Oddelek za likovno pedagogiko

Članice in člani oddelka:

IME IN PRIIMEK NAZIV
spec. Mirko Bratuša redni profesor
mag. Andrej Brumen Čop docent
mag. Črtomir Frelih redni profesor

mag. Anja Jerčič Jakob

docentka
Ana Jamnik tehniška sodelavka
dr. Metoda Kemperl redna profesorica
mag. Roman Makše redni profesor
dr. Uršula Podobnik višja predavateljica
dr. Robert Potočnik docent
Janja Rihter asistentka
dr. Jurij Selan izredni profesor
mag. Zora Stančič docentka
dr. Bea Tomšič Amon
izredna profesorica
UPOKOJENI SODELAVCI ODDELKA
mag. Tomaž Gorjup redni profesor
Zdenko Huzjan redni profesor

Poslanstvo

Poslanstvo Oddelka likovne pedagogike se zrcali v preseganju dejavnikov poučevanja in vzgoje, ki so znanstveno in z umetniškim izrazom preverjeni in jih pri pouku sooblikujejo študenti kot bodoči učitelji. Učitelji raziskujejo področja, ki jih narekuje pomen in vloga eksistencialne funkcije odraščajočih učencev in mladostnikov, s programom, ki osvobaja in bogati razumevanje likovnih vsebin. Raziskujejo področja vizualnega sveta, v katerem je v sodobnem času izredno stopnjevana zvedavost in zavedanje otrok, na drugi strani pa odpravljajo nerodnosti, ki se še pojavljajo ob komuniciranju in razumevanju likovnega izražanja otrok, kot izrazito gibljivim prostorom, prežetim z osebno izpovedjo, od koder se postopoma, z odraščanjem razvija otrokova zavest o sobivanju s prostorom lastnega telesa ter njegovo vraščanje v prostor, ki ga obdaja.

 

Ob uvajanju novejših, sodobnejših vsebin, skrbi oddelek, da se likovna ustvarjalnost otrok kot ustvarjalni pouk študenta in učenca ob celostnem razumevanju likovnih substanc, povezanih z razumevanjem bivanjskih silnic odraščanja, ne zajezi.

Študijski program

Na oddelku se izvaja dodiplomski in podiplomski študijski program. Študenti so med dodiplomskim študijem vključeni v likovno prakso in teoretično dejavnost. Likovno ustvarjalno delo na likovnih področjih risanje, slikanje, grafika in kiparstvo nadgrajujejo s spoznanji iz psihologije, pedagoške metodologije, izobraževalne tehnologije, informacijsko komunikacijske tehnologije, sociologije, filozofije, grafičnega oblikovanja, umetnostne zgodovine in likovne didaktike. Nadgrajujejo spoznanja s strokovnimi izbirnimi predmeti na področjih keramike, scenografije in lutkarstva, arhitekturnega oblikovanja, sodobnih likovnih praks in galerijske ter muzejske pedagogike.  Sinteza vseh teh znanj predstavlja podlago za razumevanje teoretičnega in praktičnega dela bodočega učitelja na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja. V okviru likovnodidaktičnih spoznanj si študenti razvijajo elementarne didaktične sposobnosti za razumevanje in uresničevanje nalog izobraževanja in vzgajanja v okviru pouka likovne vzgoje v osnovni ter likovnega snovanja v srednji šoli. Spoznavajo teoretsko ozadje likovne didaktike ter vlogi učitelja in učencev/dijakov, usvajajo posebnosti izvajanja likovnih nalog. Postopno uzaveščajo učne operacije, procese in strategije za sodoben pouk likovne vzgoje, ki obsega specifičen proces učenja, v katerem se uresničujejo vsestranski cilji njihovega likovnoestetskega kultiviranja oz. celostnega likovnega razvoja – razvijanje individualnih likovnih zmožnosti. Študenti spoznajo, da je učni proces likovne vzgoje načrtna dejavnost učitelja za učence/dijake, usmerjena k doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev, za katere se je pri izvajanju pouka po načelih, pravilih ter zakonitostih likovnodidaktične teorije nujno pripraviti.

 

Na predavanjih, seminarjih in vajah pridobijo študenti teoretično podlago za aplikacijo likovnodidaktičnih zakonitosti, načel in postopkov za osvetljevanje temeljnih prvin likovnega vseživljenjskega učenja, na praktičnem pedagoškem usposabljanju pa z učenci/dijaki v vzgojno-izobraževalnem procesu udejanjajo spoznanja – sporočajo razumevanje likovnopedagoškega dela.

 

Usvojena likovnodidaktična znanja in spretnosti, pridobljene z likovno prakso na dodiplomskem študiju likovne pedagogike, lahko študenti poglabljajo in razširjajo na magistrskem in doktorskem študiju likovne pedagogike. V okviru tega programa se izoblikujejo strokovnjaki s širokimi likovnimi in pedagoškimi izkušnjami ter z izrazitimi raziskovalnimi sposobnostmi na področju likovnopedagoške znanosti.

 

Program je usmerjen v raziskovalno delo študenta na področju umetniške in znanstveno pedagoške dejavnosti. Na področju znanstvene dejavnosti študent razvija in odkriva nova spoznanja o poučevanju/učenju otrok in mladostnikov pri pouku likovne vzgoje in likovnega snovanja ter pri izvenšolskih likovnih dejavnostih v predšolski dobi ter v obdobju obiskovanja osnovne in srednje šole. Ob raziskovanju likovne in pedagoške problematike študent interdisciplinarno povezuje dosežke domače in tuje likovne didaktike, splošne didaktike, razvojne psihologije, zgodovine likovne umetnosti ter tudi drugih področij, katerih vsebina je povezana z likovno in pedagoško problematiko. Vsi pridobljeni rezultati kot izsledki raziskav so pomembni za študente likovne pedagogike in učitelje v praksi, za njihovo razumevanje poteka izvajanja pouka likovna vzgoje v različnih učnih procesih in okoljih ter za ovrednotenje predloga modela poučevanja, ki jim pomaga pri razumevanju likovne problematike oz. obravnavanju likovnih vsebin pri pouku likovne vzgoje in likovnega snovanja. Pripomore tudi h kompleksnejšemu vpogledu in pojasnjevanju vplivanja različnih dejavnikov na ravnanje učiteljev pri poučevanju učencev. Tako se lahko oblikujejo nadaljnje smernice za različne oblike in vsebine strokovnega spopolnjevanja, prilagojene potrebam učiteljev v različnih učnih procesih in nastajanju nove strokovne literature. Poleg tega se lahko oblikujejo tudi nove baze znanj in priporočil o učinkovitem poučevanju, s poudarkom na dobri praksi poučevanja.

Razvoj

Disciplinarni razvoj, rastoče mednarodno sodelovanje, spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji ter različni drugi vsebinski in formalni dejavniki pogojujejo sprotno prenavljanje strokovnih dognanj na vseh ravneh likovno pedagoške prakse, zato daje Oddelek za likovno pedagogiko velik poudarek stalni strokovni posodobitvi znanja. Vsako leto pripravi seminarje v okviru programov za stalno strokovno spopolnjevanje, namenjeno učiteljem likovne vzgoje, ki poučujejo v različnih vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole, in učiteljem likovne umetnosti na različnih srednješolskih programih. Osnovni cilj te dejavnosti je obdržati stik z učitelji v neposredni praksi in jim približati novosti na likovno strokovnem in pedagoškem področju in jim nuditi tudi strokovno svetovanje.

 

Prenovljeni program sledi tradiciji vzporednega modela študija štiriletnega dodiplomskega študija in usposablja študente za neposredno poučevanje v osnovni šoli, srednji šoli in drugih zavodih ter s svojo enopredmetno programsko ponudbo pokriva potrebe šol in zavodov. Ker temelji program na mednarodni primerjavi pedagoških študijev in upošteva skupne poteze študijskih programov v mednarodnem prostoru, ob tem pa ohranja splošno in kulturno tradicijo naših krajev – nanje se naslanjajo tudi nacionalni šolski kurikuli – mogoča evropsko mobilnost.Izvedba vseh predmetov bo kontinuirana, znotraj letnika se predmeti delijo na semestrske enote, kar povečuje možnost mobilnosti študentov. Neovirano mobilnost študentov omogoča tudi vrednotenje študijskih aktivnosti in preverjanje študijskih dosežkov s kreditnimi točkami. V programu se interdisciplinarno povezujejo vsi predmeti temeljnega pedagoškega študija s predmeti stroke teoretične in praktične narave (horizontalna in vertikalna povezanost) ter omogočajo strokovno in pedagoško usposobljenost študentov – diplomanti pridobijo široke pedagoške in likovne kompetence. Poglabljanje in razširjanje likovnega in pedagoškega znanja oz. kvalitetno dograjevanje kompetenc pa omogočajo izbirni predmeti stroke ter splošni izbirni predmeti v okviru Pedagoške fakultete in drugih fakultet Univerze v Ljubljani ter drugih univerz. Študijski program Likovna pedagogika temelji na načelih evropskega visokošolskega prostora in tako odpira vse možnosti tudi mobilnosti visokošolskih učiteljev ter njihovo sodelovanje na umetniškem in znanstvenem področju.

Umetniško delo

Umetniško delo na Oddelku za likovno pedagogiko poteka individualno kot nadaljevanje osebnih likovnih raziskav posameznih učiteljev, ki jih vključujejo v delo s študenti in posredujejo učiteljem na seminarjih za njihovo strokovno spopolnjevanje. Oddelek likovne pedagogike skrbi tudi za galerijo PEF.

Znanstveno raziskovanje in mednarodno sodelovanje

Posodabljanje znanja danes zagotovo ne bi bilo mogoče brez znanstvenega raziskovanja učiteljev ter mednarodnega sodelovanja, ki omogoča spremljanje novosti, pridobivanje novih izkušenj in tudi posredovanje domačih dognanj in izkušenj na tuje. Člani Oddelka za likovno pedagogiko aktivno sodelujejo na mednarodnih konferencah, simpozijih in pri publikacijah v okviru različnih mednarodnih organizacij. Predvsem pomembno je sodelovanje v Insei – Mednarodnem združenju za likovno pedagogiko (International Society for Education Through Art) pod okriljem Unesca. Mednarodno povezovanje se izraža tudi v skupnih projektih. Med temi lahko posebej omenimo izmenjave študentov in profesorjev z Oddelkom za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze Komenskega v Bratislavi na Slovaškem ter Pedagoške fakultete v Zagrebu, Pedagoške akademije v Celovcu in sodelovanje z Univerzo v Grazu, Avstrija.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri