Razpis za vpis v doktorski študijski program Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede za študijsko leto 2015/2016 - drugi prijavni rok

 

Besedilo razpisa je dosegljivo na spletni strani Univerze v Ljubljani http://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/doktorski_programi_3%20_stopnja/2013090915161814/.

 

 

 

Prijava na razpis za vpis

 

Rok za oddajo prijave na razpis je 21. september 2015. V drugem prijavnem roku je razpisanih 8 prostih vpisnih mest.

 

Za vpis na doktorski študij v študijskem letu 2015/2016 je potrebno oddati elektronsko  prijavo preko portala eVŠ.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

 V primeru tehničnih težav se obrnite na podporo prijaviteljem na eVŠ:

·         evs-prijava.mizs@gov.si

·         01/478-46-59 (vsak delovni dan od 9.00 do 16.00)

 

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi dokazili ter Prilogo 1 in Prilogo 2, v prijavnem roku do 21. septembra 2015 pošljite po pošti na naslov:

Pedagoška fakulteta UL

Referat za podiplomski študij

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana

s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS NA DOKTORSKI ŠTUDIJ«.

 

Obvezne priloge k prijavi:

- notarsko ali upravno overjena fotokopija diplome zaključenega študijskega programa (univerzitetnega, magistrskega, specialističnega, drugostopenjskega),

ali kopija začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana 

- odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome za namen nadaljevanja študija na Pedagoški fakulteti UL,  če je diploma pridobljena v tujini,

- dokazila o povprečni oceni študija in oceni diplome oz. notarsko ali upravno overjena fotokopija priloge k diplomi (univerzitetne, magistrske, specialistične, drugostopenjske) (če ste diplomant Pedagoške fakultete UL in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke pridobili sami),

- Priloga 1: Raziskovalno delo ,

- Priloga 2: Načrt znanstvenoraziskovalnega dela ,

- dokazila o dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju (objavljeni članki v revijah in monografijah, aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih, razstavah, koncertih; če lahko, priložite izpis iz COBISSA) ,

- dokazila o prejetih nagradah (Prešernova, Ferbarjeva, itd.) ,

- dokazila za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj s področja, kamor se kandidat/-ka vpisuje.

 

Vpis

 

O izpolnjevanju pogojev za vpis bomo kandidate obvestili najkasnje do 30. septembra 2015.

 

Priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe / Recognition of education

 

Kandidat, ki je diplomsko listino pridobil v tujini, mora za vpis na doktorski študij pridobiti odločbo o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija na Pedagoški fakulteti UL. Vlogo in dokumente je potrebno poslati na Univerzo v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Navodila in obrazci so dostopni na spletni strani Univerze v Ljubljani.

 

Dodatne informacije glede priznavanja izobraževanja lahko kandidati dobijo pri ge. Lijani Kunc (01/5892-306; lijana.kunc@pef.uni-lj.si ).

                                      

Šolnina

 

Šolnina za doktorski študij za celoten program (3 leta) znaša 10.239,00 EUR (3.413,00 EUR za letnik študija).

Študent šolnino poravna v 3 obrokih:

  • 40 % (1.365,20 EUR) ob vpisu,
  • 30 % (1.023,90 EUR) do 31. 12. 2015,
  • 30 % (1.023,90 EUR) do 28. 2. 2016.

Študent prejme račune  v pdf obliki na elektronski naslov, ki je naveden na prijavni dokumentaciji oziroma na vpisnem listu. 

                                                 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri