Oddelek za predšolsko vzgojo

Oddelek za predšolsko vzgojo sodi med mlajše oddelke Pedagoške fakultete. Delovati je začel leta 1984, ko smo začeli izvajati dveletni višješolski program izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok. Leta 1995 je bil sprejet in prvič izveden triletni program Predšolska vzgoja. Na Oddelku za predšolsko vzgojo je zaposlenih dvaindvajset visokošolskih učiteljev in učiteljic, sodelavcev in sodelavk, v študijskem programu pa sodelujejo tudi učitelji in sodelavci iz drugih oddelkov PEF.

 

Ob heterogenosti znanstvenih in umetniških področij, s katerimi se ukvarjamo visokošolski učitelji in sodelavci na oddelku, so raznolika tudi področja znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti. Poleg raziskav v okviru magistrskega in doktorskega študija ter raznolikih umetniških dejavnosti sta v preteklosti potekala v slovenskih vrtcih dva raziskovalna projekta:

  • Vizualno opismenjevanje in ustvarjanje – procesno razvojni model likovne edukacije v vrtcih, Igra – gibanje in razvoj in
  • obsežen projekt financiran s pomočjo Evropskega socialnega sklada: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 2008-2013.

Članice in člani oddelka

Članice in člani Oddelka za predšolsko vzgojo (nekateri so hkrati tudi člani drugih oddelkov) so:

 

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Marcela Batistič Zorec docentka
Petra Brdnik Juhart asistentka
dr. Vesna Geršak docentka
dr. Jera Gregorc izredna profesorica
Alenka Humar Resnik asistentka
dr. Helena Korošec   višja predavateljica
dr. Tomaž Petek izredni profesor
dr. Uršula Podobnik Višja predavateljica
dr. Darija Skubic docentka
Alenka Vidrih docentka
Iztok Vilič učitelj veščin
UPOKOJENI SODELAVCI ODDELKA
Matjaž Jaklin predavatelj

Poslanstvo

Poslanstvo oddelka je izobraževanje in izpopolnjevanje na področju predšolske vzgoje ter raziskovanje na tem področju. Gre za izrazito heterogeno področje, pri katerem se med seboj interdisciplinarno povezujejo različne znanstvene in umetniške vede. Veliko pozornosti posvečamo timskemu sodelovanju med učitelji oz. sodelavci pri pedagoškem in raziskovalnem delu ter spodbudni klimi, ki je po našem prepričanju zelo pomembna za uspešno izobraževanje bodočih vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok. Članice in člani oddelka smo aktivno vključeni tudi v razvoj predšolske vzgoje in zboljševanje kakovosti pedagoškega dela v slovenskih vrtcih.

Študij PV na 1. stopnji

V triletnem visokem strokovnem programu predšolska vzgoja se izobražujejo bodoči vzgojitelji in vzgojiteljice predšolskih otrok, ki se lahko po končanem študiju zaposlijo v vrtcih, prvem razredu devetletne osnovne šole ter v drugih inštitucijah, ki se ukvarjajo z mlajšimi otroki. Cilj študija je usposobiti študente za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z mlajšimi otroki. Želimo izobraziti široko razgledane vzgojitelje in vzgojiteljice, ki bodo znali komunicirati z otroki in odraslimi, občutljivo zaznavati in reševati strokovne probleme ter kritično analizirati in vrednotiti svoje delo.

 

Vsako leto vpišemo približno 90 študentov v redni študij ter 60 v izredni študij, za katerega je iz leta v leto večje zanimanje. Od študijskega leta 2000/2001 razpisujemo prilagojeni program 3. letnika, ki je namenjen diplomantkam in diplomantom dvoletnega višješolskega programa vzgojitelj predšolskih otrok (VPO) in v katerega se študentje vpisujejo v skladu s pogoji za prehode med različnimi vrstami programov. Poteka le kot izredni študij.

Študij PV na 2. stopnji

Drugostopenjski študij je zasnovan modularno, v njem je še večji poudarek na interdisciplinarnosti, konceptualnih vprašanjih vzgoje in izobraževanja ter razvoju sposobnosti za raziskovanje. Magistrski študij temelji na delu v manjših skupinah in upoštevanju individualnih študijskih potreb in interesov podiplomskih študentov.

 

Študentke in študneti se bodo usposabljali za razvoj sistema predšolske vzgoje na nacionalni ravni - pri oblikovanju razvojnih politik, strokovnih standardov in etičnih merilih stroke.

 

Diplomantke in diplomati bodo usposobljeni za raziskovanje, vodenje in razvoj kakovosti vrtcev ter za specialno-didatkična področja.

Izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje

Od leta 2004/05 izvajamo tudi program Izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje, ki je namenjen diplomantom nekaterih drugih univerzitetnih programov fakultet in umetniških akademij, ki se želijo usposobiti za pedagoško delo s predšolskimi otroki. Učitelji oddelka sodelujemo v modulih za vzgojitelje predšolskih otrok ter modulih za učiteljice in vzgojiteljice v 1. razredu devetletke. Smo nosilci ali sodelavci številnih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki jih organizira Pedagoška fakulteta UL ali drugi zavodi in organizacije.

 

Ker je v programu predšolska vzgoja precejšen delež namenjen praktičnemu usposabljanju, sodeluje oddelek z mnogimi vrtci po Sloveniji ter s strokovnimi združenji in inštitucijami na področju predšolske vzgoje. Sodelujemo tudi z oddelki za predšolsko vzgojo drugih slovenskih fakultet – Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem.

Mednarodno sodelovanje

Posebno pozornost namenjamo izmenjavi učiteljev in študentov v programih VŽU ERASMUS, članstvu v mednarodnih združenjih, aktivni udeležbi na konferencah in drugih strokovnih srečanjih. Pri izmenjavi učiteljev sodelujemo tudi z Učiteljsko akademijo v Zagrebu (sporazum med fakultetama), Učiteljsko akademijo iz Splita in Umetniško akademijo Osijek na Hrvaškem.

 

Posamezniki so vključeni tudi v nekaj mednarodnih projektov: Pollen – Vključevanje javnosti v trajnostni razvoj naravoslovnega izobraževanja v Evropi, Sophia (Commenius) – naravoslovno izobraževanje od vrtca do srednje šole, E-creches – elektronsko učenje za potrebe strokovnih delavcev v vrtcih.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri