Katedra za glasbo

Katedra za glasbo ima sledeče člane/ice:

IME IN PRIIMEK NAZIV
Brina Jež Brezavšček izredna profesorica
Branka Potočnik Krajnik učiteljica veščin
dr. Barbara Sicherl Kafol redna profesorica
dr. Konstanca Zalar docentka
Mirjam Žgavec učiteljica veščin

 

Člani/ce katedre poučujejo na Oddelkih za razredni pouk, predšolsko vzgojo ter specialno in rehabilitacijsko pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

 

Na Oddelku za razredni pouk se izvajajo predavanja, seminarji in vaje na prvostopenjskem študijskem programu pri naslednjih predmetih:

 • Glasba;
 • Didaktika glasbene vzgoje I, II, III;
 • izbirni strokovni predmeti: Pevski zbor I, II, III;
 • izbirni strokovni predmeti: Instrumentalna igra I, II, III;
 • splošni izbirni predmeti: Slovenska ljudska glasbena dediščina I, II;
 • splošni izbirni predmeti: Zborovodstvo I, II.

 

Na drugostopenjskem magistrskem študijskem programu »Poučevanje«  se glasbeni predmeti izvajajo v okviru:

 • Interdisciplinarnega izbirnega modula: Učitelj raziskovalec
 • Strokovnega obveznega modula: Medpredmetno povezovanje
 • Strokovnega izbirnega modula: Izbrane teme iz didaktike glasbene vzgoje
 • Strokovnega izbirnega modula: Raziskovanje pri glasbeni vzgoji

 

Na študijskem programu tretje stopnje »Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede« se glasbeni predmeti izvajajo v okviru:

 • Modula študijske smeri: Poučevanje na področju umetnosti I in II.

 

Glasbeni predmeti potekajo v okviru rednih in izbirnih vsebin. Študenti, ki izberejo predmete pevski zbor in zborovodstvo opravijo še 60 fakultativnih ur, zato dobijo po opravljenem študiju potrdilo za vodenje zbora v prvem triletju osnovne šole.

 

Na Oddelku za predšolsko vzgojo potekajo predavanja in vaje pri naslednjih predmetih:

 • Glasba;
 • Glasba v zgodnjem otroštvu;
 • izbirni predmet stroke: Komunikacija z glasbo

 

Na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko potekajo predavanja in vaje pri naslednjih predmetih:

 • Učenje in poučevanje otrok s PP: glasbena vzgoja
 • strokovni izbirni predmet: Glasbene igrarije

 

Člani/ce katedre za glasbo in zborovodstvo delujejo na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem in umetniškem področju. S svojim delovanjem pokrivajo področja glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, glasbenopedagoške znanosti in publicistike. V tem okviru sodelujejo v programih dodiplomskega in podiplomskega študija ter stalnega strokovnega spopolnjevanja. Ob tem izdajajo učna (pisna in zvočna) gradiva in ostalo strokovno literaturo. Na umetniškem področju se uveljavljajo s pomembnimi skladateljskimi in izvajalskimi dosežki ter z refleksivnim pisanjem o glasbi. V domačem in mednarodnem prostoru delujejo v številnih strokovnih in umetniških odborih ter združenjih.