Razpis in prijava

RAZPIS za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe v šolskem letu 2019/2020

 

INFORMATIVNI DAN bo v četrtek, 20. 6. 2019 ob 17.00 uri na Univerzi v Ljubljani Pedagoški fakulteti, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Prosimo vas, da pred prijavo natančno preberete navodila v zvezi s postopkom in roki za prijavo na razpis!

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA VPIS NA PROGRAME ZA IZPOPOLNJEVANJE:

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2019/2020 je potrebno oddati ELEKTRONSKO PRIJAVO preko spletne strani Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete  https://vis.pef.uni-lj.si/razpis_vnos_vizobr.asp#  (prijava bo možna od 10. 6. 2019 do vključno 7. 9. 2019).

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi dokazili (ki so navedena v natisnjeni elektronski prijavi) v prijavnem roku, najkasneje pa do vključno 7. 9. 2019 pošljite na naslov:
    
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta
    CNIU – Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
    Kardeljeva ploščad 16
    1000 Ljubljana
    s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program«
 
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila elektronsko izpolnjena, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana do vključno 7. 9. 2019. Nepravočasnih prijav Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta ne bo upoštevala in bodo zavržene.

V primeru, da bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo pri tem upoštevana merila za izbiro ob omejitvi vpisa, ki veljajo za posamezni študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe. Merila so na voljo v predstavitvenih zbornikih.

O izpolnjevanju pogojev za vpis bodo kandidati obveščeni po poteku prijavnega roka v najkrajšem možnem času.

PREDSTAVITVENI ZBORNIKI razpisanih študijskih programov za izpopolnjevanje izobrazbe so objavljeni na spletni strani UL PEF  http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=82:
 
1. IZVAJANJE SPECIALNO-PEDAGOŠKE IN SOCIALNO-PEDAGOŠKE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA TER S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI (PPPU-ČVT),
2. PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI),
3. SPECIALNO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO Z IZBRANO SKUPINO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (SPIZP-OPP), in sicer:
- usmeritveni modul B za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju (MDR),
- usmeritveni modul C za delo z otroki z govornimi, jezikovnimi in komunikacijskimi ovirami (GJKO),

* modul C se bo izvedel v dveh š. l.

4. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE (PI-PV),
5. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE (PI-ZPA),
6. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ BIOLOGIJE (PI-BIO),
7. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ FIZIKE (PI-FIZ),
8. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ GOSPODINJSTVA (PI-GOSP),
9. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ KEMIJE (PI-KEM),
10. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE (PI-TIT),
11. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA MUZEJSKO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE (MPI).


CENIK šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo študija za študijsko leto 2019/2020 je objavljen na spletni strani UL  http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/ (v dokumentu se nahaja cenik UL PEF v zavihku “PEF”).

Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu:  permanentno@pef.uni-lj.si, osebno v referatu CNIU (Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje) ali po telefonu na št. 01/5892-348 in 01/5892-229.
    

OPOZORILO:
Preden se vpišete v določen študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v Službi za razvoj kadrov v šolstvu (Beba Adamič Tomič ali Hermina Pohar Sonc tel. št. (01) 400 57 19 – tajništvo,  kadrisolstvo.mizs@gov.si) preverite ustreznost vaše trenutne izobrazbe za zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

 

Prijava na programe profesionalnega usposabljanja

Navodila veljajo za prijavo na programe profesionalnega usposabljanja v aplikaciji Katis (na spletni strani so zelo natančna video navodila za lažjo prijavo)

 
1. Na strani  https://paka3.mss.edus.si/Katis/uvodna.aspx se prijavite v aplikacijo Katis
(za prijavo potrebujete uporabniško ime – vaša davčna številka in geslo – vam ga generira ravnatelj; priporočamo uporabo brskalnika Internet Explorer)

2. Odpre se maska za prijavo na program

3. Z iskalnikom poiščite ustrezen program  

4. Na programu kliknete gumb »prijavnica«

5. V programu izpolnite in shranite podatke (izberite izpeljavo, označite s soglasjem ravnatelja ali brez)

Prijava brez soglasja ravnatelja je direktna prijava (plača se polna kotizacija, saj v tem primeru ni sofinanciranja).
Prijava s soglasjem ravnatelja je dvostopenjska. Prijava je poslana, ko se na zaslonu pojavi napis uspešno shranjeno. V tem primeru mora prijavnico potrditi tudi ravnatelj. Ko jo potrdi, prejme prijavljeni na svoj e-naslov obvestilo o statusu prijave.

Od programa se lahko tudi odjavite. Odjava je možna do datuma, ki ga določi izvajalec. Če ste prijavljeni s soglasjem ravnatelja, vas lahko odjavi le ravnatelj.

Kontakti za vsebinska in tehnična vprašanja (pomoč, predlogi, napake v programu)
Vida Trilar, (01)400 52 33,  katis.mizs@gov.si
Nataša Miklič, (01)400 53 27,  katis.mizs@gov.si