Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo

Oddelek izvaja v sodelovanju z drugimi oddelki PeF in z Biotehniško fakulteto, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Naravoslovno tehniško fakulteto študijske programe naslednjih dvopredmetnih vezav: biologija - kemija, kemija - fizika, kemija - gospodinjstvo in biologija - gospodinjstvo.

 

Predstojnik oddelka:

 

red. prof. dr. Iztok Devetak

 

Člani/-ice oddelka

IME IN PRIIMEK
NAZIV
Aljaž Debelak tehniški sodelavec
dr. Iztok Devetak redni profesor
Martina Erjavšek asistentka
dr. Vesna Ferk Savec redna profesorica
Tanja Gregorčič asistentka
Špela Hrast asistentka
dr. Marjanca Kos docentka
dr. Stojan Kostanjevec docent
Damjana Lampe (nadomeščanje PD ERJAVŠEK, B. ZAMAN) asistentka
dr. Francka Lovšin Kozina docentka
Katarina Mlinarec (nadomeščanje Š. Hrast) asistentka
mag. Luka Praprotnik tehniški sodelavec
Miha Slapničar asistent
Jelka Strgar visokošolska učiteljica
dr. Gregor Torkar izredni profesor
Luka Vinko asistent
dr. Katarina Senta Wissiak Grm docentka
Barbara Zaman asistentka
Nina Zupanc tehniški sodelavec
UPOKOJENA SODELAVCA ODDELKA
dr. Saša A. Glažar redni profesor
dr. Verena Koch

izredna profesorica

dr. Dušan Krnel izredni profesor

 

O študijskem programu

Univerzitetni dodiplomski študijski programi iz področja kemije (trenutne vezave so kemija in biologija, kemija in fizika ter kemija in gospodinjstvo) so namenjeni izobraževanju učiteljev kemije z vezavami za osnovno šolo in nekatere srednje šole. Z dodatnim izobraževanjem na 2. stopnji pridobijo lahko diplomanti kompetence za poučevanje kemije na gimnazijah.

Univerzitetni dodiplomski študijski programi iz področja biologije (trenutni vezavi sta biologija in kemija ter biologija in gospodinjstvo) izobražuje učitelja biologije z vezavami za osnovno šolo in nekatere srednje šole. Z dodatnim izobraževanjem na 2. stopnji pridobijo lahko diplomanti kompetence za poučevanje biologije na gimnazijskih izobraževalnih programih.

Univerzitetni dodiplomski študijski programi iz področja gospodinjstva (trenutni vezavi sta gospodinjstvo in biologija ter gospodinjstvo in kemija) izobražuje učitelja gospodinjstva z vezavami za osnovno šolo in nekatere srednje šole. Študenti pridobivajo kompetence štirih tematskih sklopov (prehrana, ekonomika gospodinjstev, tekstila ter bivanja in okolja). Poglobljeno strokovno poznavanje vseh sklopov omogoča razumevanje vloge posameznika in družine/gospodinjstev v družbi. Istočasno tvori to znanje osnovo za analitično razmišljanje o povezujočih problemih in za pripravljenost vključevanja v reševanje problemov posameznika, družine in družbe.

Oddelek poleg izvajanja dodiplomskih študijskih programov (1. stopnja) omenjenih vezav sodeluje tudi v programih podiplomskega študija (2. stopnja) ter programu doktorskega študija (3. stopnja). Člani oddelka izvajajo tudi izbirne predmete ali module 1., 2. in 3. stopnje študija na Pedagoški fakulteti ter na drugih članicah Univerze (Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo). Člani oddelka sodelujejo tudi v programih stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev.

Glede na široko znanstveno raziskovalno področje, ki izvira iz področij posameznih izvajajočih študijskih programov, je raziskovalno delo članov oddelka usmerjeno v raziskovanje in proučevanje biologije, kemije in naravoslovja ter kompleksno področje gospodinjstva.

 
Organizacijsko ima oddelek tri katedre: katedro za biološko in okoljsko izobraževanje, katedro za kemijo in kemijsko izobraževanje ter katedro za gospodinjstvo in gospodinjsko izobraževanje.

Razvoj

Razvoj Oddelka biologija – kemija - gospodinjstvo je usmerjen v pripravo novih bolonjsko naravnanih študijskih programov, ki bodo mednarodno primerljivi. Posebna pozornost je namenjena raziskovalni dejavnosti na področju naravolovnega izobraževanja in publikacijam izsledkov v mednarodno priznanih revijah.

Mednarodno sodelovanje

Člani Oddelka biologije – kemije - gospodinjstva v okviru mednarodne izmenjave aktivno sodelujejo z univerzami v svetu ne le na področju izmenjave profesorjev, temveč tudi študentov. Raziskovalna dejavnost članov oddelka je vezana na sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri