COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi


VSEBINAapril 061 FILOZOFIJA.


1.
        ZGODOVINA lepote / uredil Umberto Eco ; prevedla Maja Novak ; [besedilo Umberto Eco, Girolamo de Michaele]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 438 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Storia della bellezza. - Kazali
ISBN 961-241-078-X
a) aesthetics b) estetika c) lepota d) zgodovina

111.852
111.852 ZGODOVINA lepote
COBISS.SI-ID 224258304


159.9 PSIHOLOGIJA.


2.
IGNIJIĆ Turnšek, Miša, 1969-
        Pomen pravljic za otrokovo socializacijo : diplomsko delo / Miša Ignijić Turnšek. - Ljubljana : [M. Ignijić Turnšek], 1998. - 102 f. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko. - Bibliografija: f. 63-64. - Povzetek ; Summary
a) fairy tale b) adult-child relation c) pre-school child d) pravljica e) odnos med odraslim in otrokom f) predšolski otrok

159.922.7(043.2)
Č II 159.9(043.2) IGNIJIĆ TURNŠEK Pomen
COBISS.SI-ID 6590025

3.
PENCA, Marjana
        Povratne informacije o učnih dosežkih in motivacija učencev : magistrsko delo / Marjana Penca. - Ljubljana : [M. Penca], 2006. - 138 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-109. - Povzetek ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) motivation for studies b) marking c) feedback d) motivacija za učenje e) ocenjevanje f) odziv g) preverjanje znanja h) povratne informacije

159.95(043.2)
Č II 159.95 PENCA, M. Povratne
COBISS.SI-ID 6580809


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


4.
KORADIN, Miloš, 1958-
        Supervizija v osnovni šoli : diplomsko delo / Miloš Koradin. - Ljubljana : [M. Koradin], 2005. - 98 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-98. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) supervision b) primary school c) problem solving d) supervizija e) osnovna šola f) reševanje problemov

159.913:373.3(043.2)
Č 159.9(043.2) KORADIN, M. Supervizija
COBISS.SI-ID 6573385


17(043.2) ETIKA.


5.
ŠIRCA, Maja, 1981-
        Oblike partnerskih odnosov in intimnosti skozi zgodovino : diplomsko delo / Maja Širca. - Ljubljana : [M. Širca], 2006. - 99 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) interpersonal relations b) marriage c) family d) medosebni odnosi e) zakonska zveza f) družina g) partnerski odnosi h) intimni odnosi

173.7(043.2)
Č II 17(043.2) ŠIRCA, M. Oblike
COBISS.SI-ID 6584137


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


6.
HARRIS, Mary B.
        Basic statistics for behavioral science research / Mary B. Harris. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Allyn and Bacon, 1998, cop. 1995. - XVI, 576 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 503-506. - Kazalo
ISBN 0205268897
a) statistical method b) social sciences c) statistična metoda d) družbene vede

31
31 HARRIS, M. Basic
COBISS.SI-ID 6559305


33(043.2) GOSPODARSTVO.


7.
RAVNIKAR Koren, Ida, 1979-
        Usposabljanje in zaposlovanje invalidov v RS - vmesne delavnice : diplomsko delo / Ida Ravnikar Koren. - Ljubljana : [I. Ravnikar Koren], 2006. - 86 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) invalid b) employment opportunities c) social integration d) training course e) invalid f) možnosti zaposlitve g) socialna integracija h) usposabljanje

331.5-056.24(043.2)
Č II 330(043.2) RAVNIKAR KOREN Usposabljanje
COBISS.SI-ID 6571081


34(043.2) PRAVO.


8.
BOŽIČEK, Matej, 1980-
        Mladoletno prestopništvo oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Matej Božiček. - Ljubljana : [M. Božiček], 2005. - 48 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) juvenile delinquency b) mentally handicapped c) intelligence d) mladoletniška delinkvenca e) mentalno prizadeti f) inteligentnost

343.91-053.6:376.4(043.2)
Č II 34(043.2) BOŽIČEK, M. Mladoletno
COBISS.SI-ID 6572361

9.
SAKULAC, Gabriela, 1974-
        Ženska - žrtev nasilja : diplomsko delo / Gabriela Sakulac. - Celje : [G. Sakulac], 2006. - 111 f., [21] f. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 109-111. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) violence c) female d) družina e) nasilje f) ženska g) varna hiša

343.5-055.2(043.2)
Č II 34(043.2) SAKULAC, G. Ženska
COBISS.SI-ID 6567753

10.
SUŠNIK, Saša, 1978-
        Trpinčenje in zloraba otrok : izkušnje zasavskih vzgojiteljic in učiteljev : diplomska naloga / Saša Sušnik. - Zagorje ob Savi : [S. Sušnik], 2005. - 98 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-93. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) battered child b) historical perspective c) mučen otrok d) zgodovinski vidik e) zlorabe f) žrtve

343.62-053.2(043.2)
Č II 34(043.2) SUŠNIK, S. Trpinčenje
COBISS.SI-ID 6569801


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


11.
SEREC, Aleksandra, 1975-
        Osebe z demenco v domovih za starejše : diplomsko delo / Aleksandra Serec. - Ljubljana : [A. Serec], 2006. - 74 str., [5] str. pril. : tabele ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. - Bibliografija: str. 74-75. - Izvleček ; Summary
a) disease b) elderly person c) gerontology d) bolezen e) starejša oseba f) gerontologija g) demenca

364.4-053.9:616.892.3(043.2)
Č II 36(043.2) SEREC, A. Osebe
COBISS.SI-ID 6570057


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


12.
APPLE, Michael W.
        The state and the politics of knowledge / Michael W. Apple ; [assisted by] Peter Aasen ... [et al.]. - New York ; London : RoutledgeFalmer, cop. 2003. - VIII, 259 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 235-250. - Kazalo
ISBN 0-415-93512-1 ISBN 0-415-93513-X (pbk)
a) vzgoja in izobraževanje b) država c) politika vzgoje in izobraževanja d) education e) state f) educational policy

37.01
37.01 APPLE, M. State
COBISS.SI-ID 1101414

13.
CHOMSKY, Noam
        Chomsky on miseducation / Noam Chomsky ; edited and introduced by Donaldo Macedo. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2004, cop. 2000. - V, 197 str. ; 22 cm. - (Critical perspective series)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7425-2978-9 (pbk)
a) philosophy of education b) pedagoška filozofija

37.01
37.01 CHOMSKY, N. Chomsky
COBISS.SI-ID 26559074

14.
MACKONOCHIE, Alison
        Izbruhi togote pri otrocih in druge oblike grdega vedenja / Alison Mackonochie ; [prevedla Dora Mali]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - 96 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: Toddlers' tantrums and other bad behaviour. - Kazalo
ISBN 86-11-17142-X
a) pre-school child b) behaviour c) parent-child relation - reference book d) predšolski otrok e) vedenje f) odnos med starši in otrokom - priročnik g) trma

37.018.1(035)
37.018 MACKONOCHIE, A. Izbruhi togote
COBISS.SI-ID 221421568

15.
SAGOR, Richard
        The action research guidebook : a four-step process for educators and school teams / Richard Sagor. - Thousand Oaks : Corwin Press : Sage ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2005. - xiii, 186 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0416/2004008 099.html. - Bibliografija: str. 181-182
ISBN 0-7619-3894-X (cloth) ISBN 0-7619-3895-8 (pbk)
a) action research b) educational research c) akcijsko raziskovanje d) pedagoško raziskovanje

37.01
II 37.01 SAGOR, R. Action
COBISS.SI-ID 6558281

16.
ŠMID, Damjana
        O plenicah, mozoljih in ljubezni : razmišljanja o vzgoji / Damjana Šmid ; [fotografija Damjana Šmid in Tina Dokl]. - Kranj : Gorenjski glas, 2005 ([jubljana : Littera picta). - 96 str. : fotogr. ; 20 cm

O avtorici / Urša Peternel: str. 96
ISBN 961-91640-0-8
a) family education b) parent-child relation c) družinska vzgoja d) odnos med starši in otrokom e) pozitivno mišljenje f) nasveti

37.018
37.018 ŠMID, D. O plenicah
COBISS.SI-ID 221751552


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


17.
GLOŽANČEV, Katja, 1981-
        Demokratična vzgoja in demokratizacija vrtcev : diplomska naloga / Katja Gložančev. - Ljubljana : [K. Gložančev], 2005. - 83 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) educational theory b) rights of the child c) democracy d) authority e) teorija vzgoje in izobraževanja f) pravice otroka g) demokracija h) avtoriteta i) demokratična vzgoja j) permisivna vzgoja k) postavljanje meja l) kurikulum za vrtce

37.01:373.2(043.2)
Č II 37(043.2) GLOŽANČEV, K. Demokratična
COBISS.SI-ID 6578249

18.
LORENČIČ, Branko, 1964-
        Analiza odpustov otrok in mladostnikov iz Mladinskega doma Malči Beličeve : diplomsko delo / Branko Lorenčič. - Ljubljana : [B. Lorenčič], 2006. - 115 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 105-108. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) emotional disorder c) behaviour disorder d) adolescent e) vzgojni dom f) čustvene motnje g) motnje vedenja h) adolescent i) odpust

37.018.3(043.2)
Č II 37(043.2) LORENČIČ, B. Analiza
COBISS.SI-ID 6568009

19.
MLAKAR, Matej, 1968-
        Socialne igre v šoli v naravi : diplomska naloga / Matej Mlakar. - Ljubljana : [M. Mlakar], 2006. - 58 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) open air school c) play d) predšolski otrok e) šola v naravi f) igra g) socialne igre

37.018.526:37.035(043.2)
Č II 37(043.2) MLAKAR, M. Socialne
COBISS.SI-ID 6575177

20.
NOVAK, Vesna, 17.02.1982-
        Računalnik pri pouku v osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Vesna Novak. - Ljubljana : [V. Novak], 2006. - 83, 4 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) didactic use of computer c) primary school d) razvojno moten otrok e) didaktična uporaba računalnika f) osnovna šola

37:004(043.2)
Č II 37(043.2) NOVAK, V. Računalnik
COBISS.SI-ID 6571337

21.
VIDIC, Barbara, 1983-
        Vloga vzgojitelja na letovanju : diplomska naloga / Barbara Vidic. - Ljubljana : [B. Vidic], 2006. - 121 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) open air activities c) teacher role d) predšolski otrok e) dejavnosti na prostem f) vloga učitelja g) letovanje h) vzgojitelji

37.018.526(043.2)
Č II 37(043.2) VIDIC, B. Vloga
COBISS.SI-ID 6580297

22.
ZMRZLJAK, Klara, 1982-
        Zgodovina Osnovne šole Prežihovega Voranca v Ljubljani : diplomsko delo / Klara Zmrzljak. - Ljubljana : [K. Zmrzljak], 2006. - 74 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 72-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) history of education b) zgodovina pedagogike c) Ljubljana d) Osnovna šola Prežihovega Voranca e) šolstvo

37(091)(043.2)
Č II 37(043.2) ZMRZLJAK, K. Zgodovina
COBISS.SI-ID 6579017


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


23.
BULL, Jane, 1957-
        Živžav v dežju : [50 zdravil proti dolgčasu za deževne dni] / Jane Bull ; [fotografija Andy Crawford ; prevod Ivana Gradišnik]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2006. - 45 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The rainy day book. - Podnasl. prevzet z ov. - Kazalo
ISBN 86-7195-436-6
a) play b) manual skill - children's book c) igra d) ročna spretnost - knjiga za otroke e) dejavnosti

371.3(02.053.2)
II 371.3 BULL, J. Živžav
COBISS.SI-ID 224333056

24.
KROFLIČ, Breda
        Stališča vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do kurikuluma za vrtce ter njihova usposobljenost za uvajanje sprememb : raziskovalno poročilo - rezultati evalvacijske študije / nosilka študije Breda kroflič ; sodelavci Marcela Batistič Zorec ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2002. - 53 f. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 51-53
a) pre-school education b) curriculum c) attitude d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) stališče

371.214
Č II 371.214 KROFLIČ, B. Stališča
COBISS.SI-ID 6588233

25.
        MODELI stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje : [tematski zbornik] / [uređivački odbor Milka Oljača ... [et al.]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2006 (Novi Sad : Zola štampa). - 198 str. : ilustr. ; 24 cm

Podnasl. naveden v kolofonu in na ov. - 300 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v srb. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
ISBN 86-80271-37-3
a) teacher education b) intercultural education c) cultural exchange d) izobraževanje učiteljev e) interkulturna vzgoja f) kulturna izmenjava

371.13/.16
371.13/.16 MODELI stručnog
COBISS.SI-ID 6589001

26.
WOLFGANG, Charles H., 1941-
        Solving discipline and classroom management problems : methods and models for today's teachers / Charles H. Wolfgang. - 6th, international ed. - Hoboken : Wiley & Sons, cop. 2005. - XIII, 338 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Wiley/Jossey-Bass education)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Terminološki slovarček: str. 327-332. - Kazalo
ISBN 0-471-66163-5 (international ed. pbk) ISBN 0-471-65387-X (national ed. pbk)
a) class management b) discipline c) teacher-pupil relation d) teaching technique e) vodenje razreda f) disciplina g) odnos med učiteljem in učencem h) didaktična tehnika

371.5
371.5 WOLFGANG, C. Solving
COBISS.SI-ID 7949596


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


27.
CESAR, Darja, 1983-
        Primerjava vzgojnega programa in kurikuluma s poudarkom na jezikovni vzgoji : diplomska naloga / Darja Cesar. - Ljubljana : [D. Cesar], 2006. - 59 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 51. - izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) curriculum c) speech d) govor e) predšolska vzgoja f) kurikulum g) jezik v vrtcu

371.214:373.2(043.2)
Č II 371.2(043.2) CESAR, D. Primerjava
COBISS.SI-ID 6574921

28.
JUDEŽ, Barbara, 1973-
        Vzgojitelj kot govorec : diplomska naloga / Barbara Judež. - Ljubljana : [B. Judež], 2006. - 68 str. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja. - Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek ; Summary
a) speech b) trainer c) govor d) vzgojitelj e) sporazumevanje f) retorika

371.12:808.5(043.2)
Č II 371(043.2) JUDEŽ, B. Vzgojitelj
COBISS.SI-ID 6569289

29.
KNEŽEVIĆ, Ema, 1974-
        Timsko delo v prvem razredu devetletne osnovne šole : diplomska naloga / Ema Knežević. - Ljubljana : [E. Knežević], 2005. - 70 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) team teaching b) primary school c) timski pouk d) osnovna šola e) timsko delo f) razvoj tima

371.3(043.2)
Č II 371.3(043.2) KNEŽEVIĆ, E. Timsko
COBISS.SI-ID 6592073

30.
LEVAČIČ, Anita, 1981-
        Vloga odraslih pri igri predšolskih otrok v vrtcu : diplomska naloga / Anita Levačič. - Ljubljana : [A. Levačič], 2006. - 80 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) adult-child relation d) predšolski otrok e) igra f) odnos med odraslim in otrokom

371.382:372.3-053.4(043.2)
Č II 371.3(043.2) LEVAČIČ, A. Vloga
COBISS.SI-ID 6571593

31.
MOŽE, Mateja, 1980-
        Odkrivanje nadarjenih učencev na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Mateja Može. - Ljubljana : [M. Može], 2006. - 110, [10] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk. - Bibliografija: str. 107-109. - Povzetek ; Abstract
a) gifted b) primary school c) creativity d) nadarjeni e) ustvarjalnost f) osnovna šola g) identifikacija nadarjenih h) novodobni otroci

371.212.3(043.2)
Č II 371.2(043.2) MOŽE, M. Odkrivanje
COBISS.SI-ID 6583625

32.
POGOREVC, Andreja, 1980-
        Individualizacija, diferenciacija in učni listi : diplomsko delo / Andreja Pogorevc. - Ljubljana : [A. Pogorevc], 2006. - 62 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) differentiation b) individualization c) teaching method d) individualizacija e) diferenciacija f) didaktična metoda g) učni listi

371.311.1(043.2)
Č II 371.3(043.2) POGOREVC, A. Individualizacija
COBISS.SI-ID 6568265


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


33.
BURNIK Kosi, Ana
        Družba 4 : jaz, ti, mi vsi. Učbenik za družbo v četrtem razredu 9-letne osnovne šole / Ana Burnik Kosi, Milena Požun, Vladimira Prezelj ; [ilustrator Peter Škerl ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki)

Podrejeni nasl. na hrbtu knj.: Učbenik
ISBN 86-11-16458-X
a) society - textbook b) primary education c) družba - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

372.48
II 372.48 BURNIK KOSI, A. Družba 4
COBISS.SI-ID 223910656

34.
KITSON, Neil
        Drama 7-11 : developing primary teaching skills / Neil Kitson and Ian Spiby. - London ; New York : Routledge, cop. 1997. - VI, 114 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Curriculum in primary practice series)

Bibliografija: str. 109-110. - Kazalo
ISBN 0-415-14184-2
a) dramatization b) teaching technique c) dramatizacija d) didaktična tehnika

372.8
372.8 KITSON, N. Drama 7-11
COBISS.SI-ID 6551881

35.
KRAMARIČ, Mira
        Na vrtiljaku črk 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu devetletne šole. [Del 4], Delovni zvezek za poslušanje in gledanje / Mira Kramarič ; [ilustracije Matjaž Schmidt ; fotografije Martina Peštaj, Tone Kramarič]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Rokus, 2004 ([Ljubljana] : Set). - 44 str., [2] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov. - 6.800 izv.
ISBN 961-209-220-6
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

372.41/.45(076)
II 372.41/45 KRAMARIČ, M. Na vrtiljaku 2
COBISS.SI-ID 213433344

36.
LAH, Lucija
        Učinek sodelovalnega učenja pri pouku biologije : magistrsko delo = Effect of cooperative learning in biology class : m. sc. thesis / Lucija Lah. - Ljubljana : [L. Lah], 2006. - XI f., 131 f., 28 pril. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: f. 122-131. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za biologijo
a) biology b) teaching method c) biologija d) didaktična metoda e) sodelovalno učenje f) tradicionalno učenje g) metoda sestavljenke

372.857(043.2)
II 372.857 LAH, L. Učinek
COBISS.SI-ID 6581321

37.
LANGUS Kržič, Alenka
        Matematični problemi v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Alenka Langus Kržič. - Ljubljana : [A. Langus Kržič], 2006. - 117 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 113-117. - Izvleček ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mathematics b) curriculum c) achievement gain d) skill e) matematika f) kurikulum g) šolska uspešnost h) spretnost i) matematični problemi j) reševanje

372.851(043.2)
Č II 372.851 LANGUS KRŽIČ, A. Matematični
COBISS.SI-ID 6581065

38.
NATIONAL Association for Sport and Physical Education (Reston)
        Moving into the future : national standards for physical education / developed by the National Association for Sport and Physical Education. - 2nd ed. - Reston : National Association for Sport and Physical Education, NASPE, cop. 2004. - V, 58 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/mh051/2004302736 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/mh051/20 04302736.html. - Bibliografija: str. 55
ISBN 0-88314-909-5
a) physical education b) standard - USA c) športna vzgoja d) norma - ZDA

372.879.6
II 372.879.6 NATIONAL Moving
COBISS.SI-ID 6558025

39.
OSTERMAN, Sonja
        Računanje je igra 2 : zbirka nalog za 2. razred devetletne osnovne šole / [avtorica Sonja Osterman]. - Jesenice : Antus, 2005 (Jesenice : Antus). - 2 zv. (60; 60 str.) : ilustr. ; 30 cm, v mapi 31 cm + 3 pril.

Ov. nasl. - Podnasl. na mapi: 2. razred devetletne osnovne šole. - Avtorica navedena v kolofonu
ISBN 961-6508-07-5
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

372.47(076.1)
II 372.47 OSTERMAN, S. Računanje 2
COBISS.SI-ID 218924544

40.
OSTERMAN, Sonja
        Računanje je igra 5 : zbirka nalog za 5. razred devetletne osnovne šole / [avtorici Sonja Osterman, Branka Dolenc]. - Jesenice : Antus, 2005 (Jesenice : Antus). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu
ISBN 961-6508-10-5
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

372.47(076.1)
II 372.47 OSTERMAN, S. Računanje 5.r.
COBISS.SI-ID 221512448

41.
PORENTA, Ana
        Prek črk in besed. Delovni zvezek za slovenščino v 1. razredu osemletne in 2. razredu devetletne osnovne šole / Ana Porenta ; [ilustracije Peter Škerl, Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 2 zv. (55; 55 str.) : ilustr. ; 29 cm + [2] f. pril. (nalepke) in pisemski papir z ovojnico

- - Vesoljčkova tipkovnica. - [4] str. ; 27 cm
- - Abecedna vesoljska ladja. - [4] str. ; 27 cm
ISBN 86-341-2684-6 (zv. 1) ISBN 86-341-2763-X (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

372.41/.45(076)
II 372.41/45 PORENTA, A. Prek črk
COBISS.SI-ID 111174912

42.
PORENTA, Ana
        Prek črk in besed. Delovni zvezek za slovenščino v 1. razredu osemletne in 2. razredu devetletne osnovne šole / Ana Porenta ; [ilustracije Peter Škerl, Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 2 zv. (55; 55 str.) : ilustr. ; 29 cm + [3] f. pril. (nalepke) in pisemski papir z ovojnico. - (Zakajček 2)

- - Vesoljčkova tipkovnica. - [4] str.
- - Abecedna vesoljska ladja. - [4] str.
- - Priloga za učitelje in starše. - 7 str.
- - Priloga za učitelje in starše. - 7 str.
ISBN 86-341-2684-6 (zv. 1) ISBN 86-341-2763-X (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

372.41/.45(076)
II 372.41/45 PORENTA, A. Prek črk
COBISS.SI-ID 128504576

43.
ROPIČ, Marija
        Na vrtiljaku črk 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole. [Del 1], Učni listi za usvajanje velikih in malih tiskanih črk / Marija Ropič ; [ilustracije Maja B. Jančič, Gabrijel Vrhovec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Rokus, 2004 ([Ljubljana] : Schwarz). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov. - 6.700 izv.
ISBN 961-209-166-8
a) writing - exercise b) beginning learning c) pisava - vaja d) začetno učenje e) opismenjevanje f) začetni pouk

372.41/.45(076)
II 372.41/45 ROPIČ, M. Na vrtiljaku 2
COBISS.SI-ID 213573632

44.
ROPIČ, Marija
        Na vrtiljaku črk 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu devetletne šole. [Del 3], Delovni zvezek za branje neumetnostnih besedil / Marija Ropič ; [ilustracije Simon Bogatin, Irena Romih, Maja Šubic]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Rokus, 2004 ([Ljubljana] : Schwarz). - 68 str. : ilustr. ; 30 cm + [6] učnih listov

Potiskane notr. str. ov. - 6.800 izv. - Bibliografija: str. 68
ISBN 961-209-187-0
a) reading - exercise b) beginning learning c) branje - vaja d) začetno učenje

372.41/.45(076)
372.41/45 ROPIČ, M. Na vrtiljaku 2
COBISS.SI-ID 213433088

45.
RUPAR, Tadeja
        Bralne spretnosti učencev prvega razreda osnovne šole : magistrsko delo / Tadeja Rupar. - Ljubljana : [T. Rupar], 2006. - 131 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 127-131. - Povzetek ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) reading b) writing c) skill d) branje e) pisava f) spretnost g) fonološko zavedanje h) fonološke spretnosti

372.41/.45(043.2)
Č II 372.41/45 RUPAR, T. Bralne
COBISS.SI-ID 6552393

46.
URBANČIČ Jelovšek, Mateja
        Na vrtiljaku črk 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu devetletne šole. [Del 2], Vaje za sporazumevanje in pravilno pisanje / Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustracije Gabrijel Vrhovec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Rokus, 2004 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 47 str., [4] f. barvne pril. z nalepkami : ilustr. ; 30 cm + 1 zv. s črtovjem ([40] str.)

6.600 izv.
ISBN 961-209-185-4
a) writing - exercise b) beginning learning c) pisava - vaja d) začetno učenje e) opismenjevanje f) začetni pouk

372.41/.45(076)
II 372.41/45 URBANČIČ, M. Na vrtiljaku 2
COBISS.SI-ID 213415936


372(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


47.
BLAJ, Andreja, 1980-
        Vloga vzgojitelja v otrokovem govornem razvoju : diplomska naloga / Andreja Blaj. - Ljubljana : [A. Blaj], 2006. - 52 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 48-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) language development c) pre-school child d) govor e) jezikovni razvoj f) predšolski otrok g) govorni razvoj

372.461.1-053.2:371.12(043.2)
Č II 372.4(043.2) BLAJ, A. Vloga
COBISS.SI-ID 6569033

48.
BOZOVIČAR, Mateja, 1979-
        Projektno učno delo. Oblikovanje sveč : "od ideje do izdelka" : diplomsko delo / Mateja Bozovičar. - Ljubljana : [M. Bozovičar], 2006. - 127 f. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 102. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) izdelki h) sveče

372.862:665.18(043.2)
Č II 372.8(043.2) BOZOVIČAR, M. Projektno
COBISS.SI-ID 6583113

49.
BRGLEZ, Zdenka, 1980-
        Razlika med reprodukcijo in originalom v pedagoski praksi : diplomsko delo / Zdenka Brglez. - Ljubljana : [Z. Brglez], 2005. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) museum c) likovna vzgoja d) muzej e) original f) reprodukcija g) muzejska pedagogika h) kustosi

372.87(043.2)
Č II 372.8(043.2) BRGLEZ , Z. Razlika
COBISS.SI-ID 6584649

50.
BRIC, Jerneja, 1979-
        Vrednotenje pri likovni vzgoji : diplomsko delo / Jerneja Bric. - Ljubljana : [J. Bric], 2005. - 109, [6] str, : ilustr. ; 30 cm + 14 pril.

Bibliografija: str. 107-108. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) assessment c) marking d) likovna vzgoja e) vrednotenje f) ocenjevanje g) kriteriji

372.87(043.2)
Č II 372.8(043.2) BRIC, J. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 6585673

51.
DERLINK, Maja, 1982-
        Diagrami v drugem starostnem obdobju : diplomska naloga / Maja Derlink. - Ljubljana : [M. Derlink], 2006. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) pre-school child c) matematika d) predšolski otrok e) diagrami f) obdelava podatkov

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) DERLINK, M. Diagrami
COBISS.SI-ID 6586185

52.
JAMNIK, Rok, 1980-
        Projektno učno delo v okviru interesnih dejavnosti - izdelava jazz kitare : diplomsko delo / Rok Jamnik. - Ljubljana : [R. Jamnik], 2005. - 105, [15] f. pril. : barvne ilustr., graf. prikazi, načrti ; 30 cm

Bibliografija: f. 100-101. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) kitare h) izdelava

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) JAMNIK, R. Projektno
COBISS.SI-ID 6577737

53.
KASTELIC, Anja, 1982-
        Geografski viri o Grosupljem in pouk družboslovja : diplomsko delo / Anja Kastelic. - Grosuplje : [A. Kastelic], 2006. - 88 f. : ilustr., graf. prikazi, zvd ; 30 cm

Bibliografija: f. 83-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air school b) teaching programme c) rural area d) šola v naravi e) podeželsko področje f) učni programi g) Narin

372.48(043.2)
Č II 372.4(043.2) KASTELIC, A. Geografski
COBISS.SI-ID 6567241

54.
KASTELIC, Branka, 1970-
        Matematika v projektu knjižne vzgoje Palček Bralček : diplomska naloga / Branka Kastelic. - Ljubljana : [B. Kastelic], 2006. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-87. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) literature c) pre-school child d) matematika e) literatura f) predšolski otrok g) medpredmetne povezave h) knjižna vzgoja i) bralna značka j) Palček bralček

372.36(043.2)
Č II 372.3(043.2) KASTELIC, B. Matematika
COBISS.SI-ID 6573641

55.
KASTELIC, Saša, 1980-
        Porajajoče se pisanje v prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Saša Kastelic. - Ljubljana : [S. Kastelic], 2006. - 111, [14] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 107-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) writing b) pre-writing c) primary school d) pisava e) priprave na učenje pisanja f) osnovna šola g) opismenjevanje h) porajajoča se pismenost

372.45(043.2)
Č II 372.4(043.2) KASTELIC, S. Porajajoče
COBISS.SI-ID 6591561

56.
KASTELIC, Vesna, 1956-
        Govorno nastopanje v nižjih razredih osnovne šole : diplomsko delo / Vesna Kastelic. - Ljubljana : [V. Kastelic], 2005. - 110 str., [9] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) speech b) fear c) primary school d) oral expression e) govor f) ustno izražanje g) strah h) osnovna šola i) govorno nastopanje j) retorika k) trema

372.461.1-057.87:808.5(043.2)
Č II 372.4(043.2) KASTELIC, V. Govorno
COBISS.SI-ID 6577481

57.
KENDA, Renata, 1973-
        Motiviranje za usmerjene vzgojno-izobraževalne in igralne dejavnosti z nebesednimi sredstvi : diplomska naloga / Renata Kenda. - Ljubljana : [R. Kenda], 2005. - 42 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 42. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motivation b) non-verbal communication c) nursery school d) motivacija e) neverbalna komunikacija f) vrtec

372.3(043.2)
Č II 372.3(043.2) KENDA, R. Motiviranje
COBISS.SI-ID 6592585

58.
KEŠANSKI, Mojca
        Razumevanje kemijskih pojmov in formalno mišljenje : diplomsko delo / Mojca Kešanski. - Ljubljana : [M. Kešanski], 2006. - 66 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in Biologija
a) chemistry b) formal operational thinking c) concept d) primary school e) kemija f) formalno-operativno mišljenje g) pojem h) osnovna šola i) napačno razumevanje

372.854(043.2)
Č II 372.8(043.2) KEŠANSKI, M. Razumevanje
COBISS.SI-ID 6583369

59.
KEUC, Majda
        Tehnična ustvarjalnost v veselem decembru. Projektno učno delo na razredni stopnji : "od ideje do izdelka" : diplomsko delo / Majda Keuc. - Ljubljana : [M. Keuc], 2005. - 140 f. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 119-120. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) origami h) voščilnice

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) KEUC, M. Tehnična
COBISS.SI-ID 6577225

60.
KIKELJ, Sabina, 1981-
        Izdelava papirnatih okraskov v vrtcu : diplomska naloga / Sabina Kikelj. - Ljubljana : [S. Kikelj], 2006. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) papir f) okraski

372.364(043.2)
Č II 372.3(043.2) KIKELJ, S. Izdelava
COBISS.SI-ID 6583881

61.
KUHAR, Justina, 1979-
        Naravoslovno tehniški dnevi po Gorenjski : diplomsko delo / Justina Kuhar. - Ljubljana : [J. Kuhar], 2006. - 125 f. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 114-115. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) čebelarstvo

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) KUHAR, J. Naravoslovno
COBISS.SI-ID 6587465

62.
MEKE, Mojca, 1983-
        Vloga staršev v otrokovem govornem razvoju : diplomska naloga / Mojca Meke. - Ljubljana : [M. Meke], 2006. - 96, [8] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-96. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) language development c) parent role d) pre-school child e) govor f) jezikovni razvoj g) vloga staršev h) predšolski otrok i) govorni razvoj

372.461.1(043.2)
Č II 372.4(043.2) MEKE, M. Vloga
COBISS.SI-ID 6587209

63.
PEZDIRC, Petra, 1983-
        Izdelava belokranjskih spominkov v vrtcu : diplomska naloga / Petra Pezdirc. - Ljubljana : [P. Pezdirc], 2005. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) manual skill c) predšolski otrok d) ročna spretnost e) spominki f) Bela krajina

372.362(043.2)
Č II 372.3(043.2) PEZDIRC, P. Izdelava
COBISS.SI-ID 6581577

64.
RAMOVŠ, Tina, 1984-
        Poučevanje angleščine v vrtcu : diplomska naloga / Tina Ramovš. - Ljubljana : [T. Ramovš], 2006. - 76, [5] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) foreign languages b) pre-school child c) early learning d) attitude e) tuji jeziki f) predšolski otrok g) zgodnje učenje h) stališče

372.3(043.2)
Č II 372.3(043.2) RAMOVŠ, T. Poučevanje
COBISS.SI-ID 6574409

65.
SRPAN, Jana, 1974-
        Simbolna igra kot spodbuda za otrokov razvoj : diplomska naloga / Jana Srpan. - Stari trg pri Ložu : [J. Srpan], 2005. - 78 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) language development c) play d) pre-school child e) govor f) jezikovni razvoj g) igra h) predšolski otrok i) govorni razvoj j) simbolna igra

372.461.1-053.4(043.2)
Č II 372.4(043.2) SRPAN, J. Simbolna
COBISS.SI-ID 6591817

66.
STRMČNIK, Ana, 1982-
        Pomoč deklici z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja pri matematiki : diplomsko delo / Ana Strmčnik. - Ljubljana : [A. Strmčnik], 2006. - 90 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 88-90. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) learning difficulty b) mathematics c) Down's syndrome d) učne težave e) matematika f) Downov sindrom g) pomoč učencem h) računske strategije

372.851:376(043.2)
Č II 372.8(043.2) STRMČNIK, A. Pomoč
COBISS.SI-ID 6582345

67.
ŠTRITOF, Petra
        Razumevanje kemijskih pojmov in zunanja motivacija za kemijo : diplomsko delo / Petra Štritof. - Ljubljana : [P. Štritof], 2006. - 71 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in Biologija
a) chemistry b) motivation c) concept d) primary school e) kemija f) motivacija g) pojem h) osnovna šola i) STRP model

372.854(043.2)
Č II 372.8(043.2) ŠTRITOF, P. Razumevanje
COBISS.SI-ID 6584393

68.
TRAVEN, Barbara, 1982-
        Porajajoča se pismenost v prvem razredu devetletke : diplomsko delo / Barbara Traven. - Ljubljana : [B. Traven], 2006. - 93, 5 str., [8] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) pre-reading b) pre-writing c) primary school d) priprave na učenje branja e) priprave na učenje pisanja f) osnovna šola g) opismenjevanje

372.41/.45(043.2)
Č II 372.4(043.2) TRAVEN, B. Porajajoča
COBISS.SI-ID 6570825

69.
ZUPANC Cotman, Mimi, 1960-
        Tehnična ustvarjalnost v obliki projektnega učnega dela na razredni stopnji. Izdelki ob veliki noči : diplomsko delo / Mimi Zupanc Cotman. - Ljubljana : [M. Zupanc Cotman], 2005. - 190 f. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 169-170. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) velika noč h) pirhi i) izdelava

372.862(043.2)
Č II 372.8(043.2) ZUPANC COTMAN, M. Tehnična
COBISS.SI-ID 6587721


373 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


70.
LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
        Okoljska vzgoja v vrtcu / Jurka Lepičnik-Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : AWTS, 2006. - 163 str. : preglednice ; 24 cm

Bibliografija: str. 152-163. - Povzetek ; Summary
ISBN 961-91763-0-8
a) environmental education b) teaching objective c) curriculum d) pre-school child e) okoljska vzgoja f) učni cilj g) kurikulum h) predšolski otrok

373.2
373.2 LEPIČNIK, J. Okoljska vzgoja
COBISS.SI-ID 225119232


373(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


71.
TOMŠIČ, Betti, 1964-
        Postopno sprejemanje in uvajanje otrok v vrtec : diplomska naloga / Betti Tomšič. - Ljubljana : [B. Tomšič], 2005. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) parent-child relation c) attachment d) predšolski otrok e) odnos med starši in otrokom f) navezanost g) vstop v vrtec h) uvajanje i) primarna navezanost

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) TOMŠIČ, B. Postopno
COBISS.SI-ID 6578761


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


72.
KLEMENČIČ, Sonja, 1952-
        Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Kazalniki kakovosti / [avtorice Sonja Klemenčič, Tanja Možina, Tanja Vilič Klenovšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2003 ([Ljubljana] : Littera picta). - 119 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Avtorice navedene v kolofonu. - 300 izv.
ISBN 961-6130-55-2
a) adult education b) quality of education c) educational institution d) management e) izobraževanje odraslih f) kvaliteta izobraževanja g) vzgojno-izobraževalna ustanova h) vodenje

374.7(497.4)
374.7 KLEMENČIČ, S. Ponudimo
COBISS.SI-ID 126392832


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


73.
GIBSON, Suanne
        Managing special educational needs : a practical guide for primary and secondary schools / Suanne Gibson and Sonia Blandford. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, cop.2005. - XIV, 158 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0604/200411699 2.html. - Bibliografija: str. 143-153. - Kazalo
ISBN 1-4129-0302-5 ISBN 1-4129-0303-3 (pbk)
a) backward child b) social integration c) special education d) razvojno moten otrok e) socialna integracija f) pouk po prilagojenem programu g) inkluzija

376
II 376 GIBSON, S. Managing
COBISS.SI-ID 6558537

74.
        NARAVOSLOVJE za otroke s posebnimi potrebami : zbornik seminarja, Rogaška Slatina, 7. do 9. april 2006 / [uredila Majda Naji]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. - 38 str. ; 30 cm

50 izv. - Povzetki v angl. pri nekaterih prispevkih. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-234-569-4
a) science education - conference b) backward child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - konferenca d) razvojno moten otrok

376(082)
Č II 376 NARAVOSLOVJE za otroke
COBISS.SI-ID 226099968

75.
VALIŠER, Aleksander
        Vrstniško nasilje med učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Aleksander Vališer. - Ljubljana : [A. Vališer], 2006. - XVI, 168 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 156-158. - Povzetek ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) violence b) backward child c) bullying d) razvojno moten otrok e) nasilje f) strahovanje g) vrstniško nasilje

376.4(043.2)
Č II 376.4 VALIŠER, A. Vrstniško
COBISS.SI-ID 6552137

76.
VRLIČ Danko, Alenka
        Gibalno ovirani otroci in otroci z nevrološko poškodbo v vrtcu in v šoli / Alenka Vrlič Danko. - Maribor : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2005 ([Maribor] : Design studio). - 109 str. ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 105-108
ISBN 961-91220-3-8
a) cerebral palsy b) integration c) cerebralna paraliza d) integracija

376.3
376.3 VRLIČ DANKO, A. Gibalno
COBISS.SI-ID 55694593


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


77.
FLORJANC Sirše, Adrijana, 1974-
        Raziskovanje morja in morske obale s slepimi in slabovidnimi učenci : diplomsko delo / Adrijana Florjanc Sirše. - Ljubljana : [A. Florjanc Sirše], 2005. - XI, 77, [14] str., [5] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) visually handicapped - blind b) biology c) primary school d) vidno prizadeti - slepi e) biologija f) osnovna šola g) morska obala h) morske živali i) morske rastline

376.3:50(043.2)
Č II 376.3 FLORJANC SIRŠE Raziskovanje
COBISS.SI-ID 6577993

78.
JELEN, Anja, 1983-
        Opismenjevanje deklice z Downovim sindromom : diplomsko delo / Anja Jelen. - Ljubljana : [A. Jelen], 2006. - 101 str., [19[ f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-100. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) Down's syndrome b) language teaching - reading - writing c) individualized teaching d) Downov sindrom e) jezikovni pouk - branje - pisava f) individualiziran pouk

376.4:372.41/.45(043.2)
Č II 376.4(043.2) JELEN, A. Opismenjevanje
COBISS.SI-ID 6573897

79.
KREŽE, Helena, 1960-
        Poučevanja učenca z avtizmom : diplomsko delo / Helena Kreže. - Ljubljana : [H. Kreže], 2006. - 81 str., [14] f. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-80. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) autism b) integration c) individualized teaching d) avtizem e) integracija f) individualiziran pouk

376.4:616.899-057.87(043.2)
Č II 376.4(043.2) KREŽE, H. Poučevanja
COBISS.SI-ID 6570313

80.
KRIŽMAN, Ana, 1981-
        Pomoč učencu z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja, pri učenju angleškega jezika : diplomsko delo / Ana Križman. - Ljubljana : [A. Križman], 2005. - 111 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-100. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) learning difficulty b) foreign languages c) language teaching d) učne težave e) tuji jeziki f) jezikovni pouk g) pomoč učencem h) trening pomoči

376.5(043.2)
Č II 376.5(043.2) KRIŽMAN, A. Pomoč
COBISS.SI-ID 6584905

81.
PRAČEK, Mojca, 1970-
        Prosti čas odraslih oseb z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju v Domu Škofljica : diplomsko delo / Mojca Praček. - Ljubljana : [M. Praček], 2006. - 95 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mentally handicapped b) adult c) leisure d) mentalno prizadeti e) odrasli f) prosti čas

376.4-053.8:379.82(043.2)
Č II 376.4(043.2) PRAČEK, M. Prosti
COBISS.SI-ID 6571849

82.
RIHTARŠIČ, Andreja, 1972-
        Mednarodno sodelovanje šol za učence s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Andreja Rihtaršič. - Ljubljana : [A. Rihtaršič], 2005. - 98, 8 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) international cooperation c) project d) razvojno moten otrok e) mednarodno sodelovanje f) projekt g) Comenius

376(043.2)
Č II 376(043.2) RIHTARŠIČ, A. Mednarodno
COBISS.SI-ID 6592329


377 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.


83.
        UČITELJICE v šolskih klopeh : zbornik ob ob 130. obletnici ustanovitve Slovenskega učiteljišča za dekleta v Gorici / [glavna urednica Vlasta Tul ; prevajalca Anamarija Golob (v italijanščino), Drago Trpin (iz italijanščine)]. - Nova Gorica : Pokrajinski arhiv, 2005 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 320 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Povzetki v ital. na koncu vsakega prispevka. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka in na dnu strani
ISBN 961-91738-0-5
a) college of education - Slovenia b) history of education c) visoka pedagoška šola - Slovenija d) zgodovina pedagogike e) učiteljišče f) učiteljice g) Goriška

377.8(450.367)(091)(082)
377 UČITELJICE v šolskih
COBISS.SI-ID 223909376


39 ETNOLOGIJA.


84.
CIGLER, Tina
        Romi - med medijsko in dejansko podobo : zapis okrogle mize in razprave = [Roma - between media image and reality] / [priprava Tina Cigler, Branka Bukovec ; prevod Yurena Novo mesto, Nives Syed, Sašo Podobnik ; foto Amanda Protidou, Vladimir Dado Androić, arhiv DRPD]. - Novo mesto : Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, 2006. - 79 str. : ilustr. ; 24 cm

1.200 izv. - Vzporedno besedilo v angl.
ISBN 961-238-617-X
a) gypsy b) social status c) voluntary work - Slovenia d) cigan e) družbeni položaj f) prostovoljno delo - Slovenija g) Romi h) Dolenjska

397(497.4-12)
397 CIGLER, T. Romi
COBISS.SI-ID 226001408


5


85.
        NARAVOSLOVJE 7 : 7. razred devetletke. Delovni zvezek / Andreja Kolman ... [et al.] ; [ilustratorka Kristina Krhin ; fotografije Boris Sket ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Rokus, 2004 ([Murska Sobota] : Eurotrade Print). - 192 str. : ilustr. ; 30 cm

12.000 izv.
- - Spoznaj živali v gozdnih tleh : ključ za določanje nevretenčarjev v prsti in listnem opadu / [avtorji Anne in John Bebbington ter Steve Tilling ; prevod in priredba Irena Kokalj ; ilustracije klopa in ščipalca Aleš Sedmak]. - 1 zgibanka ([8] str.) ; 25 cm
ISBN 961-209-370-9
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje

5(075.2)(076.1)
II 5 NARAVOSLOVJE 7 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 129285632


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


86.
FARROW, Steve
        The really useful science book : a framework of knowledge for primary teachers / Steve Farrow. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XIII, 224 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-415-38593-8 (pbk)
a) science education - reference book b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik

5/6
II 5 FARROW, S. Really
COBISS.SI-ID 6552905

87.
        NARAVOSLOVJE 7 : 7. razred devetletke. Učbenik / Andreja Kolman ... [et al.] ; [ilustratorka Kristina Krhin ; fotografije Alenka Gaberščik ... et al.]. - 3. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005. - 227 str. : ilustr. ; 30 cm

1.300 izv.
ISBN 961-209-369-5
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk e) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole

5(075.2)
II 5 NARAVOSLOVJE 7 Učbenik
COBISS.SI-ID 223395584


51(043.2) MATEMATIKA.


88.
HLASTAN, Marija, 1978-
        Numerična integracija : diplomsko delo / Marija Hlastan. - Ljubljana : [M. Hlastan], 2006. - 88 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-računalništvo
a) mathematics b) matematika c) numerična integracija d) numerične metode e) Newton-Cotesova pravila f) integrali

519.6(043.2)
Č II 51(043.2) HLASTAN, M. Numerična
COBISS.SI-ID 6574153

89.
RUPAR, Simon, 1980-
        Pascalov trikotnik : diplomsko delo / Simon Rupar. - Ljubljana : [S. Rupar], 2006. - 60 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) Pascalov trikotnik d) trigonometrija

511(043.2)
Č II 51(043.2) RUPAR, S. Pascalov
COBISS.SI-ID 6572617

90.
SMOLAR, Sabina, 1979-
        Numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb : diplomsko delo / Sabina Smolar. - Ljubljana : [S. Smolar], 2005. - 70 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) diferencialne enačbe d) reševanje e) numerične metode

519.6:517.9(043.2)
Č II 51(043.2) SMOLAR, S. Numerično
COBISS.SI-ID 6579273


53 FIZIKA.


91.
KOŽUH, Vasja
        Srednješolski plonk. Fizika / [besedilo in ilustracije Vasja Kožuh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005. - 1 zgibanka ([6]) str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-209-569-8
a) physics b) fizika c) formule

53(035)
II 53 KOŽUH, V. Srednješolski
COBISS.SI-ID 223497472


53(043.2) FIZIKA.


92.
CVAHTE, Jure, 1980-
        Fizika jadranja na deski : diplomsko delo / Jure Cvahte. - Ljubljana : [J. Cvahte], 2006. - 56 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika. Fakulteta za matematiko in fiziko
a) physics b) fizika c) jadranje d) jadralna deska e) vzgon f) aerodinamika

53(043.2)
Č II 53(043.2) CVAHTE, J. Fizika
COBISS.SI-ID 6586697

93.
ŠČAP, Katja, 1974-
        Perpetuum mobile : diplomsko delo / Katja Ščap. - Ljubljana : [K. Ščap], 2005. - 52 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) primary school c) fizika d) osnovna šola e) perpetuum mobile

531.19(043.2)
Č II 53(043.2) ŠČAP, K. Perpetuum
COBISS.SI-ID 6567497


54(043.2) KEMIJA.


94.
KUDER, Martina
        Mehurčkologija : diplomsko delo / Martina Kuder. - Ljubljana : [M. Kuder], 2005. - 54 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) mehurčki d) gazirane pijače e) plin f) gostota

54(043.2)
Č II 54(043.2) KUDER, M. Mehurčkologija
COBISS.SI-ID 6574665


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


95.
        KAJ spreminja svet / [pisci besedil Renato Bertalanič ... [et al.] ; uredili Miha Jeršek ... [et al.] ; avtorji fotografij Tibor Gregori ... [et al.] ; karte potresne nevarnosti Matjaž Gostinčar ... [et al.] ; risbe Mia Asta, Matjaž Gostinčar, Jurij Mikuletič]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Agencija RS za okolje, 2006 (Kranj : Adoz). - 149 str. : ilustr., zvd ; 30 cm

1.000 izv.
ISBN 961-6367-14-5 (Prirodoslovni muzej Slovenije)
a) geology b) geologija c) seizmologija d) meteorologija

55(082)
II 55 KAJ spreminja svet
COBISS.SI-ID 225120768


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


96.
        BIOLOGIJA ob koncu devetletke : zbirka nalog za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / [avtorji Neva Grdadolnik Kržišnik ... [et al.] ; ilustracije Martina Zavec]. - Ljubljana : Ataja, 2006 ([Celje] : Grafika Gracer). - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-6225-73-1
a) biology - learning test b) primary education c) biologija - test znanja d) osnovnošolski pouk e) zaključni izpiti f) osnovne šole

57(075.2)
II 57(075.2) BIOLOGIJA ob koncu
COBISS.SI-ID 226042624

97.
CUCCHIARINI, Feruccio
        Življenje na travniku / [besedilo in ilustracije Ferruccio Cucchiarini ; prevod Teo Šinkovec]. - Izola : Ark, 2005 (Milan : Eurolitho). - 21 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Vita nel prato
- - Odkrij kdo vse živi na travniku [Dodatek]. - [12] str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 961-90991-4-1
a) biology - children's book b) biologija - knjiga za otroke c) travnik

59(02.053.2)
II 59 CUCCHIARINI, F. Življenje
COBISS.SI-ID 218112000

98.
CUCCHIARINI, Feruccio
        Življenje ob velikem drevesu / [besedilo in ilustracije Ferruccio Cucchiarini ; prevod Teo Šinkovec]. - Izola : Ark, 2004 (Milan : Eurolitho). - 21 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Vita intorno a un albero
ISBN 961-90991-3-3
a) biology - children's book b) biologija - knjiga za otroke

59(02.053.2)
II 59 CUCCHIARINI, F. Življenje
COBISS.SI-ID 214040064

99.
        PTIČI : enostavno in zanesljivo določanje / [prevedla Tadeja Kern ; ilustravije Peter Braun]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2005 (Kranj : Adoz). - 192 str. : barvne ilustr. ; 19 cm. - (Vodnik po naravi. S knjigo v naravo / Narava)

Prevod dela: Vögel einfach und sicher bestimmen
ISBN 961-6582-00-3
a) zoology b) zoologija c) ptice

598.2
59 PTIČI Vodnik
COBISS.SI-ID 223446272


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


100.
GABERŠČEK, Kristina
        Morfološki opis prebavnih žlez med levitvenim ciklom mokric (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea) : diplomsko delo / Kristina Gaberšček. - Ljubljana : [K. Gaberšček], 2006. - XI, 35 f. : ilustr., graf.prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 32-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) raki enakonožci d) levitev e) prebavila

595.3
Č II 59(043.2) GABERŠČEK, K. Morfološki
COBISS.SI-ID 20875737


61 MEDICINA.


101.
KARIŽ, Barbara
        Likovnoterapevtska obravnava otrok s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo : specialistično delo / Barbara Kariž. - Ljubljana : [B. Kariž], 2005. - 221 str. : bravne ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 205-209. - Povzetek ; Summary. - Specialistično delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) hyperactivity b) psychotherapy c) interaction d) hiperaktivnost e) psihoterapija f) interakcija g) likovna terapija

615.851
II 615.851 KARIŽ, B. Likovno
COBISS.SI-ID 6552649

102.
        MUSIC therapy and neurological rehabilitation : performing health / edited by David Aldridge. - London ; Philadelphia : J. Kingsley, cop. 2005. - 302 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0510/2005009 443.html. - Bibliografija: str. 265-290. - Kazali
ISBN 1-84310-302-8 (pbk)
a) music b) psychotherapy c) mental illness d) glasba e) psihoterapija f) duševna bolezen g) glasbena terapija

615.851
615.851 MUSIC therapy
COBISS.SI-ID 6589513

103.
SCHNECK, Daniel J.
        The music effect : music physiology and clinical applications / Daniel J. Schneck and Dorita S. Berger ; illustrations by Geoffrey Rowland ; foreword by George D. Patrick. - London ; Philadelphia : J. Kingsley, cop. 2006. - 272 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0518/2005024 506.html. - Bibliografija: str. 258-262. - Kazali
ISBN 1-84310-771-6 (pbk)
a) music b) psychotherapy c) glasba d) psihoterapija e) glasbena terapija

615.851
615.851 SCHNECK , D. Music effect
COBISS.SI-ID 6589257


61(043.2) MEDICINA.


104.
BIDERMAN, Saša, 1981-
        Vpliv aktivnega odmora na razredno klimo : diplomsko delo / Saša Biderman. - Ljubljana : [S. Biderman], 2005. - 117 str., [1] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 113-116. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) overtaxing b) recreation c) primary school d) preobremenitev e) rekreacija f) osnovna šola g) aktivni odmor h) trenutno počutje i) vprašalniki

613.74:37.06(043.2)
Č II 61(043.2) BIDERMAN, S. Vpliv
COBISS.SI-ID 6585929

105.
RUČMAN, Mateja, 1980-
        Celiakija in sladkorna bolezen pri predšolskem otroku : [diplomska naloga] / Mateja Ručman. - Ljubljana : [M. Ručman], 2005. - 78 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-68. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nutrition b) pre-school child c) disease d) prehrana e) bolezen f) predšolski otrok g) celiakalija h) sladkorna bolezen

616.34-053.4:616.379-008.64(043.2)
Č II 61(043.2) RUČMAN, M. Celiakija
COBISS.SI-ID 6573129

106.
VIDMAR, Martina, 1958-
        Zdravstvenovzgojna vloga staršev pri spolni vzgoji šestošolca v Mestni občini Ljubljana / Martina Vidmar. - Ljubljana : [M. Vidmar], 2002. - 76, [22] f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-75. - Izvleček ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Visoka šola za zdravstvo
a) health education b) sex education c) parent role d) zdravstvena vzgoja e) spolna vzgoja f) vloga staršev

613.8(043.2)
Č II 61(043.2) VIDMAR, M. Zdravstveno
COBISS.SI-ID 1665899


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


107.
IWANIEC, Dorota
        The emotionally abused and neglected child : identification, assessment and intervention : a practice handbook / Dorota Iwaniec. - 2nd ed. - Chichester [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XVI, 405 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip061/20050290 96.html. - Bibliografija: str. 366-394. - Kazalo
ISBN 0-470-01100-9 (hbk) ISBN 0-470-01101-7 (pbk)
a) neglected child b) affective deprivation c) parent-child relation d) psychotherapy e) zanemarjen otrok f) čustvena prikrajšanost g) odnos med starši in otrokom h) psihoterapija

616.89
616.89 IWANIEC, D. Emotionally
COBISS.SI-ID 6560585

108.
        POGOVORI z ljudmi v duševnih stiskah : priročnik za svetovanje / uredila Onja Tekavčič Grad. - 2. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 262 str. : preglednice ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 961-6500-33-3
a) mentally sick b) guidance c) duševno bolni d) svetovanje e) duševne motnje f) krizna intervencija g) klic v sili h) psihološki nasveti

616.89(082)
616.89 POGOVORI z ljudmi
COBISS.SI-ID 129278976


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


109.
        DREVESA in grmi : enostavno in zanesljivo določanje / [prevod Božo Frajman]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006. - 192 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Vodnik po naravi. S knjigo v naravo / Narava)

Prevod dela: Bäume und Sträucher einfach und sicher bestimmen
ISBN 961-91407-9-6
a) botany b) botanika c) drevesa d) grmovnice

630.1(035)
63 DREVESA in grmi
COBISS.SI-ID 223446016


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


110.
AGOSTON, George A., 1920-
        Color theory and its applications in art and design / George A. Agoston. - 2nd completely revised and updated ed. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 1987. - XVI, 286 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in optical sceinces ; vol. 19)

Bibliografija: str. 269-278. - Kazalo
ISBN 3-540-17095-2
a) colour b) art c) barva d) umetnost e) teorija barv

7.01
7 AGOSTON, G. Color
COBISS.SI-ID 23652

111.
        PREKINJENE zgodovine : Moderna galerija, 14. marec 2006 - 28. maj 2006 = Interrupted histories : Museum of Modern Art, Ljubljana, 14 March 2006-28 May 2006 / [besedila Zdenka Badovinec ... [et al.] ; urednica kataloga Tamara Soban ; prevodi Tamara Soban ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2006. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 32 cm

1.200 izv. - Vzporedno besedilo v angl.
ISBN 961-206-050-9
a) fine arts - 21st cent. - catalogue b) likovna umetnost - 21. stol. - katalog c) umetniške instalacije d) skupinske razstave

7.01
II 7 PREKINJENE zgodovine
COBISS.SI-ID 225551616

112.
TEPINA, Borko
        Spoznajmo likovni svet 9 : likovna vzgoja za 9. razred osnovne šole / Borko Tepina ; [ilustracije in risbe Borko Tepina, Ana Tepina ; fotografije Borko Tepina ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 103 str. : ilustr. ; 29 cm

Spoznajmo likovni svet
ISBN 961-241-077-1
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

7(075.2)
II 7 TEPINA, B. Spoznajmo 9
COBISS.SI-ID 224108800


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


113.
KOLEŠA, Matej, 1979-
        Vzporedne kulture osemdesetih in video ljubljanske alternativne scene : diplomsko delo / Matej Koleša. - Ljubljana : [M. Koleša], 2005. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-104. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) subculture c) umetnost d) subkultura e) postmodernizem f) video umetnost

7(497.4):316.723(043.2)
Č II 7(043.2) KOLEŠA, M. Vzporedne
COBISS.SI-ID 6582601

114.
KOS, Nadja, 1973-
        Praznine, ustvarjati praznine : praznine v pogledih, podobah, prostorih : diplomsko delo / Nadja Kos. - Ljubljana : [N. Kos], 2006. - 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) praznine d) ustvarjanje

7.04(043.2)
Č II 7(043.2) KOS, N. Praznine
COBISS.SI-ID 6591305

115.
PUCIHAR, Erna
        Podobe domišljije : fantazijski liki iz mitov in pravljic : diplomsko delo / Erna Pucihar. - Ljubljana : [E. Pucihar], 2006. - 85 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 84-85. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) illustration b) fairy tale c) ilustracija d) pravljica e) fantazijski liki f) simbolika g) domišljija

7.04(043.2)
Č II 7(043.2) PUCIHAR, E. Podobe
COBISS.SI-ID 6579785


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


116.
KOVAČIČ, Bojan, 1949-
        Bojan Kovačič : grafike : 1990-2005 : Muzej Velenje - Galerija, 11. november - 7. december 2005 : iz cikla Koprene X - 2005 / [besedilo Milena Koren Božiček]. - Velenje : Muzej - Galerija, 2005 ([Velenje] : Eurograf). - [8 str.] : ilustr. ; 30 cm

200 izv.
a) Kovačič, Bojan (1949-) b) graphic arts - catalogue c) grafika - katalog

76(497.4):929 Kovačič B.
II 76 KOVAČIČ, B. Bojan
COBISS.SI-ID 222888704


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


117.
CVEK, Damjan, 1978-
        Likovno izročilo na Tolminskem : diplomsko delo / Damjan Cvek. - Ljubljana : [D. Cvek], 2006. - 87 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) amatersko slikarstvo d) kolorit e) krajina f) Soča g) minimalizem

75(497.4)(043.2)
Č II 75(043.2) CVEK, D. Likovno
COBISS.SI-ID 6568521

118.
PLANKO, Zvonka, 1973-
        Portret v času bidermajerja na Slovenskem : diplomsko delo / Zvonka Planko. - Ljubljana : [Z. Planko], 2006. - 75 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 71-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) portret d) bidermajer e) 19. st.

75.041(043.2)
Č II 73/74(043.2) PLANKO, Z. Portret
COBISS.SI-ID 6585417

119.
STAREC, Sebastjan, 1980-
        Renesančni portret : diplomsko delo / Starec Sebastjan. - Ljubljana : [S. Starec], 2006. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) portret d) renesansa

75.041(043.2)
Č II 73/74(043.2) STAREC, S. Renesančni
COBISS.SI-ID 6586441

120.
ŠKOFIC, Katarina, 1977-
        Celostna grafična podoba optike Škofic : diplomsko delo / Katarina Škofic. - Domžale : [K. Škofic], 2005. - 65 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) grafična podoba d) podjetje e) optika f) znak g) logotip h) oblikovanje

76:659.12(043.2)
Č II 75(043.2) ŠKOFIC, K. Celostna
COBISS.SI-ID 6579529


78 GLASBA.


121.
HALLAM, Susan
        Music psychology in education / Susan Hallam. - London : Institute of Education, cop. 2006. - 281 str. ; 21 cm. - (Bedford Way papers ; 25)

Bibliografija: str. 194-276. - Kazalo
ISBN 0-85473-716-2
a) music b) teaching method c) teaching objective d) motivation e) glasba f) didaktična metoda g) učni cilj h) motivacija i) glasbene sposobnosti j) razvoj

78
78 HALLAM, S. Music
COBISS.SI-ID 6580553

122.
PESEK, Albinca
        Pesmi in plesi ljudstev sveta za otroke [Zvočni posnetek] / [avtorja projekta Albinca Pesek in Svanibor Pettan ; producenta Albinca Pesek (vokali) in Zvonko Tepeš ; glasbene priredbe Dejan Berden in Robert Novak ; pojejo Nuša Derenda, Emica Potočnik in Inge Šipek Vodnjov]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Racman). - 2 CD : stereo ; 12 cm. - (Zbirka Murenček / urednik Andrej Ilc)

MKZ 022PP1. - Vsebina: CD 1: Lepo je na kmetiji : ZDA (Ohio) / priredba Robert Novak ; poje Nuša Derenda. Račji ples : ZDA (Indijanci Seminole) / priredba Robert Novak ; poje Inge Šipek Vodnjov. Zbrale so se kukarače : Mehika / priredba Robert Novak ; poje Nuša Derenda. Sredi kroga deklica : Jamajka / priredba Robert Novak ; poje Nuša Derenda. Pleši urno : Trinidad / priredba Robert Novak ; poje Nuša Derenda. Ulice Ria : Brazilija / priredba Robert Novak ; poje Nuša Derenda. Sonce za goro zahaja : Peru / priredba Robert Novak ; poje Emica Potočnik. Rutica : Kitajska / priredba Dejan Berden ; poje Emica Potočnik. Naj začnemo? : Japonska / priredba Dejan Berden ; poje Emica Potočnik. Vriskaj, zapoj veselo : Izrael / priredba Robert Novak ; poje Nuša Derenda. Trojka : Rusija / priredba Robert Novak ; poje Nuša Derenda. Čudna zgodba : Indija / priredba Dejan Berden ; poje Emica Potočnik. Pararam pam pam : Maroko / priredba Robert Novak ; poje Emica Potočnik. Zimba, zimba, zaja : Južnoafriška republika (Zuluji) / priredba Dejan Berden ; poje Nuša Derenda. Čaj, čaj kulej : Gana / priredba Dejan Berden ; pojejo Emica Potočnik, Nuša Derenda in Albinca Pesek. Pleši, pleši deklica : Uganda / priredba Dejan Berden ; poje Nuša Derenda. Mnjajajaja : Avstralija (Aboridžini) / priredba Dejan Berden ; poje Nuša Derenda. Smej se, dragi očka : Nova Zelandija (Maori) / priredba Dejan Berden ; poje Emica Potočnik. Havajska pesem : ZDA (Havaji) / priredba Borut Novak ; poje Emica Potočnik. Dudaš Tim : Irska / priredba Dejan Berden ; poje Nuša Derenda. Prstan : Grčija / priredba Dejan Berden ; poje Emica Potočnik. Pleši, pleši : Slovaška / priredba Robert Novak ; poje Nuša Derenda. Zaplešimo ples Bella bimba : Italija / priredba Dejan Berden ; poje Nuša Derenda. Diradi čindara : Slovenija / izvaja ansambel Kurja koža ; poje Emica Potočnik ; CD 2: inštrumentalne spremljave
a) otroške pesmi b) ljudski plesi

78(02.053.2)(086.742)
398(02.053.2)
cd 78 PESEK, A. Pesmi in plesi
COBISS.SI-ID 8796325


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


123.
JOHNSTONE, Keith
        Impro for storytellers / Keith Johnstone. - New York ; Milton Park : Routledge/Theatre Arts Books, 1999, cop. 1994. - XII, 375 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
ISBN 0-87830-105-4 (softcover)
a) dramatization b) improvisation c) dramatizacija d) improvizacija

792
792 JOHNSTONE, K. Impro
COBISS.SI-ID 6587977


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


124.
ANŽUR, Bojana, 1982-
        Namizne igre pri pouku družboslovja na razredni stopnji : diplomsko delo / Bojana Anžur. - Ljubljana : [B. Anžur], 2005. - 102 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95. - Summary ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) educational game b) environmental education c) didaktična igra d) okoljska vzgoja e) namizne igre f) družboslovje g) spoznavanje okolja

794:372.48(043.2)
Č II 79(043.2) ANŽUR, B. Namizne
COBISS.SI-ID 6572873

125.
MESEC, Ana, 1983-
        Izražanje s plesom kot interesna dejavnost od prvega do četrtega razreda osnovne šole : diplomska naloga / Ana Mesec. - Ljubljana : [A. Mesec], 2006. - 72 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) motion c) extra-curricular activities d) ples e) gibanje f) interesne dejavnosti

793.3:379.8(043.2)
Č II 79(043.2) MESEC, A. Izražanje
COBISS.SI-ID 6569545

126.
SETNIKAR, Andreja, 1980-
        Razvitost plesnih dejavnosti na slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo / Andreja Setnikar. - Ljubljana : [A. Setnikar], 2005. - 89 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) dance b) creativity c) motion d) ples e) ustvarjalnost f) gibanje g) plesni krožek h) ustvarjalni gib

793.3:371.322.5(043.2)
Č II 79(043.2) SETNIKAR, A. Razvitost
COBISS.SI-ID 6585161

127.
STOPAR, Adrijana, 1983-
        Ples kot obred : diplomska naloga / Adrijana Stopar. - Ljubljana : [A. Stopar], 2006. - 143 str., [3] f. ; 30 cm

Bibliografija: f. [144-146]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school child c) ples d) predšolski otrok e) ritual f) obredni plesi g) rajalne igre h) ustvarjalni gib

793.3(043.2)
Č II 79(043.2) STOPAR, A. Ples
COBISS.SI-ID 6568777


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


128.
KRANJC, Simona, 1968-
        Slovenščina 7 : delovni zvezek za slovenščino - jezik v 7. razredu devetletne osnovne šole / Simona Kranjc, Barbara Baloh, Mateja Hočevar Gregorič ; [pripoved napisala Janja Vidmar ; ilustriral Damijan Stepančič]. - Domžale : Izolit, 2005. - 2 zv. (108; 111 str.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-6279-86-6 (zv. 1) ISBN 961-6279-87-4 (zv. 2)
a) primary education b) slovenščina - vaja c) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) KRANJC, S. Slovenščina 7
COBISS.SI-ID 220556544


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


129.
        The CLASSIC fairy tales : texts, criticism / edited by Maria Tatar. - 1st ed. - New York ; London : Norton & Company, cop. 1999. - XVIII, 394 str. ; 22 cm. - (A Norton critical edition)

Bibliografija: str. 389-394
ISBN 0-393-97277-1 (pbk)
a) fairy tale b) literary criticism c) pravljica d) literarna kritika

82-93
82-93 CLASSIC fairy tales
COBISS.SI-ID 6580041

130.
GRONDAHL, Jens Christian, 1959-
        Tišina v oktobru / Jens Christian Grondahl ; [prevedel Uroš Kalčič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 346 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Tavshed i oktober; prevedeno iz angl.
ISBN 86-11-17366-X

821.113.4-31
821.113 GRONDAHL, J. Tišina
COBISS.SI-ID 223562496


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


131.
BAHTIN, Mihail Mihajlovič
        Rabelais and his world / by Mikhail Bakhtin ; translated by Hélene Iswolsky. - 1st Midland book ed. - Bloomington : Indiana University Press, 1984, cop. 1968. - XXIII, 484 str. ; 21 cm

Prevod dela: Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul'tura srednevekov'ia i Renessansa. - Kazalo
ISBN 0-253-34830-7 ISBN 0-253-20341-4 (pbk)
a) Rabelais, François (ca. 1490-1553?) b) satira c) humor

821.09
821.09 BAHTIN, M. Rabelais
COBISS.SI-ID 6589769

132.
MILENKOVIĆ, Marija
        Leposlovje in kriminologija / Marija Milenković ; [avtor spremne besede Matjaž Kmecl] ; [izdala] Pravna fakulteta. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2005 ([Ljubljana] : Biro M). - 305 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 27)

Kri, kriminal in literatura / Matjaž Kmecl: str. 9-15. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Summary. - Kazali
ISBN 961-231-503-5
a) criminology b) deviant behaviour c) literature d) kriminologija e) deviantno vedenje f) literature g) književnost h) motivi

821.09
821.09 MILENKOVIĆ, M. Leposlovje
COBISS.SI-ID 219793408


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


133.
BROWN, Dan, 1964-
        Ledena prevara / Dan Brown ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 462 str. ; 25 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Deception point
ISBN 86-11-17491-7

821.111(73)-31
821.111(73) BROWN, D. Ledena
COBISS.SI-ID 225016320


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


134.
MILLER, Margaret
        Gospa Bovary, Gustave Flaubert : vodnik po romanu Gospa Bovary / [avtorja Margaret Miller in Brian Phillips ; prevod Irma Kern Slapar ; avtor dodatnega besedila Jure Šink]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 64 str. ; 21 cm. - (Sparknotes : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

Prevod dela: Madame Bovary. - 1.000 izv.
ISBN 961-209-625-2
a) Flauber, Gustave (1821-1880) b) francoski pisatelji c) književne vsebine d) literarni komentarji e) matura f) priročniki

821.133.1.09 Flaubert G.
821.133.1 MILLER, M. Gospa Bovary
COBISS.SI-ID 225335808


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


135.
DETELA, Jure
        Zapisi o umetnosti / Jure Detela ; [uredil in spremno besedo napisal Miklavž Komelj ; gradivo zbrali Marko Kapus, Sergej Kapus, Miklavž Komelj]. - Koper : Hyperion, 2004. - 182 str. : ilustr. ; 20 cm

300 izv. - "Sublimna ksenofilija" Jureta Detele / Miklavž Komelj: str. 115-167. - Nekaj biografskih podatkov o Juretu Deteli: str. 180-182
ISBN 961-6382-19-5
a) Detela, Jure (1951-1992)

821.163.6
821.163.6 DETELA, J. Zapisi
COBISS.SI-ID 216126976

136.
KOKELJ, Nina
        Deček na belem oblaku / Nina Kokelj ; ilustriral Svjetlan Junaković. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - [26] str. : barvne ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

ISBN 86-11-17392-9

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KOKELJ, N. Deček
COBISS.SI-ID 223931904

137.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Ptičje leto / Polonca Kovač ; [ilustracije Alenka Vuk]. - Radovljica : Didakta, 2006. - 27 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

ISBN 961-6530-70-4

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KOVAČ, P. Ptičje leto
COBISS.SI-ID 225115392

138.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Sovica Oka / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Maribor : Ma-tisk). - [25] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Ciciban - zakladi otroštva ; 1)

Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 86-11-16952-2

821.163.6-93-34
II 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Sovica Oka
COBISS.SI-ID 214524160


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


139.
NOVAK, Franci, 1954-
        Geografija za 8. razred. Učbenik / Franci Novak in Marta Otič, Ana Vovk Korže ; [ilustracije Midhat Šehić ; kartografsko oblikovanje Monde Neuf]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

Podrejeni nasl. na hrbtu nasl. str.: Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole
ISBN 86-341-2826-1
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) NOVAK FRANCI Geografija 8. r.
COBISS.SI-ID 113870592


93 ZGODOVINA.


140.
BABIČ, Matjaž, 1956-
        Po poteh skrivnosti / Matjaž Babič ; [fotografije Miha Škerlep ; zemljevidi Tadej Maligoj ; besedilo o gostilnah Tomaž Sršen]. - Ljubljana : Vale-Novak, 2001 (Ljubljana : Hren). - 205 str. : ilustr. ; 23 cm

Zvd. na notr. str. ov. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-205
ISBN 961-6221-44-2
a) cultural heritage - Slovenia b) kulturna dediščina - Slovenija c) kulturni spomeniki d) vodniki

930.85(497.4)
93 BABIČ, M. Po poteh
COBISS.SI-ID 114693120


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


141.
        RAZISKUJEM preteklost 8. Učbenik za zgodovino za 8. razred osnovne šole / Anita Mirjanić ... [et al.] ; [ilustracije Iztok Sitar ; zemljevidi Monde Neuf ; slikovno gradivo Delo ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 176 str. : ilustr. ; 30 cm

8.000 izv.
ISBN 961-209-624-4
a) history - textbook b) primary education c) zgodovina - učbenik d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) RAZISKUJEM 8 Učbenik
COBISS.SI-ID 225246464


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO