
Mojca Pokrajculja
Žabji kralj
Čarobna piščal
CD 160
a) pravljice b) CD

821-93(086.742)
cd 82 MOJE pravljice 1
COBISS.SI-ID 5471637

113.
        MOJE pravljice. 2 [Zvočni posnetek] / [avtor glasbe [in] režija Miki Šarac]. - Ljubljana : Studio Gong, [2005]. - 1 CD (60 min, 40 sek) : stereo ; 12 cm

Posneto v Studio Gong, v letih 1998-2005
Vsebina:
Sneguljčica
Janko in Metka
Aladinova svetilka
Lisica in zajec
Trnuljčica
Zakaj je morje slano
CD 161
a) pravljice b) CD

821-93(086.742)
cd 82 MOJE pravljice 2
COBISS.SI-ID 5471381

114.
        The OXFORD encyclopedia of children's literature / Jack Zipes editor. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2006. - 4 zv. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu gesel. - Kazalo
Vsebina:
Vol. 1: AAMU-DUAN. - XXXIV, 436 str.
Vol. 2: DUBO-LOWR. - 469 str.
Vol. 3: LUCA-SLOT. - 465 str.
Vol. 4: SMAD-ZWER. - 505 str.
ISBN 0-19-514656-5 (komplet) ISBN 978-0-19-514656-1
a) children's and youth literature - encyclopedia b) mladinska književnost - enciklopedija

82-93
Č II 82-93 OXFORD encyclopedia
COBISS.SI-ID 6765641


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


115.
JESENOVEC, Ana, 1960-
        Književnost na maturi 2007 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevnih znanj po katalogu] / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - Mengeš : ICO, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 297 str. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / ICO ; št. 29)

ISBN 961-6287-44-3
a) literature - reference book b) secondary school c) literatura - priročnik d) srednja šola e) književnost f) slovenska književnost g) matura

821.09
II 821.09 JESENOVEC, A. Književnost 2007
COBISS.SI-ID 226818304


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


116.
HADDON, Mark
        Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa / Mark Haddon ; [prevedel Vasja Cerar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 308 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice. (Iz)brano leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The curious incident of the dog in the night-time
ISBN 86-11-17652-9

821.111-93-31
821.111 HADDON, M. Skrivnostni
COBISS.SI-ID 227408384


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


117.
GRIMM, Jacob
        Pepelka / Jacob in Wilhelm Grimm ; ilustrirala Alenka Sotler ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - [32] str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Velike slikanice : najlepše pravljice / Mladinska knjiga)

ISBN 86-11-15986-1 ISBN 978-86-11-15986-7

821.112.2-93-34
II 821.112.2 GRIMM, J. Pepelka
COBISS.SI-ID 228190720

118.
        GRIMMOVE pravljice [Zvočni posnetek] / [tekstovna predloga Robert Celestina ; avtor glasbe [in] režija Miki Šarac]. - Ljubljana : Gong, p 1998-2005. - 1 CD (ca 49 min, 55 sek) : stereo ; 12 cm. - (Izbrane pravljice iz svetovne zakladnice)

Vsebina:
Rdeča kapica
Volk in sedem kozličkov
Sneguljčica
Obuti maček
Pepelka
Sazas CD 121
a) pravljice

821.112.2
cd 821.112.2 GRIMMOVE pravljice
COBISS.SI-ID 227405824


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


119.
RAZPET, Marko
        Deuje babe / Marko Razpet ; [ilustracije Edvard Dežela]. - Cerkno : Občina ; Ljubljana : Jutro, 2006. - 103 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju / Milan Koželj: str. 101-103
ISBN 961-6433-72-5 (Jutro)

821.163.6
821.163.6 RAZPET, M. Deuje babe
COBISS.SI-ID 228367872


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


120.
BERCE, Duška
        Geografija ob koncu devetletke : zbirka nalog za geografijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Duška Berce ; [ilustracije in risbe Martina Zavec ; fotografije arhiv založbe Ataja, arhiv občine Postojna, Silvo Pajžlar]. - Ljubljana : Ataja, 2006 (Celje : Grafika Gracer). - 148 str. : ilustr., zvd ; 30 cm

ISBN 961-6225-89-8 ISBN 978-961-6225-89-2
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk

91(075.2)(076)
II 91(075.2) BERCE, D. Geografija
COBISS.SI-ID 228780544


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


121.
BERZELAK, Stane
        Srednji in novi vek : zgodovina za 2. letnik gimnazij / Stane Berzelak ; [tematske karte Mateja Rihtaršič]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 192 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 961-6357-98-0
a) history - textbook b) secondary education c) zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk e) novi vek f) srednji vek

94(075.3)(076.1)
II 94(075.3) BERZELAK, S. Srednji 2.l.
COBISS.SI-ID 224071168

122.
BERZELAK, Stane
        Srednji in novi vek : zgodovina za 2. letnik gimnazij. Delovni zvezek / Stane Berzelak, Tatjana Rozman, Maja Vičič Krabonja ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 100 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 961-241-020-8
a) history - exercise b) secondary education c) zgodovina - vaja d) srednješolski pouk

94(075.3)(076.1)
94(075.3) BERZELAK, S. Srednji 2.l.
COBISS.SI-ID 224071680

123.
PAVLIHA, Boris
        Zgodovina na maturi 2007 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] / Boris Pavliha. - Kamnik : Ico, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - IV, 224 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 30)

Nasl. v kolofonu: Zgodovina na maturi 2006. - Podnasl. naveden na ov. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 961-6287-45-1
a) history - reference book b) secondary school c) zgodovina - priročnik d) srednja šola e) svetovna zgodovina f) matura

94(075.3)
II 94(075.3) PAVLIHA, B. Zgodovina 2007
COBISS.SI-ID 226818816


94(043.2) ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA.


124.
BREZOVAR, Darja, 1976-
        Razvoj obrti in trgovine v Novem mestu do prve svetovne vojne : diplomsko delo / Darja Brezovar. - Novo mesto : [D. Brezovar], 2006. - 138 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk. - Bibliografija: str. 112-115. - Povzetek ; Summary
a) craft b) local studies c) obrt d) domoznanstvo e) Novo mesto

94(497.4)(043.2)
Č II 94(043.2) BREZOVAR, D. Razvoj
COBISS.SI-ID 6787913


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO