VSEBINAavgust159.9 PSIHOLOGIJA.


1.
FREUD, Sigmund
        Spisi o seksualnosti / Sigmund Freud ; [prevedli Eva D. Bahovec ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2006 (Ljubjana : Ulčakar & JK). - 158 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta / Društvo za teoretsko psihoanalizo)

700 izv. - Vsebina: O seksualnem razsvetljevanju otrok ; Značaj in analna erotika ; O otroških seksualnih teorijah ; Družinski roman nevrotikov ; Prispevki k psihologiji ljubezenskega življenja ; I. O posebnem tipu izbire objekta pri moškem ; II. O vsesplošni težnji po ponižanju v ljubezenskem življenju ; III. Tabu devištva ; Dve otroški laži ; O pretvorbah nagonov, posebej pri analni erotiki ; Otroška genitalna organiziranost: (dodatek k teoriji seksualnosti) ; Zaton Ojdipovega kompleksa ; Nekatere psihične posledice anatomske razlike med spoloma ; O libidinalnih tipih ; O ženski seksualnosti
ISBN 961-6376-28-4
a) Seksualnost - Teoretska psihoanaliza b) tehnični spisi c) psihoanalitična terapija d) psihoanaliza

159.964.2
159.964.2 FREUD, S. Spisi
COBISS.SI-ID 227642880

2.
THEOPHRASTUS
        Značaji / Teofrast ; prevod Anton Sovre in Kajetan Gantar ; ilustracije Suzana Bricelj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 141 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 961-241-111-5
a) Theophrastus (372-287 pr.n.št.) b) Karakterologija - Antika c) Grška književnost - Antika - Literarni komentarji d) psihologija

159.923
821.14'02.09 Theophrastus
159.923 THEOPHRASTUS Značaji
COBISS.SI-ID 227664384


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


3.
        EDUCATION : concepts and practices / edited by Angeliki Lazaridou, Gregory T. Papanikos, Nicholas Pappas. - Athens : Institute for Education and Research, cop. 2004. - XIV, 775 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu strani
ISBN 960-88331-1-6
a) izobraževanje b) izobraževalni sistemi c) raziskovalne metode

37.01
37.01 EDUCATION
COBISS.SI-ID 2096814

4.
GRGINIČ, Marija
        Družinska pismenost / Marija Grginič. - Domžale : Izolit, 2006. - 136 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zrenja / Izolit)

Bibliografija: str. 99-109. - Povzetek ; Abstract. - Kazali
ISBN 961-6279-96-3
a) Družina - Pismenost

37.01
37.01 GRGINIČ, M. Družinska
COBISS.SI-ID 226053632

5.
        INTERNATIONAL perspectives on education and trainig / edited by John Kelvyn Richards. - Athens : Athens Institute for Education and Research, cop. 2006. - 655 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka in na dnu strani
ISBN 960-6672-03-4
a) izobraževanje b) kurikulum c) mednarodne perspektive

37.01
37.01 INTERNATIONAL perspectives
COBISS.SI-ID 2383790

6.
        WHAT makes school systems perform? : seeing school systems through the prism of PISA. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, cop. 2004. - 73 str. : ilustr. ; 27 cm

Na ov.: OECD Programme for International Student Assessment
ISBN 92-64-01771-2
a) Programme for International Student Assessment b) Educational tests and measurements - OECD countries c) Competency based education - OECD countries d) Educational evaluation - OECD countries e) Functional literacy - OECD countries f) Science - Study and teaching g) Onderwijsstelsels h) 2

37.01
II 37.01 WHAT makes
COBISS.SI-ID 6726473


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


7.
ŽGAVEC, Barbara, 1976-
        Pomen načrtnega vključevanja prostovoljcev in prostovoljk v vzgojne ustanove : diplomsko delo / Žgavec Barbara. - Ljubljana : [B. Žgavec], 2006. - 137 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) ezoterika b) duhovnost c) samovzgoja d) socialna pedagogika

37:311.5(043.2)
Č II 37(043.2) ŽGAVEC, B. Pomen
COBISS.SI-ID 6725449


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


8.
        SUMMERHILL and A.S. Neill / edited by Mark Vaughan ; with contributions from Tim Brighouse, Zoë Neill Readhead and Ian Stronach. - Maidenhead, England ; New York : Open University Press, 2006. - IX, 166 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-335-21914-4 (hb) ISBN 0-335-21913-6 (hb)
a) Progressive education b) Education - Experimental methods

371.3
371.3 SUMMERHILL and A. S. Neill
COBISS.SI-ID 6726729

9.
        V učence usmerjeno poučevanje / uredila Justina Erčulj. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2005 (Maribor : Dravska tiskarna). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Mreže učečih se šol 2)

Bibliografija pri posameznem prispevku
ISBN 961-91444-2-2
a) Osnovne šole - Metodika pouka - Zborniki b) učitelji c) izobraževanje d) pouk e) učenci f) sodelovalno učenje g) učni proces h) kvaliteta

371.3(082)
371.3 V učence usmerjeno
COBISS.SI-ID 222004224


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


10.
JAMES, Amy, 1967-
        Kindergarten success : everything you need to know to help your child learn / Amy James. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2006. - XII, 228 str. ; 24 cm. - (Knowledge essentials)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0611/2006010 536.html. - Bibliografija: str. 221-222. - Kazalo
ISBN 0-471-74813-7 (pbk)
a) Kindergarten - Curricula - United States b) Kindergarten - Parent participation

372.3
372.3 JAMES, A. Kindergarten
COBISS.SI-ID 6726217

11.
MANFREDA, Vida
        Matematika 3. Učbenik za matematiko v tretjem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 85 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

ISBN 86-11-17504-2
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) začetni pouk

372.47
II 372.47 MANFREDA, V. Matematika 3
COBISS.SI-ID 226896384

12.
MARJANOVIČ Umek, Ljubica
        Otroški govor : razvoj in učenje / Ljubica Marjanovič Umek, Simona Kranjc in Urška Fekonja ; [soavtorica poglavij Ocenjevanje otrokovega govornega razvoja in Otrokov govorni razvoj in zgodnja pismenost je tudi Katja Bajc ; fotografije Bojan Velikonja ; ilustracija Božo Kos]. - Domžale : Izolit, 2006. - 182 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zrenja / Izolit)

Na vzpor. nasl. str.: soavtorica poglavij Ocenjevanje otrokovega govornega razvoja in Otrokov govorni razvoj in zgodnja pismenost je Katja Bajc. - Na zavihkih ov. zapisa iz recenzij Ludvika Horvata in Igorja Grdine. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
ISBN 961-6279-97-1
a) Otroci - Govor - Razvoj b) psiholingvistika c) sociolingvistika d) govorno dejanje e) otroški govor f) bilingvizem g) učenje h) psycholinguistics i) sociolinguistics j) child communication k) child development l) learning m) bilinguism

372.46
372.46 MARJANOVIČ, L. Otroški govor
COBISS.SI-ID 226261504


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


13.
LOVAAS, Ole Ivar, 1927-
        Teaching individuals with developmental delays : basic intervention techniques / O. Ivar Lovaas ; with Andrew Bondy ... [et al.]. - Austin : Pro-Ed, cop. 2003. - XXV, 430 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 413-418. - Kazalo
ISBN 0-89079-889-3
a) Autistic children - Education b) Developmentally disabled children - Education c) Ontwikkelingsstoornissen d) Autisme e) Opvoeding

376
II 376 LOVAAS, O. Teaching
COBISS.SI-ID 6725961


378 VISOKO ŠOLSTVO.


14.
        HIGHER education governance between democratic culture, academic aspirations and market forces / Jürgen Kohler and Josef Huber (eds.). - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2006. - 221 str. ; 24 cm. - (Council of Europe higher education series / Sjur Bergan, series editor ; No. 5)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 92-871-5957-2
a) higher education b) democracy c) administration d) visokošolsko izobraževanje e) demokracija f) uprava

378
378 HIGHER education
COBISS.SI-ID 6721353


39 ETNOLOGIJA.


15.
        MAMKA Bršljanka : pravljice s celega sveta / izbrala in prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec. - 4., prenovljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 151 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Deteljica)

ISBN 86-11-17679-0
a) Ljudske pravljice - Antologije - Knjige za otroke

398.2(100)(02.053.2)
398 MAMKA Bršljanka
COBISS.SI-ID 227126528

16.
        SLOVENSKE basni in živalske pravljice / ilustriral Marjan Manček ; zbral in uredil Alojzij Bolhar. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 ([Ljubljana] : Mkt Print). - 218 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Zlata ptica)

Opombe z bibliografijo: str. 205-218
ISBN 86-11-17338-4

398.2(497.4)
398 SLOVENSKE basni
COBISS.SI-ID 222297088


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


17.
        NARAVOSLOVJE 7. Priročnik za učitelje / Ana Gostinčar Blagotinšek ... [et al.] ; [ilustracije Simon Kajtna, Marija Prelog, Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Ana Gostinčar Blagotinšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 140 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Devetletka ; 7)

Bibliografija pri večini poglavij
- - Naravoslovje 7 [Elektronski vir] : priročnik za učitelje / avtor animacij in zgoščenke Tomaž Pipan. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 86-365-0629-8
a) Naravoslovje - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki

50(035):371.3
II 5 NARAVOSLOVJE 7 Priročnik
COBISS.SI-ID 227235328


51 MATEMATIKA.


18.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 6. Delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 (Mond grafika). - 2. zv. (164 str.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-209-572-8
a) Matematika - Vaje za osnovne šole

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 6
COBISS.SI-ID 225552640


54 KEMIJA.


19.
        KEMIJA 8. Pregled znanja za 8. razred osnovne šole / [pripravila Aleksandra Kornhauser, Malcolm Frazer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([10] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

ISBN 86-11-17673-1
a) Kemija - Preglednice b) učbeniki za osnovne šole

54(075.2)
Č 54(075.2) KEMIJA 8 Pregled
COBISS.SI-ID 227086336

20.
        KEMIJA 9. Pregled znanja za 9. razred osnovne šole / [pripravila Aleksandra Kornhauser, Malcolm Frazer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([10] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

ISBN 86-11-17674-X
a) Kemija - Preglednice b) učbeniki za osnovne šole

54(075.2)
Č 54(075.2) KEMIJA 9 Pregled
COBISS.SI-ID 227086592

21.
SMRDU, Andrej
        Kemija. Snov in spremembe 1 : učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije / Andrej Smrdu. - Ljubljana : Jutro, 2006. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije)

Bibliografija: str. 4
ISBN 961-6433-66-0
a) Kemija - Učbeniki za srednje šole

54(075.3)
II 54(075.3) SMRDU, A. Kemija 1
COBISS.SI-ID 226125312


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


22.
LESKOVŠEK, Janja
        Biologija 8. Priročnik za učitelje / Janja Leskovšek, Manja Mlakar Medved ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 112 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Devetletka ; 8)

- - Biologija 8 [Elektronski vir] : priročnik za učitelje / avtor animacij in zgoščenke Tomaž Pipan. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 86-365-0595-X
a) Biologija - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki b) pouk c) metodika

57(035):371.3
II 57(075.2) LESKOVŠEK, J. Biologija 8
COBISS.SI-ID 227019520


61 MEDICINA.


23.
HOČEVAR, Andreja, 1962-
        O drogah drugače : priročnik za starše in druge odrasle, ki so v stiku z mladimi / Andreja Hočevar. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Inštitut za raziskave in razvoj Utrip, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 40 str. ; 20 cm. - (Zbirka Obrazi edukacije)

1.000 izv. - Bibliografija na dnu strani
ISBN 86-7735-092-6 (Pedagoška fakulteta)
a) Droge - Zloraba b) Mladina - Droge c) odvisnosti

613.83
613.8 HOČEVAR, A. O drogah
COBISS.SI-ID 227318272

24.
SANDE, Matej
        Kvantitativna in kvalitativna analiza spreminjanja uporabe sintetičnih drog med mladimi : končno poročilo kvalitativnega dela raziskovalne naloge / Matej Sande. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta v Ljubljani [in] Združenje DrogArt, 2006. - 73 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Za interno uporabo. - Bibliografija: str. 73
a) drug addiction - narcotic - research report b) secondary school - Slovenia c) zasvojenost z drogami - narkotik - raziskovalno poročilo d) srednja šola - Slovenija

613.8
Č II 613.8 SANDE, M. Kvantitativna
COBISS.SI-ID 6725705


64 GOSPODINJSTVO.


25.
        GOSPODINJSTVO za šestošolc(k)e : učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / avtorji Marjana Dermelj ... [et al.] ; urednik Mitja Čepič ; [ilustracije Damijan Stepančič ; fotografije AP photo archive ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Planet znanja. Devetletka)

ISBN 961-6348-32-9
a) Gospodinjstvo - Učbeniki za osnovne šole

64(075.2)
II 64(075.2) GOSPODINJSTVO za šestošolke
COBISS.SI-ID 225737984


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


26.
STUDIOBOTAS (Ljubljana)
        Studiobotas / [avtorja Boštjan Botas Kenda, Primož Fijavž ; soavtorji Martin Baebler ... [et al.] ; prevod Veris, Dunja Jutronič, Jana Kenda]. - Ljubljana : Studiobotas, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 313 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-238-649-8
a) Grafično oblikovanje - Zborniki

76(082)
76 STUDIOBOTAS Studiobotas
COBISS.SI-ID 226638336


81 JEZIKOSLOVJE


27.
ŽAGAR, Igor Ž., 1960-
        Argumentiranost kot model (uspešne) komunikacije / Igor Ž. Žagar, Barbara Domajnko. - Domžale : Izolit, 2006. - 92 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zrenja / Izolit)

Bibliografija: str. 87-89. - Kazali. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 961-6279-99-8
a) vzgoja b) izobraževanje c) jezikovna raba d) komunikacija e) argumentiranost f) šole g) retorika h) kritično mišljenje

808.5
80 ŽAGAR, I. Argumentiranost
COBISS.SI-ID 227132928


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


28.
AUSTER, Paul, 1947-
        Orakeljska noč / Paul Auster ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - Tržič : Učila International, cop. 2005 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 189 str. ; 24 cm

Prevod dela: Oracle night
ISBN 961-233-725-X

821.111(73)
821.111(73) AUSTER, P. Orakeljska
COBISS.SI-ID 220194816


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


29.
AUSTER, Paul, 1947-
        Knjiga iluzij / Paul Auster ; [prevedla Alenka Moder-Saje]. - Tržič : Učila International, 2005 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 236 str. ; 24 cm

Prevod dela: The book of illusions
ISBN 961-233-732-2

821.111(73)
821.111(73) AUSTER, P. Knjiga iluzij
COBISS.SI-ID 220996352


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


30.
GENECHTEN, Guido van
        Uhlji takšni in drugačni / Guido Van Genechten ; [prevedel Uroš Kalčič]. - Ljubljana : Kres, 1999, cop. 1998 (printed in Belgium). - [27] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Anders. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 86-7823-167-X

821.112.2
II 821.112.2 GENECHTEN, G. Uhlji
COBISS.SI-ID 80333056


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


31.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (42 ; 2006 ; Ljubljana)
        Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 42. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 26. 6.-14. 7. 2006, Ljubljana ; [organizator] Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik ; [uredila Irena Novak Popov ; povzetke prevedel David Limon]. - V Ljubljani : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006 (Ljubljana : Bori). - 287 str. : ilustr. ; 21 cm

Predstavitev avtoric in avtorjev: str. 280-287. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v slov. in angl.
ISBN 961-237-159-8
a) Slovenian language - seminar b) town c) literature d) slovenščina - seminar e) mesto f) literatura g) socialna zgodovina h) kulturna zgodovina i) sociolingvistika j) mesta k) Slovenija

821.163.6.09(082)
811.163.6'27(082)
821.163.6.09 SEMINAR Mesto
COBISS.SI-ID 227284480

32.
ŠVIGELJ-Mérat, Brina
        Odveč srce / Brina Svit. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 ([Ljubljana] : Evroadria). - 220 str. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 961-231-532-9

821.163.6
821.163.6 ŠVIGELJ-MÉRAT, B. Odveč srce
COBISS.SI-ID 226684416


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


33.
        ATLAS nemih zemljevidov sveta [Kartografsko gradivo] / [urednik Milivoj Stankovič ; slikovno gradivo arhiv MKZ in NASA]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 atlas (39 str.) : zvd. ; 34 cm

ISBN 86-11-17610-3
a) Svet - Geografija - Atlasi b) nemi zemljevidi

912.44(100)
II 912 ATLAS nemih zemljevidov
COBISS.SI-ID 226747904

34.
        GEOGRAFIJA 7. Pregled znanja za 7. razred osnovne šole / [zbrala Danica Večerić ; ilustratorja Damjan Jerič, Aleš Sedmak ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([10] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

ISBN 86-11-17612-X
a) Regionalna geografija - Preglednice b) učbeniki za osnovne šole

91(075.2)
Č 91(075.2) GEOGRAFIJA 7 Pregled
COBISS.SI-ID 227108864

35.
LIKAR, Marijana
        Geografske značilnosti Slovenije. Delovni zvezek : za 3. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja / Marijana Likar, Sabina Popit ; [slikovno gradivo arhiv MKZ ; grafikone in zemljevide izdelal Peter Svetek]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 86-11-17512-3
a) Slovenija - Geografija - Vaje za srednje šole

91(075.3)
II 91(075.3) LIKAR, M. Geografske 3.l.
COBISS.SI-ID 227624192

36.
RAZTRESEN, Marjan
        Kulturne poti : od Aljaža do Župančiča / [avtor besedila in večine fotografij Marjan Raztresen ; kartografija Geodetski zavod Slovenije]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 106 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 zvd. - (Slovenija na dlani : žepni vodnik z zemljevidom)

Kazalo
- - Kulturne poti [Kartografsko gradivo] : od Aljaža do Župančiča : zemljevid / [kartografija Geodetski zavod Slovenije]. - 1 zvd : barve ; 118 x 68 cm, zložen na 10 x 19 cm
ISBN 86-11-17386-4
a) Slovenija - Turistični vodniki

908(497.4)(036)
908(497.4) RAZTRESEN, M. Kulturne poti zvd 908(497.4) RAZTRESEN, M. Kulturne poti
COBISS.SI-ID 227113984


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


37.
        GEOGRAFIJA 6. Pregled znanja za 6. razred osnovne šole / [zbrala Danica Večerić ; ilustratorja Damjan Jerič, Aleš Sedmak ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

ISBN 86-11-17611-1
a) Geografija - Preglednice b) učbeniki za osnovne šole

91(075.2)
Č 91(075.2) GEOGRAFIJA 6 Pregled
COBISS.SI-ID 227109120


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO