VSEBINAdecember 06


1.
MEDNARODNA multi-konferenca Informacijska družba (9 ; 2006 ; Ljubljana)
        Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 14. oktober 2006 = Proceedings of the 9th International Multiconference Information Society IS 2006, 9th-14th October 2006, Ljubljana, Slovenia / uredili, edited by Marko Bohanec ... [et al.]. - Ljubljana : Institut "Jožef Stefan", 2006 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - VIII, 474 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973)

Povzetek in bibliografija pri večini prispevkov. - Vsebina na nasl. str.: Inteligentni sistemi = Intelligent systems ; Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi = Education in information society ; Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča = Data-mining and data-warehouses ; Sodelovanje in informacijska družba = Collaboration and information society ; Kognitivne znanosti = Cognitive sciences ; Mejne kognitivne znanosti = Borderline cognitive sciences
ISBN 961-6303-82-1 (ISBN-10) ISBN 978-961-6303-82-8 (ISBN-13)
a) information science - conference b) information technology c) informatika - konferenca d) informacijska tehnologija e) informacijska družba f) informacijski sistemi g) kognitivna znanost h) podatkovno ruddarjenje i) inteligentni sistemi j) posvetovanja

659.2:316.42(063)(082)
659.2:004(063)(082)
004.8(063)(082)
II 65 MEDNARODNA Zbornik
COBISS.SI-ID 229096448


0 SPLOŠNO.


2.
        BRALNA motivacija v šoli : merjenje in razvijanje / Sonja Pečjak ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. - 100 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 961-234-578-3 ISBN 978-961-234-578-5 (ISBN 13)
a) reading b) motivation c) primary school d) branje e) motivacija f) osnovna šola

028(082)
028 BRALNA motivacija
COBISS.SI-ID 229401344

3.
CHARMAZ, Kathy, 1939-
        Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis / Kathy Charmaz. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XIII, 208 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0657/ 2005928035-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0657/ 2005928035-d.html. - Bibliografija : str. 190-201. - Kazalo
ISBN 0-7619-7352-4 (hbk) ISBN 0-7619-7353-2 (pbk)
a) social sciences b) social research c) qualitative analysis d) družbene vede e) socialno raziskovanje f) kvalitativna analiza

001
001 CHARMAZ, K. Constructing
COBISS.SI-ID 1067598


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
        GEOGRAPHICAL information systems applications for schools - GISAS / Tino Johansson (ed.). - Helsinki : University of Helsinki, cop. 2006. - 100 str., [20] str. pril. : barvne ilustr. ; 25 cm. - (Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0300-2934 ; A 141)

ISBN 952-10-3524-2 (pbk) ISBN 952-10-3525-0 (PDF)
a) geography b) information system c) project d) geografija e) informacijski sistem f) projekt g) GISAS

004.4
004.4 GEOGRAPHICAL information
COBISS.SI-ID 6844745

5.
KOVAČEVIĆ, Željko
        C++ : analiza i primjena / Željko Kovačević. - Zagreb : Školska knjiga, cop. 2004. - 284 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 281
- - C++ [Elektronski vir] : s primjerima iz knjige. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 953-0-21154-6
a) programming language b) programming c) programski jezik d) programiranje e) C++ f) spremenljivke g) konstante h) delo z datotekami i) strukture j) priročniki

004.4
004.4 KOVAČEVIĆ, Ž. C++ cdr 004.4 KOVAČEVIĆ, Ž. C++
COBISS.SI-ID 26680581

6.
KROPIVNIK, Samo
        Analize podatkov z SPSS-om 12.0 : predavanja in vaje / Samo Kropivnik, Tina Kogovšek, Meta Gnidovec. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006 ([Petrovče] : Marginalija). - 142 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Maklen)

ISBN 961-235-245-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-235-245-5 (ISBN-13)
a) database b) software c) podatkovna zbirka d) programska oprema e) statistikaSPSS 12.0 f) učbeniki za visoke šole g) AOP

004.4(075.8)
II 004.4 KROPIVNIK, S. Analize
COBISS.SI-ID 229089536


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7.
BANDELJ, Petra, 1982-
        Trening organizacijskih veščin : diplomsko delo / Petra Bandelj. - Ljubljana : [P. Bandelj], 2006. - 112, [11] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 110-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) learning strategy b) learning difficulty c) skill d) učne težave e) strategija učenja f) spretnost g) organizacijske veščine h) učne veščine

005.7-057.87(043.2)
Č II 004(043.2) BANDELJ, P. Trening
COBISS.SI-ID 6842185


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
BARRETT, Martyn D.
        Children's knowledge, beliefs and feelings about nations and national groups / Martyn Barrett ; in collaboration with Luciano Arcuri ... [et al.]. - Hove ; New York : Psychology Press, cop. 2007. - XX, 332 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Essays in developmental psychology, ISSN 0959-3977)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0612/2006012 142.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/ 2006012142-d.html. - Bibliografija: str. 297-320. - Kazali. - Vsebina: On children, nations and national groups ; Children's knowledge, beliefs and feelings about countries construed as geographical territories ; Children's knowledge, beliefs and feelings about the state construed as a political entity ; Children's knowledge, beliefs and feelings about nations and states construed as historical and cultural communities ; Children's knowledge, beliefs and feelings about the people who belong to different national and state groups ; The development of children's subjective identification with their own nation and state ; Theoretical accounts of how children's knowledge, beliefs and feelings about nations and states develop
ISBN 1-84169-301-4 ISBN 978-1-84169-301-9 (ISBN 13)
a) social perception b) space perception c) pre-school child d) socialna percepcija e) percepcija prostora f) predšolski otrok g) otrokove ideje h) geografske predstave i) družbene predstave j) nacionalne predstave

159.95
159.95 BARRETT, M. Children's
COBISS.SI-ID 6852937

9.
FISHER, Alec
        Critical thinking : an introduction / Alec Fisher. - 8th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006, cop. 2001. - 249 str. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 243-244
ISBN 10-0-521-00984-7 (pbk) ISBN 978-0-521-00984-3 (ISBN 13)
a) critical sense b) logic c) reasoning d) kritični čut e) logika f) razsojanje g) kritično mišljenje

159.955
159.955 FISHER, A. Critical
COBISS.SI-ID 6869577


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10.
GERKEŠ, Andreja, 1980-
        Sindrom izgorevanja in stresogeni dejavniki pri defektologih : diplomsko delo / Andreja Gerkeš. - Ljubljana : [A. Gerkeš], 2006. - 95 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Defektologija. - Bibliografija: str. 84-86. - Povzetek ; Summary
a) mental stress b) special school teacher c) duševni stres d) specialni pedagog e) stresogeni dejavniki f) reakcije g) izgorelost

159.944:376(043.2)
Č II 159.9(043.2) GERKEŠ, A. Sindrom
COBISS.SI-ID 6843209


17 ETIKA.


11.
KODELJA, Zdenko
        O pravičnosti v izobraževanju / Zdenko Kodelja. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006 ([Ljubljana] : Biro M). - 300 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 137)

Bibliografija: str. 281-300
ISBN 961-6174-86-X ISBN 978-961-6174-86-2
a) philosophy of education b) equal opportunity c) differentiation d) marking e) pedagoška filozofija f) enakost možnosti g) diferenciacija h) ocenjevanje i) pravičnost j) družbene institucije k) socialna pravičnost l) retributivna pravičnost

17:37
17 KODELJA, Z. O pravičnosti
COBISS.SI-ID 229607168

12.
MILLER, William Ian, 1946-
        Anatomija gnusa / William Ian Miller ; [prevedla Jernej Habjan in Lidija Šumah; pesmi prevedel Marjan Strojan ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2006. - 393 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The anatomy of disgust. - Ontologija gnusa / Mladen Dolar: str. 375-390. - Bibl. opombe na dnu strani. - Izbrana bibliografija Williama Iana Millerja: str. 391
ISBN 961-6262-77-7 ISBN 978-961-6262-77-4
a) social psychology b) socialna psihologija c) kulturna zgodovina d) kulturna antropologija e) psihologija zaznavanja f) gnus

17
17 MILLER, W. Anatomija gnusa
COBISS.SI-ID 229259008


17(043.2) ETIKA.


13.
RADIKON, Sonja
        Ovire v razvoju avtonomije mlade odrasle osebe : diplomsko delo / Sonja Radikon Bratina. - Ljubljana : [S. Radikon Bratina], 2006. - 126 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) young adult b) autonomy c) family d) mlajši odrasli e) avtonomija f) družina

173-053.6(043.2)
Č II 17(043.2) RADIKON BRATINA Ovire
COBISS.SI-ID 6842953

14.
ŠAJN, Alenka, 1980-
        Partnerska zveza. Različne možnosti skupnega bivanja in vpliv nekaterih dejavnikov na trajnost partnerske zveze : diplomsko delo / Šajn Alenka. - Ljubljana : [A. Šajn], 2006. - 110 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) interpersonal relations b) marriage c) love d) medosebni odnosi e) zakonska zveza f) ljubezen g) partnerska zveza h) trajnost

173(043.2)
Č II 17(043.2) ŠAJN, A. Partnerska
COBISS.SI-ID 6853449

15.
ZAVRL, Urška, 1981-
        Družina, vzgoja ter odnosi med mladostniki in starši : diplomsko delo / Urška Zavrl. - Ljubljana : [U. Zavrl], 2006. - 74 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) family c) parent-child relation d) adolescent e) družina f) odnos med starši in otrokom g) postavljanje meje

173(043.2)
Č II 17(043.2) ZAVRL, U. Družina
COBISS.SI-ID 6867785

16.
ZIHERL, Katja, 1980-
        Vpliv dejavnikov v družini na odklonsko vedenje mladih : diplomsko delo / Katja Ziherl. - Ljubljana : [K. Ziherl], 2006. - 97, [33] str. pril. ; 30 cm

Bibliografija: str. [98-102]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) juvenile delinquency b) family c) behaviour disorder d) communication e) mladoletniška delinkvenca f) družina g) motnje vedenja h) komunikacija

173-053.6(043.2)
Č II 17(043.2) ZIHERL, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 6842697


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


17.
JOSIPOVIČ, Damir
        Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni / Damir Josipovič. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Present). - 348 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 10)

O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 277-297. - Kazalo. - Summary ; Abstract ; Izvleček
ISBN 961-6568-81-7 ISBN 978-961-6568-81-4
a) demography b) birth rate - Slovenia - 1945- c) immigration - Slovenia - 1945- d) demografija e) nataliteta - Slovenija - 1945- f) imigracija - Slovenija - 1945- g) geografija prebivalstva h) rodnostno vedenje i) socialna geografija

31
31 JOSIPOVIČ, D. Učinki
COBISS.SI-ID 229528576


316 SOCIOLOGIJA.


18.
        The CAMBRIDGE dictionary of sociology / general editor Bryan S. Turner. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2006. - XX, 688 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0664/ 2006023248-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0664/ 2006023248-d.html
ISBN 0-521-83290-X (hbk) ISBN 978-0-521-83290-8 (hbk) ISBN 0-521-54046-1 (pbk) ISBN 978-0-521-54046-9 (pbk)
a) sociology - dictionary b) sociologija - slovar

316(038)
Č 316 CAMBRIDGE dictionary
COBISS.SI-ID 25601629

19.
DRAGOŠ, Srečo
        Družbena neenakost in socialni kapital / Srečo Dragoš in Vesna Leskošek. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2003 (Ljubljana : S. Peklaj). - 91 str., 101 str. v obratni smeri : graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

Bibliografija: str. 69-71, str. 75-77 v obratni smeri
Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri:
Social inequality and social capital / [translation Olga Vuković]
ISBN 961-90932-0-8
a) social inequality b) town c) social structure d) socialna neenakost e) mesto f) družbena struktura g) družbeni kapital h) minimizacija i) mreže j) struktura k) perspektive l) ekonomsko ravnotežje m) mikroekonomija n) učinkovitost o) trendi p) institucionalizem

316.34
316 DRAGOŠ, S. Družbena
COBISS.SI-ID 122501120

20.
KIRSH, Steven J.
        Children, adolescents, and media violence : a critical look at the research / Steven J. Kirsh. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XIX, 409 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0516/2005020 164.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0658/ 2005020164-d.html. - Bibliografija: str. 345-379. - Kazali
ISBN 0-7619-2975-4 (cloth) ISBN 0-7619-2976-2 (pbk)
a) mass media b) violence c) aggressiveness d) sredstva množičnega obveščanja e) nasilje f) agresivnost

316.7
316.7 KIRSH, S. Children
COBISS.SI-ID 6872137

21.
        SOCIALNA pedagogika : izbrani koncepti stroke / [uredniki Matej Sande ... et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 211-220. - Povzetki v angl. in slov. na koncu knjige. - Kazalo
ISBN 86-7735-099-3 ISBN 978-86-7735-099-4 (ISBN 13)
a) sciences of education b) supervision c) pedagoške vede d) supervizija e) socialna pedagogika f) socialnopedagoške intervencije g) samopomoč h) socialni pedagogi i) etični kodeks

316.6(082)
316.6 SOCIALNA pedagogika
COBISS.SI-ID 229221376


32 POLITIKA.


22.
TOURAINE, Alain
        Kako se izvleči iz liberalizma? / Alain Touraine ; spremna beseda Andrej Kurnik ; prevod Katarina Rotar. - Ljubljana : Sophia, 2006 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 177 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2006, 13)

Prevod dela: Comment sortir du liberalisme?. - Kazalo
ISBN 961-6294-78-4
a) politics b) state c) liberalism d) politika e) država f) liberalizem g) globalizacija h) oblast i) usoda

32
32 TOURAINE, A. Kako
COBISS.SI-ID 228473856


33 GOSPODARSTVO


23.
        LIFE roles, values, and careers : international findings of the Work Importance Study / edited by Donald E. Super and Branimir Šverko ; with assistance from Charles M. Super. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 1995. - XXVIII, 397 str. : ilustr. ; 27 cm. - (The Josey-Bass social and behavioral science series)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/bios/wiley046/950054 88.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/wiley031 0/95005488.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 0-7879-0100-8
a) career development b) work environment c) sex role d) value e) vocational guidance f) cross-cultural research g) poklicni razvoj h) delovno okolje i) vrednota j) vloga spola k) poklicno svetovanje

330(082)
330 LIFE roles, values
COBISS.SI-ID 8257378


33(043.2) GOSPODARSTVO.


24.
PRINČIČ, Urška, 1979-
        Doživljanje položaja brezposelnosti pri mladih odraslih na prehodu v zaposlitev : diplomsko delo / Urška Prinčič. - Ljubljana : [U. Prinčič], 2006. - 132 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 172-132. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko
a) youth unemployment b) young adult c) transition from school to work d) nezaposlenost mladih e) mlajši odrasli f) prehod iz šole na delo

331.56(043.2)
Č II 330(043.2) PRINČIČ, U. Doživljanje
COBISS.SI-ID 6853705


34 PRAVO.


25.
        EDUCATION, equality and human rights : issues of gender, 'race', sexuality, disability and social class / edited by Mike Cole. - 2nd ed. - London : New York : Routledge, 2006, cop. 2000. - XVII, 234 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0517/2005024 404.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-35659-8 (hbk) ISBN 0-415-35660-1 (pbk) ISBN 0-203-48716-8 (ebk)
a) human rights b) right to education c) equal opportunity d) človekove pravice e) enakost možnosti f) pravica do izobraževanja g) kritična pedagogika

342.7(082)
342.7 EDUCATION, equality
COBISS.SI-ID 6871625


34(043.2) PRAVO.


26.
SIVKA, Katja, 1982-
        Pomoč pogojno obsojenim in pogojno odpuščenim : diplomsko delo / Katja Sivka. - Ljubljana : [K. Sivka], 2006. - 144 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-89. - Povzetek ; Die Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) probation b) probation service c) guidance d) pogojna obsodba e) pogojni odpust f) svetovanje

343.8(043.2)
Č II 34(043.2) SIVKA, K. Pomoč
COBISS.SI-ID 6846281


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


27.
        CHILDREN at risk - Kinder- und Jugendhilfe in Mittel- und Osteuropa / (Hg.) Matthias Hamberger ... [et al.]. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen, IGfH, cop. 2006. - 168 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - (Erziehungshilfe - Dokumentation ; Bd. 27)

Bibliografija: str. 164-167
ISBN 3-925146-66-4 (ISBN 10) ISBN 978-925146-66-4 (ISBN 13)
a) child at risk - conference b) social service - Central and Eastern Europe c) ogrožen otrok - konferenca d) socialna služba - Srednja in Vzhodna Evropa

364.65(082)
364.65 CHILDREN at risk cdr 364.65 CHILDREN at risk
COBISS.SI-ID 6840905

28.
NICHOLS, Keith A.
        Leading a support group : a practical guide / Keith Nichols and John Jenkinson. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2006. - 167 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0668/ 2006299210-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0668/ 2006299210-d.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0668/ 2006299210-b.html. - Bibliografija: str. 157-159. - Kazalo
ISBN 0335-215-70-X (hbk) ISBN 0335-215-69-6 (pbk)
a) group work b) supervision c) skupinsko delo d) supervizija e) samopomoč f) podporne skupine

364.65
364.65 NICHOLS, K. Leading
COBISS.SI-ID 6869321


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


29.
        EDUCATIONAL psychology in context : readings for future teachers / editors Bruce A. Marlowe, Alan S. Canestrari. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XXVIII, 299 str. ; 23 cm

Bibliografija ob koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
ISBN 1-4129-1387-X (cloth) ISBN 1-4129-1388-8 (pbk)
a) educational psychology b) teaching technique c) motivation for studies d) pedagoška psihologija e) didaktična tehnika f) motivacija za učenje

37.015.3
37.015.3 EDUCATIONAL
COBISS.SI-ID 32488802

30.
JANK, Werner
        Didaktični modeli / Werner Jank, Hilbert Meyer ; prevedla Marija Javornik ; [spremna beseda k slovenski izdaji France Strmčnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 286 str. : ilustr. ; 24 cm + Znanstvenoteoretična karta

Prevod dela: Didaktische Modelle. - 600 izv. - Spremna beseda / France Strmčnik: str. 7-9. - Bibliografija: str. 266-286
ISBN 961-234-570-8
a) didactics b) teaching model c) didaktika d) didaktični model e) koncepti pouka f) konstruktivizem g) načrtovanje pouka

37.02
37.02 JANK, W. Didaktični Č 37.02 JANK, W. Didaktični
COBISS.SI-ID 228117760

31.
MOTIK, Dragica
        Spoznavam sebe, tebe, nas : priročnik za učitelje za delo z učenci in starši / Dragica Motik, Irma Veljić ; [avtorice primerov iz prakse Pjerina Mohar ... [et al.] ; ilustracije Diana Šercer Stojanović]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006 ([Ljubljana] : Boex). - 149 str., [19] str. pril. : ilustr. ; 29 cm. - (Modeli delovanja. Spodbudno vzgojno-učno okolje)

300 izv. - Bibliografija: str. 147-148
ISBN 961-234-573-2 ISBN 978-961-234-573-0 (ISBN 13)
a) parent-teacher relation - teachers' guide b) teacher-pupil relation - teachers' guide c) odnos med starši in učiteljem - priročnik za učitelje d) odnos med učiteljem in učencem - priročnik za učitelje e) učni proces f) izobraževanje g) multikulturnost h) strpnost

37.018(035)
II 37.018 MOTIK, D. Spoznavam
COBISS.SI-ID 229264896

32.
REICHENBERG, Mitja
        Mali glasbeni kažipot : priročnik za poslušanje glasbenih primerov pri glasbenih dejavnostih v vrtcu / [avtor [in] ilustracije] Mitja Reichenberg. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. - 122 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 121-122
ISBN 961-234-586-4 ISBN 978-961-234-586-0 (ISBN 13)
a) music education - teachers' guide b) pre-school education c) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje d) predšolska vzgoja

37.036:373.2(035)
37.036 REICHENBERG, M. Mali glasbeni
COBISS.SI-ID 229293568

33.
        STRATEGY for the development of pre-university education 2007-2017 : international conference, Prishtina (Kosovo) november 10-11, 2006. - Prishtina : Ministry of Education Science & Technology, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : preglednice ; 30 cm

Besedilo tudi v alban. in srb.
a) development of education - conference - Kosovo b) razvoj vzgoje in izobraževanja - konferenca - Kosovo

37.01
II 37.01 STRATEGY for the development
COBISS.SI-ID 6849097

34.
        T-Kit on training essentials / [editor Gavan Titley ; authors Goran Buldioski ... [et al.]. - Reprinted. - Strasbourg : Council of Europe, 2006, cop. 2002. - 131 str. : ilustr. ; 30 cm. - (T-kit series ; no. 6)

Bibliografija: str. 127-130
ISBN 92-871-5961-0 (ISBN 10) ISBN 978-92-871-5961-8 (ISBN 13)
a) social worker - Europe b) training course c) training programme d) socialni delavec - Evropa e) usposabljanje f) program usposabljanja g) mladi delavci h) prostovoljci i) mladinsko delo

37.02
II 37.02 T-KIT on training
COBISS.SI-ID 1504599

35.
ŽORŽ, Bogdan
        Stari starši in njihovo vzgojno poslanstvo / Bogdan Žorž. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 (Ljubljana : Delo). - 170 str. ; 21 cm

8.500 izv.
ISBN 961-218-659-6
a) family education b) grandparents c) družinska vzgoja d) stari starši

37.018
37.018 ŽORŽ, B. Stari starši
COBISS.SI-ID 228262912


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


36.
        ENHANCING professional development of education practitioners and teaching/learning practices : international seminar, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 17-18 November 2006. - Ljubljana : Centre for Education Policy Studies, Ceps ; Sarajevo : Open Society Institute, OSI, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Seecn, South East European Educational Cooperation Network
a) teacher education - seminar b) teaching practice c) izobraževanje učiteljev - seminar d) učna praksa

371.13/.16
II 371.13/.16 ENHANCING professional
COBISS.SI-ID 6849865

37.
HAYES, Claire, 1965-
        Stress relief for teachers : the 'coping triangle' / Claire Hayes. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XIV, 146 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0515/2005018 261.html. - Bibliografija: str. 139-146
ISBN 0-415-36933-9 (hbk) ISBN 0-415-36934-7 (pbk)
a) teaching profession b) mental stress c) učiteljski poklic d) duševni stres

371.13/.16
371.13/.16 HAYES, C. Stress
COBISS.SI-ID 6874441

38.
        KAKOVOSTNA šola prihodnosti : [zbornik predavanj in priročnik] / Ivan Janez Štuhec ... [et al.] ; [spremna beseda Magdalena Šverc ; prevedla Nataša Belšak ; uredila Ivan Janez Štuhec, Stanka Čremožnik]. - V Ljubljani : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut ; Maribor : Zavod Antona Martina Slomška : Združenje študentov in izobražencev : Evropski kulturni center, 2006 (Ljubljana : Pleško). - 133 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - Povzetek v slov. in angl. ter bibliografija ali opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih
ISBN 961-90507-3-8
a) quality of education - teaching quality b) parent-school relation c) kvaliteta izobraževanja - kvaliteta pouka d) odnos med starši in šolo

371.2(082)
371.2 KAKOVOSTNA šola
COBISS.SI-ID 227637760

39.
KOVAČ, Marjeta, 1956-
        Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Športna vzgoja / [avtorici besedila Marjeta Kovač, Doljana Novak]. - 4. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2006 (Kočevje : Kočevski tisk). - 68 str. ; 24 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - Na dnu nasl. str.: Nacionalni kurikularni svet, Področna kurikularna komisija za osnovno šolo, Predmetna kurikularna komisija za športno vzgojo
ISBN 961-234-314-4 (Zavod RS za šolstvo)
a) physical education b) curriculum c) primary school d) športna vzgoja e) kurikulum f) osnovna šola

371.214.1:796
371.2 KOVAČ, M. Učni
COBISS.SI-ID 225247488

40.
LOUGHRAN, J. John
        Developing a pedagogy of teacher education : understanding teaching and learning about teaching / John Loughran. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - VIII, 197 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005014 702.html. - Bibliografija: str. 178-190. - Kazalo
ISBN 0-415-36730-1 (hbk) ISBN 0-415-36727-1 (pbk)
a) teacher education b) experiential learning c) university studies d) izobraževanje učiteljev e) izkustveno učenje f) univerzitetni študij

371.13/.16
371.13/.16 LOUGHRAN, J. Developing
COBISS.SI-ID 6869833

41.
        OTROKOVE ustvarjalne igre / [strokovni urednik Bertrun Jeitner-Hartmann ; posamezne prispevke so pripravili Helga Braemer ... [et al.] ; ilustracije Doris Rübel ; prevod prve slovenske izdaje Alois Angerer, prevod novih besedil prenovljene izdaje Darja Steiner Petrovič]. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 364 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Das große Ravensburger Buch der Kinderbeschäftigungen. - 1.500 izv.
ISBN 86-365-0623-9 ISBN 978-86-365-0623-3
a) pre-school child b) child development c) play d) creativity e) predšolski otrok f) razvoj otroka g) igra h) kreativnost i) igrače j) otroške igre

371.382.015.3(035)
371.3 OTROKOVE ustvarjalne igre
COBISS.SI-ID 229324800

42.
        UČNI načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Glasbena vzgoja / [pripravila Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo Breda Oblak ... et al.]. - 3. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo, 2004 (Kočevje : Kočevski tisk). - 48 str. : preglednice ; 24 cm

ISBN 961-234-338-1 (Zavod RS za šolstvo)
a) music education b) curriculum c) primary school d) glasbena vzgoja e) kurikulum f) osnovna šola

371.214.1:78
371.2 UČNI Glasbena
COBISS.SI-ID 213899008

43.
        UČNI načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Matematika / [pripravila] Predmetna kurikularna komisija za matematiko [Gabrijel Tomšič ... et al.]. - 3. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo, 2006 (Kočevje : Kočevski tisk). - 86 str. ; 24 cm

ISBN 961-234-328-4 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
a) mathematics b) curriculum c) primary school d) matematika e) kurikulum f) osnovna šola

371.214.1:51
371.2 UČNI Matematika Č 371.2 UČNI Matematika
COBISS.SI-ID 227718144

44.
        UČNI načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina / [avtorji Martina Križaj Ortar ... et al.]. - 3. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2005 (Kočevje : Kočevski tisk). - 125 str. : preglednice ; 24 cm

Na dnu nasl. str.: Nacionalni kurikularni svet, Področna kurikularna komisija za osnovno šolo, Predmetna kurikularna komisija za slovenščino
ISBN 961-234-327-6 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
a) Slovenian language b) curriculum c) primary school d) slovenščina e) kurikulum f) osnovna šola

371.214.1:811.163.6
371.2 UČNI Slovenenščina Č 371.2 UČNI Slovenenščina
COBISS.SI-ID 219171584

45.
        VPELJEVANJE sprememb v šole : konceptualni vidiki / [avtorji Sonja Sentočnik ... [et al.] ; prevodi Sonja Sentočnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. - 132 str. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 961-234-591-0 ISBN 978-961-234-591-4 (ISBN 13)
a) educational reform b) teacher role c) teaching profession d) reforma vzgoje in izobraževanja e) vloga učitelja f) učiteljski poklic g) spremembe h) didaktična prenova i) učiteljev portfolio

371.2(082)
371.2 VPELJEVANJE sprememb
COBISS.SI-ID 229520128


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


46.
BREGANT, Alenka, 1979-
        Vključenost in dobro počutje kot razvojna parametra - belgijski pristop "EXE" : diplomska naloga / Alenka Bregant. - Ljubljana : [A. Bregant], 2006. - 91 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) experiential learning c) well being d) predšolski otrok e) izkustveno učenje f) blagostanje g) dobro počutje h) vključenost

371.4(043.2)
Č II 371.3(043.2) BREGANT, A. Vključenost
COBISS.SI-ID 6838089

47.
KOZOLE, Urška, 1982-
        Ekskurzija pri pouku kemije v termoelektrarno Brestanica : diplomsko delo / Urška Kozole. - Ljubljana : [U. Kozole], 2006. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 40-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) excursion c) primary school d) kemija e) ekskurzija f) osnovna šola g) termoelektrarne

371.388.8(043.2)
Č II 371.3(043.2) KOZOLE, U. Ekskurzija
COBISS.SI-ID 6853961

48.
MENCIN, Tanja, 1979-
        Možnosti ekskurzij na Dolenjskem v zadnji triadi osnovne šole : diplomsko delo / Tanja Mencin. - Ljubljana : [T. Mencin], 2006. - 97 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) excursion b) lesson preparation c) primary school d) učne priprave e) ekskurzija f) osnovna šola g) Dolenjska

371.388.8(043.2)
Č II 371.3(043.2) MENCIN, T. Možnosti
COBISS.SI-ID 6841161

49.
OPAKA, Martina, 1980-
        Doživljanje socialnega položaja učno nadpovprečno uspešnih učencev : diplomsko delo / Martina Opaka. - Ljubljana : [M. Opaka], 2004. - 128, [24] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za defektologijo
a) gifted b) achievement gain c) social status d) nadarjeni e) šolska uspešnost f) družbeni položaj

371.212.3(043.2)
Č II 371.2(043.2) OPAKA M. Doživljanje
COBISS.SI-ID 6870345

50.
PANGERČIČ, Tadea, 1982-
        Motiviranje nadarjenih učencev za šolsko učenje v drugem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Tadea Pangerčič. - Ljubljana : [T. Pangerčič], 2006. - 88 str., [5] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-87. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gifted b) motivation for studies c) differentiated teaching d) primary school e) nadarjeni f) motivacija za učenje g) diferenciran pouk h) osnovna šola

371.212.3-057.87(043.2)
Č II 371.2(043.2) PANGERČIČ, T. Motiviranje
COBISS.SI-ID 6837321

51.
STENKO, Nina, 1982-
        Kazen v slovenski osnovni šoli : diplomsko delo / Nina Stenko. - Ljubljana : [N. Stenko], 2006. - 254 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 149-153. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) punishment b) primary school c) discipline d) kaznovanje e) osnovna šola f) disciplina g) restitucija

371.5(043.2)
Č II 371.3(043.2) STENKO, N. Kazen
COBISS.SI-ID 6845769

52.
VODE, Simona, 1982-
        Mnenja udeležencev salezijanskega programa o salezijanskem vzgojnem pristopu : diplomsko delo / Simona Vode. - Ljubljana : [S. Vode], 2006. - 100, [14] str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-100. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) content of education b) aims of education c) attitude d) vsebina vzgoje in izobraževanja e) vzgojni cilji f) stališče g) selezijanski vzgojni sistem h) duhovne vaje i) Don Bosko

371.4(043.2)
Č II 371.3(043.2) VODE, S. Mnenja
COBISS.SI-ID 6838345


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


53.
COX, Maureen V.
        The pictorial world of the child / Maureen Cox. - Cambridge [etc.] : Cambridge Univeristy Press, cop. 2005. - XXII, 357 str., [8] str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 305-346. - Kazalo
ISBN 0-521-82500-5 (hbk) ISBN 0-521-53198-5 (pbk)
a) art education b) drawing c) child development d) likovna vzgoja e) risanje f) razvoj otroka g) otroške risbe

372.87
372.87 COX, M. Pictorial
COBISS.SI-ID 15043592

54.
FROSTIG, Marianne
        Gibalna vzgoja : nove poti specialne pedagogike / Marianne Frostig ; priredila Anica Uranjek. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 1998. - 149 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Movement education: theory and practice. - Za interno uporabo
a) pre-school child b) motor development c) motor activity - motion d) teaching objective e) predšolski otrok f) motorični razvoj g) motorika - gibanje h) učni cilj

372.363
372.36 FROSTIG, M. Gibalna vzgoja
COBISS.SI-ID 13571644

55.
HERNJA, Sonja
        Igraje v matematiko 4. Učbenik za pouk matematike v 4. razredu devetletne osnovne šole / Sonja Hernja, Polonca Vesenjak ; [ilustracija Alenka Vuk]. - 1. natis. - Škofljica : Pikal ; Kamnik : distribucija Ico, 2002 ([Ljubljana] : Euroadria). - 214 str. : ilustr. ; 30 cm

4.000 izv.
ISBN 961-6368-04-4
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

372.47
II 372.47 HERNJA, S. Igraje 4
COBISS.SI-ID 118567680

56.
KAVKLER, Marija
        Pomoč otroku pri matematiki / M. Kavkler. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 1993 ([Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše]). - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) mathematics b) learning difficulty - acalculia c) matematika d) učne težave - diskalkulija

372.47:159.922.7
159.922.7:372.47
II 372.47 KAVKLER, M. Pomoč otroku
COBISS.SI-ID 6864201

57.
MANFREDA Kolar, Vida
        Razvoj pojma število pri predšolskem otroku / Vida Manfreda Kolar. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - IX, 102 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 97-102
ISBN 86-7735-096-9 ISBN 978-86-7735-096-3 (ISBN 13)
a) pre-school child b) number concept c) cognitive development d) predšolski otrok e) pojem števila f) kognitivni razvoj g) števila h) seštevanje i) odštevanje j) začetni pouk

372.47
372.47 MANFREDA, V. Razvoj pojma Č 372.47 MANFREDA, V. Razvoj pojma
COBISS.SI-ID 229160704

58.
        OD mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred devetletne osnovne šole / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 72 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6357-88-3
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk

372.48
II 372.48 OD mravlje 1
COBISS.SI-ID 224092416

59.
        OD mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred devetletne osnovne šole / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustratorja Davor Grgičević, Maja Šubic ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 86 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6465-26-0
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk

372.48
II 372.48 OD mravlje 2
COBISS.SI-ID 224093952

60.
        OD mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije Goran Antley ... [et al.] ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 56 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6465-25-2
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

372.48
II 372.48 OD mravlje 2 Delovni
COBISS.SI-ID 224093696

61.
UMEK, Maja
        Družba in jaz 2 : družba za 5. razred devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje / Maja Umek ; [ilustracije Branka Schwarz]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ljubljana] : Hren). - 237 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija pri večini poglavij
ISBN 961-241-133-6 ISBN 978-961-241-133-6
a) society - teachers' guide b) družba - priročnik za učitelje c) spoznavanje družbe

372.48:371.3
II 372.48 UMEK, M. Družba 2
COBISS.SI-ID 229260800


372(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


62.
BIZALJ, Vesna, 1982-
        Izdelovanje sveč pri pouku tehnike : diplomsko delo / Vesna Bizalj. - Ljubljana : [V. Bizalj], 2006. - 85 str. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) svečarstvo h) vosek

372.862:665.18(043.2)
Č II 372.8(043.2) BIZALJ, V. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 6868041

63.
JEREB, Senta, 1977-
        Slikarske likovne naloge in likovno vrednotenje : diplomsko delo / Senta Jereb. - Ljubljana : [S. Jereb], 2006. - 81 f. : barvne ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) assessment c) likovna vzgoja d) vrednotenje e) likovni pojmi f) slikarske tehnike g) barve

372.87(043.2)
Č II 372.8(043.2) JEREB, S. Slikarske
COBISS.SI-ID 6865993

64.
KOLENC, Meta, 1983-
        Okoliški kraji vrtca Vavta vas - otroci raziskujejo : diplomska naloga / Meta Kolenc. - Ljubljana : [M. Kolenc], 2006. - 81, [20] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 video DVD

Bibliografija: str. 81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
- - Okoliški kraji vrtca Vavta vas - otroci raziskujejo [Videoposnetek] / Meta Kolenc. - 1 video DVD ; 12 cm
a) activity method b) pre-school child c) interdisciplinary approach d) aktivna metoda e) predšolski otrok f) interdisciplinarnost

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) KOLENC, M. Okoliški
COBISS.SI-ID 6866505

65.
KOSMATIN, Karmen, 1983-
        Matematični izzivi v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Karmen Kosmatin. - Ljubljana : [K. Kosmatin], 2006. - 94 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 34. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) gifted c) pre-school child d) matematika e) nadarjeni f) predšolski otrok g) miselni izzivi

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) KOSMATIN, K. Matematični
COBISS.SI-ID 6866249

66.
KOSTANJŠEK, Darinka, 1951-
        Preverjanje znanja pri eksperimentalnem pouku kemije v osnovni šolie : diplomsko delo = Assessment at experimental chemistry lessons in primary school : graduation thesis / Darinka Kostanjšek. - Ljubljana : [D. Kostanjšek], 2006. - 56 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 54-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak.
a) chemistry b) marking c) group work d) kemija e) ocenjevanje f) skupinsko delo g) devetletka h) eksperimentalni pouk i) preverjanje znanja j) avtentične oblike

372.854(043.2)
Č II 372.8(043.2) KOSTANJŠEK, D. Preverjanje
COBISS.SI-ID 6871113

67.
KREMŽAR, Špela, 1980-
        Lepljenje in barvanje lesenih izdelkov v vrtcu : diplomska naloga / Špela Kremžar. - Ljubljana : [Š. Kremžar], 2006. - 54 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) les f) lepila

372.364(043.2)
Č II 372.3(043.2) KREMŽAR, Š. Lepljenje
COBISS.SI-ID 6863689

68.
LANG, Katja, 1980-
        Raziskava odzivov otrok različnih starosti na besedila iz berila Berilo za razvedrilo : diplomsko delo / Katja Lang. - Ljubljana : [K. Lang], 2006. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-118. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reading c) teaching model d) mladinska književnost e) branje f) didaktični model g) komunikacijski model poučevanja h) interpretacija besedila

372.41(043.2)
Č II 372.4(043.2) LANG, K. Raziskava
COBISS.SI-ID 6870601

69.
LIKAR, Dušanka
        Didaktične igre pri pouku matematike na začetku šolanja : diplomsko delo / Dušanka Likar. - Koper : [D. Likar], 2002. - 113 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 111-113. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk-Enota Koper
a) devetletna osnovna šola b) devetletka c) igre d) teorije igre e) učenci f) intelektualni razvoj g) čustveni razvoj h) socialni razvoj i) didaktične igre j) matematika k) diplomska dela

372.851(043.2)
Č II 372.8(043.2) LIKAR, D. Didaktične
COBISS.SI-ID 1017815

70.
MATJAN, Simona, 1964-
        Matematika v igralnem okolju "Korak za korakom" : diplomska naloga / Simona Matjan. - Ljubljana : [S. Matjan], 2006. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 44. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) pre-school child c) teaching method d) matematika e) predšolski otrok f) didaktična metoda g) Korak za korakom (metoda)

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) MATJAN, S. Matematika
COBISS.SI-ID 6867529

71.
MIKLAVŽINA, Anita, 1980-
        Opazovanje razvoja občutljivosti za barve pri otrocih, starih od treh do štirih let : diplomska naloga / Anita Miklavžina. - Ljubljana : [A. Miklavžina], 2006. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) art education c) colour d) predšolski otrok e) likovna vzgoja f) barva g) likovni razvoj

372.3(043.2)
Č II 372.3(043.2) MIKLAVŽINA, A. Opazovanje
COBISS.SI-ID 6854473

72.
NARAGLAV, Jana, 1982-
        Borilne igre v 1. in 2. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Jana Naraglav. - Ljubljana : [J. Naraglav], 2006. - VI, 96 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) combat sport c) primary school d) športna vzgoja e) borilni šport f) osnovna šola

372.879.6(043.2)
Č II 372.8(043.2) NARAGLAV, J. Borilne igre
COBISS.SI-ID 6845257

73.
OPLOTNIK, Tea, 1982-
        Odnos 4- do 7-letnih otrok do živali : diplomska naloga / Tea Oplotnik. - Ljubljana : [T. Oplotnik], 2006. - 74, [18] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) animal b) pre-school child c) attitude d) žival e) predšolski otrok f) stališče

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) OPLOTNIK, T. Odnos
COBISS.SI-ID 6854729

74.
PEPEVNIK, Katarina, 1982-
        Znanje učitelja pri športni vzgoji : diplomsko delo / Katarina pepevnik. - Ljubljana : [K. Pepevnik], 2006. - 88 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Priloga k diplomskemu delu "Znanje učitelja pri športni vzgoji" [Elektronski vir] / Katarina Pepevnik ; 1 optični disk (CD)
a) teacher b) physical education c) knowledge level d) učitelj e) športna vzgoja f) stopnja znanja g) gibalno znanje

372.879.6(043.2)
Č 372.8(043.2) PEPEVNIK, K. Znanje
COBISS.SI-ID 6852169

75.
PLUT, Karmen, 1983-
        Odzivi otrok na posredovana književna besedila v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Karmen Plut. - Ljubljana : [K. Plut], 2006. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) illustration c) pre-school child d) pravljica e) ilustracija f) predšolski otrok

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) PLUT, K. Odzivi otrok
COBISS.SI-ID 6866761

76.
RAJGELJ, Špela, 1976-
        Vključevanje športne vzgoje v podaljšano bivanje : diplomsko delo / Špela Rajgelj. - Ljubljana : [Š. Rajgelj], 2006. - V, 50 str.,[25] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 48-49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) motor activity c) primary school d) športna vzgoja e) motorika f) osnovna šola g) podaljšano bivanje

372.879.6(043.2)
Č II 372.8(043.2) RAJGELJ, Š. Vključevanje
COBISS.SI-ID 6860105

77.
REPANŠEK Uršič, Alenka, 1979-
        Izvajanje in evalvacija dejavnosti za varovanje okolja z otroki starimi od 5 do 6 let : diplomska naloga / Alenka Repanšek Uršič. - Ljubljana : [A. Repanšek Uršič], 2006. - 83 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) environmental education b) pre-school child c) okoljska vzgoja d) predšolski otrok e) otroške predstave f) Flupi g) zbiranje odpadkov

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) REPANŠEK URŠIČ Izvajanje
COBISS.SI-ID 6843977

78.
ŠINCEK, Tatijana, 1982-
        Problematika nadarjenosti pri pouku matematike v 1. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Tatijana Šincek. - Ljubljana : [T. Šincek], 2006. - 93 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) gifted c) intelligence d) primary school e) matematika f) nadarjeni g) inteligentnost h) osnovna šola

372.851(043.2)
Č II 372.8(043.2) ŠINCEK, T. Problematika
COBISS.SI-ID 6864457

79.
ŠKULJ, Tadeja, 1983-
        Vloga socialnih iger v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Tadeja Škulj. - Ljubljana : [T. Škulj], 2006. - 57, [3] str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) socialization d) predšolski otrok e) igra f) socializacija g) socialne igre

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) ŠKULJ, T. Vloga
COBISS.SI-ID 6867017

80.
ŠTAKOLIČ, Patricija, 1983-
        Medkulturna vzgoja v vrtcu - kosovska in slovenska kultura : diplomska naloga / Patricija Štakolič. - Ljubljana : [P. Štakolič], 2006. - 81 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-64. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) tolerance c) intercultural education d) predšolski otrok e) toleranca f) interkulturna vzgoja g) kosovska kultura h) strpnost i) drugačnost

372.3:(043.2)
Č II 372.3(043.2) ŠTAKOLIČ, P. Medkulturna
COBISS.SI-ID 6868553

81.
ŠTANGELJ, Melita, 1983-
        Izdelki iz papirnih gradiv na temo pomlad : diplomsko delo / Melita Štangelj. - Ljubljana : [M. Štangelj], 2006. - 107 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) projektna metoda f) osnovna šola g) papir h) izdelki

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) ŠTANGELJ, M. Izdelki
COBISS.SI-ID 6864713


373 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


82.
        OSNOVNA šola : nacionalno preverjanje znanja : informacije za učence in starše / [pripravil Državni izpitni center]. - 4. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2006 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 12 str. ; 20 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija: str. 12
ISBN 961-6322-56-7
a) marking b) primary school c) ocenjevanje d) osnovna šola e) devetletka f) preverjanje znanja g) pravilniki

373.3/.4(094)
373.3/.4 OSNOVNA šola
COBISS.SI-ID 223659264


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


83.
CORNWALL, John
        Therapeutic education : working alongside troubled and troublesome children / John Cornwall and Craig Walter. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2006. - VII, 235 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0518/2005023 936.html. - Bibliografija: str. 224-231. - Kazalo
ISBN 0-415-36661-5 (hbk) ISBN 0-415-36662-3 (pbk) ISBN 0-203-01929-6 (ebk)
a) behaviour disorder b) problem child c) child at risk d) motnje vedenja e) problematičen otrok f) ogrožen otrok g) terapevtska vzgoja h) celostna vzgoja

376.5
376.5 CORNWALL, J. Therapeutic
COBISS.SI-ID 6873673

84.
EISENSON, Jon, 1907-
        Language and speech disorders in children / Jon Eisenson. - New York : Pergamon Press, 1986. - IX, 137 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Psychology practitioner guidebooks)

Bibliografija: str. 127-130
ISBN 0-08-033181-5 (broš.)
a) speech defect b) pronunciation c) speech therapy d) govorna motnja e) izgovorjava f) ortofonija g) afazija h) disfazija

376.36
376.36 EISENSON, J. Language
COBISS.SI-ID 6863945

85.
FARRELL, Michael, 1948-
        The effective teacher's guide to behavioural, emotional and social difficulties : practical strategies / Michael Farrell. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - 95 str. ; 30 cm. - (New directions in special educational needs)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005014 073.html. - Bibliografija: str. 87-91. - Kazalo
ISBN 0-415-36038-2 (pbk) ISBN 9-78-0-415-360388 (ISBN 13)
a) behaviour disorder b) problem child c) hyperactivity d) motnje vedenja e) problematičen otrok f) hiperaktivnost

376.5
II 376.5 FARRELL, M. Effective
COBISS.SI-ID 6875209

86.
GLYNN, Ted
        Supporting students with literacy difficulties : a responsive approach / Ted Glynn, Janice Wearmouth and Mere Berryman. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2006. - 220 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0665/ 2006279563-t.html. - Bibliografija: str. 192-209. - Kazalo
ISBN 0-335-21920-9 (hbk) ISBN 978-0335-21920-9 (hbk) ISBN 0-335-21919-5 (pbk) ISBN 978-0335-21919-3 (pbk)
a) learning difficulty b) dyslexia c) reading difficulty d) učne težave e) disleksija f) težave pri branju

376
376 GLYNN, T. Supporting
COBISS.SI-ID 6854985

87.
SHAYWITZ, Sally E.
        Overcoming dyslexia : a new and complete science-based program for reading problems at any level / Sally Shaywitz. - 1st ed. - New York : Knopf, cop. 2003. - IX, 414 str. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/random04 13/2002040621.html. - Bibliografija: str. 367-394. - Kazalo
ISBN 0-375-40012-5
a) reading difficulty b) dyslexia c) težave pri branju d) disleksija e) pomoč učencem

376.36
376.36 SHAYWITZ, S. Overcoming
COBISS.SI-ID 6873929


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


88.
KOZJEK, Manica, 1982-
        Socialno vključevanje učencev in učenk z učnimi težavami : diplomsko delo / Manica Kozjek. - Ljubljana : [M. Kozjek], 2006. - 73, [8] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning difficulty b) social integration c) peer group d) učne težave e) socialna integracija f) vrstniki

376.5(043.2)
Č II 376.5(043.2) KOZJEK, M. Socialno
COBISS.SI-ID 6842441

89.
KROPIVC, Janja, 1981-
        Vzgojno delo v očeh mladostnikov in vzgojnega osebja Prevzgojnega doma Radeče : diplomsko delo / Janja Kropivc. - Ljubljana : [J. Kropivc], 2006. - 107, [12] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 102-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) teacher-pupil relation c) attitude d) vzgojni dom e) odnos med učiteljem in učencem f) stališče g) Prevzgojni dom Radeče

376.5(043.2)
Č II 376.5(043.2) KROPIVC, J. Vzgojno
COBISS.SI-ID 6845001

90.
LAVTAR, Mojca, 1964-
        Terpevtski pristopi pri usposabljanju otrok z avtizmom s prikazom primera : diplomsko delo / Mojca Lavtar. - Ljubljana : [M. Lavtar], 2006. - 75 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-79. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) autism b) therapy c) avtizem d) terapija e) celostna obravnava f) vedenjska intervencija

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) LAVTAR, M. Terpevtski
COBISS.SI-ID 6855241

91.
PREGRAD, Aleksandra, 1976-
        Poslušanje in razumevanje govora pri otrocih s posebnimi potrebami : diplomska naloga / Aleksandra Pregrad. - Ljubljana : [A. Pregrad], 2006. - 74. f. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja. - Bibliografija: f. 51. - Povzetek ; Summary
a) pre-school child b) speech defect c) backward child d) predšolski otrok e) govorna motnja f) razvojno moten otrok g) govorni razvoj

376.36(043.2)
Č II 376.3(043.2) PREGRAD, A. Poslušanje
COBISS.SI-ID 6864969

92.
PROSNIK, Tanja, 1982-
        Razvijanje mestnih vrednosti pri učencih z učnimi težavami : diplomsko delo / Tanja Prosnik. - Ljubljana : [T. Prosnik], 2006. - 102, [3] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-100. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) learning difficulty b) number c) primary school d) učne težave e) število f) osnovna šola g) štetje h) mestne vrednosti i) dejavno učenje

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) PROSNIK, T. Razvijanje
COBISS.SI-ID 6843721

93.
RIŽNAR, Urška
        Mladostniki z učnimi težavami v srednjem poklicnem izobraževanju : diplomsko delo / Urška Rižnar. - Ljubljana : [U. Rižnar], 2006. - 121, [12] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 116-120. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) learning difficulty b) adolescent c) self-esteem d) učne težave e) adolescent f) samospoštovanje g) pomoč dijakom

376.5(043.2)
Č II 376.5(043.2) RIŽNAR, U. Mladostniki
COBISS.SI-ID 6851657

94.
ŠMIGOC, Marjana, 1967
        Samopomočne skupine staršev oseb z motnjami v duševnem razvoju v centru za usposabljanje, delo in varstvo : diplomsko delo / Marjana Šmigoc. - Ljubljana : [M. Šmigoc], 2006. - 74 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mentally handicapped b) parents c) association d) mentalno prizadeti e) starši f) društvo g) samopomoč

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) ŠMIGOC, M. Samopomočne
COBISS.SI-ID 6853193


378 VISOKO ŠOLSTVO.


95.
        ENHANCING the professional development of education practitioners and teaching/learning practices in SEE countries : international research project : final report / head of the research group Pavel Zgaga. - Ljubljana : Centre for Educational Policy Studies, CEPS : Faculty of Education, 2006. - 565 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija pri večini prispevkov
a) teacher education - further education of teachers - project - South-Eastern Europe b) higher education c) visokošolsko izobraževanje d) izobraževanje učiteljev - izpopolnjevanje učiteljev - Jugovzhodna Evropa - projekt

378
II 378 ENHANCING the professional
COBISS.SI-ID 6876233

96.
ERASMUS Mundus Conference on Enhancing Attractiveness of European Higher Education (2006 ; Brussels)
        Programme / Erasmus Mundus Conference on Enhancing Attractiveness of European Higher Education, Brussels, 28/29 November 2006. - Brussels : Education and Culture, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) higher education - conference b) visokošolsko izobraževanje - konferenca

378
II 378 ERASMUS Programme
COBISS.SI-ID 6849353

97.
        PERCEPTIONS of European higher education in third countries / [prepared by] European Commissin. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2006. - 251 str. : preglednice ; 30 cm

Bibliografija z opombami na dnu strani
ISBN 92-79-02304-7
a) higher education - Europe - survey report b) visokošolsko izobraževanje - Evropa - anketno poročilo

378
II 378 PERCEPTIONS of European
COBISS.SI-ID 6858569

98.
SEALE, Jane
        E-learning and disability in higher education : accessibility research and practice / Jane K. Seale. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - VI, 240 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip064/20050341 83.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/ 2005034183-d.html. - Bibliografija: str. 208-235. - Kazalo
ISBN 0-415-38310-2 (pbk) ISBN 0-415-38309-9 (hbk) ISBN 0-203-96959-6 (ebk)
a) Education, Higher - Computer-assisted instruction b) College students with disabilities - Effect of technological innovations on c) Computers and people with disabilities

378
378 SEALE, J. E-learning
COBISS.SI-ID 2396622


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


99.
ATLIJA, Martina, 1979-
        Kam naj se damo? : (prosti čas mladih v Cerkljah) : diplomsko delo / Martina Atlija. - Ljubljana : [M. Atlija], 2006. - 130 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko. - Bibliografija: str. 116-119. - Povzetek ; Abstract
a) adolescent b) leisure c) environment d) adolescent e) prosti čas f) okolje g) Bronfenbrennerjeva perspektiva h) ekološki sistemi

379.8(043.2)
Č II 379.8(043.2) ATLIJA, M. Kam naj
COBISS.SI-ID 6844489


39(043.2) ETNOLOGIJA.


100.
BUDA, Melita, 1983-
        Ustno izročilo na Krasu : diplomska naloga / Melita Buda. - Ljubljana : [M. Buda], 2006. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) folk culture b) pre-school education c) ljudska kultura d) predšolska vzgoja e) ustno izročilo f) slovsto g) Kras

398(043.2)
Č II 39(043.2) BUDA, M. Ustno
COBISS.SI-ID 6865225


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


101.
JELOVČAN, Tadeja, 1982-
        Razvoj razumevanja agregatnih stanj vode pri otrocih od šest do dvanajst let : diplomsko delo / Tadeja Jelovčan. - Ljubljana : [T. Jelovčan], 2006. - III, 88 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) curriculum c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) kurikulum f) osnovna šola g) aregatno stanje h) voda

50(043.2)
Č II 5(043.2) JELOVČAN, T. Razvoj
COBISS.SI-ID 6868297

102.
LEMUT, Klementina, 1981-
        Živali v vzgojno-izobraževalnem procesu : diplomsko delo / Klementina Lemut. - Ljubljana : [K. Lemut], 2006. - XVII, 102 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-85. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) animal c) attitude d) primary school e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) žival g) stališče h) osnovna šola

50:372.8(043.2)
Č II 5(043.2) LEMUT, K. Živali
COBISS.SI-ID 6865481


51 MATEMATIKA.


103.
FREŠER, Cvetka
        Matematika za radovedneže 6. Priročnik za učitelje : priročnik za učitelje za pouk matematike v 6. razredu devetletne osnovne šole / Cvetka Frešer, Jože Senekovič, Mojca Gazvoda ; [ilustracije Tina Švajger]. - Škofljica : Pikal ; Kamnik : distribucija Ico, 2004 ([Ljubljana] : Brodar). - 1 mapa (262 str.) : preglednice ; 32 cm

300 izv.
ISBN 961-6368-17-6 (Pikal)
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

51(075.3)
II 51(075.2) FREŠER, C. Matematika 6
COBISS.SI-ID 129370880

104.
PERAT, Anton
        Štejemo in računamo z evri. Delovni priročnik za osnovno šolo / Anton Perat ; [ilustracije Hedvika Mojca Perat]. - Ljubljana : Jutro, 2006. - 88 str. : ilustr. ; 28 cm + [2] barvni pril. (modeli 69 kovancev, 29 bankovcev)

Podnasl. v kolofonu: Delovni priročnik od tretjega do šestega razreda osnovne šole
ISBN 961-6433-76-8 ISBN 978-961-6433-76-1
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) PERAT, A. Štejemo
COBISS.SI-ID 229024256


51(043.2) MATEMATIKA.


105.
BRENCE, Martina, 1975-
        Stožnice : diplomsko delo / Brence Martina. - Ljubljana : [M. Brence], 2006. - 69 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika. Fak. za matematiko in fiziko
a) mathematics b) matematika c) krivulje d) parabole e) stožnice f) Dandelinov teorem

514(043.2)
Č II 51(043.2) BRENCE, M. Stožnice
COBISS.SI-ID 6870857


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


106.
VRHOVEC, Tomaž
        Vreme in podnebje v gorah / Tomaž Vrhovec, Damijana Kastelec, Zdravko Petkovšek ; [fotografije Tomaž Vrhovec ... [et al.] ; vremenske in klimatološke karte Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo ; risbe Studio Oko]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 241 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - Kazalo
ISBN 86-365-0630-1 ISBN 978-86-365-0630-1
a) vreme b) podnebje c) gore

551.5
551.5 VRHOVEC, T. Vreme
COBISS.SI-ID 229108480


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


107.
CROSBY, Alfred W.
        Ekološki imperializem : evropska biološka ekspanzija 900-1900 / Alfred W. Crosby ; [prevedel Borut Cajnko ; spremna študija Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2006. - 395 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Ecological imperialism
ISBN 961-6262-79-3 ISBN 978-961-6262-79-8
a) migration - Europe b) genetics c) migracija - Evropa d) genetika e) humana ekologija f) biogeografija

574
574 CROSBY, A. W. Ekološki
COBISS.SI-ID 229982976

108.
KALIGARIČ, Mitja
        Biologija : učbenik za strokovne in tehniške gimnazije. Raznolikost živih bitij / Mitja Kaligarič, Dušan Devetak ; [risbe Marija Prelog ... et al.]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 143 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 86-341-2553-X
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk e) sistematika

57(075.3)
57(075.3) KALIGARIČ, M. Biologija
COBISS.SI-ID 224610816

109.
TOME, Davorin
        Ekologija : organizmi v prostoru in času / [[besedilo], fotografije, risbe in grafikoni] Davorin Tome. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006. - 344 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 332-340. - Kazalo
ISBN 86-365-0649-2 ISBN 978-86-365-0649-3
a) ecology - textbook b) university studies c) ekologija - učbenik d) univerzitetni študij

574(075.8)
574 TOME, D. Ekologija
COBISS.SI-ID 229411840


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


110.
MIKUŽ, Blaž, 1982-
        Vohalno razlikovanje prolina in aminokislin pri zlati ribici : (Carassius auratus) : diplomsko delo / Blaž Mikuž. - Ljubljana : [B. Mikuž], 2006. - 48 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 43-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) zoology b) zoologija c) zlate ribice d) okus e) aminokisline f) razlikovalno učenje

591.51:597.2(043.2)
Č II 59(043.2) MIKUŽ, B. Vohalno
COBISS.SI-ID 6851913

111.
POVHE, Violeta, 1979-
        Srebrna krvomočnica (Geranium argenteum L.) na Črni prsti in Rdečem robu : diplomsko delo / Violeta Povhe. - Ljubljana : [V. Povhe], 2006. - VII, 58 f. : graf. prikazi, zvd. ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) flora d) krvomočnica e) Rdeča prst f) Rdeči rob

58(043.2)
Č II 58(043.2) POVHE, V. Srebrna
COBISS.SI-ID 6856265


61 MEDICINA.


112.
KAPŠ, Peter
        Čaj in zdravje / Peter Kapš, Bojana Medle. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - 195 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 194-195
ISBN 961-226-799-5
a) food b) hrana c) čaj d) kultura pitja e) zdravilnost

61
61 KAPŠ, P. Čaj in zdravje
COBISS.SI-ID 228403712


61(043.2) MEDICINA.


113.
KRISTAN, Marjeta, 1976-
        Risba in slika kot terapevtsko in diagnostično sredstvo : diplomsko delo / Marjeta Kristan. - Ljubljana : [M. Kristan], 2006. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za likovno pedagogiko
a) art b) therapy c) umetnost d) terapija e) likovna terapija

615.851(043.2)
Č II 61(043.2) KRISTAN, M. Risba
COBISS.SI-ID 6852425


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


114.
CULLBERG, Johan, 1934-
        Psychoses : an integrative perspective / Johan Cullberg ; foreword by Patrick McGorry. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XX, 344 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International society for the psychological treatments of the schizophrenias and other psychoses book series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0514/2005017 913.html. - Prevod dela: Ett integrerat perspektiv by Natur och Kultur. - Bibliografija: str. 319-330. - Kazalo
ISBN 1-58391-992-9 (hbk) ISBN 1-58391-993-7 (pbk)
a) mental illness b) schizophrenia c) medical treatment d) duševna bolezen e) shizofrenija f) zdravljenje g) psihoze

616.89
616.89 CULLBERG, J. Psychoses
COBISS.SI-ID 6870089

115.
FLEISHER, Marc, 1967-
        Survival strategies for people on the autism spectrum / Marc Fleisher. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, cop. 2006. - 195 str. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0511/2005011 554.html. - Kazalo
ISBN 1-843-10-261-7 (pbk) ISBN 978-1-84310-261-8 (pbk)
a) autism b) socialization c) communication d) avtizem e) socializacija f) komunikacija

616.89
616.89 FLEISHER, M. Survival
COBISS.SI-ID 6877257


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


116.
HRAUSKY, Andrej
        Jože Plečnik : Dunaj, Praga, Ljubljana / Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek ; [fotografije Damjan Prelovšek ... et al.]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Ljubljana : MKT Print). - 231 str. : fotogr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Življenjepis: str. 216. - Bibliografija: str. 224-227
ISBN 961-231-575-2 ISBN 978-961-231-575-7
a) Plečnik, Jože (1872-1957) b) architecture c) arhitektura

72(497.4):929 Plečnik J.
II 72 HRAUSKY, A. Jože Plečnik
COBISS.SI-ID 229214720


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


117.
MATHIESON, John, 1945-
        Raku / John Mathieson. - Reprinted. - London : A. & C. Black ; Westerville : American Ceramic Society, 2005, cop. 2002. - 128 str. : barvne ilustr. ; 24 cm. - (Ceramics handbooks)

Bibliografija: str. 127. - Kazalo
ISBN 0-7136-7482-2 (pbk) ISBN 978-0-7136-7482-8 (ISBN 13)
a) pottery b) lončarstvo c) raku d) keramika e) glina

73/74
73/74 MATHIESON, J. Raku
COBISS.SI-ID 6874185

118.
        RISANJE in slikanje. Tehnike : korak za korakom / [prevod Petra Novak Trobentar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 256 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

2.000 izv. - Prevod dela: Drawing and painting techniques
ISBN 86-365-0619-0 ISBN 978-86-365-0619-6 (ISBN 13)
a) drawing - reference book b) painting - reference book c) risanje - priročnik d) slikarstvo - priročnik e) slikarske tehnike f) mešanje barv g) podlage

74(035)
75(035)
II 73/74 RISANJE in slikanje
COBISS.SI-ID 229733376


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


119.
STRAH, Nataša, 1979-
        Dramatika v 1. triletju devetletne osnovne šole in gledališke dejavnosti : diplomsko delo / Nataša Strah. - Ljubljana : [N. Strah], 2006. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) dramatization b) school play c) puppetry d) primary school e) dramatizacija f) šolsko gledališče g) lutke h) osnovna šola

792.077(043.2)
Č 79(043.2) STRAH, N. Dramatika
COBISS.SI-ID 6837577


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


120.
STROKOVNI posvet športnih pedagogov Slovenije (19 ; 2006 ; Murska Sobota)
        Zbornik referatov / 19. strokovni posvet športnih pedagogov Slovenije, Murska Sobota, 9. do 11. november 2006 ; [organizator Zveza društev športnih pedagogov Slovenije ; uredila Marjeta Kovač, Aleš Rot]. - Ljubljana : Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2006. - 197 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Na ov.: 19. strokovni posvet Zveze društev športnih pedagogov Slovenije, 9. november 2006. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 961-91039-5-5 ISBN 978-961-91039-5-1
a) physical education - Slovenia - conference b) športna vzgoja - Slovenija - konferenca

796(063)(082)
II 796 STROKOVNI posvet Zbornik
COBISS.SI-ID 229682688


81 JEZIKOSLOVJE


121.
CAVALLI-Sforza, Luigi Luca, 1922-
        Geni, ljudstva in jeziki / Luigi Luca Cavalli-Sforza ; [prevedla Martina Ožbot ; spremni besedi Bojan Baskar in Martina Ožbot]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006 (Ulčakar & JK). - 273 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Genes, peoples and languages. - Bibliografija: str. 221-227. - Kazalo
ISBN 961-6174-85-1 ISBN 978-961-6174-85-5
a) linguistics b) genetics c) languages d) lingvistika e) genetika f) jeziki g) genetska geografija h) antropologija

81
81 CAVALLI, L. Geni
COBISS.SI-ID 229138432


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


122.
ŠTOK-Vojska, Nelda
        Gospodična Slovnica / Nelda Štok-Vojska in Sandena Vojska ; ilustrirala Irena Romih ; [spremna beseda Vesna Mikolič]. - Koper : Libris, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 45 str. : barvne ilustr., note ; 26 cm

Spremna beseda / Vesna Mikolič: str. 45. - Bibliografija Nelde Štok-Vojske: str. [47]
ISBN 961-91468-8-3
a) grammar - children's book b) Slovenian language c) gramatika - knjiga za otroke d) slovenščina

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) ŠTOK-VOJSKA, N. Gospodična
COBISS.SI-ID 226597120


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


123.
AMBROŽ, Darinka
        Od spisa do eseja / Darinka Ambrož, Boža Krakar Vogel, Brane Šimenc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006. - 141 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv.
ISBN 86-341-4005-9 ISBN 978-86-341-4005-7
a) composition b) teaching method c) secondary school d) kreativno pisanje e) didaktična metoda f) srednja šola g) esej h) matura

82
82 AMBROŽ, D. Od spisa
COBISS.SI-ID 229575168

124.
RADIČKOV, Jordan
        Kruto razpoloženje / Jordan Radičkov ; [prevedla Eva Šprager ; spremna beseda Inna Peleva]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006 (Ljubljana : Delo). - 183 str. ; 20 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 6)

Prevod dela: Svirepo nastroenie. - Svet Jordana Radičkova / Inna Peleva: str. 173-181
ISBN 961-213-156-2 ISBN 978-961-213-156-2
a) Radičkov, Jordan (1929-2004)

821.163
821.163 RADIČKOV, J. Kruto
COBISS.SI-ID 228585728


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


125.
COPELAND, James
        Iz ljubezni do Ane : resnična zgodba avtističnega otroka / James Copeland na podlagi dnevnika Jacka Hodgesa ; [prevedel David Krašovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2006. - 151 str. ; 20 cm

Prevod dela: For the love of Ann
ISBN 961-6338-42-0 ISBN 978-961-6338-42-4

821.111
821.111 COPELAND, J. Iz ljubezni
COBISS.SI-ID 229951744

126.
PARSONS, Tony, 1953-
        Moški in fant / Tony Parsons ; [prevedla Živa Kolar]. - Tržič : Učila International, 2006 (Ljubljana : Formatisk). - 322 str. ; 24 cm

Prevod dela: Man and boy
ISBN 961-6588-10-9 (trda vezava)

821.111-31
821.111 PARSONS, T. Moški in fant
COBISS.SI-ID 225775616

127.
PARSONS, Tony, 1953-
        Moški in žena / Tony Parsons ; [prevedla Živa Kolar]. - Tržič : Učila International, 2006 (Ljubljana : Formatisk). - 322 str. ; 24 cm

Prevod dela: Man and wife. - "... nadaljevanje romana Moški in fant" --> zadnja str. ov.
ISBN 961-00-0095-9 (trda vezava) ISBN 978-961-00-0095-2 (ISBN-13 trda vezava)

821.111-31
821.111 PARSONS, T. Moški in žena
COBISS.SI-ID 229008640


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


128.
DITERLIZZI, Tony
        Strašni Mulgarat / Tony DiTerlizzi in Holly Black ; [prevedla Jolanda Blokar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 139 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Skrivnost hiše Pajkovski ; knj. 5)

Prevod dela: The wrath of Mulgarath
ISBN 86-11-17541-7

821.111(73)-93
821.111(73) DITERLIZZI, T. Strašni Mulgarat
COBISS.SI-ID 228016128


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


129.
LAZAI, Stefanie
        Benjamin : moja mama je posebna / Stefanie Lazai ; ilustriral Stephan Pohl. - 1. natis. - Ljubljana : Schering, Podružnica za Slovenijo, 2006. - [40] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Benjamin. - 2.000 izv. - O avtorici: str. [40]. - Predgovor Barbare Steck na začetni str.
ISBN 961-91256-4-9 ISBN 978-961-91256-4-9
a) multipla skleroza b) knjige za otroke

821.112.2-93-32
II 821.112.2 LAZAI, S. Benjamin
COBISS.SI-ID 228521728

130.
WERFEL, Franz, 1890-1945
        Med nebom in peklom : izbrano delo / Franz Werfel ; [izbral in prevedel Tim Oliver Wüster ; spremni študiji napisala Tim Oliver Wüster in Vid Snoj]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 405 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 319)

Med nebom in peklom: Werflovo duhovno poslanstvo / Tim Oliver Wüster: str. 339-375. - Franz Werfel med judovstvom in krščanstvom / Vid Snoj: str. 377-401. - Kronološki pregled Werflovega življenja in dela: str. 402-405
ISBN 86-11-17575-1 ISBN 978-86-11-17575-1
a) Werfel, Franz (1890-1945) b) avstrijski pisatelji c) avstrijska književnost

821.112.2
821.112.2 WERFEL, F. Med nebom
COBISS.SI-ID 229081856


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


131.
TURK, Andreja, 1966-
        Recepcija italijanske mladinske književnosti na Slovenskem : diplomska naloga / Andreja Turk. - Ljubljana : [A. Turk], 2006. - 75 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature - Italy b) translation c) mladinska književnost - Italija d) prevajanje

821.131.1-93
Č II 82(043.2) TURK, A. Recepcija
COBISS.SI-ID 6860361


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


132.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Volk na obisku : in druge igrice za otroke / Tatjana Kokalj ; [ilustrirala Daša Simčič ; spremna beseda Jana Kolarič]. - Ljubljana : Genija, 2006. - 76 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 961-6576-05-4
a) gledališke igre

821.163.6
821.163.6 KOKALJ, T. Volk
COBISS.SI-ID 227753728

133.
KOKELJ, Nina
        Lepa Helena / Nina Kokelj ; Tina Perko, ilustracije ; Janez Bitenc, pesmici. - Ljubljana : Družba Piano, 2006. - [24] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.
ISBN 961-91751-5-8 ISBN 978-961-91751-5-6 (ISBN 13)

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KOKELJ, N. Lepa Helena
COBISS.SI-ID 229135104

134.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Mačnice / Svetlana Makarovič ; ilustriral Janez Plastenjak. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2006. - 34 str. : ilustr. ; 22 x 28 cm. - (Aleph ; 107)

ISBN 961-6036-77-7 ISBN 978-961-6036-77-1

821.163.6
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Mačnice
COBISS.SI-ID 228643072

135.
MUCK, Desa
        Peskovnik Boga Otroka / Desa Muck. - 1. izd. - Ljubljana : Sanje, 2006 ([Ljubljana] : Hren). - 182 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sanje. Slovenski roman)

3.000 izv.
ISBN 961-6387-79-0 (broš.) ISBN 978-961-6387-79-8 (broš.) ISBN 961-6387-85-5 (trda vezava) ISBN 978-961-6387-85-9 (trda vezava)

821.163.6
821.163.6 MUCK, D. Peskovnik Boga
COBISS.SI-ID 227418880

136.
NUSSDORFER, Vlasta
        Naši dečki z ulice / Vlasta Nussdorfer ; [ilustracije Alenka Podobnik]. - Ljubljana : Zavod Meta, 2006 (Ljubljana : Biro M). - 304 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 961-238-849-0 ISBN 978-961-238-849-2

821.163.6
821.163.6 NUSSDORFER, V. Naši dečki
COBISS.SI-ID 230020864

137.
PETEK, Milan, 1960-
        Poti vetra in peska : zrna modrosti in drugih nesmislov za vsakdanjo rabo / Milan Petek ; [spremna beseda Tadeja Rode]. - V Ljubljani : Karantanija, 2006 ([Ljubljana] : Karantanija). - 255 str. ; 20 cm

ISBN 961-226-801-0 (trda vezava) ISBN 978-961-226-801-5 (trda vezava) ISBN 961-226-802-9 (broš.) ISBN 978-961-226-802-2 (broš.)

821.163.6-32
821.163.6 PETEK, M. Poti vetra
COBISS.SI-ID 228486144

138.
PREGL, Slavko
        Dva majhna velika ribiča / Slavko Pregl ; [ilustriral Arjan Pregl]. - Ljubljana : Mladika, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 67 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Liščki)

ISBN 961-205-132-1 ISBN 978-961-205-132-7

821.163.6
821.163.6 PREGL, S. Dva majhna
COBISS.SI-ID 228897024

139.
PREŠEREN, France
        Krst pri Savici ; Balade in romance : izbor / France Prešeren ; [spremna beseda Boris Paternu]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 93 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja)

Opombe ; Kako brati Krst pri Savici ; V razmislek /Boris Paternu: str. 54-77
ISBN 961-6570-15-3 (Delo) ISBN 978-961-6570-15-2 (Delo)
a) Prešeren, France (1800-1849) b) literarne študije

821.163.6
821.163.6 PREŠEREN, F. Krst pri Savici
COBISS.SI-ID 228654080

140.
REBA, Matea
        Polževa hišica / Matea Reba ; narisala Marija Prelog. - 1. natis. - Kamnik : Reba, 2006 (Ljubljana : Formatisk). - 31 str. : ilustr. ; 23 x 27 cm

ISBN 961-90793-5-3 ISBN 978-961-90793-5-5

821.163.6-93
821.163.6 REBA, M. Polževa
COBISS.SI-ID 228581632

141.
STARAŠINIČ, Anita, 1977-
        Recepcijske zmožnosti mladega bralca in vizualno podprte pripovedi : magistrsko delo / Anita Starašinič. - Črnomelj : [A. Starašinič], 2006. - X, 218 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Bibliografija: str. 169-176. - Vsebuje tudi: Oddaje za otroke na črnomeljskem radiu z naslovom Na potepu z domišljijo, in sicer: Pajac in punčka / Kajetan Kovič, Popravljalnica Igrač / Bina Štampe Žmavc in Sapra miška / Svetlana Makarovič. - 1 CD. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) reading b) literature c) radio broadcast d) perception e) branje f) literatura g) radijska oddaja h) percepcija i) književna didaktika j) recepcija

821.163.6-09(043.2)
II 821.163.6.09 STARAŠINIČ, A. Recepcijske
COBISS.SI-ID 33117282

142.
ZUPAN Sosič, Alojzija
        Robovi mreže, robovi jaza : sodobni slovenski roman / Alojzija Zupan Sosič. - Maribor : Litera, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 367 str. ; 20 cm

700 izv. - Na zavihkih ov. avtoričina fotografija ter spremni besedili Marka Juvana in Mirana Hladnika. - Bibliografija: str. 342-361. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo
ISBN 961-6604-02-3
a) literary criticism b) literarna kritika c) slovenska književnost d) literarna kritika e) roman f) 1990-2005

821.163.6.09
821.163.6.09 ZUPAN SOSIČ, A. Robovi mreže
COBISS.SI-ID 57403649


93 ZGODOVINA.


143.
ŠTOR, Anja, 1982-
        Kulturnozgodovinski spomeniki Laškega. Didaktična vrednost kulturnozgodovinskih spomenikov za pouk družbe v 4. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Anja Štor. - Ljubljana : [A. Štor], 2006. - 92, [3] f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 87-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) cultural heritage b) local studies c) kulturna dediščina d) domoznanstvo e) kulturnozgodovinski spomeniki f) Laško

930.85(043.2)
Č II 93(043.2) ŠTOR, A. Kulturno
COBISS.SI-ID 6867273


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


144.
LE Goff, Jacques, 1924-
        Se je Evropa rodila v srednjem veku? / Jacques Le Goff ; [prevedel Gregor Moder]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006. - 333 str. ; 20 cm. - (Modra zbirka : delajmo Evropo / Založba /*cf.)

Prevod dela: L'Europe est-elle née au Moyen Age?. - Izbrana bibliografija po temah: str. 263-313. - Kazalo
ISBN 961-6271-88-1 ISBN 978-961-6271-88-2
a) medieval history - Europe b) srednjeveška zgodovina - Evropa

94(4)"04/14"
94 LE GOFF, J. Se je Evropa
COBISS.SI-ID 228689408

145.
SREBOT-Rejec, Tatjana
        Partija in tigrovci : medvojna in povojna usoda nekaterih vodilnih tigrovcev / Tatjana Rejec. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006. - 234 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 961-213-157-0 ISBN 978-961-213-157-9
a) twentieth century history - Slovenia b) zgodovina dvajsetega stoletja - Slovenija c) TIGR d) druga svetovna vojna e) Primorska

94(497.4)
94(497.4) SREBOT-REJEC Partija
COBISS.SI-ID 229817600


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO