Program

 

 

PROGRAM POSVETA

8.00-8.30

Registracija

8.30-9.00

Uvodni pozdrav

9.00-10.30

Plenarni del

Učenje in poučevanje naravoslovja za 21. stoletje (Ana Gostinčar-Blagotinšek)

Sodelovanje učiteljev in specialnih pedagogov kot dejavnik spodbujanja socialne vključenosti učencev s posebnimi potrebam (Suzana Pulec Lah in Janja Košir)

Šolanje v družbi kontrole (Darij Zadnikar)

10.30-11.00

Odmor za kavo

11.00-13.00

Sekcijski del 1

A Strategije in prakse poučevanja otrok (vodi Primož Šparl)

Osebni stik z upornostjo (David Rihtaršič in Katarina Susman)

11.00-12.00

DELAVNICA

1)      Razvijanje spretnosti timskega dela kot odziv na izzive sodobnega časa (Alenka Polak)

2)      Ali je mogoče zanimive premike v predšolski vzgoji prenesti v šolski prostor? (Marcela Batistič Zorec)

3)      Učinkovitost poizvedovalnega učenja v tehnološko intenzivnem odprtem učnem okolju (Stanislav Avsec in Slavko Kocijančič)

4)      Molekularna gastronomija kot kontekst poučevanja kemije in gospodinjstva (Iztok Devetak, Martina Erjavšek, Stojan Kostanjevec)

12.00-13.00

PRISPEVKI

B Participacija otrok in avtonomija pedagoških delavcev (vodi Tatjana Devjak)

Poskusi iz forenzike za spodujanje interesa učencev za učenje kemije (Iztok Devetak in Miha Slapničar)

11.00-12.00

DELAVNICA

1)      Filozofija za otroke kot osmišljanje sveta (Marjan Šimenc)

2)      Ali formalni in strokovni dokumenti s področja šolstva spodbujajo participacijo učencev? (Tadeja Kodele in Irena Lesar)

3)      Pomen statistične pismenosti v času družbenih sprememb (Nikolaj Lipič)

4)      Umetnost, diskurz in likovno izobraževanje (Jurij Selan)

12.00-13.00

PRISPEVKI

C Inkluzivna vrtec in šola (vodi Nataša Zrim Martinjak)

Kako živeti skupaj - všprašanja učitelja pri delu v razredu (Nataša Zrim Martinjak in Tatjana Zalar)

11.00-12.00

DELAVNICA

1)      Pomembnost ozaveščanja videčih vrstnikov o slepoti in slabovidnosti – izkustvena delavnica (Iva Habjan in Ingrid Žolgar Jerkovič)

2)      Enake možnosti za romske otroke v Kočevju – med prepričanji in praksami strokovnih delavcev (Lidija Jerše in Nada Turnšek)

3)      Spodbujanje dosežkov pri učencih s primanjkljaji na področju učenja matematike v skladu s kriteriji za opredelitev primanjkljajev (Marija Kavkler, Tatjana Hodnik Čadež in Marko Kalan)

12.00-13.00

PRISPEVKI

D Jezik in šola prihodnosti (vodi Darija Skubic)

Abstraktna slikanica (Uršula Podobnik in Nina Mrđenović)

11.00-12.00

DELAVNICA

1)      Učiteljeva vloga, suverenost in meje njegove odgovornosti pri pouku literature (Lidija Butina)

2)      Biblioterapija v vrtcu (Darija Skubic)

3)      Odgovarjanje učencev na vprašanja učiteljev v "celih" povedih? (Marja Bešter Turk)

4)      Raba otroškega šolskega slovarja pri pouku v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju (Lara Godec Soršak)

12.00-13.00

PRISPEVKI

13.00-14.00

Kosilo

14.00-14.30

Ogled plakatov in razstave (vodi Saša Ziherl)

Seznam posterjev je objavljen na spletni strani posveta.

Razstava: Učenje slovenščine z didaktično igro v prvem in drugem triletju (pripravili študentje druge stopnje pri predmetu didaktika slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku; koordinatorica Alenka Rot Vrhovec)

14.30-16.30

Sekcijski del 2

A Strategije in prakse poučevanja otrok (vodi Iztok Devetak)

Zakaj ima kruh luknjice? Spoznavajmo značilnost živih bitij s pomočjo učenja z raziskovanjem (Gregor Torkar, Luka Praprotnik in Marjanca Kos)

14.30-15.30

DELAVNICA

1)      Različni vidiki spletnega učenja in preverjanja znanja – primer uporabe spletnih učilnic za matematiko (Boštjan Kuzman)

2)      Razvijanje naravoslovnih postopkov ob dejavnostih v naravi v predšolskem in zgodnješolskem obdobja (Marjanca Kos, Luka Praprotnik in Gregor Torkar)

3)      Neformalno formativno preverjanje znanja (Adriana Mastnak)

4)      Odnos med učiteljem in učenci pri ustvarjalnem pouku glasbe (Konstanca Zalar)

15.30-16.30

PRISPEVKI

B Participacija otrok in avtonomija pedagoških delavcev (vodi Tatjana Devjak)

Spletni pripomoček za učinkovito formativno povratno informacijo za samoregulacijo učencev (Alenka Žerovnik)

14.30-15.30

DELAVNICA

1)      Uravnavanje čustev kot pomemben dejavnik dela z otroki (Simona Prosen in Helena Smrtnik Vitulić)

2)      Multiple identitete ali multiple možnosti razvoja identitete (Marjanca Pergar Kuščer)

3)      Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetju (Tanja Klemenšek Rakun)

4)      Upanje in vnema kot pomembna napovednika zadovoljstva učiteljev (Polona Gradišek)

15.30-16.30

PRISPEVKI

C Inkluzivna vrtec in šola (vodi Mojca Lipec Stopar)

Delo z ranljivimi družinami v vzgojno izobraževalnih kontekstih - raziskovanje in iskanje rešitev preko gledališča zatiranih (Špela Razpotnik, Mija Marija Klemenčič Rozman, Hana Košan in Olga Poljšak Škraban)

14.30-15.30

DELAVNICA

1)      Neposredno seznanjanje študentov z romsko kulturo na primeru romskega naselja Pušča (Darja Kerec)

2)      Prepričanja učiteljev o uporabi IKT pri vključevanju OPP v VI proces (Mojca Lipec Stopar, Nika Jenko in Tanja Babnik)

3)      Opolnomočenje učencev za učinkovito razvijanje nadomestnih strategij za konstruktivno socialno vključenost (Alenka Lokar in Mojca Vrhovski)

4)      Ranljive družine v vzgojno izobraževalnem sistemu (Špela Razpotnik, Mija Marija Klemenčič Rozman, Olga Poljšak Škraban, Jana Rapuš Pavel, Hana Košan in Nada Turnšek)

15.30-16.30

PRISPEVKI

D Jezik in šola prihodnosti (vodi Darija Skubic)

Priprava na pisanje (Alenka Rot Vrhovec)

14.30-15.30

DELAVNICA

1)      Sistemska didaktika mladinske književnosti (Milena Mileva Blažić)

2)      Branje teoretskih besedil (Mateja Peršak)

3)      Večjezičnost in govorno-jezikovna oviranost (Martina Ozbič)

4)      Interdisciplinarno učenje z ustvarjalnimi in šablonskimi vizualizacijami (Anamarija Šmajdek)

15.30-16.30

PRISPEVKI

E Praktično pedagoško usposabljanje (vodi Mojca Juriševič)

1)      Učinek »tuch telefona« kot ideja za prilagajanje na družbene spremembe (Jera Gregorc in Iztok Vilič)

2)      Partnerstvo pri praktičnem usposabljanju poučevanja matematike (Zlatan Magajna)

3)      Ali praktično pedagoško usposabljanje pri didaktiki družboslovja omogoča transformativno učenje (Maja Umek in Irena Hergan)

4)      Vpliv asinhrone spletne diskusije na sodelovanje študentov in njihovo refleksijo pedagoške prakse (Mojca Pečar in Romina Plešec Gasparič)

5)      Različnost v izobrazbenih profilih mentorjev in identiteta profila v usposabljanju – primer iz socialno-pedagoške prakse (Nataša Zrim Martinjak)

6)      Primeri dobre prakse pri praktičnem usposabljanju študentov naravoslovnih smeri (Stojan Kostanjevec in Katarina Susman)

7)      Kazalniki kakovosti za praktično usposabljanje v dodiplomskem izobraževanju učiteljev: študija primera (Mojca Juriševič)

14.30-16.30

PRISPEVKI

16.45-17.15

Plenarno predavanje

Avtonomija in šola (Janez Krek)

17.15-17.30

Odmor za kavo

17.30-19.00

Okrogla miza

 

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM od 10.30 do 14.00 – SENZORNO GLEDALIŠČE (vodi Špela Razpotnik)
Študentje Pedagoške fakultete bodo pripravili senzorno gledališče, v katerem bodo imeli udeleženci posveta možnost, da usmerijo pozornost na čutne zaznave, ki se jih v vsakdanjem življenju premalo zavedamo. Vabljeni ste, da se prepustite zanimivi izkušnji raziskovanja čutnega sveta in doživite kaj novega.