Gospodinjstvo

Študent po opravljenih študijskih obveznostih in zbranih vseh predvidenih kreditnih točkah pridobi naziv profesor gospodinjstva z vezavo (primer: profesor biologije in gospodinjstva).

 

Študijski program je oblikovan tako, da študent pridobi temeljna pedagoška znanja in znanja stroke (npr. gospodinjstva), kar nato ustvarjalno nadgradi v okviru didaktičnih predmetov, kjer se seznani tudi s praktičnim življenjem in z delom v osnovi šoli.

 

Študijski program gospodinjstva poteka v obliki predavanj, seminarjev in praktičnih vaj, ki jih izvajamo na Pedagoški fakulteti. Izkušnje pedagoškega dela pa pridobijo študentje z opravljanjem pedagoško-praktičnega usposabljanja v osnovnih šolah.

 

Študent, ki se odloči za študij gospodinjstva pridobi znanja štirih tematskih sklopov (prehrane, ekonomike gospodinjstev, tekstila ter bivanja in okolja). Poglobljeno strokovno poznavanje vseh sklopov omogoča razumevanje vloge posameznika in družine/gospodinjstev v družbi. Hkrati tvori to znanje osnovo za analitično razmišljanje o povezujočih problemih časa in pripravljenost vključevanja v reševanje vprašanj posameznika, družine in družbe.

 

Tuji predavatelji delijo z nami bogate izkušnje, študij v tujini pa pripravlja na nove izzive.

Mednarodna izmenjava študentov prek Erasmus projektov odpira pot našim študentom v svet, tujim pa k nam. Irska, Litva in Norveška so države, kamor je do zdaj odšlo največ naših študentov, v prihodnje pa bo mogoč študij tudi na Malti ter v drugih evropskih državah.

 

Študij gospodinjstva daje možnost študentom, da se vključijo v mednarodno izmenjavo, spoznajo sorodne študijske programe v tujini in tam pridobijo tudi nova znanja. Vsakoletno sodelujejo in se vključujejo v pedagoški proces tudi gostujoči profesorji tujih univerz, npr. iz Amerike, Norveške, Litve, iz Irske. Študentom posredujejo bogate izkušnje strokovnega in pedagoškega dela.

 

Tuji študentje, ki se vključujejo v študijski program gospodinjstvo na naši fakulteti ter prinašajo svoje znanje in izkušnje, nam omogočajo spoznavati šolske sisteme in kulturo različnih evropskih narodov.

 

Kam po diplomi?

Po zaključeni 1. stopnji lahko diplomanti, ki želijo poučevati, nadaljujejo študij na 2. stopnji. Večina diplomantov se po opravljeni diplomi 2. stopnje zaposli v osnovnih šolah kot učitelji gospodinjstva, pa tudi kot organizatorji šolske prehrane. Znanje, pridobljeno med prvostopenjskim študijem gospodinjstva, diplomantu omogoča nadaljevanje študija na drugostopenjskih programih.

 

Poleg nadaljevanja študija na Pedagoški fakulteti so možnosti vključevanja v doktorski študij na Biotehniški fakulteti in nekaterih drugih fakultetah kar omogoča pridobiti znanstveni naziv doktorja znanosti.