Likovna pedagogika

 

Na Oddelku za likovno pedagogiko je študij oblikovan na preverjenih in modificiranih izobraževalnih izkušnjah. Cilje programa študent dosega z aktivnim likovnoustvarjalnim delom, razumevanjem likovnih zakonitosti ter z razvijanjem zmožnosti za uspešno posredovanje teh zakonitosti otrokom in mladostnikom na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja.

 

Vsebine programa študija so opredeljene s potrebami in z nalogami osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter z zahtevami likovnoumetniške ustvarjalnosti, pedagoške znanosti in likovne didaktike.

 

Program študija se izvaja v obliki predavanj, likovnega prakticiranja (ateljejsko delo), seminarjev, vaj (hospitacij, nastopov in delovne prakse na osnovnih in srednjih šolah pri predmetu likovna vzgoja in likovno snovanje).

 

Študent likovne pedagogike se usposablja:

 

- za razvijanje likovnoizraznih zmožnosti in ustvarjalnosti vsakega učenca in dijaka;

- za načrtovanje in organizacijo vzgojnoizobraževalnega procesa v osnovnih in srednjih šolah;

- za organizacijo in vodenje interesnih in drugih dejavnosti;

- za medpredmetno povezovanje

- za povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih predmetnih področij.

 

 

Študent si med študijem pridobi splošno pedagoško in likovno didaktično znanje ter znanje iz likovnega prakticiranja. Izoblikuje si potrebne osebnostne lastnosti in se tako usposobi za likovnega pedagoga, ki s svojim likovnim in pedagoško-psihološkim znanjem zmore uresničevati cilje osnovnošolskih in srednješolskih učnih programov. Po zaključeni 1. stopnji lahko diplomanti, ki želijo poučevati, nadaljujejo študij na 2. stopnji.