Katedra za pedagogiko

Katedra za pedagogiko združuje visokošolske učiteljice in učitelje ter sodelavke in sodelavce, ki sodelujejo pri izvedbi predmetov Teorija vzgoje, Didaktika, Predšolska pedagogika in Pedagoška metodologija in statistika. V okviru dodiplomskih predmetov, ki jih izvajajo članice in člani katedre, so načrtovani naslednji študijski dosežki:

  • študenti spoznajo različne vzgojne koncepte, razumejo cilje šole z vidika vzgoje in izobraževanja, razvijejo spretnosti za načrtovanje, izvedbo in refleksijo dela v razredu z vidika doseganja vzgojnih ciljev, razumejo osnovne zakonitosti vzgojnega procesa, vzgojo z vidika posameznika, družbe in odnosa, razumejo vpetost učitelja med pričakovanja in zahteve države, pričakovanja staršev in njihovih otrok, stroke in njegovih lastnih vizij o tem, kaj je šola in kakšna je vloga vzgoje oz. izobraževanja v njej in razvijejo spretnosti za oblikovanje inkluzivnih vzgojnoizobraževalnih praks;
  • študenti se usposobijo za raziskovanje na pedagoškem področju in za samoevalviranje lastne prakse; seznanijo se z različnimi vrstami raziskav, s potekom in značilnostmi raziskovalnega procesa in z osnovnimi postopki kvalitativne in kvantitativne obdelave podatkov. Znanje o raziskovanju povežejo s teoretskimi spoznanji, ki jih pridobijo pri drugih predmetih, in s praktičnimi izkušnjami, ki jih pridobijo v času študija, ter jih uporabijo pri reševanju konkretnih problemov s področja vzgoje in izobraževanja;
  • študenti razumejo didaktične zakonitosti pouka in temeljne didaktične pojme, usposobijo se za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje pouka, spoznajo različne taksonomije učnih cijev in razvijejo spretnost operativnega oblikovanja in taksonomskega razvrščanja učnih ciljev, seznanijo se z različnimi učnimi metodami in oblikami ter didatkičnimi pristopi, ki so usmerjeni k uresničevanju ciljev sodobnega pouka in si pridobijo spretnost za njihovo uporabo v praksi; usposobijo se za kritično analizo didaktičnih vidikov pouka in se seznanijo z možnostmi za raziskovanje didaktičnih vsebin.

Člani:

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Karmen Mlinar asistentka
dr. Irena Lesar redna profesorica
Mira Metljak asistentka
dr. Mojca Peček Čuk redna profesorica

dr. Romina Plešec Gasparič

asistentka
dr. Milena Valenčič Zuljan redna profesorica
dr. Janez Vogrinc izredni profesor
dr. Mojca Žveglič Mihelič asistentka

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri