COBISS


VSEBINAmaj 060 SPLOŠNO.


1.
KOOPERATIVNI online bibliografski sistem in servisi
        COBISS/OPAC V4.1 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, cop. 2002 ([Maribor : IZUM]). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi
ISBN 961-6133-15-2
a) bibliografske baze podatkov b) online katalogi c) iskanje d) COBISS e) OPAC f) internet g) vmesniki h) priročniki

025
Č II 02 COBISS/OPAC 4.1
COBISS.SI-ID 47910657


0(043.2) SPLOŠNO.


2.
KANALEC, Tjaša
        Vpliv vedenjsko-kognitivne metode branja na uspešnost pri branju : diplomsko delo / Tjaša Kanalec. - Ljubljana : [T. Kanalec], 2006. - 130 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 112-117. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) reading b) reading difficulty c) teaching method d) branje e) težave pri branju f) didaktična metoda g) vedenjsko-kognitivna metoda

028:376(043.2)
Č II 02(043.2) KANALEC, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 6623305

3.
NOVAK, Maja, 15.06.1982
        Vpliv Bralne značke Slovenije na motivacijo za branje v tretjem, šestem in devetem razredu na OŠ I, OŠ II in OŠ III v Murski Soboti : diplomsko delo / Maja Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2006. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk. - Bibliografija: str. 56-57. - Povzetek ; Zusammenfassung
a) reading taste b) motivation c) primary school d) bralni interes e) motivacija f) osnovna šola g) bralna značka h) Murska Sobota

028.5(043.2)
Č II 02(043.2) NOVAK, M. Vpliv Bralne
COBISS.SI-ID 6618953

4.
SIARD, Špela, 1983-
        Prednosti in pomanjkljivosti bralne značke v vrtcu : diplomska naloga / Špela Siard. - Ljubljana : [Š. Siard], 2006. - 56 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) reading taste b) reading c) pre-school child d) bralni interes e) branje f) predšolski otrok g) bralna značka

028.5(043.2)
Č II 02(043.2) SIARD, Š. Prednosti
COBISS.SI-ID 6635593


004 RAČUNALNIŠTVO.


5.
BRACE, Nicola
        SPSS for psychologists : a guide to data analysis using SPSS for Windows (versions 12 and 13) / Nicola Brace, Richard Kemp and Rosemary Snelgar. - 3rd ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2006, cop. 2000. - XVI, 450 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-4039-8787-4
a) SPSS for Windows (Computer file) b) Psychometrics - Data processing c) Psychology - Statistical methods

004.4
004.4 BRACE, N. SPSS
COBISS.SI-ID 6639433


1 FILOZOFIJA.


6.
FREUD, Sigmund
        Psihopatologija vsakdanjega življenja : o pozabljanju, spodrsljajih v besedi in ravnanju, zmotah in praznoverju / Sigmund Freud ; [prevedla Rapa Šuklje ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 231 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Zur Psychopathologie des Altagslebens. - Spremna beseda / Mladen Dolar: str. 221-231
ISBN 86-11-17461-5
a) psychopathology b) psychoanalysis c) psihopatologija d) psihoanaliza e) psihološke metode

1 Freud S.
17
1 FREUD, S. Psihopatologija
COBISS.SI-ID 224710400

7.
SKORUPSKI, John, 1946-
        Why read Mill today? / John Skorupski. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XIII, 121 str. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip062/20050301 90.html. - Kazalo. - Vsebina: Free thought ; Mill's life and work ; Liberalism as free thought ; Thinking from within ; Religion ; The good for human beings ; Happiness and self-development ; The greatest happiness principle ; The liberal ideal ; Qualities of happiness ; Morality and justice ; Liberty ; Liberty and popular sovereignty ; The liberty principle ; Spontaneity, conflict, progress ; Liberty of discussion ; Personal independence ; Modernity ; Interpreting the modern world ; History and character ; Marx and Mill on socialism ; Democracy ; Reflection ; Mill as a late-modern thinker ; Culture and democracy ; Equality ; Mill and liberalism today ; What works? What inspires?
ISBN 0-415-37744-7 (hbk)
a) Mill, John Stuart (1806-1873) b) liberalism c) liberalizem

1 Mill J. S.
1 SKORUPSKI, J. Why read
COBISS.SI-ID 6609993


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
ESSAU, Cecilia
        Agresivnost u djece i mladeži / Cecilia A. Essau, Judith Conradt ; [prijevod Melita Stipančić]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006. - 207 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Aggression bei Kindern und Jugendlichen. - Bibliografija: str. 182-203. - Kazalo
ISBN 953-191-298-X
a) aggressiveness b) child psychology c) agresivnost d) psihologija otroka

159.922.7
159.922.7 ESSAU, C. Agresivnost
COBISS.SI-ID 6615113

9.
FIRTH, Simon
        Staying in or standing out : a video story with activities to combat peer pressure for young people aged 8 to 12 / Simon Firth ; illustrated by Mark Cripps. - London : Paul Chapman : Sage ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, cop. 2005. - 36 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lucky Duck book)

- - Staying in or standing out [Vidoposnetek] : a video story with activities to combat peer pressure for young people aged 8 to 12 / Simon Firth. - 1 videokaseta (VHS) : barve, zvok
ISBN 1-4129-1071-4
a) drug addiction b) prevention c) zasvojenost z drogami d) prevencija e) dejavnosti

159.922.7
159.922.7 FIRTH, S. Staying vk 159.922.7 FIRTH, S. Staying
COBISS.SI-ID 6605641

10.
MARRIS, Brian
        Teaching anger management and problem-solving skills / Brian Marris and Tina Rae. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : P. Chapman : SAGE, cop. 2006. - VI, 77 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD-ROM

ISBN 1-4129-1935-5
a) misconduct b) problem solving c) discipline d) neprimerno vedenje e) reševanje problemov f) disciplina g) jeza

159.922.7
159.922.7 MARRIS, B. Teaching
COBISS.SI-ID 6627401

11.
SILVIA, Paul J.
        Exploring the psychology of interest / Paul J. Silvia. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2006. - VIII, 263 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Psychology of human motivation)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0515/2005018 240.html. - Bibliografija: str. 211-247
ISBN 0-19-515855-5
a) Interest (Psychology)

159.942
159.942 SILVIA, P. Exploring
COBISS.SI-ID 6639689

12.
SINGER, Dorothy G.
        Imagination and play in the electronic age / Dorothy G. Singer and Jerome L. Singer. - Cambridge ; London : Harvard University Press, cop. 2005. - 210 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 171-201. - Kazalo
ISBN 0-674-01745-5
a) play b) imagination c) television d) computer e) violence f) igra g) domišljija h) televizija i) računalnik j) nasilje k) internet l) video igre

159.954
159.954 SINGER, D. Imagination
COBISS.SI-ID 6606409


17 ETIKA.


13.
FROMM, Erich
        Umetnost ljubezni in življenja / Erich Fromm ; [spremna beseda Vladimir Sruk ; prevedel Milan Štrukelj]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 230 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: The art of loving. - Spremna beseda / Milan Štrukelj : str. 226-228. - Bibliografija: str. 229-230
ISBN 86-11-17390-2
a) love b) psychoanalysis c) ljubezen d) psihoanaliza

17
17 FROMM, E. Umetnost
COBISS.SI-ID 224554240

14.
KOJC, Martin
        Učbenik življenja / Martin Kojc ; [prevedel Franc Bricelj]. - 8. izd. - Ljubljana : Domus, 2002 (Ljubljana : Simčič). - 112 str. ; 23 cm

Prevod dela: Das Lehrbuch des Lebens. - Predgovor / Simon Borut Pogačnik: str. 7-16. - Poseben predgovor profesorja dr. K. Ozvalda: str. 17-18
ISBN 961-6170-73-2
a) ethics b) etika c) duhovni zakoni d) življenjska modrost

17
17 KOJC, M. Učbenik
COBISS.SI-ID 117352448


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


15.
        NAČELA dobre prakse : program za otroke brez spremstva v Evropi. - Ljubljana : UNHCR Representation in Slovenia : Slovenska filantropija, 2005. - 47 str. ; 30 cm

Prevod dela: Statement of good practice, 3rd ed., 2004. - Bibliografija: 34-47 str.
a) refugee b) rights of the child c) legislation d) begunci e) pravice otroka f) zakonodaja g) otroci brez spremstva h) dobra praksa

314.74
II 31 NAČELA dobre
COBISS.SI-ID 2468709


316 SOCIOLOGIJA.


16.
ROBINSON, George
        Safe to tell --- : writing and implementing an anti-bullying policy / by George Robinson & Barbara Maines. - Bristol : Lucky Duck, cop. 2000. - 63 str. ; 27 cm

Podnasl. na ov.: producing an effective anti-bullying policy in schools
- - Safe to tell [Vidoposnetek] : producing an effective antibullying policy in schools / George Robinson & Barbara Maines. - 1 videokaseta (VHS) : barve, zvok
ISBN 1-873942-33-8
a) bullying b) prevention c) strahovanje d) prevencija e) dejavnosti

316.6
II 316.6 ROBINSON, G. Safe to tell --- vk 316.6 ROBINSON, G. Safe to tell
COBISS.SI-ID 6605897


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


17.
SITAR, Katja, 1980-
        Preoblikovanje družbenih vezi v potrošniški družbi : diplomsko delo / Katja Sitar. - Ljubljana : [K. Sitar], 2006. - 132 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-132. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) consumption b) society c) social change d) potrošnja e) družba f) družbene spremembe g) postmodernizem h) družba tveganja i) socialna pedagogika

316.728(043.2)
Č II 3(043.2) SITAR, K. Preoblikovanje
COBISS.SI-ID 6620233


32 POLITIKA.


18.
PRATCHETT, Lawrence
        Developing democracy in Europe : an analytical summary of the Council of Europe's acquis / Lawrence Pratchett and Vivien Lowndes. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2004. - 111 str. ; 24 cm. - (Making democratic institutions work)

Bibliografija z opombami na dnu strani
ISBN 92-871-5579-8
a) democracy - Europe b) demokracija - Evropa c) Evropska unija d) institucije

32
32 PRATCHETT, L. Developing
COBISS.SI-ID 23482973

19.
SCHMITTER, Philippe C.
        The future of democracy : trends, analyses and reforms / Philippe C. Schmitter, Alexander H. Trechsel. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2004. - 135 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Making democratic institutions work)

ISBN 92-871-5570-4
a) democracy - Europe b) European dimension c) demokracija - Evropa d) evropska dimenzija e) globalizacija f) evropske integracije g) državljanstvo h) Evropska unija

32
32 SCHMITTER, P. Future
COBISS.SI-ID 23483485


33 GOSPODARSTVO


20.
STIGLITZ, Joseph E., 1943-
        Globalization and its discontents / Joseph E. Stiglitz. - London [etc.] : Penguin Books, cop. 2002. - XXII, 288 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 253-267. - Kazalo
ISBN 0-713-99664-1 ISBN 0-141-01038-X (pbk)
a) economics b) international relations c) financing d) ekonomska veda e) mednarodni odnosi f) financiranje g) globalizacija h) institucije i) IMF j) mednarodni ekonomski odnosi k) trgovinsko pravo l) finance m) mednarodne finance n) ekonomija o) mednarodno gospodarstvo p) pogoji gospodarjenja q) dežele v razvoju r) ZDA s) Rusija t) tranzicija u) napake v) komercialno poslovanje

330
330 STIGLITZ, J. Globalization Č 330 STIGLITZ, J. Globalization
COBISS.SI-ID 6810652


34 PRAVO.


21.
        ABC : teaching human rights : practical activities for primary and secondary schools. - 2nd ed. - New York ; Geneva : United Nations, 2004. - 163 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 92-1-154149-2
a) human rights b) curriculum c) teaching objective d) človekove pravice e) kurikulum f) učni cilj

342.7
342.7 ABC teaching
COBISS.SI-ID 6614345

22.
        ADOPTED texts on education for democratic citizenship and human rights = Textes adoptés sur l'éducation a la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme. - Rev ed. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2003. - 81 str. ; 21 cm

Vzporedno besedilo v fran.
ISBN 92-871-5167-9
a) democracy - Europe b) civics c) human rights d) demokracija - Evropa e) državljanska vzgoja f) človekove pravice g) Evropska unija

342.7
342.7 ADOPTED texts
COBISS.SI-ID 6634825

23.
BÎRZEA, Cézar
        Education for democratic citizenship : a lifelong learning perspective / César Bîrzéa. - Strasbourg : Council for Cultural Co-operation, CDCC : Council of Europe, 2000. - 88 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija z opombami na dnu strani
a) civics - project b) curriculum c) lifelong learning d) državljanska vzgoja - projekt e) kurikulum f) vseživljenjsko učenje

342.7
II 342.7 BÎRZEA, C. Education
COBISS.SI-ID 6625865

24.
        The UNITED Nations decade for human rights education : (1995-2004). No. 3, The right to human rights education : a compilation of provisions of international and regional instruments dealing with human rights education. - New York ; Geneve : United Nations, 1999. - X, 177 str. ; 21 cm. - (Human rights)

a) human rights b) right to education c) človekove pravice d) pravica do izobraževanja e) deklaracije

342.7
342.7 UNITED Right
COBISS.SI-ID 106252544


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


25.
MCLEOD, John, 1951-
        An introduction to counselling / John McLeod. - 3rd ed. - Buckingham ; Philadelphia : Open University Press, 2005, cop. 1993. - XIX, 613 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 528-587. - Kazalo
ISBN 0-335-21190-9 (hb) ISBN 0-335-21189-5 (pbk)
a) guidance b) supervision c) svetovanje d) supervizija e) svetovalno delo f) teorija g) praksa h) metode i) postopki j) organizacija k) psihodinamika

364.65
364.65 MCLEOD, J. Introduction
COBISS.SI-ID 6606665


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


26.
BLAŽIĆ, Milena
        Kreativno pisanje : strokovno gradivo / Milena Mileva Blažič. - Ljubljana : Planet Gv, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : preglednice ; 30 cm

Ov. nasl.
a) written expression - composition - exercise b) pisno izražanje - kreativno pisanje - vaja

37.036
II 37.036 BLAŽIĆ, M. Kreativno
COBISS.SI-ID 6610505

27.
DÜRR, Karlheinz
        European year of citizenship through education. Education for democratic citizenship : 2001-2004. The school : a democratic learning community : the All-European study on pupils' participation in school / Karlheinz Dürr. - Strasbourg : Council of Europe, 2004. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Learning and living democracy) (EDC pack)

Ov. nasl.
a) civics b) democracy c) aims of education d) državljanska vzgoja e) demokracija f) vzgojni cilji

37.01
Č II 37.01 DÜRR, K. European
COBISS.SI-ID 6615881

28.
        EDUCATION for democratic citizenship : 2001-2004. All-European study on education for democratic citizenship policies. - Strasbourg : Council of Europe, 2004. - 100 str. ; 30 cm. - (Learning and living democracy) (EDC pack)

Ov. nasl. - Bibliografija z opombami na dnu strani
a) civics - Europe - report b) državljanska vzgoja - Evropa - poročilo

37.01
Č II 37.01 EDUCATION for democratic
COBISS.SI-ID 6616649

29.
        EUROPEAN year of citizenship through education. Democratic governance of educational instutions. - Strasbourg : Council of Europe, 2006. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Learning and living democracy) (EDC pack)

Ov. nasl.
a) educational institution b) democracy c) school management d) vzgojno-izobraževalna ustanova e) demokracija f) upravljanje šole

37.01
Č II 37.01 EUROPEAN Democratic
COBISS.SI-ID 6615625

30.
        EUROPEAN year of citizenship through education. Education for democratic citizenship : 2001-2004. Tool on teacher training for education for democratic citizenship and human rights education / writers Rolf Gollob ... [et al.] ; edited by Edward Huddleston, Angela Garabagiu. - Strasbourg : Council of Europe, 2005. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Learning and living democracy) (EDC pack)

a) civics b) teacher education c) državljanska vzgoja d) izobraževanje učiteljev

37.01
Č II 37.01 EUROPEAN Tool
COBISS.SI-ID 6616137

31.
        GLOBALISATION and competition in education / Jan de Groof, Gracienne Lauwers, Germain Dondelinger (Eds.). - Nijmegen, Netherlands : Wolf Legal, 2003. - 318 str. : ilustr. ; 25 cm

Način dostopa (URL): http://www.vidya.nl/_producten_html/0311_globa lisation.htm
ISBN 90-5850-059-4 (hbk)
a) educational policy - Europe b) aims of education c) lifelong learning d) politika vzgoje in izobraževanja - Evropa e) vzgojni cilji f) vseživljenjsko učenje g) globalizacija h) tekmovalnost i) Evropska unija j) širitev

37.01
37.01 GLOBALISATION and competition
COBISS.SI-ID 1046103

32.
KERR, David
        Education for democratic citizenship : 2001-2004. Tool on key issues for EDC policies : 1st draft / writers David Kerr, Bruno Losito. - Strasbourg : Council of Europe, 2004. - 27 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EDC pack)

Ov. nasl.
a) civics b) educational policy - Europe c) državljanska vzgoja d) politika vzgoje in izobraževanja - Evropa

37.01
Č II 37.01 KERR, D. Education
COBISS.SI-ID 6616905

33.
O'SHEA, Karen
        Education for democratic citizenship : 2001-2004. Developing a shared understanding : glossary of terms for education for democratic citizenship / Karen O'Shea. - Strasbourg : Council of Europe, 2003. - 24 str. ; 30 cm. - (EDC pack)

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 23
a) civics - glossary b) državljanska vzgoja - glosar

37.01
Č II 37.01 O'SHEA, K. Education
COBISS.SI-ID 6616393

34.
PIBERNIK, Jolanda
        Drugačnosti : priročnik za učitelje likovnega pouka v osnovni šoli / Jolanda Pibernik ; [spremna beseda Jožef Muhovič ; ilustracije iz osebnega arhiva Jolande Pibernik]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006. - 492 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 471-478. - Povzetek
ISBN 961-218-594-8
a) art education - reference book b) teaching method c) likovna vzgoja - priročnik d) didaktična metoda e) likovne tehnike f) likovno izražanje g) likovni razvoj h) otroška risba i) pripomočki

37.036(035)
37.036 PIBERNIK, J. Drugačnosti
COBISS.SI-ID 225259008

35.
        QUALITY assurance in teacher education in Europe / [published by Eurydice European Unit]. - Brussels : Eurydice, cop. 2006. - 92 str. : ilustr., zvd ; 30 cm

ISBN 92-894-8627-9
a) teacher education b) in-service training c) quality of education d) izobraževanje učiteljev e) usposabljanje ob delu f) kvaliteta izobraževanja

37.01
II 37.01 QUALITY assurance
COBISS.SI-ID 6615369

36.
        ZAKAJ Finci letijo dlje? / Slavko Gaber ... [et al.] ; [urednik Slavko Gaber]. - 1. natis. - Nova Gorica : Educa, Melior ; V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2006. - 274 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu strani. - Kazalo. - Povzetki prispevkov v angl. na koncu knjige. - Vsebina: Nordijski zov / Slavko Gaber ; Zgodovina, kultura in vrednote kot ozadje uspešnosti? / Veronika Tašner, Slavko Gbaer ; Osnovna šola / Fani Nolimal ; Srednja šola / Klara S. Ermanc, Ivan Lorenčič, Slava Pevec Grm ; Pomen ocenjevanja za finsko šolstvo / Rora Rutar Ilc ; Petnajst sugestij Fincev / Slavko Gaber ... [et al.]
ISBN 961-6039-78-4 (Educa)
a) education system - Finland b) achievement c) marking d) sistem vzgoje in izobraževanja - Finska e) uspešnost f) ocenjevanje g) TIMSS h) PISA

37.01(082)
37.01 ZAKAJ Finci letijo
COBISS.SI-ID 226697472


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


37.
MIHELJ, Tamara, 1981-
        Ustvarjalnost učencev 1. razreda pri gibalnem, likovnem, glasbenem in literarnem izražanju ter pri uporabi čutil : diplomsko delo / Tamara Mihelj. - Ljubljana : [T. Mihelj], 2006. - 116 str, [16] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 111-112. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Ustvarjalnost učencev 1. razreda pri gibalnem, likovnem, glasbenem in literarnem izražanju ter pri uporabi čutil : filmi [Elektronski vir] / Tamara Mihelj ; 1 optični disk (CD-ROM)
a) creativity b) dance c) music d) ustvarjalnost e) ples f) glasba g) gibalna vzgoja h) sprostitvena vzgoja

37.03:159.928(043.2)
Č II 37(043.2) MIHELJ, T. Ustvarjalnost
COBISS.SI-ID 6628937


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


38.
        ASSESSMENT and learning / edited by John Gardner. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2006. - IX, 230 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 205-221. - Kazali
ISBN 1-4129-1051-X (pbk) ISBN 1-4129-1050-1 (hbk)
a) achievement measurement b) marking c) assessment d) motivation for studies e) merjenje uspešnosti f) ocenjevanje g) vrednotenje h) motivacija za učenje

371.26
371.26 ASSESSMENT and learning
COBISS.SI-ID 6625353

39.
JAKOŠA, Suzana
        Preizkusi se v svetu črk in številk : zbirka testov za preverjanje znanja slovenščine in matematike po prvem triletju osnovnošolskega izobraževanja / Suzana Jakoša, Roman Brilej ; [ilustracije Martina Zavec, Sašo Jankovič]. - Ljubljana : Ataja, 2006. - 1 mapa (2 zv., 2 testni poli) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
Vsebuje:
Slovenščina : preizkusi se v svetu črk in številk / Suzana Jakoša. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm
Matematika : preizkusi se v svetu črk in številk / Roman Brilej. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 961-6225-72-3
a) Slovenian language - exercise b) mathematics - exercise c) primary education d) slovenščina - vaja e) matematika - vaja f) osnovnošolski pouk

371.26
II 371.26 JAKOŠA, S. Preizkusi
COBISS.SI-ID 225841152

40.
JOHNSON, Ruth S.
        Developing portfolios in education : a guide to reflection, inquiry, and assessment / Ruth S. Johnson, J. Sabrina Mims-Cox, Adelaide Doyle-Nichols. - Thousand Oaks ; London ; New DElhi : Sage, cop. 2006. - XIII, 207 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0517/2005023 104.html. - Bibliografija: str. 194-199. - Kazalo
ISBN 1-4129-1389-6 (pbk)
a) teacher education - USA b) student record c) assessment d) izobraževanje učiteljev - ZDA e) študentski dosje f) vrednotenje g) portfolio

371.26
371.26 JOHNSON, R. Developing
COBISS.SI-ID 6602825

41.
        OCENJEVANJE znanja v sodobni šoli / [uredniški odbor Vera Bevc ... et al.]. - Ljubljana : Supra ; Maribor : Poslovna skupnost osnovnih šol, 2005 ([Bistrica ob Dravi] : Babič). - 172 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Iz prakse za prakso / Supra)

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 961-91347-2-9 (Supra)
a) marking b) primary school c) ocenjevanje d) osnovna šola e) preverjanje znanja f) oblike

371.26(082)
371.26 OCENJEVANJE znanja
COBISS.SI-ID 220179712

42.
VIDMAR, Petra, 1977-
        Didaktični vidiki diferenciacije in individualizacije v devetletni osnovni šoli : diplomsko delo / Petra Vidmar. - Ljubljana : [P. Vidmar], 2001. - 99, [9] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-98. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk
a) differentiated teaching b) individualized teaching c) ability grouping d) primary school e) diferenciran pouk f) individualiziran pouk g) nivojski pouk h) osnovna šola i) devetletka

371.3(043.2)
Č II 371.3(043.2) VIDMAR, P. Didaktični
COBISS.SI-ID 6614601


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


43.
COLLINS, Margaret
        Music and circle time : using music, rhythm, rhyme and song / Margaret Collins and Claire Wilkinson. - London : P. Chapman : SAGE ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2006. - 95 str. : ilustr. ; 25 cm. - (A lucky duck book)

ISBN 1-4129-1908-8

372.878
372.878 COLLINS, M. Music
COBISS.SI-ID 6638153

44.
        GLASBA 1, 2, 3 : pregled znanja za 1. triletje osnovne šole / [zbrala in uredila Marjetka Pušenjak]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([10] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17469-0
a) music education - exercise b) primary education c) glasba - vaja d) osnovnošolski pouk e) preglednice

372.878
372.878 GLASBA 1 2 3 Pregled
COBISS.SI-ID 226396416

45.
JACKMAN, Hilda L.
        Early education curriculum : a child's connection to the world / Hilda L. Jackman. - 3rd ed. - Clifton Park [etc.] : Thomson Delmar Learning, 2005, cop. 1997. - XXI, 390 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-4018-4842-7
a) pre-school education b) curriculum c) activity method d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) aktivna metoda g) dejavnosti

372.3
II 372.3 JACKMAN, H. Early
COBISS.SI-ID 6601289

46.
JERETINA Anžin, Draga
        Znanka ali uganka 4 : slovenščina za 4. razred osnovne šole. Samostojni delovni zvezek / Draga Jeretina Anžin, Simona Hrovat, Nada Javh ; [ilustracije Davor Grgičević ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-241-090-9
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

372.41/.45(076)
II 372.41/45 JERETINA, D. Znanka 4
COBISS.SI-ID 225899264

47.
MANFREDA, Vida
        Matematika 2. Učbenik za matematiko v drugem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

ISBN 86-11-17328-7
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

372.47
II 372.47 MANFREDA, V. Matematika 2
COBISS.SI-ID 224142848

48.
        MATEMATIKA 1, 2, 3. Pregled znanja za 1. triletje osnovne šole / [zbrala Mateja Urbančič Jelovšek ; ilustrator Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17466-6
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) preglednice

372.47
372.47 MATEMATIKA 1,2,3 Pregled
COBISS.SI-ID 226228224

49.
MCCASLIN, Nellie
        Creative drama in the classroom and beyond / Nellie McCaslin ; foreword by Shifra Schonmann. - 8th ed. - Boston [etc.] : Pearson Education, cop. 2006. - XIX, 458 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 415-446. - Kazalo
ISBN 0-205-45116-0
a) dramatization b) role playing c) school play d) puppetry e) dramatizacija f) igranje vlog g) šolsko gledališče h) lutke

372.8
372.8 MCCASLIN, N. Creative
COBISS.SI-ID 6601545

50.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 4 : 4. razred devetletke. Delovni zvezek / Andreja Kolman ... [et al.] ; [ilustracije Jelka Godec Schmidt ; fotografije Dušan Vrščaj ... et al.]. - 2. izd., 1. natis, prenovljena izd. - Ljubljana : Rokus, 2006. - 2 zv. (79; 37 str.) : ilustr. ; 30 cm

5.000 izv.
ISBN 961-209-628-7
a) science education - exercise b) engineering - exercise c) primary education d) tehnika - vaja e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) osnovnošolski pouk g) naravoslovje in tehnika

372.48(076)
II 372.48 NARAVOSLOVJE 4 Delovni zv. Č II 372.48 NARAVOSLOVJE 4 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 225123840

51.
NELSON, Esther L.
        Movement games for children of all ages / by Esther L. Nelson ; illustrations by Shizu Matsuda. - Studio City : Players Press, cop. 2005. - 96 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. [97]. - Kazalo
ISBN 0-88734-959-5
a) motion b) play c) rhythm d) gibanje e) igra f) ritem g) ustvarjalni gib

372.879.6
II 372.879.6 NELSON, E. Movement
COBISS.SI-ID 6602313

52.
        SLOVENŠČINA 1, 2, 3. Pregled znanja za 1. triletje osnovne šole / [zbrali Nataša Zrimšek, Tilka Jamnik ; ilustratorja Gorazd Vahen, Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17513-1
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) preglednice

372.41/.45
372.41/45 SLOVENŠČINAJA 1, 2, 3
COBISS.SI-ID 226438144

53.
SREBOT, Mirjana, 1983-
        Glasbeno opismenjevanje v 2. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Mirjana Srebot. - Ljubljana : [M. Srebot], 2006. - 91 str. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-81. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) teaching method c) primary school d) glasbena vzgoja e) didaktična metoda f) osnovna šola g) glasbeno opismenjevanje h) posluh

372.878(043.2)
Č II 372.8(043.2) SREBOT, M. Glasbeno
COBISS.SI-ID 6626377

54.
        SVET iz besed 7 : delovni zvezek za branje v 7. razredu devetletne osnovne šole / Milena Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pintar[!] ... et al.]. - 2. natis. - Ljubljana : Rokus, 2003 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 245 str. : ilustr. ; 28 cm

8.000 izv. - Kazalo
- - Svet iz besed 7. CD-ROM k delovnemu zvezku za branje v 7. razredu devetletne osnovne šole [Elektronski vir] / urednica Barbara Lemež. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 961-209-279-6
a) Bralna vzgoja - Vaje za osnovne šole b) knjižna vzgoja

372.41/.45
cd 372.41/45 SVET iz besd 7
COBISS.SI-ID 122461184

55.
        SVET iz besed 7 : samostojni delovni zvezek za branje v 7. razredu devetletne osnovne šole in 6. razredu osemletne osnovne šole / Milena Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Rokus, 2004 ([Murska Sobota] : Eurotrade). - 245 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 961-209-279-6
a) reading - exercise b) primary school c) branje - vaja d) osnovna šola e) Bralna vzgoja - Vaje za osnovne šole f) knjižna vzgoja

372.41/.45
II 372.41/45 SVET iz besed 7
COBISS.SI-ID 213845248


372(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


56.
BAŠA, Metka, 1979-
        Izbrane kiparske tehnike za likovno izražanje predšolskih otrok : diplomska naloga / Metka Baša. - Ljubljana : [M. Baša], 2006. - 161 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 157. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
- - Izbrane kiparske tehnike za likovno izražanje predšolskih otrok : slike [Elektronski vir] / Tamara Mihelj. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) pre-school child b) art education c) predšolski otrok d) likovna vzgoja e) likovni razvoj f) kiparske tehnike

372.364:730.041(043.2)
Č II 372.3(043.2) BAŠA, M. Izbrane
COBISS.SI-ID 6629449

57.
DOMADENIK, Urška, 1983-
        Vloga umetnostnih in neumetnostnih besedil pri govornem razvoju predšolskega otroka : diplomska naloga / Urška Domadenik. - Ljubljana : [U. Domadenik], 2006. - 163 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) language development c) pre-school child d) govor e) jezikovni razvoj f) predšolski otrok g) govorni razvoj h) umetnostna besedila i) neumetnostna besedila

372.46(043.2)
Č II 372.4(043.2) DOMADENIK, U. Vloga
COBISS.SI-ID 6626889

58.
DRMAŽ, Sabina, 1980-
        Projektno učno delo ob tehniških dnevih na razredni stopnji. Tehnike izdelave voščilnic : "od ideje do izdelka" : diplomsko delo / Sabina Drmaž. - Ljubljana : [S. Drmaž], 2006. - 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 115-116. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) projektna metoda f) osnovna šola g) voščilnice h) papir

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) DRMAŽ, S. Projektno učno
COBISS.SI-ID 6636873

59.
GALUN, Ljubica, 1960-
        Razumevanje računskih algoritmov : diplomsko delo / Ljubica Galun. - Ljubljana : [L. Galun], 2006. - 81 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) teaching method c) primary school d) matematika e) didaktična metoda f) osnovna šola g) matematične analogije h) računski algoritmi i) računske operacije

372.851(043.2)
Č II 372.8(043.2) GALUN, L. Razumevanje
COBISS.SI-ID 6624329

60.
HORVAT, Mateja, 30.05.1978-
        Projektno učno delo ob tehniških dnevih. Medičarstvo in svečarstvo : "od ideje do izdelka" : diplomsko delo / Mateja Horvat. - Ljubljana : [M. Horvat], 2006. - 104 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 97-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) svečarstvo h) medičarstvo

372.862:665.18(043.2)
Č II 372.8(043.2) HORVAT, M. Projektno učno
COBISS.SI-ID 6636361

61.
IVANČIČ, Nina, 1978-
        Otroške predstave o rasti rastlin : diplomsko delo / Nina Ivančič. - Ljubljana : [N. Ivančič], 2005. - 153, [33] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 151-152. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) concept formation c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) oblikovanje pojma e) rastline f) razmnoževanje g) otroške predstave

372.857(043.2)
Č II 372.8(043.2) IVANČIČ, N. Otroške
COBISS.SI-ID 6627913

62.
JAVORNIK, Maja, 1982-
        Izdelava unikatnih daril iz gline pri tehniških dnevih na razredni stopnji : diplomsko delo / Maja Javornik. - Ljubljana : [M. Javornik], 2006. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 108. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) projektna metoda f) osnovna šola g) darila h) glina

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) JAVORNIK, M. Izdelava
COBISS.SI-ID 6637129

63.
JAVORŠEK, Urška, 1981-
        Cilji in metodični postopki pri likovnem projektu Čevlji v oddelku otrok, starih 5 do 6 let : diplomska naloga / Urška Javoršek. - Ljubljana : [U. Javoršek], 2006. - 101 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 101. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) art education c) project method d) predšolski otrok e) likovna vzgoja f) projektna metoda g) modno oblikovanje

372.3(043.2)
Č II 372.3(043.2) JAVORŠEK, U. Cilji
COBISS.SI-ID 6621257

64.
PLEŠEC, Elizabeta, 1982-
        Sprejemanje in tvorjenje zgodb v predšolskem obdobju : odziv otrok in tvorjenje zgodb na prebrana besedila : diplomska naloga / Elizabeta Plešec. - Ljubljana : [E. Plešec], 2006. - 57 f. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja. - Bibliografija: f. 57. - Izvleček ; Abstract
a) children's and youth literature b) pre-school child c) story telling d) mladinska književnost e) predšolski otrok f) pripovedovanje zgodb g) književna vzgoja

372.36:82-93(043.2)
Č II 372.3(043.2) PLEŠEC, E. Sprejemanje
COBISS.SI-ID 6619209

65.
SALOKAR, Jasna, 1963-
        Vpliv ustrezne motivacije na reševanje likovnih nalog : diplomsko delo / Jasna Salokar. - Ljubljana : [J. Salokar], 2006. - 74 f. : barvne ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 72-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) motivation c) likovna vzgoja d) motivacija e) likovne prvine f) risarski materiali

372.87(043.2)
Č II 372.8(043.2) SALOKAR, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 6629705

66.
SIMČIČ, Peter, 1969-
        Likovno izražanje čustev pri učencih na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Simčič Peter. - Ljubljana : [P. Simčič], 2006. - [73] f. : barvne ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. [73]. - Povzetek ; Resume. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) affectivity c) likovna vzgoja d) čustvenost e) likovno izražanje f) barve

372.87(043.2)
Č II 372.8(043.2) SIMČIČ, P. Likovno
COBISS.SI-ID 6621769

67.
SLABE, Helena, 1965-
        Spoznavanje in uporaba lesa v skupini 3-4 letnih otrok : diplomska naloga / Helena Slabe. - Ljubljana : [H. Slabe], 2006. - 62 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) engineering c) predšolski otrok d) tehnika e) aktivno učenje f) les g) izdelki

372.362(043.2)
Č II 372.3(043.2) SLABE, H. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 6630473

68.
ŠKVARČ, Polona, 1979-
        Projektno učno delo v osnovni šoli. Glina in dekorativni prijemi z glino : "od ideje do izdelka" : diplomsko delo / Polona Škvarč. - Ljubljana : [P. Škvarč], 2006. - 112 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) projektna metoda f) osnovna šola g) glina h) oblikovanje

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) ŠKVARČ, P. Projektno
COBISS.SI-ID 6621001

69.
ŠTAMFELJ, Dušanka, 1982-
        Učni transfer znanja reševanja aritmetičnih problemov na geometrijske : diplomsko delo / Dušanka Štamfelj. - Ljubljana : [D. Štamfelj], 2006. - 67 str., [12] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) problem solving c) matematika d) reševanje problemov e) učni prenos f) matematični problemi

372.851(043.2)
Č II 372.8(043.2) ŠTAMFELJ, D. Učni
COBISS.SI-ID 6621513

70.
ZORMAN, Martina, 1960-
        Ustvarjalne delavnice iz kartonske, plastične in kompleksne embalaže z otroki, starimi od 5-6 let : diplomska naloga / Martina Zorman. - Ljubljana : [M. Zorman], 2006. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja. - Bibliografija: str. 50. - Izvleček ; Summary
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) karton f) embalaža

372.364(043.2)
Č II 372.3(043.2) ZORMAN, M. Ustvarjalne
COBISS.SI-ID 6620745


373 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


71.
        KAKOVOST v kurikulu vrtca : od načel do izvedbe / [uredniški odbor Betka Vrbovšek ... [et al.] ; fotografija Tanja Todorović]. - Ljubljana : Supra, 2006 ([Ruše] : Babič). - 221 str. : fotogr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 961-91347-3-7
a) pre-school education b) curriculum c) teaching quality d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) kvaliteta pouka

373.2(063)(082)
373.2 KAKOVOST v kurikulu
COBISS.SI-ID 224299008

72.
        UMETNOST v kurikulu vrtca / [uredniški odbor Betka Vrbovšek ... et al.]. - Ljubljana : Supra, 2006 ([Bistrica ob Dravi] : Babič). - 211 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 961-91347-4-5
a) pre-school education b) curriculum c) music education d) art education e) dance f) predšolska vzgoja g) curriculum h) glasbena vzgoja i) likovna vzgoja j) ples k) gibalna vzgoja l) gledališka vzgoja

373.2(082)
37.03(082)
373.2 UMETNOST v kurikulu
COBISS.SI-ID 225696512


373(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


73.
PANTAR, Jožica
        Prvi stik staršev z vrtcem : diplomska naloga / Jožica Pantar. - Ljubljana : [J. Pantar], 2006. - 73 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) parent-school relation c) predšolski otrok d) odnos med starši in šolo e) vstop v vrtec

373.24-055.52(043.2)
Č II 373.2(043.2) PANTAR, J. Prvi
COBISS.SI-ID 6627145


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


74.
BEATON, Alan A.
        Dyslexia, reading, and the brain : a sourcebook of psychological and biological research / Alan A. Beaton. - 1st ed. - Hove, East Sussex ; New York : Psychology Press, cop. 2004. - XII, 348 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0412/2003026 192.html. - Bibliografija: str. 263-324. - Kazali
ISBN 1-84169-506-8 (hbk)
a) dyslexia b) reading difficulty c) laterality d) brain e) disleksija f) težave pri branju g) lateralnost h) možgani

376.36
376.36 BEATON, A. Dyslexia
COBISS.SI-ID 6610249

75.
BURDEN, Robert L.
        Dyslexia and self-concept : seeking a dyslexic identity / Robert Burden. - London ; Philadelphia : Whurr, cop. 2005. - VIII, 98 str. ; 24 cm

Ov. nasl.: Dyslexia & self-concept. - Bibliografija: str. 89-93. - Kazalo
ISBN 1-86156-483-X
a) dyslexia b) self-concept c) identity d) disleksija e) pojmovanje samega sebe f) identiteta

376.36
376.36 BURDEN, R. Dyslexia
COBISS.SI-ID 6606153

76.
GOLOB, Alenka
        Vseživljenjsko učenje odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo / Alenka Golob. - Ljubljana : [A. Golob], 2006. - 183 str., 3 str. pril. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 171-183. - Povzetek ; Summary. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mentally handicapped b) lifelong learning c) adult education d) attitude e) mentalno prizadeti f) vseživljenjsko učenje g) izobraževanje odraslih h) stališče i) inkluzija

376.4(043.2)
Č II 376.4 GOLOB, A. Vseživljenjsko
COBISS.SI-ID 6613833

77.
LOŽAR, Darinka
        Stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v načrtovanje in vrednotenje individualiziranega programa : magistrsko delo / Darinka Ložar. - Ljubljana : [D. Ložar], 2006. - 132 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 121-126. - Povzetek ; Summary. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) individualized teaching c) integration d) attitude e) razvojno moten otrok f) individualiziran pouk g) integracija h) stališče

376(043.2)
Č II 376(043.2) LOŽAR, D. Stališča
COBISS.SI-ID 6613321

78.
NUTBROWN, Cathy
        Inclusion in the early years : critical analyses and enabling narratives / Cathy Nutbrown and Peter Clough. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2006. - XII, 168 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 155-164. - Kazali
ISBN 1-4129-0813-2 (hbk) ISBN 1-4129-0814-0 (pbk)
a) backward child - England b) integration c) pre-school child d) razvojno moten otrok - Anglija e) integracija f) predšolski otrok g) inkluzija

376
376 NUTBROWN, C. Inclusion
COBISS.SI-ID 6627657

79.
        OTROCI s posebnimi potrebami : integracija in inkluzija / [uredil Božidar Založnik]. - Nova Gorica : Melior, Educa, 2006 (Ljubljana : Mond grafika). - 216 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija pri nekaterih poglavjih
ISBN 961-6039-75-X
a) backward child b) integration c) individualization d) razvojno moten otrok e) integracija f) individualizacija g) inkluzija

376(082)
376 OTROCI s posebnimi
COBISS.SI-ID 225897472

80.
ROGELJ, Simona
        Aktivna vključenost učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v proces inkluzivnega šolanja : magistrsko delo / Simona Rogelj. - Ljubljana : [S. Rogelj], 2006. - 124 str., [7] str. pril. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 115-124. - Povzetek ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) right to education c) integration d) primary school e) razvojno moten otrok f) pravica do izobraževanja g) integracija h) osnovna šola i) inkluzija j) strokovna pomoč

376(043.2)
Č II 376(043.2) ROGELJ, S. Aktivna
COBISS.SI-ID 6613577


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


81.
BAJC, Klemen, 1976-
        Pouk gospodinjstva v osnovnošolskem izobraževanju slepih in slobovidnih : diplomsko delo / Klemen Bajc. - Ljubljana : [K. Bajc], 2006. - 68 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. Biotehnična fak.
a) home economics b) visually handicapped - blind c) primary school d) gospodinjstvo e) vidno prizadeti - slepi f) osnovna šola g) Zavod za slepo in slabovidno mladino

376.32:372.864(043.2)
Č II 376.3(043.2) BAJC, K. Pouk
COBISS.SI-ID 6625097

82.
ČAKARMIŠ, Dušanka
        Stališča staršev do otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami : diplomsko delo / Dušanka Čakarmiš. - Ljubljana : [D. Čakarmiš], 1994. - 67 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 52-54. - Izvleček. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za defektologijo
a) backward child b) parent-school relation c) parental attitude d) razvojno moten otrok e) odnos med starši in šolo f) stališče staršev

376.4
Č II 376.4(043.2) ČAKARMIŠ, D. Stališča staršev
COBISS.SI-ID 6612297

83.
GRAČNAR, Ana
        Grafomotorika pri osebi s cerebralno paralizo : diplomsko delo / Ana Gračnar. - Ljubljana : [A. Gračnar], 2006. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 100-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) cerebral palsy b) graphomotor activity c) motor development d) cerebralna paraliza e) grafomotorika f) motorični razvoj g) grafomotorične vaje

376.2(043.2)
Č II 376.2(043.2) GRAČNAR, A. Grafomotorika
COBISS.SI-ID 6622025

84.
JOSIPOVIĆ, Slađana, 1980-
        Kaja - deklica z Rettovim sindromom : diplomsko delo / Slađana Josipović. - Ljubljana : [S. Josipović], 2006. - 143 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. - Bibliografija: str. 143. - Povzetek ; Summary
a) disease b) bolezen c) Rettov sindrom d) diagnostika e) terapija f) individualiziran program

376(043.2)
Č II 376(043.2) JOSIPOVIĆ, S. Kaja
COBISS.SI-ID 6623049

85.
KAUČEVIČ, Tanja, 1978-
        Otrok s hiperkinetičnim sindromom in psihomotorična terapija kot oblika pomoči : diplomsko delo / Tanja Kaučevič. - Ljubljana : [T. Kaučevič], 2006. - 78 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) hyperactivity b) therapy c) psychomotor activity d) hiperaktivnost e) terapija f) psihomotorika g) psihomotorična terapija h) hiperkinetični sindrom

376.5(043.2)
Č II 376.5(043.2) KAUČEVIČ, T. Otrok
COBISS.SI-ID 6636617

86.
LAZAR, Liljana, 1966-
        Pomoč osebam z večplastno motnjo pri poklicnem usposabljanju : diplomsko delo / Liljana Lazar. - Ljubljana : [L. Lazar], 2006. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) vocational training c) interes d) razvojno moten otrok e) poklicno usposabljanje f) interes g) tehnika in tehnologija h) mladostniki

376(043.2)
Č II 376(043.2) LAZAR, L. Pomoč
COBISS.SI-ID 6626121

87.
METLIKA, Nataša, 1981-
        Zgodnja obravnava deklice z razvojnimi težavami : diplomsko delo / Metlika Nataša. - Ljubljana : [N. Metlika], 2006. - 83 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) motor activity c) Down's syndrome d) razvojno moten otrok e) motorika f) Downov sindrom g) zgodnja obravnava h) individualiziran program

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) METLIKA, N. Zgodnja
COBISS.SI-ID 6623817

88.
NOVOSELC, Milena, 1957-
        Sodelovalno učenje pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Milena Novoselc. - Ljubljana : [M. Novoselc], 2006. - 57 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) learning c) razvojno moten otrok d) učenje e) sodelovalno učenje

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) NOVOSELC, M. Sodelovalno
COBISS.SI-ID 6622793

89.
SEVER, Andreja, 01.11.1981-
        Spoznajmo drugačnost : projekt : diplomsko delo / Andreja Sever. - Ljubljana : [A. Sever], 2006. - 85 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) social learning c) project d) razvojno moten otrok e) socialno učenje f) projekt g) drugačnost

376(043.2)
Č II 376(043.2) SEVER, A. Spoznajmo
COBISS.SI-ID 6625609

90.
SLAVIC, Tadeja, 1982-
        Starši - njihovo doživljanje in vrednotenje vključevanja otrok z motnjo v duševnem razvoju v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Tadeja Slavic. - Ljubljana : [T. Slavic], 2006. - 65 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 62. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) integration c) parental attitude d) razvojno moten otrok e) integracija f) stališče staršev g) Romi h) prilagojen program i) nižji izobrazbeni standardi

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) SLAVIC, T. Starši
COBISS.SI-ID 6635849

91.
TIČAR, Maša, 1982-
        Komunikacija gluhih in naglušnih oseb : diplomsko delo / Maša Tičar. - Ljubljana : [M. Tičar], 2006. - 60, [3] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk. - Bibliografija: f. 57-59. - Povzetek ; Abstract
a) aurally handicapped - deaf b) communication c) sign language d) slušno prizadeti - gluhi e) komunikacija f) znakovni jezik

376.33(043.2)
Č II 376.3(043.2) TIČAR, M. Komunikacija
COBISS.SI-ID 6630217


378 VISOKO ŠOLSTVO.


92.
        ACTIVE learning in higher education : proceedings of ALHE intensive programme 2005 in Riga, Latvia / D. Bluma, S. Kiefer (eds.). - Linz : Trauner, 2006. - 297 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Schriften der pädagogischen Akademie des Bundes in Oberösterreich ; 34)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 3-85487-981-4 !
a) higher education b) distance study c) activity method d) visokošolsko izobraževanje e) izobraževanje na daljavo f) aktivna metoda

378
378 ACTIVE learning
COBISS.SI-ID 6603849

93.
INTERNATIONAL Conference on the Legal Aspects of Quality Assurance and Accreditation (2006 ; Salzburg)
        Austria 2006 / International Conference on the Legal Aspects of Quality Assurance and Accreditation. - Salzburg : European Association for Education Law and Policy, ELA, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 31 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani samo pri nekaterih prispevkih
a) higher education b) quality of education c) visokošolsko izobraževanje d) kvaliteta izobraževanja

378
COBISS.SI-ID 6599753


39 ETNOLOGIJA.


94.
VERGINELLA, Marta
        Ženska obrobja : vpis žensk v zgodovino Slovencev / Marta Verginella. - Ljubljana : Delta, 2006 ([Ljubljana] : Simčič). - 203 str. ; 22 cm. - (Delta : zbirka za ženske študije in feministično teorijo)

Bibliografija: str. 193-203
ISBN 961-90867-8-3
a) female - Slovenia - historiography b) ženska - Slovenija - zgodovinski pregled c) feminizem d) emancipacija

396(497.4)(091)
396 VERGINELLA, M. Ženska
COBISS.SI-ID 56955905


39(043.2) ETNOLOGIJA.


95.
BOGDAN, Ana, 1981-
        Samoumevnost materinstva v (post)moderni družini : diplomsko delo / Ana Bogdan. - Ljubljana : [A. Bogdan], 2006. - 98 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) sex difference c) ideology d) mother e) družina f) spolna razlika g) ideologija h) mati i) materinstvo j) modernost

396.6(043.2)
Č II 39(043.2) BOGDAN, A. Samoumevnost
COBISS.SI-ID 6635081

96.
KOFLER, Vanja, 1983-
        Literarnoteoretični pogledi na pravljico J. in W. Grimma Janko in Metka : diplomska naloga / Vanja Kofler. - Ljubljana : [V. Kofler], 2006. - 62 f. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pravljica c) Janko in Metka d) analiza

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) KOFLER, V. Literarno
COBISS.SI-ID 6619721

97.
KRIŽMAN, Julijana, 1962-
        Pripovedovanje in branje pravljic v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Julijana Križman. - Ljubljana : [J. Križman], 2006. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pre-school child c) pravljica d) predšolski otrok

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) KRIŽMAN, J. Pripovedovanje
COBISS.SI-ID 6626633


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


98.
        NARAVOSLOVJE 7 : 7. razred devetletke. Učbenik / Andreja Kolman ... [et al.] ; [ilustratorka Kristina Krhin ; fotografije Alenka Gaberščik ... et al.]. - 2. izd., 1. natis, prenovljena izd. - Ljubljana : Rokus, 2006 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 174 str. : ilustr. ; 31 cm

8.000 izv.
ISBN 961-209-578-7
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje

5(075.2)
II 5 NARAVOSLOVJE 7 Učbenik
COBISS.SI-ID 225881088

99.
RICHTER, Marjan
        Naše morje : okolja in živi svet Tržaškega zaliva = Our sea : the environments and living world of the Gulf of Trieste / [besedilo in fotografije] Marjan Richter ; [prevod Peter Altshul]. - Piran : Sijart, 2005 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 382 str. : ilustr. ; 24 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Partnerstvo za morje / Mitja Bricelj: str. 6-9. - Bibliografija: str. 368-371. - Kazali
ISBN 961-90692-8-5
a) ecology b) ekologija c) Jadransko morje d) biološka raznovrstnost e) obalni pas f) geološka dediščina g) morske rastline h) morske živali i) Tržaški zaliv

502/504
502/504 RICHTER, M. Naše morje
COBISS.SI-ID 222657280

100.
VRHOVSKI Mohorič, Mojca
        Gradiva za vaje iz metodike SN in SD (naravoslovja in družboslovja) : 2003/2004 : 2004/2005 / Mojca Vrhovski. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2005. - 153 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 152-153
a) didactics - exercise b) didaktika - vaja

502/504
Č II 5 VRHOVSKI, M. Gradiva
COBISS.SI-ID 6633033


51 MATEMATIKA.


101.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 6. Učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar ; stripi Vasja Kožuh, Iztok Sitar ; fotografije Miha Maček ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 (Kranj : Gorenjski tisk). - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

4.000 izv.
ISBN 961-209-573-6
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 6
COBISS.SI-ID 226026752

102.
DORNIK, Marjana
        Kocka 6 : matematika za 6. razred osnovne šole / Marjana Dornik, Maja Turk, Majda Vehovec ; [ilustracije Kostja Gatnik, tehnične ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 260 str. : ilustr. ; 29 cm

- - Kocka 6 : matematika za 6. razred osnovne šole : rešitve / Marjana Dornik, Maja Turk, Majda Vehovec. - 27 str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 961-241-082-8
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) DORNIK, M. Kocka 6
COBISS.SI-ID 225103616

103.
SHIGA, Koji, 1930-
        A mathematical gift. Vol. 3, The interplay between topology, functions, geometry, and algebra / Koji Shiga, Toshikazu Sunada ; translated by Elko Tyler. - Providence : American Mathematical Society, AMS, 2005, cop. 1996. - VIII, 129 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Mathematical world ; vol. 23)

Prevod dela: Kokosei ni okuru sugaku
ISBN 0-8218-3284-0
a) mathematics b) matematika c) topologija

515.1
515.1 SHIGA, K. Mathematical
COBISS.SI-ID 6601033

104.
        SVET matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 4. razred osemletne in 5. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [tehnične risbe Syncomp]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

Vsebina:
Del 1 / [ilustracije Uroš Hrovat, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS]. - 87 str. + [7] f. pril.
Del 2 / [ilustracije Uroš Hrovat ; fotografije Primož Bedenk in arhiv DZS]. - 95 str.
- - Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Rešitve vaj. - 19 str. ; 28 cm
ISBN 86-341-3626-4
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) začetni pouk

51(075.2)
II 51(075.2) SVET matematičnih 5
COBISS.SI-ID 218627328

105.
UENO, Kenji, 1945-
        A mathematical gift. Vol. 1, The interplay between topology, functions, geometry, and algebra / Kenji Ueno, Koji Shiga, Shigeyuki Morita ; translated by Elko Tyler. - Providence : American Mathematical Society, AMS, 2003, cop. 1995. - IX, 136 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Mathematical world ; vol. 19)

Prevod dela: Kokosei ni okuru sugaku
ISBN 0-8218-3282-4
a) mathematics b) matematika c) topologija

515.1
515.1 UENO, K. Mathematical
COBISS.SI-ID 6597193

106.
UENO, Kenji, 1945-
        A mathematical gift. Vol. 2, The interplay between topology, functions, geometry, and algebra / Kenji Ueno, Koji Shiga, Shigeyuki Morita ; translated by Elko Tyler. - Providence : American Mathematical Society, AMS, 2004, cop. 1995. - IX, 128 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Mathematical world ; vol. 20)

Prevod dela: Kokosei ni okuru sugaku
ISBN 0-8218-3283-2
a) mathematics b) matematika c) topologija

515.1
515.1 UENO, K. Mathematical
COBISS.SI-ID 6600777

107.
WILLIAMS, Kenneth Raynor, 1912-1989
        Discover vedic mathematics : a practical system based on sixteen simple formulae from the vedas / Kenneth Williams. - 5th ed. - Lancs : Inspiration Books, 2004, cop. 1984. - 197 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 1-902517-13-X
a) mathematics b) matematika c) vedska matematika

51
Č II 51 WILLIAMS, K. Discover
COBISS.SI-ID 6602569


51(043.2) MATEMATIKA.


108.
GREGORČIČ, Špela, 1983-
        Uporaba kompleksne analize : diplomsko delo / Špela Gregorčič. - Ljubljana : [Š. Gregorčič], 2006. - 83 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) kompleksna analiza d) izolirane singularne točke e) konformne preslikave

517(043.2)
Č II 51(043.2) GREGORČIČ, Š. Uporaba
COBISS.SI-ID 6624073

109.
SIMONČIČ, Miha, 1982-
        Verižni ulomki : diplomsko delo / Miha Simončič. - Ljubljana : [M. Simončič], 2006. - 78 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) verižni ulomki

511(043.2)
Č II 51(043.2) SIMONČIČ, M. Verižni ulomki
COBISS.SI-ID 6635337


53 FIZIKA.


110.
        PHYSIKUS [Elektronski vir] : interaktivna učna pustolovščina : fizika je lahko zabavna! / uredil Mitja Pucer ; prevedla in priredila Irena Samide ; glas Maja Moll. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2006. - 2 el. optični diska (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm. - (Multimedija / Mladinska knjiga)

Sistemske zahteve: Windows 95/98/NT/XP. - Nasl. z ov. - CD-ROMA v škatli 19 x 14 cm
a) interaktivna slikanica b) računalniške igrice c) CD-ROM

53
Č cdr 53 PHYSIKUS 2 CD-ROMA
COBISS.SI-ID 6609737


54 KEMIJA.


111.
EMOTO, Masaru, 1943-
        Sporočilo vode / [besedilo in fotografije] Masaru Emoto ; [prevod iz nemščine Irena Jarc ; uvodni besedili k slovenski izdaji Janko Jamšek, Igor Kononenko ; dodatne fotografije Urban Golob, Janez Pukšič]. - Ljubljana : Sanje, 2004 ([Ljubljana] : Hren). - 151 str. : ilustr. ; 27 cm

Voda je zrcalo duše / Janko Jamšek: str. 4-7. - Razmišljanje ob slovenski izdaji / Igor Kononenko: str. 8-9
ISBN 961-6387-37-5
a) chemistry b) kemija c) vodni kristali d) antropozofija e) voda f) oblikovanje g) vplivi h) agregatna stanja

546
546 EMOTO, M. Sporočilo vode
COBISS.SI-ID 128909312


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


112.
KOMEL, Radovan
        Genetika : od dvojne vijačnice do kloniranja : učbenik za gimnazije in srednje tehniške šole / Radovan Komel ; [ilustratorka Mojca Sekulič Fo ; fotografije Fotospring ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006. - 127 str. : barvne ilustr. ; 21 x 29 cm

4.000 izv.
ISBN 961-209-636-8
a) Genetika - Učbeniki za srednje šole

575(075.3)
57(075.3) KOMEL, R. Genetika
COBISS.SI-ID 225752320

113.
KREFT, Samo
        Genetika in evolucija : biologija za gimnazije / Samo Kreft in Sonja Krapež ; [ilustracije Rajmond Cindrić ; fotografije Peter Skoberne, arhiv založbe, Inštitut za varovanje zdravja - Oddelek za medicinsko genetiko]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 103 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 961-241-086-0
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk

57(075.3)
57(075.3) KREFT, S. Genetika
COBISS.SI-ID 225728768

114.
PODOBNIK, Andrej
        Biologija : učbenik za splošne gimnazije. Raznolikost živih bitij / Andrej Podobnik, Dušan Devetak [in Tone Novak] ; [vprašanja za poglavje Raznolikost živih bitij je sestavila Nada Devetak ; ilustracije narisala Marija Prelog in Narcis Mršić ; urednik fotografskega gradiva Igor Longyka]. - 2. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 273 str. : ilustr. ; 26 cm

Predgovor / urednica in strokovno-redakcijski odbor: str. 3. - Bibliografija pri večini poglavij. - Povzetek pri nekaterih poglavjih. - Kazalo
ISBN 86-341-1898-3
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk e) botanika f) zoologija

57(075.3)
57(075.3) PODOBNIK, A. Biologija
COBISS.SI-ID 128488960

115.
VOET, Donald
        Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level / Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt. - 2nd ed. - Hoboken (New Jersey) : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

Potiskani spojni listi. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-471-21495-7
a) biochemistry b) biokemija c) biokemija - učbeniki za visoke šole

577.1/.2(075.8)
57 VOET, D. Fundamentals
COBISS.SI-ID 56029185


61 MEDICINA.


116.
BIZJAK, Evalda, 1965-
        Poročilo o izvajanju praktičnega dela v podiplomskem programu specializacije Pomoč z umetnostjo - umetnostna terapija / Evalda Bizjak. - Hotinja vas : [E. Bizjak], 2006. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Specializantka podiplomskega programa Pomoč z umetnostjo - praktični del
a) psychotherapy b) practical work c) psihoterapija d) praktično delo e) umetnostna terapija

615.851
Č II 615.851 BIZJAK, E, Poročilo
COBISS.SI-ID 6634057

117.
BUCIK, Katja
        Poročila o izvajanju praktičnega dela / Katja Bucik. - Nova Gorica : [K. Bucik], 2004. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Specializantka podiplomskega programa Pomoč z umetnostjo - praktični del
a) psychotherapy b) practical work c) psihoterapija d) praktično delo e) plesno-gibalna terapija

615.851
Č II 615.851 BUCIK, K. Poročila
COBISS.SI-ID 6632777

118.
CAF, Bojana
        Poročilo o izvajanju praktičnega dela na področju plesne terapije / Bojana Caf. - Maribor : [B. Caf], 1999. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Specializantka podiplomskega programa Pomoč z umetnostjo - praktični del
a) psychotherapy b) practical work c) psihoterapija d) praktično delo e) plesna terapija

615.851
Č II 615.851 CAF, B. Poročilo
COBISS.SI-ID 6633545

119.
FICKO, Alenka, 1975-
        Poročilo o izvajanju praktičnega dela v ustanovah / Alenka Ficko. - Maribor : [A. Ficko], 2005. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Specializantka podiplomskega programa Pomoč z umetnostjo - praktični del
a) psychotherapy b) practical work c) psihoterapija d) praktično delo e) likovna terapija

615.851
Č II 615.851 FICKO, A. Poročilo
COBISS.SI-ID 6633289

120.
FURLAN, Mojca, 1964-
        Poročilo o izvajanju hospitacij / Mojca Furlan. - Ljubljana : [M. Furlan], 2000. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Specializantka podiplomskega programa Pomoč z umetnostjo - praktični del
a) psychotherapy b) practical work c) psihoterapija - praktično delo d) umetnostna terapija

615.851
Č II 615.851 FURLAN, M. Poročilo
COBISS.SI-ID 6634313

121.
GARVAS, Melita, 1973-
        Samouresničevanje v ustvarjalnih dejavnostih pomoči z umetnostjo : uporaba pristopov pomoči z umetnostjo pri delu z različnimi skupinami in posamezniki : specialistično delo / Melita Garvas. - Ljubljana : [M. Garvas], 2006. - 156 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 141-142. - Povzetek ; Abstract. - Specialistično delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) psychotherapy b) fine arts c) creativity d) psihoterapija e) likovna umetnost f) ustvarjalnost g) likovna terapija h) dramska terapija i) pomoč z umetnostjo j) samouresničevanje

615.851(043.2)
II 615.851 GARVAS, M. Samouresničevanje
COBISS.SI-ID 6614089

122.
IVERSEN, Leslie L.
        Speed, ecstasy, ritalin : the science of amphetamines / Leslie Iversen. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2006. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip065/20050365 91.html. - Bibliografija: str. 179-208. - Kazali
ISBN 0-19-853-089-7 ! (hbk) ISBN 0-19-853-089-3 !
a) drug addiction - narcotic b) zasvojenost z drogami - narkotik c) amfetamini d) ekstazi

61
61 IVERSEN, L. Speed
COBISS.SI-ID 6628425

123.
MARINIČ, Dragica
        Poročilo o izvajanju praktičnega dela / Dragica Marinič. - Ljubljana : [D. Marinič], 2004. - 36 f. ; 30 cm

Specializantka podiplomskega programa Pomoč z umetnostjo - praktični del
a) psychotherapy b) practical work c) psihoterapija d) praktično delo e) umetnostna terapija

615.851
Č II 615.851 MARINIČ, D. Poročilo
COBISS.SI-ID 6634569

124.
MEDEN-Klavora, Vlasta
        Likovna ustvarjalnost in psihotična motnja : doktorska disertacija / Vlasta Meden Klavora. - Ljubljana : [V. Meden-Klavora], 2006. - 212 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 189-197. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Institutum Studiorum Humanitatis, Fak. za podiplomski humanistični študij
a) mental illness b) psychotherapy c) psychoanalysis d) duševna bolezen e) psihoterapija f) psihoanaliza g) likovna ustvarjalnost h) likovna terapija

615.851(043.3)
II 615.851 MEDEN, V. Likovna
COBISS.SI-ID 1235853

125.
PLUT, Štefan
        Anatomija in fiziologija človeka. Učbenik / Štefan Plut ; [ilustracije Tomaž Amon]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 215 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 215. - Kazalo
ISBN 86-341-2962-4
a) human biology - textbook b) secondary education c) humana biologija - učbenik d) srednješolski pouk

611(075.3)
II 61 PLUT, Š. Anatomija
COBISS.SI-ID 218013440

126.
        A TRAINING manual for theatre work in social fields / edited by Bernadette Cronin, Sieglinde Roth, Michael Wrentschur. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Brandes & Apsel, 2005. - 268 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Wissen & praxis ; 135)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 3-86099-335-6
a) psychotherapy b) dramatization c) project method d) psihoterapija e) dramatizacija f) projektna metoda g) dramska terapija h) ogrožene skupine

615.851
615.851 TRAINING manual
COBISS.SI-ID 6611017

127.
VALENTINČIČ, Jana Maja, 1960-
        Poročila o izvajanju praktičnega dela / Jana Maja Valentinčič. - Ljubljana : [J. M. Valentinčič], 2002. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Specializantka podiplomskega programa Pomoč z umetnostjo - praktični del
a) psychotherapy b) practical work c) psihoterapija d) praktično delo e) umetnostna terapija

615.851
Č II 615.851 VALENTINČIČ, J. Poročila
COBISS.SI-ID 6633801


61(043.2) MEDICINA.


128.
KOS, Katja, 24.07.1977
        Potrebe starejših : diplomsko delo / Kos Katja. - Ljubljana : [K. Kos], 2006. - 83 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) elderly person b) social security c) starejša oseba d) socialna varnost e) staranje f) ostareli g) pomoč na domu h) oskrbolvalci i) oskrbovalke

612.67(043.2)
Č II 61(043.2) KOS, K. Potrebe starejših
COBISS.SI-ID 6622281

129.
STAREŠINIČ, Barbara, 1980-
        Opismenjevanje odrasle osebe po poškodbi možganov : diplomsko delo / Barbara Starešinič. - Ljubljana : [B. Starešinič], 2006. - 72, [89] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 70-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
- - Opismenjevanje odrasle osebe po poškodbi možganov [Elektronski vir] / Barbara Starešinič. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) brain injury b) adult c) reading d) writing e) možganska poškodba f) odrasli g) pisava h) branje

616.831-005.1:372.41/46-053.8(043.2)
Č II 61(043.2) STAREŠINIČ, B. Opismenjevanje
COBISS.SI-ID 6623561


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


130.
ULCEJ, Lovro, 1979-
        Digitalno krmiljeni modeli izmeničnih elektromotorjev : diplomsko delo / Lovro Ulcej. - Ljubljana : [L. Ulcej], 2006. - 113 f. : ilustr., graf. prikazi, načrti ; 30 cm

Bibliografija: f. 82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
- - Digitalno krmiljeni modeli izmeničnih elektromotorjev : slike, predstavitev, filmi, grafi, risbe, električno vezje, program mikrokrmilnika [Elektronski vir] / L. Ulcej. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) electronics b) programming c) elektrotehnika d) programiranje e) mikrokrmilniki f) Bascom g) napetost

621.3:37(043.2)
Č II 62(043.2) ULCEJ, L. Digitalno
COBISS.SI-ID 6619977


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


131.
SLAMERŠEK, Andreja, 1980-
        Talna makrofavna na pašniku drobnice pri Velikih Laščah : diplomsko delo / Andreja Slameršek. - Ljubljana : [A. Slameršek], 2006. - X, 97 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 94-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) deževniki d) pedobiologija e) makrofavna f) pašniki

631.4(043.2)
Č II 63(043.2) SLAMERŠEK, A. Talna
COBISS.SI-ID 6629193


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


132.
VRHOVAC, Milijana, 1978-
        Razumevanje izbranih prehranskih pojmov in priporočil pri odraslih : diplomsko delo / Milijana Vrhovac. - Ljubljana : [M. Vrhovac], 2006. - 88 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-88. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) nutrition b) adult c) prehrana d) odrasli e) prehranska priporočila f) zdrava prehrana g) maščobe

641(043.2)
Č II 64(043.2) VRHOVAC, M. Razumevanje
COBISS.SI-ID 6622537


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


133.
TEPINA, Borko
        Spoznajmo likovni svet 6 : likovna vzgoja za 6. razred osnovne šole / [[besedilo in] ilustracije] Borko Tepina ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 104 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-241-089-5
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja d) osnovnošolski pouk

7(075.2)
II 7 TEPINA, B. Spoznajmo II 7 TEPINA, B. Spoznajmo 6
COBISS.SI-ID 225825280


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


134.
BILBIJA, Saša, 1977-
        Od abstraktnega h konkretnemu : diplomsko delo / Saša Bilbija. - Ljubljana : [S. Bilbija], 2006. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) abstraktna umetnost d) impresionizem e) konkretna umetnost

7.038(043.2)
Č II 7(043.2) BILBIJA, S. Od abstraktnega
COBISS.SI-ID 6624585

135.
PELICON, Martin, 1980-
        Ekscesi v urbanem prostoru : grafiti in zunanje oglaševanje : diplomsko delo / Martin Pelicon. - Ljubljana : [M. Pelicon], 2006. - 73 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) advertising b) urban area c) oglaševanje d) mestno področje e) grafiti

7.021.346:711.5(043.2)
Č II 7(043.2) PELICON, M. Ekscesi
COBISS.SI-ID 6629961


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


136.
GORJUP, Tomaž
        Tomaž Gorjup : barvni prostori - koloristički prostori : eppur si muove : Galerija učiteljskog fakulteta od 23. 05. do 15. 06. 2006. - Zagreb : Učiteljski fakultet, 2006. - [12 str.] : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl.
a) painting - catalogue b) slikarstvo - katalog

75 Gorjup T.
75 GORJUP, T. Tomaž Gorjup
COBISS.SI-ID 6628681


78 GLASBA.


137.
BITENC, Janez, 1925-2005
        V Afriko [Glasbeni tisk] / Janez Bitenc ; [ilustrirala Petra Preželj]. - Ljubljana : Mladika, 2006 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 27 str. : ilustr., note ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Liščki)

ISBN 961-205-128-3 ISMN M-9009040-0-3
a) otroške pesmi b) glasbeni tisk

784.67
78 BITENC, J. V Afriko
COBISS.SI-ID 226038016

138.
        GLASBA 4, 5, 6 : pregled znanja za 2. triletje osnovne šole / [zbrala Mira Prel]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nsal.
ISBN 86-11-17470-4
a) Glasbena vzgoja - Preglednice b) učbeniki za osnovne šole

78(075.2)
78 GLASBA 4 5 6 Pregled
COBISS.SI-ID 226397440

139.
        GLASBA 7. Pregled znanja za 7. razred osnovne šole / [zbrala Jelka Veit]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([10]) str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17607-3
a) music education b) glasbena vzgoja c) preglednice

78(075.2)
78 GLASBA 7 Pregled
COBISS.SI-ID 226227456

140.
        GLASBA 8. Pregled znanja za 8. razred osnovne šole / [zbrala Mira Prel]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([10] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nsal.
ISBN 86-11-17608-1
a) music education - exercise b) primary education c) glasba - vaja d) osnovnošolski pouk e) preglednice

78(075.2)
78 GLASBA 8 Pregled
COBISS.SI-ID 226394112

141.
JEŽ-Brezavšček, Brina
        K novi dimenziji [Zvočni posnetek] = Towards a new dimension / Brina Jež Brezavšček. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, p 1992-1997, cop. [2005] (Ljubljana : ZKP RTV Slovenija). - 1 CD (77 min, 50 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (11 str.). - (Ars Slovenica)

Izvajalci : Branko Brezavšček, violina, Rohan de Saram, violončelo, Marianne Schroeder, klavir, Božo Rogelja, oboa, Alojz Zupan, klarinet, Boris Šurbek, tolkala, Nataša Barbara Gračner, glas, Komorni ansambel RTV Slovenija, dirigent Kristjan Ukmar. - Vsebina: Pozejdon za violino solo = Poseidon for violin solo ; Meditacija v petih odslikavah za violončelo and piano = Meditation in five images for violoncello and piano ; Aulofonia domestica za oboo, klarinet in tolkala = Aulofonia domestica for oboe, clarinet and percussion ; Pet vzdušij = Five atmospheres ; Mobile magico za ansambel = Mobile magico for ensemble
Ed. DSS 200551 Edicije DSS
a) music b) glasba c) sodobna glasba d) slovenska glasba e) slovenski skladatelji f) 20. st.

78
cd 78 JEŽ, B. K novi
COBISS.SI-ID 226679040


78(043.2) GLASBA.


142.
ANŽUR, Renata, 1982-
        Pesemsko gradivo za otroške pevske zbore : diplomsko delo / Renata Anžur. - Ljubljana : [R. Anžur], 2006. - 82 str., [59] str. pril. : tabele, note ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) singing c) primary school d) glasbena vzgoja e) petje f) osnovna šola g) pevski zbori

784.95-053.5(043.2)
Č II 78(043.2) ANŽUR, R. Pesemsko
COBISS.SI-ID 6620489


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


143.
        THEATRE histories : an introduction / Phillip B. Zarilli ... [et al.] ; general editor Gary Jay Williams. - New York ; London : Routledge, cop. 2006. - XXXI, 544 str. : ilustr., zvd ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0519/2005027 639.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 0-415-22727-5 (hbk) ISBN 0-415-22728-3 (pbk)
a) theatre - historiography b) gledališče - zgodovinski pregled

792
792 THEATRE histories
COBISS.SI-ID 6602057


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


144.
PIRC, Mateja, 1981-
        Spoznavanje italijanske kulture v plesno-gledališki igri Pinocchio : diplomsko delo / Pirc Mateja. - Ljubljana : [M. Pirc], 2006. - 106 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-91. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Plesno-gledališka igra Pinocchio [Elektronski vir] / Mateja Pirc. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) dance b) creativity c) motion d) ples e) ustvarjalnost f) gibanje g) ustvarjalni gib

793.3:37(043.2)
Č II 79(043.2) PIRC, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 6630729


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


145.
        PUPPETRY in education and therapy : unlocking doors to the mind and heart / edited by Matthew Bernier and Judith O'Hare ; foreword by Susan Linn. - Bloomington : AuthorHouse, cop. 2005. - XVII, 212 str. : ilustr. : ; 28 cm

Bibliografija: str. 199-212
ISBN 1-4208-8460-3
a) puppetry b) therapy c) backward child d) lutke e) terapija f) razvojno moten otrok

792.97
II 792.97 PUPPETRY in education
COBISS.SI-ID 6601801


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


146.
        Z Indijanskim taborom v svet doživetij : Kolpa, 15.7. - 26.7.2005 / [bilten uredili [in] fotografije Gregor Rožanc ... [et al.]. - Ljubljana : Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, 2005. - [20] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm

Ov. nasl. - 200 izv. - "Izvajalci projekta - študentje Socialne pedagogike - skupine Štrbci" ---> na hrbtni str. ov.
a) open air activities b) dejavnosti na prostem c) indijanski tabori d) doživljajska pedagogika

796.1
796.1 Z INDIJANSKIM taborom
COBISS.SI-ID 6614857


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


147.
        SLOVENŠČINA 4. Pregled znanja za 4. razred osnovne šole / [zbrala Radoja Javornik ; ilustrator Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17468-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) preglednice

811.163.6(075.2)
811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 4 Pregled
COBISS.SI-ID 226226944

148.
        SLOVENŠČINA 5. Pregled znanja za 5. razred osnovne šole / [zbrala Metka Berdajs ; ilustrator Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17467-4
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) preglednice

811.163.6(075.2)
811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 5 Pregled
COBISS.SI-ID 226277120

149.
        SLOVENŠČINA 6. Pregled znanja za 6. razred osnovne šole / [zbrala in uredila Alenka Kepic Mohar ; ilustrator Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17507-7
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) preglednice

811.163.6(075.2)
811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 6 Pregled
COBISS.SI-ID 226277376

150.
        SLOVENŠČINA 7. Pregled znanja za 7. razred osnovne šole / [zbrala Milena Čuden ; ilustrator Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nasl.
- - Slovenščina 7 : dodatek. - [4] str. ; 24 cm
ISBN 86-11-17471-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) preglednice

811.163.6(075.2)
811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 7 Pregled
COBISS.SI-ID 226277888

151.
        SLOVENŠČINA 8. Pregled znanja za 8. razred osnovne šole / [zbrala Milena Čuden ; ilustrator Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17472-0
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) preglednice

811.163.6(075.2)
811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 8 Pregled
COBISS.SI-ID 226278144

152.
        SLOVENŠČINA 9. Pregled znanja za 9. razred osnovne šole / [zbrala Milena Čuden ; ilustrator Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

Ov. nasl.
ISBN 86-11-17430-5
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) preglednice

811.163.6(075.2)
811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 9 Pregled
COBISS.SI-ID 226278400


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


153.
MIRJANIĆ, Anita
        Tečaj retorike / Anita Mirjanić ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006. - 47 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Učiteljeva knjižnica)

2.000 izv. - Bibliografija: str. [48]
ISBN 961-209-643-0
a) retorika b) priročniki

82(035)
82 MIRJANIĆ, A. Tečaj retorike
COBISS.SI-ID 226120448


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


154.
        The ANNOTATED classic fairy tales / edited with an introduction and notes by Maria Tatar ; translations by Maria Tatar. - 1st ed. - New York ; London : Norton, cop. 2002. - XXI, 449 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 429-443. - Kazalo
ISBN 0-393-05163-3
a) fairy tale b) pravljica

82-93
82-93 ANNOTATED classic
COBISS.SI-ID 6596169


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


155.
MAIER, John
        Antigona, Kralj Ojdip, Sofoklej : vodnik po dramah Antigona in Kralj Ojdip : [za maturo in domače branje] / [John Maier, Adam Stewart ; prevod Irma Kern Slapar ; avtor dodatnega besedila Jure Šink]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005 ([Ljubljana] : Pleško). - 69 str. ; 21 cm. - (Sparknotes : najpopularnejši literarni vodniki)

Drugi podnasl. naveden na ov. knj. - Avtorja navedena na ov. in kolofonu. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 69
ISBN 961-209-467-5
a) Sophocles (495-406 pr.n.št.) b) stara grška tragedija c) književne vsebine d) literarne osebe e) matura f) priročniki

821.14'02.09 Sophocles
821.14 MAIER, J. Antigona
COBISS.SI-ID 218114560


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


156.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Zgodbe iz Narnije. Čarovnikov nečak / C. S. Lewis ; [prevedla Miriam Drev ; ilustracije Pauline Baynes]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 166 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: The chronicle of Narnia. The magician's nephew
ISBN 86-11-17396-1

821.111
821.111 LEWIS C. S. Zgodbe iz Narnije
COBISS.SI-ID 223804928

157.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Kamen modrosti / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda. - 7. ponatis. - Ljubljana : Epta, cop. 2004 ([Nova Gorica : Soča]). - 238 str. ; 20 cm

Prevod dela: Harry Potter and the philosopher's stone
ISBN 961-6018-75-7 !

821.111-93-312.9
821.111 ROWLING , J. Harry Potter
COBISS.SI-ID 2437523


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


158.
ROBERTS, Nora
        Skrite sanje / Nora Roberts ; [prevod Franjo Jamnik]. - Izola : Meander, 2004 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 366, VIII str. ; 22 cm. - (Beli meander)

Prevod dela: Holding the dream. - Pravo avtoričino ime je Elly Wilder
ISBN 961-6473-26-3

821.111(73)-31
821.111(73) ROBERTS, N. Skrite sanje
COBISS.SI-ID 214029824


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


159.
        The ANNOTATED brothers Grimm / Jacob and Wilhelm Grimm ; edited with a preface and notes by Maria Tatar ; translations by Maria Tatar ; introduction by A.S. Byatt. - 1st ed. - New York ; London : Norton, cop. 2004. - XLVII, 462 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0410/2003022 244.html. - Prevod dela: Kinder- und Hausmärchen. - Bibliografija: str. 449-459
ISBN 0-393-05848-4
a) fairy tale b) pravljica

821.112.2.09
821.112.2.09 ANNOTATED brothers Grimm
COBISS.SI-ID 6596425


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


160.
        KDO se skriva v ogledalu? : berilo za šesti razred 9-letne in peti razred 8-letne osnovne šole / [sestavili] Berta Golob ... [et al.] ; [ilustracije Maša Kozjek ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 199 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Lahki učbeniki)

Bibliografija: str. 192-194. - Kazalo
ISBN 86-11-16889-5
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) čitanke

821.163.6-82(075.2)
821.163.6(075.2) KDO se skriva Berilo 6.r.
COBISS.SI-ID 220961792

161.
KOSOVEL, Srečko
        Izbrana pisma / Srečko Kosovel ; [izbral Ludwig Hartinger ; opombe sestavil Aleš Berger]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 324 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Klasiki Kondorja ; zv. 47)

ISBN 86-11-17385-6
a) Kosovel, Srečko (1904-1926) b) slovenski pesniki c) 20.st.

821.163.6
821.163.6 KOSOVEL, S. Izbrana
COBISS.SI-ID 225681920

162.
KOVIČ, Kajetan
        Sled sence zarje / Kajetan Kovič. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006 (Ljubljana : Delo). - 137 str. ; 23 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 57)

ISBN 961-213-150-3
a) slovenski književniki b) eseji

821.163.6.09
821.163.6.09 KOVIČ, K. Sled sence
COBISS.SI-ID 225156096

163.
LEVSTIK, Fran
        Najdihojca na dedovem kolenci / Fran Levstik ; naslikala Jelka Godec Schmidt ; izbral in uredil ter z opombami opremil Ivan Bizjak. - Ljubljana : Prešernova družba, 2006. - 103 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sedmerica velikih)

Nekaj besed o Najdihojci, ki sedi na dedovem kolenci / Ivan Bizjak: str. 100-101
ISBN 961-6512-51-X

821.163.6-93-1
821.163.6 LEVSTIK, F. Najdihojca
COBISS.SI-ID 225889280

164.
MAHNIČ, Joža
        Od Zoisa prek moderne do Kocbeka / Joža Mahnič. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006 (v Ljubljani : Delo). - 388 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Razprave in eseji ; 58)

ISBN 961-213-151-1
a) literature b) literatura c) literarni zgodovinarji d) literarne kritike e) eseji

821.163.6.09(081)
821.163.6.09 MAHNIČ, J. Od Zoisa
COBISS.SI-ID 226045184

165.
ŠTEFAN, Anja
        Sto ugank / Anja Štefan ; [ilustrirala] Jelka Reichman. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - [44] str. : barvne ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

ISBN 86-11-15562-9
a) uganke

821.163.6-93
II 821.163.6 ŠTEFAN, A. Sto ugank
COBISS.SI-ID 224702720

166.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Nimaš pojma / Janja Vidmar ; [ilustriral Svjetlan Junaković]. - Ljubljana : Mladika, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 107 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 44)

ISBN 961-205-126-7

821.163.6
821.163.6 VIDMAR, J. Nimaš
COBISS.SI-ID 225103872


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


167.
MIKLAVC Pintarič, Simona
        Geografija 7. Priročnik za učitelje : [za pouk geografije v sedmem razredu devetletne osnovne šole] / Simona Miklavc Pintarič in Sabina Popit ; [tehnične risbe Samo Kramberger]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Maribor] : Dravski tisk). - 87 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Raziskovalec 7)

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 86-341-3610-8
a) geography - teachers' guide b) geografija - priročnik za učitelje

91(075.2)
II 91(075.2) MIKLAVC, S. Geografija 7
COBISS.SI-ID 224007168


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


168.
        HISTORY teaching in Austria : the nazy era and the holocaust. - Vienna : Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, bm:bwk, cop. 2000. - 52 str. : ilustr. ; 21 cm

a) history b) curriculum - Austria c) zgodovina d) kurikulum - Avstrija e) nacizem f) holokavst

94:371.3
94:371.3 HISTORY teaching
COBISS.SI-ID 512007451

169.
        ZGODNJI srednji vek 1 [Elektronski vir] / strani, vsebino, in karte oblikovalo Svarog - izobraževalni zavod ; odgovoren za izvedbo projekta Gregor Godec ... [et al.] ; ostali sodelavci Tomaž Kovačič ... [et al.] ; naloge za reševanje je izdelala Pia, Velenje. - Miklavž : Svarog - izobraževalni zavod ; Velenje : Pia, cop. 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Minimalne sistemske zahteve: resolucija 800 * 600 (16 kbit barve); brskalnik Internet Explorer (od 4.0 dalje) ter Netscape Navigator (od 4.0 dalje). - Vsebuje: 54 fotografij in slik, 20 preglednih zemljevidov, 10 animacij in časovni trak,naloge za preverjanje znanja, skupno več kot 140 strani. - Učni pripomoček pri pouku zgodovine v 7. razredu OŠ in 1. letniku gimnazije
a) Zgodovina - Srednji vek - Elektronski viri

94(100)(086.2.034)
cdr 94 ZGODNJI srednji vek
COBISS.SI-ID 16912439

170.
        ZGODNJI srednji vek 2 [Elektronski vir] / strani, vsebino, in karte oblikovalo Svarog - izobraževalni zavod ; odgovoren za izvedbo projekta Gregor Godec, ... [et al.] ; ostali sodelavci Tomaž Kovačič ... [et al.] ; naloge za reševanje je izdelala Pia, Velenje. - Miklavž : Svarog - izobraževalni zavod ; Velenje : Pia, cop. 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Minimalne sistemske zahteve: resolucija 800 * 600 (16 kbit barve); brskalnik Internet Explorer (od 4.0 dalje) ter Netscape Navigator (od 4.0 dalje). - Vsebuje: 41 fotografij in slik, 24 preglednih zemljevidov, 5 animacij in časovni trak,naloge za preverjanje znanja, skupno več kot 120 strani. - Učni pripomoček pri pouku zgodovine v 7. razredu OŠ in 1. letniku gimnazije
a) Zgodovina - Srednji vek - Elektronski viri

94(100)(086.2.034)
cdr 94 ZGODNJI srednji vek
COBISS.SI-ID 16912695


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


171.
CORSELLIS, John
        Slovenija 1945 : smrt in preživetje po drugi svetovni vojni / John Corsellis in Marcus Ferrar ; [prevedla Evelina Ferrar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 345 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: Slovenia 1945
ISBN 86-11-17459-3
a) refugee - Slovenia - 1945 b) begunci - Slovenija - 1945 c) državljanska vojna d) politično nasilje e) revolucija f) domobranci g) vojni begunci h) politična emigracija i) druga svetovna vojna j) vojni zločini k) spomini

94(497.4)
94(497.4) CORSELLIS, J. Slovenija 1945
COBISS.SI-ID 224978176

172.
VODOPIVEC, Peter
        Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18.stoletja do konca 20. stoletja / Peter Vodopivec ; [imensko kazalo Andrej Nešović ; tematski zemljevidi Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 630 str. : zvd ; 24 cm

Bibliografija: str. 608-616. - Kazalo
ISBN 961-241-091-7
a) history - Slovenia - 19th - 20th cent. b) zgodovina - Slovenija - 19. - 20. stol. c) zgodovinski pregledi

94(497.4)"18/19"
94(497.4) VODOPIVEC, P. Od Pohlinove
COBISS.SI-ID 226123264


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO