VSEBINAjulij 2006004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


1.
CERAR, Maja, 1978-
        Internet - virtualno shajališče mladih : primerjave socialnih interakcij v realnem in virtualnem okolju : diplomsko delo / Maja Cerar. - Ljubljana : [M. Cerar], 2006. - 186 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 172-176. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social interaction b) youth c) communication d) self-evaluation e) socialna interakcija f) mladina g) komunikacija h) samovrednotenje i) internet j) virtualnost

004.738.5:316.77-053.6(043.2)
Č II 004(043.2) CERAR, M. Internet
COBISS.SI-ID 6701129


159.9 PSIHOLOGIJA.


2.
RUMPF, Joachim
        Vikati, udarati, uništavati : kako postupati s agresivnom djecom / Joachim Rumpf ; [prijevod Katarina Vilić]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006. - 108 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Psihologija u praksi)

Prevod dela: Schreien, schlagen, zerstören. - Bibliografija: str. 105-108
ISBN 953-191-299-8
a) aggressiveness b) child psychology c) agresivnost d) psihologija otroka

159.922.7
159.922.7 RUMPF, J. Vikati
COBISS.SI-ID 6687561


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


3.
BUHVALD, Helena, 21.03.1981
        Trema in izvajalska anksioznost med učitelji in učenci : diplomsko delo / Helena Buhvald. - Ljubljana : [H. Buhvald], 2006. - 79 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-73. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) anxiety b) music c) achievement d) anksioznost e) glasba f) uspešnost g) trema h) izvajalska anksioznost i) glasbeniki j) nastopanje

159.942(043.2)
Č II 159.9(043.2) BUHVALD, H. Trema
COBISS.SI-ID 6723913

4.
DOBLEHAR, Urška, 1977-
        Vloga staršev pri osamosvajanju mladostnika : diplomsko delo / Doblehar Urška. - Ljubljana : [U. Doblehar], 2006. - 104 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) emancipation c) parent role d) adolescent e) emancipacija f) vloga staršev g) osamosvajanje h) šola za starše

159.922.8(043.2)
Č II 159.9(043.2) DOBLEHAR, U. Vloga
COBISS.SI-ID 6700361

5.
GOSTEČNIK, Petra, 1981-
        Primerjava stresogenih dejavnikov pri učiteljih in defektologih : diplomsko delo / Petra Gostečnik. - Ljubljana : [P. Gostečnik], 2006. - 96 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika. - Bibliografija: str. 88-91. - Povzetek ; Abstract
a) mental stress b) special school teacher c) duševni stres d) specialni pedagog e) stresogeni dejavniki f) reakcije

159.944:376(043.2)
Č II 159.9(043.2) GOSTEČNIK, P. Primerjava
COBISS.SI-ID 6686281

6.
JAKLIČ, Tanja, 1975-
        Pogostost uporabe miselnih vzorcev v osnovni šoli : diplomsko delo / Tanja Jaklič. - Ljubljana : [T. Jaklič], 2006. - 106 str., [15] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 103-106. - Povzetek ; abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning habit b) learning strategy c) učne navade d) strategija učenja e) miselni vzorci

159.953.4(043.2)
Č II 159.9(043.2) JAKLIČ, T. Pogostost
COBISS.SI-ID 6713161

7.
JASTROBNIK, Mateja, 1981-
        Primerjava samopodobe učencev s specifičnimi učnimi težavami in učencev brez specifičnih učnih težav : diplomsko delo / Mateja Jastrobnik. - Ljubljana : [M. Jastrobnik], 2006. - 132 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 125-131. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) self-esteem c) achievement gain d) anxiety e) učne težave f) pojmovanje samega sebe g) šolska uspešnost h) anksioznost

159.922.7(043.2)
Č II 159.9(043.2) JASTROBNIK, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 6708809

8.
JEREB, Janja, 27.08.1982-
        Vloga socialnega pedagoga pri premagovanju stresa učiteljev : diplomsko delo / Janja Jereb. - Ljubljana : [J. Jereb], 2006. - 55, [4] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mental stress b) educationalist c) place of work d) duševni stres e) pedagog f) delovno mesto g) premagovanje stresa

159.944.4:37.011.3-051(043.2)
Č II 159.9(043.2) JEREB, J. Vloga
COBISS.SI-ID 6713417

9.
KAČIČNIK, Saša, 1981-
        Revolucija spolnih vlog - ženske brez otrok : diplomsko delo / Saša Kačičnik. - Ljubljana : [S. Kačičnik], 2006. - 142 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sex role b) female c) identity d) vloga spola e) ženska f) identiteta g) materinstvo h) ženske brez otrok

159.922.1-055.2(043.2)
Č II 159.9(043.2) KAČIČNIK, S. Revolucija
COBISS.SI-ID 6718793

10.
OROŽ, Branka, 1968-
        Učne težave in vloga socialnega pedagoga v prvi in drugi triadi osnovne šole : diplomsko delo / Branka Orož. - Ljubljana : [B. Orož], 2006. - 105 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-93. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) learning difficulty b) educationalist c) primary school d) učne težave e) pedagog f) osnovna šola

159.953.5:376.5(043.2)
Č II 159.9(043.2) OROŽ, B. Učne
COBISS.SI-ID 6713673

11.
UKMAR, Urška, 1980-
        Samopodoba učencev s specifičnimi učnimi težavami : diplomsko delo / Urška Ukmar. - Ljubljana : [U. Ukmar], 2006. - 81 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning difficulty b) self-esteem c) achievement gain d) učne težave e) pojmovanje samega sebe f) šolska uspešnost

159.922.7(043.2)
Č II 159.9(043.2) UKMAR, U. Samopodoba
COBISS.SI-ID 6698825


17(043.2) ETIKA.


12.
KRANJEC, Karmen, 1982-
        Otroci iz velikih družin : diplomsko delo / Karmen Kranjec. - Ljubljana : [K. Kranjec], 2006. - 111, [38] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-110. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) family size b) sibling c) interpersonal relations d) velikost družine e) bratje in sestre f) medosebni odnosi

173(043.2)
Č II 17(043.2) KRANJEC, K. Otroci
COBISS.SI-ID 6698569

13.
MOŽINA, Lea
        Mladostnik v družini : diplomsko delo / Lea Možina. - Ljubljana : [L. Možina], 2006. - 112 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-92. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) family c) interpersonal relations d) adolescent e) družina f) medosebni odnosi

173-053.6(043.2)
Č II 17(043.2) MOŽINA, L. Mladostnik
COBISS.SI-ID 6706249


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


14.
KLEMENČIČ, Lea
        Avtoriteta v očeh dveh generacij : diplomska naloga / Lea Klemenčič. - Ljubljana : [L. Klemenčič], 2006. - 87 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) authoritarian education b) authority c) family education d) avtokratična vzgoja e) avtoriteta f) družinska vzgoja g) permisivna vzgoja

316.462(043.2)
Č II 3(043.2) KLEMENČIČ, L. Avtoriteta
COBISS.SI-ID 6724425

15.
LEŠNJAK, Aleksandra, 1976-
        Družabno življenje v Kranju med leti 1900 in 1920 : diplomsko delo / Aleksandra Lešnjak. - Kranj : [A. Lešnjak], 2006. - 85 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) Kranj - domoznanstvo b) družabno življenje c) prosti čas d) zabava e) rekreacija f) 20. st.

316.7(497.4)(043.2)
Č II 3(043.2) LEŠNJAK, A. Družabno
COBISS.SI-ID 6724937

16.
MERZEL, Majda, 1976-
        Socialni, kulturni in ekonomski kapital mladostnikov kot protiutež novi revščini : diplomsko delo / Majda Merzel. - Ljubljana : [M. Merzel], 2006. - 116 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-98. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) poverty b) information c) adolescent d) revščina e) informacija f) adolescent g) socialni kapital h) nova revščina i) prikrajšanost

316.34-053.6(043.2)
Č II 3(043.2) MERZEL, M. Socialni
COBISS.SI-ID 6693961


33(043.2) GOSPODARSTVO.


17.
MODIC, Suzana, 1982-
        Menedžment prostovoljnega dela v slovenskih neprofitno-volonterskih organizacijah : vpliv organizacije na motivacijo za prostovoljno delo in delovanje prostovoljcev : diplomsko delo / Suzana Modic. - Ljubljana : [S. Modic], 2006. - 92 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) voluntary work b) motivation c) prostovoljno delo d) motivacija e) neprofitne organizacije f) menedžment

331.578.2:364(043.2)
Č II 330(043.2) MODIC, S. Menedžment
COBISS.SI-ID 6704457


34(043.2) PRAVO.


18.
PELIPENKO, Urška, 1979-
        Nasilje nad otroki, pravice otrok ter problematika nasilja nad otroki v gorenjski regiji : diplomska naloga / Urška Pelipenko. - Ljubljana : [U. Pelipenko], 2006. - 65 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) rights of the child b) battered child c) pravice otroka d) mučen otrok e) trpinčenje f) zloraba

343.62(043.2)
Č II 34(043.2) PELIPENKO, U. Nasilje
COBISS.SI-ID 6714441

19.
VELEČIČ, Maja, 1982-
        Vzroki in posledice družinskih umorov - prerez življenjskih zgodb storilcev : diplomsko delo / Maja Velečič. - Ljubljana : [M.Velečič], 2006. - 76, XXXI str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) crime b) life story c) delikt d) življenjska pot e) umori f) družinski umori g) storilci h) žrtve i) motivi

343.61(043.2)
Č II 34(043.2) VELEČIČ, M. Vzroki in
COBISS.SI-ID 6692937

20.
VIDMAR, Maja, 25.05.1977
        Otrokove pravice, prenova vrtčevskega kurikula in delo nevladnih organizacij na področju otrokovih pravic : diplomska naloga / Maja Vidmar. - Ljubljana : [M. Vidmar], 2006. - 50 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 48-50. - Povzetek ; Final edit. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) rights of the child b) curriculum c) pre-school education d) NGO e) pravice otroka f) kurikulum g) predšolska vzgoja h) nevladna organizacija

342.72/.73-053.2(043.2)
Č II 34(043.2) VIDMAR, M. Otrokove
COBISS.SI-ID 6723657


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
POSVET ob 10. obletnici Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom in ob 40. obletnici Pedagoškega inštituta (2005 ; Rogaška Slatina)
        Deset let korakov h kakovostni vzgoji in izobraževanju za vse : zbornik posveta ob 10. obletnici Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom in ob 40. obletnici Pedagoškega inštituta, [Rogaška Slatina, 3. 11.-5. 11. 2005] / [uredniški odbor Tatjana Vonta, Damjana Jurman, Tina Zagorski]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2006 ([Ljubljana] : Sic). - 168 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Prispevki v slov. ali srb. hrv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 961-6086-33-2
a) development of education - conference b) quality of education c) razvoj vzgoje in izobraževanja - konferenca d) kvaliteta izobraževanja

37(063)(082)
II 37 POSVET Deset let
COBISS.SI-ID 226452480

22.
STROJIN, Marja
        Otroci potrebujejo mejo : [priročnik za starše] / Marja Strojin. - Ljubljana : Otroci, 2006. - 57 str. : ilustr. ; 20 cm

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 961-91281-3-3
a) family education - reference book b) parent-child relation c) družinska vzgoja - priročnik d) odnos med starši in otrokom

37.018(035)
37.018 STROJIN, M. Otroci
COBISS.SI-ID 225540864

23.
TURK Riga, Nataša, 1974-
        Tekmovalnost in sodelovanje v šoli in družbi : magistrsko delo / Nataša Turk Riga. - Ljubljana : [N. Turk Riga], 2006. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-77. - Povzetek ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) competition b) cooperation c) teacher d) society e) tekmovanje f) sodelovanje g) učitelj h) družba

37.01(043.2)
Č II 37.01 TURK RIGA, N. Tekmovalnost
COBISS.SI-ID 6693449


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


24.
GRUBAR, Jasmina, 1981-
        Romski otroci pri predmetu družba v 5. razredu : diplomsko delo / Jasmina Grubar. - Ljubljana : [J. Grubar], 2006. - 51, [8] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. [58-59]. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) teaching method c) gypsy d) primary school e) družba f) didaktična metoda g) cigan h) osnovna šola i) Romi j) Dolenjska

372.48:397(043.2)
II 372.4(043.2) GRUBAR, J. Romski
COBISS.SI-ID 6718537

25.
MEDIJA, Katja, 1982-
        Doživljanje šolske neuspešnosti : diplomsko delo / Katja Medija. - Ljubljana : [K. Medija], 2006. - 89, [7] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) school failure b) fear c) primary school d) šolski neuspeh e) strah f) osnovna šola

37.015.3(043.2)
Č II 37(043.2) MEDIJA, K. Doživljanje
COBISS.SI-ID 6710345

26.
PINTER, Brigita, 1981-
        Trening socialnih veščin učencev tretjega razreda redne osnovne šole : diplomsko delo / Brigita Pinter. - Ljubljana : [B. Pinter], 2006. - 73, [7] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) social integration b) skill c) socialization d) socialna integracija e) spretnost f) socializacija g) socialne veščine h) trening

37.035(043.2)
Č II 37(043.2) PINTER, B. Trening
COBISS.SI-ID 6724681

27.
PURGER, Monika, 1981-
        Poučevanje in psihoanaliza : diplomsko delo / Monika Purger. - Ljubljana : [M. Purger], 2006. - 51 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching b) psychoanalysis c) teacher-pupil relation d) transfer e) pouk f) psihoanaliza g) odnos med učiteljem in učencem h) transfer

37.01(043.2)
Č II 37(043.2) PURGER, M. Poučevanje
COBISS.SI-ID 6689097

28.
SARIĆ, Monika, 1981-
        Ustvarjalno pisanje v devetletni osnovni šoli : diplomsko delo / Monika Sarić. - Ljubljana : [M. Sarić], 2006. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) composition b) creativity c) primary school d) ustvarjalnost e) kreativno pisanje f) osnovna šola

37.036:372.45(043.2)
Č II 37(043.2) SARIĆ, M. Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 6709321

29.
SENJUR, Nataša, 1978-
        Zasebno šolstvo: primer škotske zasebne šole St. George's School for Girls : diplomsko delo / Nataša Senjur. - Ljubljana : [N. Senjur], 2006. - 78 str, 45 f. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk. - Bibliografija: str. 76-77. - Izvleček ; Abstract
a) private school - Scotland b) education system - Scotland c) girls' school d) privatna šola - Škotska e) sistem vzgoje in izobraževanja - Škotska f) dekliška šola

37.058(043.2)
Č II 37(043.2) SENJUR, N. Zasebno šolstvo
COBISS.SI-ID 6704201

30.
ZUPAN, Bernardka, 1984-
        Vpliv gospodarstva na razvoj predšolske dejavnosti v občini Litija : diplomska naloga / Bernardka Zupan. - Ljubljana : [B. Zupan], 2006. - 91 str. : graf. prokazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) educational institution c) local community d) economic conditions e) predšolska vzgoja f) vzgojno-izobraževalna ustanova g) krajevna skupnost h) gospodarski pogoji i) Litija

372:338.012(043.2)
Č II 372.3(043.2) ZUPAN, B. Vpliv
COBISS.SI-ID 6716233


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


31.
        NACIONALNI kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj : različite perspektive / Branislava Baranović ... [et al.] ; urednica Branislava Baranović. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, cop. 2006. - 338 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Znanost i društvo ; 18)

Bibliografija na dnu strani in na koncu prispevkov
ISBN 953-6218-28-3
a) compulsory education - Croatia b) curriculum c) obvezno šolanje - Hrvaška d) kurikulum

371.214(497.5)
371.214 NACIONALNI kurikulum
COBISS.SI-ID 6681929

32.
ZRIMŠEK, Nataša, 1972-
        Na žirafinem hrbtu [Elektronski vir] : didaktične igre za prvi razred osnovne šole / Nataša Zrimšek, Vida Manfreda Kolar ; [ilustratorja Damijan Stepančič, Gorazd Vahen]. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm

a) beginning learning b) didaktična igra - CD ROM c) začetno učenje

371.3
cdr 371.3 ZRIMŠEK, N. Na žirafinem
COBISS.SI-ID 8015924


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


33.
KAVS, Mojca, 1980-
        Možnosti ekskurzij v Zgornjem Posočju v obliki projektnega dela : diplomsko delo / Mojca Kavs. - Ljubljana : [M. Kavs], 2006. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika. - Bibliografija: str. 93-94. - Povzetek ; Abstract
a) excursion b) project method c) primary school d) projektna metoda e) ekskurzija f) osnovna šola g) Posočje

371.388.8(043.2)
Č II 371.3(043.2) KAVS, M. Možnosti
COBISS.SI-ID 6694729

34.
PAPEŽ, Nadja, 1982-
        Možnosti ekskurzij na Dolenjskem v obliki projektnega učnega dela : diplomsko delo / Nadja Papež. - Ljubljana : [N. Papež], 2006. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika. - Bibliografija: str. 104-105. - Povzetek ; Abstract
a) excursion b) project method c) primary school d) projektna metoda e) ekskurzija f) osnovna šola g) Dolenjska

371.388.8(043.2)
Č II 371.3(043.2) PAPEŽ, N. Možnosti
COBISS.SI-ID 6694473


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


35.
DOLES, Tadeja, 1982-
        Stališča učiteljev v občini Trebnje do učnega načrta za glasbeno vzgojo v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Tadeja Doles. - Ljubljana : [T. Doles], 2006. - 70, [4] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) curriculum c) attitude d) primary school e) glasbena vzgoja f) kurikulum g) stališče h) osnovna šola

372.878(043.2)
Č II 372.8(043.2) DOLES, T. Stališča
COBISS.SI-ID 6691913

36.
        POZDRAVLJEN, svet : berilo za pouk književnosti : 3. razred osemletne in 4. razred devetletne osnovne šole / [sestavila] Barbara Hanuš ; [ilustriral Matjaž Schmidt ; pri izbiri besedil z notnim zapisom je sodeloval Igor Cvetko]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Maribor] : Ma-tisk). - 3 zv. (64; 52; 56 str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Vedež 4)

Podnasl. v kolofonu: Berilo za tretji razred osemletne in četrti razred devetletne osnovne šole. - Kje poiščemo pesmi, pravljice in igre: zv. 3, str. 53-56. - Kazalo
ISBN 86-341-3079-7 (komplet)
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk

372.46
II 372.46(075.2) POZDRAVLJEN, svet Berilo 4
COBISS.SI-ID 128129792


372(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


37.
ABRAMIČ, Sonja, 1965-
        Uporaba književnih besedil v podaljšanem bivanju : diplomsko delo / Sonja Abramič. - Ljubljana : [S. Abramič], 2006. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk. - Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Abstract
a) children's and youth literature b) leisure c) primary school d) mladinska književnost e) prosti čas f) osnovna šola g) književna vzgoja h) literarnoestetsko doživljanje i) podaljšano bivanje

372.41(043.2)
Č II 372.4(043.2) ABRAMIČ, S. Uporaba
COBISS.SI-ID 6699849

38.
BAJT, Edi
        Projektno učno delo. Možnosti uporabe multimedije pri projektnem učnem delu pri pouku tehnike in tehnologije in izbirnih predmetih obdelava gradiv : diplomsko delo / Edi Bajt. - Ljubljana : [E. Bajt], 2006. - 156 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 156. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) project method c) multimedia method d) primary school e) tehnika f) projektna metoda g) multimedijska metoda h) osnovna šola i) ciciCad

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) BAJT, E. Projektno
COBISS.SI-ID 6695241

39.
BAJT, Nina, 1983-
        Dan dejavnosti v Ajdovski jami : diplomsko delo / Nina Bajt. - Ljubljana : [N. Bajt], 2006. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) geography c) curriculum d) družba e) geografija f) kurikulum g) Ajdovska jama h) družboslovje i) dejavnosti

372.48:551.435.84(043.2)
Č II 372.4(043.2) BAJT, N. Dan
COBISS.SI-ID 6712393

40.
BONČINA, Sara, 1981-
        Ustvarjalni gib z uporabo kartic "Plešem!" : diplomska naloga / Sara Bončina. - Ljubljana : [S. Bončina], 2006. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) motion c) creativity d) ples e) gibanje f) ustvarjalnost g) ustvarjalni gib h) didaktične kartice

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) BONČINA, S. Ustvarjalni gib
COBISS.SI-ID 6702665

41.
BOŽIČ, Simona, 1979-
        Primerjava pouka književnosti v slovenskem učnem načrtu in načrtu nemško govoreče dežele : diplomsko delo / Simona Božič. - Ljubljana : [S. Božič], 2006. - 121 f. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk. - Bibliografija: f. 120-121. - Povzetek ; Zusammenfassung
a) Slovenian language b) German language c) curriculum d) primary school e) slovenščina f) nemščina g) kurikulum h) osnovna šola i) književna vzgoja

372.882(043.2)
Č II 372.8(043.2) BOŽIČ, S. Primerjava pouka
COBISS.SI-ID 6700105

42.
BRIŠAR, Romana
        Matematika v projektu "To sem jaz" : diplomska naloga / Romana Brišar. - Ljubljana : [R. Brišar], 2006. - 54, [4] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 54. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) pre-school child c) teaching method d) curriculum e) matematika f) predšolski otrok g) didaktična metoda h) kurikulum

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) BRIŠAR, R. Matematika
COBISS.SI-ID 6717513

43.
CEFERIN, Marija Melita, 1983-
        Spoznavanje rastlin v vrtcu : diplomska naloga / Marija Melita Ceferin. - Ljubljana : [M. M. Ceferin], 2006. - 112, [20 str. pril.] : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 110-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) rastline f) konstruktivizem g) otroške predstave

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) CEFERIN, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 6722121

44.
CIPERLE, Sanda, 1964-
        Popoldanska delavnica in igralna urica za otroke in starše : diplomska naloga / Sanda Ciperle. - Domžale : [S. Ciperle], 2006. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) creativity c) predšolski otrok d) ustvarjalnost e) delavnice f) družinska igra

372.364(043.2)
Č II 372.3(043.2) CIPERLE, S. Popoldanska
COBISS.SI-ID 6696265

45.
CVEK, Nina, 1982-
        Gibalne dejavnosti pri pouku naravoslovja : diplomsko delo / Nina Cvek. - Ljubljana : [N. Cvek], 2006. - 52, [1] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-50. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Gibalne dejavnosti pri pouku naravoslovja [Elektronski vir] / Nina Cvek. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) science education b) motion c) creativity d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) gibanje f) ustvarjalnost g) ustvarjalni gib

372.857:50(043.2)
Č II 372.8(043.2) CVEK, N. Gibalne
COBISS.SI-ID 6696009

46.
ERMAN, Sabina, 1981-
        Tehniška ustvarjalnost ob izdelkih pletarstva : diplomsko delo / Sabina Erman. - Ljubljana : [S. Erman], 2006. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 92. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) projektna metoda f) osnovna šola g) pletarstvo h) izdelki

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) ERMAN, S. Tehniška
COBISS.SI-ID 6690121

47.
FAŠALEK, Jasmina, 1981-
        Medkulturna mladinska književnost v revijah za predšolske otroke : odziv otrok in tvorjenje zgodb na prebrana besedila : diplomska naloga / Jasmina Fašalek. - Ljubljana : [J. Fašalek], 2006. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja. - Bibliografija: f. 83-84. - Povzetek ; Summary
a) children's and youth literature b) pre-school child c) tolerance d) mladinska književnost e) predšolski otrok f) toleranca g) Cicido (revija)

372.36:82-93(043.2)
Č II 372.3(043.2) FAŠALEK JASMINA Medkulturna
COBISS.SI-ID 6714953

48.
GARANTINI, Mihaela, 1981-
        Spoznavanje rastline fižola v vrtcu : diplomska naloga / Mihaela Garantini. - Ljubljana : [M. Garantini], 2006. - 92 str., [11] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) fižol f) opazovanje g) konstruktivizem h) otroške predstave

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) GARANTINI, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 6710089

49.
GOVEDNIK, Darja, 1970-
        Naravoslovne dejavnosti za malčke : diplomska naloga / Darja Govednik. - Ljubljana : [D. Govednik], 2006. - 125 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-125. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) practical work c) pre-school child d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) praktično delo f) predšolski otrok g) aktivno učenje

372.36:50(043.2)
Č II 372.3(043.2) GOVEDNIK, D. Naravoslovne
COBISS.SI-ID 6722889

50.
HOČEVAR, Mojca, 1971-
        Raziskovalne igre s plastenkami : diplomska naloga / Mojca Hočevar. - Ljubljana : [M. Hočevar], 2006. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja. - Bibliografija: str. 84. - Sinopsis ; Summary
a) pre-school child b) experiment c) play d) predšolski otrok e) eksperiment f) igra g) raziskovalne igre h) aktivno učenje i) konstruktivizem

372.362(043.2)
Č II 372.3(043.2) HOČEVAR, M. Raziskovalne
COBISS.SI-ID 6692425

51.
HRENK, Sanja, 1977-
        Otroške predstave o puščavi : diplomska naloga / Sanja Hrenk. - Ljubljana : [S. Hrenk], 2006. - 59, [4] f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 58-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) concept formation c) pre-school child d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) oblikovanje pojma f) predšolski otrok g) puščava h) otrokove predstave

372.857(043.2)
Č II 372.8(043.2) HRENK, S. Otroške
COBISS.SI-ID 6722633

52.
JANŠA, Suzana, 1979-
        Izdelki iz suhe robe na razredni stopnji : diplomsko delo / Suzana Janša. - Ljubljana : [S. Janša], 2006. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) projektna metoda f) osnovna šola g) suha roba h) les i) izdelki

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) JANŠA, S. Izdelki
COBISS.SI-ID 6688073

53.
JEROVŠEK, Irena, 1976-
        Vpliv metodičnih postopkov na likovno predstavitev človeške figure : diplomska naloga / Irena Jerovšek. - Ljubljana : [I. Jerovšek], 2006. - 154 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 154. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) art education c) teaching method d) predšolski otrok e) likovna vzgoja f) didaktična metoda g) človeška figura

372.3(043.2)
Č II 372.3(043.2) JEROVŠEK, I. Vpliv
COBISS.SI-ID 6715465

54.
KNAP, Tanja, 1979-
        Matematične pravljice : diplomsko delo / Tanja Knap. - Ljubljana : [T. Kanp], 2006. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 142-143. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) teaching objective c) cognitive development d) matematika e) učni cilj f) kognitivni razvoj g) matematične pravljice

372.851(043.2)
Č 372.8(043.2) KNAP, T. Matematične
COBISS.SI-ID 6709833

55.
KOŠIR, Alenka, 1980-
        Projektno učno delo v podaljšanem bivanju - vezenje : diplomsko delo / Alenka Košir. - Ljubljana : [A. Košir], 2006. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) projektna metoda f) osnovna šola g) vezenje h) podaljšano bivanje

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) KOŠIR, A. Projektno
COBISS.SI-ID 6695497

56.
MAKŠE, Irena, 1982-
        Razvoj in razumevanje številskih sistemov : diplomsko delo / Irena Makše. - Ljubljana : [I. Makše], 2006. - 57 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) number system b) calculation c) primary school d) številski sistem e) računanje f) osnovna šola

372.851(043.2)
Č II 372.8(043.2) MAKŠE, I. Razvoj
COBISS.SI-ID 6699337

57.
MARINKO, Katarina, 1980-
        Teoretične vsebine v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole pri pouku športne vzgoje - primer delovnega zvezka : diplomsko delo / Katarina Marinko. - Ljubljana : [K. Marinko], 2006. - 109, [60] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 105-109. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) curriculum c) textbook d) primary school e) kurikulum f) športna vzgoja g) učbenik h) osnovna šola

372.879.6(043.2)
Č II 372.8(043.2) MARINKO, K. Teoretične
COBISS.SI-ID 6684233

58.
MATJAŠIČ, Alenka, 1980-
        Uporaba in izdelava priložnostnih igrač v oddelkih drugega starostnega obdobja v vrtcu : diplomska naloga / Alenka Matjašič. - Ljubljana : [A. Matjašič], 2006. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 56. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) toy d) predšolski otrok e) praktično delo f) igrača

372.364(043.2)
Č II 372.3(043.2) MATJAŠIČ, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 6707785

59.
PAHOR, Tina, 1981-
        Pletarstvo ob tehniških dnevih na predmetni stopnji : diplomsko delo / Tina Pahor. - Ljubljana : [T. Pahor], 2006. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) projektna metoda f) osnovna šola g) pletarstvo h) izdelki

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) PAHOR, T. Pletarstvo
COBISS.SI-ID 6694217

60.
PEKOLJ, Petra, 1982-
        Igre z žogo v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Petra Pekolj. - Ljubljana : [P. Pekolj], 2006. - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 154-155. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) ball game c) primary school d) igra z žogo e) športna vzgoja f) osnovna šola

372.879.6(043.2)
Č II 372.8(043.2) PEKOLJ, P. Igre z žogo
COBISS.SI-ID 6685001

61.
PLETERŠEK, Tanja, 1984-
        Izvajanje glasbenih dejavnosti v predšolskem obdobju po kurikulumu za prvo starostno skupino otrok : diplomska naloga / Tanja Pleteršek. - Ljubljana : [T. Pleteršek], 2006. - 43 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) curriculum c) pre-school child d) glasbena vzgoja e) kurikulum f) predšolski otrok

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) PLETERŠEK, T. Izvajanje
COBISS.SI-ID 6715209

62.
PODRŽAJ, Meta, 1979-
        Izdelava oblačil iz papirja s 3- do 5-letnimi otroki : diplomska naloga / Meta Podržaj. - Ljubljana : [M. Podržaj], 2006. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) papir f) oblačila

372.364(043.2)
Č II 372.3(043.2) PODRŽAJ, M. Izdelava
COBISS.SI-ID 6690377

63.
POJE, Petra, 1978-
        Dnevi branja kot motivacija staršev za skupno branje z otroki : diplomsko delo / Petra Poje. - Ljubljana : [P. Poje], 2006. - 64 str. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk. - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Summary
a) reading b) motivation c) parent role d) branje e) motivacija f) vloga staršev g) bralni razvoj h) Dnevi branja (festival)

372.41(043.2)
Č II 372.4(043.2) POJE, P. Dnevi branja
COBISS.SI-ID 6700617

64.
REBEC, Suzana, 1980-
        Obravnava fantastične pripovedi v drugem triletju devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Suzana Rebec. - Ljubljana : [S. Rebec], 2006. - 62, [15] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 60-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) teaching c) mladinska književnost d) pouk e) fantastična pripoved f) katarza g) književni pouk

372.882(043.2)
Č II 372.8(043.2) REBEC, S. Obravnava
COBISS.SI-ID 6709577

65.
ROLIH Frančič, Branka, 1982-
        Glasbena pravljica v kurikulumu za vrtce in podaljšanem bivanju v osnovni šoli : diplomska naloga / Branka Rolih Frančič. - Novo mesto : [B. Rolih Frančič], 2006. - 40, [27] str. pril. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: str. 38-39. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
- - Glasbena pravljica "Zrcalce" [Elektronski vir] / Branka Rolih Frančič. - 1 DVD ; 12 cm
a) music education b) pre-school child c) teaching objective d) glasbena vzgoja e) učni cilj f) predšolska vzgoja g) glasbena pravljica

372.36:372.878(043.2)
Č II 372.3(043.2) ROLIH FRANČIČ, B. Glasbena
COBISS.SI-ID 6710857

66.
SMOLE, Anita, 1982-
        Obravnava samostalnika in pridevnika v učnem gradivu za 5. razred devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Anita Smole. - Ljubljana : [A. Smole], 2006. - 67 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) Slovenian language b) textbook c) primary school d) slovenščina e) učbenik f) osnovna šola g) pridevnik h) samostalnik i) učno gradivo j) vrednotenje

372.881(043.2)
Č II 372.8(043.2) SMOLE, A. Obravnava
COBISS.SI-ID 6708041

67.
SOBAN, Uršula, 1979-
        Klasična glasba kot spodbuda pri plesni vzgoji predšolskih otrok : diplomska naloga / Uršula Soban. - Ljubljana : [U. Soban], 2006. - 156 str. ; 30 cm + 1 CD

Bibliografija: str. 154-155. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) motion c) music d) creativity e) ples f) gibanje g) glasba h) ustvarjalnost

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) SOBAN, U. Klasična
COBISS.SI-ID 6693193

68.
ŠORLI, Jerneja, 1979-
        Vpliv narečja na knjižni jezik v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Jerneja Šorli. - Ljubljana : [J. Šorli], 2006. - 96, [3] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-95. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) dialect b) speech c) primary school d) govor e) dialekt f) osnovna šola g) Baška grapa h) govorne značilnosti

372.46:81'282(043.2)
Č II 372.4(043.2) ŠORLI, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 6706761

69.
ŠPEHAR, Tanja, 1983-
        Odnos učencev do sodelovalnega učenja pri matematiki : diplomsko delo / Tanja Špehar. - Ljubljana : [T. Špehar], 2006. - 80 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) teaching model c) primary school d) matematika e) didaktični model f) osnovna šola g) sodelovalno učenje h) socialne veščine i) konstruktivizem

372.851(043.2)
Č II 372.8(043.2) ŠPEHAR, T. Odnos
COBISS.SI-ID 6690633

70.
ŠTEFANIČ, Janja, 1978-
        Predstave devetletnih otrok o iglokožcih : diplomsko delo / Janja Štefanič. - Ljubljana : [J. Štefanič], 2006. - 83 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) concept formation c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) oblikovanje pojma e) otroške predstave f) iglokožci g) konstruktivizem

372.857(043.2)
Č II 372.8(043.2) ŠTEFANIČ, J. Predstave
COBISS.SI-ID 6697289

71.
URBANIJA, Helena, 1982-
        Govorni nastopi v 4. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Helena Urbanija. - Ljubljana : [H. Urbanija], 2006. - 87, [40] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) communication b) thinking c) primary school d) komunikacija e) mišljenje f) osnovna šola g) govorno nastopanje h) retorika i) sporazumevanje

372.46(043.2)
Č II 372.4(043.2) URBANIJA, H. Govorni nastopi
COBISS.SI-ID 6704713

72.
VADNOV, Alenka, 1982-
        Sestavljenke pri pouku geometrije : diplomsko delo / Alenka Vadnov. - Ljubljana : [A. Vadnov], 2006. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-95. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) geometry b) educational game c) primary school d) geometrija e) didaktična igra f) osnovna šola

372.851(043.2)
Č II 372.8(043.2) VADNOV, A. Sestavljenke
COBISS.SI-ID 6690889

73.
VEREŠ, Bojan, 1981-
        Lutka in računalnik v predšolski dobi : diplomska naloga / Bojan Vereš. - Ljubljana : [B. Vereš], 2006. - 48 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) computer c) pre-school child d) lutke e) računalnik f) predšolski otrok

372.3(043.2)
Č II 372.3(043.2) VEREŠ, B. Lutka in
COBISS.SI-ID 6699593

74.
ŽELE, Vanja, 1983-
        Geografske teme pri pouku družbe v 5. razredu devetletke na primeru Knežaka : diplomsko delo / Vanja Žele. - Ljubljana : [V. Žele], 2006. - 127 str. : ilustr., zvd ; 30 cm

Bibliografija: str. 122-124. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) geography c) curriculum d) družba e) geografija f) kurikulum g) Knežak h) terensko delo

372.48(043.2)
Č II 372.4(043.2) ŽELE, V. Geografske
COBISS.SI-ID 6712137

75.
ŽIVKOVIĆ, Bojana, 1981-
        Pogled učiteljev in učencev na tekmovanja iz kemije za Preglova priznanja : diplomsko delo / Bojana Živković. - Ljubljana : [B. Živković], 2006. - 87, XIV f. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak. - Bibliografija: f. 85-87. - Izvleček ; Abstract
a) chemistry b) competition c) attitude d) kemija e) tekmovanje f) stališče g) Preglova priznanja

372.854(043.2)
Č II 372.8(043.2) ŽIVKOVIĆ, B. Pogled
COBISS.SI-ID 6716489


373(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


76.
COREL, Vesna, 1970-
        Prikriti kurikulum : diplomska naloga / Vesna Corel. - Ljubljana : [V. Corel], 2006. - 63 str. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja. - Bibliografija: str. 60-63. - Povzetek ; Abstract
a) pre-school education b) hidden curriculum c) curriculum d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) kurikulum z vzgojnimi vsebinami g) dnevna rutina h) prikriti kurikulum

373.23/.24(043.2)
Č II 373.2(043.2) COREL, V. Prikriti
COBISS.SI-ID 6688841

77.
KANANOVIĆ, Sabina, 1977-
        Nestrpnost Slovencev do Neslovencev in možnosti za multikulturno vzgojo v vrtcih na Slovenskem : diplomska naloga / Sabina Kananović. - Ljubljana : [S. Kananović], 2006. - 44 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) tolerance c) intercultural education d) rights of the child e) predšolska vzgoja f) toleranca g) interkulturna vzgoja h) pravice otroka

373.2:316.647.5(043.2)
Č II 373.2(043.2) KANANOVIĆ, S. Nestrpnost
COBISS.SI-ID 6705481

78.
MEDVED, Jana, 1973-
        Vpliv zgodnje vključitve otroka v vrtec na govorni razvoj : diplomska naloga / Jana Medved. - Ljubljana : [J. Medved], 2006. - 58 str., [7] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) attachment c) pre-school child d) govor e) navezanost f) predšolski otrok g) govorni razvoj

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) MEDVED, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 6717769

79.
MOŠKRIČ, Jelka, 1977-
        Vpliv vzgojnih ravnanj na otrokovo doživljanje neuspeha v vrtcu : diplomska naloga / Jelka Moškrič. - Ljubljana : [J. Moškrič], 2006. - 45 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) curriculum development c) self-concept d) anxiety e) predšolska vzgoja f) izpopolnitev kurikuluma g) pojmovanje samega sebe h) anksioznost

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) MOŠKRIČ, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 6687305


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


80.
BALOH, Brigita, 1980-
        Zgodovina s pomočjo raziskovalne škatle v 7. razredu v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Brigita Baloh. - Ljubljana : [B. Baloh], 2006. - 88 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) history c) teaching aid d) razvojno moten otrok e) zgodovina f) učni pripomočki g) raziskovalne škatle h) problemski pouk

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) BALOH, B. Zgodovina
COBISS.SI-ID 6702153

81.
BEZJAK, Karmen, 1979-
        Stališča učiteljev do integracije otrok s posebnimi potrebami v OŠ : diplomsko delo / Karmen Bezjak. - Ljubljana : [K. Bezjak], 2006. - 74 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika. - Bibliografija: str. 68-71. - Povzetek ; Zussamenfassung
a) integration b) backward child c) primary school d) attitude e) integracija f) razvojno moten otrok g) osnovna šola h) stališče

376(043.2)
Č II 376(043.2) BEZJAK, K. Stališča
COBISS.SI-ID 6707273

82.
BIDOVEC, Tjaša, 1976-
        Oblike odzivanja na frustracije pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Tjaša Bidovec. - Ljubljana : [T. Bidovec], 2006. - 116 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika. - Bibliografija: str. 96-98. - Povzetek ; Summary
a) aggressiveness b) backward child c) special school d) agresivnost e) razvojno moten otrok f) šola s prilagojenim programom

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) BIDOVEC, T. Oblike
COBISS.SI-ID 6707529

83.
ERJAVEC, Mateja, 1981-
        Kako se otroci s posebnimi potrebami počutijo v redni osnovni šoli? : diplomsko delo / Mateja Erjavec. - Ljubljana : [M. Erjavec], 2006. - 98 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Razredni pouk
a) backward child b) integration c) primary school d) razvojno moten otrok e) integracija f) osnovna šola g) inkluzija h) diskurz i) počutje

376(043.2)
Č II 376(043.2) ERJAVEC, M. Kako se otroci
COBISS.SI-ID 6717001

84.
FERENC, Sonja, 1957-
        Uresničevanje prilagojenega programa v vrtcu : diplomsko delo / Sonja Ferenc. - Ljubljana : [S. Ferenc], 2006. - 88 str. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. - Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract
a) backward child b) pre-school child c) integration d) razvojno moten otrok e) predšolski otrok f) integracija g) inkluzija

376:373.2(043.2)
Č II 376(043.2) FERENC, S. Uresničevanje
COBISS.SI-ID 6685769

85.
GORJAN, Urška, 1981-
        Soodločanje staršev otrok s posebnimi potrebami o poteku njegovega šolanja v redni osnovni šoli : diplomsko delo / Urška Gorjan. - Ljubljana : [U. Gorjan], 2006. - 96 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Razredni pouk
a) backward child b) integration c) parental attitude d) razvojno moten otrok e) integracija f) stališče staršev g) inkluzija

376(043.2)
Č II 376(043.2) GORJAN, U. Soodločanje
COBISS.SI-ID 6717257

86.
HEGEDÜŠ, Barbara, 1964-
        Samozagovorništvo oseb z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Barbara Hegedüš. - Ljubljana : [B. Hegedüš], 2006. - 71, [2] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mentally handicapped b) guidance c) lifelong learning d) mentalno prizadeti e) svetovanje f) vseživljenjsko učenje g) samozagovorništvo

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) HEGEDÜŠ, B. Samozagovorništvo
COBISS.SI-ID 6705993

87.
JERMAN, Tina, 1982-
        Socialno-pedagoško terapevtsko jahanje kot metoda zmanjševanja specifičnih motenj branja : diplomsko delo / Tina Jerman. - Ljubljana : [T. Jerman], 2006. - 120 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika. - Bibliografija: str. 115-117. - Povzetek ; Abstract
a) reading difficulty b) hyperactivity c) riding d) težave pri branju e) hiperaktivnost f) jahanje g) hipoterapija

376(043.2)
Č II 376(043.2) JERMAN, T. Socialno-
COBISS.SI-ID 6715721

88.
KUNAVER, Anka, 1980-
        Počutje mladostnikov s posebnimi potrebami v Domu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca : diplomsko delo / Anka Kunaver. - Ljubljana : [A. Kunaver], 2006. - 103 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) adolescent c) well being d) dormitory e) razvojno moten otrok f) adolescent g) blagostanje h) dijaški dom

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) KUNAVER, A. Počutje
COBISS.SI-ID 6688585

89.
MARKIČ, Bogdana, 1964-
        Študija primera otroka z Downovim sindromom v gibalnem programu Čebelica : diplomsko delo / Bogdana Markič. - Ljubljana : [B. Markič], 2006. - 73 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) Down's syndrome b) motor activity c) Downov sindrom d) motorika e) gibalni programi

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) MARKIČ, B. Študija
COBISS.SI-ID 6691401

90.
PERIČ, Adriana, 1972-
        Analiza gibalne uspešnosti slabovidnega otroka : diplomsko delo / Adriana Perič. - Ljubljana : [A. Perič], 2006. - 69, 8 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika. - Bibliografija: str. 68. - Povzetek ; Summary
a) visually handicapped b) motion c) motor activity d) vidno prizadeti e) gibanje f) motorika

376.32(043.2)
Č II 376.3(043.2) PERIČ, A. Analiza
COBISS.SI-ID 6707017

91.
RADOVIČ, Katarina, 1975-
        Individualizirano programiranje v CUDV Črna na Koroškem : diplomsko delo / Katarina Radovič. - Ljubljana : [K. Radovič], 2006. - 75, V str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) mentally handicapped b) training centre c) individualization d) mentalno prizadeti e) center za usposabljanje f) individualizacija g) Črna na Koroškem

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) RADOVIČ, K. Individualizirano
COBISS.SI-ID 6701897

92.
SAGADIN, Katja, 1979-
        Socialni vidik inkluzije otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole : diplomsko delo / Katja Sagadin. - Ljubljana : [K. Sagadin], 2006. - 87 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. - Bibliografija: str. 85-87. - Izvleček ; Abstract
a) backward child b) social integration c) razvojno moten otrok d) socialna integracija e) inkluzija

376(043.2)
Č II 376(043.2) SAGADIN, K. Socialni
COBISS.SI-ID 6691145

93.
SEDMAK, Žiga, 1975-
        Dramska vzgoja za osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Žiga Sedmak. - Ljubljana : [Ž. Sedmak], 2006. - 181 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 179-181. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mentally handicapped b) drama c) motion d) mentalno prizadeti e) drama f) gibanje g) ustvarjalni gib h) dramska terapija

376.4:792(043.2)
Č II 376.4(043.2) SEDMAK, Ž. Dramska
COBISS.SI-ID 6699081

94.
SENEGAČNIK, Ana, 1981-
        Stališča študentov 4. letnika Specialne in rehabilitacijske pedagogike ter študentov Fakultete za šport do inkluzije gibalno oviranih v športno vzgojo : diplomsko delo / Ana Senegačnik. - Ljubljana : [A. Senegačnik], 2006. - 83 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physical education b) integration c) attitude d) telesno prizadeti e) športna vzgoja f) integracija g) stališče h) inkluzija

376.2(043.2)
Č II 376.2(043.2) SENEGAČNIK, A. Stališča
COBISS.SI-ID 6685257

95.
STREKELJ, Anja, 1981-
        Dvojezični učenci in učne težave pri branju in pisanju : diplomsko delo / Anja Strekelj. - Ljubljana : [A. Strekelj], 2006. - 71 f. : Tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 59-61. - Povzetek ; Abstract ; Sintesi. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialno in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) bilingualism c) Slovenian language d) Italian language e) učne težave f) bilingvizem g) slovenščina h) italijanščina i) fonološko zavedanje j) dvojezični otroci

376.5:372.41/.45(043.2)
Č II 376.5(043.2) STREKELJ, A. Dvojezični
COBISS.SI-ID 6696521

96.
ŠTEFANEC, Mateja, 1982-
        Učne navade pri učencih z motnjami branja : diplomsko delo / Mateja Štefanec. - Ljubljana : [M. Štefanec], 2006. - IV, 98, [25] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) reading difficulty b) learning habit c) motivation d) težave pri branju e) učne navade f) motivacija

376.5:372.41(043.2)
Č II 376.5(043.2) ŠTEFANEC, M. Učne
COBISS.SI-ID 6697033

97.
ŠTULAR, Tadeja, 1975-
        Analiza jezikovne uspešnosti predšolskega slabovidnega dečka : diplomsko delo / Tadeja Štular. - Ljubljana : [T. Štular], 2006. - 83 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija. - Bibliografija: f. 74-75. - Povzetek ; Summary
a) pre-school child b) visually handicapped c) speech d) predšolski otrok e) vidno prizadeti f) govor g) jezikovna uspešnost

376.32(043.2)
Č II 376.3(043.2) ŠTULAR, T. Analiza
COBISS.SI-ID 6716745

98.
TURIČNIK, Dolores, 1964-
        Celostni vidik priprave dramske predstave z otroki in mladostniki z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Dolores Turičnik. - Ljubljana : [D. Turičnik], 2006. - 81 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) school play c) creativity d) razvojno moten otrok e) šolsko gledališče f) ustvarjalnost g) dramska terapija

376.4:792.09(043.2)
Č II 376.4(043.2) TURIČNIK, D. Celostni
COBISS.SI-ID 6721609

99.
VEVODA, Tjaša, 1982-
        Spolna vzgoja mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Tjaša Vevoda. - Ljubljana : [T. Vevoda], 2006. - 136 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 DVD

Bibliografija: str. 120-124. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) sex education c) adolescence d) razvojno moten otrok e) spolna vzgoja f) adolescenca

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) VEVODA, T. Spolna vzgoja
COBISS.SI-ID 6693705

100.
VEZJAK, Darja, 1973-
        Pomoč učencem s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami v osnovni šoli : diplomsko delo / Darja Vezjak. - Ljubljana : [D. Vezjak], 2006. - 89 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika. - Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Zusammenfassung
a) backward child b) individualized teaching c) primary school d) razvojno moten otrok e) individualiziran pouk f) osnovna šola g) pomoč učencem h) prilagojeni programi

376(043.2)
Č II 376(043.2) VEZJAK, D. Pomoč
COBISS.SI-ID 6687817

101.
VOLČINI, Martina, 1975-
        Uresničevanje inkluzije v montessori pedagogiki : diplomsko delo / Volčini Martina. - Ljubljana : [M. Volčini], 2006. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) integration c) special education d) razvojno moten otrok e) integracija f) pouk po prilagojenem programu g) Montessori pedagogika h) inkluzija

376:371.481(043.2)
Č II 376(043.2) VOLČINI, M. Uresničevanje
COBISS.SI-ID 6698313

102.
VUK, Renata, 1956-
        Občutki krivde staršev z otroki s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Renata Vuk. - Ljubljana : [R. Vuk], 2006. - 73 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstracts. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) parent-child relation c) sensation d) parent responsibility e) razvojno moten otrok f) odnos med starši in otrokom g) občutek h) odgovornost staršev i) občutek krivde

376.1-053.2:376.1-055.52(043.2)
Č II 376(043.2) VUK, R. Občutki
COBISS.SI-ID 6720841

103.
ŽAVBI, Saša, 1979-
        Ali so stališča osnovnošolskih učiteljev do učencev s posebnimi potrebami inkluzivno naravnana? : diplomsko delo / Saša Žavbi. - Ljubljana : [S. Žavbi], 2006. - 62 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) backward child b) integration c) attitude d) primary school e) razvojno moten otrok f) integracija g) stališče h) osnovna šola i) inkluzija

376(043.2)
Č II 376(043.2) ŽAVBI, S. Ali so
COBISS.SI-ID 6711113


378 VISOKO ŠOLSTVO.


104.
        CURRICULAR reform taking shape : learning outcomes and competences in higher education : the Tuning contribution to higher education reform / Tuning in practice, Brussels, 16 June 2006. - Brussels : Socrates - Tempus [etc.], 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

a) higher education - conference b) visokošolsko izobraževanje - konferenca c) Tuning (projekt)

378
II 378 CURRICULAR reform
COBISS.SI-ID 6683721

105.
        POSODOBITEV pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu = Modernization of study programmes in teachers' education in an international context / [uredil Pavel Zgaga]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 246 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na dnu strani in pri nekaterih prispevkih. - Kazalo
ISBN 86-7735-093-4
a) teacher education b) curriculum development c) university studies d) izobraževanje učiteljev e) izpopolnitev kurikuluma f) univerzitetni študij g) študijski programi h) posodobitev

378(082)
378 POSODOBITEV pedagoških
COBISS.SI-ID 227320576

106.
        PRISPEVKI k posodobitvi pedagoških študijskih programov = Contributions for modernization of educational studies programmes / [uredili Simona Tancig in Tatjana Devjak]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 352 str. : ilustr. ; 24 cm

350 izv. - Povzetki v slov in angl. na začetku vsakega prispevka. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 86-7735-094-2
a) sciences of education b) university studies c) teacher education d) pedagoške vede e) univerzitetni študij f) izobraževanje učiteljev g) študijska prenova

378(082)
378 PRISPEVKI k posodobitvi
COBISS.SI-ID 227320832

107.
        QUALITY assurance in tertiary education = Qualité et évaluation dans l'enseignement supérieur = Calidad y evaluación en la ensenanza superior : June 18-20, 2006, Sevres, France : [seminar] / [organized by the World Bank, with UNESCO, OECD and CIEP]. - Sevres : Centre international d'études pédagogiques, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

a) higher education - seminar b) quality of education c) visokošolsko izobraževanje - seminar d) kvaliteta izobraževanja

378
II 378 QUALITY assurance
COBISS.SI-ID 6683209


378(043.2) VISOKO ŠOLSTVO.


108.
STRAJNAR, Manca, 1982-
        Študij gospodinjstva v Litvi : diplomsko delo / Manca Strajnar. - Ljubljana : [M. Strajnar], 2006. - 66 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) education system - Lithuania c) curriculum d) primary school e) gospodinjstvo f) sistem vzgoje in izobraževanja - Litva g) kurikulum h) osnovna šola

378:64(474.3)(043.2)
Č II 378(043.2) STRAJNAR, M. Študij
COBISS.SI-ID 6702921


39(043.2) ETNOLOGIJA.


109.
CERAR, Tanja, 1971-
        Teoretična analiza izbranih ljudskih pravljic iz pripovedk iz knjige Pravljične poti Slovenije na osnovi teorije Vladimirja Proppa : diplomska naloga / Tanja Cerar. - Ljubljana : [T. Cerar], 2006. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pravljica c) planinske poti d) tabori e) analiza pravljic f) Proppova teorija

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) CERAR, T. Teoretična
COBISS.SI-ID 6714185

110.
METEŽ, Tanja, 1981-
        Praznovanje državnih praznikov v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Tanja Metež. - Ljubljana : [T. Metež], 2006. - 114 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-104. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) teaching objective c) primary school d) družba e) učni cilj f) osnovna šola g) državni prazniki h) simboli i) praznovanje

398.3:371.3(043.2)
Č II 39(043.2) METEŽ, T. Praznovanje
COBISS.SI-ID 6706505

111.
ŠKULJ, Jasmina, 1981-
        Romski otrok v osnovni šoli : diplomsko delo / Jasmina Škulj. - Ljubljana : [J. Škulj], 2006. - 86 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika. - Bibliografija: str. 86. - Povzetek ; Summary
a) gypsy b) integration c) primary school d) cigan e) integracija f) osnovna šola g) Romi h) sprejetost

397(043.2)
Č II 39(043.2) ŠKULJ, J. Romski
COBISS.SI-ID 6686537


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


112.
STARE, Alenka, 1981-
        Raziskovalna škatla pri pouku naravoslovja v osnovni šoli s prilagojenim programom : diplomsko delo / Alenka Stare. - Ljubljana : [A. Stare], 2006. - 124 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 123-124. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) science education c) teaching aid d) razvojno moten otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) učni pripomočki g) raziskovalne škatle

50:371.3(043.2)
Č II 5(043.2) STARE, A. Raziskovalna
COBISS.SI-ID 6724169


51(043.2) MATEMATIKA.


113.
BIZILJ, Matjaž, 1979-
        Izrek Minkowskega : diplomsko delo / Matjaž Bizilj. - Ljubljana : [M. Bizilj], 2006. - 36 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) izrek Minkowskega d) afini pojmi e) množice f) splošne mreže

514(043.2)
Č II 51(043.2) BIZILJ, M. Izrek Minkowskega
COBISS.SI-ID 6709065

114.
GABROVŠEK, Boštjan, 1981-
        Vozli in kite : diplomsko delo / Boštjan Gabrovšek. - Ljubljana : [B. Gabrovšek], 2006. - 55 str., [21] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) grupa kit d) teorija vzlov e) Dehornoyev algoritem f) Alexandrov izrek g) Vogelov algoritem h) izrek markova

515.1(043.2)
Č II 51(043.2) GABROVŠEK, B. Vozli
COBISS.SI-ID 6711881

115.
KODRIČ, Barbara, 1971-
        Eulerjev dokaz, da je 1000009 praštevilo : diplomsko delo / Barbara Kodrič. - Ljubljana : [B. Kodrič], 2006. - 45 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) praštevila d) Fermatov izrek e) Wilsonov izrek

511.2(043.2)
Č II 51(043.2) KODRIČ, B. Eulerjev
COBISS.SI-ID 6712905

116.
MIHELČIČ, Marjeta, 1981-
        Diferenčne enačbe : diplomsko delo / Marjeta Mihelčič. - Ljubljana : [M. Mihelčič], 2006. - 74 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) diferenčne enačbe d) rešitve

517.96(043.2)
Č II 51(043.2) MIHELČIČ, M. Diferenčne enačbe
COBISS.SI-ID 6700873

117.
OLETIĆ, Polona, 1974-
        Nekaj o opisni geometriji : diplomsko delo / Polona Oletić. - Ljubljana : [P. Oletić], 2006. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) geometry b) primary school c) geometrija d) osnovna šola e) opisna geometrija f) projekcije g) AutoCad

514.18(043.2)
Č II 51(043.2) OLETIĆ, P. Nekaj o opisni
COBISS.SI-ID 6701641

118.
ŠOŠTER, Vesna, 1981-
        Osnove verjetnostnega računa : diplomsko delo / Vesna Šošter. - Ljubljana : [V. Šošter], 2006. - 77 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) verjetnostni račun

519.2(043.2)
Č II 51(043.2) ŠOŠTER, V. Osnove
COBISS.SI-ID 6701385


53(043.2) FIZIKA.


119.
GRENKO, Tomaž, 1973-
        Poučevanje elektrike v osnovni šoli s pomočjo programa Edison : diplomsko delo / Tomaž Grenko. - Ljubljana : [T. Grenko], 2006. - 49 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) teaching aid c) primary school d) fizika e) učni pripomočki f) osnovna šola g) elektrika h) program Edison

537:371.31(043.2)
Č II 53(043.2) GRENKO, T. Poučevanje
COBISS.SI-ID 6718281

120.
PERŠIN, Karmen, 1978-
        Kaj nam pove mavrica : diplomsko delo / Peršin Karmen. - Ljubljana : [K. Peršin], 2006. - IV, 52 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) svetloba d) mavrica e) optični pojavi f) barve

535(043.2)
Č II 53(043.2) PERŠIN, K. Kaj nam
COBISS.SI-ID 6723145


54(043.2) KEMIJA.


121.
GOLIČIČ, Miha, 1978-
        Raziskave električne prevodnosti nekaterih umetnih sladil z različnimi anioni : diplomsko delo / Miha Goličič. - Ljubljana : [M. Goličič], 2006. - 74 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak. - Bibliografija: f. 72-74. - Povzetek ; Abstract
a) chemistry b) kemija c) prevodnost d) sladila

543(043.2)
Č II 54(043.2) GOLIČIČ, M. Raziskave
COBISS.SI-ID 6688329

122.
LEŠNJEK, Barbara, 1981-
        Volumske lastnosti uree, tetrametil- in tetraetil uree v različnih topilih : diplomsko delo / Barbara Lešnjek. - Ljubljana : [B. Lešnjek], 2006. - 49 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 45-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) urea d) tetrametil urea e) organska topila

54(043.2)
Č II 54(043.2) LEŠNJEK, B. Volumske
COBISS.SI-ID 6703177


55(043.2) GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE.METEOROLOGIJA.


123.
KRUŠIČ, Ana, 1981-
        Fizikalne osnove vremenskih pojavov : nastanek padavine : diplomsko delo / Ana Krušič. - Ljubljana : [A. Krušič], 2006. - 52 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) padavine

551.577(043.2)
Č II 55(043.2) KRUŠIČ, A. Fizikalne
COBISS.SI-ID 6718025

124.
PULKO, Nina, 1980-
        Eksperimentalni dokaz prisotnosti UV sevanja na površju Zemlje za učence osnovne šole = Experimental demonstration of UV radiation on Earth surface for primary schoolpupils : diplomsko delo : graduation thesis / Nina Pulko. - Ljubljana : [N. Pulko], 2006. - VIII, 83, [5] f. pril. : ilustr, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 72-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) ecology b) ekologija c) spekter svetlobe d) UV sevanje e) ozonska plast f) kinin

551.521.17:371.388(043.2)
Č II 55(043.2) PULKO, N. Eksperimentalni
COBISS.SI-ID 6703945


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


125.
LEGAN, Klara
        Vpliv UV-B sevanja na štiriletne sadike bukve (Fagus sylvatica) : diplomsko delo / Klara Legan. - Ljubljana : [K. Legan], 2006. - VIII, 45 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 40-42. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak.
a) botany b) botanika c) listavci d) Fagus sylvatica e) UV-B sevanje f) UV-B absorbirajoče snovi g) fotosintezni pigmenti h) fotokemična učinkovitost FS II

581.5(043.2)
Č II 58(043.2) LEGAN, K. Vpliv UV-B
COBISS.SI-ID 1614415


61(043.2) MEDICINA.


126.
ELER, Katja, 1981-
        Prehranjevalne navade študentov gospodinjstva v Sloveniji in Litvi : diplomsko delo / Katja Eler. - Ljubljana : [K. Eler], 2006. - 89 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) eating habit b) student c) prehrambena navada d) študent e) prehranska priporočila f) zdrava prehrana

613.2-057.875(043.2)
Č II 61(043.2) ELER, K. Prehranjevalne
COBISS.SI-ID 6710601

127.
GRAJŽL, Maja, 1981-
        Predsodki osnovnošolcev do nekaterih živil : diplomsko delo / Maja Grajžl. - Ljubljana : [M. Grajžl], 2006. - 69, [10] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) eating habit c) primary school d) prehrana e) prehrambena navada f) osnovna šola g) predsodki

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) GRAJŽL, M. Predsodki
COBISS.SI-ID 6712649

128.
KLAVS, Bojana, 1981-
        Ugotavljanje pogostosti ploskih stopal pri otrocih na razredni stopnji : diplomsko delo / Bojana Klavs. - Ljubljana : [B. Klavs], 2006. - 66 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) health c) primary school d) športna vzgoja e) zdravje f) osnovna šola g) plosko stopalo h) preventiva

613.7:611.98-053.2(043.2)
Č II 61(043.2) KLAVS, B. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 6705225

129.
KUKOVIČIČ, Mateja, 1980-
        Primarna preventiva v osnovni šoli - značilnosti uporabe dovoljenih in prepovedanih drog med osnovnošolci v občini Krško : diplomsko delo / Mateja Kukovičič. - Ljubljana : [M. Kukovičič], 2006. - 85 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 83-85. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction b) prevention c) primary school d) zasvojenost z drogami e) prevencija f) osnovna šola g) družba tveganj h) socialne veščine i) Krško

613.83(043.2)
Č II 61(043.2) KUKOVIČIČ, M. Primarna
COBISS.SI-ID 6694985

130.
KURAJ, Marija, 1980-
        Prehrana in črevesne bolezni : diplomsko delo / Marija Kuraj. - Ljubljana : [M. Kuraj], 2006. - 70 str., [9] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) disease c) diet d) prehrana e) bolezen f) dieta g) črevesne bolezni

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) KURAJ, M. Prehrana
COBISS.SI-ID 6711625

131.
PETROVEC, Jasna, 1980-
        Aktivnosti in terapija s pomočjo psa : zdravilo brez stranskih učinkov : diplomsko delo / Jasna Petrovec. - Ljubljana : [J. Petrovec], 2006. - 116 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 109-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) psychotherapy b) animal c) handicapped d) psihoterapija e) žival f) prizadeti g) terapija s pomočjo psa h) odnos človek - pes

615.851.35:591.5(043.2)
Č II 61(043.2) PETROVEC, J. Aktivnosti
COBISS.SI-ID 6695753

132.
TURK, Bogdana, 1961-
        Gibanje šolskih otrok in zdrava prehrana : diplomsko delo / Bogdana Turk. - Ljubljana : [B. Turk], 2006. - 91 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) nutrition c) eating habit d) primary school e) športna vzgoja f) prehrana g) prehrambena navada h) osnovna šola i) zdrava prehrana

613.22(043.2)
Č II 61(043.2) TURK, B. Gibanje
COBISS.SI-ID 6689609

133.
VALJAVEC, Kristina, 1982-
        Učenje strategij reševanja problemov pri učencih s hiperkinetičnim sindromom : diplomsko delo / Kristina Valjavec. - Ljubljana : [K. Valjavec], 2006. - 81, [6] str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) hyperactivity b) attention c) problem solving d) pozornost e) hiperaktivnost f) reševanje problemov g) kognitivno-vedenjske obravnave

616-008.61:376.5(043.2)
Č II 61(043.2) VALJAVEC, K. Učenje
COBISS.SI-ID 6697801


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


134.
KOKALJ, Tanja
        Aspergerjev sindrom : diplomsko delo / Tanja Kokalj. - Ljubljana : [T. Kokalj], 2006. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) autism b) diagnosis c) avtizem d) diagnoza e) Aspergerjev sindrom

616.89(043.2)
Č II 61(043.2) KOKALJ, T. Aspergerjev
COBISS.SI-ID 6697545


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


135.
ŠEF, Miklavž, 1978-
        Stirlingov motor : diplomsko delo / Miklavž Šef. - Ljubljana : [M. Šef], 2006. - 38 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika. Fakulteta za matematiko in fiziko
a) engineering b) tehnika c) Stirlingov motor d) delovanje e) izkoristek

621.432(043.2)
Č II 62(043.2) ŠEF, M. Stirlingov
COBISS.SI-ID 6685513


64 GOSPODINJSTVO.


136.
        ZDRAVA otroška prehrana --- : ob kateri otroci tudi uživajo / [strokovno svetovanje in urejanje Cirila Hlastan Ribič ... [et al.]. - Ljubljana : Danone Slovenija, 2006. - 18 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl.
a) nutrition b) health c) pre-school child d) prehrana e) zdravje f) predšolski otrok

641
641 ZDRAVA otroška
COBISS.SI-ID 6692681


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


137.
MAKUC, Sonja, 1980-
        Ameriški modernizem : diplomsko delo / Sonja Makuc. - Ljubljana : [S. Makuc], 2006. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) abstraktna umetnost d) informel e) akcijsko slikarstvo

7.036(043.2)
Č II 7(043.2) MAKUC, S. Ameriški
COBISS.SI-ID 6703433

138.
MODRIJAN, Maja, 1979-
        Raba umetnosti : uporaba, obraba, poraba, zloraba, izraba, odraba : diplomsko delo / Modrijan Maja. - Ljubljana : [M. Maja], 2006. - 100 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 80-81. - Koncentrat ; Concentrate. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) aesthetics c) umetnost d) estetika e) teorija umetnosti f) koristnost

7.01(043.2)
Č II 7(043.2) MODRIJAN, M. Raba
COBISS.SI-ID 6725193

139.
NEMEC, Lea, 27.11.1979
        Črni baročni oltarji Mihaela Cusse z aplikacijo pri likovni vzgoji v osnovni šoli in likovni umetnosti v gimnaziji : diplomsko delo / Lea Nemec. - Ljubljana : [L. Nemec], 2006. - 104 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 99-102. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) cerkvena umetnost d) barok e) oltarji f) 17. st.

7.046.3:372.87(043.2)
Č II 7(043.2) NEMEC, L. Črni
COBISS.SI-ID 6708297

140.
OREL, Irena, 1978-
        Slovenska sodobna umetnost v Moderni galeriji : diplomsko delo / Irena Orel. - Ljubljana : [I. Orel], 2006. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) museum c) umetnost d) muzej e) sodobna umetnost f) Moderna galerija

7.036(497.4)(043.2)
Č II 7(043.2) OREL, I. Slovenska
COBISS.SI-ID 6705737


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


141.
OMAHEN, Jerneja, 1983-
        Jakob Savinšek in kiparsko oblikovanje : diplomsko delo / Jerneja Omahen. - Ljubljana : [J. Omahen], 2006. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo

73(043.2)
Č II 7(043.2) OMAHEN, J. Jakob
COBISS.SI-ID 6703689

142.
ŽUPEC, Urška, 1976-
        Krajine Lojzeta Perka : diplomsko delo / Urška Župec. - Ljubljana : [U. Župec], 2006. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) krajina

75(497.4)(043.2)
Č II 75(043.2) ŽUPEC, U. Krajine
COBISS.SI-ID 6714697


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


143.
PERINČIČ, Mitja, 1974-
        Raba fotografije v slovenski intermedialni umetnosti : diplomsko delo / Mitja Perinčič. - Ljubljana : [M. Perinčič], 2006. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) photography c) umetnost d) fotografija e) sodobna umetnost f) konceptualna umetnost g) intermedialna umetnost

77(043.2)
Č II 75(043.2) PERINČIČ, M. Raba fotografije
COBISS.SI-ID 6696777


78 GLASBA.


144.
MIHELČIČ, Pavel
        Osnove glasbene teorije / Pavel Mihelčič. - Prenovljena, dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : DZS, 2006. - 130 str. : ilustr., note ; 25 cm

ISBN 86-341-4066-0
a) music education - textbook b) secondary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) srednješolski pouk e) glasbena teorija

78(075.3)
78 MIHELČIČ, P. Osnove
COBISS.SI-ID 226950400


78(043.2) GLASBA.


145.
BIZJAK, Mojca, 1981-
        Pevski razvoj otrok : diplomsko delo / Bizjak Mojca. - Ljubljana : [M. Bizjak], 2006. - 77 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) singing c) primary school d) glasbena vzgoja e) petje f) osnovna šola g) glasbeni razvoj h) pevski razvoj

784(043.2)
Č II 78(043.2) BIZJAK, M. Pevski
COBISS.SI-ID 6686793

146.
NZOBANDORA, Katarina, 1981-
        Vpliv klasične glasbe na otrokov glasbeni in splošni razvoj : diplomsko delo / Katarina Nzobandora. - Ljubljana : [K. Nzobandora], 2006. - 105 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-98. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music b) child development c) glasba d) razvoj otroka e) glasbeni razvoj

78(043.2)
Č II 78(043.2) NZOBANDORA, K. Vpliv klasične
COBISS.SI-ID 6687049

147.
URBANČIČ, Helena, 1977-
        Otroške pesmi Janeza Bitenca : diplomska naloga / Helena Urbančič. - Ljubljana : [H. Urbančič], 2006. - 116 str. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: str. 114-115. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music b) glasba c) otroške pesmi

784.67(043.2)
Č II 78(043.2) URBANČIČ, H. Otroške
COBISS.SI-ID 6686025


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


148.
GAMS, Petra, 1982-
        Motivacija plavalk in plavalcev od 7.-15. leta starosti : diplomsko delo / Petra Gams. - Ljubljana : [P. Gams], 2006. - 74 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) swimming b) motivation c) competitive sport d) plavanje e) motivacija f) tekmovalni šport

797.2(043.2)
Č II 79(043.2) GAMS, P. Motivacija
COBISS.SI-ID 6698057

149.
KUZELJ, Tjaša, 1973-
        Vpliv gibalne/športne aktivnosti staršev na izvenšolsko gibalno/športno aktivnost učencev : diplomsko delo / Tjaša Kuzelj. - Ljubljana : [T. Kuzelj], 2006. - 97 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) motion c) parent role d) dejavnosti na prostem e) gibanje f) vloga staršev g) gibalne dejavnosti

796(043.2)
Č II 79(043.2) KUZELJ, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 6711369

150.
NOVAK, Mateja, 18.05.1978
        Veseli večer : diplomsko delo / Mateja Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2006. - 108 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) play b) group work c) group d) igra e) skupinsko delo f) skupina

793(043.2)
Č II 79(043.2) NOVAK, M. Veseli
COBISS.SI-ID 6708553

151.
ŠUŠTARŠIČ, Tjaša, 1979-
        Družabni plesi v drugem triletju devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Tjaša Šuštaršič. - Ljubljana : [T. Šuštaršič], 2006. - 213 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 209-210. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) dance c) primary school d) športna vzgoja e) ples f) osnovna šola

793.3(043.2)
Č II 79(043.2) ŠUŠTARŠIČ, T. Družabni plesi
COBISS.SI-ID 6715977


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


152.
LAVRENČIČ, Kristina, 1981-
        Zgodba o stvarjenju sveta : likovno gledališki happening v OŠ : diplomsko delo / Kristina Lavrenčič. - Ljubljana : [K. Lavrenčič], 2006. - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 131-132. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
- - Zgodba o stvarjenju sveta [Elektronski vir] / Kristina Lavrenčič. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Na zgoščenki je videoposnetek vsebine, ki je bila predvajana na platnu
a) puppetry b) school play c) art education d) lutke e) šolsko gledališče f) likovna vzgoja g) konceptualna umetnost

792.97(043.2)
Č II 79(043.2) LAVRENČIČ, K. Zgodba
COBISS.SI-ID 6704969


811.16/.17 SLOVANSKI JEZIKI.


153.
KAFOL, Igor
        Hrvaško-slovenski, slovensko-hrvaški slovar / Igor Kafol, Branka Mirjanić. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 568 str. ; 18 cm. - (Slovarji založbe Modrijan)

ISBN 961-241-093-3
a) slovarji

811.163.42'374=163.6
811.163.6'374=163.42
Č 811.16 KAFOL, I. Hrvaško-slovenski
COBISS.SI-ID 226777856


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


154.
        SLOVENŠČINA : jezik na poklicni maturi. Razlage in ponazoritve jezikovnih učnih tem / Irena Ceklin Bačar ... [et al.] ; [urednica Aleksandra Lutar Ivanc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 138
ISBN 86-11-17677-4
a) Slovenian language - reference book b) secondary school c) slovenščina - priročnik d) srednja šola e) poklicna matura

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) SLOVENŠČINA Razlage
COBISS.SI-ID 227035136

155.
        SLOVENŠČINA : jezik na poklicni maturi. Zbirka nalog / Irena Ceklin Bačar ... [et al.] ; [urednica Aleksandra Lutar Ivanc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 256 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 254
ISBN 86-11-17678-2
a) Slovenian language - exercise b) secondary school c) slovenščina - vaja d) srednja šola e) poklicna matura

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) SLOVENŠČINA Zbirka nalog
COBISS.SI-ID 227035392

156.
VOGEL, Jerica
        Razvezani jezik : jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo / Jerica Vogel, Mojca Cestnik ; [ilustrator Zvonko Čoh]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 136 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 86-11-17501-8
a) Slovenian language - reference book b) slovenščina - priročnik c) jezikovni priročniki d) slovnica

811.163.6(035)
811.163.6(075.2) VOGEL, J. Razvezani
COBISS.SI-ID 226966528


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


157.
TERAN, Maja, 1982-
        Analiza fantastičnih pripovedi ter njihova dramatizacija in uprizoritev v lutkovnem gledališču : diplomsko delo / Maja Teran. - Ljubljana : [M. Teran], 2006. - 86 f. : ilustr. ; 30 cm + 3 gledališki listi

Bibliografija: str. 85-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) school play c) dramatization d) mladinska književnost e) šolsko gledališče f) dramatizacija g) fantastična pripoved

82-312.9:792.09(043.2)
Č II 82(043.2) TERAN, M. Analiza
COBISS.SI-ID 6702409


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


158.
        ESEJ na maturi 2007 : [maturitetna romana: Milan Dekleva: Pimlico, Milan Kundera: Neznosna lahkost bivanja] / Ana Jesenovec ... [et al.] ; [uredica Alenka Kepic Mohar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 95 str. ; 24 cm

Podnasl. na ov. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih
ISBN 86-11-17522-0
a) Dekleva, Milan (1946-) b) Kundera, Milan (1929-) c) Slovenian language - reference book d) final examination e) secondary school f) slovenščina - priročnik g) zaključni izpit h) srednja šola i) matura j) eseji

82.0-4
821.163.6.09 Dekleva M.G
821.162.3.09 Kundera M.
82 ESEJ na maturi 2007
COBISS.SI-ID 227207424

159.
JURGEC, Danijela, 1983-
        Analiza kratkih sodobnih pravljic v slikaniški obliki iz BARFIE zbirke : diplomska anloga / Danijela Jurgec. - Ljubljana : [D. Jurgec], 2006. - VI, 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) picture book c) mladinska književnost d) slikanica e) Barfie (zbirka)

821-34(043.2)
Č II 82(043.2) JURGEC, D. Analiza
COBISS.SI-ID 6713929


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


160.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Ravno prav velik / napisala Nataša Konc Lorenzutti ; narisala Ana Zavadlav. - Ljubljana : Družina, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 16 str. : bravne ilustr. ; 29 cm. - (Mavrična knjižnica)

ISBN 961-222-624-5

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KONC, N. Ravno
COBISS.SI-ID 226785792

161.
NOVŠAK, Andreja
        Izštevanke / Andreja Novšak ; [urednik Milan Nardin ; ilustracije otroci iz VVZ Radovljica, enota Lesce]. - Žirovnica : Utrinek, 2006. - 29 str. : ilustr. ; 16 cm

ISBN 961-91736-9-4
a) izštevanke

821.163.6-93-194
821.163.6 NOVŠAK, A. Izštevanke
COBISS.SI-ID 226190592


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


162.
JUSTIN, Maja, 1982-
        Ustvarjalno delo mladinske pisateljice Kristine Brenkove ter vplivi njenega življenja na avtorska besedila : diplomsko delo / Maja Justin. - Ljubljana : [M. Justin], 2006. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost

821.163.6.09(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) JUSTIN, M. Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 6723401

163.
ROVAN, Danijela, 1982-
        Liki starih staršev v slovenski književnosti od leta 1850 do danes : diplomsko delo / Danijela Rovan. - Ljubljana : [D. Rovan], 2006. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-109. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) family c) grandparents d) illustration e) mladinska književnost f) družina g) stari starši h) ilustracija

821.163.6.09(043.2)
Č II 821.163.6.09-93(043.2) ROVAN, D. Liki starih
COBISS.SI-ID 6689353


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


164.
BUKOVNIK, Anton
        Slovenija : koraki v samostojnost : pregled dogodkov 1980-1992 / Anton Bukovnik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 88 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Knjižnica ES)

Dolga pot v neodvisnost / Martin Ivanič: str. 7-8
ISBN 86-11-17599-9
a) twentieth century history - Slovenia - 1980 - 1992 b) zgodovina dvajsetega stoletja - Slovenija - 1980 - 1992 c) kronološki pregledi

94(497.4)"1980/1992"
94(497.4) BUKOVNIK, A. Slovenija
COBISS.SI-ID 227151104


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO