Tehnika

Študijski program Tehnike se izvaja na Katedri za tehniško izobraževanje, ki je organizirana znotraj Oddelka za fiziko in tehniko. Študijski program Tehnike poteka v vezavi z matematiko in s fiziko.

 

Poleg osnovnih znanj, potrebnih za vse tehnične discipline kot so matematika, fizika, tehnična dokumentacija, računalništvo ipd., so v študijskem programu tudi osnovna znanja iz strojništva, elektrotehnike, elektronike in iz tehnologije gradiv.
V devetletki diplomanti učijo tehniko in tehnologijo ter izbirne predmete: elektroniko z robotiko, elektrotehniko, robotiko v tehniki, projekte iz fizike in tehnike, tehnologijo gradiv, tehnično dokumentacijo...

Učitelj tehnike je tudi organizator tehniških dni na šoli, pogosto pa skrbi tudi za multimedijsko tehnologijo. Poudarek je na praktičnem učnem delu, pri katerem so vsebine medsebojno povezane z namenom narediti konkreten izdelek ali model izdelka.

 

Po zaključeni 1. stopnji lahko diplomanti, ki želijo poučevati, nadaljujejo študij na 2. stopnji.

Predmetna področja

Tehniški praktikumi

Študent se seznani teoretično in praktično z najpomembnejšimi tehnološkimi postopki obdelave materialov, z merilnimi pripomočki in instrumenti, ročnimi
orodji, različnimi stroji in napravami, ki jih bo uporabljal pri svojem delu. Pridobi si primerne delovne izkušnje in spretnosti, potrebne za samostojno delo in poučevanje v šoli. Hkrati pa razvija svojo ustvarjalnost in samostojnost pri
individualnem in skupinskem delu. Laboratorijske vaje se izvajajo v dobro opremljenih šolskih delavnicah in namenskih prostorih.

Vsebine elektrotehnike

Pri predmetih s področja elektrotehnike študent dobi osnovna znanja in vpogled v fizikalne zakonitosti električnih veličin kakor tudi pripadajočih strojev in naprav. Praktično se seznani tudi z merilno tehniko kakor tudi z elektronskimi
vezji in sestavi kot tudi z aplikacijo le-teh. V okviru robotike pa študent nadgradi svoja znanje s področja tehnike in računalništva ter izdela preprost model računalniško krmiljenega robota.

Vsebine strojništva

Študent pridobi in usvoji osnovna znanja s področja materialov in tehnologij, kakor tudi s področja strojev in naprav s pripadajočimi strojnimi elementi in zakonitostmi uporabe delovnih principov ter elementarnih nosilcev funkcij
za razlago delovanja strojnih elementov. Nauči se izdelovati tehniško dokumentacijo kot tudi uporabo računalniško podprtega risanja in dokumentiranja konstrukcijskih elementov, sklopov in naprav.

Didaktika tehnike

Študenti na svojevrsten in poučen način spoznajo uporabo različnih učnih metod in didaktičnimi pojmov, ki jih je mogoče ubrati pri obravnavi različnih tehniških vsebin kakor tudi pri organizaciji dela pouka tehnike. Spozna tudi razne strategije učnega dela, ki so namenjene poučevanju v osnovni šoli in izdelovanju različnih izdelkov določenih materialov in postopkov, katere lahko uporabi pri izvedbi z učenci.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri