Ponudba programov

Programi za izpopolnjevanje (IZP programi)

Predstavitve programov najdete v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2020/21 na spletni povezavi   KATIS - Katalog programov nadaljevalnega izobraževanja, Ministrstvo za šolstvo in šport

 

1. Študijski program za izpopolnjevanje iz biologije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN BIOLOGY)

Koordinator: izr. prof. dr. Gregor Torkar
PDF Predstavitveni zbornik

2. Študijski program za izpopolnjevanje iz fizike
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN PHISICS)

Koordinatorica: prof. dr. Mojca Čepič
PDF Predstavitveni zbornik

3. Študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva
(EN -SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN HOME ECONOMICS)

Koordinator: doc. dr. Stojan Kostanjevec
PDF Predstavitveni zbornik

4. Študijski program za izpopolnjevanje iz kemije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN CHEMISTRY)

Koordinator: izr. prof. dr. Iztok Devetak
PDF Predstavitveni zbornik

5. Študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN TECHNICAL EDUCATION AND TECHNOLOGY)

Koordinator: izr. prof. dr. Slavko Kocijančič
PDF Predstavitveni zbornik

6. PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI)
(EN - PEDAGOGICAL AND ANDRAGOGICAL EDUCATION - CONSECUTIVE TEACHER EDUCATION PROGRAMME)

Koordinatorja: izr. prof. dr. Mojca Juriševič in izr. prof. dr. Janez Vogrinc
PDF Predstavitveni zbornik


7. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE
(PI-PV)
(EN - STUDY PROGRAMME OF TEACHER TRAINING IN PRESCHOOL EDUCATION)

Koordinatorica: doc. dr. Darija Skubic
PDF Predstavitveni zbornik


8. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE
(PI-ZPA)
(EN - STUDY PROGRAMME FOR TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS)

Koordinatorica: doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar
PDF Predstavitveni zbornik

 Domača stran

 

9. IZVAJANJE SPECIALNO-PEDAGOŠKE IN SOCIALNO-PEDAGOŠKE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZIH PODROČJIH UČENJA TER S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI  (PPPU-ČVT)
(EN - STUDY PROGRAMME FOR SPECIAL-PEDAGOGICAL AND SOCIAL-PEDAGOGICAL HELP TO CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH LEARNING INSUFFICIENCIES AND EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES)

Koordinatorici: izr. prof. dr. Marija Kavkler in doc. dr. Olga Poljšak Škraban
DOC Predstavitveni zbornik

 

10. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA MUZEJSKO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE (MPI)
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM FOR MUSEUM EDUCATION)

Koordinatorica: izr. prof. dr. Metoda Kemperl

PDF Predstavitveni zbornik

 

11. SPECIALNO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO Z IZBRANO SKUPINO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (SPIZP-OPP)

(EN - SPECIAL-EDUCATIONAL QUALIFICATION COURSE FOR EDUCATING SPECIFIC GROUPS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

Koordinatorica: dr. Suzana Pulec Lah

PDF Predstavitveni zbornik

_______________________________________________________________________________________________________________________


Programi profesionalnega usposabljanja (PPU programi) – 2019/2020


Zap.št.

Naslov programa

PPU-1

NASILJE IN VZGOJNI NAČRT ŠOLE

(Koordinator: izr. prof. dr. Janez Krek)

PPU-2

POJAVNE OBLIKE NASILJA IN DUŠEVNIH STISK OTROK IN MLADOSTNIKOV

(Koordinatorica: prof. dr. Darja Zorc Maver)

PPU-3

SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE IN NJIHOV VPLIV NA UČENJE ANGLEŠČINE

(Koordinatorica: izr. prof. dr. Karmen Pižorn)

PPU-4

SPODBUJANJE UČNIH INTERESOV IN USTVARJALNIH POTENCIALOV V ZGODNJEM OTROŠTVU

(Koordinatorica: prof. dr. Mojca Juriševič)

PPU-5

TEŽJE VEDENJSKE TEŽAVE

(Koordinator: doc. dr. Tomaž Vec)

PPU-6

VNAŠANJE ELEMENTOV REGGIO EMILIA VZGOJNEGA KONCEPTA VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK V ŽIVLJENJE IN DELO JAVNIH VRTCEV

(Koordinatorica: izr. prof. dr. Tatjana Devjak)

PPU-7

Z EMPIRIČNIMI DOKAZI PODPRTO DELO PSIHOLOGA NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

(Koordinatorica: prof. dr. Mojca Juriševič)

PPU-8

DELO Z GLASBENO NADARJENIMI

(Koordinatorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol)

PPU-9

DENAR ZA OSNOVNOŠOLCE

(Koordinatorica: doc. dr. Francka Lovšin Kozina)

PPU-10

DIDAKTIČNE IGRE IN IGRIFIKACIJA V IZOBRAŽEVANJU

(Koordinator: prof. dr. Jože Rugelj)

PPU-11

INTERAKTIVNA UČNA GRADIVA

(Koordinator: prof. dr. Jože Rugelj)

PPU-12

POJEMO, PLEŠEMO IN IGRAMO

(Koordinatorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol)

PPU-13

RAZISKOVALNO IN PROJEKTNO DELO PRI POUČEVANJU FIZIKE

(Koordinatorica: prof. dr. Mojca Čepič)

PPU-14

RAZVOJ AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE RAČUNALNIŠKEGA RAZMIŠLJANJA

(Koordinator: prof. dr. Jože Rugelj)

PPU-15

SLOVENSKI JEZIK V VRTCU IN ŠOLI

(Koordinator: doc. dr. Tomaž Petek)

PPU-16

TEHNIŠKA INOVATIVNOST PRI POUKU TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE

(Koordinator: doc. dr. Janez Jamšek)

PPU-17

TEHNIŠKA INOVATIVNOST PRI POUKU TEHNIKE NA RAZREDNI STOPNJI

(Koordinator: doc. dr. Janez Jamšek)

PPU-18

UČENJE MATEMATIKE Z RAZUMEVANJEM: OD NAČRTOVANJA DO PREVERJANJA ZNANJA

(Koordinator: doc. dr. Vida Manfreda Kolar)

PPU-19

USTVARJALNO MIŠLJENJE OTROK V ŠOLI: OD PREPOZNAVANJA USTVARJALNEGA POTENCIALA DO NAČRTOVANJA UČNIH DEJAVNOSTI ZA RAZVIJANJE USTVARJALNEGA MIŠLJENJA UČENCEV PRI POUKU

(Koordinatorica: prof. dr. Mojca Juriševič)

PPU-20

Z IKT PODPRTO SODELOVALNO UČENJE

(Koordinator: prof. dr. Jože Rugelj)

PPU-21

3D TISKALNIK PRI POUKU TEHNIKE NA RAZREDNI STOPNJI

(Koordinator: doc. dr. Janez Jamšek)

PPU-22

PREVERJANJE ZNANJA PRI PREDMETU UMETNOSTNA ZGODOVINA NA MATURI

(Koordinatorica: prof. dr. Metoda Kemperl)

PPU-23

PRAVLJICE IN IZOBRAŽEVANJE RANLJIVIH MLADIH ODRASLIH

(Koordinatorica: prof. dr. Milena Mileva Blažić)