Objave raziskovalcev 2011

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

 

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko. A new impetus for European cooperation in vocational education and training : a ˝combat" curriculum design. V: Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách : strategie technického vzdělávání v reflexi doby. V Ústí nad Labem,: Fakulta výrobních technologií a managementu, 2011, str. 69-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 8828745]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko. Competence modelling on solid waste management : COMBAT. V: STRACKE, Christian M. (ur.). Competence modelling for vocational education and training : innovations for learning and development. [Herzogenrath]: Shaker, cop. 2011, str. 71-81. [COBISS.SI-ID 8962377]

VITOMIR BABIČ [33819]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BABIČ, Vito. Zakaj uk naravoslovja ne more biti zgolj zabava - gimnazijske izkušnje. Obz. mat. fiz., 2011, letn. 58, št. 5, str. 189-194. [COBISS.SI-ID 16158553]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. REBOLJ, Vanda (ur.), KUKMAN, Iztok (ur.), BABIČ, Vito (ur.). Fizikalna enciklopedija. Tržič: Učila, 2000-2001. ISBN 961-233-317-3. ISBN 961-233-316-5. ISBN 961-233-352-1. ISBN 961-233-353-X. ISBN 961-233-354-8. ISBN 961-233-356-4. ISBN 961-233-355-6. ISBN 961-233-356-4. [COBISS.SI-ID 106770688]

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals with a wood model. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 241-248, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572528. [COBISS.SI-ID 8818761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood as an analogue of liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8707401]

3. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Studying anisotropy with wood and microwaves. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 133. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1084.pdf. [COBISS.SI-ID 8879945]

4. BAJC, Jure. Mavrica za osnovnošolce. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 34. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8884553]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. BAJC, Jure. Verižni eksperiment. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 30. [COBISS.SI-ID 16115801]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. BAJC, Jure. National assessment of knowledge of physics after finishing primary school : important information for physics teachers : poster na konferenci BSS2011, Niš, 19. avg. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8887113]

BARBARA BAJD [01963]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BAJD, Barbara, BRVAR, Petra. Srečanje z mikroorganizmi v vrtcu. Naravosl. solnica, jesen 2011, letn. 16, št. 1, str. 6-11, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/740. [COBISS.SI-ID 9070665]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BAJD, Barbara. Vpliv projektů eko-školy a zdravá škola na výchovu k odpovědnému vztahu žáků záklaních škol k životn prostředí = The influence of the eco-school and healthy school projects on environmentally responsible behaviour of primary school pupils. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.), JANDA, Miroslav (ur.). 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21, Brno, 27.-29. června 2011. Anotace : výzkumný záměr MSM0021622421 : research plan MSM0021622421. Brno: Pedagogická fakulteta Masarykovy univerzity, 2011, str. 5. [COBISS.SI-ID 8838729]

3. TORKAR, Gregor, BAJD, Barbara. Studentské hodnocení působení učitelů v problematice udržitelného rozvoji a klimatických změn = Student views on the acceptability of academics' value-related statements about sustainable development and climate change. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.), JANDA, Miroslav (ur.). 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21, Brno, 27.-29. června 2011. Anotace : výzkumný záměr MSM0021622421 : research plan MSM0021622421. Brno: Pedagogická fakulteta Masarykovy univerzity, 2011, str. 65-66. [COBISS.SI-ID 2577403]

4. BAJD, Barbara. Poučevanje evolucije človeka. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 62-63. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8885321]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. BAJD, Barbara, LEŠČANEC, Tina. The influence of the eco-school and healthy school projects on environmentally responsible behaviour of primary school pupils. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Education and healthcare, (School and health 21, 2011). 1st ed. Brno: MSD: Masarykova univerzita, cop. 2011, str. 79-85. http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2011/40/texty/eng/07_bajd_lescanec_ENG.pdf. [COBISS.SI-ID 9253705]

6. BAJD, Barbara, VERBOVŠEK BREČKO, Manica. Pre-school children's conceptions about skin. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Health literacy through education, (School and health 21, 2011). 1st ed. Brno: MSD: Masarykova univerzita, cop. 2011, str. 227-234. http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2011/39/texty/eng/24_bajd_verbovsekbrcko_ENG.pdf. [COBISS.SI-ID 9253193]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

7. BAJD, Barbara. Daniel Loxton: Evolucija, kako smo nastali mi in vsa živa bitja, prevod Metka Kralj, izdala Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2009, 56 strani. Naravosl. solnica, pomlad/poletje 2011, letn. 15, št. 3/4, str. 39, ilustr. [COBISS.SI-ID 8821833]

8. BAJD, Barbara. Iz založb. Naravosl. solnica, jesen 2011, letn. 16, št. 1, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 9072713]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

9. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor, SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 2 zv. (56; 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 255836672]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

10. BAJD, Barbara, PRAPROTNIK, Luka (ur.). Darwinovo življenje in delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Tehniški muzej Slovenije, 2011. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8720457]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

11. ARTAČ, Sonja. Biologija : praktikum za terensko delo : vsebinski sklopi: gozd, reka, travnik, mestni gozd oz. park, kraške jame in živalski vrt : [za gimnazije in srednje strokovne šole]. 1. natis. Celovec: Mohorjeva, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0639-2. [COBISS.SI-ID 258440448]

12. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja, SKUBIC, Darija (ur.). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-519-8. ISBN 978-961-241-557-0. ISBN 978-961-241-572-3. [COBISS.SI-ID 254916608]

 

BOŠTJAN BAJŽELJ [29017]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan, BENČIČ, Urška. The effects of experiential pedagogical projects on children and youth with emotional and behavioural difficulties. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 29. [COBISS.SI-ID 8855881]

2. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Experiential pedagogy by working with social pedagogy students. V: POTIĆ, Srećko (ur.). Zbornik. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2011, str. 332. [COBISS.SI-ID 8759625]

MARCELA BATISTIČ ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Safe and stimulative climate and participation of children as the conditions of effective learning in preschool. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 82. [COBISS.SI-ID 8859721]

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Kakovost vrtcev : uporabnost, dileme in kritike koncepta kakovosti = Quality of preschools : applicability, dilemmas and critics of the quality concept. V: ZUPAN, Mojca (ur.), KOLAR, Mojca (ur.), ANTIČ, Suzana (ur.), RUPNIK, Martina (ur.). Vloga kakovosti vrtcev v oblikovanju ugleda mestne občine/lokalne skupnosti in širše : mednarodna konferenca, 18.-19. november 2011, Ljubljana, Slovenija : zbornik povzetkov. Ljubljana: Vrtec Trnovo, 2011, str. 4-5, 5. [COBISS.SI-ID 9019977]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Uvod. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 9121609]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Naše izkušnje po treh letih Reggio Emilia projekta in vizija slovenskih vrtcev. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 173-175. [COBISS.SI-ID 9123401]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, PROSEN, Simona. Priročnik za razvojno psihologijo v programu Predšolska vzgoja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2011. 75 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/553. [COBISS.SI-ID 9038409]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. V, 177 str., ilustr. ISBN 978-961-253-072-3. [COBISS.SI-ID 259046144]

7. Educa. Batistič-Zorec, Marcela (član uredniškega odbora 1991-2012). Kanal: Melior, 1991-. ISSN 0353-9369. [COBISS.SI-ID 23731202]

 

Pisec recenzij

8. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja, SKUBIC, Darija (ur.). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-519-8. ISBN 978-961-241-557-0. ISBN 978-961-241-572-3. [COBISS.SI-ID 254916608]

9. ANTIČ, Suzana, TRNAVČEVIČ, Anita, JERMAN, Janez. Sodoben vrtec - zadovoljni starši. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-270-076-8. [COBISS.SI-ID 257380608]

GREGOR BAVDEK [23565]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LANZILOTTO, Valeria, SANCHEZ-SANCHEZ, Carlos, BAVDEK, Gregor, CVETKO, Dean, LOPEZ, Maria F., MARTIN-GAGO, José A., FLOREANO, Luca. Planar growth of pentacene on the dielectric Ti)2(110 surface. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 2011, vol. 115, str. 4664-4672, doi: 10.1021/jp111011z. [COBISS.SI-ID 2315620]

2. STROJNIK, Martin, OMERZU, Aleš, MAJKIĆ, Aleksej, MIHAILOVIĆ, Peter M., LUKAN, Junos, BAVDEK, Gregor, BRATINA, Gvido, CVETKO, Dean, TOPOLOVŠEK, Peter, MIHAILOVIĆ, Dragan. Ionization energy and energy gap structure of MoSI molecular wires : Kelvin probe, ultraviolet photoelectron spectroscopy, and cyclic voltammetry measurements. Langmuir, 2011, vol. 27, issue 8, str. 4296-4299, doi: 10.1021/la1050767. [COBISS.SI-ID 24550695]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. STROJNIK, Martin, OMERZU, Aleš, MAJKIĆ, Aleksej, MIHAILOVIĆ, Peter M., LUKAN, Junos, BAVDEK, Gregor, FILIPIČ, Tatjana, BRATINA, Gvido, CVETKO, Dean, TOPOLOVŠEK, Peter, KOPAČ, Janez, MIHAILOVIĆ, Dragan. Valence band and energy gap of MoSI molecular wires. V: Transition metal chalcogenide and halide nanostructures 2011 : TMCN2011 : June 6-8, 2011, Lausanne, Switzerland. Lausanne: École Polytechnique Fédérale, 2011. [COBISS.SI-ID 24825383]

URŠKA BENČIČ [34798]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan, BENČIČ, Urška. The effects of experiential pedagogical projects on children and youth with emotional and behavioural difficulties. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 29. [COBISS.SI-ID 8855881]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. BENČIČ, Urška, FARKAŠ, Manca. Skozi igro do doživetja (doživljajska pedagogika v vzgojnem zavodu). V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 8991049]

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Lifelong learning and professional development of professionals in education. The learning teacher journal, 2011, vol. 5, no. 1, str. 3-18. [COBISS.SI-ID 8743753]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, IVANČIČ FAJFAR, Monika. Uvodnik. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), IVANČIČ FAJFAR, Monika (ur.). Vrtec in lokalno okolje : priročnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 3. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_vrtec_in_lokalno%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8961097]

3. BERČNIK, Sanja. Značilnosti lokalnega okolja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), IVANČIČ FAJFAR, Monika (ur.). Vrtec in lokalno okolje : priročnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 35. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_vrtec_in_lokalno%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8964169]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Preschool teachers about introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education : predavanje na 13th Annual International Conference, Athens, 23.-26. 5. 2011. Athens, 2011. [COBISS.SI-ID 3767214]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), IVANČIČ FAJFAR, Monika (ur.). Vrtec in lokalno okolje : priročnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2011. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-253-068-6. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_vrtec_in_lokalno%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 257574912]

MARJA BEŠTER [06379]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BEŠTER, Marja. Sporazumevalna zmožnost - eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, št. 3/4, str. 111-130. [COBISS.SI-ID 9328457]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. BEŠTER, Marja. Pismenost v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli (1998) in njegovi posodobljeni različici (2008). V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 46-58, 500-501. [COBISS.SI-ID 9059913]

3. BEŠTER, Marja, POTOČNIK, Nataša. Usposobljenost študentov razrednega pouka za poučevanje slovenskega jezika. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 137-160. [COBISS.SI-ID 9096777]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. BEŠTER, Marja. Kako smo iskali snov, iz katere je narejena naša duša. V: PIRIH SVETINA, Nataša (ur.). Povezani s slovenščino : Pošopis za 30 let. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 18-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 46037602]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ-ORTAR, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 6, DVD k učnemu kompletu za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. 1., posodobljena izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 1 video DVD, zvok, barve. ISBN 978-961-271-132-0. [COBISS.SI-ID 257735168]

6. KRIŽAJ-ORTAR, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca, VEROVNIK, Ivo, BERC-PRAH, Dubravka (ur.). Na pragu besedila 4 : DVD k učbeniku in delovnemu zvezku za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 1 video DVD (ca 163 min), barve, zvok. ISBN 978-961-271-131-3. [COBISS.SI-ID 257631744]

7. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ-ORTAR, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9, DVD k učnemu kompletu za slovenščino v 9. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 1 video DVD (ca 14 min), zvok, barve. ISBN 978-961-271-133-7. [COBISS.SI-ID 257285888]

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. BEŠTER, Marja, KRIŽAJ-ORTAR, Martina, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 4, Priročnik za učitelje za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. ISBN 978-961-271-190-0. http://www.srednja.net. [COBISS.SI-ID 257631232]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Bešter-Turk, Marja (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-2010. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

 

Komentor pri magistrskih delih

10. PERGAR, Saša. Opismenjevanje v slovenščini kot osnova za opismenjevanje v tujem jeziku : magistrska naloga. Ljubljana: [S. Pergar], 2011. VI, 120 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 48658786]

 

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Children's literature in South-East Europe. CLCWeb (Edmont.). Online ed., Mar. 2011, vol. 13, issue 1. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss1/10. [COBISS.SI-ID 8734537]

2. BLAŽIČ, Milena. Izvirnost v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, št. 1/2, str. 73-86. [COBISS.SI-ID 9172297]

 

1.04 Strokovni članek

3. BLAŽIČ, Milena. Niko Grafenauer - sodobni mladinski klasik. Sodobnost, sep. 2011, letn. 75, št. 9, str. 1204-1210. [COBISS.SI-ID 8928073]

4. BLAŽIČ, Milena. Problematičen izbor knjig : Cankarjevo priznanje 2011/12. Vzgoja (Ljubl.), dec. 2011, letn. 13, št. 4, str. 10-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 9067849]

5. BLAŽIČ, Milena. Besedila s pornografsko udeležbo otrok in za otroke v učnih načrtih za slovenščino : študij primera Vitan Mal. Vzgoja (Ljubl.), jun. 2012, letn. 14, št. 2, str. 28-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 9254985]

6. BLAŽIČ, Milena, ŠTEFAN, Anja. Branja in pripovedovanja mladinske književnosti. V: VODOPIVEC, Ines (ur.). Zgodovina knjige in bralne kulture na Slovenskem, (Knjižnica, letn. 55 (2012), št. 4). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2011, dec. 2011, letn. 55, št. 4, str. 121-132. http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1104/Blazic-Mileva_Stefan.pdf. [COBISS.SI-ID 9149257]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. BLAŽIČ, Milena. Podobe družin v kratki sodobni pravljici. V: SMOLE, Vera (ur.). Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 138-142. [COBISS.SI-ID 46118242]

8. BLAŽIČ, Milena. Slovenske pravljičarke - študija primera Elze Lešnik. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Maribor, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011, str. 133-137. [COBISS.SI-ID 8966985]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

9. BLAŽIČ, Milena. Poučavanje dječje književnosti u predškolskim ustanovama i osnovnoj školi u Sloveniji = Teaching children's literature in preschool and primary school in Slovenia. V: BEŽEN, Ante (ur.), MAJHUT, Berislav (ur.). Kurikul ranog učenja hrvatskog/materinskog jezika : knjižica sažetaka : book of abstracts. Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja: = European Center for Advanced and Systematic Research: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2011, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 9012809]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. BLAŽIČ, Milena. Podoba otroka pri Pohlinu. V: OREL, Irena (ur.). Jezikovno in jezikoslovno delo o. Marka Pohlina (1735-1801) : novi pogledi na filološko zapuščino začetnika knjižnega preroda : ob osemdesetletnici prof. dr. Martine Orožen in petinosemdesetletnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča : povzetki referatov : mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana, 20. oktober 2011. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko, 2011, str. 9. [COBISS.SI-ID 8992329]

11. BLAŽIČ, Milena. Intertekstualnost v mladinskih delih Kristine Brenkove. V: LAVRENČIČ VRABEC, Darja (ur.), JAMNIK, Tilka (ur.), MLAKAR, Ida (ur.), PEČNIK, Erika (ur.), ZADRAVEC, Vojko (ur.). Obdarovanja. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2011, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 8756297]

12. BLAŽIČ, Milena. Trivialni in popularni žanri v mladinski književnosti in onkraj = Trivial and popular genres in young adult literature and beyond. V: JEREB, Robert (ur.). Popularni žanri v slovenski književnosti : znanstveni simpozij, posvečen pisatelju in idrijskemu rojaku Damirju Feiglu, Gimnazija Jurija Vege Idrija, 3. marec 2011. Idrija: Mestna knjižnica in čitalnica, 2011, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 8718409]

13. BLAŽIČ, Milena. Različni teoretični pogledi na model ljudske pravljice - motiv Pepelke. V: BURKELJCA, Sabina (ur.), GROBIN, Tjaša (ur.). Projekt Comenius Regio : bibliopreventiva : [članki, dokumenti, fotografije]. Domžale: Občina, 2011, str. 52. [COBISS.SI-ID 8854089]

14. BLAŽIČ, Milena. Social empathy in Slovenian children's literature. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 5. [COBISS.SI-ID 8854345]

15. BLAŽIČ, Milena. Recepcija sodobnega hrvaškega mladinskega klasika Grigorja Viteza na Slovenskem (1955-2010) = Reception of Croatian modern children's classic Grigor Vitez in Slovenia (1955-2010). V: Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza : knjiga sažetaka = book of abstracts. Zagreb: Filozofski fakultet ... [etc.], 2011, str. 63. [COBISS.SI-ID 9043785]

16. BLAŽIČ, Milena. Pomen pravljic v predšolskem obdobju in vpliv na otrokov razvoj = The importance of folktales in preschool and influence to child development. V: ZUPAN, Mojca (ur.), KOLAR, Mojca (ur.), ANTIČ, Suzana (ur.), RUPNIK, Martina (ur.). Vloga kakovosti vrtcev v oblikovanju ugleda mestne občine/lokalne skupnosti in širše : mednarodna konferenca, 18.-19. november 2011, Ljubljana, Slovenija : zbornik povzetkov. Ljubljana: Vrtec Trnovo, 2011, str. 23, 25-26. [COBISS.SI-ID 9020233]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

17. BLAŽIČ, Milena. Max Lüthi in literarnoteoretično preučevanje pravljic : spremna beseda. V: LÜTHI, Max. Evropska pravljica : forma in narava. Ljubljana: Sophia, 2011, str. 183-196. [COBISS.SI-ID 9251913]

18. BLAŽIČ, Milena. Meddisciplinarni pogled na pravljice - študij primera deklice brez rok (ATU 510). V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 53-59. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Blazic.pdf. [COBISS.SI-ID 9019209]

19. BLAŽIČ, Milena. Medmedijski projekt - slovenska mladinska književnost na spletu. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 61-67. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Blazic2.pdf. [COBISS.SI-ID 9019465]

20. BLAŽIČ, Milena. Obravnava slikanice pri književnem pouku v osnovni šoli. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 161-180. [COBISS.SI-ID 9097033]

21. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza slovenskih in čeških ljudskih pravljic - Božena Němcová, Manica Koman in Lea Fatur. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.). Vzájemným pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století : monografie : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju : monografija, (Publikace slovanské knihovny, 68). Praha: Národní knihovna České Republiki - Slovanská knihovna, 2011, str. 101-113. [COBISS.SI-ID 9120329]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

22. BLAŽIČ, Milena, PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Nekaj besed o zgodbah. V: HADLER, Tara, KERMAUNER, Aksinja. Gradim svet iz besed : zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2010/11. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 8806985]

23. BLAŽIČ, Milena. Zbirka arabskih pravljic Tisoč in ena noč ter Bagdadski tatič. Lutkovno gledališče Ljubljana, 2010/2011, str. 5-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 8741449]

24. BLAŽIČ, Milena. Literarna in likovna umetnost, besedna in nebesdna besedila. V: BLAŽIČ, Milena (ur.). Slikopesmi : [izbor pesmi za (ne)besedno branje za mlade+]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011, str. 81-87. [COBISS.SI-ID 8970057]

 

1.22 Intervju

25. BLAŽIČ, Milena. Knjigi sta predvsem prezahtevni. Delo (Ljubl.), 29. sep. 2011, leto 53, št. 226, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 8935241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

26. BLAŽIČ, Milena, VIŽINTIN, Marijanca Ajša (ur.). Branja mladinske književnosti : izbor člankov in razprav. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 324 str., ilustr. ISBN 978-961-253-059-4. [COBISS.SI-ID 257759744]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

27. BLAŽIČ, Milena. Sodobno poučevanje - književnost in mediji : predavanje na mednarodni konferenci Sodobni pristopi poučevanja novih generacij, Ljubljana, 1. dec. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9050441]

 

3.25 Druga izvedena dela

28. BLAŽIČ, Milena, ŠTEFAN, Anja. Branja in pripovedovanja mladinske književnosti : predavanje v sklopu cikla Zgodovina knjige in bralna kultura na Slovenskem, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 21. sep. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8925513]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

29. BLAŽIČ, Milena (ur.). Slikopesmi : [izbor pesmi za (ne)besedno branje za mlade+]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-271-144-3. [COBISS.SI-ID 256976640]

30. Preverjanje in ocenjevanje. Blažić, Milena (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

31. NOVAK, Petra. Zastopanost ljudskega slovstva v učnih načrtih in učbenikih na predmetni stopnji osemletne in devetletne osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Novak], 2011. 270 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 258880256]

 

Zbiratelj

32. Novi svet iz besed 8 : berilo za 8. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 256977152]

 

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. ZGONIK, Nadja, BRATUŠA, Mirko. Global Emotional Warming : Republic of Slovenia : Heaters fot hot feelings. V: CURIGER, Bice. Illuminations : 54.Esposizione Internazionale d'Arte : La Biennale di Venezia = 54th International Art Exhibition. [Venezia]: Marsilio Editori, 2011, 2011, str. 436. [COBISS.SI-ID 2973294]

 

1.22 Intervju

2. BRATUŠA, Mirko. Ničesar ne moreš opaziti zunaj sebe, če prej ne odkriješ v sebi. Delo (Ljubl.), 26. feb. 2011, letn. 53, št. 47, ilustr. [COBISS.SI-ID 8699721]

3. BRATUŠA, Mirko. Hipokriti korakajo v Benetke. Dnevnik, 21. maj 2011, letn. 61, št. 116, portret. http://www.dnevnik.si/objektiv/vec_vsebin/1042446237. [COBISS.SI-ID 8786761]

4. BRATUŠA, Mirko. Ironijo prepoznavam, ko so stvari že narejene = I recognize the irony, when things are already made. Likov. besede, poletje 2011, št. 93, str. 26-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 8859977]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

5. BRATUŠA, Mirko, ZGONIK, Nadja (ur.). Corpi radianti per fervide sensazioni : La Biennale di Venezia, 54. Esposizione Internazionale d'Arte, Partecipazioni nazionali, Padiglione Sloveno, 2011, 4 giugnio - 30 ottobre 2011. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-23-1. [COBISS.SI-ID 255919360]

6. BRATUŠA, Mirko, ZGONIK, Nadja (ur.). Grelci za vroče občutke : La Biennale di Venezia, 54. Esposizione Internazionale d'Arte, Partecipazioni nazionali : [54. beneški bienale], Slovenski paviljon, 2011, 4. junij - 30. oktober 2011. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-22-4. [COBISS.SI-ID 255919104]

7. BRATUŠA, Mirko, ZGONIK, Nadja (ur.). Heaters for hot feelings : La Biennale di Venezia, 54. Esposizione Internazionale d'Arte, Partecipazioni nazionali : [54th International Art Exhibition], Slovenian pavilion, 2011, 4 June - 30 October 2011. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-24-8. [COBISS.SI-ID 255919616]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

8. BRATUŠA, Mirko, ZGONIK, Nadja. Mirko Bratuša. Heaters for hot feelings = sculpture instalation : Corpi radianti per fervide sensazioni = installazione delle sculture : Grelci za vroče občutke = kiparska instalacija : [Galerija A + A] : 04. 06. - 30. 10. 2011_ : Slovenian pavilion [La Biennale di Venezia, 54th International Art Exhibition]. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011. zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 2973806]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

9. 4L11 : zaključna razstava likovnih del študentov četrtega letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 8. jun. 2011 - 5. jul. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8802377]

10. Keramika : razstava del, nastalih pri izbirnem predmetu Keramika v 1. in 2. letniku LP : Galerija Pef, Ljubljana, 11. okt. - 4. nov. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8962633]

 

Umetnik

11. ČERČNIK, Irena (ur.). Sculpture today. Knj. 2. = Publication 2, Statues, figures and bodies : [22. 9.-13. 11. 2011]. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, 2011. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-93015-1-7. [COBISS.SI-ID 257538560]

ALENKA CEMIČ [11603]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. GREGORC, Jera, CEMIČ, Alenka. Prepletanje zdravega življenjskega sloga in subjektivnih teorij vzgojiteljic in otrok v vrtcu. V: HOČEVAR, Andreja (ur.), KOVAČ ŠEBART, Mojca (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.), ŠTEFANC, Damijan (ur.), VIDMAR, Tadej (ur.). Kakšno znanje hočemo? : vrtec, šola in koncepti znanja v sodobnem času : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca, Žalec, 13. in 14. maj 2011. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2011, str. 476-484. [COBISS.SI-ID 8790857]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2011/2012. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8980297]

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, DYDAK, Jerzy, SMREKAR, Jaka, VAVPETIČ, Aleš. Sublinear Higson corona and Lipschitz extensions. Houst. j. math., 2011, vol. 37, no. 4, str. 1307-1322. http://www.math.uh.edu/~hjm/Vol37-4.html. [COBISS.SI-ID 16135001]

2. BANAKH, Taras, CENCELJ, Matija, HRYNIV, Olena, REPOVŠ, Dušan. Characterizing compact Clifford semigroups that embed into convolution and functor-semigroups. Semigroup forum, 2011, vol. 83, no. 1, str. 123-133. http://dx.doi.org/10.1007/s00233-011-9319-5. [COBISS.SI-ID 15950681]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. CENCELJ, Matija. Fedorchuk, V. V.(RS-MOSCM): Subspace and addition theorems for extension and cohomological dimensions. A problem of Kuzminov. (English summary). - Mat. Vesnik 61 (2009), no. 4, 281-305. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2578508. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2578508.pdf. [COBISS.SI-ID 15987033]

4. CENCELJ, Matija. Yamazaki, Kaori: Monotone extenders for bounded c-valued functions. (English summary). - Studia Math. 199 (2010), no. 1, 17-22. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2652595. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2652595.pdf. [COBISS.SI-ID 15987545]

5. CENCELJ, Matija. Banakh, Taras; Valov, Vesko: Spaces with fibered approximation property in dimension n. (English summary). - Cent. Eur. J. Math. 8 (2010), no. 3, 411-420. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2653650. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2653650.pdf. [COBISS.SI-ID 15987289]

6. CENCELJ, Matija. Radul, T.(UKR-LVV-MM): On transfinite extension of asymptotic dimension. (English summary). - Topology Appl. 157 (2010), no. 14, 2292-2296. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2670505. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2670505.pdf. [COBISS.SI-ID 15987801]

 

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Slovenian pre-service teachers' conceptions about liquid crystals. Eurasia, 2011, vol. 7, no. 3, str. 173-180. http://www.ejmste.com/v7n3/EURASIA_v7n3_Pavlin.pdf. [COBISS.SI-ID 8876361]

2. BOBNAR, Jaka, SUSMAN, Katarina, PARSEGIAN, Vozken Adrian, RAND, Peter R., ČEPIČ, Mojca, PODGORNIK, Rudolf. Euler strut : a mechanical analogy for dynamics in the vicinity of a critical point. Eur. j. phys., 2011, vol. 32, str. 1007-1018, doi: 10.1088/0143-0807/32/4/014. [COBISS.SI-ID 2333796]

3. NOVOTNÁ, Vladimíra, GLOGAROVÁ, Milada, KAŠPAR, Miroslav, HAMPLOVÁ, Vera, GÓRECKA, Ewa, POCIECHA, Damian, ČEPIČ, Mojca. Reentrant orthogonal smectic-A phase below a tilted smectic-C phase in a chiral compound. Phys. rev., E Stat. nonlinear soft matter phys. (Print), 2011, vol. 83, no. 2, str. 020701-1-020701-4, doi: 10.1103/PhysRevE.83.020701. [COBISS.SI-ID 24594727]

4. GUO, Lingfeng, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca, GORNIK, Kristina. Ferroelectric behavior of orthogonal smectic phase made of bent-core molecules. Phys. rev., E Stat. nonlinear soft matter phys. (Print), 2011, vol. 84, no. 3, str. 031706-1-031706-8, doi: 10.1103/PhysRevE.84.031706. [COBISS.SI-ID 25228327]

5. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Water transport in trees - an artificial laboratory tree. Phys. Educ., May 2011, vol. 46, no. 3, str. 340-347, ilustr., doi: 10.1088/0031-9120/46/3/015. [COBISS.SI-ID 8781385]

6. LUM, Chia Yuee, ONG, Lye-Hock, ČEPIČ, Mojca. Transitions of smectic A to tilted phases in thin free standing films of liquid crystal. Sains malays., 2011, vol. 40, no. 1, str. 9-11. http://www.ukm.my/jsm/pdf_files/SM-PDF-40-1-2011/03%20Chia.pdf. [COBISS.SI-ID 8730441]

 

1.04 Strokovni članek

7. ČEPIČ, Mojca. Kako prenesti naravo v učilnico?. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 30-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 9069897]

 

1.05 Poljudni članek

8. ČEPIČ, Mojca. Kaj se zgodi s plastenko. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 4, str. 18. [COBISS.SI-ID 8693321]

9. ČEPIČ, Mojca. Igrajmo se z mavrično vzmetjo. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 5, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 8755529]

10. ČEPIČ, Mojca. Barve brez barvil : odgovor naloge. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 5, str. 20-22. [COBISS.SI-ID 8755785]

11. ČEPIČ, Mojca. Kaj se zgodi s plastenko : odgovor naloge. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 6, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 8788297]

12. ČEPIČ, Mojca. Še o plinih. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 2, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 9005897]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

13. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Phase transitions in the frame of mechanical model. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 38-41. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/07-03-Susman-K.pdf. [COBISS.SI-ID 8968009]

14. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Lap-tops, mobiles, iPods and liquid crystals. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 43-48. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/08-04-Cepic-M.pdf. [COBISS.SI-ID 8968265]

15. ČEPIČ, Mojca. Vsakodnevno življenje, naravoslovna metoda in fizikalne vsebine. V: ČEPIČ, Mojca (ur.). Posvet o poučevanju fizike, kemije in matematike, SAZU, 22. septembra 2010, (Zbirka Znanje kot vrednota, 2). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2011, str. 31-43. [COBISS.SI-ID 8966217]

16. YONG TAN, Teng, HOCK, Ong Lye, ČEPIČ, Mojca. What the theory says about the six layer periodic structures in antiferroelectric liquid crystals?. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 540; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 540, str. 69-74, doi: 10.1080/15421406.2011.568333. [COBISS.SI-ID 8819529]

17. LUM, Chia Yuee, HOCK, Ong Lye, ČEPIČ, Mojca. Influence of chiral interactions on smectic phases in free-standing films. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 546; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 546, str. 195-201, doi: 10.1080/15421406.2011.571155. [COBISS.SI-ID 8819785]

18. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model for phase transitions in smectics. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 233-240, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572527. [COBISS.SI-ID 8818505]

19. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals with a wood model. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 241-248, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572528. [COBISS.SI-ID 8818761]

20. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. How to teach liquid crystals. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 255-261, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572774. [COBISS.SI-ID 8818249]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

21. ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals in education. V: MARJANOVIĆ, Milosav (ur.). Book of abstracts. Belgrade: SASA, 2011, str. 42-43. http://www.sanu.ac.rs/english/Odbor-obrazovanje/BookOfAbstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 8982601]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

22. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on fabrication of cells for demonstrating the properties of liquid crystals in school. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8708681]

23. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model of phase transition in liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8707913]

24. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Model conoscope. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8708169]

25. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Module about liquid crystals at different levels of education. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, [1] str. [COBISS.SI-ID 8707657]

26. ČEPIČ, Mojca, YONG TAN, Teng, SUSMAN, Katarina, HOCK ONG, Lye. Prerequisites for the six layer periodic structures in antiferroelectric liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8708425]

27. ČEPIČ, Mojca. Which physics for and by liquid crystals?. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8707145]

28. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood as an analogue of liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8707401]

29. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments for demonstration of liquid crystals properties. V: DIVJAK, Saša (ur.). Joint MPTL and HSCI conference : booklet. Ljubljana: MPTL´16: HSCI 2011, 2011, str. 34. http://194.249.18.139/mptl_hsci/images/stories/booklet_mptl_hsci.pdf. [COBISS.SI-ID 8938057]

30. ČEPIČ, Mojca. New materials - liquid crystals - what to learn about them?. V: DIVJAK, Saša (ur.). Joint MPTL and HSCI conference : booklet. Ljubljana: MPTL´16: HSCI 2011, 2011, str. 43-44. http://194.249.18.139/mptl_hsci/images/stories/booklet_mptl_hsci.pdf. [COBISS.SI-ID 8938313]

31. ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals go to school : foreword. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 130. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1133.pdf. [COBISS.SI-ID 8879177]

32. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments with liquid crystals. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 131. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1081.pdf. [COBISS.SI-ID 8879433]

33. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. How to explain the conoscopic figures. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 132. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1090.pdf. [COBISS.SI-ID 8879689]

34. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Studying anisotropy with wood and microwaves. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 133. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1084.pdf. [COBISS.SI-ID 8879945]

35. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. The role of analogies and models in understanding a concept of phase transition. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 134. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1176.pdf. [COBISS.SI-ID 8880201]

36. ČEPIČ, Mojca. Tekoči kristali v poučevanju ali kako krepiti naravoslovne kompetence z vpeljavo novih vsebin = Liquid crystals in education or how to develop scientific competencies by introduction of new topics. V: GRUBELNIK, Vladimir (ur.). Zbornik povzetkov. V Mariboru: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011, str. 32. [COBISS.SI-ID 8925769]

37. ČEPIČ, Mojca. Narava v učilnici ali kako "zgraditi" model. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 33. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8884297]

38. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Vidni in nevidni tokovi. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 74, ilustr. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8885833]

39. PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Svetloba : energija in barve. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 76, ilustr. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8886345]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

40. ČEPIČ, Mojca. Beseda urednice. V: ČEPIČ, Mojca (ur.). Posvet o poučevanju fizike, kemije in matematike, SAZU, 22. septembra 2010, (Zbirka Znanje kot vrednota, 2). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2011, str. 7-11. [COBISS.SI-ID 8965961]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

41. ČEPIČ, Mojca. Jih potrebujemo ali ne : štipendije za prihodnje učitelje. Šol. razgl., 7. jan. 2011, letn. 62, št. 1, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 8639561]

42. ČEPIČ, Mojca. Res preskok v kakovosti? : e-učbeniki. Šol. razgl., 30. sep. 2011, letn. 62, št. 15, str. 5. [COBISS.SI-ID 8937289]

 

1.25 Drugi sestavni deli

43. ČEPIČ, Mojca, VAUPOTIČ, Nataša. Nanodelci vstopajo v svet tekočih kristalov : 11. Evropska konferenca o tekočih kristalih. Delo (Ljubl.), 24. feb. 2011, letn. 53, št. 45, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8700489]

44. ČEPIČ, Mojca. Posvet o pouku fizike, kemije in matematike na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Obz. mat. fiz., 2011, letn. 58, št. 1, str. 25-29. [COBISS.SI-ID 8721993]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

45. DACINGER, Renata, ŽEMLJA, Aleš, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, MARKOŠEK, Tatjana (ur.). Ugriznimo znanost : kristali, ki tečejo. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 8. nov. 2011. 20 minut. [COBISS.SI-ID 9429833]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

46. ČEPIČ, Mojca (ur.). Posvet o poučevanju fizike, kemije in matematike, SAZU, 22. septembra 2010, (Zbirka Znanje kot vrednota, 2). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2011. 111 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-268-013-8. [COBISS.SI-ID 256635904]

47. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. [COBISS.SI-ID 25430528]

48. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

49. SUSMAN, Katarina. Pojem faznega prehoda pri pouku fizike : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Susman], 2011. 260 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2379364]

 

KARMEN CHAKIR [34168]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

1. MURŠAK, Janko, KOVAČ ŠEBART, Mojca, KUMP, Sonja, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, KALIN, Jana, KROFLIČ, Robi, GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, HOČEVAR, Andreja, LIČEN, Nives, MAŽGON, Jasna, MRVAR, Petra, RADOVAN, Marko, ERMENC, Klara S., ŠTEFANC, Damijan, ŠTEH, Barbara, VIDMAR, Tadej, CHAKIR, Karmen, MAKOVEC, Danijela, PODGORNIK, Vesna, ŠARIĆ, Marjeta, VONČINA, Vida, ČERNIČ, Urša, PRINCES, Nevenka, ŠULAK, Tanja. Precej zagat : odprto pismo ministru. Šol. razgl., 6. maj 2011, letn. 62, št. 9, str. 5. [COBISS.SI-ID 45539426]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 23 f. [COBISS.SI-ID 8962121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

3. SPINOSA, Antonio. Kleopatra : kraljica, ki je preslepila samo sebe, (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2011. 207 str. ISBN 978-961-203-390-3. [COBISS.SI-ID 256672000]

4. FINI, Massimo. Neron : dva tisoč let klevet, (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2011. 195 str. ISBN 978-961-203-387-3. [COBISS.SI-ID 257583360]

5. CASARETTI, Paolo. Teodora : vzpon cesarice, (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2011. 318 str. ISBN 978-961-203-376-7. [COBISS.SI-ID 254261504]

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. DAGARIN, Mateja, ŠAUBAH KOVIČ, Darinka, ČELIGOJ, Jelka, JERALA-BEDENK, Mojca. Preve(t)rimo znanje iz angleščine 2 : vaje iz angleščine za drugo obdobje osnovne šole : knjiga in dve zgoščenki. 1. izd. Maribor: Pivec, 2011. 203 str., ilustr. 2 CD-ja (94 min), stereo. ISBN 978-961-6817-36-3. [COBISS.SI-ID 66556929]

2. DAGARIN, Mateja, SEŠEK, Urška, SKELA, Janez, SKELA, Janez (ur.). Sounds and letters : delovni zvezek za razvijanje opismenjevanja v angleščini kot tujem jeziku. Ljubljana: Tangram, 2011. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-6239-68-4. [COBISS.SI-ID 255988736]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

3. DAGARIN, Mateja, SEŠEK, Urška, SKELA, Janez, SKELA, Janez (ur.). Sounds and letters : priročnik k delovnemu zvezku za razvijanje opismenjevanja v angleščini kot tujem jeziku. Ljubljana: Tangram, 2011. ISBN 978-961-6239-67-7. [COBISS.SI-ID 255718912]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. DAGARIN, Mateja. Growing up in a multicultural society : predavanje na univerzi Avans, Brenda, 13. apr. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8899657]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. DAGARIN, Mateja. Test your language knowledge in the 2nd triad : predavanje na 18. mednarodni konferenci IATEFL Slovenia, Topolšica, 10. mar. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8899401]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

6. AVSENIK, Bernarda, GERMAN VELUŠČEK, Andrea. My fairyland 2 : gradivo za učitelje, Mapa z gradivi za učitelje. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2011. 1 mapa (74 listov), ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-230-400-3. [COBISS.SI-ID 67603969]

7. GERMAN VELUŠČEK, Andrea, AVSENIK, Bernarda. My fairyland 2 : [gradivo za zgodnje učenje angleščine], Priročnik za učitelje. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2011. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-230-398-3. [COBISS.SI-ID 67457537]

8. GERMAN VELUŠČEK, Andrea, AVSENIK, Bernarda. My fairyland 2, Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2011. 65 str., [8] f. pril. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-230-397-6. [COBISS.SI-ID 67457281]

9. SKELA, Janez, GVARDJANČIČ, Alenka, MARGUČ, Dunja. Touchstone 6 : angleški jezik za 6. razred osnovne šole, Delovni zvezek. Maribor: Obzorja, 2011. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-230-334-1. [COBISS.SI-ID 257503232]

10. Beo beo. Dagarin Fojkar, Mateja (pisec recenzij 2006-2011). Ljubljana: Rokus, 2006-2007. ISSN 1854-5505. [COBISS.SI-ID 227278592]

 

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Ocenjevanje obsega brezdomstva v Sloveniji. Soc. pedagog. (Ljubl.), dec. 2011, letn. 15, št. 4, str. 291-316. [COBISS.SI-ID 9068105]

 

1.04 Strokovni članek

2. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Kralji ulice : projekt sodelovanja z brezdomnimi, sledeč utopiji - zasidran v stvarnost. Vzgoja izob., 2011, letn. 42, št. 1/2, str. 56-59. [COBISS.SI-ID 8727113]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Ocena obsega brezdomstva v Sloveniji. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 8990537]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. DEKLEVA, Bojan. Alenka Kobolt (ur.): Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 2010. Soc. pedagog. (Ljubl.), jun. 2011, letn. 15, št. 2, str. 197-200. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/631. [COBISS.SI-ID 8827465]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. DEKLEVA, Bojan. O čudežnem (in prekratkem) času, ko se človeka vse neposredno dotakne. V: PROCHÁZKOVÁ, Iva. Goli, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, str. 285-292. [COBISS.SI-ID 9004105]

6. DEKLEVA, Bojan. Cestni časopisi : uvodnik. Kralji ulice, avg. 2011, letn. 7, št. 63, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 8875849]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. DEKLEVA, Bojan. Še vedno na cesti?. Kralji ulice, jan. 2011, letn. 7, št. 56, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 8641609]

8. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Kako povečati brezdomstvo?. Kralji ulice, jan.- maj 2011, letn. 7, št. 56-61. [COBISS.SI-ID 8641865]

9. DEKLEVA, Bojan. Slika našega umetnika Nika na skupinski razstavi Novega paradoksa. Kralji ulice, feb. 2011, letn. 7, št. 57, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 8678729]

10. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Evropska konferenca o soglasju na področju brezdomstva : soglasje tudi za Slovenijo?. Kralji ulice, apr. 2011, letn. 7, št. 59, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 8735049]

11. DEKLEVA, Bojan. Kako povečati brezdomstvo?. Kralji ulice, jun.- dec. 2011, letn. 7, št. 62-67. [COBISS.SI-ID 8960073]

12. DEKLEVA, Bojan. Kultura urbanega kolesarjenja. Kralji ulice, nov. 2011, letn. 7, št. 66, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 9003593]

13. DEKLEVA, Bojan. Beskućništvo i mediji. Lice ulice, mar. 2011, str. 9. [COBISS.SI-ID 8729161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

15. Street s-trip-nik. Dekleva, Bojan (urednik 2006-). Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2006-. [COBISS.SI-ID 254108416]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

16. KLEMENČIČ, Mija Marija. Tipologija in značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. M. Klemenčič Rozman], 2011. 203 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/71. [COBISS.SI-ID 8889417]

 

Pisec recenzij

17. KUHAR, Metka (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija, (Socialno pedagoške teme, 9). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-253-057-0. [COBISS.SI-ID 255837184]

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Slovenian pre-service teachers' conceptions about liquid crystals. Eurasia, 2011, vol. 7, no. 3, str. 173-180. http://www.ejmste.com/v7n3/EURASIA_v7n3_Pavlin.pdf. [COBISS.SI-ID 8876361]

2. MARINČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Strukturna analiza trenutno veljavnih slovenskih učbenikov za kemijo v osnovni šoli. 1. del. Kemija v šoli in družbi, jun. 2011, letn. 23, št. 2, str. 2-9. [COBISS.SI-ID 8817737]

3. MARINČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Analiza slikovnega materiala v slovenskih učbenikih za kemijo v osnovni šoli. 2. del. Kemija v šoli in družbi, okt. 2011, letn. 23, št. 3, str. 11-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 9000009]

 

1.04 Strokovni članek

4. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Aktivna vloga učencev pri pouku kemije. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 25-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 9069641]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. REBOLJ, Neva, DEVETAK, Iztok. Vpliv e-učnega modula o čokoladi na znanje šestnajstlenikov. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 731-737. [COBISS.SI-ID 9043273]

6. REBOLJ, Neva, DEVETAK, Iztok. Poznavanje dejavnikov onesnaževanja vod pri dijakih starih od 15 do 16 let. V: FOŠNARIČ, Samo (ur.). VI. mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo Ekologija za boljši jutri, od 23. 3. do 25. 3. 2011. Rakičan: RIS - Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec, 2011, str. 74-81. [COBISS.SI-ID 8729673]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Slovenian secondary students' gender differences in brain type and motivation for learning science. V: Science Education Research, Science Learning & Citizenship : [book of abstracts]. Lyon: European science education research, ESERA, 2011, str. 89. [COBISS.SI-ID 8896841]

8. DEVETAK, Iztok, JELOVČAN, Tadeja, GLAŽAR, Saša A. Development of understanding the concepts of water in students aged from 6 to 12. V: Science Education Research, Science Learning & Citizenship : [book of abstracts]. Lyon: European science education research, ESERA, 2011, str. 109. [COBISS.SI-ID 8895817]

9. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. Guided active learning in chemistry modules used in the PROFILES in Slovenia. V: Science Education Research, Science Learning & Citizenship : [book of abstracts]. Lyon: European science education research, ESERA, 2011, str. 255. [COBISS.SI-ID 8896073]

10. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Aktivna vloga učencev pri učenju naravoslovja. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 83. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8886601]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Teachers' influence on students' motivation for learning science with understanding. V: NATA, Roberta V. (ur.). Progress in education. Volume 19. New York: Nova Science, cop. 2011, str. 77-103, ilustr. [COBISS.SI-ID 8817225]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. DEVETAK, Iztok, KRIŽAJ, Marjeta, GLAŽAR, Saša A. Vodeno aktivno učenje kemije kislin, baz in soli. V: GRUBELNIK, Vladimir (ur.), AMBROŽIČ, Milan. Razvoj naravoslovnih kompetenc : izbrana gradiva projekta : strokovna monografija. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011, str. 106-112. http://kompetence.uni-mb.si/publikacije/Monografija_II_predogled.pdf. [COBISS.SI-ID 8877385]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. DEVETAK, Iztok. Editorial. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 4, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 9106249]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

14. HERGAN, Irena, DEVETAK, Iztok, KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja. Dotik okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1625-7. [COBISS.SI-ID 255421952]

15. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo, PAHOR, Vesna. Peti element 9, [Učbenik za kemijo v devetem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-271-109-2. [COBISS.SI-ID 256854528]

 

2.05 Drugo učno gradivo

16. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo. Peti element 9, Delovni zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-271-110-8. [COBISS.SI-ID 257457920]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. CEPS journal. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2011-, gostujoči urednik 2011, letn. 1, št. 4). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

18. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

 

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Lifelong learning and professional development of professionals in education. The learning teacher journal, 2011, vol. 5, no. 1, str. 3-18. [COBISS.SI-ID 8743753]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. DEVJAK, Tatjana, PETEK, Tomaž. Besedna komunikacija med vzgojiteljem in otrokom, spremljanje in dokumentiranje procesa. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Kakovost procesa učenja in poučevanja jezika v kurikulu vrtca. Ljubljana: Supra, 2011, str. 22-29. [COBISS.SI-ID 8659785]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEVJAK, Tatjana. Pravo deteta do participacije u procesu vaspitanja i obrazovanja u vrtiću. V: Pravo i odgovornost : 24 godina kopaoničke škole prirodnog prava. Tom 2, (Pravni život, God. 60, br. 10, knj. 548, 2011). Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2011, 2011, letn. 60, št. 10, str. 53-62. [COBISS.SI-ID 9063497]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DEVJAK, Tatjana. Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : predstavitev projekta "Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje". V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 3-50. [COBISS.SI-ID 9121865]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Uvod. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 9121609]

6. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, IVANČIČ FAJFAR, Monika. Uvodnik. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), IVANČIČ FAJFAR, Monika (ur.). Vrtec in lokalno okolje : priročnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 3. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_vrtec_in_lokalno%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8961097]

7. DEVJAK, Tatjana. Življenje v našem kraju. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), IVANČIČ FAJFAR, Monika (ur.). Vrtec in lokalno okolje : priročnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_vrtec_in_lokalno%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8961353]

 

1.22 Intervju

8. DEVJAK, Tatjana. Šola smo ljudje. Didakta, jun.-jul. 2011, letn. 21, št. 146, str. 6-10, portret. [COBISS.SI-ID 8808777]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

9. DEVJAK, Tatjana, JUG DOŠLER, Anita, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, TURNŠEK, Nada, SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, KRNEL, Dušan, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, BOROTA, Bogdana, PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 156 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/626. [COBISS.SI-ID 8685129]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko. The partnership between parents, preschool teachers and representatives of local community : preschool education in Slovenia : predavanje na International Conference for Academic Disciplines, American University of Rome, 31. 10.-3. 11. 2011. Rome, 2011. [COBISS.SI-ID 3767470]

11. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Preschool teachers about introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education : predavanje na 13th Annual International Conference, Athens, 23.-26. 5. 2011. Athens, 2011. [COBISS.SI-ID 3767214]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. V, 177 str., ilustr. ISBN 978-961-253-072-3. [COBISS.SI-ID 259046144]

13. DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), IVANČIČ FAJFAR, Monika (ur.). Vrtec in lokalno okolje : priročnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2011. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-253-068-6. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_vrtec_in_lokalno%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 257574912]

 

Komentor pri magistrskih delih

14. ERJAVEC, Petra. Predšolska vzgoja po konceptu pedagogike Montessori in socialno vedenje v šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Erjavec], 2011. 109 str., [17] str. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8704841]

15. ERJAVEC, Petra. Predšolska vzgoja po konceptu pedagogike Montessori in socialno vedenje v šoli : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2011. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NLRGFJIT. [COBISS.SI-ID 263902208]

 

Pisec recenzij

16. RETUZNIK BOZOVIČAR, Ana, KRAJNC, Metka. V krogu življenja : pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju : učbenik za modul Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju v programu Predšolska vzgoja, (Zbirka Učbeniki). 1. izd. Velenje: Modart, 2011. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-6716-04-8. [COBISS.SI-ID 253563136]

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Aleš, KUHAR ČAKŠ, Ksenija, FILIPČIČ, Tjaša. An comparison of selected match characteristics of female tennis players = Primerjava izbranih igralnih značilnosti pri teniških igralkah. Kinesiol. Slov. (Print). [Print ed.], 2011, vol. 17, no. 2, str. 14-24, tabele. http://www.kinsi.si/current_issue.php. [COBISS.SI-ID 4121009]

2. LOZEJ, Marjeta, FILIPČIČ, Tjaša. Vključevanje v košarko na vozičku. Športnik, sep. 2011, letn. 7, št. 23, str. 4-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 8927561]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. FILIPČIČ, Tjaša. Gibalno-športna dejavnost oseb z multiplo sklerozo. Športnik, dec. 2011, letn. 7, št. 24, str. 7-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 9065033]

 

1.05 Poljudni članek

4. FILIPČIČ, Tjaša. Opazovanje gibalnega vedenja otrok s težavami na motoričnem področju. Športnik, maj 2011, letn. 7, št. 21-22, str. 4-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8794697]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

5. Delo z otroki s posebnimi potrebami. VOVK ORNIK, Natalija, MURN, Tatjana, WERDONIG, Alenka, SKAMLIČ, Nives, BABNIK, Tanja, ANDLOVIC, Sabina, LOGAR, Svetlana, KLINC, Alenka, BEČAN, Tanja, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, ŽUNKO-VOGRINC, Suzana, METLJAK, Uroš, BABIČ, Nataša, KISWARDAY, Vanja Riccarda, PADEŽANIN LAVUGER, Suzana, FILIPČIČ, Tjaša, GROLEGER, Katja, MOŽE, Helena, URŠNIK, Saša, GRAH, Jana, KOROŠEC, Barbara. Maribor: Forum Media, 2011-. ISSN 2232-3384. [COBISS.SI-ID 256080128]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. FRELIH, Črtomir. Trajnostna načela likovnega izobraževanja. V: FLAJŠMAN, Božidar (ur.). Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja pri likovni in glasbeni vzgoji ter filozofiji, (Zbornik referatov in razprav, 2011, št. 3). Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2011, str. 43-57, ilustr. http://www.ds-rs.si/dokumenti/publikacije/Zbornik_11-3.pdf. [COBISS.SI-ID 8890185]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, FRELIH, Črtomir, KALINŠEK, Lojze, GAYATRI HORVAT, Irena. Komentarji članov komisije = Comments of the members of the jury. V: Otroška grafika : mednarodni likovni natečaj ob 100-letnici šole : international art competition in celebrating the centenary of school. [Ljubljana: Osnovna šola Prule, 2011], str. [4], [6]. [COBISS.SI-ID 8992585]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

3. FRELIH, Črtomir, HUZJAN, Zdenko, MRŠNIK, Ivo, MUHOVIČ, Jožef. Prisotna odsotnost figure = Ubiquitous absence of a figure : [Galerija Velenje, 3. februar - 12. marec 2011]. Velenje: Galerija, 2011. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-93020-0-2. [COBISS.SI-ID 254657792]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. WANG, Huiqin, FRELIH, Črtomir. Bohinjska voda + kitajski čaj & običaj : umetniški dogodek, Cecconijev park, Bohinjska Bistrica, 18. jun. 2011. Bohinjska Bistrica, 2011. [COBISS.SI-ID 8823625]

5. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, KOMELJ, Milček, NOVLJAN, Tomaž, FRELIH, Črtomir, ZUPANČIČ, Domen. Prostor igre : okrogla miza, knjigarna Konzorcij, Ljubljana, 15. feb. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8694089]

6. FRELIH, Črtomir. Razstava predstavlja izbor ilustracij ... : nagovor ob odprtju razstave Arjana Pregla, Galerija ARS, Ljubljana, 5. jul. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8837449]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. PREVODNIK, Marjan (ur.). Zbornik referatov = Colloquium proceedings. Ljubljana: ZDSLU: = Association of the Slovene Fine Artists Societies, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-92481-9-5. [COBISS.SI-ID 67203585]

8. Likovna vzgoja. Frelih, Črtomir (član uredniškega odbora 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

Mentor - drugo

9. KOVAČEVIĆ, Rok. Drugi letnik LP, grafika, 2010/2011 : barvni linorez : Galerija Pef, Ljubljana, junij 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8802121]

 

Umetnik

10. Cveti sedemsto cvetov! : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2011. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67610113]

11. Ivan dej mi rešpetlin : pregled krajinskega slikarstva : Škofja Loka, 30. september-29. oktober 2011 : cikel razstav v Sokolskem domu - sezona 2011/2012. [Škofja Loka]: Sokolski dom, [2011]. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10267295]

12. DEŽMAN, Jože (ur.). Resnica in sočutje : prispevki k črni knjigi titoizma : poročilo 3 : poročilo Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 2009-2011. Ljubljana: Družina, 2011. 576 str., ilustr. ISBN 978-961-222-869-9. [COBISS.SI-ID 259366656]

 

Fotograf

13. MALIDANOV, Dimitar, HUZJAN, Zdenko. Sovremen crtež = Sodobna risba = Savremenna risunka. Bitola: NU Zavod i muzej, 2011. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9092169]

 

Pisec recenzij

14. GASSER, Ingrid, ZACHHALMEL, Regina. Paša za oči 1 : učbenik za likovno vzgojo za 1. in 2. razred. 1. natis. Celovec: Mohorjeva založba, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0567-8. [COBISS.SI-ID 252854016]

15. GASSER, Ingrid, ZACHHALMEL, Regina. Paša za oči 2, Učbenik za likovno vzgojo za 3. in 4. razred. 1. natis. Celovec: Mohorjeva, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0568-5. [COBISS.SI-ID 252854272]

16. Predmetni izpitni katalog za maturo. Frelih, Črtomir (pisec recenzij 2002-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-2010. ISSN 1318-3982. [COBISS.SI-ID 35856384]

 

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel. Autonomy, bureaucracy, administrative burden and quality assurance in education in Slovenia. Bild. Erzieh., sep. 2011, jg. 64, heft 3, str. 259-274. [COBISS.SI-ID 8964425]

2. ŠORI, Iztok, ŠUŠTERIČ, Nika, GABER, Slavko. Immigrant students' achievements in Croatia, Serbia and Slovenia in context. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 3, str. 31-51. [COBISS.SI-ID 8984393]

 

1.04 Strokovni članek

3. GABER, Slavko. Vitka vlada kot danajski dar?. Mladina, 4. nov. 2011, št. 44, str. 24-25, portret. http://www.mladina.si/106708/vitka-vlada-kot-danajski-dar/. [COBISS.SI-ID 8992841]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. GABER, Slavko. Samoevalvacija kot mehanizem zagotavljanja varnosti?. V: Samoevalvacija kot temelj izboljšav : vseživljenjsko učenje - usposabljanje za vodenje šol in vrtcev : gradivo za udeležence. [Kranj]: Šola za ravnatelje, 2011, str. 34. http://www.solazaravnatelje.si/datoteke/File/POSVETI%20-%20SEMINARJI/VVI%202011/dr.%20Slavko%20Gaber.pdf. [COBISS.SI-ID 8738633]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. GABER, Slavko, KOS KECOJEVIĆ, Živa. Zagotavljanje kakovosti kot del dispozitiva varnosti. V: KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), GABER, Slavko (ur.). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 10-36. [COBISS.SI-ID 8822601]

6. GABER, Slavko, KLEMENČIČ, Sonja, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, KOREN, Andrej, LOGAJ, Vinko, MALI, Darko, MILEKŠIČ, Vladimir, ZUPANC, Darko, KOS KECOJEVIĆ, Živa. Pregled stanja, primerjave z izbranimi državami in predlogi dograditve ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v Sloveniji. V: KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), GABER, Slavko (ur.). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 37-73. [COBISS.SI-ID 45898338]

7. GABER, Slavko, KOS KECOJEVIĆ, Živa. Samoevalvacija in zagotavljanje varnosti?. V: BREJC, Mateja (ur.), KOREN, Andrej (ur.), ZAVAŠNIK ARČNIK, Mihaela (ur.). Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : teorija in praksa uvajanja samoevalvacije v šole in vrtce, (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju). Kranj: Šola za ravnatelje, 2011, str. 79-90. http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-31-2.pdf. [COBISS.SI-ID 1024031614]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Editorial. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 3, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 8983881]

9. GABER, Slavko, KOS KECOJEVIĆ, Živa. Predgovor. V: KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), GABER, Slavko (ur.). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 8822345]

 

1.22 Intervju

10. GABER, Slavko. Slavko Gaber : intervju. Dnevnik, 23. jul. 2011, letn. 61, št. 169, portret. http://www.dnevnik.si/objektiv/intervjuji/1042460886. [COBISS.SI-ID 8876105]

11. GABER, Slavko. Dr. Slavko Gaber, sociolog. Mladina, 6. maj 2011, št. 18, str. 34-38, portret. http://www.mladina.si/tednik/201118/dr__slavko_gaber__sociolog. [COBISS.SI-ID 8769353]

12. GABER, Slavko. Problem je, ker ne vidimo obče dobrega. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 9 apr. 2011, letn. 67, [št.] 83. http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/stolpec650/clanek/clanek_natisni/?kaj=3&id=2011040905636507. [COBISS.SI-ID 8744009]

13. GABER, Slavko. Potrebujemo šolo visokih vlaganj in visokih pričakovanj. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 31. avg. 2011, letn. 67, št. 201, str. 16, portret. http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2011083105679048. [COBISS.SI-ID 8887625]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

14. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Družba, šola, delo, lenoba. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. ISBN 978-961-253-071-6. http://ceps.pef.uni-lj.si/knjiznica/doc/Druzba_sola_delo_lenoba.pdf. [COBISS.SI-ID 257842176]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

15. VALENČIČ ZULJAN, Milena, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, VOGRINC, Janez, KALIN, Jana, GABER, Slavko, MEDVEŠ, Zdenko, KREK, Janez. Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole. V Ljubljani: [Pedagoški inštitut], 2011. 168 str. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/Evalvacijske/Predmetnik_osnovne_sole.pdf. [COBISS.SI-ID 9206345]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

16. GABER, Slavko. PISA results and changes in the education system - case study: Slovenia : predavanje na konferenci Evidence-based policy making in education, regional cluster of knowledge - turning research into practice - learning from PISA, Beograd, 16. jun. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8838217]

17. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Research on teachers as part of evidence-based policy making in teacher education : [predavanje na] Teacher Education Policy in Europe (TEPE), Dunaj, 14. maj 2011. Dunaj: University, 2011. [COBISS.SI-ID 8781129]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

18. GABER, Slavko. Teacher(s) in the changing society : professional and post-modern intellectuals : predavanje na International week, University of Education in Upper Austria, Linz, 28. nov. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9055817]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), GABER, Slavko (ur.). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 431 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-062-4. http://ceps.pef.uni-lj.si/dejavnosti/sp/2012-01-17/kakovost.pdf. [COBISS.SI-ID 256045056]

20. CEPS journal. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

21. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

22. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

 

Pisec recenzij

23. KREK, Janez, BARLE LAKOTA, Andreja, KODELJA, Zdenko, METLJAK, Mira, ŠIMENC, Marjan, TAVČAR KRAJNC, Marina. Gimnazija v Sloveniji na začetku 21. stoletja : med množičnim vpisom in zagotavljanjem kakovosti znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-270-102-4. [COBISS.SI-ID 259535104]

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. GERŠAK, Vesna. Ustvarjalni gib - prednosti za otroka, izziv za vzgojitelja in učitelja. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 231-238. [COBISS.SI-ID 9042761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GERŠAK, Vesna. Teaching a kinaesthetic child - are we up to it?. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 16. [COBISS.SI-ID 8854601]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. GERŠAK, Vesna. Učim se z gibanjem in plesom. V: STRANI, Primož (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida. Šola na obronkih slovenščine : metodološki in didaktični vidiki poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Furlaniji Julijski krajini. Trst: Državna agencija za razvoj šolske avtonomije, Območna enota za Furlanijo Julijsko krajino, 2011, str. 137-146. [COBISS.SI-ID 8833353]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. MEŠKO, Nina, GERŠAK, Vesna, PIKALO, Petra, RUPNIK, Vilma, KASJAK, Mojca. Plesna umetnost. V: BUCIK, Nataša (ur.). Kulturno-umetnostna vzgoja : priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol - dopolnjena spletna različica. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 255-270, ilustr. http://www.zrss.si/kulturnoumetnostnavzgoja/publikacija.pdf. [COBISS.SI-ID 9126729]

5. GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena. Umetnost - prostor otrokovega doživljanja in izražanja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 67-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 9122121]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. DEVJAK, Tatjana, JUG DOŠLER, Anita, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, TURNŠEK, Nada, SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, KRNEL, Dušan, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, BOROTA, Bogdana, PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 156 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/626. [COBISS.SI-ID 8685129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education = Spodbujanje socialno-čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011. 85 str. ISBN 978-961-253-069-3. [COBISS.SI-ID 256514304]

SAŠA ALEKSEJ GLAŽAR [04810]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Slovenian pre-service teachers' conceptions about liquid crystals. Eurasia, 2011, vol. 7, no. 3, str. 173-180. http://www.ejmste.com/v7n3/EURASIA_v7n3_Pavlin.pdf. [COBISS.SI-ID 8876361]

2. MARINČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Strukturna analiza trenutno veljavnih slovenskih učbenikov za kemijo v osnovni šoli. 1. del. Kemija v šoli in družbi, jun. 2011, letn. 23, št. 2, str. 2-9. [COBISS.SI-ID 8817737]

3. MARINČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Analiza slikovnega materiala v slovenskih učbenikih za kemijo v osnovni šoli. 2. del. Kemija v šoli in družbi, okt. 2011, letn. 23, št. 3, str. 11-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 9000009]

 

1.04 Strokovni članek

4. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Aktivna vloga učencev pri pouku kemije. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 25-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 9069641]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

5. BUKOVEC, Nataša, GLAŽAR, Saša A., GOLOB, Nika, SIKOŠEK, Darinka. Izobraževanje učiteljev kemije = Chemistry teacher education. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011, 7 str. [COBISS.SI-ID 35400709]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. DEVETAK, Iztok, JELOVČAN, Tadeja, GLAŽAR, Saša A. Development of understanding the concepts of water in students aged from 6 to 12. V: Science Education Research, Science Learning & Citizenship : [book of abstracts]. Lyon: European science education research, ESERA, 2011, str. 109. [COBISS.SI-ID 8895817]

7. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. Guided active learning in chemistry modules used in the PROFILES in Slovenia. V: Science Education Research, Science Learning & Citizenship : [book of abstracts]. Lyon: European science education research, ESERA, 2011, str. 255. [COBISS.SI-ID 8896073]

8. BUKOVEC, Nataša, GLAŽAR, Saša A., GOLOB, Nika, SIKOŠEK, Darinka. Izobraževanje učiteljev kemije. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14.-16. september 2011. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2011, str. 145. [COBISS.SI-ID 8950089]

9. POZDEREC INTIHAR, Nataša, GLAŽAR, Saša A. Agregatna stanja in prehodi med njimi na makroskopski in submikroskopski ravni. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 65. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8885577]

10. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Aktivna vloga učencev pri učenju naravoslovja. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 83. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8886601]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Teachers' influence on students' motivation for learning science with understanding. V: NATA, Roberta V. (ur.). Progress in education. Volume 19. New York: Nova Science, cop. 2011, str. 77-103, ilustr. [COBISS.SI-ID 8817225]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. DEVETAK, Iztok, KRIŽAJ, Marjeta, GLAŽAR, Saša A. Vodeno aktivno učenje kemije kislin, baz in soli. V: GRUBELNIK, Vladimir (ur.), AMBROŽIČ, Milan. Razvoj naravoslovnih kompetenc : izbrana gradiva projekta : strokovna monografija. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011, str. 106-112. http://kompetence.uni-mb.si/publikacije/Monografija_II_predogled.pdf. [COBISS.SI-ID 8877385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Kemija v šoli in družbi. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega sveta 2008-). Ljubljana: Biteks, 2008-. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 15897864]

14. Nacionalni preizkusi znanja. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Državna komisija za vodenje nacionalnih preizkusov znanja, 2002-. ISSN 1581-5315. [COBISS.SI-ID 121374464]

15. Predmetni izpitni katalog za maturo. Kemija. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega odbora 1994-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-2010. ISSN 1318-4008. [COBISS.SI-ID 35931904]

16. Znanstveno raziskovalno in umetniško delo - Pedagoška fakulteta. Glažar, Saša Aleksej (urednik 1996-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 1996-2001. ISSN 1408-3205. [COBISS.SI-ID 67751936]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

17. ŠKET, Barbara. Pojmovne mreže kot orodje pri poučevanju organskih kemijskih reakcij : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Šket], 2011. 165, CXI str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 257223680]

 

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. A chiral quark model for meson electroproduction in the S11 partial wave. The european physical journal. A, Hadrons and nuclei, 2011, vol. 47, no. 5, 10 str., doi: 10.1140/epja/i2011-11061-0. [COBISS.SI-ID 2327396]

 

1.04 Strokovni članek

2. GOLLI, Bojan. Rešitve nalog z regijskega fizikalnega tekmovanja srednješolcev Slovenije v šolskem letu 2009/10. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 1, priloga Tekmovanja, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 8925001]

3. GOLLI, Bojan. Rešitve nalog z državnega fizikalnega tekmovanja srednješolcev Slovenije v šolskem letu 2009/10. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 1, priloga Tekmovanja, str. 7-13. [COBISS.SI-ID 8925257]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ŠIRCA, Simon, GOLLI, Bojan, FIOLHAIS, Manuel, ALBERTO, P. Pion scattering and electro-production on nucleons in the resonance region in chiral quark models. V: GRUBE, B. (ur.), PAUL, S. (ur.), BRAMBILLA, N. (ur.). Hadron2011 : proceedings of the XIV. International Conference on Hadron Spectroscopy, 13-17 June 2011, Munich, Germany. München: Technische Universität, 2011, str. 520-524. [COBISS.SI-ID 2399844]

5. ŠIRCA, Simon, GOLLI, Bojan, FIOLHAIS, Manuel, RUSO, L. A. Pion electro-production in the region of low-lying P11 and S11 resonances. V: Proceedings of the 21st European Conference on Few-Body Problems in Physics, Salamanca 2010, 30 August to 3 September 2010, Salamanca, Spain, (Few-body systems, vol. 50, no. 1/4, 2011). New York: Springer, 2011, 2011, vol. 50, no. 1/4, 355-358, doi: 10.1007/s00601-010-0120-x. [COBISS.SI-ID 24292135]

6. GOLLI, Bojan. Electroproduction of mesons in a chiral quark model. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Understanding Hadronic Spectra, Bled, Slovenia, July 3-10, 2011, (Blejske delavnice iz fizike, Letn. 12, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, 2011, vol. 12, no. 1, str. 70-72. [COBISS.SI-ID 25466919]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. ROSINA, Mitja, GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. Preface = Predgovor. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Understanding Hadronic Spectra, Bled, Slovenia, July 3-10, 2011, (Blejske delavnice iz fizike, Letn. 12, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, 2011, vol. 12, no. 1, 2 str. [COBISS.SI-ID 25466407]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Understanding Hadronic Spectra, Bled, Slovenia, July 3-10, 2011, (Blejske delavnice iz fizike, Letn. 12, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 91 str. [COBISS.SI-ID 2384740]

9. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

10. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

TOMAŽ GORJUP [18582]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GORJUP, Tomaž. Fenomenologija percepcije likovnih del : simbolne konotacije razmerja: svetloba - tema. Likov. vzgoja, mar./apr. 2011, letn. 11, št. 53-54, str. 18-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 8760393]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. GORJUP, Tomaž. Zajetje v času : slike 2001-2011 : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 15. 4. 2011-22. 5. 2011. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8757577]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. GORJUP, Tomaž, MRŠNIK, Ivo, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. 26. viški likovni salon, 15. viški likovni salonček : razstava v Osnovni šoli Vič, Ljubljana, 4. - 20. maj 2011. Ljubljana: Osnovna šola Vič, 2011. [COBISS.SI-ID 8775753]

4. GORJUP, Tomaž. Tomaž Gorjup : zapisi v času - slike v nastajanju 2007 - 2011 : Kosovelov dom, Sežana, 20. okt. 2011 - 4. dec. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8942665]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Umetnik

5. Contemporary art from Slovenia : 22 June 2011 - 15 September 2011. Frankfurt am Main: European Central Bank, cop. 2011. 72 str., ilustr. ISBN 978-92-899-0802-3. [COBISS.SI-ID 8828489]

6. Cveti sedemsto cvetov! : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2011. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67610113]

7. Druženje z umetniki : [razstava v razstavišču Lija, 29. 9.-24. 12. 2011]. Maribor: Dijaški dom Lizike Jančar, 2011. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 258170368]

8. 31e mini print internacional de Cadaqués 2011. Barcelona: ADOGI, Taller Galeria Fort, 2011. [68] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9124937]

ANA GOSTINČAR BLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan, ŠTILEC, Katarina. Od guganja do tehtanja. Naravosl. solnica, zima 2011, letn. 15, št. 2, str. 23-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 8695369]

 

1.05 Poljudni članek

2. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ŠTILEC, Katarina. Skakač. Naravosl. solnica, pomlad/poletje 2011, letn. 15, št. 3/4, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 8820297]

3. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ŠTILEC, Katarina. Skakač. Naravosl. solnica, pomlad/poletje 2011, letn. 15, št. 3/4, str. 37, ilustr. [COBISS.SI-ID 8821321]

4. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Trije koraki za manj odpadkov : komentar k stenski sliki. Naravosl. solnica, pomlad/poletje 2011, letn. 15, št. 3/4, str. 41-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 8822089]

5. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kateri kvas najbolj vzhaja?. Naravosl. solnica, jesen 2011, letn. 16, št. 1, str. 27, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/746. [COBISS.SI-ID 9071433]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Promoting science teaching and learning with IBSE. The journal of optoelectronics and advanced materials - symposia. [Online ed.], 2011, vol. 3, no. 1, str. 1-2. http://old.infim.ro/~roam/index.php?option=magazine&op=view&idu=876&catid=38. [COBISS.SI-ID 9050697]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

7. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Reforming science education - focusing on teachers' role. V: MARJANOVIĆ, Milosav (ur.). Book of abstracts. Belgrade: SASA, 2011, str. 44-45. http://www.sanu.ac.rs/english/Odbor-obrazovanje/BookOfAbstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 8982857]

 

1.25 Drugi sestavni deli

8. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Drugo leto projekta FIBONACCI. Naravosl. solnica, pomlad/poletje 2011, letn. 15, št. 3/4, str. 36, ilustr. [COBISS.SI-ID 8821065]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Inquiry science education in primary schools : predavanje na Fibonacci European training session - implementing and expanding a reference centre, Berlin, 28. nov. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9050953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

POLONA GRADIŠEK [34958]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRADIŠEK, Polona. Odzivanje staršev na želje otrok po izdelkih iz oglasov = Parents' responses to their children's wishes for advertised products. Psihol. obz. (Ljubl.), 2011, letn. 20, št. 4, str. 73-93, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9077833]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GRADIŠEK, Polona. Evaluation of additional professional help for students with special educational needs. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 18. [COBISS.SI-ID 8854857]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. GRADIŠEK, Polona (ur.). Evropa v šoli : [natečaj 2011/2012]. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS): Nacionalni odbor Evropa v šoli, 2011. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6331-43-2. [COBISS.SI-ID 258760192]

JERA GREGORC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VIDEMŠEK, Mateja, ŠTIHEC, Jože, MEŠKO, Maja, KARPLJUK, Damir, GREGORC, Jera. Analiza kadrovskih dejavnikov za izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu. Šport (Ljublj.), 2011, letn. 59, št. 1/2, str. 90-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 8799561]

2. GREGORC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja, ŠTIHEC, Jože, ŠIMUNIČ, Boštjan. Parents' opinions about their own and their children's lifestyle = Mnenja staršev o njihovem življenjskem slogu in življenjskem slogu njihovih otrok. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2011, vol. 50, no. 1, str. 55-63. http://versita.metapress.com/content/a8t72m716hrp74jt/fulltext.pdf, doi: 10.2478/v10152-010-0028-3. [COBISS.SI-ID 1948115]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. GREGORC, Jera, CEMIČ, Alenka. Prepletanje zdravega življenjskega sloga in subjektivnih teorij vzgojiteljic in otrok v vrtcu. V: HOČEVAR, Andreja (ur.), KOVAČ ŠEBART, Mojca (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.), ŠTEFANC, Damijan (ur.), VIDMAR, Tadej (ur.). Kakšno znanje hočemo? : vrtec, šola in koncepti znanja v sodobnem času : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca, Žalec, 13. in 14. maj 2011. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2011, str. 476-484. [COBISS.SI-ID 8790857]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. GREGORC, Jera. Humour is the salt of a good educator. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 69. [COBISS.SI-ID 8858953]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. GREGORC, Jera. Izziv gibalnega izhoda v konceptu Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 133-148, ilustr. [COBISS.SI-ID 9122889]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2011/2012. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8980297]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

7. DEVJAK, Tatjana, JUG DOŠLER, Anita, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, TURNŠEK, Nada, SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, KRNEL, Dušan, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, BOROTA, Bogdana, PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 156 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/626. [COBISS.SI-ID 8685129]

MARIJA GRGINIČ [23554]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. GRGINIČ, Marija. Zgodnja pismenost pomembno vpliva na pismene dosežke v šoli. Vzgojiteljica (Celje), sep. - okt. 2011, letn. 13, št. 5, str. 21-23, portret. [COBISS.SI-ID 8979273]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. GRGINIČ, Marija, KREMPL, Urša. ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole]. 1. dopolnjena in prenovljena izd. Mengeš: Izolit, 2010-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-40-1. ISBN 978-961-6625-41-8. [COBISS.SI-ID 249798912]

3. GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2011-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-17-3. ISBN 978-961-6625-18-0. [COBISS.SI-ID 255680512]

 

2.16 Umetniško delo

4. GRGINIČ, Marija, MAJARON, Edi. Miška, kje je tvoja hiška? : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 5-6]. 1. natis. Mengeš: Izolit, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-48-7. [COBISS.SI-ID 258582784]

5. GRGINIČ, Marija, MAJARON, Edi. Travnik kliče : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 3-4]. 1. natis. Mengeš: Izolit, 2011. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-47-0. [COBISS.SI-ID 255768064]

 

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Zgodnje kartografsko opismenjevanje - spontano in načrtno. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 403-415, 543-544. [COBISS.SI-ID 9062217]

2. UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Nove tehnologije in kartografsko opismenjevanje. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 416-423, 545-546. [COBISS.SI-ID 9062473]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. HERGAN, Irena, DEVETAK, Iztok, KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja. Dotik okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1625-7. [COBISS.SI-ID 255421952]

 

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, ŠKRBEC, Maja. Understanding the concepts in probability of pre-school and early school children. Eurasia, 2011, vol. 7, no. 4, str. 263-279. http://www.ejmste.com/v7n4/EURASIA_v7n4_Hodnik.pdf. [COBISS.SI-ID 9155657]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. PRISTOVNIK, Tanja, PEER, Peter, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Reševanje problemov iz verjetnosti ob uporabi e-gradiva v četrtem razredu. Pedagoš. obz., 2011, letn. 26, [št.] 1/2, str. 102-119, tabele. [COBISS.SI-ID 8805961]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Analysis of inductive reasoning in mathematical problem solving among primary teacher students. V: PAVLEKOVIĆ, Margita (ur.). The Third International Scientific Colloquium Mathematics and Children, Osijek, March 18, 2011 : (The Math Teacher) : monography : (Učitelj matematike) : monografija. Zagreb: Element, 2011, str. 49-63. [COBISS.SI-ID 8726345]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. MANFREDA KOLAR, Vida, PAVLEKOVIĆ, Margita, PERIĆ, Ana, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Matematična pismenost z vidika razumevanja pojma neskončnosti pri študentih razrednega pouka. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 188-201, 514-516. [COBISS.SI-ID 9060425]

5. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Reševanje problemov kot ključni dejavnik kakovostnega poučevanja in učenja matematike. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 97-114. [COBISS.SI-ID 9096265]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

7. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja, SKUBIC, Darija (ur.). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-519-8. ISBN 978-961-241-557-0. ISBN 978-961-241-572-3. [COBISS.SI-ID 254916608]

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KNEZ, Simona, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 2, Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-241-574-7. [COBISS.SI-ID 257129472]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

9. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, POTOČNIK, Nataša, MEDVED-UDOVIČ, Vida, VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-241-510-5. [COBISS.SI-ID 254305280]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

10. DEVJAK, Tatjana, JUG DOŠLER, Anita, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, TURNŠEK, Nada, SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, KRNEL, Dušan, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, BOROTA, Bogdana, PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 156 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/626. [COBISS.SI-ID 8685129]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

11. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Teaching mathematics from European perspective : predavanje na HAN-University, Nijmegen, 5. jun. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8963657]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Komentor pri magistrskih delih

12. BUČAR, Urška. Uporaba interaktivne table pri pouku geometrije v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Bučar], 2011. 182 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8723529]

 

Konzultant

13. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija, PASSOLUNGHI, Maria Chiara. Uspešnost reševanja matematičnih besednih problemov pri učencih z in brez učnih težav pri matematiki v Sloveniji in Italiji : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 51 f., tabele. [COBISS.SI-ID 9065801]

 

ALEKSANDRA HRIBAR-KOŠIR [16092]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

1. ŠTEPIC, Lilijana. Ali je angleščina v 3. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 3. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil in deloma besedišča v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje snovi 3. letnika štiriletnih šolskih programov. 1. izd. Zgornja Draga: Korekt plus, 2011. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-90689-5-3. [COBISS.SI-ID 254539008]

 

Lektor

2. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. V, 177 str., ilustr. ISBN 978-961-253-072-3. [COBISS.SI-ID 259046144]

ZDENKO HUZJAN [16088]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. HUZJAN, Zdenko. Štef. V: BOLE-VRABEC, Alenka (ur.). Trenutki s Štefom. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 9098825]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. FRELIH, Črtomir, HUZJAN, Zdenko, MRŠNIK, Ivo, MUHOVIČ, Jožef. Prisotna odsotnost figure = Ubiquitous absence of a figure : [Galerija Velenje, 3. februar - 12. marec 2011]. Velenje: Galerija, 2011. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-93020-0-2. [COBISS.SI-ID 254657792]

3. MALIDANOV, Dimitar, HUZJAN, Zdenko. Sovremen crtež = Sodobna risba = Savremenna risunka. Bitola: NU Zavod i muzej, 2011. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9092169]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. HUZJAN, Zdenko. Malerei : Städische Galerie im Theater, Ingolstadt, 22. 10. 2011 - 20. 11. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9091657]

5. HUZJAN, Zdenko. Najlepšie diela Bienále kresby Plzeň 2010 : Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, 20. 9. - 9. 10. 2011 = The best works of the Biennial of Drawing Pilsen 2010 : Galery of Slovak Union of Visual Arts, Bratislava, 20. 9. - 9. 10. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9099081]

6. BANFI, Igor, HUZJAN, Zdenko. 16. kolonija Primož Trubar 2010 : Spominski dom Štefana Küzmiča, Puconci, apr. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9099337]

7. HUZJAN, Zdenko. Tišinaste slike : Galerija Pef, Ljubljana, 5. 12. 2011 - 10. 1. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9040713]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

8. 4L11 : zaključna razstava likovnih del študentov četrtega letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 8. jun. 2011 - 5. jul. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8802377]

9. Iskanja in dejstva : razstava likovnih del študentov LP - zimski semester, 3. letnik : galerija PeF, Ljubljana, 28. feb. - 19. mar. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8700233]

10. PEČENKO, Tanja. Spregledano : fotografska razstava : Galerija PeF, Ljubljana, 22. mar. - 12. apr. 2011. Sevnica, 2010. [COBISS.SI-ID 8723785]

 

Umetnik

11. DENEGRI, Ješa, ŠUVAKOVIĆ, Miško, MEDVED, Andrej. Figuralno, figurativno, figurabilno : stalna zbirka Obalnih galerij Piran 1976-2010, (Edicija Artes). Piran: Obalne galerije, 2011. 298 str., [48] str. barv. pril. ISBN 978-961-6394-46-8. [COBISS.SI-ID 254327808]

12. APOLLONIO, Zvest. Prešernovi nagrajenci likovne kolonije Izlake - Zagorje : Muzej premogovništva Slovenije, Velenje, 10. 11. 2011 - 20. 12. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9091401]

JANEZ JAMŠEK [18583]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŠANTEJ, Gorazd, JAMŠEK, Janez. Optimizacija učinkovitosti poučevanja vsebin iz električnih krogov s stikali in žarnicami v osnovni šoli. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 210-218. [COBISS.SI-ID 9042505]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

2. ŠUŠTERŠIČ, Andrej, ŠKANTAR, Jaroslav, JAMŠEK, Janez. Ocena emisij snovi v zrak in rezultati meritev emisijskih koncentracij JP Energetika Ljubljana - PDO v letu 2010 : študija št. 2098. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2011. VI, 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35821573]

3. ŠUŠTERŠIČ, Andrej, ŠKANTAR, Jaroslav, JAMŠEK, Janez. Ocena emisij snovi v zrak in rezultati meritev emisijskih koncentracij TE - TOL, d.o.o. v letu 2010 : referat št. 2096. Ljubljana: Elektroinštitut "Milan Vidmar", 2011. VIII, 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35482373]

4. ŠUŠTERŠIČ, Andrej, ŠKANTAR, Jaroslav, JAMŠEK, Janez. Ocena emisij snovi v zrak in rezultati meritev emisijskih koncentracij TE Brestanica, d.o.o. v letu 2010 : referat št. 2097. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2011. 59 str. [COBISS.SI-ID 35277829]

NIKA JENKO [32973]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. JENKO, Nika, LEBAN DERVIŠEVIČ, Metoda. Vloga informacijsko-komunikacijske tehnologije pri delu v bolnišničnih šolskih oddelkih. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 706-722. [COBISS.SI-ID 9043017]

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. The effects of nutrition education on 6th graders knowledge of nutrition in nine-year primary schools in Slovenia. Eurasia, 2011, vol. 7, no. 4, str. 243-252. http://www.ejmste.com/v7n4/EURASIA_v7n4_Kostanjevec.pdf. [COBISS.SI-ID 9155913]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. JERMAN, Janez, NOVAK JERMAN, Darinka. Moralni konflikti mladostnikov v komunikaciji. V: LESKOVAR, Mateja (ur.). I. mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo Izzivi, pasti, težave sodobne družbe, od 29. 06. do 01. 07. 2011. Rakičan: RIS Dvorec, 2011, str. 154-164. [COBISS.SI-ID 8836937]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

3. ANTIČ, Suzana, TRNAVČEVIČ, Anita, JERMAN, Janez. Sodoben vrtec - zadovoljni starši. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-270-076-8. [COBISS.SI-ID 257380608]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Komentor pri doktorskih disertacijah

4. ZADNIK, Katarina. Razvoj ritmičnega in melodičnega posluha pri 8-letnih učencih v glasbeni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Zadnik], 2011. 312 f., note, tabele. [COBISS.SI-ID 2227847]

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Claude Debussy, raziskovalec oblakov. Glasna, avg.-sep. 2011, letn. 42, št. 4, str. 34-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 8888649]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. V razmislek parlamentarcem. Glasna, jun.-jul. 2011, letn. 42, št. 2, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 8831817]

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Razprava. V: FLAJŠMAN, Božidar (ur.). Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja pri likovni in glasbeni vzgoji ter filozofiji, (Zbornik referatov in razprav, 2011, št. 3). Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2011, str. 116-117. http://www.ds-rs.si/dokumenti/publikacije/Zbornik_11-3.pdf. [COBISS.SI-ID 8890697]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Kapital : ubijanje duha na obroke, ali kje si Monsieur Croche?. Odzven, 2. avg. 2011, 1 str. http://www.sigic.si/odzven/kapital-ubijanje-duha-na-obroke. [COBISS.SI-ID 9386313]

5. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. O glasbenem spominu, zasidranem v morsko dno. Odzven, 9. avg. 2011, 1 str. http://www.sigic.si/odzven/o-glasbenem-spominu-zasidranem-v-morsko-dno. [COBISS.SI-ID 9386569]

6. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Srečanja, točke sprememb. Odzven, 23. avg. 2011, 1 str. http://www.sigic.si/odzven/srecanja-tocke-sprememb. [COBISS.SI-ID 9386057]

7. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. O prelivanju, o ustvarjanju, o procesih v času. Odzven, 30. avg. 2011, 1 str. http://www.sigic.si/odzven/o-prelivanju-o-ustvarjanju-o-procesih-v-casu. [COBISS.SI-ID 9385545]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

8. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Agora: 1 - 21. Amorag 1 - 5 (2001) : für Violoncello und Klavier : Rohan de Saram und Marianne Schroeder gewidmet. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 39 str., note. [COBISS.SI-ID 9075785]

9. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Caminata (2008) : für Altblockflötentrio : dem Trio Caminata Tim Batellino, Maruša Brezavšček und Blažka Gaberc gewidmet. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 1 partitura (16 str.). [COBISS.SI-ID 9075017]

10. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Chain (1990/91) : für Streichorchester oder Streichquintett. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 1 partitura (22 str.). [COBISS.SI-ID 9074761]

11. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. First love (2001) : für zwei Flöten. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 5 str., note. [COBISS.SI-ID 9077065]

12. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Five atmospheres (1994) : für Klavier und Tape : Marianne Schroeder gewidmet. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 16 str., note. [COBISS.SI-ID 9075529]

13. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Florence Alma Snoad (2001) : Streichtrio für Violine, Viola und Violoncello. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 1 partitura (7 str.). [COBISS.SI-ID 9076809]

14. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Moon in the heart (2009) : für Flöte : Anja Brezavšček gewidmet. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 7 str., note. [COBISS.SI-ID 9075273]

15. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Poseidon (1990) : für Violine solo. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 11 str., note. [COBISS.SI-ID 9076297]

16. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Steady reflections (1996) : für Violine und Klavier. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 15 str., note. [COBISS.SI-ID 9077321]

17. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Story about a graffiti artist (2008) : idea, action, restraint, recognition : für Flöte und Klavier. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 14 str., note. [COBISS.SI-ID 9076553]

18. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Structured landscapes in three colors (2007) : für Flöte und Harfe : Jeffrey Cohan und Valery Muzzolini gewidmet. Klei-Winternheim: Certosa, 2011. 9 str., note. [COBISS.SI-ID 9076041]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Skladatelj

19. S pesmijo v srcu : avtorska glasba skladateljice Brine Jež Brezavšček : Osnovna šola Cerkno, 4. feb. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9073993]

20. Sozven : cikel koncertov : Studio 14, Ljubljana, 11. maj 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9073737]

21. Usoda ženske : glasbeni projekt : dvorana Doma krajanov Primskovo, Kranj, 22. jan. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9074249]

ANA JOVANOVIĆ [31998]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

1. JOVANOVIĆ, Ana, KRAŠOVEC, Primož, KODELJA, Zdenko, SLAČEK BRLEK, Aleksander Sašo. Kaj je ostalo od univerze? : PVT - Pogovorni večerni termin. Radiostudent.si, 15.12.2011. http://www.radiostudent.si/article.php?sid=30062. [COBISS.SI-ID 2304599]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Iluzija. Jovanović, Ana (urednik 2003-). Ljubljana: [Študentsko filozofsko društvo], [1997]-. ISSN 1408-7227. [COBISS.SI-ID 78172160]

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca. Postgraduate students' perception of creativity in the research process. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 1, str. 169-190. [COBISS.SI-ID 8865097]

2. JURIŠEVIČ, Mojca. Ustvarjalno vzdušje - ključni dejavnik spodbujanja ustvarjalnosti v šoli. Šols. svetov. delo, 2011, letn. 15, št. 1/2, str. 15-23. [COBISS.SI-ID 8771657]

3. JURIŠEVIČ, Mojca. Psihološki pogled na razvoj in oblikovanje poklicne izbire. Šols. svetov. delo, 2011, letn. 15, št. 3/4, str. 4-12. [COBISS.SI-ID 9063241]

 

1.04 Strokovni članek

4. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivacija in ustvarjalno učenje v šoli. Didakta, maj 2011, letn. 21, št. 145, str. 9-12, tabela. [COBISS.SI-ID 8779337]

5. ŽAGAR, Drago, JURIŠEVIČ, Mojca. Razvoj in perspektive pedagoške psihologije v Sloveniji = Development and perspectives of educational psychology in Slovenia. Psihol. obz. (Ljubl.), 2011, letn. 20, št. 3, str. 15-32, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47295074]

6. JURIŠEVIČ, Mojca. Kako učence motivirati za samostojno učenje : motivacija za učenje v šoli in učno samouravnavanje. Razred. pouk, jun. 2011, letn. 13, št. 1, str. 44-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 8837193]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. JURIŠEVIČ, Mojca, NAGY, Mirt. Motivating the gifted at school - retrospective analysis of gifted student's past experiences. V: GOJKOV, Grozdanka (ur.). Daroviti u procesu globalizacije : zbornik. Vršac: Visoka škola strukovnih studia za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov"; Arad: Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", 2011, str. 287-303. [COBISS.SI-ID 8939849]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

8. JURIŠEVIČ, Mojca, BEZIĆ, Tanja. Early childhood education and care in Slovenia. V: RESCH, Claudia (ur.). Early childhood education and care : promotion of the gifted and talented : presentations. Salzburg: Austrian Research and Support Centre for the Gifted and Talented, 2011, str. 63-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 8745033]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. VRTAČNIK, Margareta, JURIŠEVIČ, Mojca, KWIATKOWSKI, Marek, GROS, Nataša. Utjecaj motivacijske orijentacije učenika i školskog programa na odnos učenika prema iskustvenom pristupu učenja spektrometrije u vidljivom dijelu spektra = The impact of students` motivational orientations and study program on their attitudes towards the hands-on approach to visible spectrometry. V: XXII. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Zagreb, 13-16 velja e, 2011 = XXII. Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers, Zagreb, 13-16. Knjiga sažetaka : mini simpozij : međunarodna godina kemije 2011 : mini symposium : international year of chemistry 2011. Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2011, str. 71. [COBISS.SI-ID 1447772]

10. JURIŠEVIČ, Mojca. Academic self-concept : does giftedness make a difference?. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 24. [COBISS.SI-ID 8855113]

11. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Slovenian secondary students' gender differences in brain type and motivation for learning science. V: Science Education Research, Science Learning & Citizenship : [book of abstracts]. Lyon: European science education research, ESERA, 2011, str. 89. [COBISS.SI-ID 8896841]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. JURIŠEVIČ, Mojca. Vzgoja in izobraževanje nadarjenih. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 329-367. http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8861513]

13. JURIŠEVIČ, Mojca. Socialna vključenost nadarjenih učencev. V: BOROTA, Bogdana (ur.), COTIČ, Mara (ur.), HOZJAN, Dejan (ur.), ZENJA, Ljubov (ur.). Social cohesion in education. Horlivka: Horlivka State Pedagogical Institute for Foreign Languages, 2011, str. 289-304. [COBISS.SI-ID 9196105]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

14. JURIŠEVIČ, Mojca. Uvodnik = Editorial. Psihol. obz. (Ljubl.), 2011, letn. 20, št. 3, str. 7-9, 10-12. [COBISS.SI-ID 47293026]

 

1.25 Drugi sestavni deli

15. JURIŠEVIČ, Mojca. Upoštevati možnosti vseh. Šol. razgl., 20. maj 2011, letn. 62, št. 10, str. 4. [COBISS.SI-ID 8786249]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

16. KOHONT, Andrej, TACER, Blanka, HROVATIČ, Danica, URBANC, Klara, VIDMAR, Tadej, TOLIČIČ DROBEŽ, Željka, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, PEČJAK, Sonja, JURIŠEVIČ, Mojca, NIKLANOVIČ, Saša, DEDIĆ, Saša, BUČAR-MARKIČ, Staša. Terminološki slovarček : karierne orientacije 2011. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2011. 38 str. ISBN 978-961-217-046-2. [COBISS.SI-ID 259302144]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

17. VRTAČNIK, Margareta, JURIŠEVIČ, Mojca, GROS, Nataša, HARRISON, Tim, KWIATKOWSKI, Marek. Impact of the hands-on approach in teaching and learning visible spectrometry on students` achievements and its relation with students` motivational orientations and study programs : [Leonardo da Vinci project no. LLP-LDV-TOI-2008-SI-15: Hands-on Approach to Analytical Chemistry for Vocational Schools II : evaluation study]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2011. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/analchemvoc2/file.php/1/HTML/doc/Evaluation_Study_10.8.pdf. [COBISS.SI-ID 1450844]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

18. JURIŠEVIČ, Mojca. Nadarjeni mladostnik in motivacija za učenje : predavanje na seminarju Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 22. nov. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9079881]

19. JURIŠEVIČ, Mojca. Vzgoja in izobraževanje nadarjenih : sodelovanje na posvetu Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, Ministrstvo za šolstvo in šport, Brdo pri Kranju, 20. sep. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9080137]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

20. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (član uredniškega sveta 2011-, gostujoči urednik 2011). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

 

Oseba, ki intervjuva

21. FREEMAN, Joan. "Gifted lives" : an interview with professor Joan Freeman. Psihol. obz. (Ljubl.), 2011, letn. 20, št. 3, str. 139-144, portret. [COBISS.SI-ID 9051721]

 

Pisec recenzij

22. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (pisec recenzij 2008-2011). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

LIDIJA KASTELIC [16086]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Defektologica slovenica. Kastelic, Lidija (član uredniškega sveta 1993-2001, 2003-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

BRANKO KAUČIČ [21047]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAUČIČ, Branko, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Rich media presentations in blended learning = Bogate medijske prezentacije u kombiniranom učenju. Informatologia (Zagreb), 2011, vol. 44, no. 4, str. 287-295. [COBISS.SI-ID 18877704]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. BUČAR, Urška, KAUČIČ, Branko. Opremljenost slovenskih osnovnih šol z i-tablo in njihova uporaba. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, 13th-16th April 2011. (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 528-534. [COBISS.SI-ID 8778569]

3. ROŽNIK, Jakob, NOVAK, Karmen, KAUČIČ, Branko. Pilotska uporaba didaktičnega e-gradiva za učenje angleščine. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, 13th-16th April 2011. (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 622-629. [COBISS.SI-ID 8778825]

4. ASIČ, Teja, KAUČIČ, Branko. Uporaba Scratcha v poučevanju programiranja. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, 13th-16th April 2011. (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 838-843. [COBISS.SI-ID 8779081]

5. RAMŠAK, Maja, KAUČIČ, Branko, MAROLT, Matija. Influence of file converters on keyword extraction with Kea. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). ICERI 2011 : conference proceedings. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011, str. 3437-3443. http://library.iated.org/view/RAMSAK2011INF. [COBISS.SI-ID 9048649]

6. KAUČIČ, Branko, KRAŠNA, Marjan. Blended learning as implementation of Bologna process - learning resources issues through a case study. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). ICERI 2011 : conference proceedings. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011, str. 3616-3625. http://library.iated.org/view/KAUCIC2011BLE. [COBISS.SI-ID 9048393]

7. KAUČIČ, Branko, ASIČ, Teja. Improving introductory programming with Scratch?. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). MIPRO 2011 : 34th International Convention, May 23 - 27, 2011, Opatija, Croatia : proceedings = 34. Međunarodni skup, Svibanj 23 - 27, 2011, Opatija : zbornik radova. [Vol. 4], Computers in education, = Računala u obrazovanju. Rijeka: MIPRO, cop. 2011, str. 132-137. [COBISS.SI-ID 8791625]

8. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko. A new impetus for European cooperation in vocational education and training : a ˝combat" curriculum design. V: Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách : strategie technického vzdělávání v reflexi doby. V Ústí nad Labem,: Fakulta výrobních technologií a managementu, 2011, str. 69-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 8828745]

9. ASIČ, Teja, KAUČIČ, Branko. Kaj smo se naučili ob poučevanju s Scratchem?. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, str. 453-456, ilustr. [COBISS.SI-ID 8930121]

10. KAUČIČ, Branko, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Smotrnost uporabe s pripovedovanjem obogatenih predstavitev. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, str. 457-460, ilustr. [COBISS.SI-ID 8930377]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. BUČAR, Urška, KAUČIČ, Branko. Opremljenost slovenskih osnovnih šol z i-tablo in njihova uporaba = Equipment of Slovene primary schools with IWBs and their usage. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 143. http://www.sirikt.si/slo/prispevki/predstavitve/predstavitve_cetrtek/interaktivni_pouk/169.html. [COBISS.SI-ID 8777033]

12. ROŽNIK, Jakob, NOVAK, Karmen, KAUČIČ, Branko. Pilotska uporaba didaktičnega e-gradiva za učenje angleščine = Pilot usage of didactic e-resources for learning English. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 162. http://www.sirikt.si/slo/prispevki/plakati/290.html. [COBISS.SI-ID 8777289]

13. ASIČ, Teja, KAUČIČ, Branko. Uporaba Scratcha v poučevanju programiranja = Using Scratch for teaching programming. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 208. http://www.sirikt.si/slo/prispevki/predstavitve/predstavitve_cetrtek/interaktivni_pouk/169.html. [COBISS.SI-ID 8778057]

14. KAUČIČ, Branko, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Rich media presentations in blended learning = Bogate medijske prezentacije u kombiniranom učenju. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.). Društvo i tehnologija 2011 : knjiga sažetaka : book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo: = Croatian Communication Association: NONACOM, 2011, str. 11. http://www.medianet.hr/blobs/knjiga_sazetaka_tisak.pdf. [COBISS.SI-ID 8853577]

15. KAUČIČ, Branko, KRAŠNA, Marjan. Blended learning as implementation of Bologna process - learning resources issues through a case study. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). ICERI 2011 : conference abstracts. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011, 1 str. http://library.iated.org/view/KAUCIC2011BLE. [COBISS.SI-ID 9047881]

16. RAMŠAK, Maja, KAUČIČ, Branko, MAROLT, Matija. Influence of file converters on keyword extraction with Kea. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). ICERI 2011 : conference abstracts. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011, 1 str. http://library.iated.org/view/RAMSAK2011INF. [COBISS.SI-ID 9048137]

17. TRKMAN, Marina, TRKMAN, Peter, RAMŠAK, Maja, KAUČIČ, Branko. Analiza uspešnosti šolske spletne strani na platformi Joomla = Analyzing success of Joomla as school's web page. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.), SOSIČ, Rok (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-14. oktober 2011 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011, str. 530. http://is.ijs.si/is/is2011/zborniki/Zbornik%20A%20-%20Komplet.pdf. [COBISS.SI-ID 9017673]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

18. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko. Competence modelling on solid waste management : COMBAT. V: STRACKE, Christian M. (ur.). Competence modelling for vocational education and training : innovations for learning and development. [Herzogenrath]: Shaker, cop. 2011, str. 71-81. [COBISS.SI-ID 8962377]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

19. BUČAR, Urška. Uporaba interaktivne table pri pouku geometrije v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Bučar], 2011. 182 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8723529]

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KAVKLER, Marija. Skrb za učence s posebnimi potrebami. Razred. pouk, nov. 2011, letn. 13, št. 2/3, str. 95-102, portret. [COBISS.SI-ID 9017929]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija. Barriers to effective identification and support for students with learning difficulties in secondary vocational and professional education. V: International Academy for Research in Learning Disabilities, 35th Annual IARLD Conference, Taipei, Taiwan, January 13-15, 2011. Taipei: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2011, str. 58. http://www.ntnu.edu.tw/spe/iarld2011/_private/IARLD%20Handbook.pdf. [COBISS.SI-ID 8657481]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KAVKLER, Marija. Konceptualne osnove obravnave učencev z učnimi težavami. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 8-42. [COBISS.SI-ID 8839241]

4. KAVKLER, Marija. Obravnava učencev z učnimi težavami pri matematiki. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 124-156. [COBISS.SI-ID 8840777]

5. KAVKLER, Marija. Učenci z učnimi težavami pri matematiki - učinkovitejše odkrivanje in diagnostično ocenjevanje. V: MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 130-146. [COBISS.SI-ID 8844873]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠIR, Janja. Osnovni pojmi. V: PULEC LAH, Suzana (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 8-21. [COBISS.SI-ID 8847433]

7. PULEC LAH, Suzana, KAVKLER, Marija. Podpora učitelju in drugim šolskim strokovnim delavcem pri uresničevanju koncepta dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli. V: PULEC LAH, Suzana (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 126-142. [COBISS.SI-ID 8849993]

8. KAVKLER, Marija, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena. Uvajanje koncepta Učne težave v osnovni šoli s pomočjo inkluzivnih timov. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011, str. 199-215. [COBISS.SI-ID 8814153]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. KAVKLER, Marija. Kaj se je v društvu Bravo dogajalo v prvem poletju [!] 2011?. Bilten Bravo, jun. 2011, letn. 7, št. 14, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 8887881]

10. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo od julija do decembra 2011. Bilten Bravo, dec. 2011, letn. 7, št. 15, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 9086537]

11. KAVKLER, Marija. Predgovor. V: PULEC LAH, Suzana (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 8847177]

12. KAVKLER, Marija. Predgovor. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 8838985]

13. KAVKLER, Marija. Predgovor. V: MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 8842825]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

14. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija, PASSOLUNGHI, Maria Chiara. Uspešnost reševanja matematičnih besednih problemov pri učencih z in brez učnih težav pri matematiki v Sloveniji in Italiji : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 51 f., tabele. [COBISS.SI-ID 9065801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

16. Preverjanje in ocenjevanje. Kavkler, Marija (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. UNETIČ, Ines, KEMPERL, Metoda. Vrt ob škofijski palači v Ljubljani. Ars & humanitas, 2011, letn. 5, št. 1, str. 174-192. [COBISS.SI-ID 46408034]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KEMPERL, Metoda. Zidarski mojstri na slovenskem Štajerskem v 18. stoletju - naloge in zmožnosti. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), MALEŠIČ, Martina (ur.), KLEMENČIČ, Matej (ur.). Arhitekturna zgodovina. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2008 [i. e. 2011], str. 101-113, ilustr. [COBISS.SI-ID 8881993]

3. KEMPERL, Metoda. Arhitekturna dejavnost ljubljanskih škofov in kapitlja od ustanovitve do jožefinskih reform. V: DOLINAR, France M. (ur.). Ljubljanska škofija : 550 let. Ljubljana: Nadškofija, 2011, str. 511-528. [COBISS.SI-ID 9078601]

4. KEMPERL, Metoda. Dokumenti bankalne uprave za Kranjsko kot umetnostnozgodovinski vir. V: PREINFALK, Miha (ur.). Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Elektronska izd. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2011, str. 85-100, ilustr. http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=59. [COBISS.SI-ID 8997449]

5. KEMPERL, Metoda, VREČKO, Asta. Zajetje v času, slike 2001-2011. V: GORJUP, Tomaž. Zajetje v času : slike 2001-2011 : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 15. 4. 2011-22. 5. 2011. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011, str. [3-4]. [COBISS.SI-ID 8758089]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. KEMPERL, Metoda, VREČKO, Asta. Kostanjevica na Krki, Galerija Božidarja Jakca : slike Tomaža Gorjupa. Likov. svet, mar./apr. 2011, št. 155, str. 15-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 8768329]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

7. KEMPERL, Metoda. Romanja in romarske cerkve 17. in 18. stoletja na Slovenskem, Gorenjska z Ljubljano. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 367 str., ilustr. ISBN 978-961-218-988-4. [COBISS.SI-ID 258618112]

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1 : izredni študij : skripta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 112 str. [COBISS.SI-ID 9000521]

9. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1 : skripta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 132 str. [COBISS.SI-ID 9000265]

10. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1, Terminologija : učno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. [9] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9007433]

11. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 : seminar : skripta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. [15] str. [COBISS.SI-ID 8996425]

12. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 : skripta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 129 str. [COBISS.SI-ID 8997193]

13. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 : skripta : izredni študij. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 116 str. [COBISS.SI-ID 8996937]

14. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 3 : skripta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 84 str. [COBISS.SI-ID 8993097]

15. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 3 : skripta : izredni študij. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 83 str. [COBISS.SI-ID 8996681]

16. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 4 : skripta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 88 str. [COBISS.SI-ID 9003081]

17. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 4 : skripta : izredni študij. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 81 str. [COBISS.SI-ID 9002825]

18. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti : skripta : 1. letnik : Seminar Umetnostnozgodovinski spomeniki Ljubljane. Ljubljana: [Pedagoška fakulteta], 2011. [22] str. [COBISS.SI-ID 8970313]

19. KEMPERL, Metoda. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti, Osnovni pojmi ikonografije : skripta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 16 str. [COBISS.SI-ID 9006921]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

20. KEMPERL, Metoda, BRAČUN SOVA, Rajka. Towards teaching and researching museum pedagogy at Faculty of Education, University of Ljubljana : poster na ICOM CECA Annual Conference, Zagreb, 20. sep. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8935497]

 

3.25 Druga izvedena dela

21. KEMPERL, Metoda. Zidarski mojster Franc Grein in štajerska sakralna arhitektura v prvi polovici 19. stoletja : [predavanje] Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana, 27. maj 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 8793161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16. - 19. stoletje). Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2010-, tehnični urednik 2010-). Ljubljana: Pokrajinski arhivski muzej, 2010-. http://okinformatika.com/arhiv/. [COBISS.SI-ID 8880457]

23. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Zbiratelj

24. Gradivo za terenske vaje pri predmetu Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti : 1. letnik : 2010/2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 1 zv. (loč. pag.), Ilustr. [COBISS.SI-ID 8657737]

25. Sodobne likovne prakse 1 : učno gradivo : izbirni predmet v 3. letniku. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011. [2] f, [70] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9078857]

26. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1 : izredni študij : učno gradivo : fototeka. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 9001801]

27. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1 : učno gradivo : fototeka. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 9001289]

28. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 : fototeka. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 8998473]

29. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 : izredni študij : fototeka. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 8998217]

30. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 : študijsko gradivo : fototeka : seminar. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 8998729]

31. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 3 : fototeka. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 8997961]

32. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 3 : izredni študij : fototeka. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 8997705]

33. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 4 : fototeka. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 9002313]

34. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 4 : izredni študij : fototeka. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 9002569]

 

Fotograf

35. VODEB, Vlasta, BRAČUN SOVA, Rajka. Muzeji, javnost, dostopnost. 1. izd. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2011. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6390-30-9. [COBISS.SI-ID 258418688]

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEREC, Darja. Prekmurske Benetke leta 1925. Prispev. novejšo zgod., 2011, letn. 51, št. 3, str. 25-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 2961012]

2. KEREC, Darja. Nádasdyji ter njihova kolonizacija Belmure in Petanjcev v 13. in 14. stoletju. Zb. soboš. muz., 2011, št. 16/17, str. 7-21. [COBISS.SI-ID 9226825]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. KEREC, Darja. Uvodne besede. V: MARN, Marjanca (ur.). Podružnična šola - gibalo razvoja : zbornik 2009-2011. Ljubljana: OŠ Sostro, Podružnična šola Janče, 2011, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 8894025]

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HLADNIK, Vesna, KOBOLT, Alenka. Člani komisij o dosedanjem usmerjanju otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Soc. pedagog. (Ljubl.), jun. 2011, letn. 15, št. 2, str. 175-196. [COBISS.SI-ID 8827209]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. KOBOLT, Alenka. Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave. Soc. pedagog. (Ljubl.), jun. 2011, letn. 15, št. 2, str. 153-173. [COBISS.SI-ID 8826953]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. KOBOLT, Alenka. Socialni pedagogi med vladnim, nevladnim in zasebnim sektorjem : okrogla miza. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 65. [COBISS.SI-ID 8991561]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. FROMMANN, Anne, KOBOLT, Alenka. Briefwechsel. V: FROMMANN, Anne (ur.). Auf die Menschen kommt es an : GlückWunsche an die IGfH-Beiträge zum fünfzigjährigen Bestehen der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen. Münster: Münstermann: Ibbenbüren, cop. 2011, str. 44-53. [COBISS.SI-ID 8960329]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

5. KOBOLT, Alenka, VEC, Tomaž. V Sloveniji ni otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti?. Šols. svetov. delo, 2011, letn. 15, št. 1/2, str. 89-92. [COBISS.SI-ID 8771913]

 

1.22 Intervju

6. KOBOLT, Alenka. Če človek dobro dela, pusti odtis. Dnevnik, 26. feb. 2011, letn. 61, št. 47, portret. http://www.dnevnik.si/objektiv/intervjuji/1042427006. [COBISS.SI-ID 8699977]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. KOBOLT, Alenka. Upoštevati možnosti vseh. Šol. razgl., 15. apr. 2011, letn. 62, št. 5, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 8752969]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

8. AMARAL, Marcelo Parreira do, ULE, Mirjana, ŽIVODER, Andreja, KOBOLT, Alenka. Governance of educational trajectories in Europe : state of the art report : deliverable nr. 6. [S. l.]: [s. n.], 2011?. 215 f., graf. prikazi. http://www.goete.eu/download/working-papers/cat_view/69-working-papers. [COBISS.SI-ID 30271069]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. CEPS journal. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

10. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

11. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

12. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

 

Mentor pri magistrskih delih

13. GRABELJŠEK, Vlasta. Šolska kultura in klima v slovenskih srednjih šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Grabeljšek], 2011. 153 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/554. [COBISS.SI-ID 9066825]

 

Komentor pri magistrskih delih

14. BRENČIČ, Irena. Vedenjske značilnosti učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Brenčič], 2011. 191 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8728393]

 

Pisec recenzij

15. KROFLIČ, Robi, KLARIČ, Tina, ŠTIRN JANOTA, Petra, STOLNIK, Karmen, GIBBS, John C., SKIBA, Russell, BOONE, Kimberly, FONTANINI, Angela, WU, Tony, STRUSSELL, Allison, PETERSON, Reece Loren, CREMIN, Hilary. Kazen v šoli? : izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2011. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-6246-93-4. [COBISS.SI-ID 257014016]

16. ŠUGMAN BOHINC, Lea (ur.). Učenci z učnimi težavami, Izvirni delovni projekt pomoči. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6569-41-5. [COBISS.SI-ID 257212160]

 

Član komisije

17. JEĐUD, Ivana. Doprinos perspektive korisnica Odgojnog doma Bedekovčina u razumijevanju rizičnosti kod djevojaka : doktorska disertacija. Zagreb: [I. Jeđud], 2011. 225 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9252681]

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. The effects of nutrition education on 6th graders knowledge of nutrition in nine-year primary schools in Slovenia. Eurasia, 2011, vol. 7, no. 4, str. 243-252. http://www.ejmste.com/v7n4/EURASIA_v7n4_Kostanjevec.pdf. [COBISS.SI-ID 9155913]

2. LOVŠIN, Francka, PERČIČ, Tadeja, KOCH, Verena. Critical point in financial learning process of primary school children in Slovenia. Probl. educ. 21st century, 2011, vol. 30, str. 35-46. [COBISS.SI-ID 8794441]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KOSTANJEVEC, Stojan, ZUPAN, Živa, KOCH, Verena. Nutrition science for retired rural population in Slovenia. Proc. Int. Sci. Conf. Econ. Sci. Rur. Dev. (Print), 2011, no. 25, str. 198-205. [COBISS.SI-ID 8779849]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Koch, Verena (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

 

Mentor pri magistrskih delih

5. FERLAN, Marjetka. Ocena uspešnosti 'Sheme šolskega sadja' v osnovni šoli : magistrsko delo s področja živilstva = The assessment of 'The scheme of school fruit' in primary school : master of science thesis. Ljubljana: [BF, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti, področje živilstva]: [M. Ferlan], 2011. X, 91 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 3985272]

 

Komentor pri magistrskih delih

6. REPOVŽ LISEC, Mateja. Prehranske navade in športna aktivnost osnovnošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Repovž Lisec], 2011. X, 95 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8715337]

7. REPOVŽ LISEC, Mateja. Prehranske navade in športna aktivnost osnovnošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2011. X, 95 str., graf. prikazi, tabele. http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-HDCKMYQ6. [COBISS.SI-ID 263930368]

 

Pisec recenzij

8. Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development". Koch, Verena (pisec recenzij 2011). Jelgava: Latvijas Lauksaimniecäibas universitäates Ekonomikas fakultäate. ISSN 1691-3078. [COBISS.SI-ID 513884697]

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠORGO, Andrej, KOCIJANČIČ, Slavko. Presentation of laboratory sessions for science subjects in Slovenian upper secondary schools. J. Balt. sci. educ., 2011, vol. 10, no. 2, str. 98-113. [COBISS.SI-ID 18552328]

 

1.05 Poljudni članek

2. KOCIJANČIČ, Slavko. Ocena stanja tehniškega izobraževanja v Sloveniji in predlogi za izboljšave. Acta chim. slov.. [Tiskana izd.], 2011, letn. 58, št. 1, str. S9-S10. [COBISS.SI-ID 8874825]

3. KOCIJANČIČ, Slavko. Ocena stanja tehniškega izobraževanja v Sloveniji in predlogi za izboljšave. Življ. teh., apr. 2011, letn. 62, št. 4, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 8754505]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. KOCIJANČIČ, Slavko. An overview of research and development activities in technology education carried out at the Faculty of Education at the University of Ljubljana. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 10-15. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/02-22-Kociancic-S.pdf. [COBISS.SI-ID 8967753]

5. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Introducing 32-bit microcontroller technologies to a technology teacher training programme. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 49-53. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/09-08-Rihtarsic-D.pdf. [COBISS.SI-ID 8968521]

6. VRBANČIČ, Franc, KOCIJANČIČ, Slavko. Introducing the radio frequency identification technology to a vocational highschool programme in mechatronics. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 54-60. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/10-05-Vrbancic-F.pdf. [COBISS.SI-ID 8968777]

7. BAN, Katarina, KOCIJANČIČ, Slavko. Introducing topics on nanotechnologies to middle and high school curricula. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 78-83. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/14-06-Ban-K.pdf. [COBISS.SI-ID 8969033]

8. ŠANTEJ, Gorazd, KOCIJANČIČ, Slavko. Commencing projects that implement the use of magnetic sensors in pre-higher technology education. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 124-127. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/23-07-Santej-G.pdf. [COBISS.SI-ID 8969289]

9. RIHTARŠIČ, David, ŠANTEJ, Gorazd, KOCIJANČIČ, Slavko. Promoting engineering studies through summer camps of electronics and robotics. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.). Inovation in engeenering and technology education : conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 64-69, ilustr. http://198.66.238.102/conferences/2wiete/Pages/14-17-Kocijancic.pdf. [COBISS.SI-ID 8680009]

10. KOCIJANČIČ, Slavko, RIHTARŠIČ, David. Mehatronics [!] projects in technology teacher training programme. V: Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách : strategie technického vzdělávání v reflexi doby. V Ústí nad Labem,: Fakulta výrobních technologií a managementu, 2011, str. 182-187, ilustr. [COBISS.SI-ID 8829001]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. PUDLOWSKI, Zenon J., KOCIJANČIČ, Slavko. Preface. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 1. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/2WCTEE-Editorial-Final.pdf. [COBISS.SI-ID 8967497]

 

1.22 Intervju

12. KOCIJANČIČ, Slavko. Drugo plat robotike predstavlja .... Ognjišče, 2011, letn. 47, št. 7, str. 72-73, portret. [COBISS.SI-ID 8876617]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

13. HRIBAR, Marjan, KOCIJANČIČ, Slavko, LIKAR, Andrej, OBLAK, Seta, PAJK, Bojan, PETRUNA, Vincenc, RAZPET, Nada, ROBLEK, Branko, TOMAŽIČ, Fedor, TRAMPUŠ, Miro. Mehanika in toplota : fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol = Mechanika és hőtan : fizika a középiskolák I. és II. osztálya számára. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010-2011. 2 zv. (242, 242 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-506-8. ISBN 978-961-241-532-7. [COBISS.SI-ID 254041088]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011, PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-0-9807664-3-1. http://www.wiete.com.au/2nd%20wctee%20proceedings.html. [COBISS.SI-ID 8993353]

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra. Šibka in močna področja otrok : zgodnje prepoznavanje kazalnikov učnih težav ter močnih področij pred vstopom v šolo s pomočjo vprašalnika za učitelje in vzgojitelje : prvi podatki iz pilotske študije. Bilten Bravo, dec. 2011, letn. 7, št. 15, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 9086793]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PENKO, Barbara, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Prve geste, prve besede, prve povedi : analiza govornega, jezikovnega in komunikacijskega razvoja otrok od 11 do 36 mesecev starosti. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 85-90. [COBISS.SI-ID 9008969]

3. OZBIČ, Martina, PENKO, Barbara, KOGOVŠEK, Damjana. Asertivnost in responzivnost od 12 do 18 mesecev starih slovenskih otrok. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 91-96. [COBISS.SI-ID 9009225]

4. KOGOVŠEK, Damjana, KOGOVŠEK, Damjana, PENKO, Barbara. Asertivnost in responzivnost od 18 do 24 mesecev starih slovenskih otrok. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 97-102. [COBISS.SI-ID 9009481]

5. PENKO, Barbara, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Sociopragmatične veščine in govorno vedenje slovensko govorečih otrok : primerjalna analiza od 20 do 36 mesecev starih otrok z govorno-jezikovnim zaostankom in otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 103-109. [COBISS.SI-ID 9009737]

6. KOGOVŠEK, Damjana, ŠUŠTAR, Mirjam, OZBIČ, Martina. Razumevanje govora predšolskih otrok v starsoti 3 do 5 let. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 111-116. [COBISS.SI-ID 9009993]

7. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra. Nadarjeni otroci z učnimi težavami : zgodnje prepoznavanje pred vstopom v šolo z vprašalnikom za učitelje in vzgojitelje. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 122-128. [COBISS.SI-ID 9010249]

8. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford, KOŠIR, Stanislav, ZIMIC, Mojca. Medjezikovna študija zapoznelega fonološkega razvoja : pilotska študija za slovenščino. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 129-135. [COBISS.SI-ID 9010505]

9. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KLANČAR, Tjaša, JEVŠNIKAR, Maja, JAUŠEVAC, Marika. Dvojezični test za afazijo - slovensko-italijanska različica. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 168-173. [COBISS.SI-ID 9010761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford, KOŠIR, Stanislav, ZIMIC, Mojca. Crosslinguistic study of protracted phonological development : preliminary Slovenian data. V: International child phonology conference 2011 : 15th - 18 th June, The University of York. York: University, 2011, str. 16. http://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser-seminarer/2010/icpla2010/abstracts/Protracted_phonological_development. pdf. [COBISS.SI-ID 8824137]

11. OZBIČ, Martina, FERLUGA, Valentina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra. Detecting twice exceptional children from 5 to 7 with teacher-administered questionnaire. V: Making a world of difference for gifted children : [programme]. Prague: [WCGTC], 2011, str. 72-73. http://www.worldconference2011.org/programme/WCGTC%20Program%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 8893769]

12. PENKO, Barbara, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Socio-conversational skills and verbal behaviour of Slovenian-speaking talkers from 24 to 36 months : a comparative analysis of late talkers with normal language development. V: Social, genetic and cognitive determinants in the acquisition and development of language : [program and abstracts]. Montréal; Université du Québec, UQAM: International Association for the Study of Child Language, IASCL, 2011, str. 193. http://www.iascl2011.org/files/IASCL2011-Final.pdf. [COBISS.SI-ID 8893513]

13. KOGOVŠEK, Damjana, POPENKO, Daša, OZBIČ, Martina. Pomembnost zgodnjega razvoja komunikacije = The importance of the earliest development of communication. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 213-214. [COBISS.SI-ID 9012041]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, ZUPAN, Nataša. Funkcionalna pismenost gluhih in naglušnih oseb. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 424-445, 546-548. [COBISS.SI-ID 9062729]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. KOGOVŠEK, Damjana. Gluhota in naglušnost. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011, str. 107-112. [COBISS.SI-ID 8812617]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

16. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : slovensko-italijanska dvojezičnost : bilingualismo italo-sloveno. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian-italian.pdf. [COBISS.SI-ID 8851017]

17. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : stimulus book : slovenska različica. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_stimulus_book.pdf. [COBISS.SI-ID 8850761]

18. PARADIS, Michel. Test za afazijo pri dvojezični osebi. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_bat.pdf. [COBISS.SI-ID 8850249]

 

Prireditelj

19. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : slovensko-italijanska dvojezičnost : bilingualismo italo-sloveno. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian-italian.pdf. [COBISS.SI-ID 8851017]

20. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : stimulus book : slovenska različica. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_stimulus_book.pdf. [COBISS.SI-ID 8850761]

21. PARADIS, Michel. Test za afazijo pri dvojezični osebi. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_bat.pdf. [COBISS.SI-ID 8850249]

JANJA KOMLJENOVIČ [32760]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KLEMENČIČ, Manja, KOMLJENOVIČ, Janja. The road to differentiation in Slovenia. International higher education, 2011, no. 64, str. 26-27. http://www.bc.edu/content/dam/files/research_sites/cihe/pdf/IHEpdfs/ihe64.pdf. [COBISS.SI-ID 8829513]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOMLJENOVIČ, Janja. Ideation of the institutional autonomy in the European higher education area. V: Papers. Reykjavík: University of Iceland, School of Education, 2011, 15 str. [COBISS.SI-ID 8831305]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOMLJENOVIČ, Janja. University autonomy in the European higher education area. V: ECER 2011 : "Urban Education". [Spletna izd.]. Berlin: ECER: EERA, 2011, 1 str. http://www.eera.de/ecer-programmes/conference/ecer-2011/contribution/1937/?no_cache=1&cHash=e8ee40d95a. [COBISS.SI-ID 8936777]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. KOMLJENOVIČ, Janja. University autonomy in the European higher education area : notes for presentation. V: The future of (European) higher education : proceedings. Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, CEPS: Faculty of Education, 2011, str. 18-19. http://www.pef.uni-lj.si/ceps/projekti/dep/ankaran/Ankaran%202011%20Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 8904521]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KOMLJENOVIČ, Janja. Posnetek stanja visokošolskega sistema v Republiki Sloveniji. V: KOLAR, Jana (ur.), KOMLJENOVIČ, Janja (ur.). Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020. Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020 : [drzna Slovenija]. V Ljubljani: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2011, str. 170-197. http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si/ch03.html. [COBISS.SI-ID 8836681]

6. KOMLJENOVIČ, Janja. Stanje visokošolskega sistema v Republiki Sloveniji. V: KOLAR, Jana (ur.), KOMLJENOVIČ, Janja (ur.). Predloga Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020. V Ljubljani: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2011, str. 126-191. http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si/ch03.html. [COBISS.SI-ID 8765257]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. KOMLJENOVIČ, Janja. Privilegij z namenom : avtonomija univerze. Delo (Ljubl.), 19. feb. 2011, letn. 53, št. 41. [COBISS.SI-ID 8692297]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. KOMLJENOVIČ, Janja. Institutional autonomy and the attractiveness of the European higher education area - facts or tokenistic discourse? : predavanje na konferenci Future of higher education - Bologna researchers' conference (FOHE-BPRC), Bukarešta, 18. okt. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8981065]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. KOLAR, Jana (ur.), KOMLJENOVIČ, Janja (ur.). Drzna Slovenija : Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020 in Raziskovalna in inovacijska strategije Slovenije 2011-2010. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2011. ISBN 978-961-6215-33-6. http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si/. [COBISS.SI-ID 256264960]

10. KOLAR, Jana (ur.), KOMLJENOVIČ, Janja (ur.). Drzna Slovenija : predloga Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2010. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2011. ISBN 978-961-6215-31-2. http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si. [COBISS.SI-ID 255790080]

11. KOLAR, Jana (ur.), KOMLJENOVIČ, Janja (ur.). Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020. Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020 : [drzna Slovenija]. V Ljubljani: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2011. XIX, 220 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6215-32-9. [COBISS.SI-ID 256264704]

12. KOLAR, Jana (ur.), KOMLJENOVIČ, Janja (ur.). Predloga Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020. V Ljubljani: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2011. XV, 191 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6215-30-5. http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si. [COBISS.SI-ID 255613696]

13. KOLAR, Jana (ur.), KOMLJENOVIČ, Janja (ur.). Resolution on the National higher education programme 2011-2020. Resolution on the Research and innovation strategy of Slovenia 2011-2020. Ljubljana: Ministry of Higher Education, Science and Technology, 2011. XX, 228 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6853-02-6. [COBISS.SI-ID 256904192]

14. KOLAR, Jana (ur.), KOMLJENOVIČ, Janja (ur.). Resolution on the National higher education programme 2011-2020. Resolution on the research and innovation strategy of Slovenia 2011-2020. Ljubljana: Ministry of Higher Education, Science and Technology, 2011. ISBN 978-961-6853-01-9. http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si/. [COBISS.SI-ID 256903936]

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KORDEŠ, Urban. Kako raziskovati placebo? : metodološki razmislek. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.), SOSIČ, Rok (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-14. oktober 2011 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011, str. 254-256. http://is.ijs.si/is/is2011/zborniki/Zbornik%20A%20-%20Komplet.pdf. [COBISS.SI-ID 9017417]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KORDEŠ, Urban. Merjenje doživljanja. V: GERŠAK, Gregor (ur.). Zbornik okrogle mize Merjenja in kognitivna znanost. [S. l.]: Center za interdisciplinarno metrologijo; V Ljubljani: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2011, str. 51-59, ilustr. [COBISS.SI-ID 9016137]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. KORDEŠ, Urban, GAMS, Matjaž, MARKIČ, Olga. Predgovor. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.), SOSIČ, Rok (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-14. oktober 2011 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011, str. 213. [COBISS.SI-ID 25213223]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

4. KORDEŠ, Urban, ČERNIGOJ, Matej, LAH, Alja. Globinski portret bralcev Dela : poglobljena kvalitativna raziskava vedenjskih in miselnih navad s poudarkom na odnosu do medijev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Inštitut za znanstveno raziskovalno delo, 2011. 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9038665]

5. KORDEŠ, Urban, ČERNIGOJ, Matej, LAH, Alja. Medijski uporabnik od blizu : poročilo o raziskavi. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Inštitut za znanstveno raziskovalno delo, 2011. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9038921]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.), SOSIČ, Rok (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-14. oktober 2011 : zvezek A = Proceedings of the 14th International Multiconference Information Society - IS 2011, October 10th-14th, 2011, Ljubljana, Slovenia : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011. X, 550 str., ilustr. ISBN 978-961-264-035-4. [COBISS.SI-ID 258045696]

7. Constructivist Foundations. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel. ISSN 1782-348X. [COBISS.SI-ID 515792665]

8. Kairos. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2010-). Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 232506112]

 

Pisec recenzij

9. MARKIČ, Olga. Kognitivna znanost : filozofska vprašanja, (Zbirka Dialogi, letn. 11). 1. izd. Maribor: Aristej, 2011. 143 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-220-076-3. [COBISS.SI-ID 66755841]

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOROŠEC, Helena. Why to teach and learn with drama. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 27. [COBISS.SI-ID 8855369]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KRŽIŠNIK, Ana, RATEJ, Ira, KOROŠEC, Helena, JELEN, Alen, ŠTRANCAR, Marjan, PIRC, Vlado. Gledališka umetnost. V: BUCIK, Nataša (ur.), POŽAR MATIJAŠIČ, Nada (ur.), PIRC, Vlado (ur.). Kulturno-umetnostna vzgoja : priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 95-105. [COBISS.SI-ID 1837692]

3. GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena. Umetnost - prostor otrokovega doživljanja in izražanja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 67-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 9122121]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. KOROŠEC, Helena. Miška, kje je tvoja hiška?. V: GRGINIČ, Marija, MAJARON, Edi. Miška, kje je tvoja hiška? : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 5-6]. 1. natis. Mengeš: Izolit, 2011, str. 4. [COBISS.SI-ID 9079369]

5. KOROŠEC, Helena. Travnik kliče. V: GRGINIČ, Marija, MAJARON, Edi. Travnik kliče : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 3-4]. 1. natis. Mengeš: Izolit, 2011, str. 4. [COBISS.SI-ID 9081161]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. DEVJAK, Tatjana, JUG DOŠLER, Anita, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, TURNŠEK, Nada, SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, KRNEL, Dušan, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, BOROTA, Bogdana, PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 156 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/626. [COBISS.SI-ID 8685129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education = Spodbujanje socialno-čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011. 85 str. ISBN 978-961-253-069-3. [COBISS.SI-ID 256514304]

 

Pisec recenzij

8. GRGINIČ, Marija, MAJARON, Edi. Miška, kje je tvoja hiška? : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 5-6]. 1. natis. Mengeš: Izolit, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-48-7. [COBISS.SI-ID 258582784]

9. GRGINIČ, Marija, MAJARON, Edi. Travnik kliče : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 3-4]. 1. natis. Mengeš: Izolit, 2011. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-47-0. [COBISS.SI-ID 255768064]

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, GREGORIČ, Ana. Naravno okolje - prostor za igro in učenje v slovenskih vrtcih. Educa (Nova Gorica), mar. 2011, letn. 20, [št.] 1, str. 6-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8754761]

2. HROVAT, Mira, KOS, Marjanca. Predšolski otroci na kmetiji in vrtu. Educa (Nova Gorica), okt. 2011, letn. 20, [št.] 4, str. 6-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 9040969]

 

1.04 Strokovni članek

3. HROVAT, Mira, KOS, Marjanca. Predstavitev projekta "Predšolski otroci na kmetiji in vrtu". Vzgojiteljica (Celje), jul. - avg. 2011, letn. 13, št. 4, str. 15-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 8893257]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. KOS, Marjanca. Ustvarjalna igra predšolskih otrok v naravnem okolju : začetni korak na poti vzgoje za trajnostni razvoj. V: FOŠNARIČ, Samo (ur.). VI. mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo Ekologija za boljši jutri, od 23. 3. do 25. 3. 2011. Rakičan: RIS - Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec, 2011, str. 357-366, ilustr. [COBISS.SI-ID 8729417]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KOS, Marjanca, SCHMIDT, Gordana. "When we go out, we get in" - outdoor learning about nature through creative movement in early childhood. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 28. [COBISS.SI-ID 8855625]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

6. SCHMIDT, Gordana, KOS, Marjanca. Plesno izražanje in naravoslovje. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2011. ISBN 978-961-245-951-2. http://www2.arnes.si/~gschmi/. [COBISS.SI-ID 251191296]

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. The effects of nutrition education on 6th graders knowledge of nutrition in nine-year primary schools in Slovenia. Eurasia, 2011, vol. 7, no. 4, str. 243-252. http://www.ejmste.com/v7n4/EURASIA_v7n4_Kostanjevec.pdf. [COBISS.SI-ID 9155913]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ZUPAN, Živa, KOCH, Verena. Nutrition science for retired rural population in Slovenia. Proc. Int. Sci. Conf. Econ. Sci. Rur. Dev. (Print), 2011, no. 25, str. 198-205. [COBISS.SI-ID 8779849]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOSTANJEVEC, Stojan. Gathering and implementing the evidence-based practice in regard to nutrition and dietetics. V: 5th DIETS/EFAD conference, Barcelona, 21 and 22 October 2011. Building strong evidence-based approach to nutrition and dietetics : programme. Barcelona: European Federation of the Associations of Dietitians, EFAD, 2011, str. [9]. http://www.thematicnetworkdietetics.eu/downloadattachment/3370/Gathering%20and%20Implementing%20Evidence.pdf. [COBISS.SI-ID 9053001]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Kostanjevec, Stojan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOŠAK BABUDER, Milena. The efficiency of modified reading comprehension improvement program with children from families with lower socioeconomic status. V: International Academy for Research in Learning Disabilities, 35th Annual IARLD Conference, Taipei, Taiwan, January 13-15, 2011. Taipei: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2011, str. 44. http://www.ntnu.edu.tw/spe/iarld2011/_private/IARLD%20Handbook.pdf. [COBISS.SI-ID 8657225]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KOŠAK BABUDER, Milena. Razvijanje bralnega razumevanja - strategije in pomoč. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 87-104. [COBISS.SI-ID 8840009]

3. KOŠAK BABUDER, Milena. Bralne prilagoditve ter izboljševanje branja po vedenjsko-kognitivni metodi. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 115-123. [COBISS.SI-ID 8840521]

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Strategije poučevanja in pomoč učencem z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 196-210. [COBISS.SI-ID 8841289]

5. KOŠAK BABUDER, Milena. Obravnava učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 224-243. [COBISS.SI-ID 8841545]

6. KOŠAK BABUDER, Milena. Prepoznavanje in ocenjevanje težav pri učencih z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. V: MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 188-203. [COBISS.SI-ID 8845641]

7. KOŠAK BABUDER, Milena. Prepoznavanje in ocenjevanje težav učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. V: MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 244-261. [COBISS.SI-ID 8846665]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. KAVKLER, Marija, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena. Uvajanje koncepta Učne težave v osnovni šoli s pomočjo inkluzivnih timov. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011, str. 199-215. [COBISS.SI-ID 8814153]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

9. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija, PASSOLUNGHI, Maria Chiara. Uspešnost reševanja matematičnih besednih problemov pri učencih z in brez učnih težav pri matematiki v Sloveniji in Italiji : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 51 f., tabele. [COBISS.SI-ID 9065801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. PULEC LAH, Suzana (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-253-070-9. [COBISS.SI-ID 256533760]

11. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 304 str. ISBN 978-961-253-064-8. [COBISS.SI-ID 256377600]

12. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 57 str. ISBN 978-961-253-067-9. [COBISS.SI-ID 256901120]

13. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Pisec recenzij

14. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja, POTOČNIK, Nataša. Bralni test. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2011. 27 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-65-9. [COBISS.SI-ID 257027584]

15. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, PEČJAK, Sonja. Govor in branje otrok : ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, cop. 2011. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-6068-70-3. [COBISS.SI-ID 258140160]

16. BRITOVŠEK, Milena, GAVRILOSKA, Magda, VALIŠER, Aleksander. Naravoslovje 8 : učbenik za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. 2 zv. (170 str., 142 str.), ilustr. ISBN 978-961-234-914-1. [COBISS.SI-ID 512236096]

17. BRITOVŠEK, Milena, GAVRILOSKA, Magda, VALIŠER, Aleksander. Naravoslovje 8 : učbenik za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-234-914-1. [COBISS.SI-ID 253520384]

18. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.-3. razreda : OSBZ. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2011. 50 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-66-6. [COBISS.SI-ID 257027840]

19. RAZPOTNIK, Jelka, SNOJ, Damjan. Raziskujem preteklost 7, [Učbenik za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole]. 1. izd., posebna. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-271-196-2. [COBISS.SI-ID 257981440]

BOJAN KOVAČIČ [16084]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. 4L11 : zaključna razstava likovnih del študentov četrtega letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 8. jun. 2011 - 5. jul. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8802377]

2. Iskanja in dejstva : razstava likovnih del študentov LP - zimski semester, 3. letnik : galerija PeF, Ljubljana, 28. feb. - 19. mar. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8700233]

 

Umetnik

3. SMREKAR, Andrej, PREININGER, Kristina. Bojan Kovačič : grafika, risba = prints, drawings. Šmarje-Sap: Buča; Ljubljana: Narodna galerija, 2011. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-21-2. [COBISS.SI-ID 255292672]

MITJA KRAJNČAN [16083]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRAJNČAN, Mitja, EMERŠIČ, Urška. Pomen kakovosti dela zaposlenih pri krepitvi moči uporabnikov varstveno-delovnih centrov. Soc. delo, okt. 2011, let. 50, št. 5, str. 329-337. [COBISS.SI-ID 3738725]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan, BENČIČ, Urška. The effects of experiential pedagogical projects on children and youth with emotional and behavioural difficulties. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 29. [COBISS.SI-ID 8855881]

3. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Experiential pedagogy by working with social pedagogy students. V: POTIĆ, Srećko (ur.). Zbornik. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2011, str. 332. [COBISS.SI-ID 8759625]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KRAJNČAN, Mitja. Zaznavanje, definiranje in procesi odločitev za namestitev mladih v vzgojne zavode. V: GAJIĆ, Olivera (ur.), KRAJNČAN, Mitja (ur.). Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi : zbornik radova. Knj. 1, Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta : odabrani teorijsko-metodološki koncepti : proceedings of papers. Vol. 1, Towards establishing a framework of values and standards of quality : selected theoretical-methodological concepts. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011, str. 39-53. [COBISS.SI-ID 9107785]

5. KRAJNČAN, Mitja. Sistemska ureditev diferenciacije in individualizacije v vzgoji in izobraževanju. V: BOROTA, Bogdana (ur.), COTIČ, Mara (ur.), HOZJAN, Dejan (ur.), ZENJA, Ljubov (ur.). Social cohesion in education. Horlivka: Horlivka State Pedagogical Institute for Foreign Languages, 2011, str. 243-251. [COBISS.SI-ID 9195849]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. KRAJNČAN, Mitja. Kdo je kdo v globalizirani dolini Šentflorjanski. Šol. razgl., 16. sep. 2011, letn. 62, št. 14, str. 1. [COBISS.SI-ID 8915785]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. KRAJNČAN, Mitja, ZORC-MAVER, Darja. Socialnopedagoški vidiki zdravja otrok in mladostnikov s čustveno vedenjskimi težavami. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 26. [COBISS.SI-ID 8988745]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. KRAJNČAN, Mitja, KRAJNČAN, Nataša. Igre v doživljajski pedagogiki. Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2011. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-93038-0-1. [COBISS.SI-ID 255202048]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. KRAJNČAN, Mitja. Doživljajno pedagoški projekti - načela i iskustva : predavanje na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultelteti Univerze v Zagrebu, mar. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9163593]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. KRAJNČAN, Mitja. Motivacija študentov za študij in vloga mentorja : predavanje na strokovnem izpopolnjevanju za klinične mentorje S skupnimi močmi in z znanjem naprej, Novo mesto, 29. sep. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8987721]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. GAJIĆ, Olivera (ur.), KRAJNČAN, Mitja (ur.). Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi : zbornik radova. Knj. 1, Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta : odabrani teorijsko-metodološki koncepti = The quality of education system in Serbia from European perspective : proceedings of papers. Vol. 1, Towards establishing a framework of values and standards of quality : selected theoretical-methodological concepts. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011. 462 str., ilustr. ISBN 978-86-6065-093-3. [COBISS.SI-ID 268551431]

12. Doživljajska pedagogika. Krajnčan, Mitja (glavni urednik 2003-, odgovorni urednik 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

13. E&L. Erleben und lernen. Krajnčan, Mitja (član uredniškega odbora 2010-). Berlin: Gesellschaft für Innovative Bildungsplanung und -förderung mbH, 1993-. ISSN 0942-4857. [COBISS.SI-ID 3460937]

14. Socialna pedagogika. Krajnčan, Mitja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

15. Zeitschrift für Erlebnispädagogik. Krajnčan, Mitja (član uredniškega odbora 1997-). Lüneburg: Verl. Ed. Erlebnispädagogik, 1988-. ISSN 0933-565X. [COBISS.SI-ID 3460681]

 

Mentor pri magistrskih delih

16. JAMNIK, Erika. Participacija mladih v izbiri preživljanja prostega časa : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Jamnik], 2011. IX, 146 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/359. [COBISS.SI-ID 8959305]

17. JAMNIK, Erika. Participacija mladih v izbiri preživljanja prostega časa : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2011. http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-FM9CD0HB, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/359. [COBISS.SI-ID 263962368]

 

Pisec recenzij

18. GAJIĆ, Olivera. Građansko obrazovanje za demokratiju = Civic education for democracy. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2011. 159 str., graf. prikazi. ISBN 978-86-6065-048-3. [COBISS.SI-ID 265838599]

19. POTIĆ, Srećko (ur.). Zbornik. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2011. 339 str., ilustr. ISBN 978-86-6203-012-2. [COBISS.SI-ID 183163148]

BENJAMIN KRALJ [31999]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRALJ, Benjamin. Spletni sistem za preverjanje znanja. Kemija v šoli in družbi, jun. 2011, letn. 23, št. 2, str. 16-19. [COBISS.SI-ID 8817993]

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože. Heat flow in composite rods : an old problem reconsidered. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], apr. 2011, letn. 54, št. 9-10, str. 2203-2206, ilustr., doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.11.021. [COBISS.SI-ID 5310305]

2. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. A school experiment in kinematics : shooting from a ballistic cart. Phys. teach., 2011, letn. 49, št. 7, str. 442-444, ilustr. http://scitation.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PHTEAH000049000007000442000001&idtype=cvips&doi=10.1119/1. 3639157&prog=normal, doi: 10.1119/1.3639157. [COBISS.SI-ID 8939337]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Na spletu nismo našli. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 263-274, ilustr. http://www.infokomteh.com/Content/Docs/Zbornik%20infokomteh%202011.pdf. [COBISS.SI-ID 8995657]

4. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Imaš kakšno idejo?. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 313-320, ilustr. [COBISS.SI-ID 8996169]

5. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Poučevanje raziskovanja. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 176-180. [COBISS.SI-ID 9041993]

6. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Aktivno ("raziskovalno") učenje in poučevanje - nova paradigma?. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 181-195. [COBISS.SI-ID 9042249]

7. KRANJC, Tomaž. Simulations as a complement and a motivation element in the teaching of physics. V: KADUM, Vladimir (ur.), COTIČ, Mara (ur.). Međunarodni znanstveni skup Dvanaesti dani Mate Demarina, Medulin, 14. i 15. travnja 2011. Suvremene strategije učenja i poučavanja : međunarodni znanstveni skup : monografija. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2011, str. 401-413, ilustr. [COBISS.SI-ID 8753993]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. A physics students is getting ready for vacations. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 19. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1058.pdf. [COBISS.SI-ID 8878409]

9. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Using school measurements to rate the quality of the environment. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 88. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1059.pdf. [COBISS.SI-ID 8878921]

10. KRANJC, Tomaž. O jeziku v naravoslovju in uvajanju novosti v fizikalni jezik = About the language in sciences and about innovations in the language of physics. V: STARC, Sonja (ur.). Učni in znanstveni jeziki v času globalizacije : 8. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 8th international colloquium : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2011, str. 41-43. [COBISS.SI-ID 9054281]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

11. KRANJC, Tomaž. Padanje toge palice - simulacija z GeoGebro. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 38. [COBISS.SI-ID 16102489]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože. The Rate of Heat Flow through Non-Isothermal Vertical Flat Plate. V: BELMILOUDI, Aziz (ur.). Heat trasfer - theoretical analysis, experimental investigations and industrial systems. First published January, 2011. Rijeka: InTech Open Access, 2011, str. 617-634, ilustr. http://www.intechopen.com/book/heat-transfer-theoretical-analysis-experimental-investigations-and-industrial-systems. [COBISS.SI-ID 5298785]

13. KRANJC, Tomaž. Kaj znajo "bruci" ob vstopu na univerzo?. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 301-316, 528-529. [COBISS.SI-ID 9061193]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Fizika v šoli. Kranjc, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Action research for improving educational practice. Pedagoš. obz., 2011, letn. 26, [št.] 3, str. 61-75. [COBISS.SI-ID 9027401]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KREK, Janez, GLOBOKAR, Roman, KALIN, Jana, KODELJA, Zdenko, PRIBAC, Igor, ŠIMENC, Marjan, STABEJ, Marko, FERBEŽAR, Ina, ILC, Gašper, KONDRIČ HORVAT, Vesna, KRANJC, Simona, LAH, Meta, MIKOLIČ, Vesna, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, PIŽORN, Karmen, SAKSIDA, Igor. Uvod. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 11-62. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 2350935]

3. KREK, Janez, GLOBOKAR, Roman, KALIN, Jana, KODELJA, Zdenko, PRIBAC, Igor, ŠIMENC, Marjan, STABEJ, Marko, FERBEŽAR, Ina, ILC, Gašper, KONDRIČ HORVAT, Vesna, KRANJC, Simona, LAH, Meta, MIKOLIČ, Vesna, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, PIŽORN, Karmen, SAKSIDA, Igor. Uvod. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 11-62. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 8860489]

4. KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Osnovna šola. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 107-179. [COBISS.SI-ID 8860745]

5. KREK, Janez, BARLE LAKOTA, Andreja, BUCIK, Valentin, KODELJA, Zdenko, ŠIMENC, Marjan, TAVČAR KRAJNC, Marina, DULAR, Boris, BANDELJ, Elido, DEKLEVA, Janez, KUMER, Branko, LOVŠIN, Miha, MEGLIČ, Janja, PIPAN, Egon, ROZMAN ZGONC, Boštjan, TKALEC, Vladimir. Srednja šola : gimnazije : strokovno in poklicno izobraževanje. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 181-274. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 8861001]

6. VOGRINC, Janez, PODGORNIK, Vesna, KREK, Janez. The research literacy - new contents in teacher education. V: KAHN, Richard (ur.), MCDERMOTT, Cynthia J. (ur.), AKIMJAK, Amantius (ur.). Democratic access to education. Los Angeles: Department Of Education, Antioch University, 2011, str. 163-172. [COBISS.SI-ID 8787529]

7. KREK, Janez, VOGRINC, Janez. Izbrani predlogi sistemskih rešitev v šolskem sistemu z vidika socialne kohezivnosti. V: BOROTA, Bogdana (ur.), COTIČ, Mara (ur.), HOZJAN, Dejan (ur.), ZENJA, Ljubov (ur.). Social cohesion in education. Horlivka: Horlivka State Pedagogical Institute for Foreign Languages, 2011, str. 79-93. [COBISS.SI-ID 9195593]

8. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Ethical practices in qualitative and quantitave research. V: KOŽUH, Boris (ur.), BOČAROVA, Olena (ur.). Učitel', škola j osvita. Gorlivka: Vyd-vo GDPIIM, cop. 2011, str. 163-172. [COBISS.SI-ID 8816201]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. KREK, Janez, BARLE LAKOTA, Andreja, BUCIK, Valentin, KODELJA, Zdenko, ŠIMENC, Marjan, TAVČAR KRAJNC, Marina, DULAR, Boris, BANDELJ, Elido, DEKLEVA, Janez, KUMER, Branko, LOVŠIN, Miha, MEGLIČ, Janja, PIPAN, Egon, ROZMAN ZGONC, Boštjan, TKALEC, Vladimir. Srednja šola : gimnazije : strokovno in poklicno izobraževanje. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 181-274. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 2305367]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

10. KREK, Janez. Predgovor. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 5-8. http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8860233]

11. KREK, Janez. Foreword. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). European dimensions of teacher education : similarities and differences. Ljubljana: Faculty of Education; Kranj: The National School of Leadership in Education, 2011, str. 7-8. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf. [COBISS.SI-ID 8681289]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

12. KREK, Janez. Pot do kakovostnega znanja je nujno tudi težka : bela knjiga o šolstvu. Dnevnik, 30. apr. 2011, letn. 61, št. 99. http://www.dnevnik.si/objektiv/vec_vsebin/1042441377. [COBISS.SI-ID 8765001]

13. KREK, Janez. Kako bodo naši otroci znali. Dnevnik, 15. okt. 2011, letn. 61, št. 240. http://www.dnevnik.si/objektiv/odprta_stran/1042480471. [COBISS.SI-ID 8964681]

 

1.22 Intervju

14. KREK, Janez. Dr. Janez Krek, predsednik nacionalne strokovne skupine za pripravo bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Mladina, 1. apr. 2011, št. 13, str. 32-36, portret. http://www.mladina.si/53573/dr-janez-krek-predsednik-nacionalne-strokovne-skupine-za-pripravo-bele-knjige-v-vzgoji-in-izobraze/. [COBISS.SI-ID 8733001]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

15. KREK, Janez, BARLE LAKOTA, Andreja, KODELJA, Zdenko, METLJAK, Mira, ŠIMENC, Marjan, TAVČAR KRAJNC, Marina. Gimnazija v Sloveniji na začetku 21. stoletja : med množičnim vpisom in zagotavljanjem kakovosti znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-270-102-4. [COBISS.SI-ID 259535104]

16. VOGRINC, Janez, KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Sistemski vidiki preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 156 str., tabele. ISBN 978-961-270-090-4. [COBISS.SI-ID 257677312]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

17. VALENČIČ ZULJAN, Milena, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, VOGRINC, Janez, KALIN, Jana, GABER, Slavko, MEDVEŠ, Zdenko, KREK, Janez. Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole. V Ljubljani: [Pedagoški inštitut], 2011. 168 str. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/Evalvacijske/Predmetnik_osnovne_sole.pdf. [COBISS.SI-ID 9206345]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. KREK, Janez, ČERNILEC, Boris. Dobra in avtonomna slovenska šola : [predavanje na] IV. strokovnem srečanju Šola in ravnatelj, Podčetrtek, 9. mar. 2011. Podčetrtek: Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šosltva Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 8732745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 518 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-270-089-8. [COBISS.SI-ID 257627904]

20. KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011. 518 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-234-773-4. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 256620288]

21. Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje. Krek, Janez (urednik 2002-). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003-. ISSN 1581-5358. [COBISS.SI-ID 121499136]

22. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

23. Teorija in praksa. Krek, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.teorijainpraksa.si/. [COBISS.SI-ID 763652]

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRNEL, Dušan, DRUŽINA, Branko, MCCLOUGHLIN, Thomas. What's inside a sweet pepper fruit? : thinking about "insides" in plants. J. Biol. Educ., 2011, vol. 45, no. 1, str. 29-36, ilustr., doi: 10.1080/00219266.2011.537838. [COBISS.SI-ID 8739913]

 

1.04 Strokovni članek

2. KRNEL, Dušan, DRUŽINA, Branko, MCCLOUGHLIN, Thomas. Kaj je v notranjosti paprike? : premišljevanje o notranjosti rastlin. Kemija v šoli in družbi, okt. 2011, letn. 23, št. 3, str. 2-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8999497]

3. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan, ŠTILEC, Katarina. Od guganja do tehtanja. Naravosl. solnica, zima 2011, letn. 15, št. 2, str. 23-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 8695369]

4. KRNEL, Dušan. Ali se svet res tako hitro vrti, da ga šola komaj dohaja?. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 4-11. [COBISS.SI-ID 9069385]

 

1.05 Poljudni članek

5. KRNEL, Dušan. Led in voda. Naravosl. solnica, zima 2011, letn. 15, št. 2, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 8695113]

6. KRNEL, Dušan. Led ni voda. Naravosl. solnica, zima 2011, letn. 15, št. 2, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 8695881]

7. KRNEL, Dušan. Površinska napetost. Naravosl. solnica, pomlad/poletje 2011, letn. 15, št. 3/4, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 8820553]

8. KRNEL, Dušan. Plavanje in potapljanje - nikoli končana zgodba. Naravosl. solnica, pomlad/poletje 2011, letn. 15, št. 3/4, str. 38. [COBISS.SI-ID 8821577]

9. KRNEL, Dušan. Toplotna prevodnost. Naravosl. solnica, jesen 2011, letn. 16, št. 1, str. 30, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/748. [COBISS.SI-ID 9072201]

10. KRNEL, Dušan. Železo je hladno, les je topel. Naravosl. solnica, jesen 2011, letn. 16, št. 1, str. 31. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/749. [COBISS.SI-ID 9072457]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

11. KRNEL, Dušan. Thinking about "insides" in plants. V: MARJANOVIĆ, Milosav (ur.). Book of abstracts. Belgrade: SASA, 2011, str. 46. http://www.sanu.ac.rs/english/Odbor-obrazovanje/BookOfAbstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 8983113]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. KRNEL, Dušan. Kateri plin je v notranjosti paprike?. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 47. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8884809]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. KRNEL, Dušan. Inteligentne snovi (materiali) in inteligentni pojavi. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 149-157. [COBISS.SI-ID 9123145]

14. KRNEL, Dušan. Grafi - kako prikažemo odnos med spremenljivkami. V: GRUBELNIK, Vladimir (ur.), AMBROŽIČ, Milan. Razvoj naravoslovnih kompetenc : izbrana gradiva projekta : strokovna monografija. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011, str. 48-54. http://kompetence.uni-mb.si/publikacije/Monografija_II_predogled.pdf. [COBISS.SI-ID 8876873]

15. KRNEL, Dušan. Pošten poskus - kako izvedemo poskus, da rezultati niso pristranski. V: GRUBELNIK, Vladimir (ur.), AMBROŽIČ, Milan. Razvoj naravoslovnih kompetenc : izbrana gradiva projekta : strokovna monografija. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011, str. 55-60. http://kompetence.uni-mb.si/publikacije/Monografija_II_predogled.pdf. [COBISS.SI-ID 8877129]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

16. KRNEL, Dušan. Spoštovane bralke in bralci. Naravosl. solnica, jesen 2011, letn. 16, št. 1, str. 4. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/743. [COBISS.SI-ID 9071945]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

17. KRNEL, Dušan. E-gradivo in tablični računalniki : k članku v ŠR št. 14, 16. septembra 2011. Šol. razgl., 14. okt. 2011, letn. 62, št. 16, str. 11. [COBISS.SI-ID 8963401]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

18. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja, SKUBIC, Darija (ur.). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-519-8. ISBN 978-961-241-557-0. ISBN 978-961-241-572-3. [COBISS.SI-ID 254916608]

19. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor, SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 2 zv. (56; 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 255836672]

 

2.05 Drugo učno gradivo

20. KOLAR, Metoda, KRNEL, Dušan, VELKAVRH, Alenka. Učni načrt, Program osnovna šola, Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2011. ISBN 978-961-234-972-1. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf. [COBISS.SI-ID 255948800]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

21. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, POTOČNIK, Nataša, MEDVED-UDOVIČ, Vida, VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-241-510-5. [COBISS.SI-ID 254305280]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

22. DEVJAK, Tatjana, JUG DOŠLER, Anita, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, TURNŠEK, Nada, SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, KRNEL, Dušan, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, BOROTA, Bogdana, PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 156 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/626. [COBISS.SI-ID 8685129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

23. Kemija v šoli in družbi. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 2008-). Ljubljana: Biteks, 2008-. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 15897864]

24. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 1997-2011, odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Prevajalec

25. BERGMAN, Daniel J., OLSON, Joane. Iz poskusov v raziskavo!. Naravosl. solnica, pomlad/poletje 2011, letn. 15, št. 3/4, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 8820809]

 

FRANC KRPAČ [04956]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. KRPAČ, Franc. Recenzija št. 2. V: POGORELČNIK, Gorazd, ŠTEMBERGER, Vesna, PETEK, Franci. Na poti k velikim : trening smučarjev skakalcev do 15. leta starosti. [Ljubljana: Smučarska zveza Slovenije, 2011], str. [III]. [COBISS.SI-ID 9109065]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. GLAVNIK, Aleš, ROTOVNIK, Bojan, KADIŠ, Franc, PERŠOLJA, Borut, ZORN, Matija, BURNIK, Stojan (ur.), GOLNAR, Tone (ur.), KRPAČ, Franc (ur.), PEHANI, Peter (ur.), PERŠOLJA, Borut (ur.). Planinska šola : [učbenik]. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2011. 350 str., ilustr. ISBN 978-961-6156-95-0. [COBISS.SI-ID 255612672]

 

Pisec recenzij

3. POGORELČNIK, Gorazd, ŠTEMBERGER, Vesna, PETEK, Franci. Na poti k velikim : trening smučarjev skakalcev do 15. leta starosti. [Ljubljana: Smučarska zveza Slovenije, 2011]. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-91052-6-9. [COBISS.SI-ID 259841280]

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUZMAN, Boštjan. Invariant subspaces of matrix groups and elementary-abelian covers of K [sub] {4,4}. Filomat, 2011, vol. 25, no. 4, str. 37-53. http://dx.doi.org/10.2298/FIL1104037Khttp://dx.doi.org/10.2298/FIL1104037K. [COBISS.SI-ID 16034393]

 

1.05 Poljudni članek

2. KUZMAN, Boštjan. Začelo se je s preprostim vprašanjem o zemljevidu : o teoriji grafov. Delo (Ljubl.), 23. jun. 2011, leto 53, št. 144, str. 25. [COBISS.SI-ID 15929177]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan, WILSON, Stephen. Characterization of edge-transitive 4-valent bicirculants : [invited lecture]. V: 2011 International Conference on Group, Graph and Network : Beijing, 2011. 4. 10 - 2011. 4. 14. Beijing: Department of Mathematics, Beijing Jiaotong University, 2011, str. 11. [COBISS.SI-ID 1024327252]

4. KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož. Covers of doubled cycles and linear codes. V: 25th LL-Seminar on Graph Theory : Montanuniversität Leoben, September 23-24, 2011. Leoben: Montanuniversität Leoben, 2011, str. 8. [COBISS.SI-ID 16044633]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. KUZMAN, Boštjan. Baroque music and abstract topology: from figured bass to covering graphs. V: PISANSKI, Tomaž (ur.), ORBANIĆ, Alen (ur.), RAVNIKAR, Martin (ur.). Meeting Mathematics and Art, Ljubljana, June 27, 2011. Ljubljana: University, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 15933785]

6. KUZMAN, Boštjan. Prvi koraki v GeoGebri. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 38. [COBISS.SI-ID 16102745]

7. KUZMAN, Boštjan. Matematični kolaž. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 39. [COBISS.SI-ID 16103001]

 

1.22 Intervju

8. MUNDA, Žiga, KARIŽ, Žiga, PIŽORN, Žiga, KOVAČIČ, Boštjan, POLC, Žan, REIBENSCHUH, Marko, JERIČ, Jerca, SLEMENJAK, Andrej, KUZMAN, Boštjan, KOREN, Monika, LAH, Lea. Predinformativni dan. Špric, feb. 2011, letn. 23, št. 2, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 15258134]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. KUZMAN, Boštjan. Poročilo o strokovnem srečanju in 63. občnem zboru DMFA Slovenije v Portorožu. Obz. mat. fiz., 2011, let. 58, št. 5, str. 201-204, ilustr. [COBISS.SI-ID 9065545]

10. KUZMAN, Boštjan. MAtematično raziskovalno srečanje MARS. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 16116057]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

11. KUZMAN, Boštjan. Mejniki - oris razvoja teorije grafov v Sloveniji : priložnostna razstava Strokovnem srečanju in 63. občnem zboru DMFA Slovenije, Portorož, 28.-29. okt. 2011. Portorož: DMFA Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 16109145]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

12. KUZMAN, Boštjan. Mejniki : oris razvoja teorije grafov v Sloveniji : predavanje na FAMNITovi Izleti v matematično vesolje, Koper, 12. okt. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9018697]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. KUTNAR, Klavdija (ur.), ŠPARL, Primož (ur.), KUZMAN, Boštjan (ur.). Abstracts of the 7th Slovenian international conference on graph theory, Bled, Slovenia, 19-25 June 2011. Koper: UP FAMNIT: UP PINT, 2011. 179 str. http://osebje.famnit.upr.si/~bled.2011/Bled11-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4708378]

14. KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-212-240-9. [COBISS.SI-ID 258251520]

 

Intervjuvanec

15. Ugriznimo znanost, Matematika v odkrivanju skrivnosti narave. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, RTV, 2011. 1 video DVD (18 min), barve, zvok. http://www.rtvslo.si/odprtikop/ugriznimo-v-znanost/matematika-v-odkrivanju-skrivnostne-narave/thumbs/. [COBISS.SI-ID 9029961]

16. Ugriznimo znanost, Teorija grafov - od barvanja zemljevidov do analize omrežij. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, RTV, 2011. 1 video DVD (18 min), barve, zvok. http://tvslo.si/predvajaj/matematicna-teorija-grafov-oddaja-o-znanosti/ava2.117599885/. [COBISS.SI-ID 9031241]

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. LESAR, Irena. Kultura šole in pedagoške prakse, s katerimi je mogoče preseči učno neuspešnost in socialno izključenost. V: LESKOVAR, Mateja (ur.). I. mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo Izzivi, pasti, težave sodobne družbe, od 29. 06. do 01. 07. 2011. Rakičan: RIS Dvorec, 2011, str. 46-56. [COBISS.SI-ID 8832329]

2. LESAR, Irena. Meje in pasti vpeljevanja izraza "edukacija". V: KVAS, Andreja (ur.). Zdravstvena vzgoja - moč medicinskih sester : [zbornik prispevkov z recenzijo]. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2011, str. 21-31. [COBISS.SI-ID 9028937]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. LESAR, Irena. Senčna stran individualizacije. V: ERMENC, Klara S. (ur.). Udejanjanje načela individualizacije v vzgojno-izobraževalni praksi : ali smo na pravi poti? : zbornik mednarodnega posveta. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 35-37. http://www.pedagogika-andragogika.com/files/zbornik-pad11.pdf. [COBISS.SI-ID 8851785]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. LESAR, Irena, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Differences in self-esteem among deaf and hard-of-hearing pupils in mainstream and specialised schools. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 35. [COBISS.SI-ID 8856137]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

5. PEČEK, Mojca, LESAR, Irena. Governance of educational trajectories in Europe : teacher education Slovenia : GOETE work package III : country report. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education; [Frankfurt am Mein]: GOETE, Governance of Educational Trajectories in Europe, 2011. 55 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9121353]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Komentor pri magistrskih delih

6. KODELE, Tadeja. Partnerstvo med domom in šolo - mit ali resnica? : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kodele], 2011. V, 220 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/734/. [COBISS.SI-ID 9188681]

 

Pisec recenzij

7. Psihološka obzorja. Lesar, Irena (pisec recenzij 2009, 2011). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOŠIR, Stanislav, BUŽAN, Valerija, HAFNAR, Mirjana, LIPEC-STOPAR, Mojca, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, MAGAJNA, Lidija, ROVŠEK, Matej. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 275-327. http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8861257]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. LIPEC-STOPAR, Mojca. Izzivi na področju poučevanja oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011, str. 69-73. [COBISS.SI-ID 8811849]

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOVŠIN, Francka, PERČIČ, Tadeja, KOCH, Verena. Critical point in financial learning process of primary school children in Slovenia. Probl. educ. 21st century, 2011, vol. 30, str. 35-46. [COBISS.SI-ID 8794441]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. LOVŠIN, Francka. Teaching money managemnent in the context of sustainable development. Proc. Int. Sci. Conf. Econ. Sci. Rur. Dev. (Print), 2011, no. 25, str. 118-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 8779593]

 

LIDIJA MAGAJNA [11137]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija. Barriers to effective identification and support for students with learning difficulties in secondary vocational and professional education. V: International Academy for Research in Learning Disabilities, 35th Annual IARLD Conference, Taipei, Taiwan, January 13-15, 2011. Taipei: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2011, str. 58. http://www.ntnu.edu.tw/spe/iarld2011/_private/IARLD%20Handbook.pdf. [COBISS.SI-ID 8657481]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KOŠIR, Stanislav, BUŽAN, Valerija, HAFNAR, Mirjana, LIPEC-STOPAR, Mojca, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, MAGAJNA, Lidija, ROVŠEK, Matej. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 275-327. http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8861257]

3. MAGAJNA, Lidija. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav : osnovna izhodišča in pristopi. V: MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 10-26. [COBISS.SI-ID 8843081]

4. MAGAJNA, Lidija. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav pri učenju : problemi in modeli. V: MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 88-104. [COBISS.SI-ID 8844361]

5. HRIBAR, Nada, MAGAJNA, Lidija. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učencev z učnimi težavami zaradi anksioznosti. V: MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 212-230. [COBISS.SI-ID 8846153]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠIR, Janja. Osnovni pojmi. V: PULEC LAH, Suzana (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 8-21. [COBISS.SI-ID 8847433]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

7. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja, POTOČNIK, Nataša. Bralni test. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2011. 27 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-65-9. [COBISS.SI-ID 257027584]

8. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.-3. razreda : OSBZ. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2011. 50 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-66-6. [COBISS.SI-ID 257027840]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

9. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija, PASSOLUNGHI, Maria Chiara. Uspešnost reševanja matematičnih besednih problemov pri učencih z in brez učnih težav pri matematiki v Sloveniji in Italiji : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 51 f., tabele. [COBISS.SI-ID 9065801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. PULEC LAH, Suzana (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-253-070-9. [COBISS.SI-ID 256533760]

11. MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-253-066-2. [COBISS.SI-ID 256448000]

12. Psihološka obzorja. Magajna, Lidija (član uredniškega sveta 2009-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAGAJNA, Zlatan. An observation tool as an aid for building proofs. The electronic journal of mathematics & technology, 2011, vol. 5, no. 3, str. 251-260, ilustr. php.radford.edu/~ejmt/. [COBISS.SI-ID 9329225]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. MAGAJNA, Zlatan, ŽAKELJ, Amalija. Primerjalna analiza zunanjega preverjanja znanja iz matematike ob koncu devetletke v Sloveniji med obdobjema 2002-2005 in 2006-2010. Sodob. pedagog., maj 2011, letn. 62 = 128, št. 2, str. 134-156, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8772681]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan. Deleži gimnazijcev v gimnazijskem programu in dosežki dijakov na maturi iz matematike v letih od 1996 do 2009 = Proportion of generation of gymnasium and results on the matura exam in years 1996-2009. V: HOČEVAR, Andreja (ur.), KOVAČ ŠEBART, Mojca (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.), ŠTEFANC, Damijan (ur.), VIDMAR, Tadej (ur.). Kakšno znanje hočemo? : vrtec, šola in koncepti znanja v sodobnem času : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca, Žalec, 13. in 14. maj 2011. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2011, str. 337-350. [COBISS.SI-ID 1649532]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. MAGAJNA, Zlatan. Detecting patterns and properties in GeoGebra constructions. V: International Conference of Teaching and Learning Mathematics, Novi Sad, 15-16 January 2011. Abstracts for the GeoGebra Conference. Novi Sad: Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme, 2011, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 15809625]

5. MAGAJNA, Zlatan. A geometric eye for dynamic geometry. V: 16. Asya Teknoloji ve Matematik Konferansi, 19 - 23 Eylül 2011, Bolu, Türkiye. Teknlojinin matematik egitimine entegrasyonu : dünü, bugünü ve yarini : past, present and future]. Bolu: Abant Izzet Baysal Üniversitesi, 2011, str. 35-36. [COBISS.SI-ID 9329737]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. MAGAJNA, Zlatan. Od vlečenja v dinamični geometriji do dokaza. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 39-40. [COBISS.SI-ID 16103513]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan. Matematika. V: URANKAR POČKAJ, Mojca (ur.), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž, VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija, KERN, Milka. Lili in Bine, [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011, str. 46-62. [COBISS.SI-ID 9032521]

8. MAGAJNA, Zlatan. Dijaki s posebnimi potrebami pri pouku matematike v poklicnih in srednjih strokovnih šolah. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011, str. 165-174. [COBISS.SI-ID 8813641]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

9. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž, VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija, KERN, Milka, URANKAR POČKAJ, Mojca (ur.). Lili in Bine, [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 156 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-271-105-4. [COBISS.SI-ID 258084096]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

11. Matematika v šoli. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

12. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Matematika. Magajna, Zlatan (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-2010. ISSN 1581-937X. [COBISS.SI-ID 214353920]

 

EDVARD MAJARON [17086]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MAJARON, Edi. Art as a pathway to a child. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 36. [COBISS.SI-ID 8856393]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. MAJARON, Edi. Die Puppe - was für ein Wunder! = The puppet - what a miracle!. V: FEINER, Franz (ur.), GERJOLJ, Stanko (ur.), TREADWELL, Robert (ur.), ZISLER, Kurt (ur.). Re-creation : kreatives Gestalten in sozialer, ethischer und religiöser Bildung = creating and learning together through social, moral and religious education. Graz: Kirchlich Pädagogische Hochschule (KPH): LogoMedia; Ljubljana: Theologische Fakultät der Universität Ljubljana, 2011, str. 142-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 9059657]

 

1.22 Intervju

3. MAJARON, Edi. Razgovor sa Edvardom Edijem Majaronom, predsjednikom stručnog žirija i voditeljem radionica. V: Bilten. Br. 6. Bugojno: Kulturno sportski centar, 2011, str. 7-9. http://www.kscbugojno.ba/susretPozorista/2011/download/bilten6.pdf. [COBISS.SI-ID 8928841]

4. MAJARON, Edi. Priprava predstave ni edina možna vloga lutke v vrtcu. Vzgojiteljica (Celje), maj - jun. 2011, letn. 13, št. 3, str. 22-24, portret. [COBISS.SI-ID 8810313]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

5. SUŠEC MICHIELI, Barbara, HUMAR, Marjeta, PODBEVŠEK, Katarina, LOKAR, Slavka, MOLKA, Viktor, MODER, Janko, HERZOG, Miran, MAJARON, Edi, KOCJANČIČ, Ana, ŽAGAR, Mojca. Gledališki terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. ISBN 978-961-254-286-3. http://bos.zrc-sazu.si/c/term/gledaliski/index.html. [COBISS.SI-ID 256425728]

 

2.16 Umetniško delo

6. GRGINIČ, Marija, MAJARON, Edi. Miška, kje je tvoja hiška? : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 5-6]. 1. natis. Mengeš: Izolit, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-48-7. [COBISS.SI-ID 258582784]

7. GRGINIČ, Marija, MAJARON, Edi. Travnik kliče : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 3-4]. 1. natis. Mengeš: Izolit, 2011. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-47-0. [COBISS.SI-ID 255768064]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

8. MAJARON, Edi. Radionice : predstavitev delavnic na 19. susret pozorišta/kazališta lutaka BiH, Bugojno 19. sep. - 24. sep. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8928329]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education = Spodbujanje socialno-čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011. 85 str. ISBN 978-961-253-069-3. [COBISS.SI-ID 256514304]

 

Mentor - drugo

10. Lutkovni omnibus : predstavitev petih lutkovnih projektov študentov 1. letnika likovne pedagogike - izbirni predmet Scenografija z lutkarstvom, Ljubljana, 17. jan. 2011. Ljubljana: Mini teater, 2011. [COBISS.SI-ID 8712009]

11. Od ideje do lutkovne predstave : izbirni predmet Scenografija z lutkarstvom : Galerija Pef, Ljubljana, 19. jan. - 12. feb. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8654921]

 

Pisec recenzij

12. BEŽEN, Ante (ur.), MAJHUT, Berislav (ur.). Redefiniranje tradicije : dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete = Redefining tradition : children's literature, contemporary communication, languages, and children. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Europski centar za napredna i sustavna istraživanja: = European Center for Advanced and Systematic Research, ECNSI, 2011. 543 str., ilustr. ISBN 978-953-7210-43-4. [COBISS.SI-ID 9228873]

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. MAKŠE, Roman, VIGNJEVIĆ, Tomislav. Roman Makše : Re: view. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2011]. 1 zgibanka [4] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2029011]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. MAKŠE, Roman. DLUD 21+ : Galerija Kambič Metlika, 4. 2. - 2. 5. 2011. Metlika, 2011. [COBISS.SI-ID 9127753]

3. MAKŠE, Roman. Re: view : Galerija Pef, Ljubljana, 16. maj 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8780617]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. Iskanja in dejstva : razstava likovnih del študentov LP - zimski semester, 3. letnik : galerija PeF, Ljubljana, 28. feb. - 19. mar. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8700233]

5. PUCELJ, Maja. Kipi in risbe : razstava del študentov tretjega letnika likovne pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani in diplomantke likovne pedagogike Maje Pucelj : galerija Srečišče, Ljubljana, 7. - 29. jun. 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 8801865]

 

Umetnik

6. Črno : 29. septembra do 9. novembra 2011, Mestna hiša, Ljubljana. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2011. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2900334]

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan, WILSON, Stephen. Characterization of edge-transitive 4-valent bicirculants : [invited lecture]. V: 2011 International Conference on Group, Graph and Network : Beijing, 2011. 4. 10 - 2011. 4. 14. Beijing: Department of Mathematics, Beijing Jiaotong University, 2011, str. 11. [COBISS.SI-ID 1024327252]

2. KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož. Covers of doubled cycles and linear codes. V: 25th LL-Seminar on Graph Theory : Montanuniversität Leoben, September 23-24, 2011. Leoben: Montanuniversität Leoben, 2011, str. 8. [COBISS.SI-ID 16044633]

3. MALNIČ, Aleksander, POŽAR, Rok. On the split structure of lifted groups. V: 25th LL-Seminar on Graph Theory : Montanuniversität Leoben, September 23-24, 2011. Leoben: Montanuniversität Leoben, 2011, str. 8. [COBISS.SI-ID 16044889]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. MALNIČ, Aleksander. Suzuki, Yusuke: Optimal 1-planar graphs which triangulate other surfaces. (English summary). - Discrete Math. 310 (2010), no. 1, 6-11. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2558962. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2558962.pdf. [COBISS.SI-ID 16121689]

5. MALNIČ, Aleksander. Feng, Yan-Quan(PRC-BJTU); Kwak, Jin-Ho(KR-POST); Zhou, Jin-Xin(PRC-BJTU): Congruence classes of orientable 2-cell embeddings of bouquets of circles and dipoles. (English summary). - Electron. J. Combin. 17 (2010), no. 1, Research Paper 41, 15 pp. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2607327. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2607327.pdf. [COBISS.SI-ID 16121945]

6. MALNIČ, Aleksander. Joret, Gwenaël(B-ULB-IF); Wood, David R.(5-MELB-MS): Irreducible triangulations are small. (English summary). - J. Combin. Theory Ser. B 100 (2010), no. 5, 446-455. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2644232. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2644232.pdf. [COBISS.SI-ID 16122201]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

7. Algebraic, Topological and Complexity Aspects of Graph Covers - ATCAGC'11 January 23-27, 2011, Král'ova Studňa, Fatra Mountains, Slovakia, MALNIČ, Aleksander. Action graphs. Král'ova Studňa, 24. 1. 2011. [COBISS.SI-ID 15888985]

8. MALNIČ, Aleksander. On the split structure of lifted groups : Workshop on Symmetry in Graphs, Maps, and Polytopes, October 24-27, 2011, the Fields Institute, Toronto, Canada. 2011. http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/11-12/discretegeom/talks/october.html. [COBISS.SI-ID 1024373844]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Analysis of inductive reasoning in mathematical problem solving among primary teacher students. V: PAVLEKOVIĆ, Margita (ur.). The Third International Scientific Colloquium Mathematics and Children, Osijek, March 18, 2011 : (The Math Teacher) : monography : (Učitelj matematike) : monografija. Zagreb: Element, 2011, str. 49-63. [COBISS.SI-ID 8726345]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. MANFREDA KOLAR, Vida, PAVLEKOVIĆ, Margita, PERIĆ, Ana, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Matematična pismenost z vidika razumevanja pojma neskončnosti pri študentih razrednega pouka. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 188-201, 514-516. [COBISS.SI-ID 9060425]

3. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Reševanje problemov kot ključni dejavnik kakovostnega poučevanja in učenja matematike. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 97-114. [COBISS.SI-ID 9096265]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-253-073-0. [COBISS.SI-ID 259523840]

 

KLEMEN MIKLAVIČ [32759]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel, MIKLAVIČ, Klemen. Reforming higher education in transition : between national and international reform intiatives : the case of Slovenia. Eur. educ., 2011, vol. 43, no. 3, str. 13-25. http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=6&hid=105&sid=9f768589-730e-4ee4-a8f6-f57995068aa4%40sessionm. [COBISS.SI-ID 9117513]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. MIKLAVIČ, Klemen. Academic values against the commodification of higher education : an episode in constructing the discursive meaning of higher education in the Bologna Process. V: Future of higher education : research papers. [Heidelberg]: Springer, 2011, str. 1-18. http://fohe-bprc.forhe.ro/templates/papers/1.%20EHEA_principles/6. %20Abstract_Miklavic%20Klemen-Bologna%20Process%20in%20the%20confrontation%20between%20academic%20values%20and%20commodification.pdf. [COBISS.SI-ID 9000777]

3. MIKLAVIČ, Klemen. The Bologna Process - the battle for ideas in higher education in Europe. V: Papers. Reykjavík: University of Iceland, School of Education, 2011, 18 str. [COBISS.SI-ID 8831049]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. MIKLAVIČ, Klemen. Mass higher education - an opportunity for progress and urbanisation in our societies. V: ECER 2011 : "Urban Education". [Spletna izd.]. Berlin: ECER: EERA, 2011, 1 str. http://www.eera.de/ecer-programmes/conference/ecer-2011/contribution/1398/?no_cache=1&cHash=053836d26e. [COBISS.SI-ID 8937033]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. MIKLAVIČ, Klemen. Ideas underlying the Bologna Process : notes for presentation. V: The future of (European) higher education : proceedings. Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, CEPS: Faculty of Education, 2011, str. 16-17. http://www.pef.uni-lj.si/ceps/projekti/dep/ankaran/Ankaran%202011%20Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 8904265]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. MIKLAVIČ, Klemen. Globalisation and internationalisation : crossroads of ideas on the future of higher education. V: MIKLAVIČ, Klemen (ur.). Paths to internationalisation : higher education policies, trends and strategies in Europe and Slovenia. Ljubljana: CMEPIUS, Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes, 2011, str. 28-50. [COBISS.SI-ID 8940617]

7. MIKLAVIČ, Klemen. Globalizacija in internacionalizacija : razpotje idej o prihodnosti visokega šolstva. V: MIKLAVIČ, Klemen (ur.). Poti internacionalizacije : politike, trendi in strategije v visokem šolstvu v Evropi in Sloveniji. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2011, str. 27-48. http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/2011/POI_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 9120073]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. MIKLAVIČ, Klemen. Foreword. V: MIKLAVIČ, Klemen (ur.). Paths to internationalisation : higher education policies, trends and strategies in Europe and Slovenia. Ljubljana: CMEPIUS, Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes, 2011, str. 6-7. http://www.cmepius.si/en/files/cmepius/userfiles/publikacije/2011/POI.pdf. [COBISS.SI-ID 8940361]

9. MIKLAVIČ, Klemen. Predgovor. V: MIKLAVIČ, Klemen (ur.). Poti internacionalizacije : politike, trendi in strategije v visokem šolstvu v Evropi in Sloveniji. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2011, str. 6-7. http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/2011/POI_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 9119817]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. MIKLAVIČ, Klemen. Academic values against the commodification of higher education : an episode in constructing the discursive meaning of higher education in the Bologna process : predavanje na konferenci Future of higher education - Bologna researchers' conference (FOHE-BPRC), Bukarešta, 18. okt. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8981321]

11. MIKLAVIČ, Klemen. A short overview on TUNING network developments : predavanje na mednarodni konferenci Employability of graduates & higher education management systems, Dunaj, 22. sep. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8960585]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

12. MIKLAVIČ, Klemen. The meaning of social dimension in the European higher education area : predavanje na Conference on the social dimension in higher education, Sofia, 8. nov. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9006153]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. MIKLAVIČ, Klemen (ur.). Paths to internationalisation : higher education policies, trends and strategies in Europe and Slovenia. Ljubljana: CMEPIUS, Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes, 2011. 192 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6628-34-1. [COBISS.SI-ID 256807680]

14. MIKLAVIČ, Klemen (ur.). Poti internacionalizacije : politike, trendi in strategije v visokem šolstvu v Evropi in Sloveniji. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2011. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6628-36-5. [COBISS.SI-ID 259167488]

IRENA NANČOVSKA ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Adaptive assessment based on decision trees and decision rules. V: Proceedings. [S. l.]: SciTePress - Science and Technology Publication, cop. 2011, str. 473-479. [COBISS.SI-ID 8783945]

2. ZAPUŠEK, Matej, FRIŠKOVEC, Anja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Izobraževalna računalniška igra za razumevanje spremenljivk pri programiranju. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, str. 15-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8929097]

3. OCEPEK, Uroš, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Prilagodljivo učno okolje ALECA. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, str. 445-448, ilustr. [COBISS.SI-ID 8929609]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Adaptive assessment based on decision trees and decision rules. V: Final program and book of abstracts. [s. l.]: SciTePress - Science and Technology Publications, cop. 2011, str. 53. [COBISS.SI-ID 8782409]

JERNEJA NOVŠAK BRCE [32740]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, NOVŠAK, Barbara. Process of deinstitutionalization - residents and staff. V: LEUTAR, Zdravka (ur.). Međunarodna znanstvena konferencija Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 20. - 23. listopada, 2010. godine. Zbornik radova : međunarodne znanstvene konferencije Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti : profesionalna usmerjenost zaštiti i promicanju ljudskih prava, Mostar, 20. - 23. listopada 2010. godine : social work and fight against poverty and social exclusion : professional dedication to the protection and promotion of human rights, Mostar 20 - 23 October 2010. Zagreb: Zaklada "Marija de Mattias", 2011, str. 593-603. [COBISS.SI-ID 9108041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja. Personal characteristics of preschool children with sluttering speech disorder and children's attitude to their own speech = Osebnostne značilnosti predšolskih otrok z govorno motnjo jecljanja in njihov odnos do lastnega govora. V: POTIĆ, Srećko (ur.). Zbornik. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2011, str. 289-290. [COBISS.SI-ID 8759369]

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja. Včasih samo jecljam = Sometimes I just stutter. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 215-216. [COBISS.SI-ID 9012297]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja. Vzgojitelj/učitelj in otrok, ki jeclja. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011, str. 121-124. [COBISS.SI-ID 8813129]

5. NOVŠAK BRCE, Jerneja. Komunikacija med učiteljem in učencem. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011, str. 125-128. [COBISS.SI-ID 8813385]

JUTA OŠLAK KRANJC [20944]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. OŠLAK KRANJC, Juta. Začetek jadranja na deski. Surf magazin, 2011, št. 6, str. 31-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 8923465]

2. OŠLAK KRANJC, Juta. Deskanje z žico. Šport mlad. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 19, št. 3, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 8922697]

3. OŠLAK KRANJC, Juta. Jadranje na deski. Šport mlad. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 19, št. 4, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 8922953]

4. OŠLAK KRANJC, Juta. Zabava, ki spodbuja mišljenje. Šport mlad. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 19, št. 5, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 8923209]

5. OŠLAK KRANJC, Juta. O deskanju v krogu. Šport mlad. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 19, št. 7, str. 36-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 8959817]

6. OŠLAK KRANJC, Juta. Hura, snežni park. Šport mlad. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 19, št. 9, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 9053257]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

7. OŠLAK KRANJC, Juta. Povezanost motoričkih i morfoloških obilježja i uspješnosti u jedranju na dasci : magistarski rad. Zagreb: [J. Ošlak Kranjc], 2011. 112 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4050865]

MARTINA OZBIČ [19321]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra. Šibka in močna področja otrok : zgodnje prepoznavanje kazalnikov učnih težav ter močnih področij pred vstopom v šolo s pomočjo vprašalnika za učitelje in vzgojitelje : prvi podatki iz pilotske študije. Bilten Bravo, dec. 2011, letn. 7, št. 15, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 9086793]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PENKO, Barbara, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Prve geste, prve besede, prve povedi : analiza govornega, jezikovnega in komunikacijskega razvoja otrok od 11 do 36 mesecev starosti. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 85-90. [COBISS.SI-ID 9008969]

3. OZBIČ, Martina, PENKO, Barbara, KOGOVŠEK, Damjana. Asertivnost in responzivnost od 12 do 18 mesecev starih slovenskih otrok. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 91-96. [COBISS.SI-ID 9009225]

4. PENKO, Barbara, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Sociopragmatične veščine in govorno vedenje slovensko govorečih otrok : primerjalna analiza od 20 do 36 mesecev starih otrok z govorno-jezikovnim zaostankom in otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 103-109. [COBISS.SI-ID 9009737]

5. KOGOVŠEK, Damjana, ŠUŠTAR, Mirjam, OZBIČ, Martina. Razumevanje govora predšolskih otrok v starsoti 3 do 5 let. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 111-116. [COBISS.SI-ID 9009993]

6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra. Nadarjeni otroci z učnimi težavami : zgodnje prepoznavanje pred vstopom v šolo z vprašalnikom za učitelje in vzgojitelje. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 122-128. [COBISS.SI-ID 9010249]

7. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford, KOŠIR, Stanislav, ZIMIC, Mojca. Medjezikovna študija zapoznelega fonološkega razvoja : pilotska študija za slovenščino. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 129-135. [COBISS.SI-ID 9010505]

8. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KLANČAR, Tjaša, JEVŠNIKAR, Maja, JAUŠEVAC, Marika. Dvojezični test za afazijo - slovensko-italijanska različica. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 168-173. [COBISS.SI-ID 9010761]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

9. OZBIČ, Martina. Branje knjig : zgolj dekodiranje črk? : na kaj moramo biti pozorni, ko se srečujemo z osebami, ki potrebujejo posebne pristope dela?. V: ZADEL, Irena (ur.). Vsi različni, vsi po isti poti. Trebnje: Knjižnica Pavla Golie, 2011, str. 4. [COBISS.SI-ID 9053769]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford, KOŠIR, Stanislav, ZIMIC, Mojca. Crosslinguistic study of protracted phonological development : preliminary Slovenian data. V: International child phonology conference 2011 : 15th - 18 th June, The University of York. York: University, 2011, str. 16. http://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser-seminarer/2010/icpla2010/abstracts/Protracted_phonological_development. pdf. [COBISS.SI-ID 8824137]

11. OZBIČ, Martina, FERLUGA, Valentina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra. Detecting twice exceptional children from 5 to 7 with teacher-administered questionnaire. V: Making a world of difference for gifted children : [programme]. Prague: [WCGTC], 2011, str. 72-73. http://www.worldconference2011.org/programme/WCGTC%20Program%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 8893769]

12. OZBIČ, Martina, STARC, Igor. Otroci z učnimi težavami in glasba : slušna pozornost in slušni spomin, vidna pozornost in vidni spomin, slušno in vidno procesiranje, hkratno procesiranje, mentalne predstave, ritmične sposobnosti, koncentracija ter načrtovanje giba. V: Povzetki prispevkov. Krško: Glasbena šola, 2011, str. 6. http://www.g-s.kk.edus.si/seminarji/2011-posvet/outg.pdf. [COBISS.SI-ID 8715849]

13. STARC, Igor, OZBIČ, Martina. Alternativne oblike učenja glasbe : kontekstualizacija glasbenih pojmov ter uporaba nadomestnih oblik zapisa ali izvedbe. V: Povzetki prispevkov. Krško: Glasbena šola, 2011, str. 7. http://www.g-s.kk.edus.si/seminarji/2011-posvet/aoug.pdf. [COBISS.SI-ID 8716105]

14. PENKO, Barbara, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Socio-conversational skills and verbal behaviour of Slovenian-speaking talkers from 24 to 36 months : a comparative analysis of late talkers with normal language development. V: Social, genetic and cognitive determinants in the acquisition and development of language : [program and abstracts]. Montréal; Université du Québec, UQAM: International Association for the Study of Child Language, IASCL, 2011, str. 193. http://www.iascl2011.org/files/IASCL2011-Final.pdf. [COBISS.SI-ID 8893513]

15. OZBIČ, Martina. Logoped in logopedija : predstave običajnih ljudi = Speech therapist and speech and language therapy : notions of ordinary people?. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 205-206. [COBISS.SI-ID 9011017]

16. KOGOVŠEK, Damjana, POPENKO, Daša, OZBIČ, Martina. Pomembnost zgodnjega razvoja komunikacije = The importance of the earliest development of communication. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011, str. 213-214. [COBISS.SI-ID 9012041]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

17. STREKELJ, Anja, OZBIČ, Martina. Vzroki neuspešnosti pri nareku pri dvojezičnih učencih z učnimi težavami. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 140-152, 510-511. [COBISS.SI-ID 9060169]

18. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, ZUPAN, Nataša. Funkcionalna pismenost gluhih in naglušnih oseb. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 424-445, 546-548. [COBISS.SI-ID 9062729]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

19. OZBIČ, Martina. Govorno-jezikovne motnje kot možen predhodnik učnih težav. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011, str. 113-119. [COBISS.SI-ID 8812873]

 

1.25 Drugi sestavni deli

20. STARC, Igor, OZBIČ, Martina. Alternativne oblike učenja glasbe : kontekstualizacija glasbenih pojmov ter uporaba nadomestnih oblik zapisa ali izvedbe. Obvestila. http://www.g-s.kk.edus.si/seminarji/2011-posvet/aoug.pdf. [COBISS.SI-ID 8726089]

21. OZBIČ, Martina, STARC, Igor. Otroci z učnimi težavami in glasba : slušna pozornost in slušni spomin, vidna pozornost in vidni spomin, slušno in vidno procesiranje, hkratno procesiranje, mentalne predstave, ritmične sposobnosti, koncentracija ter načrtovanje giba. Obvestila. http://www.g-s.kk.edus.si/seminarji/2011-posvet/outg.pdf. [COBISS.SI-ID 8725833]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

22. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : slovensko-italijanska dvojezičnost : bilingualismo italo-sloveno. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian-italian.pdf. [COBISS.SI-ID 8851017]

23. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : stimulus book : slovenska različica. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_stimulus_book.pdf. [COBISS.SI-ID 8850761]

24. PARADIS, Michel. Test za afazijo pri dvojezični osebi. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_bat.pdf. [COBISS.SI-ID 8850249]

 

Prireditelj

25. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : slovensko-italijanska dvojezičnost : bilingualismo italo-sloveno. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian-italian.pdf. [COBISS.SI-ID 8851017]

26. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : stimulus book : slovenska različica. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_stimulus_book.pdf. [COBISS.SI-ID 8850761]

27. PARADIS, Michel. Test za afazijo pri dvojezični osebi. Montreal: McGill University, 2011. secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_bat.pdf. [COBISS.SI-ID 8850249]

 

Pisec recenzij

28. DOLENC, Ema. Naravoslovje 6 : učbenik za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-234-915-8. [COBISS.SI-ID 512117568]

29. DOLENC, Ema. Naravoslovje 6, Učbenik za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-234-915-8. [COBISS.SI-ID 253031680]

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Slovenian pre-service teachers' conceptions about liquid crystals. Eurasia, 2011, vol. 7, no. 3, str. 173-180. http://www.ejmste.com/v7n3/EURASIA_v7n3_Pavlin.pdf. [COBISS.SI-ID 8876361]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Phase transitions in the frame of mechanical model. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 38-41. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/07-03-Susman-K.pdf. [COBISS.SI-ID 8968009]

3. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Lap-tops, mobiles, iPods and liquid crystals. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 43-48. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/08-04-Cepic-M.pdf. [COBISS.SI-ID 8968265]

4. GOSAK, Marko, PAVLIN, Jerneja. Primary and secondary school physics : the utilization of PowerPoint in the classroom = Primjena PowerPoint prezentacije u nastavi fizike za osnovne i srednje škole. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.). Društvo i tehnologija 2011 : book of manuscripts. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association, 2011, str. 192-198, ilustr. [COBISS.SI-ID 18746376]

5. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model for phase transitions in smectics. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 233-240, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572527. [COBISS.SI-ID 8818505]

6. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals with a wood model. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 241-248, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572528. [COBISS.SI-ID 8818761]

7. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. How to teach liquid crystals. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 255-261, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572774. [COBISS.SI-ID 8818249]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on fabrication of cells for demonstrating the properties of liquid crystals in school. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8708681]

9. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model of phase transition in liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8707913]

10. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Model conoscope. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8708169]

11. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Module about liquid crystals at different levels of education. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, [1] str. [COBISS.SI-ID 8707657]

12. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood as an analogue of liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8707401]

13. GOSAK, Marko, PAVLIN, Jerneja. Primary and secondary school physics : the utilization of Powerpoint in the classroom = Primjena Powerpoint prezentacije u nastavi fizike za osnovne i srednje škole. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.). Društvo i tehnologija 2011 : knjiga sažetaka : book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo: = Croatian Communication Association: NONACOM, 2011, str. 15. http://www.medianet.hr/blobs/knjiga_sazetaka_tisak.pdf. [COBISS.SI-ID 8853833]

14. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments for demonstration of liquid crystals properties. V: DIVJAK, Saša (ur.). Joint MPTL and HSCI conference : booklet. Ljubljana: MPTL´16: HSCI 2011, 2011, str. 34. http://194.249.18.139/mptl_hsci/images/stories/booklet_mptl_hsci.pdf. [COBISS.SI-ID 8938057]

15. PAVLIN, Jerneja, GOSAK, Marko. The use of PowerPoint in physics lessons - a step forward in the development of digital competence. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 85. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1086.pdf. [COBISS.SI-ID 8878665]

16. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments with liquid crystals. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 131. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1081.pdf. [COBISS.SI-ID 8879433]

17. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. How to explain the conoscopic figures. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 132. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1090.pdf. [COBISS.SI-ID 8879689]

18. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Studying anisotropy with wood and microwaves. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 133. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1084.pdf. [COBISS.SI-ID 8879945]

19. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. The role of analogies and models in understanding a concept of phase transition. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 134. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1176.pdf. [COBISS.SI-ID 8880201]

20. GOSAK, Marko, PAVLIN, Jerneja. Powerpoint kot učno orodje za razvijanje digitalne kompetence pri pouku fizike = Powerpoint as a tool for developing the digital competence in physics class. V: GRUBELNIK, Vladimir (ur.). Zbornik povzetkov. V Mariboru: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011, str. 33. [COBISS.SI-ID 8926025]

21. MOZER, Alenka, MAROŠEVIČ, Timotej, PAVLIN, Jerneja. Medpredmetno zasnovano projektno delo pri pouku naravoslovnih predmetov. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 51. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8885065]

22. PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Svetloba : energija in barve. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 76, ilustr. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8886345]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. PAVLIN, Jerneja. Plavanje teles. V: GRUBELNIK, Vladimir (ur.), AMBROŽIČ, Milan. Razvoj naravoslovnih kompetenc : izbrana gradiva projekta : strokovna monografija. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011, str. 118-124. http://kompetence.uni-mb.si/publikacije/Monografija_II_predogled.pdf. [COBISS.SI-ID 8877641]

24. GOSAK, Marko, PAVLIN, Jerneja. Optični pojavi v atmosferi. V: GRUBELNIK, Vladimir (ur.), AMBROŽIČ, Milan. Razvoj naravoslovnih kompetenc : izbrana gradiva projekta : strokovna monografija. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011, str. 165-170. http://kompetence.uni-mb.si/publikacije/Monografija_II_predogled.pdf. [COBISS.SI-ID 8877897]

25. PAVLIN, Jerneja. Strategija skupinskega eksperimentiranja za razvoj naravoslovnih kompetenc pri pouku fizike. V: GRUBELNIK, Vladimir (ur.), AMBROŽIČ, Milan. Strategije poučevanja za razvoj naravoslovnih kompetenc. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011, str. 34-39. [COBISS.SI-ID 9098569]

MAJA PEČAR [33126]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Phase transitions in the frame of mechanical model. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 38-41. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/07-03-Susman-K.pdf. [COBISS.SI-ID 8968009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on fabrication of cells for demonstrating the properties of liquid crystals in school. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8708681]

3. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Model conoscope. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8708169]

4. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments for demonstration of liquid crystals properties. V: DIVJAK, Saša (ur.). Joint MPTL and HSCI conference : booklet. Ljubljana: MPTL´16: HSCI 2011, 2011, str. 34. http://194.249.18.139/mptl_hsci/images/stories/booklet_mptl_hsci.pdf. [COBISS.SI-ID 8938057]

5. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments with liquid crystals. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 131. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1081.pdf. [COBISS.SI-ID 8879433]

6. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. How to explain the conoscopic figures. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 132. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1090.pdf. [COBISS.SI-ID 8879689]

7. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Studying anisotropy with wood and microwaves. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 133. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1084.pdf. [COBISS.SI-ID 8879945]

8. PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Svetloba : energija in barve. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 76, ilustr. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8886345]

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. UMEK, Maja, ZABUKOVEC, Marjeta, PEČAR, Mojca. Students of primary teacher education and their experience and learning within team teaching of social science. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 60. [COBISS.SI-ID 8858697]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. UMEK, Maja, ZABUKOVEC, Marjeta, PEČAR, Mojca. Utemeljitev in evalvacija novih modelov vaj in nastopov pri didaktiki družboslovja. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 15-31. [COBISS.SI-ID 9094985]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3.KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor, SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 2 zv. (56; 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 255836672]

 

MOJCA PEČEK ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ATIKOVIĆ, Almir, TABAKOVIĆ, Muhamed, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Active commuting to and from elementary school children 9 years old in Tuzla Canton. Homo sporticus, 2011, vol. 13, issue 2, str. 27-30, tabele. [COBISS.SI-ID 4164017]

2. ČUK, Ivan, ATIKOVIĆ, Almir, PEČEK, Mojca. Comutting to school of 9 years old pupils in Slovenia = Putovanje do škole učenika i učenica od 9 godinu Sloveniji. Sport scientific and practical aspects, 2011, vol. 8, issue 2, str. 21-24, tabele. [COBISS.SI-ID 4162481]

3. ČUK, Ivan, BUČAR PAJEK, Maja, PAJEK, Jernej, PEČEK, Mojca. Sport and health in the Republic of Slovenia in 2009. Sportlogia, 2011, vol. 7, issue 2, str. 123-130, tabele, doi: 10.5550/sgia.110702.en.123C. [COBISS.SI-ID 4162225]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 23 f. [COBISS.SI-ID 8962121]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

5. PEČEK, Mojca, LESAR, Irena. Governance of educational trajectories in Europe : teacher education Slovenia : GOETE work package III : country report. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education; [Frankfurt am Mein]: GOETE, Governance of Educational Trajectories in Europe, 2011. 55 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9121353]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. DOMOVIĆ, Vlatka, PEČEK, Mojca. Odgojne znanosti : predavanje na mednarodnem simpoziju Modernising teacher education in a European perspective, Sarajevo, 14. okt. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8969545]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. CEPS journal. Peček Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

8. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Mentor pri magistrskih delih

9. STREHAR, Karolina. Skupnost učencev šole in otroški parlament med idejo in prakso : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Strehar], 2011. 202 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/536/. [COBISS.SI-ID 9049673]

10. BRENČIČ, Irena. Vedenjske značilnosti učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Brenčič], 2011. 191 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8728393]

MARJANCA PERGAR-KUŠČER [15382]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. VAN DE HEL, Marijke, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Keep your hats on in the classroom. V: Europe's future: citizenship in a changing world : programme and abstract book. Dublin: City University, 2011, str. 55. http://www.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/2011/Conference%20Programme%20and%20Abstract%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 8823113]

2. MORITOKI, Nagisa, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Pretirana uporaba tujih besed v japonščini - jezik kot orodje izražanja pomena : primer amae = On the overuse of foreign words in Japanese - language in cross-cultural research : the case of amae. V: STARC, Sonja (ur.). Učni in znanstveni jeziki v času globalizacije : 8. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 8th international colloquium : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2011, str. 50-52. [COBISS.SI-ID 9054537]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, CAVAION, Irina Moira, BARDORFER, Ana. Sociálna a emocionálna vzdelávania : [predavanje na] Medzinárodný interaktívny festival realizovaný v rámci projektu "To-gather", Prešovská univerzita, Prešov, 2. jun. 2011. Prešov, 2011. [COBISS.SI-ID 8801097]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

4. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Personal attitudes and coping strategies : predavanje na mednarodni konferenci Children's identity, culture and media in Visegrad context, Plzeň, 16. sep. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9055305]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

5. BEŽEN, Ante (ur.), MAJHUT, Berislav (ur.). Redefiniranje tradicije : dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete = Redefining tradition : children's literature, contemporary communication, languages, and children. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Europski centar za napredna i sustavna istraživanja: = European Center for Advanced and Systematic Research, ECNSI, 2011. 543 str., ilustr. ISBN 978-953-7210-43-4. [COBISS.SI-ID 9228873]

6. Psihološka obzorja. Pergar-Kuščer, Marjanca (pisec recenzij 2008-2009, 2011). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

TOMAŽ PETEK [32433]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. PETEK, Tomaž. Učinkovito učiteljevo javno govorno nastopanje kot temelj za uresničevanje sodobnega in kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 59-74. [COBISS.SI-ID 9041481]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. DEVJAK, Tatjana, PETEK, Tomaž. Besedna komunikacija med vzgojiteljem in otrokom, spremljanje in dokumentiranje procesa. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Kakovost procesa učenja in poučevanja jezika v kurikulu vrtca. Ljubljana: Supra, 2011, str. 22-29. [COBISS.SI-ID 8659785]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Lektor

3. MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-253-073-0. [COBISS.SI-ID 259523840]

4. DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), IVANČIČ FAJFAR, Monika (ur.). Vrtec in lokalno okolje : priročnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2011. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-253-068-6. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_vrtec_in_lokalno%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 257574912]

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. LAH, Anamarija, PIŽORN, Karmen. Alternativni način preverjanja znanja : test-teach-test pristop v osnovni šoli. Vestnik za tuje jezike, 2011, letn. 3, št. 1/2, str. 121-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 47553634]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. LIPAVIC OŠTIR, Alja, PIŽORN, Karmen, PEVEC SEMEC, Katica. Funkcionalna večjezičnost - pot k vseživljenjskemu znanju tujih jezikov. V: HOČEVAR, Andreja (ur.), KOVAČ ŠEBART, Mojca (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.), ŠTEFANC, Damijan (ur.), VIDMAR, Tadej (ur.). Kakšno znanje hočemo? : vrtec, šola in koncepti znanja v sodobnem času : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca, Žalec, 13. in 14. maj 2011. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2011, str. 125-132. [COBISS.SI-ID 8790601]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. PIŽORN, Karmen. Tujejezikovni standardi - prijatelji ali sovražniki?. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.), BORSTNER, Marjeta (ur.). Razvijanje in vrednotenje znanja : zbornik povzetkov strokovnega posveta, 2. in 3. december 2011, Maribor, (Projekt Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah, Sklop Posodobitev pouka na osnovni šoli in gimnaziji). 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, 2011, str. 22. [COBISS.SI-ID 1791100]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KREK, Janez, GLOBOKAR, Roman, KALIN, Jana, KODELJA, Zdenko, PRIBAC, Igor, ŠIMENC, Marjan, STABEJ, Marko, FERBEŽAR, Ina, ILC, Gašper, KONDRIČ HORVAT, Vesna, KRANJC, Simona, LAH, Meta, MIKOLIČ, Vesna, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, PIŽORN, Karmen, SAKSIDA, Igor. Uvod. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 11-62. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 2350935]

5. KREK, Janez, GLOBOKAR, Roman, KALIN, Jana, KODELJA, Zdenko, PRIBAC, Igor, ŠIMENC, Marjan, STABEJ, Marko, FERBEŽAR, Ina, ILC, Gašper, KONDRIČ HORVAT, Vesna, KRANJC, Simona, LAH, Meta, MIKOLIČ, Vesna, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, PIŽORN, Karmen, SAKSIDA, Igor. Uvod. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 11-62. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 8860489]

6. PIŽORN, Karmen. Vrednotenje in ocenjevanje dvojezičnih učencev. V: STRANI, Primož (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida. Šola na obronkih slovenščine : metodološki in didaktični vidiki poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Furlaniji Julijski krajini. Trst: Državna agencija za razvoj šolske avtonomije, Območna enota za Furlanijo Julijsko krajino, 2011, str. 195-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 8833609]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

7. HASSELGREEN, Angela, KALÉDAITÉ, Violeta, MALDONADO MARTÍN, Natalia, PIŽORN, Karmen. Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages. Graz: European Centre for Modern Languages. ECML; Strasbourg: Council of Europe, 2011. 55 str., ilustr. ISBN 978-92-871-7155-9. [COBISS.SI-ID 9119561]

 

2.02 Strokovna monografija

8. ERŽEN, Vineta, GROSMAN, Meta, PIŽORN, Karmen, KUKOVEC, Melita, KLOBUČAR, Blanka, SHRESTHA, Tatjana, LEVA, Bernarda. Angleščina, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, (Posodobitve pouka v gimnazijski praksi). 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-234-931-8. [COBISS.SI-ID 254621952]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. LIPAVIC OŠTIR, Alja, PIŽORN, Karmen, PEVEC SEMEC, Katica. Funkcionalna večjezičnost - pot k vseživljenjskemu znanju tujih jezikov : prispevek na mednarodni znanstveni konferenci "Kakšno znanje hočemo? Vrtec, šola in koncepti znanja v sodobnem času", Žalec, Dom II. slovenskega tabora, 13. in 14. maj 2011. Žalec, 2011. [COBISS.SI-ID 18454792]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

10. PIŽORN, Karmen. Welcher Weg is der beste? : die verschiedenen Wege zur Mehrsprachigkeit in Slowenien : predavanje na 3. Nötscher Symposium Mehrsprachigkeit aufbauen - Potenziale nutzen Strukturen ausbauen, Nötsch im Gailtal, 5. nov. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9003849]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. FERBEŽAR, Ina (ur.), KRANJC, Simona (ur.), PIŽORN, Karmen (ur.), SKELA, Janez (ur.). Skupni evropski jezikovni okvir : učenje, poučevanje, ocenjevanje. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, 2011. 287 str. ISBN 978-961-6101-54-7. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/Jeziki/Publikacija_SEJO_komplet.pdf. [COBISS.SI-ID 254011392]

12. Predmetni izpitni katalog za maturo. Angleški jezik. Pižorn, Karmen (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-2010. ISSN 1318-4040. [COBISS.SI-ID 35856128]

 

Pisec recenzij

13. LESNIČAR, Barbara. English for catering and tourism - wellness : študijsko gradivo [za 1. letnik]. [Maribor]: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2011. II, 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512097828]

14. DAGARIN, Mateja, ŠAUBAH KOVIČ, Darinka, ČELIGOJ, Jelka, JERALA-BEDENK, Mojca. Preve(t)rimo znanje iz angleščine 2 : vaje iz angleščine za drugo obdobje osnovne šole : knjiga in dve zgoščenki. 1. izd. Maribor: Pivec, 2011. 203 str., ilustr. 2 CD-ja (94 min), stereo. ISBN 978-961-6817-36-3. [COBISS.SI-ID 66556929]

 

Lektor

15. MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-253-073-0. [COBISS.SI-ID 259523840]

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODOBNIK, Uršula. Individualizacija in ustvarjalne razsežnosti pouka likovne vzgoje. Pedagoš. obz., 2011, letn. 26, [št.] 1/2, str. 39-54, tabele. [COBISS.SI-ID 8805705]

2. PODOBNIK, Uršula. Načrtovanje in izvajanje likovnih dejavnosti v vrtcih = Planning and execution of visual art activities in kindergartens. Revija za elementarno izobraževanje, dec. 2011, letn. 4, št. 4, str. 71-88, tabele. [COBISS.SI-ID 9074505]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

3. PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Neposreden stik z likovno umetnostjo - med vzgojitelji (pre)malo prepoznani dejavnik likovnega razvoja predšolskih otrok. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, apr. - jun. 2011, št. 12-13, str. 61-65. http://www.suzd. si/bilten/bilten-suzd-12-13-2011/102-vzgoja-in-izobraevanje/308-urula-podobnik-rajka-braun-sova-neposreden-stik-z-likovno-umetnostjo-med-vzg ojitelji-premalo-prepoznani-dejavnik-likovnega-razvoja-predolskih-otrok. [COBISS.SI-ID 8832073]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. PODOBNIK, Uršula. Multi-sensory, awarness and visual art interpretation based upon sensory perception = Čutne zaznave in likovno izražanje osnovano na čutni percepciji v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: ZDSLU: = Association of the Slovene Fine Artists Societies, 2011, 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8852041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. BRAČUN SOVA, Rajka, PODOBNIK, Uršula. What does the integration of Reggio Emilia principles into Slovenian preschools indicate about the quality of art teaching. V: ECER 2011 : "Urban Education". [Spletna izd.]. Berlin: ECER: EERA, 2011, 1 str. http://www.eera.de/index.php?id=421&no_cache=1&Action=showContributionDetail&conferenceUid=5&contributionUid=6302&cHash=d17bba7085. [COBISS.SI-ID 8935753]

6. PODOBNIK, Uršula. Preschool children's discovering interests and the role of visual arts' expressing media. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 41. [COBISS.SI-ID 8856905]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. PODOBNIK, Uršula. Percepcija likovne umetnine in načrtovanje likovne dejavnosti v šoli. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 51-65. [COBISS.SI-ID 9095497]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

8. DEVJAK, Tatjana, JUG DOŠLER, Anita, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, TURNŠEK, Nada, SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, KRNEL, Dušan, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, BOROTA, Bogdana, PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 156 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/626. [COBISS.SI-ID 8685129]

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POLAK, Alenka, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, VOŠNJAK, Špela. Doživljanje različnih vlog v situacijah vrstniškega nasilja. Soc. pedagog. (Ljubl.), okt. 2011, letn. 15, št. 3, str. 205-222. [COBISS.SI-ID 9013321]

2. POLAK, Alenka. Vloga vodstva šole pri spodbujanju in razvijanju timskega dela učiteljev. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 2011, letn. 9, [št.] 2, str. 37-56, 157, tabele. [COBISS.SI-ID 9105481]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. POLAK, Alenka. Škola kao prostor saznavanja, poštovanja i poučavanja prava deteta. V: Pravo i odgovornost : 24 godina kopaoničke škole prirodnog prava. Tom 2, (Pravni život, God. 60, br. 10, knj. 548, 2011). Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2011, 2011, letn. 60, št. 10, str. 91-100. [COBISS.SI-ID 9063753]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. POLAK, Alenka. Čustvena kompetentnost kot pomembna kompetenca socialnih pedagogov. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 36. [COBISS.SI-ID 8989257]

5. POLAK, Alenka. Emotional competency of student teachers as an important competence for teaching. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 40. [COBISS.SI-ID 8856649]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. POLAK, Alenka. Izbrane teme iz pedagoške psihologije : študijsko gradivo za 1. letnik Predšolske vzgoje (bolonjski študij). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8780105]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Pisec recenzij

8. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Spoznavanje otrok v razredu : izbrane teme iz razvojne psihologije za izvajanje prakse. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. IX, 67 str. ISBN 978-961-253-043-3. [COBISS.SI-ID 255960064]

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Teachers' emotional expression in interaction with students of different ages. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 3, str. 141-157. [COBISS.SI-ID 8985673]

2. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Perceived family interactions and psychosocial development of family members. Psychology research, 2011, vol. 1, no. 5, str. 358-368. [COBISS.SI-ID 9120841]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Subjektivno blagostanje, zadovoljstvo z življenjem in cilji pri mladih odraslih. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 8989513]

4. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Teachers' emotions in the classroom. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 42. [COBISS.SI-ID 8857161]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Razumevanje in odzivanje na problematiko otrok s težavami v socialni integraciji - predlog za sistematsko ureditev področja. Soc. pedagog. (Ljubl.), jun. 2011, letn. 15, št. 2, str. 99-102. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/629. [COBISS.SI-ID 8826185]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-, urednik 2011). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih

7. POGLAJEN RUČIGAJ, Katja. Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Poglajen Ručigaj], 2011. 189 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/360. [COBISS.SI-ID 8962889]

BRANKA POTOČNIK KRAJNIK [20748]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Glasba v šoli in vrtcu. Potočnik Krajnik, Branka (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

 

Dirigent, zborovodja

2. Usoda ženske : glasbeni projekt : dvorana Doma krajanov Primskovo, Kranj, 22. jan. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9074249]

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Teachers' emotional expression in interaction with students of different ages. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 3, str. 141-157. [COBISS.SI-ID 8985673]

2. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Osebnost in samospoštovanje kot dejavnika učne uspešnosti študentov. Soc. pedagog. (Ljubl.), apr. 2011, letn. 15, št. 1, str. 1-20. [COBISS.SI-ID 8784713]

 

1.04 Strokovni članek

3. PAHOLE, Marinka, PROSEN, Simona. Pojmovanje človeka v Morenovi psihodrami. Kairos, 2011, letn. 5, št. 3-4, str. 75-82. [COBISS.SI-ID 9100105]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Teachers' emotions in the classroom. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 42. [COBISS.SI-ID 8857161]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. PROSEN, Simona. Psychodrama techniques in group work. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 61. [COBISS.SI-ID 8991305]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, PROSEN, Simona. Priročnik za razvojno psihologijo v programu Predšolska vzgoja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2011. 75 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/553. [COBISS.SI-ID 9038409]

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. PULEC LAH, Suzana, ROTVEJN PAJIČ, Leonida. Spodbujanje učne uspešnosti učencev z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 158-175. [COBISS.SI-ID 8841033]

2. JANJUŠEVIĆ, Peter, PULEC LAH, Suzana. Modeli pomoči na osnovi funkcionalne ocene vedenja za učence z vedenjskimi težavami. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 262-279. [COBISS.SI-ID 8842313]

3. PULEC LAH, Suzana. Neformalne oblike diagnostičnega ocenjevanja. V: MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 27-38. [COBISS.SI-ID 8843337]

4. PULEC LAH, Suzana, JANJUŠEVIĆ, Peter. Funkcionalna ocena vedenja. V: MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 57-74. [COBISS.SI-ID 8843849]

5. ROTVEJN PAJIČ, Leonida, PULEC LAH, Suzana. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje motenj pozornosti in hiperaktivnosti. V: MAGAJNA, Lidija (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 161-187. [COBISS.SI-ID 8845385]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. PULEC LAH, Suzana, KAVKLER, Marija. Podpora učitelju in drugim šolskim strokovnim delavcem pri uresničevanju koncepta dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli. V: PULEC LAH, Suzana (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 126-142. [COBISS.SI-ID 8849993]

7. KAVKLER, Marija, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena. Uvajanje koncepta Učne težave v osnovni šoli s pomočjo inkluzivnih timov. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011, str. 199-215. [COBISS.SI-ID 8814153]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. PULEC LAH, Suzana (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-253-070-9. [COBISS.SI-ID 256533760]

9. PULEC LAH, Suzana (ur.), VELIKONJA, Marija (ur.). Učenci z učnimi težavami, Izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-253-065-5. [COBISS.SI-ID 256418816]

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Pomen pogovora pri soočanju z disciplinskimi problemi in agresivnim vedenjem učencev - izkušnje učiteljev. Vzgoja izob., 2011, letn. 42, št. 1/2, str. 51-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 8726857]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Pogled na mladostnice vzgojnega zavoda iz perspektive moči. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 27. [COBISS.SI-ID 8989001]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Mentorstvo v zrelem obdobju življenja : predavanje na konferenci Dejavno staranje in prostovoljstvo v luči vseživljenjskosti učenja, Portorož, 13. sep. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9446985]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Logistični polinomi. Obz. mat. fiz., 2011, letn. 58, št. 2, str. 41-50. [COBISS.SI-ID 8799049]

2. RAZPET, Marko. Poravnava nizov in Delannoyjeva števila. Obz. mat. fiz., 2011, letn. 58, št. 4, str. 133-145. [COBISS.SI-ID 8965193]

3. RAZPET, Marko. Stirlingova števila druge vrste v integralski obliki. Obz. mat. fiz., 2011, letn. 58, št. 6, str. 209-220. [COBISS.SI-ID 9097801]

4. RAZPET, Marko. Posebne pitagorejske trojice in trikotniška števila. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 4, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 8693065]

5. RAZPET, Marko. Zlaganje pitagorejskih trikotnikov v pravokotnik. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 5, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 8755017]

6. RAZPET, Marko. Prepogibanje papirja in podvojitev kocke. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 1, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 8923977]

 

1.05 Poljudni članek

7. RAZPET, Marko. Polinom. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 6, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 8787785]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. RAZPET, Marko. Oblikovanje matematičnih besedil. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 275-281, ilustr. http://www.infokomteh.com/Content/Docs/Zbornik%20infokomteh%202011.pdf. [COBISS.SI-ID 8995913]

9. RAZPET, Marko. Sodobna predavanja iz matematike. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 171-175. [COBISS.SI-ID 9041737]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. RAZPET, Marko. Diakavstike z GeoGebro : [vabljeno predavanje]. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 35. [COBISS.SI-ID 16100697]

11. RAZPET, Marko. Kaj vidi kofetarica v skodelici?. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 41. [COBISS.SI-ID 16104537]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. RAZPET, Marko. Belbahri, Kamel(3-MTRL-MS): Scale invariant operators and combinatorial expansions. (English summary). - Adv. in Appl. Math. 45 (2010), no. 4, 548-563. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2679931. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2679931.pdf. [COBISS.SI-ID 16076121]

13. RAZPET, Marko. Kupin, Elizabeth J.(1-RTG); Yuster, Debbie S.(1-SUNY-MMR): Generalizations of the Goulden-Jackson cluster method. (English summary). - J. Difference Equ. Appl. 16 (2010), no. 12, 1463-1480. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2739037. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2739037.pdf. [COBISS.SI-ID 16076377]

14. RAZPET, Marko. Di Nardo, Elvira(I-BASI-MIF); Niederhausen, Heinrich(1-FLAT); Senato, Domenico(I-BASI-MIF): The classical umbral calculus: Sheffer sequences. (English summary). - Lecture Notes of Seminario Interdisciplinare di Matematica. Volume VIII, 101-130, Lect. Notes Semin. Interdiscip. Mat., 8, Semin. Interdiscip. Mat. (S.I.M.), Potenza, 2009. MathSciNet. [Spletna izd.], mR2762399. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2762399.pdf. [COBISS.SI-ID 16192601]

15. RAZPET, Marko. H. Gintis, The Bounds of Reason - Game Theory and the Unification of the Behavioral Sciences, Princeton University Press, Princeton, Oxford, 2009, 304 str. Obz. mat. fiz., 2011, letn. 58, št. 1, str. 36-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 8722249]

16. RAZPET, Marko. H. Gintis, Game Theory Evolving - A Problem-Centered Introduction to Modeling Strategic Interaction, Princeton University Press, Princeton, Oxford, 2009, 408 strani, druga izdaja. Obz. mat. fiz., 2011, letn. 58, št. 1, str. 37-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 8722505]

17. RAZPET, Marko. Peter J. Bentley: Knjiga o številih - skrivnost števil in kako so ustvarila sodobni svet, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2010, 272 strani (prevod iz angleščine). Obz. mat. fiz., 2011, letn. 58, št. 3, str. 130-131, ilustr. [COBISS.SI-ID 8866121]

18. RAZPET, Marko. Marcus du Sautoy, The number mysteries: a mathematical Odissey through every day life, Fourth Estate, London, 2010, 316 strani. Obz. mat. fiz., 2011, letn. 58, št. 4, str. 164-166, ilustr. [COBISS.SI-ID 8965449]

19. RAZPET, Marko. Kazuo Haga, Origamics, Mathematical explorations through paper folding, World Scientific, New Jersey in drugje, 2008, 152 strani. Obz. mat. fiz., 2011, letn. 58, št. 4, str. 167-XV, ilustr. [COBISS.SI-ID 8965705]

20. RAZPET, Marko. Peter J. Bentley: Knjiga o številih - skrivnost števil in kako so ustvarila sodobni svet. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 6, str. 9-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8788041]

21. RAZPET, Marko. Kazuo Haga - Origamics. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 1, str. 7-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8924233]

 

1.25 Drugi sestavni deli

22. RAZPET, Marko. Naloga. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 6, str. 8. [COBISS.SI-ID 8788809]

23. RAZPET, Marko. Nemo melje nad toroidno traso. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 6, str. 24. [COBISS.SI-ID 8788553]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

24. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

25. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

26. Dr. Marko Razpet : nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva. Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto ..., okt. 2011, str. [10], portret. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/nagrade/pdf/nagrajenci_solstvo_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 9005129]

 

Pisec recenzij

27. COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. 614 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-05-9. [COBISS.SI-ID 259128064]

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Water transport in trees - an artificial laboratory tree. Phys. Educ., May 2011, vol. 46, no. 3, str. 340-347, ilustr., doi: 10.1088/0031-9120/46/3/015. [COBISS.SI-ID 8781385]

2. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. A school experiment in kinematics : shooting from a ballistic cart. Phys. teach., 2011, letn. 49, št. 7, str. 442-444, ilustr. http://scitation.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PHTEAH000049000007000442000001&idtype=cvips&doi=10.1119/1. 3639157&prog=normal, doi: 10.1119/1.3639157. [COBISS.SI-ID 8939337]

 

1.04 Strokovni članek

3. RAZPET, Nada. Plavajoče jabolko. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 2, str. 13-15,18, ilustr. [COBISS.SI-ID 9005641]

 

1.05 Poljudni članek

4. RAZPET, Nada. Trikotne sence. Naravosl. solnica, zima 2011, letn. 15, št. 2, str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 8695625]

5. RAZPET, Nada. Trikotne sence. Presek, 2010/2011, letn. 38, št. 5, str. 10-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 8755273]

6. RAZPET, Nada. Optična vlakna. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 5, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 15893081]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Na spletu nismo našli. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 263-274, ilustr. http://www.infokomteh.com/Content/Docs/Zbornik%20infokomteh%202011.pdf. [COBISS.SI-ID 8995657]

8. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Imaš kakšno idejo?. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 313-320, ilustr. [COBISS.SI-ID 8996169]

9. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Poučevanje raziskovanja. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 176-180. [COBISS.SI-ID 9041993]

10. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Aktivno ("raziskovalno") učenje in poučevanje - nova paradigma?. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 181-195. [COBISS.SI-ID 9042249]

11. RAZPET, Nada. Where did we lose the "whys"?. V: KADUM, Vladimir (ur.), COTIČ, Mara (ur.). Međunarodni znanstveni skup Dvanaesti dani Mate Demarina, Medulin, 14. i 15. travnja 2011. Suvremene strategije učenja i poučavanja : međunarodni znanstveni skup : monografija. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2011, str. 989-998, ilustr. [COBISS.SI-ID 8753737]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. A physics students is getting ready for vacations. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 19. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1058.pdf. [COBISS.SI-ID 8878409]

13. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Using school measurements to rate the quality of the environment. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 88. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1059.pdf. [COBISS.SI-ID 8878921]

14. RAZPET, Nada. Kako se temu reče? = What do we call this?. V: STARC, Sonja (ur.). Učni in znanstveni jeziki v času globalizacije : 8. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 8th international colloquium : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2011, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 9054793]

15. HRIBAR, Marjan, RAZPET, Nada. Preprosti poskusi iz geometrijske optike. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 75. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8886089]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

16. RAZPET, Nada. Poučevanje matematike z GeoGebro. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 41. [COBISS.SI-ID 16104793]

17. RAZPET, Nada. Fizika in GeoGebra. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 42. [COBISS.SI-ID 16105049]

18. ROVŠEK, Barbara, RAZPET, Nada. Nekaj fizikalnih primerov od začetka do konca. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 42. [COBISS.SI-ID 16105305]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

19. RAZPET, Nada. Ali je tako prav?. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 291-300, 527. [COBISS.SI-ID 9060937]

 

1.25 Drugi sestavni deli

20. RAZPET, Nada. Poročilo podpredsednice. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 11. [COBISS.SI-ID 16110937]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

21. HRIBAR, Marjan, KOCIJANČIČ, Slavko, LIKAR, Andrej, OBLAK, Seta, PAJK, Bojan, PETRUNA, Vincenc, RAZPET, Nada, ROBLEK, Branko, TOMAŽIČ, Fedor, TRAMPUŠ, Miro. Mehanika in toplota : fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol = Mechanika és hőtan : fizika a középiskolák I. és II. osztálya számára. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010-2011. 2 zv. (242, 242 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-506-8. ISBN 978-961-241-532-7. [COBISS.SI-ID 254041088]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

 

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Ocenjevanje obsega brezdomstva v Sloveniji. Soc. pedagog. (Ljubl.), dec. 2011, letn. 15, št. 4, str. 291-316. [COBISS.SI-ID 9068105]

2. KUHAR, Metka, ŽAKELJ, Tjaša, RAZPOTNIK, Špela. Pregled delovanja družinskih centrov v izbranih evropskih državah in okviri razvoja družinskih centrov v Sloveniji. Teor. praksa, mar.-apr. 2011, letn. 48, št. 2, str. 433-453, 530. [COBISS.SI-ID 8765513]

3. RAZPOTNIK, Špela. Premoščevalni potencial družinskega centra. Teor. praksa, mar.-apr. 2011, letn. 48, št. 2, str. 491-509, 532. [COBISS.SI-ID 8765769]

4. RAZPOTNIK, Špela. It is all up to me : access to education and the discourse of individual responsibility. Teor. praksa, sep.-okt. 2011, letn. 48, št. 5, str. 1446-1465, 1546. [COBISS.SI-ID 8987465]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. RAZPOTNIK, Špela. Družbeni kontekst kategorije "čustvene in vedenjske motnje". Soc. pedagog. (Ljubl.), jun. 2011, letn. 15, št. 2, str. 103-123. [COBISS.SI-ID 8826441]

 

1.04 Strokovni članek

6. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Kralji ulice : projekt sodelovanja z brezdomnimi, sledeč utopiji - zasidran v stvarnost. Vzgoja izob., 2011, letn. 42, št. 1/2, str. 56-59. [COBISS.SI-ID 8727113]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Ocena obsega brezdomstva v Sloveniji. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 8990537]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. PUGELJ, Andrej, ČASL, Primož, RAZPOTNIK, Špela. Predstavitev programa nastanitve podpore za brezdomce. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 53. [COBISS.SI-ID 8990793]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. RAZPOTNIK, Špela. O vizijah in dometu mladinskega dela na primeru cirkuške pedagogike. V: KUHAR, Metka (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija, (Socialno pedagoške teme, 9). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 170-186. [COBISS.SI-ID 8793673]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

10. RAZPOTNIK, Špela. Dobrodelni pesek v oči : uvodnik. Kralji ulice, apr. 2011, letn. 7, št. 59, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 8734793]

11. KUHAR, Metka, RAZPOTNIK, Špela. Uvod. V: KUHAR, Metka (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija, (Socialno pedagoške teme, 9). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 30386781]

 

1.22 Intervju

12. DRAGOŠ, Srečo, RAZPOTNIK, Špela, ČELIKOVIČ, Aleš. Z uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka bi demarginalizirali velik del ljudi : intervju s Srečom Dragošem. Kralji ulice, jun. 2011, št. 061, str. 11. [COBISS.SI-ID 3649125]

 

1.25 Drugi sestavni deli

13. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Kako povečati brezdomstvo?. Kralji ulice, jan.- maj 2011, letn. 7, št. 56-61. [COBISS.SI-ID 8641865]

14. RAZPOTNIK, Špela. Usklajevanje boja proti brezdomstvu v Evropi : pomembna evropska konferenca o soglasju na področju brezdomstva v Bruslju, 9. -10. 12. ali "European Consensus Confernce on Homelessness". Kralji ulice, feb. 2011, letn. 7, št. 57, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8678217]

15. RAZPOTNIK, Špela. Evropski parlament poziva Evropsko unijo h konkretnim akcijam za zmanjševanje brezdomstva. Kralji ulice, feb. 2011, letn. 7, št. 57, str. 19. [COBISS.SI-ID 8678473]

16. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Evropska konferenca o soglasju na področju brezdomstva : soglasje tudi za Slovenijo?. Kralji ulice, apr. 2011, letn. 7, št. 59, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 8735049]

17. RAZPOTNIK, Špela. Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji EU za brezdomstvo. Kralji ulice, nov. 2011, letn. 7, št. 66, str. 4. [COBISS.SI-ID 9003337]

18. RAZPOTNIK, Špela. Arzija Blagajčević. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.), ANTIĆ, Milica G., CRNOVIĆ, Deja, KALČIĆ, Špela, MALEŠEVIĆ, Maja, RAZPOTNIK, Špela, LUŽAR, Tina, STRLE, Urška. Na poti do lastne sobe. 1. izd. Ljubljana: i2, 2011, str. 21-28. [COBISS.SI-ID 9058633]

19. LUŽAR, Tina, RAZPOTNIK, Špela. Dinka Jamaković. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.), ANTIĆ, Milica G., CRNOVIĆ, Deja, KALČIĆ, Špela, MALEŠEVIĆ, Maja, RAZPOTNIK, Špela, LUŽAR, Tina, STRLE, Urška. Na poti do lastne sobe. 1. izd. Ljubljana: i2, 2011, str. 44-51. [COBISS.SI-ID 9058889]

20. RAZPOTNIK, Špela. Hazemina Minka Đonlić. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.), ANTIĆ, Milica G., CRNOVIĆ, Deja, KALČIĆ, Špela, MALEŠEVIĆ, Maja, RAZPOTNIK, Špela, LUŽAR, Tina, STRLE, Urška. Na poti do lastne sobe. 1. izd. Ljubljana: i2, 2011, str. 71-79. [COBISS.SI-ID 9059145]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

21. ANTIĆ, Milica G., CRNOVIĆ, Deja, KALČIĆ, Špela, MALEŠEVIĆ, Maja, RAZPOTNIK, Špela, LUŽAR, Tina, STRLE, Urška, ANTIĆ, Milica G. (ur.). Na poti do lastne sobe. 1. izd. Ljubljana: i2, 2011. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-6348-72-0. [COBISS.SI-ID 258579456]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

22. ULE, Mirjana, ŠVAB, Alenka, RAZPOTNIK, Špela, VEZOVNIK, Andreja, ŽAKELJ, Tjaša, ŽIVODER, Andreja. Exploring educational trajectories of 9th grade students in Slovenia : national case study report (WP6). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, 2011. 98 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30991709]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

23. KUHAR, Metka (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija, (Socialno pedagoške teme, 9). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-253-057-0. [COBISS.SI-ID 255837184]

24. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-2012). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

25. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor - drugo

26. BALDERMAN, Jera, DEBENJAK, Kristina (ur.). Zbornik zaključnih nalog pri predmetu Odzivi na drugačnost in oblikovanje identitet : tematska skupina "Migracije, manjšine, medkulturnost" : drugostopenjski študij Predšolske vzgoje : študijsko leto 2010/2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 185 str. [COBISS.SI-ID 8777801]

 

Oseba, ki intervjuva

27. RUTAR, Meta. Jim dam znanje namesto krampa, a, pa tudi kramp jim kdaj pa kdaj dam. Bilten - FICE (Ljubl.), feb. 2011, str. 6-14. [COBISS.SI-ID 8704073]

 

Pisec recenzij

28. Psihološka obzorja. Razpotnik, Špela (pisec recenzij 2011). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NIKIFORČIN, Oleg Rostislavovič, REPOVŠ, Dušan. Idempotent convexity and algebras for the capacity monad and its submonads. Appl. categ. struct., 2011, vol. 19, no. 4, str. 709-727. http://dx.doi.org/10.1007/s10485-010-9229-9. [COBISS.SI-ID 15948889]

2. MIHĂILESCU, Mihai, REPOVŠ, Dušan. Multiple solutions for a nonlinear and non-homogeneous problem in Orlicz-Sobolev spaces. Appl. math. comput.. [Print ed.], 2011, vol. 217, iss. 14, str. 6624-6632. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2011.01.050. [COBISS.SI-ID 15829337]

3. REPOVŠ, Dušan. Singular solutions of perturbed logistic-type equations. Appl. math. comput.. [Print ed.], 2011, vol. 218, iss. 8, str. 4414-4422. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2011.10.018. [COBISS.SI-ID 16076889]

4. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. On the length of chains of proper subgroups covering a topological group. Arch. math. log., 2011, vol. 50, no. 3-4, str. 411-421. http://dx.doi.org/10.1007/s00153-010-0222-7. [COBISS.SI-ID 15872601]

5. MIHĂILESCU, Mihai, REPOVŠ, Dušan. An eigenvalue problem involving a degenerate and singular elliptic operator. Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin, 2011, vol. 18, no. 5, str. 839-847. http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.bbms/1323787171. [COBISS.SI-ID 16118105]

6. BERESTOVSKIÎ, Valeriî Nikolaevič, HALVERSON, Denise M., REPOVŠ, Dušan. Locally G-homogeneous Busemann G-spaces. Differ. geom. appl.. [Print ed.], 2011, vol. 29, iss. 3, str. 299-318. http://dx.doi.org/10.1016/j.difgeo.2011.03.001. [COBISS.SI-ID 15890521]

7. NIKIFORČIN, Oleg Rostislavovič, REPOVŠ, Dušan. Ambiguous representations as fuzzy relations between sets. Fuzzy sets syst.. [Print ed.], 2011, vol. 173, iss. 1, str. 25-44. http://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2011.02.007. [COBISS.SI-ID 15880025]

8. REPOVŠ, Dušan, SAVCHENKO, Alexandr, ZARICHNYI, Michael. Fuzzy Prokhorov metric on the set of probability measures. Fuzzy sets syst.. [Print ed.], 2011, vol. 175, iss. 1, str. 96-104. http://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2011.02.014. [COBISS.SI-ID 15900761]

9. BALASHOV, Maxim V., REPOVŠ, Dušan. Polyhedral approximations of strictly convex compacta. J. math. anal. appl., 2011, vol. 374, no. 2, str. 529-537. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2010.09.007. [COBISS.SI-ID 15693913]

10. BALASHOV, Maxim V., REPOVŠ, Dušan. Uniformly convex subsets of the Hilbert space with modulus of convexity of the second order. J. math. anal. appl., 2011, vol. 377, no. 2, str. 754-761. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2010.11.046. [COBISS.SI-ID 15817817]

11. VESNIN, Andreî Jur´evič, REPOVŠ, Dušan. Dvustoronnie ocenki ob˝emov prjamougol´nyh giperboličeskih mnogogrannikov. Mat. zametki, 2011, t. 89, vyp. 1, str. 12-18. http://mi.mathnet.ru/rus/mz/v89/i1/p12. [COBISS.SI-ID 15795801]

12. VESNIN, Andreî Jur´evič, REPOVŠ, Dušan. Two-sided bounds for the volume of right-angled hyperbolic polyhedra. Math. notes - Ross. akad., 2011, vol. 89, no. 1, str. 31-36. http://dx.doi.org/10.1134/S0001434611010032. [COBISS.SI-ID 15843929]

13. EDA, Katsuya, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On the singular homology of one class of simply-connected cell-like spaces. Mediterranean journal of mathematics, 2011, vol. 8, no. 2, str. 153-160. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-010-0079-3. [COBISS.SI-ID 15895385]

14. KRISTÁLY, Alexandru, REPOVŠ, Dušan. Multiple solutions for a Neumann system involving subquadratic nonlinearities. Nonlinear anal.. [Print ed.], 2011, vol. 74, iss. 6, str. 2127-2132. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2010.11.018. [COBISS.SI-ID 15820889]

15. REPOVŠ, Dušan, VARGA, Csaba. A Nash type solution for hemivariational inequality systems. Nonlinear anal.. [Print ed.], 2011, vol. 74, no. 16, str. 5585-5590. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2011.05.043. [COBISS.SI-ID 15922777]

16. BANAKH, Taras, CENCELJ, Matija, HRYNIV, Olena, REPOVŠ, Dušan. Characterizing compact Clifford semigroups that embed into convolution and functor-semigroups. Semigroup forum, 2011, vol. 83, no. 1, str. 123-133. http://dx.doi.org/10.1007/s00233-011-9319-5. [COBISS.SI-ID 15950681]

17. GUTIK, Oleg, REPOVŠ, Dušan. Topological monoids of monotone injective partial selfmaps of N with cofinite domain and image. Stud. sci. math. Hung. (Print), 2011, vol. 48, no. 3, str. 342-353. http://dx.doi.org/10.1556/SScMath.48.2011.3.1176. [COBISS.SI-ID 15968089]

18. FISCHER, Hanspeter, REPOVŠ, Dušan, VIRK, Žiga, ZASTROW, Andreas. On semilocally simply connected spaces. Topol. appl.. [Print ed.], 2011, vol. 158, iss. 3, str. 397-408. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2010.11.017. [COBISS.SI-ID 15786585]

19. REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYI, Michael. Convex hyperspaces of probability measures and extensors in the asymptotic category. Topol. appl.. [Print ed.], 2011, vol. 158, iss. 13, str. 1571-1574. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2011.05.026. [COBISS.SI-ID 15928153]

20. GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan, WRIGHT, David, ŽELJKO, Matjaž. Distinguishing Bing-Whitehead Cantor sets. Trans. Am. Math. Soc., 2011, vol. 363, no. 2, str. 1007-1022. http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9947-2010-05175-X. [COBISS.SI-ID 15682137]

21. REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYI, Michael. On the asymptotic extension dimension. Ukr. math. j., 2011, vol. 62, no. 11, str. 1766-1774. http://dx.doi.org/10.1007/s11253-011-0466-3. [COBISS.SI-ID 15905625]

 

1.05 Poljudni članek

22. REPOVŠ, Dušan. Najbolj znan je po odkritju eksotičnih sfer : Abelovo nagrado za leto 2011 prejel John Milnor. Delo (Ljubl.), 31. mar. 2011, leto 53, št. 75, str. 24. [COBISS.SI-ID 15862105]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

23. HALVERSON, Denise M., REPOVŠ, Dušan. A survey on the generalized R. L. Moore problem. V: Computational and Geometric Topology - A conference in honour of Massimo Ferri and Carlo Gagliardi on their 60-th birthday, June 17-19, 2010, Bertinoro (Italy). Atti del Seminario Matematico e Fisico dell' Universita di Modena e Reggio Emilia. Volume LVIII (2011), (Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia, Vol. 58 (2011)). Modena: Dipartimento di matematica pura ed applicata "G. Vitali", 2011, str. 175-191. [COBISS.SI-ID 16419929]

24. DIKRANJAN, Dikran N., REPOVŠ, Dušan. Topics in uniform continuity. V: Ukrains´kiî matematičniî kongres - 2009. Sekcija 2, Topologija i geometrija. Kiiv: Institut matematiki NAN Ukraini, cop. 2011, str. 80-116. [COBISS.SI-ID 16096601]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

25. REPOVŠ, Dušan. The Busemann conjecture and related problems : [invited lecture]. V: Geometrija v Odesi - 2011 : tezi dopovideî mižnarodnoi konferencii : tezisy dokladov meždunarodnoî konferencii : abstracts of the International Conference. Odesa: Blagodiîniî fond "Nauka", cop. 2011, str. 87. [COBISS.SI-ID 15912281]

26. REPOVŠ, Dušan. Combined effects in the study of nonlinear elliptic problems : [invited lecture]. V: International conference on nonlinear operators, differential equations and applications, July 5-8, 2011, Cluj-Napoca, Romania. ICNODEA 2011 : abstracts. Cluj-Napoca: Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, 2011, str. 34-35. [COBISS.SI-ID 15935065]

27. REPOVŠ, Dušan. Chaotic examples in low-dimensional topology : [invited lecture]. V: ROMANOVSKI, Valery (ur.), ROBNIK, Marko (ur.). 8th International Summer School/Conference at the University of Maribor, 26 June - 10 July 2011, Maribor, Slovenia. "Let's face chaos through nonlinear dynamics". Maribor: CAMTP, 2011, str. 44. [COBISS.SI-ID 15934553]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

28. REPOVŠ, Dušan. The Busemann and the Bing-Borsuk Conjectures. Graz: Institut für Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen, Karl-Franzens-Universität, 17. mar. 2011. [COBISS.SI-ID 15850329]

29. REPOVŠ, Dušan. Gipoteza Mura i pov´jazani problemi. Ivano-Frankivs´k: Prikarpats´kiî nacional´niî universitet imeni Vasilja Stefanika, Fakul´tet matematiki ta informatiki, 25. 3. 2011. [COBISS.SI-ID 15859289]

30. REPOVŠ, Dušan. The Moore conjecture. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 30. sep. 2011. [COBISS.SI-ID 16036185]

31. REPOVŠ, Dušan. The Moore conjecture and related problems. Corvallis: Department of Mathematics, Oregon State University, 31. okt. 2011. [COBISS.SI-ID 16062297]

32. REPOVŠ, Dušan. The Moore conjecture and related problems. Udine: Universita degli studi di Udine, Dipartimento di Matematica e Informatica, 14. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 15822681]

33. REPOVŠ, Dušan. On the notion of rigidity. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 29. sep. 2011. [COBISS.SI-ID 16036441]

34. REPOVŠ, Dušan. Open problems on embeddings of Cantor sets in Euclidean (n [greater than or equal to] 3)-spaces. Bucureşti: Institutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române, 8. 4. 2011. [COBISS.SI-ID 15867737]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

35. Conference "Geometry Days in Novosibirsk, 2011" dedicated to the 50-th anniversary of the geometry and topology chair, Novosibirsk State University and Sobolev Institute of Mathematics, September, 1-4, 2011, Novosibirsk (Russia), REPOVŠ, Dušan. The Bing-Borsuk and the Busemann conjectures. Novosibirsk, 3. 8. 2011. [COBISS.SI-ID 15996505]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

36. Analele Universitaaţii din Craiova. Seria matematicaa, informaticaa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

37. Analele Universităţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematică. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. [COBISS.SI-ID 15056729]

38. Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Modena: Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena. ISSN 1825-1269. [COBISS.SI-ID 13671513]

39. Matematični studii. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). L´viv: L´vivs´kie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. [COBISS.SI-ID 15183449]

40. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2004-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

 

Član komisije za zagovor

41. TELLONI, Agnese Ilaria. Groups and manifolds from triangulated polyhedra : Dottorato di Ricerca in Matematica, XXIII ciclo. [Modena: A. I. Telloni], Anno Accademico 2010-11. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15823705]

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Introducing 32-bit microcontroller technologies to a technology teacher training programme. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 49-53. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/09-08-Rihtarsic-D.pdf. [COBISS.SI-ID 8968521]

2. RIHTARŠIČ, David, ŠANTEJ, Gorazd, KOCIJANČIČ, Slavko. Promoting engineering studies through summer camps of electronics and robotics. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.). Inovation in engeenering and technology education : conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 64-69, ilustr. http://198.66.238.102/conferences/2wiete/Pages/14-17-Kocijancic.pdf. [COBISS.SI-ID 8680009]

3. KOCIJANČIČ, Slavko, RIHTARŠIČ, David. Mehatronics [!] projects in technology teacher training programme. V: Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách : strategie technického vzdělávání v reflexi doby. V Ústí nad Labem,: Fakulta výrobních technologií a managementu, 2011, str. 182-187, ilustr. [COBISS.SI-ID 8829001]

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. ROVŠEK, Barbara, RAZPET, Nada. Nekaj fizikalnih primerov od začetka do konca. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 42. [COBISS.SI-ID 16105305]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. ROVŠEK, Barbara. Funkcionalna naravoslovna (fizikalna) pismenost študentov pedagoške fizike. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 317-322, 529-530. [COBISS.SI-ID 9061449]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. ROVŠEK, Barbara. Ocena dveh novih zbirk fizikalnih nalog : Stane Arh: Fizika 8 in 9, razlage in vaje za boljše ocene v osmem in devetem razredu. Fiz. šoli, dec. 2011, letn. 17, št. 2, str. 123-124. [COBISS.SI-ID 9092937]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. ROVŠEK, Barbara. Projekt SECURE. Naravosl. solnica, jesen 2011, letn. 16, št. 1, str. 25, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/744. [COBISS.SI-ID 9070921]

5. ROVŠEK, Barbara. Srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov 2011. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 1, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 8924489]

6. ROVŠEK, Barbara. 31. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 1, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 8924745]

7. ROVŠEK, Barbara. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 16113753]

8. ROVŠEK, Barbara. Srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 16115289]

9. ROVŠEK, Barbara. Strokovni seminar Fizika in glasba. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011, str. 29. [COBISS.SI-ID 16115545]

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. BRODNIK, Andrej, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, RUGELJ, Jože. Okolje za konstruktivistično sodelovalno učenje z rabo infrastrukture v oblaku. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, 13th-16th April 2011. (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 85-92. [COBISS.SI-ID 8778313]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. LAPUH BELE, Julija, RUGELJ, Jože. Using communication and collaboration tools on an e-learning portal. V: FERNSTROM, Ken (ur.), TSOLAKIDIS, Kosta (ur.). ICICTE 2011 : proceedings of the International conference on information communication technologies in education, Rhodes, Greece, July 7-9, 2011. [S. l.: s. n.], cop. 2011, str. 495-507. http://www.icicte.org/ICICTE11Proceedings.htm. [COBISS.SI-ID 8939081]

3. ZAPUŠEK, Matej, CERAR, Špela, RUGELJ, Jože. Serious computer games as instructional technology. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). MIPRO 2011 : 34th International Convention, May 23 - 27, 2011, Opatija, Croatia : proceedings = 34. Međunarodni skup, Svibanj 23 - 27, 2011, Opatija : zbornik radova. [Vol. 4], Computers in education, = Računala u obrazovanju. Rijeka: MIPRO, cop. 2011, str. 93-95. [COBISS.SI-ID 8791369]

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Adaptive assessment based on decision trees and decision rules. V: Proceedings. [S. l.]: SciTePress - Science and Technology Publication, cop. 2011, str. 473-479. [COBISS.SI-ID 8783945]

5. ZAPUŠEK, Matej, FRIŠKOVEC, Anja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Izobraževalna računalniška igra za razumevanje spremenljivk pri programiranju. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, str. 15-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8929097]

6. CERAR, Špela, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Izobraževalne računalniške igre za učenje zgodovine. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, str. 437-440, ilustr. [COBISS.SI-ID 8929353]

7. OCEPEK, Uroš, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Prilagodljivo učno okolje ALECA. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, str. 445-448, ilustr. [COBISS.SI-ID 8929609]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

8. BRODNIK, Andrej, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, RUGELJ, Jože. Okolje za konstruktivistično sodelovalno učenje z rabo infrastrukture v oblaku = Environment for constructivist collaborative learning using infrastructure in a cloud. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 45. http://www.sirikt.si/fileadmin/Sirikt2011/konferenca-arnes/clanki/brodnik-okolje-za-konstruktivisticno.pdf. [COBISS.SI-ID 8776521]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Adaptive assessment based on decision trees and decision rules. V: Final program and book of abstracts. [s. l.]: SciTePress - Science and Technology Publications, cop. 2011, str. 53. [COBISS.SI-ID 8782409]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Strategije uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za dijake s posebnimi potrebami. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011, str. 175-188. [COBISS.SI-ID 8813897]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

11. RUGELJ, Jože. Didactic approaches to teaching of programming, Strategies for use of ICT in education, Problem based learning in CS teacher education : [predavanja na] South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad, 24. - 28. mar. 2011. Blagoevgrad, 2011. [COBISS.SI-ID 8772937]

12. RUGELJ, Jože. Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju : predavanje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, Maribor, 21. apr. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8837705]

13. RUGELJ, Jože. Serious computer games as instructional technology : predavanje na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, 1. dec. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9126473]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

14. RUGELJ, Jože, ZAPUŠEK, Matej, CERAR, Špela. Integrating TimeMesh in history teaching : predavanje na Jogos digitais como paradigma de ensino-aprendizagem, Madeira, 30. jun. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8837961]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

15. SMOLAR, Sabina. E-izobraževanje v srednješolskem izobraževanju odraslih v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Smolar], 2011. 99 str., ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/1305/. [COBISS.SI-ID 8320340]

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Tekmovanje za Cankarjevo priznanje : zasnova, cilji, vprašanja = The Cankar award contest : framework, goals, questions. Revija za elementarno izobraževanje, dec. 2011, letn. 4, št. 4, str. 49-69, tabele. [COBISS.SI-ID 9058377]

 

1.05 Poljudni članek

2. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), jan. - jun. 2011, letn. 20, št. 5-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8652873]

3. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), sep. - dec. 2011, letn. 21, št. 1-4, ilustr. [COBISS.SI-ID 8888905]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ŠTRAUS, Mojca, STABEJ, Marko, SAKSIDA, Igor. Analiza decembrskih rezultatov PISA in položaj Slovenije : [prispevek na petem Seminarju Šolskega polja, CEPS, Ljubljana, 16.2.2011]. V: Center za študij edukacijskih strategij : CEPS : CEPS. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002, loč. pag. http://ceps.pef.uni-lj.si/dejavnosti/sp.htm, http://www.pei.si/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=15. [COBISS.SI-ID 2213719]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. SAKSIDA, Igor. Od samotnega do "provokativnega" branja poezije. V: Živo branje, dramatičnost interpretacije : simpozij Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in revije Otrok in knjiga, Ljubljana, 14. oktober 2011. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2011, str. 25-26. http://bralnaznacka.si/upload/13197130564ea9392088b2f_gradivo_-simpozij.pdf. [COBISS.SI-ID 8971081]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KREK, Janez, GLOBOKAR, Roman, KALIN, Jana, KODELJA, Zdenko, PRIBAC, Igor, ŠIMENC, Marjan, STABEJ, Marko, FERBEŽAR, Ina, ILC, Gašper, KONDRIČ HORVAT, Vesna, KRANJC, Simona, LAH, Meta, MIKOLIČ, Vesna, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, PIŽORN, Karmen, SAKSIDA, Igor. Uvod. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 11-62. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 2350935]

7. KREK, Janez, GLOBOKAR, Roman, KALIN, Jana, KODELJA, Zdenko, PRIBAC, Igor, ŠIMENC, Marjan, STABEJ, Marko, FERBEŽAR, Ina, ILC, Gašper, KONDRIČ HORVAT, Vesna, KRANJC, Simona, LAH, Meta, MIKOLIČ, Vesna, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, PIŽORN, Karmen, SAKSIDA, Igor. Uvod. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 11-62. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 8860489]

8. SAKSIDA, Igor. Aktualnost tradicije u nastavi književnosti - trebaju li mladi čitatelji uisitinu "čitati bilo što i bilo kako". V: BEŽEN, Ante (ur.), MAJHUT, Berislav (ur.). Redefiniranje tradicije : dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete : children's literature, contemporary communication, languages, and children. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Europski centar za napredna i sustavna istraživanja: = European Center for Advanced and Systematic Research, ECNSI, 2011, str. 253-270. [COBISS.SI-ID 9229129]

9. SAKSIDA, Igor. Ustvarjalna obravnava književnih in drugih besedil v vrtcu in šoli. V: STRANI, Primož (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida. Šola na obronkih slovenščine : metodološki in didaktični vidiki poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Furlaniji Julijski krajini. Trst: Državna agencija za razvoj šolske avtonomije, Območna enota za Furlanijo Julijsko krajino, 2011, str. 37-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 8833097]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor. Slovenščina - književnost. V: URANKAR POČKAJ, Mojca (ur.), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž, VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija, KERN, Milka. Lili in Bine, [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011, str. 27-43. [COBISS.SI-ID 9032777]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. SAKSIDA, Igor. Poprh pravljičnine, zven svilnatih rim. V: SAKSIDA, Igor (ur.), ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Svilnate rime : izbrane pesmi za otroke, (Zbirka Sončnica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, str. 115-127. [COBISS.SI-ID 8970569]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

12. SAKSIDA, Igor. "Nikdar nisem razumel, zakaj smo tako revni" ali branje na lastno odgovornost : esej o tabujih, vrednotah in pogovoru. Otrok knj., 2011, letn. 38, št. 81, str. 73-76. [COBISS.SI-ID 9064265]

 

1.22 Intervju

13. SAKSIDA, Igor. Ni danes literatura otročja, ne otroška?. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 21. maj 2011, letn. 67, [št.] 116. http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2011052105648003. [COBISS.SI-ID 8786505]

14. SAKSIDA, Igor. V vrtcu je veliko možnosti za razvijanje pismenosti. Vzgojiteljica (Celje), jan. - feb. 2011, letn. 13, št. 1, str. 17-18, portret. [COBISS.SI-ID 8681033]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

15. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž, VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija, KERN, Milka, URANKAR POČKAJ, Mojca (ur.). Lili in Bine, [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 156 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-271-105-4. [COBISS.SI-ID 258084096]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

16. KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor. Lili in Bine 1, [Berilo v prvem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-271-103-0. [COBISS.SI-ID 256720128]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

17. OCEPEK, Rudi, POTOČNIK, Nataša, SAKSIDA, Igor, TOMAŽIČ, Iztok, ŠTEFAN, Anja. Mali radovednež na obisku pri treh živalih, (Zbirka Knjiga pred noskom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1708-7. [COBISS.SI-ID 255635456]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

18. SAKSIDA, Igor. Preslikava vprašanj in dilem dela z mladimi v usposabljanje odraslih : predavanje na konferenci Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011, Portorož, 20. okt. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8978505]

19. SAKSIDA, Igor. Tekmovanje danes : predavanje na posvetovanju Cankarjevo priznanje - od kod in kam, Ljubljana, 11. nov. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9029193]

 

3.25 Druga izvedena dela

20. SAKSIDA, Igor, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, KNAFLIČ, Livija, POTOČNIK, Nataša. Dileme zgodnjega opismenjevanja in spodbujanje družinskega branja : [okrogla miza na strokovnem srečanju Četrti čudežni mlinček, Ljubljana, 16. februar 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 44867426]

21. SAKSIDA, Igor, STEPANČIČ, Damijan, BRICELJ, Suzana, KOS, Gaja, PICCO, Kristina, ZADRAVEC, Vojko, JAMNIK, Tilka. Kaj je dobra ilustracija? : [sodelovanje na strokovni okrogli mizi v okviru mladinskega literarnega festivala "Bralnice pod slamnikom", Knjižnica Domžale, 6.VI.2011]. Domžale, 2011. [COBISS.SI-ID 33868589]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, SAKSIDA, Igor (ur.). Svilnate rime : izbrane pesmi za otroke, (Zbirka Sončnica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1493-2. [COBISS.SI-ID 257487104]

23. CEPS journal. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

24. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Saksida, Igor (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-2010. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

25. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Mentor pri magistrskih delih

26. ŽEMVA, Klementina. Šolska interpretacija fantastične pripovedi : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Žemva], avg. 2011. 199 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 48146274]

 

Pisec recenzij

27. Kdo bo z nami šel v gozdiček? : berilo 3 : za tretji razred osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 234 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1322-5. [COBISS.SI-ID 254502656]

28. BEŽEN, Ante (ur.), MAJHUT, Berislav (ur.). Redefiniranje tradicije : dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete = Redefining tradition : children's literature, contemporary communication, languages, and children. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Europski centar za napredna i sustavna istraživanja: = European Center for Advanced and Systematic Research, ECNSI, 2011. 543 str., ilustr. ISBN 978-953-7210-43-4. [COBISS.SI-ID 9228873]

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SANDE, Matej. Zasebna in neprofitna perspektiva moči stroke. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 20. [COBISS.SI-ID 8988489]

2. ZORMAN, Maja, SANDE, Matej. Opolnomočenje NVO - informiranje, znanje in povezovanje = Empowering NGO harm reduction sector - informing, knowledge and networking. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 42-44. [COBISS.SI-ID 8989769]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. PAŠ, Mina, SANDE, Matej. DrogArt - a retrospective. V: SANDE, Matej (ur.). Nightlife reconsidered. Trieste: The Etnoblog Intercultural Association, 2011, str. 12-19, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/690. [COBISS.SI-ID 9133129]

4. PAŠ, Mina, SANDE, Matej. An overview of the state of nightlife in Slovenia. V: SANDE, Matej (ur.). Nightlife reconsidered. Trieste: The Etnoblog Intercultural Association, 2011, str. 28-41, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/689. [COBISS.SI-ID 9133385]

5. PAŠ, Mina, SANDE, Matej. Guideliness for harm reduction and event organization. V: SANDE, Matej (ur.). Nightlife reconsidered. Trieste: The Etnoblog Intercultural Association, 2011, str. 58-65, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/691. [COBISS.SI-ID 9133641]

6. SANDE, Matej, PURKART, Barbara. Cocaine use in nightlife in Slovenia and Italy. V: SANDE, Matej (ur.). Nightlife reconsidered. Trieste: The Etnoblog Intercultural Association, 2011, str. 72-85, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/692. [COBISS.SI-ID 9133897]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. SANDE, Matej. Nightlife reconsidered : introduction. V: SANDE, Matej (ur.). Nightlife reconsidered. Trieste: The Etnoblog Intercultural Association, 2011, str. 6-11, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/688. [COBISS.SI-ID 9132873]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

8. SANDE, Matej, PALLAVER, Silvia, PURKART, Barbara. Relazione finale dell´indagine sul consumo di cocaina nella vita notturna nel Nord Est Italia. Trieste: Etnoblog Associazione Interculturale, 2011. http://pefprints.pef.uni-lj.si/694/. [COBISS.SI-ID 9179209]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. SANDE, Matej (ur.). Nightlife reconsidered. Trieste: The Etnoblog Intercultural Association, 2011. 104 str., ilustr. ISBN 978-88-906909-0-7. [COBISS.SI-ID 9132617]

10. SANDE, Matej (ur.). Razumevanje in odzivanje na problematiko otrok s težavami v socialni integraciji : tematska številka = Understanding and responding to problems of children with social integration difficulties : thematic issue, (Socialna pedagogika, letn. 15, št. 2(2011)). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2011. 204 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1558402]

11. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

GORDANA SCHMIDT [23034]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOS, Marjanca, SCHMIDT, Gordana. "When we go out, we get in" - outdoor learning about nature through creative movement in early childhood. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 28. [COBISS.SI-ID 8855625]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

2. SCHMIDT, Gordana, KOS, Marjanca. Plesno izražanje in naravoslovje. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2011. ISBN 978-961-245-951-2. http://www2.arnes.si/~gschmi/. [COBISS.SI-ID 251191296]

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij. Hypothetical art and art education : the educational role of the method of hypothetical artwork modelling. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 2, str. 59-72. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2/cepsj_1_2_pp059_selan.pdf. [COBISS.SI-ID 8934217]

2. SELAN, Jurij. Skrivnost likovnega jezika. SLUT, nov. 2011, št. 4, str. [10]-[30], ilustr. [COBISS.SI-ID 9018441]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. SELAN, Jurij. Fine arts interpretation : a pragmatic (artistic) approach = Pragmatični pristop k interpretaciji likovne umetnosti. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: ZDSLU: = Association of the Slovene Fine Artists Societies, 2011, 15 str. [COBISS.SI-ID 8853065]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, KARIM, Silva, PREVODNIK, Marjan, SELAN, Jurij, ŠMAJDEK, Anamarija, ŽELEZNIK, Adela. Likovna umetnost. V: BUCIK, Nataša (ur.), POŽAR MATIJAŠIČ, Nada (ur.), PIRC, Vlado (ur.). Kulturno-umetnostna vzgoja : priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 185-191. [COBISS.SI-ID 1836924]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

5. 4L11 : zaključna razstava likovnih del študentov četrtega letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 8. jun. 2011 - 5. jul. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8802377]

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DENAC, Olga, ČAGRAN, Branka, DENAC, Jerneja, SICHERL-KAFOL, Barbara. Arts and cultural education in Slovenian primary schools. The new educational review, 2011, vol. 24, no. 2, str. 121-132. http://www.educationalrev.us.edu.pl/e24/a9.pdf. [COBISS.SI-ID 8875081]

2. DENAC, Olga, SICHERL-KAFOL, Barbara, ČAGRAN, Branka. Slovene teachers' attitudes of arts and cultural education in primary school. V: LAMANAUSKAS, Vincentas (ur.). Recent issues in education - 2011, (Problems of education in the 21st century, vol. 34). Siauliai: Scientific Methodological Center Scientia Educologica, 2011, str. 24-33. [COBISS.SI-ID 18820104]

3. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga. Through musical communication to development of competence in culture awareness and expression. US-China education review, 2011, vol. 8, no. 2, str. 129-136. [COBISS.SI-ID 8734281]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. SICHERL-KAFOL, Barbara. Glasbena vzgoja - povratna naložba v človeka. V: FLAJŠMAN, Božidar (ur.). Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja pri likovni in glasbeni vzgoji ter filozofiji, (Zbornik referatov in razprav, 2011, št. 3). Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2011, str. 59-65. http://www.ds-rs.si/dokumenti/publikacije/Zbornik_11-3.pdf. [COBISS.SI-ID 8890441]

5. SICHERL-KAFOL, Barbara. Motivation in the process of musical communication - workshop on contemporary music = Motivacija v procesu glasbene komunikacije - delavnica sodobne glasbe. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: ZDSLU: = Association of the Slovene Fine Artists Societies, 2011, 11 str. [COBISS.SI-ID 8852297]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, DENAC, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Analysis of music education objectives in the areas of affective, cognitive and psychomotr development. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 50. [COBISS.SI-ID 8857417]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. SICHERL-KAFOL, Barbara. Razsežnosti glasbenega jezika. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 363-371, 535-536. [COBISS.SI-ID 9061705]

8. SICHERL-KAFOL, Barbara, ZALAR, Konstanca. Načrtovanje glasbene vzgoje - zakaj in kako?. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 33-49. [COBISS.SI-ID 9095241]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, BOROTA, Bogdana. Glasbena umetnost. V: BUCIK, Nataša (ur.), POŽAR MATIJAŠIČ, Nada (ur.), PIRC, Vlado (ur.). Kulturno-umetnostna vzgoja : priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 75-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 19027976]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

10. SICHERL-KAFOL, Barbara, GABERŠČIK, Adrijana, ZALAR, Konstanca. Ringaraja, pesem nas razvaja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 91 str., ilustr., note. ISBN 978-961-01-1712-4. [COBISS.SI-ID 256273408]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. SICHERL-KAFOL, Barbara, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Naokoli barvnega zvoka in slike : sodelovnaje na delavnici na strokovnem srečanju Četrti čudežni mlinček, Ljubljana, 16. feb. 2011. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 8701769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-253-073-0. [COBISS.SI-ID 259523840]

13. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

14. Glasbeno-pedagoški zbornik. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 1995-. ISSN 1318-6876. [COBISS.SI-ID 53810176]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

15. LANGO, Jože. Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Lango], 2011. XIV, 276, 26 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/535. [COBISS.SI-ID 9049417]

 

Pisec recenzij

16. VIDULIN-ORBANIĆ, Sabina (ur.). Glazbena nastava i nastavna tehnologija : mogućnosti i ograničenja : [monografija radova] = Music teaching and educational technology : opportunities and restrictions. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu, 2011. 322 str., ilustr. ISBN 978-953-7498-44-3. [COBISS.SI-ID 4073175]

17. BOROTA, Bogdana. Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. 160 str., ilustr., note. ISBN 978-961-6328-96-8. [COBISS.SI-ID 256324608]

18. DENAC, Olga. Z igro v čarobni svet glasbe : didaktični priročnik za glasbo v vrtcu in prvem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 91 str., ilustr., note. ISBN 978-961-01-1715-5. [COBISS.SI-ID 254700288]

19. DENAC, Olga. Z igro v čarobni svet glasbe : didaktični priročnik za glasbo v vrtcu in prvem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 91 str., ilustr., note. ISBN 978-961-01-1715-5. [COBISS.SI-ID 255924480]

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja. S preverjanjem znanja do kakovostnega pouka naravoslovja. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 44-50, tabele. [COBISS.SI-ID 9070153]

 

1.04 Strokovni članek

2. SKRIBE-DIMEC, Darja. Preverjanje in ocenjevanje procesnega znanja pri pouku naravoslovja. Naravosl. solnica, jesen 2011, letn. 16, št. 1, str. 28-29. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/747. [COBISS.SI-ID 9071689]

 

1.05 Poljudni članek

3. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Trije koraki za manj odpadkov : komentar k stenski sliki. Naravosl. solnica, pomlad/poletje 2011, letn. 15, št. 3/4, str. 41-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 8822089]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. SKRIBE-DIMEC, Darja. Constructivist theory of learning as a tool for promoting the socio-emotional aspects of education in teaching primary science. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 51. [COBISS.SI-ID 8857673]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. SKRIBE-DIMEC, Darja. Naravoslovna pismenost : kako jo razumejo študenti razrednega pouka. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 243-263, 522-523. [COBISS.SI-ID 9060681]

6. SKRIBE-DIMEC, Darja. Namen in posebnosti didaktike naravoslovja. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 115-136. [COBISS.SI-ID 9096521]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

7. SKRIBE-DIMEC, Darja. Zbirka: Iz oči v oči. Naravosl. solnica, zima 2011, letn. 15, št. 2, str. 36-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 8696137]

8. SKRIBE-DIMEC, Darja. Predstavitev priročnika Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 74-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 9070409]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

9. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor, SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 2 zv. (56; 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 255836672]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-253-073-0. [COBISS.SI-ID 259523840]

11. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Pisec recenzij

12. HERGAN, Irena, DEVETAK, Iztok, KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja. Dotik okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1625-7. [COBISS.SI-ID 255421952]

 

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SKUBIC, Darija. Literacy in the preschool period - how literate are Slovene preschool children in compariosn with their equals from France and Finland?. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 52. [COBISS.SI-ID 8857929]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. SKUBIC, Darija. Kakovost, enakost in različnost v predšolskem obdobju. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 117-131. [COBISS.SI-ID 9122633]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. SKUBIC, Darija. Recenzija. V: TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, ZUPANČIČ, Domen. Prostor igre. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za arhitekturo, 2011, str. 8. [COBISS.SI-ID 8683337]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. SKUBIC, Darija. Predgovor. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), IVANČIČ FAJFAR, Monika (ur.). Vrtec in lokalno okolje : priročnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 2. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_vrtec_in_lokalno%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8960841]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

5. DEVJAK, Tatjana, JUG DOŠLER, Anita, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, TURNŠEK, Nada, SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, KRNEL, Dušan, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, BOROTA, Bogdana, PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 156 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/626. [COBISS.SI-ID 8685129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja, SKUBIC, Darija (ur.). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-519-8. ISBN 978-961-241-557-0. ISBN 978-961-241-572-3. [COBISS.SI-ID 254916608]

 

Pisec recenzij

7. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

8. PIRIH SVETINA, Nataša, PONIKVAR, Andreja. A, B, C --- 1, 2, 3, gremo, Učbenik za govorce albanščine na začetnih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika, = Tekst mësimor për shqipfolësit në kurset fillestarë të sllovenishtes si gjuhë e dytë ose e huaj. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 135 str., ilustr. 1 CD. ISBN 978-961-237-423-5. [COBISS.SI-ID 255858688]

9. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, ZUPANČIČ, Domen. Prostor igre. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za arhitekturo, 2011. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-253-053-2. [COBISS.SI-ID 253519616]

 

Lektor

10. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. V, 177 str., ilustr. ISBN 978-961-253-072-3. [COBISS.SI-ID 259046144]

11. DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), IVANČIČ FAJFAR, Monika (ur.). Vrtec in lokalno okolje : priročnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2011. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-253-068-6. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_vrtec_in_lokalno%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 257574912]

 

MARKO SLAPAR [18171]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PREZELJ-PERMAN, Jasna, SLAPAR, Marko. The generalized Oka-Grauert principle for 1-convex manifolds. Mich. math. j., 2011, vol. 60, iss. 3, str. 495-506. http://projecteuclid.org/euclid.mmj/1320763045. [COBISS.SI-ID 16134745]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SLAPAR, Marko. On CR singular points of real manifolds in complex manifolds. V: DRMOTA, Michael (ur.). ÖMG-TAGUNG - CSASC 2011 : Joint Mathematical Conference of the Austrian Mathematical Society at the Donau-Universität Krems together with the Catalan, Czech, Slovak and Slovenian Mathematical Societes : September 25-28, 2011. Wien: Österreichische Mathematische Gesellschaft, cop. 2011, str. 53. [COBISS.SI-ID 16043097]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. SLAPAR, Marko. Complex points of 4 manifolds in 3 manifolds. Wien: Universität Wien, Fakultät für Mathematik, 21. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 16332121]

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Teachers' emotional expression in interaction with students of different ages. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 3, str. 141-157. [COBISS.SI-ID 8985673]

2. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, ZUPANČIČ, Maja. Personality traits as a predictor of academic achievement in adolescents. Educ. stud., may 2011, vol. 37, iss. 2, str. 127-140. [COBISS.SI-ID 42284642]

3. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Osebnost in samospoštovanje kot dejavnika učne uspešnosti študentov. Soc. pedagog. (Ljubl.), apr. 2011, letn. 15, št. 1, str. 1-20. [COBISS.SI-ID 8784713]

4. POLAK, Alenka, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, VOŠNJAK, Špela. Doživljanje različnih vlog v situacijah vrstniškega nasilja. Soc. pedagog. (Ljubl.), okt. 2011, letn. 15, št. 3, str. 205-222. [COBISS.SI-ID 9013321]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. KROFLIČ, Robi, ŠTIRN KOREN, Darja, ŠTIRN JANOTA, Petra, JUG DOŠLER, Anita, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Oblikovanje celovitega induktivnega pristopa in uporaba umetniških praks v vrtcu Vodmat. V: ERMENC, Klara S. (ur.). Udejanjanje načela individualizacije v vzgojno-izobraževalni praksi : ali smo na pravi poti? : zbornik mednarodnega posveta. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 7-9. http://www.pedagogika-andragogika.com/files/zbornik-pad11.pdf. [COBISS.SI-ID 45333602]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. LESAR, Irena, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Differences in self-esteem among deaf and hard-of-hearing pupils in mainstream and specialised schools. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 35. [COBISS.SI-ID 8856137]

7. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Teachers' emotions in the classroom. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 42. [COBISS.SI-ID 8857161]

 

DEJAN SRAKA [91319]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MOHAR, Tanja, SRAKA, Dejan. Analiza dnevnikov aktivnosti v učnih okoljih. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, str. 449-452, ilustr. [COBISS.SI-ID 8929865]

TOMA STRLE [32198]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. STRLE, Toma. Mehanicistični pogled na volicijo : nevroetična perspektiva. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.), SOSIČ, Rok (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-14. oktober 2011 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011, str. 274-277. http://is.ijs.si/is/is2011/zborniki/Zbornik%20A%20-%20Komplet.pdf. [COBISS.SI-ID 9117001]

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BOBNAR, Jaka, SUSMAN, Katarina, PARSEGIAN, Vozken Adrian, RAND, Peter R., ČEPIČ, Mojca, PODGORNIK, Rudolf. Euler strut : a mechanical analogy for dynamics in the vicinity of a critical point. Eur. j. phys., 2011, vol. 32, str. 1007-1018, doi: 10.1088/0143-0807/32/4/014. [COBISS.SI-ID 2333796]

2. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Water transport in trees - an artificial laboratory tree. Phys. Educ., May 2011, vol. 46, no. 3, str. 340-347, ilustr., doi: 10.1088/0031-9120/46/3/015. [COBISS.SI-ID 8781385]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Phase transitions in the frame of mechanical model. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 38-41. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/07-03-Susman-K.pdf. [COBISS.SI-ID 8968009]

4. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model for phase transitions in smectics. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 233-240, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572527. [COBISS.SI-ID 8818505]

5. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals with a wood model. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 241-248, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572528. [COBISS.SI-ID 8818761]

6. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. How to teach liquid crystals. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 255-261, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572774. [COBISS.SI-ID 8818249]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

7. SUSMAN, Katarina. Liquid crystals in physics teaching. V: NESIĆ, Lj. (ur.), SENJANOVIĆ, Goran (ur.). Book of short contributions. Niš: University, Faculty of Science and Mathematics, Physical Society, 2011, str. 28-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 8886857]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on fabrication of cells for demonstrating the properties of liquid crystals in school. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8708681]

9. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model of phase transition in liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8707913]

10. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Model conoscope. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8708169]

11. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Module about liquid crystals at different levels of education. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, [1] str. [COBISS.SI-ID 8707657]

12. ČEPIČ, Mojca, YONG TAN, Teng, SUSMAN, Katarina, HOCK ONG, Lye. Prerequisites for the six layer periodic structures in antiferroelectric liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8708425]

13. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood as an analogue of liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8707401]

14. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments for demonstration of liquid crystals properties. V: DIVJAK, Saša (ur.). Joint MPTL and HSCI conference : booklet. Ljubljana: MPTL´16: HSCI 2011, 2011, str. 34. http://194.249.18.139/mptl_hsci/images/stories/booklet_mptl_hsci.pdf. [COBISS.SI-ID 8938057]

15. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments with liquid crystals. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 131. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1081.pdf. [COBISS.SI-ID 8879433]

16. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. How to explain the conoscopic figures. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 132. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1090.pdf. [COBISS.SI-ID 8879689]

17. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Studying anisotropy with wood and microwaves. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 133. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1084.pdf. [COBISS.SI-ID 8879945]

18. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. The role of analogies and models in understanding a concept of phase transition. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 134. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1176.pdf. [COBISS.SI-ID 8880201]

19. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Vidni in nevidni tokovi. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 74, ilustr. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8885833]

 

1.25 Drugi sestavni deli

20. SUSMAN, Katarina. Verižni eksperiment 2012 : natečaj za nove člene Demo verige. Fiz. šoli, dec. 2011, letn. 17, št. 2, str. 125-126. [COBISS.SI-ID 9093449]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

21. SUSMAN, Katarina. Pojem faznega prehoda pri pouku fizike : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Susman], 2011. 260 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2379364]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

22. DACINGER, Renata, ŽEMLJA, Aleš, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, MARKOŠEK, Tatjana (ur.). Ugriznimo znanost : kristali, ki tečejo. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 8. nov. 2011. 20 minut. [COBISS.SI-ID 9429833]

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMENC, Marjan. The role of identity in teaching philosophy. Synth. philos.. International ed., 2011, vol. 26, fasc. 1, str. [45]-58. [COBISS.SI-ID 2271575]

2. ŠIMENC, Marjan. Patriotizem in nacionalizem slovenskih učencev iz perspektive Mednarodne raziskave državljanske vzgoje. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 22, št. 5/6, str. 139-156. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=115. [COBISS.SI-ID 2347607]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŠIMENC, Marjan. Trends in teaching of philosophy in Slovenia = Trendovi u nastavi filozofije u Sloveniji. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 20. dani Frane Petrića : glavna tema: Filozofska gibanja na jugoistoku Europe, Cres, Hrvatska, 18.-21. rujna 2011 : stalna tema: Od Petrića do Boškovića: mijene u filozofiji prirode, Cres, Hrvatska, 21.-24. rujna 2011 : main theme: Philosophical trends in southeast Europe, Cres, Croatia, September 18-21, 2011 : regular annual theme: Petrić to Bošković: changes in the natural philosophy, Cres, Croatia, September 21-24, 2011 : Hauptthema: Philosophische Entwicklungstendenzen im südosten Europas, Cres, Kroatien, 18.-21. September 2011 : ständiges Thema: Von Petrić to Bošković: Wandlungen in der Naturphilosophie, Cres, Kroatien, 21.-24. September 2011 : tema principale: Tendenze filosofiche nel sud-est Europa, Cherso, Croazia, 18-21 settembre 2011 : tema fisso: Da Petrić a Bošković: le transformazioni nella filosofia della natura, Cherso, 21-24 settembre 2011, (Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, 19). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, [2011?], str. 103-104. [COBISS.SI-ID 2270807]

4. ŠIMENC, Marjan. Attitude toward immigrants and classroom climate. V: ECER 2011 : "Urban Education". [Spletna izd.]. Berlin: ECER: EERA, 2011, 1 str. http://www.eera.de/ecer-programmes/conference/ecer-2011/contribution/2589/?no_cache=1&cHash=0aa186d908. [COBISS.SI-ID 2267735]

5. ŠIMENC, Marjan. Critical thinking. V: KOLENC, Janez (ur.). Educational sciences and their concepts. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 2288215]

6. ŠIMENC, Marjan. Mednarodna raziskava državljanske vzgoje (ICCS) in bralna pismenost : [strokovni posvet "Mednarodne raziskave znanja učencev in dejavnosti za izboljšanje pismenosti učencev", Pedagoški inštitut, 7. junij 2011, Ljubljana]. Pedagoški inštitut. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=102. [COBISS.SI-ID 2250583]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. KREK, Janez, GLOBOKAR, Roman, KALIN, Jana, KODELJA, Zdenko, PRIBAC, Igor, ŠIMENC, Marjan, STABEJ, Marko, FERBEŽAR, Ina, ILC, Gašper, KONDRIČ HORVAT, Vesna, KRANJC, Simona, LAH, Meta, MIKOLIČ, Vesna, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, PIŽORN, Karmen, SAKSIDA, Igor. Uvod. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 11-62. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 2350935]

8. KREK, Janez, GLOBOKAR, Roman, KALIN, Jana, KODELJA, Zdenko, PRIBAC, Igor, ŠIMENC, Marjan, STABEJ, Marko, FERBEŽAR, Ina, ILC, Gašper, KONDRIČ HORVAT, Vesna, KRANJC, Simona, LAH, Meta, MIKOLIČ, Vesna, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, PIŽORN, Karmen, SAKSIDA, Igor. Uvod. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 11-62. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 8860489]

9. KREK, Janez, BARLE LAKOTA, Andreja, BUCIK, Valentin, KODELJA, Zdenko, ŠIMENC, Marjan, TAVČAR KRAJNC, Marina, DULAR, Boris, BANDELJ, Elido, DEKLEVA, Janez, KUMER, Branko, LOVŠIN, Miha, MEGLIČ, Janja, PIPAN, Egon, ROZMAN ZGONC, Boštjan, TKALEC, Vladimir. Srednja šola : gimnazije : strokovno in poklicno izobraževanje. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 181-274. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 8861001]

10. ŠIMENC, Marjan, FIŠTRAVEC, Andrej, GLOBOKAR, Roman, ŠTRUKELJ, Branimir, TAŠNER, Veronika. Zasebne šole in vrtci. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 419-443. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 8861769]

11. ŠIMENC, Marjan. Międzynarodowe badania wychowania obywatelskiego jako element ewaluacji systemu szkolnictwa w Slowenii. V: MICHALSKI, Grzegorz (ur.). Ewaluacja a jakość edukacji : koncepcje - doświadczenia - kierunki praktycznych rozwiazań. Łodź: Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, 2011, str. [187]-199. [COBISS.SI-ID 2280279]

12. ŠIMENC, Marjan. Marcel Gauchet in pogoji možnosti vzgoje. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), BLAIS, Marie-Claude, GAUCHET, Marcel, OTTAVI, Dominique. O pogojih vzgoje, (Zbirka Krt, 162). Ljubljana: Krtina, 2011, str. 219-[225]. [COBISS.SI-ID 2284887]

13. ŠIMENC, Marjan. Globalizacija, izbira in marketizacija. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.), FIŠTRAVEC, Andrej, ŠIMENC, Marjan. Zasebno šolstvo v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 157-171. [COBISS.SI-ID 2270551]

14. ŠIMENC, Marjan, KODELJA, Zdenko. Kako misliti teorijo edukacije?. V: EGAN, Kieran. Zgodovina pedagoške zmote : naša progresivistična dediščina od Herberta Spencerja do Johna Deweya in Jeana Piageta, (Knjižna zbirka Krt, 152). Ljubljana: Krtina, 2009, str. 197-214. [COBISS.SI-ID 2270295]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. KREK, Janez, BARLE LAKOTA, Andreja, BUCIK, Valentin, KODELJA, Zdenko, ŠIMENC, Marjan, TAVČAR KRAJNC, Marina, DULAR, Boris, BANDELJ, Elido, DEKLEVA, Janez, KUMER, Branko, LOVŠIN, Miha, MEGLIČ, Janja, PIPAN, Egon, ROZMAN ZGONC, Boštjan, TKALEC, Vladimir. Srednja šola : gimnazije : strokovno in poklicno izobraževanje. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 181-274. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 2305367]

16. ŠIMENC, Marjan, FIŠTRAVEC, Andrej, GLOBOKAR, Roman, ŠTRUKELJ, Branimir, TAŠNER, Veronika. Zasebne šole in vrtci. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 419-443. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 2305623]

17. ŠIMENC, Marjan. Umetnost. V: ŠIMENC, Marjan, DAČIĆ, Mišo, HLADNIK, Alenka, ADAM, Andrej, SARAČEVIĆ, Edin, PISK, Jernej, LESKOVIC, Andrej, CVEK, Sandi, KALAN, Valentin, KOBE, Zdravko, KOMEL, Dean. Filozofija, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, (Posodobitve pouka v gimnazijski praksi). 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 32-35. [COBISS.SI-ID 1697916]

18. ŠIMENC, Marjan. Svoboda in odgovornost. V: ŠIMENC, Marjan, DAČIĆ, Mišo, HLADNIK, Alenka, ADAM, Andrej, SARAČEVIĆ, Edin, PISK, Jernej, LESKOVIC, Andrej, CVEK, Sandi, KALAN, Valentin, KOBE, Zdravko, KOMEL, Dean. Filozofija, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, (Posodobitve pouka v gimnazijski praksi). 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 145-152. [COBISS.SI-ID 1702268]

19. ADAM, Andrej, ŠIMENC, Marjan. Dobro in vrline. V: ŠIMENC, Marjan, DAČIĆ, Mišo, HLADNIK, Alenka, ADAM, Andrej, SARAČEVIĆ, Edin, PISK, Jernej, LESKOVIC, Andrej, CVEK, Sandi, KALAN, Valentin, KOBE, Zdravko, KOMEL, Dean. Filozofija, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, (Posodobitve pouka v gimnazijski praksi). 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 153-160. [COBISS.SI-ID 1702524]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

20. ŠIMENC, Marjan, DAČIĆ, Mišo. Uvod. V: ŠIMENC, Marjan, DAČIĆ, Mišo, HLADNIK, Alenka, ADAM, Andrej, SARAČEVIĆ, Edin, PISK, Jernej, LESKOVIC, Andrej, CVEK, Sandi, KALAN, Valentin, KOBE, Zdravko, KOMEL, Dean. Filozofija, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, (Posodobitve pouka v gimnazijski praksi). 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 1696636]

21. ŠTRAUS, Mojca, ŠIMENC, Marjan. Uvodnik. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 22, št. 5/6, str. 7-11. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=115. [COBISS.SI-ID 2346327]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

22. KREK, Janez, BARLE LAKOTA, Andreja, KODELJA, Zdenko, METLJAK, Mira, ŠIMENC, Marjan, TAVČAR KRAJNC, Marina. Gimnazija v Sloveniji na začetku 21. stoletja : med množičnim vpisom in zagotavljanjem kakovosti znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-270-102-4. [COBISS.SI-ID 259535104]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

23. JUSTIN, Janez, POTOČNIK, Vinko, ŠIMENC, Marjan, ŠTRAJN, Darko, ZUPANČIČ, Maja, ŽAGAR, Igor Ž.. Državljanska vzgoja in etika, Delovni zvezek za 8. razred, (Zbirka Učbeniška gradiva). 3. izd. Ljubljana: i2, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6348-56-0. [COBISS.SI-ID 256099072]

 

2.05 Drugo učno gradivo

24. ŠIMENC, Marjan. Dodatno gradivo za didaktiko filozofije. Ljubljana: [M. Šimenc], 2011. 53 f. [COBISS.SI-ID 46818146]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

25. ŠIMENC, Marjan, KODELJA, Zdenko, ŠTRAJN, Darko, JUSTIN, Janez, SARDOČ, Mitja, KLEMENČIČ, Eva, ČEPIČ, Mitja. Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji : konceptualni okvir in razvoj kurikulov (državljanska vzgoja in etika, družba) : zaključno poročilo evalvacijske študije. Ljubljana: [Pedagoški inštitut], 2011. 151 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2226519]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

26. ŠIMENC, Marjan. Demokracija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 4 str. http://usposabljanje.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 2256215]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

27. ŠIMENC, Marjan. ICCS : državljanska pismenost : [vodenje delavnice na posvetu "Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku", Ekonomska šola Murska Sobota, 29.8.2011]. Ljubljana: Pedagoški inštitut: Zavod RS za šolstvo, 2011. [COBISS.SI-ID 2260823]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

28. CRAIG, Edward, ŠIMENC, Marjan (ur.). Filozofija : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 15). V Ljubljani: Krtina, 2011. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-260-045-7. [COBISS.SI-ID 255782144]

29. BLAIS, Marie-Claude, GAUCHET, Marcel, OTTAVI, Dominique, ŠIMENC, Marjan (ur.). O pogojih vzgoje, (Zbirka Krt, 162). Ljubljana: Krtina, 2011. [225] str. ISBN 978-961-260-049-5. [COBISS.SI-ID 258001408]

30. HESKETT, John, ŠIMENC, Marjan (ur.). Oblikovanje : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, št. 14). V Ljubljani: Krtina, 2011. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-260-041-9. [COBISS.SI-ID 255251456]

31. ŠTRAJN, Darko (ur.), KLEMENČIČ, Eva (ur.), ŠTRAUS, Mojca (ur.), ŠIMENC, Marjan (ur.). PISA in ICCS, (Šolsko polje, Letn. 22, št. 5/6). Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2011. 250 str. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=115. [COBISS.SI-ID 2348375]

32. FIŠTRAVEC, Andrej, ŠIMENC, Marjan, ŠIMENC, Marjan (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Zasebno šolstvo v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 180 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-270-086-7. [COBISS.SI-ID 257484288]

33. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

34. Maturitetno letno poročilo. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1996-. ISSN 1318-7783. [COBISS.SI-ID 57556224]

35. Metodički ogledi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

36. Predmetni izpitni katalog za maturo. Filozofija. Šimenc, Marjan (član uredniškega sveta 1993-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-413X. [COBISS.SI-ID 35829760]

37. Problemi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1962-. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 13608448]

38. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (urednik 2010-, 2011). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

39. Vzgoja in izobraževanje. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Pisec recenzij

40. ŽMAVC, Janja, ŽAGAR, Igor Ž., VINKLER, Jonatan (ur.). Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi : Evropa v slovenskih osnovnošolskih učbenikih : znanstvena monografija, (Zbirka Digitalna knjižnica, Dissertationes, 14). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-270-046-1. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=99. [COBISS.SI-ID 255187200]

41. KODELJA, Zdenko, KLEMENČIČ, Eva (ur.). Med pravico in prepovedjo. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-270-071-3. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/publikacije/med_pravico_in_prepovedjo.html, http://www.medkulturni-odnosi.si/images/stories/publikacije/Pro_et_contra.pdf. [COBISS.SI-ID 257160960]

42. LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 203 str. ISBN 978-961-254-270-2. ISBN 978-961-254-264-1. ISBN 978-961-254-271-9. http://www.medkulturni-odnosi.si/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=43, http://isim.zrc-sazu.si/sl/publikacije/medkulturni-odnosi-kot-aktivno-drzavljanstvo#v. [COBISS.SI-ID 256242176]

43. GRUŠOVNIK, Tomaž, ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.). Odtenki zelene : humanistične perspektive okoljske problematike, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 85 str. ISBN 978-961-6732-26-0. [COBISS.SI-ID 258132480]

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ŠPARL, Primož. On the connectivity of bipartite distance balanced graphs. V: 2011 International Conference on Group, Graph and Network : Beijing, 2011. 4. 10 - 2011. 4. 14. Beijing: Department of Mathematics, Beijing Jiaotong University, 2011, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 1024326996]

2. ŠPARL, Primož, MIKLAVIČ, Štefko. Not all bipartite distance-balanced graphs are 3-connected. V: KUTNAR, Klavdija (ur.), ŠPARL, Primož (ur.), KUZMAN, Boštjan (ur.). Abstracts of the 7th Slovenian international conference on graph theory, Bled, Slovenia, 19-25 June 2011. Koper: UP FAMNIT: UP PINT, 2011, str. 161. http://osebje.famnit.upr.si/~bled.2011/Bled11-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 15967577]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. ŠPARL, Primož. Bueno, Letícia R.(BR-FRJ-ESC); Faria, Luerbio(BR-UERJPR); de Figueiredo, Celina M. H.(BR-FRJ-ESC); da Fonseca, Guilherme D.(BR-FRJ-ESC): Hamiltonian paths in odd graphs. (English summary). - Appl. Anal. Discrete Math. 3 (2009), no. 2, 386-394. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2546899. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2546899.pdf. [COBISS.SI-ID 16141913]

4. ŠPARL, Primož. Alspach, Brian(5-NEWC-SMP); Chen, C. C.; Dean, Matthew(5-QLD): Hamilton paths in Cayley graphs on generalized dihedral groups. (English summary). - Ars Math. Contemp. 3 (2010), no. 1, 29-47. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2592513. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2592513.pdf. [COBISS.SI-ID 16142169]

5. ŠPARL, Primož. Kovács, István; Kuzman, Boštjan(SV-LJUBD); Malnič, Aleksander(SV-LJUBM): On non-normal arc-transitive 4-valent dihedrants. (English summary). - Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 26 (2010), no. 8, 1485-1498. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2661128. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2661128.pdf. [COBISS.SI-ID 16142425]

6. ŠPARL, Primož. Potočnik, Primož(SV-LJUBMP); Verret, Gabriel(SV-LJUB-MPM): On the vertex-stabiliser in arc-transitive digraphs. (English summary). - J. Combin. Theory Ser. B 100 (2010), no. 6, 497-509. MathSciNet. [Spletna izd.], 2011, mR2718673. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2718673.pdf. [COBISS.SI-ID 16142681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. KUTNAR, Klavdija (ur.), ŠPARL, Primož (ur.), KUZMAN, Boštjan (ur.). Abstracts of the 7th Slovenian international conference on graph theory, Bled, Slovenia, 19-25 June 2011. Koper: UP FAMNIT: UP PINT, 2011. 179 str. http://osebje.famnit.upr.si/~bled.2011/Bled11-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4708378]

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŠTEMBERGER, Vesna, KNJAZ, Damir, TOMANEK, Lubor. Comparison between elementary school teacher and physical education teacher from Slovenia, Croatia and Slovakia in some of the health dimensions. V: MILANOVIĆ, Dragan (ur.), SPORIŠ, Goran (ur.). 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, Croatia, September 08-11, 2011. Integrative power of kinesiology : proceedings book. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2011, str. 314-317. [COBISS.SI-ID 9018185]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. ŠTEMBERGER, Vesna. Aktivni odmor in minuta za zdravje kot pomembni dejavnosti pri zdravem razvoju. V: DRGANC, Lučka (ur.), KOVAČIČ, Vida (ur.). Gibanje je jezik otrok : zbornik 11. strokovnega posveta, Šmartno in Motnik, 8. in 9. april 2011. 1. natis. Černelavci: Društvo učiteljev podružničnih šol; Šmartno v Tuhinju: OŠ, 2011, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 8758601]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ŠTEMBERGER, Vesna. Analiza načrtovanja športnovzgojnega procesa. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 181-200. [COBISS.SI-ID 9097289]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

4. POGORELČNIK, Gorazd, ŠTEMBERGER, Vesna, PETEK, Franci. Na poti k velikim : trening smučarjev skakalcev do 15. leta starosti. [Ljubljana: Smučarska zveza Slovenije, 2011]. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-91052-6-9. [COBISS.SI-ID 259841280]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

5. REPOVŽ LISEC, Mateja. Prehranske navade in športna aktivnost osnovnošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Repovž Lisec], 2011. X, 95 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8715337]

6. REPOVŽ LISEC, Mateja. Prehranske navade in športna aktivnost osnovnošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2011. X, 95 str., graf. prikazi, tabele. http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-HDCKMYQ6. [COBISS.SI-ID 263930368]

TONKA TACOL [13905]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TACOL, Tonka. Hotenja in možnosti udejanjanja strategij poučevanja pri pouku likovne vzgoje. V: FLAJŠMAN, Božidar (ur.). Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja pri likovni in glasbeni vzgoji ter filozofiji, (Zbornik referatov in razprav, 2011, št. 3). Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2011, str. 21-29. http://www.ds-rs.si/dokumenti/publikacije/Zbornik_11-3.pdf. [COBISS.SI-ID 8889929]

2. TACOL, Tonka, KOBAL, Lara. Motiviranost študentov in učiteljev za likovno pedagoško delo. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: ZDSLU: = Association of the Slovene Fine Artists Societies, 2011, 8 str. [COBISS.SI-ID 8852553]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. TACOL, Tonka. Ustvarjalno poučevanje in učenje pri pouku likovne vzgoje. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 67-81. [COBISS.SI-ID 9095753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Likovna vzgoja. Tacol, Antonija (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. TANCIG, Simona. Rethinking school : how to promote interplay between cognitive, emotional and social aspects of human learning. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 57. [COBISS.SI-ID 8858185]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

2. RUPNIK VEC, Tanja. Izzivi poučevanja : spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. 240 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-234-998-1. [COBISS.SI-ID 258045440]

 

VERONIKA TAŠNER [31048]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel. Autonomy, bureaucracy, administrative burden and quality assurance in education in Slovenia. Bild. Erzieh., sep. 2011, jg. 64, heft 3, str. 259-274. [COBISS.SI-ID 8964425]

2. TAŠNER, Veronika, MENCIN ČEPLAK, Metka. Razlike v šolskih dosežkih deklic in dečkov ter protislovja regulacije spolov. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 22, št. 3/4, str. 171-195, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9031497]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ŠIMENC, Marjan, FIŠTRAVEC, Andrej, GLOBOKAR, Roman, ŠTRUKELJ, Branimir, TAŠNER, Veronika. Zasebne šole in vrtci. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 419-443. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 8861769]

4. TAŠNER, Veronika. Ureditev zasebnega šolstva po izbranih državah EU. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.), FIŠTRAVEC, Andrej, ŠIMENC, Marjan. Zasebno šolstvo v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 143-156. [COBISS.SI-ID 8927817]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ŠIMENC, Marjan, FIŠTRAVEC, Andrej, GLOBOKAR, Roman, ŠTRUKELJ, Branimir, TAŠNER, Veronika. Zasebne šole in vrtci. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 419-443. http://www.belaknjiga2011.si/. [COBISS.SI-ID 2305623]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

6. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Družba, šola, delo, lenoba. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. ISBN 978-961-253-071-6. http://ceps.pef.uni-lj.si/knjiznica/doc/Druzba_sola_delo_lenoba.pdf. [COBISS.SI-ID 257842176]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Research on teachers as part of evidence-based policy making in teacher education : [predavanje na] Teacher Education Policy in Europe (TEPE), Dunaj, 14. maj 2011. Dunaj: University, 2011. [COBISS.SI-ID 8781129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. FIŠTRAVEC, Andrej, ŠIMENC, Marjan, ŠIMENC, Marjan (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Zasebno šolstvo v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 180 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-270-086-7. [COBISS.SI-ID 257484288]

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. The development of spatial representation in the world of new media = Razvoj prostorskih predstav v svetu novih medijev. Revija za elementarno izobraževanje, sep. 2011, letn. 4, št. 3, str. 19-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 8921673]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kras2011 : izkušenjsko učenje kot ključ za razširjanje znanja o vrednotah kamna. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, št. 3, str. 37-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 9126217]

 

1.04 Strokovni članek

3. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Sodobna družbena gibanja v Latinski Ameriki : naša reconquista. Emzin (Ljubl.), dec. 2011, letn. 21, št. 3-4, str. 128. [COBISS.SI-ID 9067337]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Visual literacy between attention, aesthetics and ideology. V: KÁRPÁTI, Andrea (ur.), GAUL, Emil (ur.). Art - space - education : proceedings of the 33 INSEA world congress, Budapest, 25-30th June 2011. Budapest: Hungarian Art Teachers' Association, 2011, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 9453897]

5. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Medpredmetno povezovanje in individualizacija kot motivacijsko sredstvo za likovno izražanje. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: ZDSLU: = Association of the Slovene Fine Artists Societies, 2011, 8 str. [COBISS.SI-ID 8852809]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Visual literacy between attention, aesthetics and ideology. V: Art - space - education : program and book of abstract : 33rd world congress International Association for Eucation through Art, InSEA. Budabest: Hubgarian art teacher's association, 2011, str. 140. [COBISS.SI-ID 9453385]

7. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Pedagogical strategies for a holistic aesthetic experience connecting art and science. V: Art - space - education : program and book of abstract : 33rd world congress International Association for Eucation through Art, InSEA. Budabest: Hubgarian art teacher's association, 2011, str. 198. [COBISS.SI-ID 9453641]

8. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. The perception of order : symmetrical patterns in architecture. V: MEŠTRIĆ, Vesna (ur.). CroArtScia 2011 symposium : symmetry : art & science. Zagreb: Museum of Contemporary Art, 2011, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 8776265]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kras2011 : pomen vernakularne arhitekture v vzgoji in izobraževanju. V: Mednarodna konferenca Kras2011, 20.12.2011, hotel Maestoso, Lipica Slovenija. Projekt Kras2011. Lipica: UNESCO: SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Univerza v Ljubljani: Mediacarso, revija Kras, 2011, str. 39. [COBISS.SI-ID 9125961]

10. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Pomen procesa učenja in poučevanja likovne vzgoje pri vrednotenju znanja. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.), BORSTNER, Marjeta (ur.). Razvijanje in vrednotenje znanja : zbornik povzetkov strokovnega posveta, 2. in 3. december 2011, Maribor, (Projekt Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah, Sklop Posodobitev pouka na osnovni šoli in gimnaziji). 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, 2011, str. 47. [COBISS.SI-ID 1797500]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Medpredmetno povezovanje kot strategija dvigovanja ravni "estetske pismenosti". V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 372-379, 536-537, ilustr. [COBISS.SI-ID 9061961]

12. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Učna priprava in ustvarjalnost pri načrtovanju učnega procesa likovne vzgoje. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 83-96. [COBISS.SI-ID 9096009]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, KARIM, Silva, PREVODNIK, Marjan, SELAN, Jurij, ŠMAJDEK, Anamarija, ŽELEZNIK, Adela. Likovna umetnost. V: BUCIK, Nataša (ur.), POŽAR MATIJAŠIČ, Nada (ur.), PIRC, Vlado (ur.). Kulturno-umetnostna vzgoja : priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 185-191. [COBISS.SI-ID 1836924]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

14. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, FRELIH, Črtomir, KALINŠEK, Lojze, GAYATRI HORVAT, Irena. Komentarji članov komisije = Comments of the members of the jury. V: Otroška grafika : mednarodni likovni natečaj ob 100-letnici šole : international art competition in celebrating the centenary of school. [Ljubljana: Osnovna šola Prule, 2011], str. [4], [6]. [COBISS.SI-ID 8992585]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

15. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, ZUPANČIČ, Domen. Physical space and the process of education : editorial. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 2, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 8933193]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

16. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Razprava. V: FLAJŠMAN, Božidar (ur.). Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja pri likovni in glasbeni vzgoji ter filozofiji, (Zbornik referatov in razprav, 2011, št. 3). Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2011, str. 123-124. http://www.ds-rs.si/dokumenti/publikacije/Zbornik_11-3.pdf. [COBISS.SI-ID 8891209]

 

1.25 Drugi sestavni deli

17. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Ko arhitekturni prostor postane izhodišče za ustvarjalno učenje in likovno izražanje .... Likov. svet, feb. 2011, št. 154, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 8704329]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

18. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, ZUPANČIČ, Domen. Prostor igre. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za arhitekturo, 2011. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-253-053-2. [COBISS.SI-ID 253519616]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

19. GORJUP, Tomaž, MRŠNIK, Ivo, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. 26. viški likovni salon, 15. viški likovni salonček : razstava v Osnovni šoli Vič, Ljubljana, 4. - 20. maj 2011. Ljubljana: Osnovna šola Vič, 2011. [COBISS.SI-ID 8775753]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

20. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. The synthesis : fine arts and architecture : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Mobility, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, mar. 2011. Veliko Turnovo: University, 2011. [COBISS.SI-ID 8737097]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

21. SICHERL-KAFOL, Barbara, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Naokoli barvnega zvoka in slike : sodelovnaje na delavnici na strokovnem srečanju Četrti čudežni mlinček, Ljubljana, 16. feb. 2011. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 8701769]

 

3.25 Druga izvedena dela

22. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, KOMELJ, Milček, NOVLJAN, Tomaž, FRELIH, Črtomir, ZUPANČIČ, Domen. Prostor igre : okrogla miza, knjigarna Konzorcij, Ljubljana, 15. feb. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8694089]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

23. CEPS journal. Tomšič-Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

24. Likovna vzgoja. Tomšič-Čerkez, Beatriz G. (glavni urednik 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

Mentor pri magistrskih delih

25. KOCJANČIČ, Natalija. Risanje in oblikovanje človeške figure v starosti 9-12 let : magistrsko delo. Ljubljana: [N. F. Kocjančič], 2011. 162 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8790089]

 

Mentor - drugo

26. Iskanja in dejstva : razstava likovnih del študentov LP - zimski semester, 3. letnik : galerija PeF, Ljubljana, 28. feb. - 19. mar. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8700233]

 

Prevajalec

27. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, ZUPANČIČ, Domen. Prostor igre. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za arhitekturo, 2011. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-253-053-2. [COBISS.SI-ID 253519616]

 

Ilustrator

28. Jaz imam pa goslice. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 258232320]

GREGOR TORKAR [23553]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, ZIMMERMANN, Barbara, WILLEBRAND, Tomas. Qualitative interviews in human dimensions studies about nature conservation = Kvalitativno intervjuvanje na področju raziskovanja družboslovnih vidikov naravovarstva. Varst. narave, 2011, št. 25, str. 39-52. [COBISS.SI-ID 2047227]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TORKAR, Gregor, BAJD, Barbara. Studentské hodnocení působení učitelů v problematice udržitelného rozvoji a klimatických změn = Student views on the acceptability of academics' value-related statements about sustainable development and climate change. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.), JANDA, Miroslav (ur.). 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21, Brno, 27.-29. června 2011. Anotace : výzkumný záměr MSM0021622421 : research plan MSM0021622421. Brno: Pedagogická fakulteta Masarykovy univerzity, 2011, str. 65-66. [COBISS.SI-ID 2577403]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. RODELA, Romina, TORKAR, Gregor. Percepcija razvojnih možnosti lokalnega prebivalstva v Krajinskem parku Goričko. V: NARED, Janez (ur.), PERKO, Drago (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, (Regionalni razvoj, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 187-192. [COBISS.SI-ID 2035707]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. TORKAR, Gregor, ANKO, Boštjan. Uvod. V: TORKAR, Gregor (ur.), ANKO, Boštjan (ur.). Narava kot vrednota. Ljubljana: Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, 2011, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 2139899]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. BUTLER, Finola, GOTTSCHAU, Jette, GUNNLAUGSDÓTTIR, Steinunn Anna, GUDMUNDSDOTTIR, Snjöfn, JEPSON, Margaret, MELO, Nuno, PETÝRKOVÁ, Lenka, O'DONOGHUE, Miriam, PISCOPO, Suzanne, TORKAR, Gregor, GOTTSCHAU, Jette (ur.), PETÝRKOVÁ, Lenka (ur.), PISCOPO, Suzanne (ur.). Financial literacy : personal finance management : images and objectives : active methodology toolkit 3. Hamar: PERL, 2011. 22 str., ilustr. ISBN 978-82-7671-857-7. http://perlprojects.org/Project-sites/PERL/News-Events/News/New-Financial-Literacy-Toolkit-no3. [COBISS.SI-ID 9414217]

6. BUTLER, Finola, GOTTSCHAU, Jette, GUNNLAUGSDÓTTIR, Steinunn Anna, GUĐMUNDSDÓTTIR, Sjöfn, JEPSON, Margaret, MELO, Nuno, O'DONOGHUE, Miriam, PISCOPO, Suzanne, TORKAR, Gregor. Personal consumption and climate change : images and objectives : active methodology toolkit 2. Hamar: PERL, 2011. 24 str., [V] f., ilustr. ISBN 978-82-7671-811-9. [COBISS.SI-ID 1933051]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

7. GOMBOC, Stanislav, TORKAR, Gregor. Biodiverziteta metuljev (Lepidoptera), kobilic (Orthoptera), dvoživk (Amphibia) in plazilcev (Reptilia) Krajinskega parka Sečoveljske soline : rezultati proučevanj v l. 2010. Ljubljana: EGEA, Zavod za naravo, 2011. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1863419]

8. BURNET, Julia Ellis, TORKAR, Gregor, WEI LIU, Allen, RIBEIRO, Daniela. Use wear & abandonment : culture in an aesthetic landscape. V Novi Gorici: Univerza, 2011. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1863163]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. TORKAR, Gregor (ur.), ANKO, Boštjan (ur.). Narava kot vrednota. Ljubljana: Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, 2011. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-93246-0-8. [COBISS.SI-ID 259642624]

10. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

11. Dedi. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

12. Varstvo narave. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. [COBISS.SI-ID 6433794]

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. SAMALUK, Barbara, TURNŠEK, Nada. Osveščanje o mehanizmih diskriminacije - nekaj rezultatov pilotne evalvacijske študije. Sodob. pedagog., jul. 2011, letn. 62 = 128, št. 3, str. 182-203, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8875593]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TURNŠEK, Nada. Children's descriptions of their feelings and the causes of happiness and sadness. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 59. [COBISS.SI-ID 8858441]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. TURNŠEK, Nada. "Vztrajnost" tradicionalne konstrukcije otroštva v implicitnih in znanstvenih teorijah. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.). Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 89-102. [COBISS.SI-ID 9122377]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

4. DEVJAK, Tatjana, JUG DOŠLER, Anita, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, TURNŠEK, Nada, SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, KRNEL, Dušan, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, BOROTA, Bogdana, PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 156 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/626. [COBISS.SI-ID 8685129]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. TURNŠEK, Nada. What kind of children do we want? : a cross-cultural study of desired children's characteristics in Europe : [predavanje na] 13th Annual International Conference on Education, Atene, 23. maj 2011. Atene: Institute for Education and Research, 2011. [COBISS.SI-ID 8819273]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education = Spodbujanje socialno-čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011. 85 str. ISBN 978-961-253-069-3. [COBISS.SI-ID 256514304]

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. UMEK, Maja, ZABUKOVEC, Marjeta. Kako pripraviti študenta na inkluzivno šolo : evalvacija novega modela nastopov pri didaktiki družboslovja = How to prepare students for inclusive schools : evaluation of a new model of pedagogical praxis within the didactics of social science. Revija za elementarno izobraževanje, sep. 2011, letn. 4, št. 3, str. 87-105, tabele. [COBISS.SI-ID 8921929]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. UMEK, Maja, ZABUKOVEC, Marjeta, PEČAR, Mojca. Students of primary teacher education and their experience and learning within team teaching of social science. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011, str. 60. [COBISS.SI-ID 8858697]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Zgodnje kartografsko opismenjevanje - spontano in načrtno. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 403-415, 543-544. [COBISS.SI-ID 9062217]

4. UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Nove tehnologije in kartografsko opismenjevanje. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 416-423, 545-546. [COBISS.SI-ID 9062473]

5. UMEK, Maja, ZABUKOVEC, Marjeta, PEČAR, Mojca. Utemeljitev in evalvacija novih modelov vaj in nastopov pri didaktiki družboslovja. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 15-31. [COBISS.SI-ID 9094985]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. BUDNAR, Meta, KERIN, Mihaela, UMEK, Maja, ZABUKOVEC, Marjeta. Učni načrt, Program osnovna šola, Družba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2011. ISBN 978-961-234-952-3. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf. [COBISS.SI-ID 255938304]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Preverjanje in ocenjevanje. Umek, Maja (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

Pisec recenzij

8. BARAZUTTI, Nadja, VISINTIN, Bruna, ADAMIČ, Mario, KRIŽMANČIČ, Lučka (ur.). Www.zgo.zem.2.r. : zgodovina, zemljepis in še kaj --- : priročnik za učitelje. V Trstu: Deželni šolski urad Furlanije-Julijske krajine, Urad za slovenske šole = Trieste: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, 2011. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4422380]

9. BARAZUTTI, Nadja, VISINTIN, Bruna, STRANI, Primož, KRIŽMANČIČ, Lučka (ur.). Zzz.zgo.zem.2.r. : zgodovina, zemljepis in še kaj --- : učbenik za zgodovino in zemljepis z elementi delovnega zvezka za 2. razred osnovne šole. V Trstu: Deželni šolski urad Furlanije-Julijske krajine, Urad za slovenske šole = Trieste: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, 2011 = Trieste. 126 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4422124]

 

MILENA VALENČIČ ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena, ZULJAN, Darjo, PAVLIN, Samo. Towards improvements in teachers’ professional development through the reflective learning paradigm : the case of Slovenia. Hacettepe Egitim Dergisi, 2011, no. 41, str. 485-495, tabele. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/english/abstracts/41/pdf/MILENA%20VALENCIC%20ZULJAN.pdf. [COBISS.SI-ID 31001437]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Stališča učiteljev in dijakov do učne individualizacije : kaj se zares dogaja pri pouku?. V: ERMENC, Klara S. (ur.). Udejanjanje načela individualizacije v vzgojno-izobraževalni praksi : ali smo na pravi poti? : zbornik mednarodnega posveta. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 10-13. http://www.pedagogika-andragogika.com/files/zbornik-pad11.pdf. [COBISS.SI-ID 45333858]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Osnovna šola. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 107-179. [COBISS.SI-ID 8860745]

4. VALENČIČ ZULJAN, Milena, COTIČ, Mara, FOŠNARIČ, Samo, PEKLAJ, Cirila, VOGRINC, Janez. Izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 465-518. http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8862025]

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena, COTIČ, Mara, FOŠNARIČ, Samo, PEKLAJ, Cirila, VOGRINC, Janez. Teacher education in Slovenia. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). European dimensions of teacher education : similarities and differences. Ljubljana: Faculty of Education; Kranj: The National School of Leadership in Education, 2011, str. 295-332. [COBISS.SI-ID 8682057]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Editors' foreword. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 1, str. 5. [COBISS.SI-ID 8862793]

7. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Editorial. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 1, str. 7-12. [COBISS.SI-ID 8863049]

8. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Introduction. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). European dimensions of teacher education : similarities and differences. Ljubljana: Faculty of Education; Kranj: The National School of Leadership in Education, 2011, str. 9-10. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf. [COBISS.SI-ID 8681545]

9. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Načrtovanje učnega procesa - osnova za refleksivno analizo in temeljna podlaga učiteljevega profesionalnega razvoja : uvod. V: MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 9094729]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

10. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez, COTIČ, Mara, FOŠNARIČ, Samo, PEKLAJ, Cirila. Sistemski vidiki izobraževanja pedagoških delavcev. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 144 str., tabele. ISBN 978-961-270-085-0. [COBISS.SI-ID 257484032]

11. VOGRINC, Janez, KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Sistemski vidiki preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 156 str., tabele. ISBN 978-961-270-090-4. [COBISS.SI-ID 257677312]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

12. VALENČIČ ZULJAN, Milena, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, VOGRINC, Janez, KALIN, Jana, GABER, Slavko, MEDVEŠ, Zdenko, KREK, Janez. Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole. V Ljubljani: [Pedagoški inštitut], 2011. 168 str. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/Evalvacijske/Predmetnik_osnovne_sole.pdf. [COBISS.SI-ID 9206345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). European dimensions of teacher education : similarities and differences. Ljubljana: Faculty of Education; Kranj: The National School of Leadership in Education, 2011. 338 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-058-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf. [COBISS.SI-ID 254625024]

14. CEPS journal. Valenčič Zuljan, Milena (glavni urednik 2011-, odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

15. Istraživanja u pedagogiji. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://www.uskolavrsac.in.rs/?p=1071). [COBISS.SI-ID 268028167]

16. Pedagoška obzorja. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2001-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

 

Pisec recenzij

17. GOJKOV, Grozdanka, STOJANOVIĆ, Aleksandar. Participativna epistemologija u didaktici = Participatory epistemology in didactics, (Biblioteka Istraživačke studije, 46). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011. 425 str., tabele. ISBN 978-86-7372-135-4. [COBISS.SI-ID 268316167]

18. MURŠAK, Janko, JAVRH, Petra, KALIN, Jana. Poklicni razvoj učiteljev, (Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-237-444-0. [COBISS.SI-ID 257139456]

TOMAŽ VEC [25477]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VEC, Tomaž. Communication with adolescents. Children Webmag, avg. 2011. http://www.childrenwebmag.com/articles/international-child-care/communication-with-adolescents. [COBISS.SI-ID 8979529]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. VEC, Tomaž. Moteče vedenje : ozadja in osnovni dejavniki, ki nanj vplivajo. Soc. pedagog. (Ljubl.), jun. 2011, letn. 15, št. 2, str. 125-152. [COBISS.SI-ID 8826697]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

3. KOBOLT, Alenka, VEC, Tomaž. V Sloveniji ni otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti?. Šols. svetov. delo, 2011, letn. 15, št. 1/2, str. 89-92. [COBISS.SI-ID 8771913]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. KOMPARE, Alenka, STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena, VEC, Tomaž, CURK, Janina. Introduzione alla psicologia : manuale di psicologia per il secondo anno del ginnasio e delle scuole medie tecnica e professionale. 1. ed. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo = Lubiana: Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia, 2011. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0006-9. [COBISS.SI-ID 259639808]

5. KOMPARE, Alenka, STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena, VEC, Tomaž, CURK, Janina. Psihologija : spoznanja in dileme : učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0109-0. [COBISS.SI-ID 255409664]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Šolsko svetovalno delo. Vec, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 58450432]

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Action research for improving educational practice. Pedagoš. obz., 2011, letn. 26, [št.] 3, str. 61-75. [COBISS.SI-ID 9027401]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Stališča učiteljev in dijakov do učne individualizacije : kaj se zares dogaja pri pouku?. V: ERMENC, Klara S. (ur.). Udejanjanje načela individualizacije v vzgojno-izobraževalni praksi : ali smo na pravi poti? : zbornik mednarodnega posveta. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 10-13. http://www.pedagogika-andragogika.com/files/zbornik-pad11.pdf. [COBISS.SI-ID 45333858]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. Guided active learning in chemistry modules used in the PROFILES in Slovenia. V: Science Education Research, Science Learning & Citizenship : [book of abstracts]. Lyon: European science education research, ESERA, 2011, str. 255. [COBISS.SI-ID 8896073]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Osnovna šola. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 107-179. [COBISS.SI-ID 8860745]

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena, COTIČ, Mara, FOŠNARIČ, Samo, PEKLAJ, Cirila, VOGRINC, Janez. Izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj. V: KREK, Janez (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 465-518. http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8862025]

6. VOGRINC, Janez, PODGORNIK, Vesna, KREK, Janez. The research literacy - new contents in teacher education. V: KAHN, Richard (ur.), MCDERMOTT, Cynthia J. (ur.), AKIMJAK, Amantius (ur.). Democratic access to education. Los Angeles: Department Of Education, Antioch University, 2011, str. 163-172. [COBISS.SI-ID 8787529]

7. VALENČIČ ZULJAN, Milena, COTIČ, Mara, FOŠNARIČ, Samo, PEKLAJ, Cirila, VOGRINC, Janez. Teacher education in Slovenia. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). European dimensions of teacher education : similarities and differences. Ljubljana: Faculty of Education; Kranj: The National School of Leadership in Education, 2011, str. 295-332. [COBISS.SI-ID 8682057]

8. KREK, Janez, VOGRINC, Janez. Izbrani predlogi sistemskih rešitev v šolskem sistemu z vidika socialne kohezivnosti. V: BOROTA, Bogdana (ur.), COTIČ, Mara (ur.), HOZJAN, Dejan (ur.), ZENJA, Ljubov (ur.). Social cohesion in education. Horlivka: Horlivka State Pedagogical Institute for Foreign Languages, 2011, str. 79-93. [COBISS.SI-ID 9195593]

9. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Ethical practices in qualitative and quantitave research. V: KOŽUH, Boris (ur.), BOČAROVA, Olena (ur.). Učitel', škola j osvita. Gorlivka: Vyd-vo GDPIIM, cop. 2011, str. 163-172. [COBISS.SI-ID 8816201]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

10. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Editorial. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 1, str. 7-12. [COBISS.SI-ID 8863049]

11. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Introduction. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). European dimensions of teacher education : similarities and differences. Ljubljana: Faculty of Education; Kranj: The National School of Leadership in Education, 2011, str. 9-10. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf. [COBISS.SI-ID 8681545]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

12. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez, COTIČ, Mara, FOŠNARIČ, Samo, PEKLAJ, Cirila. Sistemski vidiki izobraževanja pedagoških delavcev. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 144 str., tabele. ISBN 978-961-270-085-0. [COBISS.SI-ID 257484032]

13. VOGRINC, Janez, KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Sistemski vidiki preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 156 str., tabele. ISBN 978-961-270-090-4. [COBISS.SI-ID 257677312]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

14. VALENČIČ ZULJAN, Milena, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, VOGRINC, Janez, KALIN, Jana, GABER, Slavko, MEDVEŠ, Zdenko, KREK, Janez. Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole. V Ljubljani: [Pedagoški inštitut], 2011. 168 str. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/Evalvacijske/Predmetnik_osnovne_sole.pdf. [COBISS.SI-ID 9206345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). European dimensions of teacher education : similarities and differences. Ljubljana: Faculty of Education; Kranj: The National School of Leadership in Education, 2011. 338 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-058-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf. [COBISS.SI-ID 254625024]

16. CEPS journal. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Pisec recenzij

17. KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), GABER, Slavko (ur.). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 431 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-062-4. http://ceps.pef.uni-lj.si/dejavnosti/sp/2012-01-17/kakovost.pdf. [COBISS.SI-ID 256045056]

18. KOŽUH, Boris. Statistične metode v pedagoškem raziskovanju. 4. ponatis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-237-038-1. [COBISS.SI-ID 257588992]

 

ASTA VREČKO [33097]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Miha Maleš. Vzajemna (2000), jan. 2011, št. 1, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 8867657]

2. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Zoran Mušič. Vzajemna (2000), feb. 2011, št. 2, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 8868425]

3. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Saša Šantel. Vzajemna (2000), mar. 2011, št. 3, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 8867913]

4. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Rihard Jakopič. Vzajemna (2000), apr. 2011, št. 4, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 8868169]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KEMPERL, Metoda, VREČKO, Asta. Zajetje v času, slike 2001-2011. V: GORJUP, Tomaž. Zajetje v času : slike 2001-2011 : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 15. 4. 2011-22. 5. 2011. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011, str. [3-4]. [COBISS.SI-ID 8758089]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. GROBLER, Ana, VREČKO, Asta. Tadej Pogačar, Petnajst do dveh : 13. april - 6. maj 2011, Galerija Alkatraz. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, apr. - jun. 2011, št. 12-13, str. 339, ilustr. http://www.suzd.si/bilten/arhiv/bilten-suzd-12-13-2011/98-predstavitve/305-tadej-pogaar-petnajst-do-dveh. [COBISS.SI-ID 9139785]

7. KEMPERL, Metoda, VREČKO, Asta. Kostanjevica na Krki, Galerija Božidarja Jakca : slike Tomaža Gorjupa. Likov. svet, mar./apr. 2011, št. 155, str. 15-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 8768329]

8. VREČKO, Asta. Knjige iz knjig tudi v vizualni umetnosti : 9 + 9, Knjige umetnika in umetniki, Ljubljana, Mednarodni grafični in likovni center, Grad Tivoli, do 8. 2. 2011. Pogledi, 26. jan. 2011, letn. 2, št. 3, str. 21-22. http://www.pogledi.si/kritika/knjige-iz-knjig-tudi-v-vizualni-umetnosti. [COBISS.SI-ID 8660041]

9. VREČKO, Asta. Nemočni opazovalec : Miha Vipotnik: Prodine običjanega, Mala Galerija, Ljubljana, do 13. 2. 2011. Pogledi, 9. feb. 2011, letn. 2, št. 4, str. 27. http://tiskano.delo.si/services/documentviewer.php/7cy_0RxoVwyuWVq6smJpsZdWlM9yhHvO2bpz8NXYeN8. [COBISS.SI-ID 8705609]

10. VREČKO, Asta. Plevel v ne-krajih : Igor Eškinja: The Near and the Elsewhere, kustosinja Sonja Zavrtanik, Galerija Škuc, Ljubljana, do 1. 5. 2011. Pogledi, 23. apr. 2011, letn. 2, št. 9, str. 22. http://www.pogledi.si/kritike/plevel-v-ne-krajih. [COBISS.SI-ID 8764489]

11. VREČKO, Asta. Profesorska iskanja poti : Emerik Bernard, Herman Gvardjančič, Jožef Muhovič, Franc Novinc, Branko Suhy: V čast sliki, Galerija Mestne hiše in Prešernova hiša v Kranju, do 23. 5. 2011. Pogledi, 23. apr. 2011, letn. 2, št. 9, str. 22. http://www.pogledi.si/kritike/profesorska-iskanja-poti. [COBISS.SI-ID 8764233]

12. VREČKO, Asta. Podoba nove podobe. Pogledi, 25. maj 2011, letn. 2, št. 11, str. 19-20, ilustr. http://www.pogledi.si/druzba/podoba-nove-podobe. [COBISS.SI-ID 258279680]

13. VREČKO, Asta. Impresivna zbirka. Pogledi, 13. jul. 2011, letn. 2, št. 14/15, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 257626880]

14. VREČKO, Asta. Vrhunska slikarja, dobra prijatelja. Pogledi, 9. nov. 2011, letn. 2, št. 22, str. 9. http://www.pogledi.si/kritike/vrhunska-slikarja-dobra-prijatelja. [COBISS.SI-ID 8999241]

15. VREČKO, Asta. Poteze zrelega umetnika. Pogledi, 14. dec. 2011, letn. 2, št. 24-25, str. 13, ilustr. http://www.pogledi.si/kritike/poteze-zrelega-umetnika. [COBISS.SI-ID 9055561]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

16. VREČKO, Asta. Representing absolute evil : Zoran Mušič : predavanje na 2nd Workshop of the Network Media and Memoria in South-Eastern Europe, Distinction and Unification, Regional and Supraregional Memories, Novi Sad, 25. maj 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9140297]

17. VREČKO, Asta. Zoran Mušič - we are not the last : predavanje na Summer School in Holocaust Studies, The Diverse Survival Strategies of Jewish and Roma Communities in Macedonia: From Resistance to Memorialization, Skopje, 28. sep. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9140553]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

18. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Vrečko, Asta (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

LEA VREČKO ASHTALKOSKI [34831]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. VREČKO, Lea, ANTIĆ, Milica G. Mesto in položaj žensk v slovenskih skupščinah in vladah. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.), ANTIĆ, Milica G., CRNOVIĆ, Deja, DEŽELAN, Tomaž, FINK-HAFNER, Danica, JALUŠIČ, Vlasta, JERAJ, Mateja, JERAM, Jasna, JOGAN, Maca, KRAŠOVEC, Alenka. Ženske na robovih politike, (Zbirka Refleksija, 2011, 3). Ljubljana: Sophia, 2011, str. 83-103. [COBISS.SI-ID 47862882]

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. VUTE, Rajko, GROLEGER, Katja. Izobraževanje prostovoljcev za učenje plavanja po Halliwickovem konceptu. Športnik, dec. 2011, letn. 7, št. 24, str. 32-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 9065289]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

2. KAPUS, Venceslav, ŠTRUMBELJ, Boro, KAPUS, Jernej, JURAK, Gregor, ŠAJBER, Dorica, VUTE, Rajko, BEDNARIK, Jakob, KAPUS, Matej, ČERMAK, Vlado. Plavanje : učenje : slovenska šola plavanja za novo tisočletje : učbenik za učence-študente, učitelje-profesorje, trenerje in starše, (Zbirka Voda, naša prijateljica). Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2011. 410 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-6405-15-7. [COBISS.SI-ID 255192064]

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. VUTE, Rajko. Antropološka kineziologija : Tematski sklop: Športna vzgoja in otroci s posebnimi potrebami : študijsko gradivo : izročki/teze. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011. 25 f. [COBISS.SI-ID 8645961]

4. VUTE, Rajko. Gibalne igre za otroke s posebnimi potrebami : študijsko gradivo : izročki - teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2011. 26 f. [COBISS.SI-ID 8642377]

5. VUTE, Rajko. Prilagojena športna dejavnost = Adapted physical activity : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2011. 37 str. [COBISS.SI-ID 8642121]

6. VUTE, Rajko. Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I. : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011. 20 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 8803145]

7. VUTE, Rajko. Učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami - Športna vzgoja : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2011. 36 f. [COBISS.SI-ID 8651849]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Exercitatio corpolis-motus-salus. Vute, Rajko (član uredniškega odbora 2009-). Banska Bistrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009-. ISSN 1337-7310. [COBISS.SI-ID 3646641]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

9. NOVAK, Tatjana. Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov : doktorska disertacija = The impact of the exercises on the quality of life of elderly people : PhD thesis. Ljubljana: [T. Novak], 2011. 250 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/555. [COBISS.SI-ID 9066569]

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZADNIKAR, Darij. Avtonomija globalnih odporov in beda pedagogike. Vzgoja izob., 2011, letn. 42, št. 1/2, str. 24-32. [COBISS.SI-ID 8726601]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. ZADNIKAR, Darij. Epistemologija odpora. Emzin (Ljubl.), dec. 2011, letn. 21, št. 3/4, str. 71-73. [COBISS.SI-ID 9067081]

 

1.22 Intervju

3. ZADNIKAR, Darij. Plenilske skupine v Londonu odsevajo vrednote družbe. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 13. avg. 2011, letn. 67, št. 186, str. 4, portret. http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2011081305673088. [COBISS.SI-ID 8875337]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. ZADNIKAR, Darij. Autonomija globalnih otpora i bijeda pedagogije : predavanje na konferenci Dani sociologije: obrazovanje, Sveučilište u Zadru, 6. jun. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9245257]

5. ZADNIKAR, Darij. World Web War 1.0 - Internet as Commonwealth : predavanje na mednarodnem simpoziju Skupno - Onkraj privatnega in javnega, predstavitev knjige Antonija Negrija, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 18. maj 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9245001]

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel. Autonomy, bureaucracy, administrative burden and quality assurance in education in Slovenia. Bild. Erzieh., sep. 2011, jg. 64, heft 3, str. 259-274. [COBISS.SI-ID 8964425]

2. ZGAGA, Pavel. Education for "a better world" : is it still possible?. Education enquiry [!], 2011, vol. 2, no. 2, str. 331-343. http://www.use.umu.se/digitalAssets/72/72679_inquiry_zgaga.pdf. [COBISS.SI-ID 8800585]

3. ZGAGA, Pavel, MIKLAVIČ, Klemen. Reforming higher education in transition : between national and international reform intiatives : the case of Slovenia. Eur. educ., 2011, vol. 43, no. 3, str. 13-25. http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=6&hid=105&sid=9f768589-730e-4ee4-a8f6-f57995068aa4%40sessionm. [COBISS.SI-ID 9117513]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ZGAGA, Pavel. Reconsidering the EHEA principles : is there a "Bologna philosophy"?. V: Future of higher education : research papers. [Heidelberg]: Springer, 2011, str. 1-21. http://fohe-bprc.forhe.ro/templates/papers/1.%20EHEA_principles/1. %20Abstract_Pavel_Zgaga_Reconsidering_the_EHEA_Principles_Is_there_a_Bologna_Philosophy.pdf. [COBISS.SI-ID 9001033]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5. ZGAGA, Pavel. Internationalization, competition and/or cooperation - "small"/"periphery" countries' perspectives. V: The future of (European) higher education : proceedings. Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, CEPS: Faculty of Education, 2011, str. 25-27. http://www.pef.uni-lj.si/ceps/projekti/dep/ankaran/Ankaran%202011%20Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 8905033]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ZGAGA, Pavel. European higher education in a global setting : what next?. The observatory on borderless higher education, str. 12. http://www.obhe.ac.uk/documents/2011/Reports/2011_Global_Forum_Program. [COBISS.SI-ID 8793929]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. ZGAGA, Pavel. Družba, kriza in trajnost : izobraževanje in izobraževanje učiteljev. V: VONTA, Tatjana (ur.), ŠEVKUŠIĆ, Slavica (ur.). Izzivi in usmeritve profesionalnega razvoja učiteljev. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011, str. 15-27. http://pefprints.pef.uni-lj.si/719/1/Zgaga_1.pdf. [COBISS.SI-ID 9046857]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. ZGAGA, Pavel. Why we need to learn one from another and work together?. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). European dimensions of teacher education : similarities and differences. Ljubljana: Faculty of Education; Kranj: The National School of Leadership in Education, 2011, str. 11-21. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf. [COBISS.SI-ID 8681801]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. ZGAGA, Pavel. Poročilo predsednika odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2011. Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto ..., 2011, str. [2]-[3]. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/nagrade/pdf/nagrajenci_solstvo_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 9004873]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. ZGAGA, Pavel. Beyond the "Bologna Decade". The observatory on borderless higher education, str. 11. http://www.obhe.ac.uk/documents/2011/Reports/Borderless_2011_Perspectives_on_the_Future. [COBISS.SI-ID 8692809]

11. ZGAGA, Pavel. Internationalisation as a multidimensional driver for reforms and processes in higher education : ideas, differentiation and autonomy. V: Papers. Reykjavík: University of Iceland, School of Education, 2011, 2 str. [COBISS.SI-ID 8830793]

12. ZGAGA, Pavel. Poročilo predsednika Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2011. Šol. razgl., 14. okt. 2011, letn. 62, št. 16, str. 4-5, portreti. [COBISS.SI-ID 8963145]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

13. ZGAGA, Pavel. Filozofija edukacije : gradiva s predavanj : študijsko leto 2011/12. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9104969]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

14. ZGAGA, Pavel, JASHARI, Hasan, ABAZI-BEXHETI, Lejla, POSHKA, Agim. Dizajnimi dhe përpilimi i doracakut për përpilimin e tezës së magjistraturës për studentët në studimet për mësimdhënie, (TEMPUS DEMED project, Veprimi 3.6). Tetovë: Universiteti i Evropës Juglindore, 2010 [i.e. 2011]. 47 str. ISBN 978-608-4503-46-0. [COBISS.SI-ID 86449674]

15. ZGAGA, Pavel, JASHARI, Hasan, ABAZI-BEXHETI, Lejla, POSHKA, Agim. Dizajnimi dhe përpilimi i doracakut për punën praktike : (internship), (TEMPUS DEMED project, Veprimi 3.8). Tetovë: Universiteti i Evropës Juglindore, 2010 [i.e. 2011]. 39 str. ISBN 978-608-4503-45-3. [COBISS.SI-ID 86449162]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

16. ZGAGA, Pavel. The European higher education area in a global setting : an idea, its implementation and new challenges : a report for the Observatory on borderless higher education. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of education: Centre for educational policy studies, CEPS, 2011. 29 str., tabele. [COBISS.SI-ID 8834121]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

17. ZGAGA, Pavel. The European higher education in a global setting : reconsidering Europe's standing in the world : [predavanja na] Harvard University, Minda de Gunzburg Center for European Studies, Cambridge MA, 26 apr. 2011. Cambridge MA, 2011. [COBISS.SI-ID 8766025]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. ZGAGA, Pavel. The European higher education in a global setting : checking the early stage of implementing the strategy : predavanje na Conference on the modernisation of higher education, Sopot, 23 - 25 okt. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8986697]

19. ZGAGA, Pavel. Reconsidering the EHEA principles : is there a "Bologna philosophy"? : predavanje na konferenci Future of higher education - Bologna researchers' conference (FOHE-BPRC), Bukarešta, 18. okt. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8980809]

20. ZGAGA, Pavel. School education and universities : constructing the European Common Education Area : predavanje na High level education forum on education systems in Europe in the 21st century, Kijev, 22. sep. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9048905]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

21. ZGAGA, Pavel. Reconsidering the tole of higher education in society : plenarno predavanje na konferenci STHESCA, Krakow, 6. jul. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8870729]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. CEPS journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

23. Education enquiry. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umea: Umea School of Education, Umea University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

24. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

25. Managing global transitions. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-2011). Koper: Faculty of management, 2003-2011. ISSN 1581-6311. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311.htm. [COBISS.SI-ID 123432192]

26. Mediterranean journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

27. Nastava i vaspitanje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

28. Revista de pedagogie. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

29. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

30. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

31. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola ekonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

 

Pisec recenzij

32. EISENSCHMIDT, Eve (ur.), LÖFSTRÖM, Erika (ur.). Developing quality cultures in teacher education : expanding horizons in relation to quality assurance. Tallinn: Tallinn University, 2011. 298 str., ilustr. ISBN 978-9949-29-023-9. [COBISS.SI-ID 9104713]

33. VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). European dimensions of teacher education : similarities and differences. Ljubljana: Faculty of Education; Kranj: The National School of Leadership in Education, 2011. 338 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-058-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf. [COBISS.SI-ID 254625024]

34. KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), GABER, Slavko (ur.). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 431 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-062-4. http://ceps.pef.uni-lj.si/dejavnosti/sp/2012-01-17/kakovost.pdf. [COBISS.SI-ID 256045056]

35. MIKLAVIČ, Klemen (ur.). Paths to internationalisation : higher education policies, trends and strategies in Europe and Slovenia. Ljubljana: CMEPIUS, Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes, 2011. 192 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6628-34-1. [COBISS.SI-ID 256807680]

36. MIKLAVIČ, Klemen (ur.). Poti internacionalizacije : politike, trendi in strategije v visokem šolstvu v Evropi in Sloveniji. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2011. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6628-36-5. [COBISS.SI-ID 259167488]

DARJA ZORC MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZORC-MAVER, Darja, MAVER, Igor. Guillermo Verdecchia and the frontera in contemporary Canadian diasporic writing. Acta lit. (Impr.), 2011, no. 43, str. 119-126. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-68482011000200009&lng=en&nrm=iso, doi: 10.4067/S0717-68482011000200009. [COBISS.SI-ID 9387593]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. KRAJNČAN, Mitja, ZORC-MAVER, Darja. Socialnopedagoški vidiki zdravja otrok in mladostnikov s čustveno vedenjskimi težavami. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011, str. 26. [COBISS.SI-ID 8988745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. AS. Andragoška spoznanja. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1995-. ISSN 1318-5160. http://www.andragoska-spoznanja.tk/. [COBISS.SI-ID 45586176]

4. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

5. Socialna pedagogika. Zorc Maver, darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

6. KOBENTAR, Radojka. Modeli obravnave oseb z demenco v domovih starejših občanov : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Kobentar], 2011. XI, 165 str., [19] str. pril., ilustr., tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?URN=URN:NBN:SI:DOC-2ZKX5BA5. [COBISS.SI-ID 8738377]

 

Pisec recenzij

7. KRAJNČAN, Mitja, KRAJNČAN, Nataša. Igre v doživljajski pedagogiki. Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2011. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-93038-0-1. [COBISS.SI-ID 255202048]

MIRJAM ŽGAVEC [18695]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. ŽGAVEC, Mirjam. Primož Ramovš, s kvarto naprej! : portret. Glasna, okt.-nov. 2011, letn. 42, št. 5, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 8982345]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. ŽGAVEC, Mirjam. Hair : 1968, 2011. Glasna, okt.-nov. 2011, letn. 42, št. 5, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 8981833]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Oseba, ki intervjuva

3. GANTAR, Polona. Polona Gantar o orgelskih skladbah Primoža Ramovša : pogled od znotraj. Glasna, okt.-nov. 2011, letn. 42, št. 5, str. 36-37, portreta, fotogr. [COBISS.SI-ID 8982089]

SAŠA ZIHERL [30982]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Phase transitions in the frame of mechanical model. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011. Conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011, str. 38-41. http://www.wiete.com.au/conferences/2wctee/papers/07-03-Susman-K.pdf. [COBISS.SI-ID 8968009]

2. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model for phase transitions in smectics. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 233-240, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572527. [COBISS.SI-ID 8818505]

3. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals with a wood model. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 241-248, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572528. [COBISS.SI-ID 8818761]

4. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. How to teach liquid crystals. V: Proceedings of the 23rd International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), (Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 547; 1). Philadelphia: Taylor and Francis, 2011, 2011, vol. 547, str. 255-261, ilustr., doi: 10.1080/15421406.2011.572774. [COBISS.SI-ID 8818249]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on fabrication of cells for demonstrating the properties of liquid crystals in school. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8708681]

6. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model of phase transition in liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8707913]

7. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Model conoscope. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8708169]

8. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Module about liquid crystals at different levels of education. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, [1] str. [COBISS.SI-ID 8707657]

9. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood as an analogue of liquid crystals. V: REPNIK, Robert (ur.). 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia. Conference programme. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 8707401]

10. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments for demonstration of liquid crystals properties. V: DIVJAK, Saša (ur.). Joint MPTL and HSCI conference : booklet. Ljubljana: MPTL´16: HSCI 2011, 2011, str. 34. http://194.249.18.139/mptl_hsci/images/stories/booklet_mptl_hsci.pdf. [COBISS.SI-ID 8938057]

11. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments with liquid crystals. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 131. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1081.pdf. [COBISS.SI-ID 8879433]

12. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. How to explain the conoscopic figures. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 132. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1090.pdf. [COBISS.SI-ID 8879689]

13. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Studying anisotropy with wood and microwaves. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 133. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1084.pdf. [COBISS.SI-ID 8879945]

14. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. The role of analogies and models in understanding a concept of phase transition. V: Physics alive : abstract booklet, (Research report, 5/2011). Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011, str. 134. congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/pdf/1176.pdf. [COBISS.SI-ID 8880201]

15. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Vidni in nevidni tokovi. V: SKVARČ, Mariza (ur.), POBERŽNIK, Anita (ur.). Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011. Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, str. 74, ilustr. http://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 8885833]

 

1.25 Drugi sestavni deli

16. ZIHERL, Saša. Projekt Greenwave Europe. Naravosl. solnica, jesen 2011, letn. 16, št. 1, str. 26, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/745. [COBISS.SI-ID 9071177]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

17. ZIHERL, Saša. Liquid crystals go to school : poster na konferenci BSS2011, Niš, 19. avg. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8887369]

ALENKA ŽEROVNIK [25589]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Adaptive assessment based on decision trees and decision rules. V: Proceedings. [S. l.]: SciTePress - Science and Technology Publication, cop. 2011, str. 473-479. [COBISS.SI-ID 8783945]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Adaptive assessment based on decision trees and decision rules. V: Final program and book of abstracts. [s. l.]: SciTePress - Science and Technology Publications, cop. 2011, str. 53. [COBISS.SI-ID 8782409]

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2011

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. RENER, Roman, ŠPROHAR, Luj, ŽOLGAR, Ingrid. Analysis of mobility and aids for persons with visual impairment in Slovenia. V: GLUMBIĆ, Nenad (ur.), VUČINIĆ, Vesna (ur.). 5. međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Zlatibor, 24. - 27. septembar 2011. Zbornik radova. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju = Belgrade: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2011, str. 360-367. [COBISS.SI-ID 9202249]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

2. ŽOLGAR, Ingrid. Transformacija specijalnih institucija : predavanje na Dani defektologije Srbije, Subotica, 12. jan. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9202505]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Specijalna edukacija i rehabilitacija. Žolgar Jerković, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

 

Pisec recenzij

4. Psihološka obzorja. Žolgar, Ingrid (pisec recenzij 2011). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri