VSEBINAnovember 06


1.
        EDUCATION, globalization, and social change / edited by Hugh Lauder ... [et al.]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2006. - XXVII, 1182 str. : preglednice, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 1039-1104. - Kazalo
ISBN 0-19-927253-0 (pbk) ISBN 978-0-19-927253-2
a) educational sociology b) social change c) educational opportunities d) higher education e) lifelong learning f) pedagoška sociologija g) družbene spremembe h) možnosti izobraževanja i) visokošolsko izobraževanje j) vseživljenjsko učenje k) globalizacija

3(082)
3 EDUCATION, globalization
COBISS.SI-ID 24617821


0 SPLOŠNO.


2.
        LEKSIKON Sova / [urednica Maja Ogrizek]. - 4., dopolnjena in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006. - LXXVII, 1261 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 961-231-522-1
a) splošni leksikoni

030.3=163.6
Č 001 LEKSIKON SOVA
COBISS.SI-ID 228402688

3.
SKUPNO posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic (2 ; 2006 ; Ljubljana)
        Informacijska pismenost med teorijo in prakso - vloga visokošolskih in specialnih knjižnic : zbornik prispevkov = Information literacy between theory and practice - the role of academic and special libraries : proceedings / 2. skupno posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic (11. strokovno posvetovanje specialnih knjižnic in 4. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo), Ljubljana, 19. oktober 2006 = 2nd Joint Conference of Special and Academic Libraries (11th Slovenian Conference of Special Libraries and 4th Slovenian Conference of Academic Libraries with International Attendance), Ljubljana, October 19th, 2006 ; [urednici Karmen Stopar, Zlatka Rabzelj ; programski odbor Karmen Stopar ... et al.]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : ABO grafika). - V, 148 str. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v angl. in slov. na začetku vsakega prispevka
ISBN 961-90557-8-0 ISBN 978-961-90557-8-6
a) information science - conference b) informatika - konferenca c) informacijska pismenost d) posvetovanja

02(063)(082)
02 SKUPNO Informacijska
COBISS.SI-ID 229064960

4.
        UNIVERZALNA decimalna klasifikacija : priročnik / Tatjana Kovač ... [et al.]. - V Ljubljani : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006 (Brežice : Utrip). - 130 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 129-130
ISBN 961-6551-11-6
a) classification - reference book b) klasifikacija - priročnik c) klasifikacijski sistemi d) UDK

025.45(035)
02 UNIVERZALNA decimalna
COBISS.SI-ID 224442624


004 RAČUNALNIŠTVO.


5.
FARRELL, Joyce
        Object-oriented programming using C++ / Joyce Farrell. - 3rd ed. - Boston [etc.] : Thomson/Course Technology, cop. 2007. - XX, 731 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-4188-3626-5
a) programming b) programming language c) programiranje d) programski jezik e) C++

004.4
004.4 FARRELL, J. Object
COBISS.SI-ID 6838601

6.
MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba (9 ; 2006 ; Ljubljana)
        Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : [povzetki referatov] / 9. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2006, 13.-14. oktober 2006, Ljubljana, Slovenija = Education in information society : [paper abstract] / 9th International Multi-Conference Information Society IS 2006, 13th - 14th October 2006 ; uredili, edited by Vladislav Rajkovič, Tanja Urbančič, Mojca Bernik. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Institut Jožef Stefan : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006 ([Medvode] : Fleks). - 56 str. ; 21 cm

ISBN 961-6101-32-3 (Ministrstvo za šolstvo in šport) ISBN 978-961-6101-32-5 (Ministrstvo za šolstvo in šport)
a) information science - conference b) information technology c) informatika - konferenca d) informacijska tehnologija e) informacijska družba f) izobraževanje g) posvetovanja

004(063)(082)
004 MEDNARODNA Vzgoja
COBISS.SI-ID 228902400

7.
        VZGOJA in izobraževanje v informacijski družbi / uredniki tematske številke Vladislav Rajkovič, Tanja Urbančič, Mojca Bernik. - Kranj : Moderna organizacija, 2006. - Str. 461-556 : ilustr. ; 29 cm. - (Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. Letn. 39, 2006 ; št. 8)

Ov. nasl. - Bibliografija in povzetki pri vseh prispevkih
a) information technology b) information science c) management d) informacijska tehnologija e) informatika f) vodenje

004
II 004 VZGOJA in izobraževanje
COBISS.SI-ID 4981267


1 FILOZOFIJA.


8.
TRSTENJAK, Anton, 1906-1996
        Po sledeh človeka / Anton Trstenjak. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1993 (Ljubljana : Delo). - 321 str. ; 21 cm

Izšlo v Svetu knjige
a) philosophy b) individual psychology c) individuality d) filozofija e) individualna psihologija f) individualnost

130.2
1 TRSTENJAK, A. Po sledeh
COBISS.SI-ID 34198784


159.9 PSIHOLOGIJA.


9.
        DEVELOPING creativity in higher education : an imaginative curriculum / edited by Norman Jackson ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XX, 236 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip062/20050308 64.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/ 2005030864-d.html. - Bibliografija: str. 216-230. - Kazalo
ISBN 0-415-36532-5 (pbk) ISBN 0-415-36533-3 (hbk)
a) higher education b) creativity c) assessment d) visokošolsko izobraževanje e) ustvarjalnost f) vrednotenje

159.953
159.953 DEVELOPING creativity
COBISS.SI-ID 6809673

10.
        HANDBOOK of positive psychology / edited by C. R. Snyder, Shane J. Lopez. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2005. - XVIII, 829 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 0-19-518279-0 (pbk)
a) psychology b) psihologija c) pozitivna psihologija d) pozitvno mišljenje

159.9
159.9 HANDBOOK of positive
COBISS.SI-ID 6804041

11.
        A LIFE worth living : contributions to positive psychology / edited by Mihaly Csikszentmihalyi and Isabella Selega Csikszentmihalyi. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2006. - IX, 253 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Series in positive psychology)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0519/2005027 911.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 0-19-517679-0
a) psychology b) psihologija c) pozitivna psihologija

159.9
159.9 LIFE worth
COBISS.SI-ID 6804297

12.
        OXFORD handbook of methods in positive psychology / edited by Anthony D. Ong, Manfred H. M. van Dulmen. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2007. - XXII, 644 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Series in positive psychology)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0516/2005021 707.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0635/ 2005021707-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-19-517218-3 ISBN 978-0-19-517218-8 (13)
a) psychology b) research method c) psihologija d) raziskovalna metoda e) pozitivna psihologija

159.9
159.9 OXFORD handbook
COBISS.SI-ID 6832457

13.
PODLESEK, Anja
        Osnove psihološkega merjenja : psihofizikalna metodologija / Anja Podlesek, Klas Brenk. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004 (Ljubljana : Bori). - XII, 267 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 255-264. - Kazalo
ISBN 961-237-069-9
a) psychometry - textbook b) psihometrija - učbenik c) psihofizika d) psihološko merjenje

159.9
159.9 PODLESEK, A. Osnove
COBISS.SI-ID 127268864

14.
ROTH, Gabrielle, 1941-
        Potovanje do ekstaze : pot zdravljenja neukročenega duha / Gabrielle Roth v sodelovanju z Johnom Loudonom ; [prevedla Branka Končar]. - Ljubljana : Ara, 2004 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 246 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Maps to ecstasy. - Predgovor k slovenski izdaji / John Kelly: str. 13-14. - Predgovor / Angeles Arrien: str. 19-20. - O avtorici: str. 245. - Bibliografija: str. 244
ISBN 961-6005-54-5
a) mental health b) dance c) rhythm d) duševno zdravje e) ples f) ritem g) šamanizem h) šamani i) duhovnost

159.913
159.9 ROTH, G. Potovanje
COBISS.SI-ID 214391296

15.
        The SCIENCE of well-being / edited by Felicia A Huppert, Nick Baylis and Barry Keverne. - Reprinted. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2006, cop. 2005. - XIII, 546 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Philosophical transactions of the Royal Society. Series B, Biological sciences ; 2006)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0514/2005015 599.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
Vsebina:
Evolution and development
Physiology and neuroscience
Psychology of well-being
Cultural perspectives
Social and economic considerations
ISBN 0-19-856752-9 (pbk) ISBN 0-19-856751-0 (hbk)
a) success b) well being c) satisfaction d) uspeh e) blagostanje f) zadovoljstvo g) sreča h) psihološki vidik

159.9
159.9 SCIENCE of well-being
COBISS.SI-ID 6803785

16.
WILKINSON, Margaret
        Coming into mind : the mind-brain relationship : a Jungian clinical perspective / Margaret Wilkinson. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XIV, 217 str., [8] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0518/2005023 324.html. - Bibliografija: str. 187-201. - Kazalo
ISBN 1-58391-708-X (hbk) ISBN 1-58391-709-8 (pbk)
a) cognitive psychology b) brain c) neurophysiology d) kognitivna psihologija e) možgani f) nevrofiziologija g) nevropsihologija

159.95
159.95 WILKINSON, M. Coming
COBISS.SI-ID 6824777


16 LOGIKA


17.
RICOEUR, Paul
        The course of recognition / Paul Ricour ; translated by David Pellauer. - Cambridge ; London : Harvard University Press, cop. 2005. - XI, 297 str. ; 22 cm. - (Institute for Human Sciences Vienna lecture series)

Prevod dela: Parcours de la Reconnaissance. - Bibliografija: str. 285-291. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Recognition as identification ; recognizing oneself ; Mutal recognition ; Conclusion: A review
ISBN 0-674-01925-3
a) perception b) phenomenology c) percepcija d) fenomenologija e) priznanje f) hvaležnost

16
16 RICOEUR, P. Course
COBISS.SI-ID 6832713

18.
WALTON, Douglas N.
        Fundamentals of critical argumentation / Douglas Walton. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2006. - XVI, 343 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Critical reasoning and argumentation)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip056/20050001 90.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0632/ 2005000190-d.html. - Kazalo
ISBN 0-521-82319-6 (hbk) ISBN 0-521-53020-2 (pbk)
a) reasoning b) argumentation c) dialogue d) razsojanje e) argumentacija f) dialog

16
16 WALTON, D. Fundamentals
COBISS.SI-ID 6833737


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


19.
HLEBEC, Valentina
        Merjenje socialnih omrežij / Valentina Hlebec, Tina Kogovšek. - Ljubljana : Študentska založba, 2006. - 111 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

Bibliografija: str. 106-111
ISBN 961-242-067-X
a) social research b) methodology c) socialno raziskovanje d) metodologija e) družbena omrežja f) merjenje

3
II 3 HLEBEC, V. Merjenje
COBISS.SI-ID 227329536


316 SOCIOLOGIJA.


20.
        SOZIALE Arbeit und Gesellschaft : Entwicklungen und Perspektiven in Österreich / Gerald Knapp (Hrsg.). - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras ; Celovec ; Ljubljana ; Dunaj = Mohorjeva, cop. 2004. - 726 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm. - (Studien zur Sozialpädagogik. Reihe des Instituts für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung (Abt. Sozial- und Integrationspädagogik) der Universität Klagenfurt ; Bd. 4)

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 3-7086-0102-5
a) social work - Austria b) social policy c) social service d) socialno delo - Avstrija e) socialna politika f) socialna služba g) trg h) gospodarske družbe

316.6(082)
316.6 SOZIALE Arbeit
COBISS.SI-ID 224612864


34 PRAVO.


21.
        CHILDREN'S health and children's rights / edited by Michael Freeman. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, cop. 2006. - VIII, 337 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0702/200643673 0.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 90-04-14894-9 (hbk) ISBN 978-90-04-14894-9
a) rights of the child b) backward child c) health d) pravice otroka e) razvojno moten otrok f) zdravje

342.7(082)
342.7 CHILDREN'S health
COBISS.SI-ID 6825289

22.
        KOMPAS : priročnik za učenje mladih o človekovih pravicah / avtorji Patricia Brander ... [et al.] ; ilustracije Pancho ; [prevod in priredba Alenka Elena Begant]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 422 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Compass. - Bibliografija in/ali opombe z bibliografijo pri nekaterih poglavjih
ISBN 86-341-3885-2
a) human rights b) teaching method c) teaching objective d) človekove pravice e) didaktična metoda f) učni cilj

342.7(035)
II 342.7 KOMPAS Priročnik
COBISS.SI-ID 217463808


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


23.
SHEPPARD, Michael
        Social work and social exclusion : the idea of practice / Michael Sheppard. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2006. - 281 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0612/2006012 017.html. - Bibliografija: str. 249-269. - Kazali
ISBN 0-7546-4768-4 (hbk) ISBN 0-7546-4770-6 (pbk)
a) social work b) socially handicapped c) social service d) socialno delo e) socialno prizadeti f) socialna služba

36
36 SHEPPARD, M. Social work
COBISS.SI-ID 6825033


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


24.
BUTCHER, Christopher, 1951-
        Designing learning : from module outline to effective teaching / Christopher Butcher, Clara Davies and Melissa Highton. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XIV, 218 str. : graf. prikazi, preglednice ; 22 cm. - (Key guides for effective teaching in higher education series)

Bibliografija: str. 209-214. - Kazalo
ISBN 0-415-38031-6 (hbk) ISBN 0-415-38030-8 (pbk) ISBN 0-203-96848-4 (ebk)
a) higher education b) curriculum development c) curriculum research d) visokošolsko izobraževanje e) izpopolnitev kurikuluma f) raziskovanje kurikuluma g) visokošolska didaktika

37.02
37.02 BUTCHER, C. Designing
COBISS.SI-ID 6809417

25.
        EDUCATION at a glance : OECD indicators / [prepared by] Organisation or Economic Co-operation and Development. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 2006. - 449 str. : graf. prikazi, preglednice ; 27 cm

Bibliografija: str. 443-444
ISBN 92-64-02531-6
a) education system - OECD b) access to education c) achievement gain d) labour market e) sistem vzgoje in izobraževanja - OECD f) dostopnost izobraževanja g) šolska uspešnost h) delovni trg

37.01
II 37.01 EDUCATION at a glance
COBISS.SI-ID 1227454

26.
        HIŠE učenosti na Slovenskem na starih razglednicah / [urednica kataloga Mateja Ribarič ; prevod povzetkov Veronika Pušnik (angleščina), Marinka Krenker (nemščina)]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - 205 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Razširjeni razstavni katalog / Slovenski šolski muzej ; 89)

500 izv. - Bibliografija na dnu str. in pri enem prispevku. - Summary in Zusammenfassung pri večini prispevkov
ISBN 961-90462-7-7 ISBN 978-961-90462-7-2
a) school - Slovenia - catalogue b) history of education c) šola - Slovenija - katalog d) zgodovina pedagogike e) šolstvo f) razglednice

37(497.4)(084.12)(064)
II 37 HIŠE učenosti
COBISS.SI-ID 229029376

27.
        IZOBRAŽEVANJE za demokratično državljanstvo / [uredila Liana Kalčina in Mitja Sardoč]. - Ponatis. - Ljubljana : Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri Narodni in univerzitetni knjižnici : Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, 2005 ([Ljubljana] : Simčič). - 38 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenija in Svet Evrope ; št. 31)

Podatek o ponatisu naveden v CIP-u. - 700 izv. - Bibliografija: str. 29. - Povzetek
Vsebina na nasl. str.:
Pojmovni slovar izobraževanja za demokratično državljanstvo in Priporočilo (2002)12 Odbora ministrov Sveta Evrope o izobraževanju za demokratično državljanstvo / [[avtorica prvega dela] Karen O'Shea ; prevod slovarja Nataša Srhoj, prevod Priporočila (2002)12 Vesna Marn Borec]
ISBN 961-6285-37-8 (Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri Narodni in univerzitetni knjižnici)
a) civics b) terminology c) državljanska vzgoja d) terminologija e) pojmovni slovarji

37.03
37 IZOBRAŽEVANJE za demokratično
COBISS.SI-ID 222431744

28.
JONES, Fredric H.
        Positive classroom discipline / Fredric H. Jones. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1987. - IX, 368 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 349-358. - Kazalo
ISBN 0-07-032830-7
a) class management b) discipline c) pupil behaviour d) vodenje razreda e) disciplina f) vedenje učencev g) modifikacija vedenja

37.015
37.015 JONES, F. Positive
COBISS.SI-ID 6804553

29.
        KAKO smo (se) mijenjali : iskustva u transformaciji obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi / uredila Terrice Bassler. - Sarajevo : Buybook, cop. 2006. - XIX, 224 str. : zvd ; 23 cm

Prevod dela: Learning to change: the experience of transforming education in South East Europe
ISBN 9958-630-79-6
a) development of education - South East Europe - congress b) educational reform c) razvoj vzgoje in izobraževanja - Jugovzhodna Evropa - kongres d) reforma vzgoje in izobraževanja

37.01
37.01 KAKO smo se mijenjali
COBISS.SI-ID 6827337

30.
        The ROUTLEDGEFALMER reader in education policy and politics / edited by Bob Lingard and Jenny Ozga. - London ; New York : RoutledgeFalmer, cop. 2007. - VIII, 278 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Readers in education)

Bibliografija pri vsakem prispevku
ISBN 0-415-34573-1 (hbk) ISBN 0-415-34574-X (pbk)
a) educational policy b) higher education c) liberalism d) politika vzgoje in izobraževanja e) visokošolsko izobraževanje f) liberalizem g) globalizacija

37.01(082)
37.01 ROUTLEDGEFALMER reader
COBISS.SI-ID 6813001

31.
        The ROUTLEDGEFALMER reader in gender and education / edited by Madeleine Arnot and Mairtin Mac an Ghaill. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XII, 287 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Readers in education)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0659/ 2005053195-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-34575-8 (hbk) ISBN 0-415-34576-6 (pbk)
a) sex difference b) sex discrimination c) equal opportunity d) spolna razlika e) spolna diskriminacija f) enakost možnosti

37(082)
37 ROUTLEDGEFALMER reader
COBISS.SI-ID 6828873

32.
SIMPSON, Douglas J.
        John Dewey and the art of teaching : toward reflective and imaginative practice / Douglas J. Simpson, Michael J.B. Jackson, Judy C. Aycock. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2005. - XIV, 218 str. : preglednice ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0420/2004016 440.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0658/ 2004016440-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 1-4129-0902-3 (cloth) ISBN 1-4129-0903-1 (pbk)
a) Dewey, John (1859-1952) b) philosophy of education c) teacher d) pedagoška filozofija e) učitelj

37.01
37.01 SIMPSON, D. John Dewey
COBISS.SI-ID 6811209

33.
STERN, Julian
        Getting the buggers to do their homework / Julian Stern. - London ; New York : Continuum, cop. 2006. - X, 144 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Getting the buggers to)

Bibliografija: str. 133-136. - Kazalo
ISBN 0-8264-7399-7 (pbk)
a) homework b) motivation c) domača naloga d) motivacija

37.015.3
37.015.3 STERN, J. Getting
COBISS.SI-ID 6828361

34.
STROKOVNI posvet Didaktika v šoli v naravi (3 ; 2006 ; Tolmin)
        Zbornik / 3. strokovni posvet Didaktika v šoli v naravi, Tolmin, [2.-4. 11.] 2006 ; [fotografije so prispevali domovi CŠOD]. - Ljubljana : Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2006. - 283 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 961-90115-6-2 ISBN 978-961-90115-6-0
a) open air school - conference b) šola v naravi - konferenca c) didaktika d) organizacija pouka e) naravoslovje f) doživljajska pedagogika g) zborniki

37.018(063)
II 37.018 STROKOVNI Zbornik II 37.018 STROKOVNI Zbornik 2006
COBISS.SI-ID 229625088

35.
        VZGOJA - temelj razvoja in kulture / [zbrali in uredili Marjeta Žumer in Mirjam Horzelenberg]. - Ljubljana : Društvo Pobuda za šolo po meri človeka, 2005. - 40 str. ; 21 cm

Potiskane notr. str. ov.
Vsebina na nasl. str.:
Vzgoja za vrednote. Okrogla miza: Vzgoja - temelj razvoja in kulture. Tiskovna konferenca: Vzgojna vloga literature. Starši - šola, različni vlogi - isti cilji
ISBN 961-238-477-0
a) aims of education b) value c) family education d) teacher role e) vzgojni cilji f) vrednota g) družinska vzgoja h) vloga učitelja

37(082)
37 VZGOJA - temelj razvoja
COBISS.SI-ID 220531200


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


36.
        DAROVITOST, interakcija i individualizacija u nastavi : zbornik rezimea sa naučnog skupa, 12. okugli sto, [Vršac, 23. jun. 2006]. - Vršac : Viša škola za obrazovanje vaspitača, 2006. - [65] str. ; 21 cm

Besedilo v srb., cir. in angl.
a) gifted - conference b) nadarjeni - konferenca

371.212.3
371.212.3 DAROVITOST, interakcija
COBISS.SI-ID 512622455

37.
GARTRELL, Daniel
        A guidance approach for the encouraging classroom / Dan Gartrell. - 4th ed. - Clifton Park [etc.] : Thomson Delmar Learning, cop. 2007. - XVII, 535 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip068/20060050 64.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-4180-2010-9
a) discipline b) class management c) pupil behaviour d) disciplina e) vodenje razreda f) vedenje učencev

371.5
371.5 GARTRELL, D. Guidance
COBISS.SI-ID 6812489

38.
        INCLUDING the gifted and talented : making inclusion work for more gifted and able learners / edited by Chris M. M. Smith. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XV, 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0515/2005018 895.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-36109-5 (hbk) ISBN 0-415-36110-9 (pbk)
a) gifted b) talent c) integration d) nadarjeni e) talent f) integracija g) inkluzija

371.212.3
371.212.3 INCLUDING the gifted
COBISS.SI-ID 6827849

39.
MEĐUNARODNI naučni skup "Daroviti i odrasli" (11 ; 2005 ; Vršac, Temišvar)
        Zbornik 11 : radovi sa međunarodnog naučnog skupa "Daroviti i odrasli", Vršac - Temišvar, 2005 / [uređivački odbor Kornel Haranguš ... [et al.] ; prevodioci Ćećilija Mikleu ... [et al.]. - Vršac : Viša škola za obrazovanje vaspitača ; Temišvar : Univerzitet "Tibiscus", cop. 2005 (Vršac : Tuli). - 593 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Zbornici, ISSN 1820-1911 ; 11)

Besedilo v srb. in rom. - 300 izv. - Nasl. na ov.: Zbornik daroviti i odrasli, Supradotaţii şi adulţii ; Okrugli sto 11. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl., fran., nem. in rus. na začetku prispevkov
ISBN 86-7372-061-3
a) gifted - conference b) nadarjeni - konferenca

371.212.3(082)
371.212.3 MEĐUNARODNI Zbornik 11
COBISS.SI-ID 213714183

40.
        PODALJŠANO bivanje ni kar tako / Štefan Krapše ... [et al.] ; [urednik Štefan Krapše]. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2006 (Kočevje : Kočevski tisk). - 118 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-6039-79-2
a) primary school b) day school c) osnovna šola d) celodnevna šola brez internata e) podaljšano bivanje f) varstvo učencev g) učni proces h) razredni pouk i) dejavnosti

371.21(082)
371.2 PODALJŠANO bivanje
COBISS.SI-ID 228090112

41.
        The PROSPECTS of teacher education in south-east Europe / edited by Pavel Zgaga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 581 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka in na dnu strani
ISBN 86-7735-098-5 ISBN 978-86-7735-098-7
a) teacher education - South-east Europe b) izobraževanje učiteljev - Jugovzhodna Evropa

371.13/.14(082)
371.13/.16 PROSPECTS of teacher
COBISS.SI-ID 229656320

42.
        TEORIJA in praksa v izobraževanju učiteljev / [odgovorna urednica Cirila Peklaj ; uredniški odbor Karl Donert ... et al.]. - Ljubljana : Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, 2006 (Ljubljana : Bori). - 225 str. : graf. prikazi ; 25 cm

1.200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazali. - Povzetki v slov. in angl. na začetku prispevkov. - Vsebina: Definiranje učiteljskih kompetenc - začetni korak za prenovo pedagoškega študija / Cirila Peklaj. Pridobljene in želene učiteljske kompetence diplomantov in študentov Filozofske fakultete / Cirila Peklaj, Melita Puklek Levpušček. Seminarji za mentorje kot priložnosti za razvijanje kompetenc in poglabljanje refleksije ob partnerskem sodelovanju s fakultetnimi učitelji / Barica Marentič Požarnik. Kompetence učitelja geografije z vidika bodočih učiteljev geografije / Tatjana Resnik Planinc, Saša Kosten Zabret. Sodobni model izobraževanja kot spodbuda za profesionalni razvoj učiteljev / Andreja Nekrep, Klemen Prah, Jožica Slana. Pogledi diplomantov in študentov Filozofske fakultete na načine dela pri predmetih pedagoškega usposabljanja / Barbara Šteh, Jana Kalin. Researching trainee teachers' learning : a musical experiment / Tim Cain and Michael Fletcher. Prispevek k razpravam o pedagoškem študiju slovenistike / Boža Krakar Vogel. Model analize potreb učiteljev tujega strokovnega jezika v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja / Mihaela Zavašnik. Izobraževanje bodočih učiteljev skozi delo z mlajšimi matematično sposobnejšimi učenci / Alenka Lipovec, Helena Bezgovšek. Vloga pedagoške prakse v programih za izobraževanje učiteljev / Branka Čagran, Slavko Cvetek, Marta Otič. Model pedagoške prakse v programih za izobraževanje učiteljev / Slavko Cvetek. Nastopi študentov francoščine : primerjava stanja pred uvedbo prakse in po njej / Meta Lah. Povezovanje teorije in prakse kot eden ključnih problemov v začetnem in stalnem izobraževanju učiteljev nemščine / Brigita Kosevski Puljič. Vloga učitelja praktika kot mentorja pri pedagoški praksi / Barbara Rebolj. Učitelji (bodočih) učiteljev na Filozofski fakulteti v partnerstvu s šolami / Jana Kalin. Stanje in perspektive partnerstva Oddelka za zgodovino in šol / Danijela Trškan. Opažanja pri uvajanju pedagoške prakse / Marjana Šifrar Kalan, Bojana Tomc. Pomen in vloga didaktika ter mentorjev pri partnerstvu Oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti in srednjimi šolami / Olga Paulič. Ali lahko izobražujemo sodobne učitelje brez pomoči usposobljenega mentorja? / Melita Kukovec.
ISBN 961-237-165-2
a) teacher education - further education of teachers - Slovenia b) teaching practice c) izobraževanje učiteljev - izpopolnjevanje učiteljev - Slovenija d) učna praksa e) kompetence f) partnerstvo

371.13/.16(497.4)(082)
371.13/.16 TEORIJA in praksa
COBISS.SI-ID 228598528

43.
        UČITELJ mentor v sistemu pripravništva / Milena Valenčič Zuljan ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 164-168. - Kazalo
ISBN 86-7735-097-7 ISBN 978-86-7735-097-0
a) probationary teacher b) teaching practice c) career development d) učiteljski pripravnik e) učna praksa f) poklicni razvoj g) pedagoško delo h) strokovno usposabljanje i) pripravniki j) mentorstvo k) organizacija

371.2(082)
371.2 UČITELJ mentor
COBISS.SI-ID 229356544

44.
        UČNI načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Naravoslovje in tehnika / [pripravila] Predmetna kurikularna komisija za naravoslovje in tehniko [Janez Ferbar ... et al.]. - 3. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2005 (Kočevje : Kočevski tisk). - 60 str. : tabele ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Nacionalni kurikularni svet [in] Področna kurikularna komisija za osnovno šolo
ISBN 961-234-303-9 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
a) science education b) engineering c) curriculum d) primary school e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) tehnika g) kurikulum h) osnovna šola

371.2
371.2 UČNI NAČRT Naravoslovje in
COBISS.SI-ID 223008768

45.
        A VISION of European teaching and learning : perspectives on the new role of the teacher / [Magnus Persson (ed.)]. - Karlstad : Learning Teacher Network, cop. 2006. - 372 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Learning teacher network)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 91-975204-3-8
a) teacher education b) teaching profession c) teacher role d) lifelong learning e) izobraževanje učiteljev f) učiteljski poklic g) vloga učitelja h) vseživljenjsko učenje

371.13/.16
371.13/.16 VISION of European
COBISS.SI-ID 6807113

46.
YOUNGER, Mike, 1948-
        Raising boys' achievement in secondary schools : [issues, dilemmas and opportunities] / Mike Younger and Molly Warrington, with Ros McLellan. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2005. - X, 209 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0613/200627781 0.html. - Podnasl. na ov. - Bibliografija: str. 187-204. - Kazalo
ISBN 0-335-21609-9 ISBN hbk ! ISBN 0-335-21608-0 (pbk)
a) boy b) sex difference c) achievement d) motivation for studies e) deček f) spolna razlika g) uspešnost h) motivacija za učenje i) inkluzivno izobraževanje

371.26
371.26 YOUNGER, M. Raising
COBISS.SI-ID 6828617


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


47.
HANUŠ, Barbara
        Modri medvedek piše : delovni zvezek z nalepkami : od 7 do 9 let / [pripravila Barbara Hanuš ; risbe Marjana Mančka]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - 30 str., 2 f. pril. : ilustr. ; 30 cm. - (Posebna izdaja revije Ciciban in Cicido) (Zbirka Modri medvedek)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17244-2
a) pre-writing - exercise b) priprave na učenje pisanja - vaja

372.3
II 372.3 HANUŠ, B. Modri medvedek
COBISS.SI-ID 219586304

48.
HANUŠ, Barbara
        Modri medvedek spoznava barve in oblike : delovni zvezek z nalepkami : od 3 do 5 let / [pripravila Barbara Hanuš ; risbe Marjana Mančka]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 ([Ljubljana] : Januš). - 16 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Posebna izdaja revije Ciciban in Cicido) (Zbirka Modri medvedek)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17242-6
a) colour - children's book b) barva - knjiga za otroke

372.3
II 372.3 HANUŠ, B. Modri medvedek
COBISS.SI-ID 6810441

49.
KUCLAR, Helga
        S kolesom v promet / [avtorica teksta Helga Kuclar ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenovič]. - Ponatis. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2003 ([Ljubljana] : Schwarz). - 60 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 59
ISBN 961-6408-01-1
a) road safety education - reference book b) prometna vzgoja - priročnik c) kolesarstvo d) učenci

372.835.181
II 372.835.181 KUCLAR, H. S kolesom
COBISS.SI-ID 125374464

50.
        POPULAR culture, new media and digital literacy in early childhood / edited by Jackie Marsh. - London ; New York : RoutledgeFalmer, cop. 2005. - XIII, 245 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-415-33572-8 (hbk) ISBN 0-415-33573-6 (pbk)
a) media education b) mass media c) pre-school child d) izobraževanje z mediji e) sredstva množičnega obveščanja f) predšolski otrok g) popularna kultura h) vzgoja za medije

372.3
372.3 POPULAR culture
COBISS.SI-ID 13605689

51.
        SOCIAL and critical practices in art education / edited by Dennis Atkinson and Paul Dash. - Stoke-on-Trent ; Sterling : Trentham Books, cop. 2005. - XVIII, 146 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 139-144 in na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 1-85856-311-4 (pbk) ISBN 1-85856-311-9
a) art education b) museum c) likovna vzgoja d) muzej e) muzejska pedagogika

372.87
372.87 SOCIAL and critical
COBISS.SI-ID 6811977


373 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


52.
SKUPNOST vrtcev Slovenije. Strokovni posvet (15 ; 2005 ; Portorož)
        Strokovna avtonomija vzgojitelja : zbornik / XV. strokovni posvet Skupnosti vrtcev Slovenije, Portorož, marec 2005 ; [uredil Ronald Malej]. - Ljubljana : Skupnost vrtcev Slovenije, 2005. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-91591-0-1
a) pre-school education - conference b) predšolska vzgoja - konferenca c) vzgojitelji d) avtonomija

373.2(497.4)(063)(082)
373.2 SKUPNOST Strokovna
COBISS.SI-ID 220513792


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


53.
LIČEN, Nives
        Uvod v izobraževanje odraslih : izobraževanje odraslih med moderno in postmoderno / Nives Ličen. - Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2006 (Ljubljana : Bori). - 254 str. : ilustr. ; 22 cm

150 izv. - Bibliograija: str. 228-245
ISBN 961-273-158-X
a) adult education b) lifelong learning c) teaching programme d) izobraževanje odraslih e) vseživljenjsko učenje f) učni programi g) andragogika h) družba znanja i) univerza za tretje življenjsko obdobje j) permanentno izobraževanje k) izobraževalni programi

374.7
374.7 LIČEN, N. Uvod
COBISS.SI-ID 226944768


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


54.
FARRELL, Michael, 1948-
        The effective teacher's guide to autism and communication difficulties : practical strategies / Michael Farrell. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - [VII], 104 str. ; 30 cm. - (New directions in special educational needs)

Bibliografija: str. 95-100. - Kazalo
ISBN 0-415-36039-0
a) autism b) speech defect c) avtizem d) govorna motnja

376.4
II 376.4 FARRELL, M. Effective
COBISS.SI-ID 6831945

55.
FARRELL, Michael, 1948-
        The effective teacher's guide to dyslexia and other specific learning difficulties : practical strategies / Michael Farrell. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - [VI], 88 str. ; 30 cm. - (New directions in special educational needs)

Bibliografija: str. 80-84. - Kazalo
ISBN 0-415-36040-4
a) dyslexia b) acalculia c) disleksija d) diskalkulija e) dispraksija

376.36
II 376.36 FARRELL, M. Effective
COBISS.SI-ID 6831433

56.
FARRELL, Michael, 1948-
        The effective teacher's guide to moderate, severe and profound learning difficulties : practical strategies / Michael Farrell. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - VIII, 94 str. ; 30 cm. - (New directions in special educational needs)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005014 076.html. - Bibliografija: str. 85-90. - Kazalo
ISBN 0-415-36041-2
a) learning difficulty - reference book b) učne težave - priročnik

376.5
II 376.5 FARRELL, M. Effective
COBISS.SI-ID 6831177

57.
FARRELL, Michael, 1948-
        The effective teacher's guide to sensory impairment and physical disability : practical strategies / Michael Farrell. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - [IX], 94 str. ; 30 cm. - (New directions in special educational needs)

Bibliografija: str. 83-89. - Kazalo
ISBN 0-415-36042-0
a) visually handicapped b) aurally handicapped c) motor handicapped d) vidno prizadeti e) slušno prizadeti f) motorično prizadeti

376.3
II 376.3 FARRELL, M. Effective
COBISS.SI-ID 6831689

58.
KRAJNČAN, Mitja
        Na pragu novega doma : oddaja otrok v vzgojni zavod / Mitja Krajnčan. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 200 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 179-189. - Kazalo. - Povzetek ; Summary
ISBN 86-7735-108-6 ISBN 978-86-7735-108-3 (13)
a) community home b) behaviour disorder c) social integration d) vzgojni dom e) motnje vedenja f) socialna integracija g) socialnopedagoška diagnostika h) etiološke klasifikacije i) inkluzija

376.5
376.5 KRAJNČAN, M. Na pragu
COBISS.SI-ID 229732864

59.
MEDNARODNA konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji (2 ; 2006 ; Ljubljana)
        "Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - spodbujanje, podpiranje in učinkovita pomoč" [Elektronski vir] : zbornik prispevkov / Druga mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji, Ljubljana, 29. in 30. september 2006 ; [uredniški odbor Marija Kavkler ... [et al.] ; prevajanje prispevkov tujih avtorjev Mateja Hudoklin]. - El. zbornik. - Ljubljana : Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2006. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: niso navedene. - Nasl. z naslov. zalona. - El. besedilni podatki. - El. publikacija obsega 285 str. - Opis vira z dne 23. 11. 2006. - Bibliografija in abstrakti pri vseh prispevkih
a) learning difficulty - conference b) hyperactivity c) integration d) učne težave - konferenca e) hiperaktivnost f) integracija

376.3(063)(082)
cdr 376.3 MEDNARODNA Otroci
COBISS.SI-ID 6822985

60.
SLOVENSKI posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom (3 ; 2006 ; Maribor)
        Zbornik referatov 3. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, Maribor - Slovenija, 10.-11. november 2006 / [organizator] Center za sluh in govor Maribor ; [zbrala in uredila Nada Hernja, Milan Brumec]. - Maribor : Center za sluh in govor, 2006 (Maribor : Design studio). - 200 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Na ov. tudi navedba korporativnega avtorja v angl.: 3rd Slovene Conference on Rehabilitation of Persons with Cochlear Implants, Maribor - Slovenia, 10.11. November 2006. - Prispevki v slov., angl. ali srb. hrv. - 300 izv. - Povzetki v slov., angl. ali hrv. na začetku večine prispevkov. - Bibliografija na koncu večine prispevkov
ISBN 961-91901-0-6
a) aurally handicapped - deaf - conference b) slušno prizadeti - gluhi - konferenca c) polžev vsadek d) kohlearni implant

376.33(063)(082)
II 376.33 SLOVENSKI Zbornik 3
COBISS.SI-ID 57678593


378 VISOKO ŠOLSTVO.


61.
FAGANEL, Armand, 1965-
        Kakovost v visokem šolstvu in prve nacionalne zunanje evalvacije : priročnik za izvajanje zunanjih evalvacij / Armand Faganel, Nada Trunk Širca. - Koper : Fakulteta za management, 2006 (Ankaran : Asi). - 66 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 25-27
ISBN 961-6573-33-0 ISBN 978-961-6573-33-7 (ISBN13)
a) higher education b) quality of education c) evaluation d) visokošolsko izobraževanje e) kvaliteta izobraževanja f) evalvacija

378(497.4)(035)
II 378 FAGANEL, A. Kakovost
COBISS.SI-ID 228766464

62.
        The FUTURE of the university : translating Lisbon into practice / Maria Kelo (ed.). - Bonn : Lemmens, cop. 2006. - 111 str. : ilustr. ; 23 cm. - (ACA papers on international cooperation in education)

Bibliografija z opombami na dnu strani
ISBN 3-932306-78-3
a) higher education b) university - Europe c) visokošolsko izobraževanje d) univerza - Evropa e) Lizbonska strategija f) globalizacija

378(082)
378 FUTURE of the university
COBISS.SI-ID 6811721

63.
NORDIC Bologna Process Official Seminar (2006 ; Oslo)
        "Looking out! Bologna in a global setting" : the external dimension of the Bologna process : final programme / the Nordic Bologna process official seminar, oslo, 28-29 September 2006 ; organized by the Nordic countries Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. - Oslo : University of Oslo, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : preglednice ; 30 cm

Na vrhu ov.: Bologna process
a) higher education - Europe - seminar b) visokošolsko izobraževanje - Evropa - seminar c) Bolonjski proces

378
II 378 NORDIC Looking
COBISS.SI-ID 6808393

64.
        TEACHING in the multicultural classroom at university : the Temcu project / David Atkinson, Marian Moron, Dorothy Kelly (eds.). - Granada : Atrio, 2006. - 214 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 205-214
ISBN 84-96101-41-X
a) higher education b) student exchange c) visokošolsko izobraževanje d) izmenjava študentov e) Erasmus f) Temcu

378(082)
378 TEACHING in the multicultural
COBISS.SI-ID 1692887


39 ETNOLOGIJA.


65.
        FIŽOLČEK, ogelček in slamica : slovenska ljudska pravljica : [beneška pravljica iz Saržente priČedadu] / ilustrirala Marjana Šegula - Miš ; priredila Marjeta Zorec. - Radovljica : Didakta, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Marjetice)

1.000 izv.
ISBN 961-6530-88-7
a) ljudske pravljice b) beneške pravljice

398.2(450.365=163.6)
398 FIŽOLČEK, ogelček
COBISS.SI-ID 227821824

66.
        ZAKAJ pri nas žive Cigani in ne Romi : narativne podobe Ciganov/Romov / uredil Božidar Jezernik ; [indeks Andrej Gregorač ; bibliografijo uredila Maja Lamberger Khatib in Jaka Repič ; izbor fotografij Katarina Juvančič]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2006 ([Brežice] : Utrip). - 298 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Županičeva knjižnica ; št. 17)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 279-298. - Kazalo
ISBN 961-237-156-3
a) ethnology b) gypsy c) cultural heritage d) etnologija e) cigan f) kulturna dediščina g) ciganska kultura h) Romi i) socialna antropologija

397(497.4)(082)
397 ZAKAJ pri nas žive
COBISS.SI-ID 226868736


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


67.
        IZHODIŠČA raziskave TIMSS 2007 / uredili Barbara Japelj Pavešić in Karmen Svetlik. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2005. - 92 str. : ilustr. ; 26 cm. - (TIMSS 2007 : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja)

Nasl. na ov.: Slovenija v raziskavi TIMSS 2007
ISBN 961-6086-30-8
a) mathematics b) science education c) primary school d) matematika e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) osnovna šola g) TIMSS h) analize i) raziskave

502/504
II 502/504 IZHODIŠČA TIMSS 2007
COBISS.SI-ID 222987776

68.
        PRINCIPLES of ecotoxicology / C. H. Walker ... [et al.]. - 3rd ed. - Boca Raton ; London ; New York : Taylor & Francis, cop. 2006. - [XXIII], 315 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 283-303. - Kazalo
ISBN 0-8493-3635-X (pbk) ISBN 978-0-8493-3635-5
a) ecology b) environmental protection c) ekologija d) varstvo okolja e) človekovo okolje f) degradacija okolja g) onesnaževalci okolja h) strupi i) nevarne snovi j) škodljivi učinki k) toksičnost l) biološki monitoring m) biomarkerji n) ekotoksikologija

502/504(075.8)
502/504 PRINCIPLES 0f ecotoxicology
COBISS.SI-ID 20146983

69.
        SLOVENIJA v raziskavi TIMSS 2003 : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja : TIMSS 2003 / Barbara Japelj Pavešić ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2005 (Dob : Grafika 3000). - 365 str. : ilustr. ; 29 cm. - (TIMSS 2003 : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja ; 2003)

Bibliografija: str. 365
ISBN 961-6086-31-6
a) mathematics b) science education c) achievement d) primary school e) matematika f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) uspešnost h) osnovna šola i) analize j) TIMSS 2003 k) mednarodne raziskave

50
II 502/504 SLOVENIJA v raziskavi 2003
COBISS.SI-ID 223031296

70.
STINE, Karen E.
        Principles of toxicology / Karen E. Stine, Thomas M. Brown. - 2nd ed. - Boca Raton ; London ; New York : Taylor & Francis, cop. 2006. - 374 str. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0647/ 2005052999-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-8493-2856-X
a) ecology b) ekologija c) toksikologija

502/504
502/504 STINE, K. Principles
COBISS.SI-ID 6830921


51 MATEMATIKA.


71.
BOLT, Brian
        101 mathematical projects : a resource book / Brian Bolt, David Hobbs. - 12th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005, cop. 1989. - 168 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 163-166. - Kazalo
ISBN 0-521-34759-9 (pbk) ISBN 978-0-521-34759-4
a) mathematics b) educational game c) teaching technique d) matematika e) didaktična igra f) didaktična tehnika

51:371.3
51:371.3 BOLT, B. 101 mathematical
COBISS.SI-ID 6834249

72.
KONČAN, Tanja
        Skrivnosti števil in oblik. Zbirka zgledov rešenih matematičnih nalog za osnovno šolo / Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 (Gorenjski tisk). - 2 zv. (167; 191 str.) : ilustr. ; 21 cm

3.000 izv.
Vsebina:
Del 1: primeri rešenih nalog za 6. in 7. razred
Del 2: primeri rešenih nalog za 8. in 9. razred
ISBN 961-209-654-6 (zv. 1) ISBN 961-209-656-2 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
51(075.2) KONČAN, T. Skrivnosti
COBISS.SI-ID 227283968

73.
        OMEGA 2 : elementarne funkcije, kompleksna števila : zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ... [et al.] ; [urednik Roman Brilej ; risbe Andrej Strojin, Franc Šinko, Martina Zavec]. - Ljubljana : Ataja, 2006 ([Celje] : Gracer). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6225-54-5
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) OMEGA 2
COBISS.SI-ID 228090368

74.
        OMEGA 2. Vektorji, potence in koreni, funkcija in njene lastnosti : zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ... [et al.] ; [risbe Franc Šinko, Martina Zavec]. - Ljubljana : Ataja, 2005 ([Celje] : Grafika Gracer). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6225-66-9
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) OMEGA 2 Vektorji
COBISS.SI-ID 221183488


53 FIZIKA.


75.
KLADNIK, Rudolf
        Fizika za srednješolce. 3, Svet elektronov in atomov / Rudolf Kladnik ; [tehnično ilustriral Rudolf Kladnik ; ilustriral Božo Kos ; fotografije [večina] Nedžad Žujo]. - 4. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 1999 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 212 str. : barvne ilustr. ; 23 cm

ISBN 86-341-1620-4
a) physics - textbook b) secondary education c) fizika d) srednješolski pouk

53(075.3)
53(075.3) KLADNIK, R. Fizika
COBISS.SI-ID 97969664


54 KEMIJA.


76.
BAIRD, Colin
        Chemistry in your life / Colin Baird. - 2nd ed. - New York : Freeman, cop. 2006. - XXV, 656 str., A-1-I-24 : barvne ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7167-7042-3
a) chemistry - textbook b) kemija - učbenik

54
54 BAIRD, C. Chemistry
COBISS.SI-ID 6828105

77.
        CHEMISTRY / Kenneth W. Whitten ... [et al.]. - 8th ed. - Belmont [etc.] : Thomson Brooks/Cole, cop. 2007. - XXXVIII, 1066 str., A-1-I-29 : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-495-01196-7 (student ed.) ISBN 0-495-01448-6
a) chemistry b) kemija

54
II 54 CHEMISTRY
COBISS.SI-ID 6829385

78.
        CHEMISTRY in the community / a project of the American Chemical Society. - 5th ed. - New York : Freeman, 2006, cop. 1988. - XXIII, 650 str., A-1-I-24 : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-7167-8919-1 (hbk)
a) chemistry b) kemija

54
II 54 CHEMISTRY in the community
COBISS.SI-ID 6829641

79.
        MOJA prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje / Saša A. Glažar ... [et al.] ; [ilustracije Igor Cerar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija med besedilom
ISBN 961-241-102-6
a) chemistry - teachers' guide b) kemija - priročnik za učitelje

54(075.2)(035)
II 54(075.2) MOJA prva kemija 1
COBISS.SI-ID 227380480

80.
        SHRIVER & Atkins inorganic chemistry / Peter Atkins ... [et al.]. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006, cop. 1990. - XXI, 822 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-19-926463-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-926463-6 (ISBN-13)
a) chemistry b) kemija c) anorganska kemija d) splošna kemija e) osnove kemije f) kemija elementov

546(075.8)
II 546 SHRIVER and Atkins
COBISS.SI-ID 1891697

81.
VRTAČNIK, Margareta
        Naloge iz organske kemije za srednjo šolo / Margareta Vrtačnik, Boris Šket ; [fotografije Nedžad Žujo ; tehnične risbe Igor Cerar]. - 2. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 155 str. : ilustr., tabele ; 29 cm

Bibliografija: str. 155. - Vsebina na nasl. str.: Zgradba organskih spojin, nomenklatura in izomerija ; Lastnosti organskih spojin ; Reaktivnost organskih spojin: ogljikovodiki, halogenski derivati in alkoholi, alkoholi, aldehidi in ketoni ter karboksilne kisline in derivati, dušikove organske spojine, sintezni polimeri
ISBN 86-341-3091-6
a) chemistry - exercise b) secondary education c) kemija - vaja d) srednješolski pouk

547(075.3)(076.1)
II 54 VRTAČNIK, M. Naloge
COBISS.SI-ID 122521344


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


82.
WRABER, Tone [Dva krat]
        2 x sto alpskih rastlin na Slovenskem / Tone Wraber. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2006. - 230 str. : barvne fotogr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

5.000 izv. - Bibliografija: str. 220-222. - Kazalo
ISBN 961-6512-59-5
a) botany b) botanika c) alpske rastline

581.9
58 WRABER, T 2 x sto
COBISS.SI-ID 228361216


61 MEDICINA.


83.
MONTIGNAC, Michel
        Prehrana po Montignacu / Michel Montignac ; [prevedla Marjana Samide]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 254 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The Montignac diet. - Kazalo
ISBN 86-11-17723-1
a) nutrition - reference book b) prehrana - priročnik c) shujševalne diete

613.2
613 MONTIGNAC, M. Prehrana
COBISS.SI-ID 227643392

84.
PELC, Julija
        Mladi in alkohol : priročnik za učitelje osnovnih šol / [projekt pripravili Julija Pelc, Nives Zelenjak ; foto Foto Spring, Buenos Dias]. - [Ljubljana] : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2003 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 28 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl. - Nasl. na notr. str. ov.: Projekt Mladi in alkohol. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Bibliografija na zadnji notr. str. ov.
a) alcoholism b) prevention c) project method - teachers' guide d) alkoholizem e) prevencija f) projektna metoda - priročnik za učitelje g) odvisnosti h) alkoholne pijače i) škodljivost

613.8
II 613.8 PELC, J. Mladi
COBISS.SI-ID 125513472

85.
        SMERNICE dobre higienske prakse za kuhinje vrtcev - HACCP / [avtorji Andreja Mravljak ... [et al.] ; uredniki Andreja Mravljak, Aleksandra Tkavc, Simona Uršič]. - Ljubljana : Skupnost vrtcev Slovenije, 2005. - 79 str. : preglednice ; 30 cm

ISBN 961-91591-1-X
a) kitchen b) hygiene c) nursery school d) kuhinja e) higiena f) vrtec g) HACCP

613
II 613 SMERNICE dobre
COBISS.SI-ID 221175040

86.
        ZDRAV življenjski slog srednješolcev : priročnik za učitelje / [avtorji poglavij Polona Brcar ... et al.] ; [uredniki Stojan Kostanjevec ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2005. - 80 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Ov. nasl.
ISBN 961-6202-66-9
a) health education - teachers' guide b) secondary school c) zdravstvena vzgoja - priročnik za učitelje d) srednja šola e) zdravo življenje

613
II 613 ZDRAV življenjski slog
COBISS.SI-ID 223040768


64 GOSPODINJSTVO.


87.
HROVATIN, Alenka, 1950-
        Tehnologija velikih kuhinj / Alenka Hrovatin ; [ilustriral Peter Battelino]. - 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 (Maribor : Dravska tiskarna). - 179 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 179
ISBN 86-341-1857-6
a) kitchen - textbook b) vocational education c) kuhinja - učbenik d) poklicno izobraževanje e) gostinstvo f) kuhinje

643.36(075.3)
643/645 HROVATIN, A. Tehnologija
COBISS.SI-ID 218008832

88.
        OXFORD handbook of nutrition and dietetics / [edited by] Joan Webster-Gandy, Angela Madden, Michelle Holdsworth. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2006. - XXXIX, 730 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Oxford medical publications) (Oxford handbooks)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0615/2006019 103.html. - Bibliografija: str. 713-715
ISBN 0-19-856725-1
a) nutrition - reference book b) dietetics c) prehrana - priročnik d) dietetika

641(035)
Č 641 OXFORD handbook Nutrition
COBISS.SI-ID 6805065

89.
STERLE, Marko
        Jesti modro : naravno življenje, diete, opredelitve / Marko Sterle ; [fotografije Janez Pukšič]. - Ljubljana : Domus, 1991 (v Ljubljani : "Tone Tomšič"). - 112 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 86-7137-069-0
a) nutrition b) prehrana c) hujšanje d) dietna prehrana

641
641 STERLE, M. Jesti
COBISS.SI-ID 23837952


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


90.
        ART and feminism / edited by Helena Reckitt ; survey by Peggy Phelan. - Reprinted. - London ; New York : Phaidon, 2006, cop. 2001. - 304 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Themes and movements)

Bibliografija: str. 298-300. - Kazalo
ISBN 0-7148-4702-X
a) artist b) female - 20th cent. c) umetnik d) ženska - 20. stol. e) umetnice f) modernizem

7.01
II 7 ART and feminism
COBISS.SI-ID 6806857

91.
SOLSO, Robert L., 1933-
        The psychology of art and the evolution of the conscious brain / Robert L. Solso. - Cambridge ; London : MIT, cop. 2003. - XVI, 278 str. : ilustr. ; 23 cm. - (MIT press Bradford books series in cognitive psychology)

Bibliografija: str. 265-272. - Kazalo
ISBN 0-262-69332-1 (pbk) ISBN 0-262-19484-8 (hbk)
a) art b) psychology c) consciousness d) visual perception e) umetnost f) psihologija g) zavest h) vizualna percepcija

7.01
7 SOLSO, R. Psychology
COBISS.SI-ID 6827593


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


92.
BIENALE otroškega prostorskega oblikovanja (2 ; 2006 ; Štanjel)
        Po Fabianijevih poteh / [2. bienale otroškega prostorskega oblikovanja, Štanjel, 2006 ; [tekst Beatriz Tomšič Čerkez ; fotografije Vlasta Markočič, Tanja Samec, Vojko Franetič]. - Koper : Društvo likovnih pedagogov Primorja, 2006. - 28 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv.
ISBN 961-238-811-3 ISBN 978-961-238-811-9
a) art education - exhibition b) likovna vzgoja - razstava c) prostorsko oblikovanje d) skupinske razstave

71(064)
71 BIENALE Po Fabianijevih
COBISS.SI-ID 229358592


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


93.
JUVANEC, Borut
        Kultura bivalnega prostora : arhitektura: uvod, teorija / Borut Juvanec. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., deloma v angl. in franc. - Bibliografija: str. 41
ISBN 86-7735-087-X
a) architecture b) arhitektura c) bivalna kultura d) bivalni prostor

72.01
72 JUVANEC, B. Kultura
COBISS.SI-ID 222889216


78 GLASBA.


94.
WADE-Matthews, Max
        Glasba : ilustrirana enciklopedija glasbil in velikih skladateljev / Max Wade-Matthews in Wendy Thompson ; [prevajalka Barbara Simoniti]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 512 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The encyclopedia of music. - Kazali
ISBN 961-241-097-6
a) music - lexicon b) musical instrument c) glasba - leksikon d) glasbilo e) glasbene oblike f) skladatelji

78(031)
II 78 WADE-MATTHEWS,M. Glasba
COBISS.SI-ID 227032064


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


95.
PALMER, Heather C., 1961-
        Teaching rhythmic gymnastics : a developmentally appropriate approach / Heather C. Palmer. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2003. - XI, 131 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-7360-4242-3
a) gymnastics b) teaching method c) teaching objective d) gimnastika e) didaktična metoda f) učni cilj g) ritmična gimnastika h) oprema

796.4
II 796.4 PALMER, H. Teaching
COBISS.SI-ID 6812233


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


96.
OVIDIUS Naso, Publius
        Ljubezni / Publij Ovidij Nazo ; [prevedel, spremno besedo in opombe napisal Marko Marinčič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 177 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 317)

Ovidij in poezija o ljubezni / Marko Marinčič: str. 143-172. - 500 izv. - Izbrana bibliografija: str. 173
ISBN 86-11-17574-3
a) Ovidius Naso, Publius (43 pr.n.št.-18 n.št.)

821.124'02-1
821.124'02.09 Ovidius
821.124 OVIDIUS Ljubezni
COBISS.SI-ID 226679552

97.
PAMUK, Orhan
        Sneg / Orhan Pamuk ; iz angleščine prevedel Jure Potokar. - 1. izd. - Ljubljana : Sanje, 2006. - 437 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje)

Prevedeno po: Snow; izv. nasl.: Kar. - 1.000 izv.
ISBN 961-6387-81-2 (broš.) ISBN 961-6387-82-0 (trda vezava)

821.512.161-31
821.581 PAMUK, O Sneg
COBISS.SI-ID 228690688


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


98.
ZIPES, Jack David
        Why fairy tales stick : the evolution and relevance of a genre / Jack Zipes. - New York ; London : Routledge, cop. 2006. - XV, 332 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip068/20060048 67.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/ 2006004867-d.html. - Bibliografija: str. 263-301. - Kazalo
ISBN 0-415-97780-0 ISBN 0-415-97781-9 (pbk)
a) fairy tale b) literary genre c) morality d) pravljica e) literarna zvrst f) moralnost

82-93
82-93 ZIPES, J. Why fairy
COBISS.SI-ID 6804809


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


99.
        BARVA kože : zgodbe o rasizmu / Janet McDonald ... [et al.] ; izbor [in uredil] Tony Bradman ; [prevedla Nina Zabukovec ; spremna beseda Brankica Petković]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 219 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sinji galeb ; 319)

Prevod dela: Skin deep
ISBN 86-11-17482-8
a) rasizem

821.111
821.111 BARVA kože
COBISS.SI-ID 225330688

100.
JENSEN, Liz
        Deveto življenje Louisa Draxa / Liz Jensen ; [prevedla Lili Potpara]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 238 str. ; 23 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: The ninth life of Louis Drax. - O avtorici na prednjem zavihku ov.
ISBN 86-11-17399-6

821.111-31
821.111 JENSEN, L. Deveto
COBISS.SI-ID 224557568

101.
KELMAN, James, 1946-
        Kako pozno, pozno je bilo / James Kelman ; prevod [in spremna beseda] Andrej E. Skubic. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 317 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki / Cankarjeva založba ; 36)

Prevod dela: How late it was, how late. - Spremna beseda / Andrej E. Skubic: str. 303-315
ISBN 961-231-556-6 ISBN 978-961-231-556-6
a) Kelman, James (1946-) - Literarne študije

821.111-31
821.111 KELMAN, J. Kako pozno
COBISS.SI-ID 228583936


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


102.
AUSTER, Paul, 1947-
        Leviatan / Paul Auster ; prevedla Majda Kompare. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 254 str. ; 21 cm. - (Zbirka Zenit)

ISBN 86-11-15817-2

821.111(73)-31
821.112.2 AUSTER, P. Leviatan
COBISS.SI-ID 107886848


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


103.
FREY, Jana
        Prividi sreče / Jana Frey ; [prevedla Alenka Veler ; spremna beseda Jana Zirkelbach]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 170 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Höhenfluf abwärds. - Čarobne tabletke za srečo in odvisnost / Jana Zirkelbach: str. 165-170
ISBN 86-11-17464-X

821.112.2-93-311.2
821.112.2 FREY, J. Prividi sreče
COBISS.SI-ID 225257472

104.
PREUSSLER, Otfried
        Strahek / Otfried Preussler ; [ilustriral F. J. Tripp ; prevedel Stanko Jarc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 113 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Das kleine Gespenst. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 86-11-17519-0

821.112.2-93-32
821.112.2 PREUSSLER, O. Strahek
COBISS.SI-ID 227010048


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


105.
ECO, Umberto
        Skrivnostni plamen kraljice Loane / Umberto Eco ; prevedel Vasja Bratina. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 437 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La misteriosa fiamma della regina Loana
ISBN 86-11-17576-X

821.131.1-31
821.131.1 ECO, U. Skrivnostni
COBISS.SI-ID 227286528


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


106.
JAMNIK, Tilka
        Ostržek bere za Bralno značko / Tilka Jamnik ; ilustriral Peter Škerl. - Ljubljana : DZS, 2006. - 25 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

ISBN 86-341-4081-4

821.163.6
II 821.163.6 JAMNIK, T. Ostržek
COBISS.SI-ID 227872000

107.
JENSTERLE, Miha
        Kdo se boji Sokrata? : vse, kar nočemo vedeti o sebi / Miha Jensterle. - Paneče : samozal. M. Jensterle, 1999 ([Ljubljana] : Cicero). - 188 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 188
ISBN 961-236-448-6

821.163.6-4
821.163.6 JENSTERLE, M. Kdo se boji
COBISS.SI-ID 105521664

108.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Potepuh in nočna lučka / Svetlana Makarovič ; ilustriral Marjan Amalietti. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1995 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - [24] str. : barvne ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Svetlanovčki)

ISBN 86-11-14402-3

821.163.6
II 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Potepuh
COBISS.SI-ID 49846016

109.
NOVAK, Boris A.
        Dlaneno platno : izbrane pesmi / Boris A. Novak ; [izbrala in spremno besedo napisala Alenka Jovanovski]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 283 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 320)

Lepota ruševin: premislek o poeziji Borisa A. Novaka / Alenka Jovanovski: str. 240-277. - Bibliografija Borisa A. Novaka: str. 223-239
ISBN 86-11-17572-7
a) Novak, Boris A. (1953-) - Literarne študije

821.163.6-1
821.163.6.09 Novak B.A.
821.163.6 NOVAK, B. Dlaneno
COBISS.SI-ID 226791168

110.
        OD lubezni in vesela : izbor iz starejše slovenske posvetne poezije / [izbral, spremno besedo in opombe napisal Peter Svetina]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 180 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 318)

Poezija med salonom in klozetom: iz življenja starejše slovenske posvetne poezije / Peter Svetina: str. 149-164. - Izbrana literatura: str. 165
ISBN 86-11-17573-5

821.163.6-194
821.163.6 OD lubezni in vesela
COBISS.SI-ID 226679808

111.
        PRIČE izrasle u tajne : antologija suvremene slovenske književnosti za djecu i mlade / [urednik Robert Mlinarec]. - Zagreb : Naklada Mlinarec & Plavić, cop. 2006 (Zagreb : Studio Moderna). - 233 str. ; 21 cm

ISBN 953-6765-25-X
a) literature - Slovenia - anthology b) literatura - Slovenija - antologija

821.163.6-194
821.163.6-194 PRIČE izrasle
COBISS.SI-ID 6827081

112.
REBA, Matea
        Ajatutaja / Matea Reba ; ilustrirala Larisa Zaremba. - 1. natis. - Kamnik : Reba, 2006 (Ljubljana : Formatisk). - 23 str. : ilustr. ; 23 x 26 cm

ISBN 961-90793-4-5 ISBN 978-961-90793-4-8

821.163.6
821.163.6 REBA, M. Ajatutaja
COBISS.SI-ID 228581376

113.
SMOLE, Dominik
        Zbrano delo / Dominik Smole ; [uredil in opombe napisal Goran Schmidt]. - Maribor : Litera, 2006- (Maribor : Dravska tiskarna). - zv. <1> ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj.218)

Vsebina:
Knj. 1 : Črni dnevi in beli dan ; Dodatek (Nič in nekaj) - 475 str. - 2006
ISBN 961-6422-99-5 (zv. 1)

821.163.6-821
821.163.6 SMOLE, D. Zbrano delo
COBISS.SI-ID 57404673

114.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Princeska z napako / Janja Vidmar. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 203 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenska košarica ; knj. 4)

ISBN 86-341-4033-4

821.163.6
821.163.6 VIDMAR, J. Princeska
COBISS.SI-ID 216565504

115.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Softibluz / Janja Vidmar ; [ilustriral Matjaž Schmidt]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2006. - 186 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

1.700 izv.
ISBN 961-6512-57-9

821.163.6-93-32
821.163.6 VIDMAR, J. Softibluz
COBISS.SI-ID 228360704

116.
ZUPAN, Dim
        Zgodba nekega Hektorja : Hektor in ribja usoda / Dim Zupan ; [ilustrirala Damjana Koritnik]. - Ljubljana : Mladika, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 53 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Hektor / Mladika)

ISBN 961-205-131-3 ISBN 978-961-205-131-0

821.163.6
821.163.6 ZUPAN, D. Zgodba
COBISS.SI-ID 228687872


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


117.
        OBČA geografija za 1. letnik srednjih šol. Delovni zvezek / [avtorji Jurij Kunaver ... [et al.] ; fotografije Jurij Kunaver, Jurij Senegačnik ; kartografsko oblikovanje in likovno-grafične ponazoritve Monde Neuf]. - 4. izd. - Ljubljana : DZS, 1999 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 86-341-1813-4
a) geography - exercise b) secondary education c) geografija - vaja d) srednješolski pouk

91(075.3)(076.1)
II 91(075.3) OBČA GEOGRAFIJA Delovni zvezek
COBISS.SI-ID 97988096


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


118.
JUŽNIČ, Stanislav
        Josip Plemelj in komet : [Plemljev prispevek slovenski astronomiji] / Stanislav Južnič, Marijan Prosen. - Ljubljana : Jutro ; Bled : Občina : Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja, 2006. - 45 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svet naravoslovja)

Podnasl. naveden na ov. - Ko te lepota prevzame / Edvard Kobal: str. 7. - Spremna beseda / Ludvik Hajdinjak: str. 8. - Bibliografija: str. [46]. - Povzetek ; Rezjume ; Zusammenfassung ; Summary
ISBN 961-6433-70-9 (Jutro)
a) Plemelj, Josip (1873-1967) b) astronomy c) astronomija d) vesoljska telesa e) elementi tira gibanja f) ekliptika g) perihel h) afel i) perihelni čas j) nebesna mehanika k) Newtonov gravitacijski zakon l) Keplerjevi zakoni m) Keplerjeva enačba n) kometi

929 Plemelj J.
929 JUŽNIČ, S. Josip Plemelj
COBISS.SI-ID 226126080

119.
KLADNIK, Darinka
        Sto usod znanih Slovencev / Darinka Kladnik. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2006. - 222 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

4.000 izv. - Bibliografija: str. 214-220. - Kazalo
ISBN 961-6512-61-7
a) biografije b) Slovenci c) znamenite osebnosti

929(497.4)
929 KLADNIK, D. Sto usod
COBISS.SI-ID 228361728


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


120.
GLOBOČNIK, Janez, 1948-
        Zgodovina na maturi / Janez Globočnik, Milena Globočnik, Adriana Segalla. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2006. - 244 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov. in v kolofonu: Zgodovina na maturi 2007. - Bibliografija ob strani poglavij
ISBN 961-6558-11-0 ISBN 978-961-6558-11-2
a) history - reference book b) secondary school c) zgodovina - priročnik d) srednja šola e) svetovna zgodovina f) matura

94(075.3)
94(075.3) GLOBOČNIK, J. Zgodovina 2007
COBISS.SI-ID 229038592

121.
OTIČ, Marta
        Zgodovina 6 : priročnik za zgodovino v šestem razredu osnovne šole. Svet skozi čas / Marta Otič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 35 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

ISBN 86-11-17526-3 ISBN 978-86-11-17526-3
a) history - teachers' guide b) zgodovina - priročnik za učitelje

94(075.2)
II 94(075.2) OTIČ, M. Zgodovina 6
COBISS.SI-ID 229014016


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO