Novica

Objavljeno: 23. 10. 2019 ob 08:00    Starost: 297 dni

Razpis volitev v Študentski Svet Pedagoške Fakultete za študijsko leto 2019/2020

Novo: KANDIDATNA LISTA

KANDIDATNA LISTA ZA VOLITVE ČLANOV ŠS UL PEF ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Dopolnitev razpisa volitev v študentski svet Pedagoške fakultete za študijsko leto 2019/2020

 

 

Na podlagi 34. in 65. člena Statuta UL, 31. člena Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani z dne 24.1.2017 (zadnja sprememba 18. 7. 2019), poziva rektorja prof. dr. Igorja Papiča z dne 3. oktobra 2019, št. 034-1/2019, Pravilnika Študentskega sveta Pedagoške fakultete o volitvah in imenovanjih študentov v Študentski svet in druge organe fakultete, dekan Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete objavljam

 

Razpis volitev v Študentski Svet Pedagoške fakultete za študijsko leto 2019/2020

                

V Razpisu volitev uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni za moške in ženske.

 

Kandidaturo za izvolitev v Študentski svet Pedagoške fakultete lahko vloži vsak študent Pedagoške fakultete (tudi študent vzporednega študija), ki je v študijskem letu 2019/2020 vpisan na katerikoli študijski program Pedagoške fakultete in ki ni član volilnega odbora Pedagoške fakultete za izvedbo volitev v Študentki svet Pedagoške fakultete.

 

Vsebina kandidature

 

Kandidatura mora vsebovati:

  • ime in priimek kandidata, vpisno številko, smer študija,
  • kontaktni naslov, elektronski naslov in telefonsko številko, na kateri je kandidat dosegljiv,
  • datum vložitve kandidature,
  • lastnoročni podpis kandidata.

 

Kandidatura lahko (ni pa obvezno) vsebuje tudi fotografijo in kratek življenjepis z vizijo dela v Študentskem svetu Pedagoške fakultete.

 

Prijavni postopek

 

Rok za prijavo kandidature začne teči v ponedeljek, 14. oktobra 2019. Zadnji dan roka za prijavo kandidature je ponedeljek, 21. oktobra 2019. Kandidaturo kandidati oddajo osebno ali pošljejo po pošti v tajništvo dekanata Pedagoške fakultete UL, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana. Kandidatura mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici z oznako: »Za Volilno komisijo Pedagoške fakultete, kandidatura za izvolitev v Študentski svet PEF. Ne odpiraj!«. Če je vloga oddana po pošti, bodo upoštevane le vloge, ki bodo na tajništvo dekanata prispele najmanj zadnji dan roka za prijavo kandidature, do 15.00 ure.

 

Volilni odbor


Vse postopke volitev v Študentski svet Pedagoške fakultete vodi študentski Volilni odbor Pedagoške fakultete, ki ga imenuje Študentski svet UL PEF. Sestava bo objavljena do začetka teka roka za predložitev kandidatur.

 

Kraj in čas volitev

 

Volitve v Študentski svet Pedagoške fakultete bodo potekale za vse študente PEF (vseh študijskih programov in smeri) v avli v pritličju Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, v torek, 5. novembra 2019. Volišče v avli Pedagoške fakultete bo odprto od 9. do 18. ure. Volitve bodo tajne.

 

Študentski svet Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete  ima 25 članov.

 

Študentski svet sestavljajo predstavniki študijskih programov Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete prve, druge in tretje stopnje, rednega in izrednega študija.

 

ŠS PEF veljavno deluje, če je na volitvah izvoljenih najmanj 11 članov. Če je po končanem kandidacijskem postopku predlagano manj kot 11 kandidatov ali je na volitvah izvoljeno manj kot 11 kandidatov v članstvo Študentskega sveta, se kandidacijski postopek oz. volitve ponovijo.

 

Vsak študent UL PEF s statusom (redni, izredni,1., 2. 3. stopnja) ima pravico kandidirati na enega od 25 mest v Študentskem svetu. Če je kandidatov za izvolitev več kot 25, je za člana Študentskega sveta izvoljenih prvih petindvajset kandidatov, ki so prejeli največje število glasov ZA.

 

Če je kandidatov 25 ali manj kot 25, se oblikuje zaprto volilno listo in so za člana Študentskega sveta izvoljeni na listo uvrščeni kandidati, če kandidate na listi voli (glasovi ZA) več kot polovica glasujočih volilcev.

 

Na dan volitev velja na območju Pedagoške fakultete volilni molk (prepovedana je vsaka volilna agitacija).

 

Pripravil:

 

Janez Gartner, univ. dipl. prav

tajnik fakultete

 

izr. prof. dr. Janez Vogrinc

dekan Pedagoške fakultete

 

Vse podrobnosti glede volitev v Študentski svet Pedagoške fakultete so razvidne iz Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, ki je objavljen na spletni strani UNILJ > Univerza v Ljubljani > Organizacija, pravilniki in poročila > Organi univerze > Študentski svet > Dokumenti > Akti, pravilniki in poslovniki

  

Rokovnik volilnih opravil na UL PEF:

  • 8. 10. 2019: objava razpisa volitev;
  • 14. 10. 2019: začetek teka roka za vlaganje kandidatur;
  • 21. 10. 2019: zadnji dan roka za prijavo kandidature;
  • 22. 10. 2019: potrditev vloženih kandidatur in objava kandidatne liste;
  • 5. 11. 2019: volitve članov Študentskega sveta UL PEF za 2019/2020;
  • 6. 11. 2019: objava poročila o izidu volitev.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri