Novica

Objavljeno: 03. 09. 2019 ob 08:54    Starost: 346 dni

Založba UL Pedagoške fakultete obvešča o zadnjih knjižnih novostih leta 2019

Več informacij o knjigah je na voljo v spodnjih opisih. Knjige je moč kupiti preko spletne prodaje (http://www.pef.uni-lj.si/publikacije/) ali v knjižnici fakultete.

GOVORNO NASTOPANJE V PEDAGOŠKEM PROCESU

Avtor: Tomaž Petek

Leto izida: 2019

Cena: 10,00 EUR

 

Sodobni učitelj mora obvladati govorno nastopanje, da lahko v razredu tvori ustrezna, razumljiva, pravilna in predvsem učinkovita govorjena besedila. Načrtovanje in razvijanje govornega nastopanja pri učiteljih je pomembno za uspešno uresničevanje ciljev sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa, s tem pa tudi priložnost za njihov profesionalni razvoj. V monografiji je celostno predstavljeno področje govornega nastopanja v pedagoškem procesu. Učitelj se mora nanj kakovostno pripraviti vsebinsko, didaktično in »retorično«. Kako to storiti, spozna v petih samostojnih poglavjih: Govorno nastopanje v sklopu sporazumevanja, Učiteljeva vloga v razredni interakciji, Razvijanje govornega nastopanja pri učiteljih, Ocenjevalna lestvica za učiteljev govorni nastop, Kako izboljšati govorno nastopanje učiteljev. Knjiga pomaga učitelju pri zavedanju o pomembnosti ustrezne lastne usposobljenosti za govorno nastopanje in izkušenj, ki so za to potrebne, pri tem, da je kritičen do svojega govornega nastopanja, da se vseživljenjsko govorno izobražuje in da se zaveda, da vsem – učencem in drugim – predstavlja tudi govorni zgled.

 

Ključne besede: učitelj, pedagoški proces, govorno nastopanje, ocenjevalna lestvica, kako izboljšati govorni nastop

  

MUŠJI PLES

Avtor: Zdenko Huzjan

Leto izida: 2019

Cena: 15,00 EUR

 

IZ SPREMNE BESEDE dr. Miklavža Komelja:

»Bila sva nekako neizrečena.« Knjiga Mušji ples je napisana v dvojini – kot skupno delo slikarja in njegovega dvojnika pisatelja. S pisanjem ne skušata izstopiti iz te neizrečenosti, ampak jo skušata od besede do besede vzdržati kot mejno stanje med obstajanjem in neobstajanjem, med življenjem in smrtjo.

Tudi ene prvih besed, ki se jih spominjam iz ust Zdenka Huzjana, izrečene v pogovoru v njegovem ateljeju pred skoraj tridesetimi leti, so se dotikale prav teh stanj, ki umetnika v vsem njegovem ustvarjanju že od začetka najbolj obsedajo; govoril mi je o drstenju rib – in o tem, kako so takrat ribe med življenjem in smrtjo … Roman Mušji ples berem, kot da mi umetnik skozenj govori naprej pripoved iz istega pogovora.

S to knjigo nas Zdenko Huzjan vpeljuje v esenco svojega doživljanja sveta, pa tudi v esenco svojega slikarstva. Ni boljšega besednega vstopa v Huzjanove slike, kot je Mušji ples. Obenem pa je knjiga pisana tudi kot avtorefleksija samega pisanja. V bistvu je to ves čas tudi knjiga o procesu ustvarjanja. Ki ga slikar in pesnik ne moreta razumeti drugače kot

ustvarjanje sveta.

 

SVET, KI SE SLIŠI

Uredila: B. Dekleva, J. Škraban

Leto izida: 2019

Cena: 16,50 EUR

 

Svet, ki se sliši je knjiga o izkušnjah, ki jih naša družba večinoma razume kot halucinacije. V tej knjigi jim rečemo glasovi, videnja in druge nenavadne zaznave – saj so resnične za osebe, ki jih doživljajo, ne pa nujno tudi za druge ljudi v njihovi neposredni okolici. Knjiga se torej ukvarja z raziskovanjem glasov – od tod tudi njen naslov – in podpornega dela z ljudmi s to izkušnjo, ki ga razvija projekt Slišanje glasov Slovenija. Knjiga obsega 280 strani besedila in ilustracij, uredila sta jo Bojan Dekleva in Juš Škraban, posamezna njena poglavja je pripravilo sedem podpisanih in 14 anonimnih avtoric in avtorjev, oblikovala pa jo je Ana Baraga. Knjiga opisuje večletno uvajanje podporne dejavnosti (za ljudi, ki slišijo glasove), ki je za Sloveniji nova, v mnogih drugih evropskih državah pa ima že daljšo tradicijo. Monografijo izdajajo Pedagoška fakulteta v Ljubljani, društvo Kralji ulice in društvo Slišanje glasov Slovenija, založila pa jo je leta 2019 Pedagoška fakulteta v Ljubljani.

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA IN TERAPEVTSKA PRIPOROČILA ZA DELO Z OTROKOM Z RAZVOJNIMI PRIMANJKLJAJI

Avtorici: Erna Žgur in Ana Ferlinc

Leto izida: 2019

Cena: 5,00 EUR

 

Publikacija, poimenovana z delovnim naslovom Vodič s kori­stnimi napotki za boljše specialno-pedagoško delo z različno populacijo oseb s posebnimi potrebami, je nastala kot rezultat praktičnega razmišljanja profesorice ter študentke o učinkovitejšem pristopu specialno-pedagoške obravnave. Predstavljene vsebine s področja terapevtske dejavnosti so del aktivnosti, ki jih običajno izvajajo nevrofizioterapev­ti, delovni terapevti, logopedi... Avtorici te terapevtske vsebine z jasno opisanimi postopki, razlagami in nazornimi skicami položajev, na teoretično obrazložen in razumljiv način, predstavljava tudi drugim strokovnim delavcem. Izvajanje Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (zlasti spodbuditi otrokov razvoj in njegovo socialno vključenost v predšolskem obdobju, okrepiti zmogljivost druži­ne) je tudi naloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Znotraj celovite obravnave otrok se bo znašel v položaju nujnega in priča­kovanega zagotavljanja optimalnega rokovanja, igranja, hranjenja, oblačenja, učenja ter tudi poučevanja. Avtorici želiva izpostaviti ter po­deliti praktične nasvete in napotke, ki se nanašajo na vsa­kodnevno ravnanje, pristopanje … do oseb s posebnimi potrebami ter rizičnimi dejavniki.

  

DVAJSET NAJPOMEMBNEJŠIH PSIHOLOŠKIH NAČEL ZA POUČEVANJE IN UČENJE USTVARJALNIH, TALENTIRANIH IN NADARJENIH UČENCEV OD VRTCA DO SREDNJE ŠOLE

Urednica: Mojca Juriševič

Leto izida: 2019

Cena: 6,00 EUR

 

 

Psihologija pomembno prispeva k izboljšanju poučevanja in učenja pri rednem pouku in delu z nadarjenimi učenci. Poučevanje in učenje sta močno povezana s socialnimi in z vedenjskimi dejavniki človeškega razvoja, kot so: spoznavanje, motivacija, socialna interakcija in sporazumevanje. Psihološka znanost s svojimi raziskovalnimi metodami, s pomočjo katerih se ukvarja z obdelavo podatkov, s testiranji, z merjenjem, omogoča ključen vpogled v učinkovito poučevanje, za učenje spodbudno razredno okolje in v primerne načine ocenjevanja ter je za prakso dela z nadarjenimi zelo dober vir informacij. V tej publikaciji je predsta­vljenih dvajset najpomembnejših psiholoških načel (načel »top 20«), ki so lahko izjemno koristna v kontekstu poučevanja in učenja od vrtca do osnovne in sre­dnje šole ter tudi v (šolski) praksi dela z nadarjenimi. Vsako načelo je poimenovano in opisano, podprto z ustrezno literaturo ter obravnavano z vidika njegove praktične uporabnosti pri delu z nadarjenimi.


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri