COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi


VSEBINAjanuar 20060 SPLOŠNO.


1.
KANIČ, Ivan
        Wie präsentiere ich meine Bibliothek? : deutsche Bibliothekare begegnen internationalen Gästen = How to present my library? : German librarians meet international guests / von Ivan Kanič, Michael Wells. - Berlin : BibSpider, cop. 2003. - 65 str. ; 21 cm

Nem. in angl. besedilo
ISBN 3-936960-04-6
a) library b) management c) knjižnica d) vodenje e) predstavitev f) terminologija

02
02 KANIČ, I. Wie präsentiere
COBISS.SI-ID 213430272

2.
MILAT, Josip
        Osnove metodologije istraživanja / Josip Milat. - Zagreb : Školska knjiga, cop. 2005. - 95 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis Studiorum Spalatensis)

Bibliografija: str. 91-92
ISBN 953-0-30243-6
a) scientific studies b) methodology c) research project d) znanstvene študije e) metodologija f) raziskovalni projekt

001
001 MILAT, J Osnove
COBISS.SI-ID 6470217

3.
        ZNANSTVENE izdaje in elektronski medij : razprave / uredil Matija Ogrin. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 334 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Studia litteraria / Založba ZRC, ZRC SAZU)

Besedilo v slov., angl. ali nem. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v anlg./slov.
ISBN 961-6568-00-0
a) publication b) electronic data processing c) publikacija d) elektronska obdelava podatkov e) znanstvene publikacije f) digitalizacija g) elektronski mediji

001(082)
001 ZNANSTVENE izdaje
COBISS.SI-ID 223211520


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
JAMŠEK, Janez, 1972-
        Računalniška merjenja : zbirka vaj : študijsko gradivo za študente Pedagoške fakultete v Ljubljani / Janez Jamšek. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2005. - 23 f. : ilustr. ; 30 cm

a) computer science - exercise b) računalništvo - vaja c) računalniško krmiljenje

004.4
II 004.4 JAMŠEK, J. Računalniška Č II 004.4 JAMŠEK, J. Računalniška
COBISS.SI-ID 6473289

5.
LUDVIK, Robert
        Hitri vodnik po OpenOffice.org / Robert Ludvik, Iztok Zajc, Aleš Medic. - Ljubljana : Pasadena, 2003 (Ljubljana : Itagraf). - VI, 136 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

Bibliografija: str. 130-131. - Kazalo
- - Hitri vodnik po OpenOffice.org [Elektronski vir] : slovenski OpenOffice.org 1.1. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 961-6361-36-8
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) računalniški programi d) orodja e) dokumenti f) obdelava podatkov g) baze podatkov h) AOP i) pisarniško poslovanje j) podatki k) tabele l) preglednice m) uporaba računalnika n) Microsoft Office o) WordPerfect p) urejevalniki besedil q) Access r) OpenOffice.org

004.4(035)
004.4 LUDVIK, R. Hitri vodnik
COBISS.SI-ID 126433792

6.
MRHAR, Peter
        Zares uporabno računalništvo / Peter Mrhar. - Nova Gorica : Flamingo Založba, 2005. - 100 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 961-6176-76-5
a) computer science - reference book b) računalništvo - priročnik c) proti-virusni programi d) zaščita e) nasveti

004
004 MRHAR, P. Zares
COBISS.SI-ID 6475849


1 FILOZOFIJA.


7.
WITTGENSTEIN, Ludwig, 1889-1951
        Kultura in vrednota : mešani zapiski : izbor iz zapuščine / Ludwig Wittgenstein ; izdal Georg Henrik von Wright ob sodelovanju Heikkija Nymana ; [prevod Aleš Učakar ; spremna beseda Bojan Žalec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 ([Ljubljana] : Aries). - 157 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 40)

Prevod dela: Vermischte Bemerkungen
ISBN 961-242-036-X
a) Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) b) philosophy c) culture d) filozofija e) kultura f) avstrijska filozofija

1 Wittgenstein L.
1 WITTGENSTEIN, L. Kultura in
COBISS.SI-ID 222653696


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
BARBER, Brian K., 1954-
        Parental support, psychological control, and behavioral control : assessing relevance across time, culture, and method / Brian K. Barber, Heidi E. Stolz, Joseph A. Olsen ; with commentary by W. Andrew Collins and Margaret Burchinal. - Boston ; Oxford : Blackwell, 2005. - VII, 151 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development, ISSN 0037-976X ; 2005, 4)

Bibliografija: str. 125-136
a) parent-child relation b) behaviour disorder c) child development d) inspection e) odnos med starši in otrokom f) motnje vedenja g) razvoj otroka h) nadzor

159.9
159.9 BARBER, B. Parental
COBISS.SI-ID 6484809

9.
MUSEK, Janek
        Predmet, metode in področja psihologije / Janek Musek. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2005 (Ljubljana : Bori). - XII, 232 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 218-225. - Kazali
ISBN 961-237-125-3
a) university studies b) psihologija - učbenik c) univerzitetni študij

159.9(075.8)
II 159.9 MUSEK, J. Predmet
COBISS.SI-ID 222136064

10.
STRLE, Marko
        Metakognitivni pristop ugotavljanja in obravnavanja selektivne pozornosti : magistrsko delo / Marko Strle. - Ljubljana : [M. Strle], 2006. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-89. - Povzetek ; Summary. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.

159.955(043.2)
COBISS.SI-ID 6482505

11.
TIETZE, Kim-Oliver
        Kollegiale Beratung : Problemlösungen gemeinsam entwickeln / Kim-Oliver Tietze. - Hamburg : Rowohlt, cop. 2003. - 246 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Rororo Sachbuch ; 61544)

Bibliografija: str. 245-247
ISBN 3-499-61544-4
a) guidance b) psychotherapy c) svetovanje d) psihoterapija

159.9
159.9 TIETZE, K. Kollegiale
COBISS.SI-ID 6473033

12.
WINNER, Ellen
        Darovita djeca : mitovi i stvarnost / Ellen Winner ; [prijevod Katarina Opačak]. - 1. izd. - Lekenik : Ostvarenje, 2005. - XI, 307 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Drugačiji razvoj)

Prevod dela: Gifted children: myths and realities. - Bibliografija: str. 281-303. - Kazalo
ISBN 953-6827-34-4
a) gifted b) intelligence c) parent role d) nadarjeni e) inteligentnost f) vloga staršev

159.928
159.928 WINNER, E. Darovita
COBISS.SI-ID 6469449


17 ETIKA.


13.
GRADIŠAR, Cveto
        Sotočja družinskih odnosov : sodobni vodnik skozi družinsko in partnersko življenje ter njegove preizkušnje / Cveto Gradišar ; [ilustracije Nika Regali, Romana Kapš]. - Novo mesto : samozal., 2005 (Brežice : Utrip). - 458 str. : ilustr. ; 25 cm

O knjigi / Maja Rus Makovec: str. 5-7. - O knjigi / Hubert Požarnik: 7-8. - O avtorju: str. 441. - Bibliografija: str. 454-456
ISBN 961-236-808-2
a) family b) interpersonal relations c) družina d) medosebni odnosi e) družinska terapija f) duševna higiena g) psihološki nasveti

173
173 GRADIŠAR, C. Sotočja
COBISS.SI-ID 13641273

14.
LIPMAN, Matthew
        Marko in raziskovanje družbe : filozofija za otroke. Delovni zvezek za izbirni predmet Jaz in drugi za 9. razred osnovne šole / [Matthew Lipman ; prevedla Bojan Vučko, Domen Kern]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2005 ([Ljubljana : Schwarz]). - 126 str. ; 28 cm

Prevod dela: Social inquiry. - Avtor in podatek o izd. navedena v CIP-u
ISBN 961-6174-76-2
a) ethics - exercise b) primary education c) etika - vaja d) osnovnošolski pouk

17
II 17 LIPMAN, M. Marko
COBISS.SI-ID 221483264

15.
MILL, John Stuart, 1806-1873
        Podrejenost žensk ; Zgodnja eseja o zakonu in ločitvi / John Stuart Mill in Harriet Taylor ; [prevod Zdenka Erbežnik ; spremna beseda Nadežda Čačinović]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005. - 151 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The subjection of women. - Misliti v dvoje: (spremna beseda) / Nadežda Čačinovič: str. 141-149
ISBN 961-6262-69-6
a) female b) social status c) marriage d) ženska e) družbeni položaj f) zakonska zveza g) feminizem h) filozofija kulture

173
173 MILL, J. Podrejenost
COBISS.SI-ID 222863360

16.
MOSSE, George Lachmann, 1918-
        Nacionalizem in seksualnost : morala srednjih razredov in seksualne norme v moderni Evropi / George L. Mosse ; [prevod Sonja Dular ; spremna beseda Bogdan Lešnik]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2005. - 305 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Nationalism and sexuality
ISBN 961-6271-79-2
a) sexuality b) nationalism c) morality d) seksualnost e) nacionalnost f) moralnost

17
17 MOSSE, G. L. Nacionalizem
COBISS.SI-ID 222568704


316 SOCIOLOGIJA.


17.
BAHOVEC, Igor
        Skupnosti : teorije, oblike, pomeni / Igor Bahovec. - Ljubljana : Sophia, 2005 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 272 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razgledi ; 2005, 3)

Bibliografija: str. 259-268. - Kazalo
ISBN 961-6294-72-5
a) community b) sociology c) skupnost d) sociologija

316.3
316 BAHOVEC, I. Skupnosti
COBISS.SI-ID 223739392

18.
        KREPITEV moči / Srečo Dragoš ... [et al.] ; [urednik Bogdan Lešnik]. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2005 (Ljubljana : Demm). - 92 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

Bibliografija: str. 91-92
ISBN 961-91026-8-1 ISBN 961-91026-9-X !
a) social work b) community c) socialno delo d) skupnost e) dejavniki moči f) storitve g) uporabniški vidik h) Romi i) asertivnost j) pritožbe k) krepitev moči

316.6
316.6 KREPITEV moči
COBISS.SI-ID 222117120

19.
MAUSS, Marcel
        Esej o daru in drugi spisi / Marcel Mauss. Uvod v delo Marcela Maussa / Claude Lévi-Strauss ; [prevedla Zoja Skušek (Esej o daru), Rastko Močnik (druge spise) ; spremna beseda Rastko Močnik]. - Ljubljana : ŠKUC : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 314 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Essai sur le don; uvod je prevod uvodnega dela "Introduction a l'oeuvre de Marcel Mauss" knjige "Sociologie et anthropologie" Marcela Maussa. - Marcel Mauss - klasik humanistike / Rastko Močnik: str. 267-303. - Bibliografija del Marcela Maussa: str. 304-307
ISBN 961-6085-14-X (ŠKUC)
a) ethnology b) social structure c) etnologija d) družbena struktura e) antropologija f) darovanje g) kulturna antropologija h) socialna antropologija i) sorodstvena družba j) primitivna ljudstva k) bibliografije

316.323.2
316 MAUSS, M. Esej
COBISS.SI-ID 60090112

20.
        VZPOSTAVLJANJE delovnega odnosa in osebnega stika / Gabi Čačinovič Vogrinčič ... [et al.]. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2005 (Ljubljana : Demm). - 124 str. ; 23 cm. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

Bibliografija: str. 123-124
ISBN 961-91026-9-X
a) social work b) interpersonal relations c) work environment d) socialno delo e) medosebni odnosi f) delovno okolje g) medosebne komunikacije h) delovni odnosi

316.6
316.6 VZPOSTAVLJANJE delovnega
COBISS.SI-ID 222117376


33 GOSPODARSTVO


21.
RAPUŠ-Pavel, Jana
        Delo je luksus : mladi o izkušnjah brezposelnosti / Jana Rapuš Pavel. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2005 (Novo mesto : Opara). - 123 str. : preglednice ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 109-113. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
ISBN 86-7735-089-6
a) youth unemployment b) labour market c) employment opportunities d) nezaposlenost mladih e) delovni trg f) možnosti zaposlitve

33
3 RAPUŠ-PAVEL, J. Delo je luksus
COBISS.SI-ID 223239680


34 PRAVO.


22.
SVETIN, Simona
        Analiza izvajanja vzgojnega ukrepa nadzorstvo organa socialnega varstva : magistrsko delo / Simona Svetin Jakopič. - Ljubljana : [S. Svetin Jakopič], 2005. - 208 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 188-192. - Povzetek ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) juvenile delinquency b) punishment c) behaviour disorder d) social service e) mladoletniška delinkvenca f) kaznovanje g) motnje vedenja h) socialna služba i) vzgojni ukrepi j) nadzorstvo organa socialnega varstva

343.915(043.2)
Č II 343.915 SVETIN, S. Analiza
COBISS.SI-ID 6477641

23.
ŽIŠT, Damijana
        Obsojenci kot žrtve nasilja v zaporu : doktorska disertacija / Damijana Žišt. - Ljubljana : [D. Žišt], 2005. - 292 str., 6 f. pril. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 282-291. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) prison b) prisoner c) violence d) zapor e) zapornik f) nasilje g) žrtve h) viktimizacija

343(043.3)
Č II 343 ŽIŠT, D. Obsojenci
COBISS.SI-ID 6477129


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


24.
DAVIDOVIČ Primožič, Biserka
        Zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva : organiziranost in delovanje nekaterih nevladnih organizacij na področju zdravstvenega varstva ogroženih skupin prebivalstva / [vodja naloge Biserka Davidovič]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 209 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv.
ISBN 961-6523-12-0
a) health service - Slovenia b) NGO c) zdravstvena služba - Slovenija d) nevladna organizacija

364.65(497.4)
364.65 DAVIDOVIČ, B. Zdravstveno
COBISS.SI-ID 223169024

25.
        RIGHTS of people with intellectual disabilities. Access to education and employment : Slovenia : monitoring report = Pravice oseb z intelektualnimi ovirami. Dostopnost izobraževanja in zaposlovanja : Slovenija : poročilo. - Budapest ; New York : Open Sosiety Institute, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) ; 24 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - Bibligrafija na koncu slov. in angl. besedila ter na dnu strani. - Povzetka v slov. in angl. na začetku poglavij
a) mentally handicapped - Slovenia b) access to education c) employment opportunities d) mentalno prizadeti - Slovenija e) dostopnost izobraževanja f) možnosti zaposlitve g) intelektualne ovire h) inkluzija

364.65
364.65 RIGHTS of people
COBISS.SI-ID 2353509


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


26.
DEVJAK, Tatjana
        Poglavja iz teorije vzgoje za naravoslovce in vzgojitelje ter vzgojiteljice predšolskih otrok : študijsko gradivo / Tatjana Devjak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2005. - II, 134 str. ; 30 cm

Interno gradivo. - Bibliografija: str. 121-134
a) educational theory b) moral development c) teorija vzgoje in izobraževanja d) moralni razvoj

37.01(075.8)
Č II 37.01 DEVJAK, T. Poglavja
COBISS.SI-ID 6469705

27.
        EDUCATION trends in perspective : analysis of the world education indicators. - 2005 ed. - Montreal : Unesco Institute for Statistics ; Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, cop. 2005. - 228 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 92-64-01360-1 (printed in France) ISBN 92-9189-024-3 (printed in Canada)
a) education - OECD countries - statistics b) vzgoja in izobraževanje - OECD države - statistika

37.01
II 37.01 EDUCATION trends
COBISS.SI-ID 1145534

28.
MILAT, Josip
        Pedagogija - teorija osposobljavanja / Josip Milat. - Zagreb : Školska knjiga, 2005. - 178 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. v cipu: Pedagogija (ili) Teorija osposobljavanja. - Bibliografija: str. 178
ISBN 953-0-30244-4
a) educational theory b) pedagogical theory c) personality development d) teorija vzgoje in izobraževanja e) pedagoška teorija f) osebnostni razvoj

37.01
37.01 MILAT, J. Pedagogija
COBISS.SI-ID 6469961

29.
OSLER, Audrey
        Changing citizenship : democracy and inclusion in education / Audrey Osler and Hugh Starkey. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2005. - VIII, 229 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 201-214. - Kazalo
ISBN 0-335-21182-8 (hbk) ISBN 0-335-21181-X (pbk)
a) nationality b) social integration c) democratization d) nacionalnost e) socialna integracija f) demokratizacija g) državljanstvo h) inkluzija

37.01
37.01 OSLER, A. Changing
COBISS.SI-ID 6484041

30.
PHELAN, Thomas W., 1943-
        1-2-3 uspjeh : [učinkovita disciplina za djecu od 2 do 12 godina / Thomas W. Phelan ; [prijevod Dunja Flegar]. - 1. izd. - Lekenik : Ostvarenje, 2005. - X, 211 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Razvoj djeteta)

Prevod dela: 1-2-3 magic. - Podnasl. na ov. - Kazalo
ISBN 953-6827-37-9
a) achievement b) family education c) discipline d) uspešnost e) družinska vzgoja f) disciplina

37.015.3
37.015.3 PHELAN, T. 1-2-3 uspjeh
COBISS.SI-ID 6468937

31.
REID, Gavin, 1950-
        Learning styles and inclusion / Gavin Reid. - London : Paul Chapman, cop. 2005. - X, 180 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 167-174. - Kazalo
ISBN 1-4129-1063-3 ISBN 1-4129-1064-1 (pbk)
a) learning psychology b) learning strategy c) learning conditions d) psihologija učenja e) strategija učenja f) pogoji učenja g) učni stili h) učno okolje

37.02
II 37.02 REID, G. Learning
COBISS.SI-ID 6464073


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


32.
FORBES, Harriet H.
        Creative movement for 3-5 year olds : an illustrated curriculum of 35 lesson plans, dance notations, music and poetry suggestions and detailed prop designs / by Harriet H. Forbes. - Clinton Township : First Steps Press, cop. 1998. - XII, 241 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-9659944-1-4
a) dance b) physical education c) motion d) ples e) športna vzgoja f) gibanje g) gibalna vzgoja h) ustvarjalni gib

371.3
II 371.3 FORBES, H. Creative
COBISS.SI-ID 6484297

33.
        UČNI načrt. Izbirni predmet : program osnovnošolskega izobraževanja. Čebelarstvo / [člani komisije pri Čebelarski zvezi Slovenije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2005 (Kočevje : Kočevski tisk). - 20 str. ; 24 cm

ISBN 961-234-361-6 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
a) optional subjects b) curriculum c) primary school d) izbirni predmeti e) kurikulum f) osnovna šola g) čebelarstvo

371.214.1
371.214 UČNI načrt Čebelarstvo Č 371.214 UČNI načrt Čebelarstvo
COBISS.SI-ID 223634176


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


34.
ZVRŽINA, Bojana, 1981-
        Kaznovanje v šoli z vidika otrok : diplomsko delo / Bojana Zvržina. - Ljubljana : [B. Zvržina], 2005. - 82 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk
a) punishment b) pupil attitude c) rights of the child d) kaznovanje e) stališče učencev f) pravice otroka g) osnovna šola h) kazni

371.5(043.2)
Č II 371.3(043.2) ZVRŽINA, B. Kaznovanje v
COBISS.SI-ID 6462537


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


35.
DREVENŠEK, Marlenka
        Metoda kritičnega dialoga pri pouku likovne vzgoje v tretjem vzgojno - izobraževalnem obdobju : magistrsko delo / Marlenka Drevenšek. - Ljubljana : [M. Drevenšek], 2005. - 225 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 184-189. - Izvleček ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art education b) teaching method c) critical sense d) likovna vzgoja e) didaktična metoda f) kritični čut g) likovne sodbe h) likovno izražanje i) kritični dialog

372.87(043.2)
Č II 372.87 DREVENŠEK, M. Metoda
COBISS.SI-ID 6477385

36.
        OD mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustratorja Davor Grgičević, Jože Glad ; fotografije Barbara Bajd ... et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm + 5 f. pril.

ISBN 961-6357-89-1
a) science education - exercise b) engineering - exercise c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja e) tehnika - vaja f) osnovnošolski pouk g) Naravoslovje - Vaje za osnovne šole h) Tehnika - Vaje za osnovne šole i) začetni pouk

372.48(076.1)
II 372.48 OD mravlje 1 Delovni
COBISS.SI-ID 218742016

37.
        OD mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred devetletne osnovne šole. [Učbenik] / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - 72 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6357-88-3
a) science education - textbook b) engineering - textbook c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik e) tehnika - učbenik f) osnovnošolski pouk g) naravoslovje in tehnika

372.48
II 372.48 OD mravlje 1 Učbenik
COBISS.SI-ID 218742272

38.
        TRA-ra-ra, vsak naj glasbo spozna. Priročnik za učitelje za pouk glasbe / Leon Stefanija ... [et al.] ; [ilustriral Adriano Janežič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 128 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež ; 4)

- - Tra-ra-ra, vsak naj glasbo spozna. Delovni listi / Đorđe Berak. - [19] f. pril.
ISBN 86-341-3056-8
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje

372.878(075.2)
II 372.878 TRA-RA-RA Priročnik
COBISS.SI-ID 126802432


372(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


39.
BRVAR, Anica, 1961-
        Reševanje matematičnih problemov v 2. triletju : diplomsko delo / Anica Brvar. - Ljubljana : [A. Brvar], 2005. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) problem solving c) primary school d) matematika e) reševanje problemov f) osnovna šola g) strategije reševanja h) problemsko znanje

372.851(043.2)
Č II 372.8(043.2) BRVAR, A. Reševanje
COBISS.SI-ID 6462281

40.
NANUT, Vasja, 1964-
        Globoki tisk v osnovni šoli : diplomsko delo / Vasja Nanut. - Ljubljana : [V. Nanut], 2005. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Likovna pedagogika
a) graphic arts b) primary school c) grafika d) osnovna šola e) globoki tisk f) grafični listi

372.87(043.2)
Č II 372.8(043.2) NANUT, V. Globoki tisk
COBISS.SI-ID 6466889


373 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


41.
        NAČRTOVANJE in vodenje kariere : priročnik za poklicno orientacijo v srednjih šolah / Tatjana Ažman ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2005. - 124 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM z vajami. - (Modeli delovanja. Spodbudno vzgojno-učno okolje)

ISBN 961-234-548-1
a) vocational guidance - reference book b) self-esteem c) occupational choice d) secondary school e) poklicno svetovanje - priročnik f) pojmovanje samega sebe g) izbira poklica h) srednja šola

373.5(035)
373.5 NAČRTOVANJE in vodenje
COBISS.SI-ID 223035904

42.
ROBINSON, Kerry H.
        Diversity and difference in early childhood education : issues for theory and practice / Kerry H. Robinson and Criss Jones Díaz. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2006. - XIII, 207 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 185-197 in na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-335-21682-X (pbk) ISBN 0-335-21683-8 (hbk)
a) pre-school education b) aims of education c) bilingualism d) differentiation e) predšolska vzgoja f) vzgojni cilji g) bilingvizem h) diferenciacija

373.2
373.2 ROBINSON, K. Diversity
COBISS.SI-ID 6484553


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


43.
KAVALE, Kenneth A., 1946-
        The positive side of special education : minimizing its fads, fancies, and follies / Kenneth A. Kavale, Mark P. Mostert. - Lanham [etc.] : ScarecrowEducation, cop. 2004. - XI, 293 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0411/2003026 002.html. - Bibliografija: str. 239-285. - Kazali
ISBN 1-57886-097-0 (pbk)
a) backward child b) special education c) dyslexia d) autism e) razvojno moten otrok f) pouk po prilagojenem programu g) disleksija h) avtizem

376
376 KAVALE, K. Positive
COBISS.SI-ID 6483785

44.
PIERSON, James O.
        Exceptional teaching : a comprehensive guide for including students with disabilities / Jim Pierson. - Cincinnati, Ohio : Standard Pub., cop. 2002. - 240 str. : ilustr. ; 28 cm

Includes index
ISBN 0784712557
a) backward child b) special education - USA c) integration d) razvojno moten otrok e) pouk po prilagojenem programu - ZDA f) integracija g) inkluzija

376
II 376 PIERSON, J. Exceptional
COBISS.SI-ID 6464329

45.
ŽELE, Andreja, 1963-
        Multimedijski praktični slovar slovenskega znakovnega jezika gluhih [Elektronski vir] : verzija 1.0 za Windows 98/NT/2000 / besedišče Andreja Žele ; koordinatorka projekta Jasna Bauman. - Elektronska izd. - Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: Verzija 1.0 (februar 2003) za Windows 98/NT/2000. - Nasl. z nasl. zaslona
a) sign language - dictionary b) znakovni jezik - slovar c) slovarji d) znakovni jezik e) slovenščina f) CD-ROM g) dictionaries h) sign language i) Slovene language

376.33
cdr ŽELE, A. Multimedijski Č cdr ŽELE, A. Multimedijski
COBISS.SI-ID 20911405


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


46.
KOŠIR, Mirjam, 1962-
        Dodatna strokovna pomoč logopeda pri otrocih z govorno jezikovno motnjo v osnovni šoli : diplomsko delo / Mirjam Košir. - Ljubljana : [M. Košir], 2005. - 84 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) individualization c) govorna motnja d) individualizacija e) inkluzija f) indivdualni programi g) disfazije

376.36(043.2)
Č II 376.3(043.2) KOŠIR, M. Dodatna
COBISS.SI-ID 6467145


378 VISOKO ŠOLSTVO.


47.
PUKLEK Levpušček, Melita
        Skupinsko delo za aktiven študij / Melita Puklek Levpušček, Barica Marentič Požarnik ; [ilustracije Barbara Tišler Korljan]. - Ljubljana : Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, 2005 (Ljubljana : Bori). - 136 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm. - (Prispevki k visokošolski didaktiki ; 5)

500 izv. - Bibliografija: str. 131-134
ISBN 961-237-131-8
a) group work b) teaching method c) visokošolsko izobraževanje d) skupinsko delo e) didaktična metoda f) timsko delo

378
378 PUKLEK, M. Skupinsko
COBISS.SI-ID 222787584

48.
        Z diplomo mi je bilo lažje delat! : znanstveni zbornik ob 50-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji / uredila Darja Zaviršek. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2005. - 246, [9] str. : fotografski posnetki ; 23 cm

1.000 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 961-91026-6-5
a) social work b) university studies c) socialno delo d) univerzitetni študij

378
378 Z DIPLOMO
COBISS.SI-ID 221418752


39 ETNOLOGIJA.


49.
MIKLIČ, Bogdan
        Cigani nekoč Romi danes [Videoposnetek] / avtor filma Bogdan Miklič. - [Novo mesto : s. n.], 2000. - 1 videokaseta (VHS, PAL)(58 min) : barve, zvok

Podatki prevzeti z ov.
a) gypsy - videocassette b) cigan - videokaseta c) Romi d) Dolenjska

397(086.8)
Č vk 397 MIKLIČ, B. Cigani nekoč
COBISS.SI-ID 9279287


51 MATEMATIKA.


50.
DOWKER, Ann
        Individual differences in arithmetic : implications for psychology, neuroscience and education / Ann Dowker. - Hove ; New York : Psychology Press, cop. 2005. - X, 358 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 290-335. - Kazali
ISBN 1-84169-235-2
a) ability b) matematika c) pojem števila d) zmožnost e) matematične sposobnosti f) medosebne razlike

51
51 DOWKER, A. Individual
COBISS.SI-ID 30681698

51.
        HANDBOOK of mathematical cognition / edited by Jamie I.D. Campbell. - New York ; Hove : Psychology Press, cop. 2005. - XVII, 508 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0417/2004009 847.html. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazali
ISBN 1-84169-411-8 (hbk)
a) mathematics b) ability c) cognition d) learning difficulty e) matematika f) zmožnost g) kognicija h) učne težave i) računske strategije

51
51 HANDBOOK of mathematical
COBISS.SI-ID 6479177

52.
KAPPRAFF, Jay
        Connections : the geometric bridge between art and science / Jay Kappraff. - 2nd ed. - Singapore [etc.] : World Scientific, 2001, cop. 1990. - XXVII, 486 str. : ilustr. ; 22 cm. - (K & E series on knots and everything ; vol. 25)

Bibliografija: str. 455-461. - kazalo
ISBN 981-02-4585-8 ISBN 981-02-4586-6 (pbk)
a) geometry b) geometrija c) oblikovanje d) umetnost

514
514 KAPPRAFF, J. Connections
COBISS.SI-ID 6479433

53.
RAZPET, Marko
        Rešene naloge iz kompleksne analize : študijsko gradivo / Marko Razpet. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2006. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 63
a) mathematics - exercise b) university studies c) matematika - vaja d) univerzitetni študij e) kompleksna analiza

517 (075.8)
Č II 51(075.8) RAZPET, M. Rešene
COBISS.SI-ID 6476361

54.
WILLIAMS, Kenneth Raynor, 1912-1989
        Astronomical application of vedic mathematics / Kenneth Williams ; foreword by L. M. Singhvi. - Delhi : Motilal Banarsidass, 2003, cop. 2000. - XI, 140 str. : ilustr. ; 25 cm. - (India's scientific heritage ; 7)

ISBN 81-208-1959-4 (cloth) ISBN 81-208-1983-7 (paper)
a) mathematics b) matematika c) vedska matematika

51
51 WILLIAMS, K. Astronomical
COBISS.SI-ID 6468169


53 FIZIKA.


55.
        MOJA prva fizika 2 : za 9. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Branko Beznec ... [et al.] ; [ilustratorja Darko Simeršek, Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6357-60-3
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076.1)
II 53(075.2) MOJA prva fizika 2
COBISS.SI-ID 218743296


54(043.2) KEMIJA.


56.
ČERNIGOJ, Jasmina, 1978-
        Določevanje karotenoidov v ekstraktih paradižnikovih mezg s spektrometričnimi metodami : diplomsko delo / Jasmina Černigoj. - Ljubljana : [J. Černigoj], 2005. - 63 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Program kemija in biologija. Naravoslovnotehniška fakulteta. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fakulteta
a) chemistry b) kemija c) karotenoidi d) paradižnik e) barvila f) ekstrakcija

54(043.2)
Č II 54(043.2) ČERNIGOJ, J: Določevanje
COBISS.SI-ID 6464841


61 MEDICINA.


57.
MACHT, Joel, 1938-
        Moje dijete ne želi jesti : kako pomoći djeci koja odbijaju hranu / Joel Macht ; predgovor Edward Goldson i Sharon Felber Taylor ; [prijevod Gorana Horvat ; fotografije u hrvatskom izdanju Irena Škaraputa i Ana Pivovarov]. - 1. izd. - Lekenik : Ostvarenje, 2005. - XIII, 282 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Razvoj djeteta)

Prevod dela: Poor eaters: helping children who refuse to eat. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih. - Kazalo
ISBN 953-6827-33-6
a) nutrition b) pre-school child c) prehrana d) predšolski otrok e) neješčnost f) odklanjanje hrane

613
613 MACHT, J. Moje dijete
COBISS.SI-ID 6467657

58.
MLAČ, Bine
        Prehrana v gorah : (varneje na stranpoteh prehrane v gorah) : [učbenik] / Bine Mlač ; [soavtor Stanislav Bojan Zupet]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2003 ([Ljubljana] : Euroadria). - 207 str. : ilustr., preglednice ; 21 cm

Drugi podnasl. na ov. - 800 izv. - Bibliografija: str. 202-205
ISBN 961-6156-49-7
a) nutrition - textbook b) climbing c) prehrana - učbenik d) alpinizem e) planinstvo

613
613 MLAČ, B. Prehrana
COBISS.SI-ID 126714624

59.
        ZAKONODAJA Evropske skupnosti in področje manjzmožnosti : zbornik ob zaključku projekta junij 2005 / [uredila Nataša Smerdelj ; avtorji prispevkov Nace Kovač ... [et al.]. - Ljubljana : ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, 2005. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv.
a) handicapped - legislation b) prizadeti - zakonodaja c) osebe s posebnimi potrebami d) manjzmožnost

61
II 61 ZAKONODAJA Evropske
COBISS.SI-ID 2424677


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


60.
PHELAN, Thomas W., 1943-
        Sve o poremećaju pomanjkanja pažnje : simptomi, dijagnoza i terapija u djece i odraslih / Thomas W. Phelan ; [prijevod Ilona Posokhova]. - 1. izd. - Lekenik : Ostvarenje, 2005. - III, 247 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Pomoć u učenju)

Prevod dela: All about attention deficit disorder. - Kazalo
ISBN 953-6827-36-0
a) attention b) hyperactivity c) therapy d) pozornost e) hiperaktivnost f) terapija g) ADHD

616.89
616.89 PHELAN, T. Sve
COBISS.SI-ID 6469193


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


61.
        PRIROČNIK za menedžerje v mladinskih organizacijah / [avtorji Matej Cepin ... [et al.] ; ilustracije Marta Vrankar]. - Ljubljana : Salve, 2005 ([Ljubljana : Itagraf]). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., tabele ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino [in] MSS - Mladinski svet Slovenije. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 961-211-337-8
a) youth organization b) management c) administration d) mladinska organizacija e) vodenje f) uprava g) organizacija poslovanja h) upravljanje

65(035)
II 65 PRIROČNIK za menedžerje
COBISS.SI-ID 222167808


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


62.
        ART since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism / Hal Foster ... [et al.]. - London : Thames & Hudson, cop. 2004. - 704 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 690-694. - Kazalo
ISBN 0-500-23818-9
a) art - 20th cent. b) umetnost - 20. stol. c) moderna umetnost d) modernizem e) antimodernizem f) postmodernizem

7.03
Č II 7.03 ART SINCE 1900
COBISS.SI-ID 14588731

63.
DIKOVITSKAYA, Margarita
        Visual culture : the study of the visual after the cultural turn / Margaret Dikovitskaya. - Cambridge (Massachusetts) ; London : Massachusetts Institute of Technology, MIT, cop. 2005. - 316 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 295-306. - Kazalo
ISBN 0-262-04224-X (hc)
a) art b) society c) communication d) umetnost e) družba f) komunikacija g) vizualna kultura h) vizualni študiji i) ZDA j) vizualne komunikacije

7.01
7 DIKOVITSKAYA, M. Visual culture
COBISS.SI-ID 2142318

64.
        The VISUAL mind II / edited by Michele Emmer. - Cambridge (Massachusetts) ; London : Massachusetts Institute of Technology, MIT, cop. 2005. - XVI, 699 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Leonardo)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-262-05076-5 (hc)
a) art b) geometry c) aesthetics d) umetnost e) geometrija f) estetika

7
7 VISUAL mind II
COBISS.SI-ID 6467913


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


65.
BERNIK, Stane
        Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja = Slovene architecture of the twentieth century / Stane Bernik ; [prevodi v angleščino Nina Levick, Tamara Soban in Martin Cregeen ; fotografija Janez Kališnik ... et al.]. - Ljubljana : Mestna galerija, 2004 (Ljubljana : Delo). - 455 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - O avtorju: str. [458-459]. - Bibliografija str.: 442-449. - Bibliografija avtorja: str. [459]. - Kazalo
ISBN 961-90619-4-2
a) architecture - 20th cent. - Slovenia b) arhitektura - Slovenija - 20. stol. c) slovenski arhitekti d) arhitekturna tipologija

72(497.4)"19"(084)
72 BERNIK, S. Slovenska
COBISS.SI-ID 217541888

66.
HRAUSKY, Andrej
        Arhitekturni vodnik po Ljubljani : 100 izbranih zgradb / Andrej Hrausky, Janez Koželj ; [fotografije Miran Kambič]. - 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2002 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 247 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 29 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. 236. - Kazali
ISBN 961-209-249-4
a) architecture b) arhitektura c) Ljubljana d) arhitekturna dediščina e) vodniki

72(497.4 Ljubljana)(036)
II 72 HRAUSKY, A. Arhitekturni
COBISS.SI-ID 114728192

67.
RADEVSKY, Anton
        The architecture : pop-up book / [original concept, paper-enegineering and pop-up illustrations] Anton Ravedsky ; [illustrations Emilian Stankev, Rosen Toshev ; text Pavel Popov ; English translation Janeta Shinkova]. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2005, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 x 29 cm

Ov. nasl. - Ostale odgovornosti navedene v kolofonu
ISBN 0-500-34203-2
a) architecture b) arhitektura c) modeli stavb

72.034
II 72 RADEVSKY, A. Architecture
COBISS.SI-ID 14810002

68.
STEELE, James, 1943-
        Ecological architecture : a critical history / James Steele. - London : Thames & Hudson, cop. 2005. - 272 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 266-267
ISBN 978-0-500-34210-7 (ISBN-13) ISBN 0-500-34210-5 (ISBN-10)
a) architecture b) arhitektura c) moderna arhitektura d) okoljska arhitektura e) 20.st.

72
72 STEELE, J. Ecological
COBISS.SI-ID 27103237


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


69.
KALLIR, Jane
        Egon Schiele : life and work / Jane Kallir. - New York : Harry N. Abrams, 2003, cop. 1990. - 256 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip041/20030065 07.html. - Bibliografija: str. 247. - Kazalo
ISBN 0-8109-4614-9
a) Schiele, Egon (1890-1918) b) painting c) slikarstvo

75
II 75 KALLIR, J. Egon Schiele
COBISS.SI-ID 6476105

70.
KALLIR, Jane
        Egon Schiele : love and death / Jane Kallir. - English trade ed. - Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz ; New York : Distributed Art, cop. 2005. - 158 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 158
ISBN 3-7757-1528-2 (hbk)
a) Schiele, Egon (1890-1918) b) graphic arts c) grafika

75.071
II 75 KALLIR JANE Egon Schiele
COBISS.SI-ID 6485065


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


71.
PFEIFER, Ksenija, 1964-
        Porcelan : diplomsko delo / Ksenija Pfeifer. - Ljubljana : [K. Pfeifer], 2005. - 105 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 104-105. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) pottery b) lončarstvo c) porcelan d) kaolin e) oblikovanje f) dekoracije

738.1(043.2)
Č II 73/74(043.2) PFEIFER, K. Porcelan
COBISS.SI-ID 6467401


78 GLASBA.


72.
        GLASBENO popotovanje 5. Priročnik za učitelje za pouk glasbe : 5. razred devetletne osnovne šole / Lidija Andabaka ... [et al.] ; [ilustracije Adriano Janežič, Uroš Hrovat ; notografija Milena Jarc ; fotografije Mojca Kovačič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005. - 82 str. : ilustr., note ; 29 cm + 41 f. delovnih listov. - (Vedež ; 5)

Viri: str. 82
ISBN 86-341-3829-1
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje

78(075.2)
II 78 GLASBENO Priročnik 5.r.
COBISS.SI-ID 221888000

73.
VOGLAR, Mira
        Krampata, campata [Glasbeni tisk] / Mira Voglar ; ilustracije Daniel Demšar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - 1 partitura (38 str.) : barvne ilustr. ; 27 cm

Uglasbene pesmi in uganke so bile prvič objavljene v reviji Ciciban
ISMN M-709008-04-9
a) otroške pesmi b) uganke

78
II 78 VOGLAR, M. Krampata
COBISS.SI-ID 223024384


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


74.
PRAZNIK, Katarina, 1964-
        Plavanje : osnove učenja plavanja / Katarina Praznik in Meta Črešnar ; [fotografije Foto studio Ocepek, Katarina Praznik, Meta Črešnar]. - Velenje : Plavalni klub, 2001 (Velenje : Tiskarna Velenje). - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 91
a) swimming - reference book b) plavanje - priročnik c) reševanje iz vode d) biomehanika e) pripomočki

797.21
II 797 PRAZNIK, K. Plavanje
COBISS.SI-ID 112726272


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


75.
IVON, Hicela
        Vpliv interakcije z lutko na socialno vedenje in igralne aktivnosti predšolskih otrok : doktorska disertacija / Hicela Ivon. - Ljubljana : [H. Ivon], 2005. - 225 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 205-215. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) puppetry b) play c) social learning d) interaction e) empathy f) pre-school child g) lutke h) igra i) socialno učenje j) interakcija k) empatija l) predšolski otrok m) simbolna igra

792.97(043.3)
Č II 792.97 IVON, H. Vpliv
COBISS.SI-ID 6476873


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


76.
TRAMTE, Jožica, 1980-
        Uporaba lutke pri individualnem pouku : diplomsko delo / Jožica Tramte. - Ljubljana : [J. Tramte], 2005. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-79. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Defektologija
a) backward child b) puppetry c) individualized teaching d) razvojno moten otrok e) lutke f) individualiziran pouk

792.97(043.2)
Č II 79(043.2) TRAMTE, J. Uporaba lutke
COBISS.SI-ID 6462793


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


77.
UMEK, Metka
        Rolanje [Videoposnetek] / avtorica Metka Umek ; kamera in montaža Samo Sadnik ; bral je Peter Kavčič ; glasba Marko Volk. - Celje : Društvo učiteljev in profesorjev ŠV Celje : OŠ Griže : Mercator Itersport, 2005. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm + 1 brošura z izborom vaj in postopki učenja ([14 f.])

Podatki o avtorjih na ov. - Namenjeno otrokom, učiteljem športne vzgoje in odraslim rekreativcem
a) sport b) šport c) rolanje

796.691(086.2)
vk 796 UMEK, M. Rolanje DVD
COBISS.SI-ID 6474825

78.
UMEK, Metka
        Rolanje [Videoposnetek] / avtorica Metka Umek ; kamera in montaža Samo sadnik ; bral je Peter Kavčič ; glasba Marko Volk. - Celje : Društvo učiteljev in profesorjev ŠV Celje : OŠ Griže : Mercator Itersport, 2005. - 1 videokaseta (VHS) (20 min) : zvok, barve + 1 brošura z izborom vaj in postopki učenja ([14 f.])

Podatki o avtorjih v spremni brošuri. - Namenjeno otrokom, učiteljem športne vzgoje in odraslim rekreativcem
a) sport b) šport c) rolanje

796.691(086.2)
vk 796 UMEK, M. Rolanje
COBISS.SI-ID 6475081


81 JEZIKOSLOVJE


79.
SKUBIC, Andrej E.
        Obrazi jezika / Andrej E. Skubic. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 (Ljubljana : Pleško). - 263 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Posebne izdaje / Študentska založba)

ISBN 961-242-037-8
a) linguistics b) sociolinguistics c) lingvistika d) sociolingvistika

81
81 SKUBIC, A. E. Obrazi jezika
COBISS.SI-ID 222973952


811.111 ANGLEŠČINA.


80.
ALDERSON, J. Charles
        Into Europe : prepare for modern English exams. Reading and use of English / J. Charles Alderson, Mária Cseresznyés. - Budapest : Teleki László : British Council Hungary, [200?]. - 289 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Into Europe, ISSN 1785-086X)

ISBN 963-86388-3-4
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) bralno razumevanje d) izpitna gradiva

811.111(075)
II 811.111 ALDERSON, J. Into Europe
COBISS.SI-ID 30472290

81.
FEHÉRVÁRYNE Horváth, Katalin
        Into Europe : prepare for modern English exams. Listening / Katalin Fehérváryné Horváth, Karmen Pižorn. - Budapest : Teleki László : British Council Hungary, [200?]. - 130 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Into Europe, ISSN 1785-086X)

- - Listening [Zvočni posnetek]. - 2 zvočna CD-ja (64 min 26 sek, 67 min 28 sek) ; 12 cm
ISBN 963-7081-07-0
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) slušno razumevanje d) izpitna gradiva e) CD

811.111(075)
II 811.111 FEHÉRVÁRYNE, K. Into Europe
COBISS.SI-ID 30771554

82.
TANKÓ, Gyula
        Into Europe : [prepare for modern English exams]. The writing handbook / Gyula Tankó. - Budapest : Teleki László : British Council Hungary, [200?]. - 307 str. ; 29 cm. - (Into Europe, ISSN 1785-086X)

ISBN 963-70810-6-2
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) pisno izražanje d) sestavki e) izpitna gradiva

811.111(075)
II 811.111 TANKÓ, G. Into Europe
COBISS.SI-ID 30603874

83.
        THIS is Britain [Videoposnetek]. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2005. - 2 videokaseti : barve, zvok. - (Oxford English video)

ISBN 0-19-459362-2 (Level 1) ISBN 0-19-459368-1 (Level 2)
a) English language b) language teaching - videocassette c) angleščina d) jezikovni pouk - videokaseta

811.111(075)(086.8)
vk 811.111 THIS IS BRITAIN Level 1 vk 811.111 THIS IS BRITAIN Level 2
COBISS.SI-ID 6464585


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


84.
SIVEC, Marija
        Hej hoj, povabim te s seboj. Učbenik za slovenščino v 6. razredu devetletne osnovne šole / Marija Sivec, Ljubica Kosmač, Katarina Rigler Šilc ; [ilustrirala Polona Lovšin]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005. - 123 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež ; 6)

ISBN 86-341-3843-7
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II SIVEC, M. Hej hoj 6
COBISS.SI-ID 222147840


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


85.
        The NORTON anthology of children's literature : the traditions in English / Jack Zipes, general editor ... [et al.]. - New York : W.W. Norton, cop. 2005. - XXXVIII, 2471 str., 32 str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Includes bibliographical references (p. 2429-2449) and indexes. - Vsebina: Alphabets ; Chapbooks ; Primers and readers ; Fairy tales ; Animal fables ; Classical myths ; Legends ; Religion: Judeo-Christian stories ; Fantasy ; Science fiction ; Picture books ; Comics ; Verse ; Plays ; Books of instruction ; Life writing ; Adventure stories ; School stories ; Domestic fiction
ISBN 0-393-32776-0 (trade) ISBN 0-393-97538-X (college)
a) children's and youth literature - anthology b) mladinska književnost - antologija

82-93
82-93 NORTON anthology
COBISS.SI-ID 6480969


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


86.
IGGULDEN, Conn
        Imperator. Rimska vrata / Conn Iggulden ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - Tržič : Učila International, 2005. - 373 str. ; 24 cm

Prevod dela: Emperor. Gates of Rome
ISBN 961-233-919-8

821.111-311.6
821.111 IGGULDEN, C. Imperator
COBISS.SI-ID 223224064

87.
ISHIGURO, Kazuo, 1954-
        Ko smo bili sirote / Kazuo Ishiguro ; poslovenila Ingrid Kovač Brus. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2005 (Ljubljana : Virtus Prograf). - 335 str. ; 22 cm

Prevod dela: When we were orphans
ISBN 961-218-588-3

821.111-31
821.111 ISHIGURO, K. Ko smo
COBISS.SI-ID 223360256

88.
JOHNSTON, Julie
        Adam in Eva in Uščipni me / Julie Johnston ; [prevedla Darica Majer Leban]. - Dob pri Domžalah : Miš, 2005 ([Ljubljana] : Present). - 271 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Adam and Eve and Pinch-me. - O avtorici: str. 266
ISBN 961-6506-53-6

821.111-93-31
821.111 JOHNSTON, J. Adam in Eva
COBISS.SI-ID 220598528

89.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Sobota / Ian McEwan ; [prevedla Miriam Drev]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 362 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Saturday
ISBN 86-11-17342-2

821.111-311.2
821.111 MCEWAN, I. Sobota
COBISS.SI-ID 222531328

90.
PHILLIPS, Brian
        Hamlet, William Shakespeare : vodnik po tragediji Hamlet : [za maturo in domače branje] / [Brian Phillips ; prevod Irma Kern Slapar ; avtor dodatnega besedila Jure Šink]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 64 str. ; 21 cm. - (Sparknotes : najpopularnejši literarni vodniki)

Prevod dela: William Shakespeare, Hamlet. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv.
ISBN 961-209-570-1
a) Shakespeare, William (1564-1616) b) Hamlet c) literarni komentarji d) matura e) priročniki f) knjižne vsebine

821.111.09
821.111.09 PHILLIPS, B. Hamlet
COBISS.SI-ID 223425536

91.
WINTERSON, Jeanette
        Pisano na telo / Jeanette Winterson ; [prevod Teodora Ghersini]. - Ljubljana : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, 2004 ([Murska Sobota : Solidarnost]). - 152 str. ; 21 cm

Prevod dela: Written on the body
ISBN 961-91304-1-3

821.111
821.111 WINTERSON, J. Pisano
COBISS.SI-ID 214982144


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


92.
HIAASEN, Carl
        Skovikanje / Carl Hiaasen ; [prevedla Tanja Njivar]. - Dob : Miš, 2005 (Dob : Grafika 2000). - 324 str. ; 21 cm

Prevod dela: Hoot
ISBN 961-6506-61-7

821.111(73)-93-31
821.111(73) HIAASEN, C. Skovikanje
COBISS.SI-ID 222095872


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


93.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Lučka ; Snežinka pepinka ; Kje je moja kapica / [Janez Bitenc ; ilustrirala Dunja Kofler]. - Ljubljana : Littera picta, 2004 (Ljubljana : Pleško). - [32] str. : barvne ilust., note ; 30 cm

500 izv.
ISBN 961-6030-53-1

821.163.6-93-1
II 821.163.6 BITENC JANEZ Lučka
COBISS.SI-ID 215911424

94.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Lučka [Zvočni posnetek] / [besedilo in] glasba Janez Bitenc ; aranžma in izvedba Stane Mancini. - Ljubljana : Littera picta, 2004. - 1 CD : stereo ; 12 cm

ISBN 961-6030-54-X
a) otroške pesmi b) CD-ROM

821.163.6(086.034.4)
cd 821.163.6 BITENC, J. Lučka
COBISS.SI-ID 215911680

95.
GRAFENAUER, Niko
        Nočitve / Niko Grafenauer ; [spremno besedo napisal Tine Hribar]. - Ljubljana : Nova revija, 2005 (Ljubljana : Delo). - 75 str. ; 25 cm. - (Zbirka Samorog)

1.200 izv. - Vse-je-zdaj / Tine Hribar: str. 63-75
ISBN 961-6580-00-0
a) Grafenauer, Niko (1940-)

821.163.6-1
821.163.6 GRAFENAUER, N. Nočitve
COBISS.SI-ID 223208704

96.
KERMAUNER, Aksinja
        Juhuhu pa ena gnila plastenka! / Aksinja Kermauner ; ilustrirala Petra Preželj. - Dob pri Domžalah : Miš, 2005 (Dob : Grafika 2000). - 48 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Izi & Bizi, detektivki)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 961-6506-66-8

821.163.6-93-32
821.163.6 KERMAUNER, A. Juhuhu
COBISS.SI-ID 222604800

97.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Sapramiška / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003 (Maribor : Ma-tisk). - [32] str. : barvne ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Svetlanovčki)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 86-11-14916-5

821.163.6-93-34
II 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Sapramiška
COBISS.SI-ID 125743616

98.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Sapramiška [Zvočni posnetek] / Svetlana Makarovič ; [glasba Svetlana Makarovič in Lado Jakša ; režija Nace Simončič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, p 1986, cop. 2003. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Zbirka Svetlanovčki)

Nastopajo: Svetlana Makarovič, Bojan Maroševič, Nace Simončič, Mojca Klemenčič, Nadja Vidmar

821.163.6-93(086.7)
cd 821.162.2 MAKAROVIČ, S. Sapramiška
COBISS.SI-ID 2070708

99.
NUSSDORFER, Vlasta
        Naše deklice z vžigalicami / Vlasta Nussdorfer ; [ilustracije Alenka Podobnik]. - Ljubljana : Tipografija, 2005 (Grosuplje : Tipografija). - 213 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 961-91261-1-4
a) sexual offence b) spolni prestopek c) spolno nasilje d) spolne zlorabe

821.163.6-32
821.163.6 NUSSDORFER, V. Naše deklice
COBISS.SI-ID 223172352

100.
PREGL, Slavko
        Ujeti ribič / Slavko Pregl ; [ilustriral Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Mladika, 2005 (Tiskarna Ljubljana). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Liščki)

ISBN 961-205-124-0

821.163.6
821.163.6 PREGL, S. Ujeti ribič
COBISS.SI-ID 223031808

101.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (41 ; 2005 ; Ljubljana)
        Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 41. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 27. 6.-15. 7. 2005, Ljubljana ; [organizator] Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik ; [urednik Marko Stabej ; povzetke prevedel David Limon]. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005 ([Ljubljana] : Pleško). - 238 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 961-237-116-4
a) Slovenian language b) literature c) intercultural education d) slovenščina e) literatura f) interkulturna vzgoja g) večkulturnost

821.163.6.09(082)
821.163.6.09 SEMINAR Večkulturnost
COBISS.SI-ID 220822528


93 ZGODOVINA.


102.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Svet viteštva / Ivan Stopar. - Ljubljana : Viharnik, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 144 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Življenje na srednjeveških gradovih na Slovenskem)

500 izv. - Bibliografija: str. 135-140
ISBN 961-6057-52-9
a) medieval history b) srednjeveška zgodovina c) vitezi d) kulturna zgodovina e) srednji vek

930(497.4)
II 93 STOPAR, I. Svet viteštva
COBISS.SI-ID 222902272


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO