Pregled mednarodnega sodelovanja

Mednarodna dejavnost Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani se je v zadnjih 10 letih močno razširila, saj je fakulteta vzpostavila številne povezave z sorodnimi ustanovami v Evropi in širše v svetu, v sklopu katerih poteka sodelovanje tako na raziskovalnem področju kot tudi pri pripravi novih študijskih programov, še posebej na podiplomski stopnji. Mednarodno sodelovanje vključuje predvsem izmenjavo študentov, učiteljskega osebja in raziskovalcev.

Sodelovanje na področju izobraževanja in raziskovanja se izraža v številnih dolgoročnih pogodbah, ki jih imamo z univerzami v EU in svetu. V zadnjih letih so bile še posebej tesne vezi vzpostavljene z naslednjimi ustanovami: Sveučilište u Zagrebu (Hrvaška), Universität Tübingen (Nemčija), Pädagogische Hochschule Kärnten (Avstrija), Umeå Universitet (Švedska), Moskovski gosudarstvenji univerzitet imeni M. V. Lomonosova (Rusija), University of London - Institute of Education (Velika Britanija), Oulun Yliopisto (Finska), Univerzita Komenskeho (Slovaška), Fachhochschule Erfurt (Nemčija), Univerzitet Sv. "Kiril i Metodij" Skopje (Makedonija) in Pedagoška akademija Univerziteta u Sarajevu (Bosna in Hercegovina). Poleg zgoraj naštetih krovnih pogodb ima trenutno fakulteta podpisanih tudi 45 bilateralnih pogodb v sklopu Erasmus programa, ki omogočajo vzajemno izmenjavo študentov in učiteljskega osebja.

Mednarodne izmenjave smo pričeli izvajati sredi devetdesetih let, ko se je fakulteta vključila v CEEPUS program, v sklopu katerega vse odtlej izvajamo učiteljsko in študentsko mobilnost v sodelovanju s partnerskimi univerzami v regiji. Osnovni cilj programa CEEPUS je bil ustvariti multilateralno sodelovanje na področju visokega šolstva v državah Srednje Evrope s pomočjo mobilnosti študentov in profesorjev, s poudarkom na priznavanju študijskih obdobij. Temeljna načela izvajanja programa so povsem enaka vsebini programa Erasmus. Erasmus je evropski program za mobilnost v visokem šolstvu, ki tudi na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani privlači najbolj množično udeležbo študentov in profesorjev. Število študentov in profesorjev, ki v sklopu tega programa odidejo v tujino, vseskozi strmo narašča, zato je bilo potrebno urediti veliko organizacijskih postopkov na fakulteti, ki so omogočili organizacijo izmenjav in obenem nemoteno izvajanje študijskih procesov. Posebej velja poudariti zgledno ureditev postopkov priznavanja v tujini opravljenih študijskih obveznostih, čemur je bila v zadnjih letih namenjena precejšna pozornost.

Leta 1998 se je fakulteta vključila v EU program Tempus, v sklopu katerega so bili izvedeni številni pomembni mednarodni projekti, ki so okrepili kakovost študijskih procesov na PeF. Pomemben korak je bil dosežen v zgodnjem poučevanju naravoslovja, v osrednji temi Tempusovega projekta, katerega nosilec je bil dr. Janez Ferbar. V naravoslovju za najmlajše so bile s Tempusovim projektom in njegovim nadaljevanjem projektom EDEN vpeljane nove metode poučevanja, ki temeljijo na pridobivanju konkretnih izkušenj in raziskovanju. Posledično še danes dosega zgodnje naravoslovje v Sloveniji zavidljivo raven v primerjavi z mnogimi evropskimi državami. Drug odmeven TEMPUS projekt je potekal v obdobju 1997 do 1999, poimenovali smo ga RESPECT (Restructuring Primary Teacher's Study Programme). Rezultati projekta so bili objavljeni v šestih publikacijah, dal je podlago za podiplomski študij Poučevanje na razredni stopnji in za program izpopolnjevanja razrednih učiteljev za zgodnje poučevanje tujega jezika, spodbudil pa je tudi nekatere druge izboljšave v študijskem programu razrednega pouka (portfolijo, pedagoška praksa).

Nekaj let kasneje so se s približevanjem Slovenije v EU odprle številne nove možnosti sodelovanja tudi v drugih evropskih programih, kar je Pedagoška fakulteta UL izkoristila in se bodisi kot partner, nemalokrat pa kot koordinator, vključila ali vodila številne projekte v sklopu evropskih programov, kot so Leanardo da Vinci, Comenius, Grundvitg ipd. Posebej velja izpostaviti tiste projekte, pri katerih je bila PeF UL nosilka projekta: Computerised laboratory in science and technology teaching (nosilec dr. Slavko Kocijančič), E-learning contents for crèche and kindergarten’s workers (nosilec dr. Slavko Kocijančič), Education for Democratic Citizenship: From Policy to Effective Practice through Quality Assurance (nosilec dr. Janez Krek), Report on the Bologna Process Follow-up Activities (nosilec dr. Pavel Zgaga).

Trenutno na fakulteti teče 10 mednarodnih projektov, v katere so vključeni profesorji in raziskovalci Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Pomembno vlogo pri izvajanju mednarodnih projektov ima raziskovalna enota fakultete  Center za študij edukacijskih politik (CEPS). Fakulteta s pomočjo CEPS spremlja razvoj bolonjskega procesa in njegove implikacije na področju izobraževanja učiteljev.

Od leta 2002 je Pedagoška fakulteta UL tudi edina slovenska visokošolska ustanova, ki je vključena v Erasmus/Socrates projekt TUNING Educational Structures in Europe.

Fakulteta posebno pozornost namenja tudi aktivnostim, ki so pomembne za sodelovanje z zamejskimi Slovenci. V povezavi s temi aktivnostmi fakulteta pogosto sodeluje z univerzami v Trstu, Vidmu, Celovcu in Zagrebu.

Mednarodno sodelovanje predstavlja pomemben del strateškega razvojnega načrta Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V prihodnje želimo okrepiti mednarodno dejavnost na vseh študijskih področjih kot tudi na področju raziskovanja. Gradili bomo na že uveljavljenih povezavah in sodelovanju s sorodnimi ustanovami ter si prizadevali za vzpostavitev novih. V programe izmenjave želimo pritegniti več študentov, ki bi preživeli vsaj en semester v tujini, pri čemer jim mora fakulteta ponuditi ustrezne podporne storitve. Sedanji delež Erasmus študentov PeF kaže, da bo treba z intenzivno širitvijo mobilnosti še nadaljevati, ob tem pa tudi spodbujati interes mobilnih študentov iz drugih držav EU za Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Pri tovrstnih prizadevanjih se zavedamo, da je za fakulteto pomembno, da ima organ, ki se ukvarja z vodenjem, podporo in organizacijo mednarodne dejavnosti na PeF UL, v katero so vključeni tako študenti kot zaposleni. V ta namen je bila leta 2002 ustanovljena Komisija za mednarodno sodelovanje, ki aktivno spremlja mednarodno dejavnost in v povezavi z vodstvom fakultete pripravlja priporočila in predloge za nadaljnje korake na tem področju.

Leta 2003 je fakulteta obogatila svojo spletno stran z informacijami v angleškem jeziku, ki so namenjene tujim študentom, profesorjem in raziskovalcem. Vzpostavljena je bila tudi pisarna za mednarodno sodelovanje, ki sicer z omejeno administrativno podporo in v sodelovanju z univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje nudi podporo pri izvajanju evropskih programov, v katere se vključuje Pedagoška fakulteta v Ljubljani.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri