Logopedija in surdopedagogika

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko je eden izmed oddelkov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in edini v Sloveniji, ki v okviru dodiplomskih študijskih programov izvaja tri programe za področje edukacije in rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami:
- program Specialna in rehabilitacijska pedagogika;
- program Logopedija in surdopedagogika.

 

Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. To delo poteka v različnih organizacijskih oblikah (individualno, skupinsko), različnih okoljih (predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalna središča) in v različnih programih, v katere so vključene osebe s posebnimi potrebami. Zahteva kompleksno znanje, saj je spoznavanje oseb s posebnimi potrebami in delo z njimi zahtevno, odgovorno in dinamično. Pri tem je potrebno tudi znanje za sodelovanje z veliko drugimi strokovnjaki in s starši ter ne nazadnje tudi znanje za delovanje na širšo skupnost, ki včasih rada pozabi, da so njen sestavni del tudi osebe s posebnimi potrebami.

 

Če so torej osebe s posebnimi potrebami v vas vzbudile prav poseben interes in željo, da jim pomagate pri razvijanju njihovih potencialov in odpravljanju ovir v njihovem razvoju in učenju, ste na pravi poti. Upamo, da bomo s to predstavitvijo vaše zanimanje še okrepili.

KDO SO OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI?

Naša zakonodaja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) opredeljuje skupine oseb, ki med svojim razvojem ali tudi pozneje potrebujejo določene oblike pomoči ali prilagoditev, ki naj bi jim omogočile razvoj njihovih potencialov v največji mogoči meri. To so: osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in osebe s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami ter nadarjeni.

 

Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo različne načine in stopnje pomoči. Prav tako je različno trajanje pomoči, pri nekaterih le krajši čas, pri drugih pa vse življenje.

 

V okviru programa Logopedija in surdopedagogika se boste usposobili za delo z:

 • osebami, ki imajo težave v govorno jezikovni komunikaciji;
 • gluhimi in naglušnimi osebami.

Študentke in študenti študijskega programa si bodo v procesu izobraževanja pridobili:

 • osnovna teoretična spoznanja in razumevanje področij temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami;
 • kompetence za praktično delovanje na področju preverjanja in ocenjevanja posebnih potreb ter načrtovanja, izvajanja in evalvacije izvedbenih programov za te osebe;
 • kompetence za komunikacijo in timsko sodelovanje s šolskimi in z drugimi strokovnimi delavci in s starši oz. skrbniki oseb s posebnimi potrebami;
 • dodatna znanja na izbranih področjih (kar bodo omogočali izbirni predmeti ter seminarsko in projektno delo študentov);
 • temeljna znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja.

KAKO POTEKA IZVAJANJE PROGRAMA?

 • S predavanji, večinoma v opremljenih multimedijskih predavalnicah na fakulteti;
 • s seminarji, pri katerih študentje predstavljajo specifično strokovno delo drugih avtorjev, izsledke lastnega teoretskega in/ali empiričnega raziskovanja posameznih problemskih sklopov ali pa praktičnega dela;
 • z vajami, ki potekajo analitično v manjših skupinah v kabinetu na fakulteti ter kot individualno in skupinsko opazovanje ter izvajanje edukacije in rehabilitacije v različnih udzsnovah: zavodih, šolah, svetovalnih d+središčih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, specialističnih ambulantah, v društvih itd.;
 • z oblikami praktičnega pedagoškega in rehabilitacijskega usposabljanja ob neposrednem delu z osebami s posebnimi potrebami pod vodstvom mentorjev praktikov in učiteljev s fakultete.

ŠTUDIJSKI PROGRAM

Nekatere specifične kompetence, ki si jih študentke in študenti pridobijo v okviru študijskega programa:

 • Poznavanje teoretičnih osnov področja logopedije in surdopedagogike.
 • Razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja in terapevtske pomoči.
 • Razumevanje različnih pojavnih oblik patologije govora in jezika, njihovih glavnih vzrokov in terapevtskega posredovanja.
 • Poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skozi prizmo različnih terapevtskih modelov.
 • Empatičnost in komunikacijska odprtost.
 • Zavedanje in refleksija lastnih prispevkov v delu z ljudmi; sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicen razvoj, motiviranost za supervizijske in intervencijske oblike dela.
 • Razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva ustanov na uporabnike, ozaveščanje lastne institucionalne vpetosti.
 • Načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov logopedskega in surdopedagoškega dela.
 • Razumevanje in obvladovanje različnih oblik in metod logopedskega in surdopedagoškega dela (preventivnega, rehabilitacijskega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialno integrativnega, itd.).
 • Sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi socialnimi skupinami.
 • Vzgojno in svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru ustanov.
 • Zunajinstitucionalno in skupnostno delo.
 • Sodelovalno delo v več disciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih, evalvacijskih skupinah.
 • Priprava, vodenje in evalvacija posebnih projektov (npr. projektov skupin samopomoči, prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva itd.).
 • Razumevanje in obvladovanje osnovnih oblik strokovnega surdopedagoškega dela v povezavi s slepogluhimi.
 • Analitično delo na področju logopedije in surdopedagogike za potrebe razvoja lastne prakse.

KOLIKO ČASA TRAJA ŠTUDIJ?

V štirih letih trajanja prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov si pridobite 240 kreditnih točk. Študijski programi upoštevajo temeljna načela evropskega visokošolskega prostora (bolonjski proces), zato po prvi stopnji omogočajo izhod v delo oziroma zaposlitev ter nadaljevanje študija. Študij se konča z zagovorom diplomskega projekta. Programe razpisujemo izmenično.

KAKŠEN NAZIV SI PRIDOBITE PO KONČANEM ŠTUDIJU?

Po končanem študiju si pridobite naziv glede na vpisani program:

- PROFESOR-ICA LOGOPED/INJA SURDOPEDAGOG/INJA.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri