Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko je eden izmed oddelkov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in edini v Sloveniji, ki v okviru dodiplomskih študijskih programov izvaja dva programa za področje edukacije in rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami:

 • program Specialna in rehabilitacijska pedagogika;
 • program Logopedija in surdopedagogika.

Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. To delo poteka v različnih organizacijskih oblikah (individualno, skupinsko), različnih okoljih (predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalna središča) in v različnih programih, v katere so vključene osebe s posebnimi potrebami. Zahteva kompleksno znanje, saj je spoznavanje oseb s posebnimi potrebami in delo z njimi zahtevno, odgovorno in dinamično. Pri tem je potrebno tudi znanje za sodelovanje z veliko drugimi strokovnjaki in starši, ter nenazadnje, tudi znanje za delovanje na širšo skupnost, ki včasih rada pozabi, da so njen sestavni del tudi osebe s posebnimi potrebami.

 

Če so torej osebe s posebnimi potrebami v vas vzbudile prav poseben interes in željo, da jim pomagate pri razvijanju njihovih potencialov in odpravljanju ovir v njihovem razvoju in učenju, ste na pravi poti. Upamo, da bomo s to predstavitvijo vaše zanimanje še okrepili.

Kdo so osebe s posebnimi potrebami?

Naša zakonodaja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) opredeljuje skupine oseb, ki med svojim razvojem ali tudi pozneje potrebujejo določene oblike pomoči ali prilagoditev, ki naj bi jim omogočile razvoj njihovih potencialov v največji mogoči meri. To so: osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter osebe s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami ter nadarjeni.

 

Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo različne načine in stopnje pomoči. Prav tako je različno trajanje pomoči, pri nekaterih le krajši čas, pri drugih pa vse življenje.

 

V okviru programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika se boste usposobili za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranimi osebami, dolgotrajno bolnimi osebami, osebami z učnimi težavami.

 

Študentke in študenti študijskega programa si bodo v procesu izobraževanja pridobili:

 • osnovna teoretična spoznanja in razumevanje področij temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami;
 • kompetence za praktično delovanje na področju preverjanja in ocenjevanja posebnih potreb ter načrtovanja, izvajanja in evalvacije izvedbenih programov za te osebe;
 • kompetence za komunikacijo in timsko sodelovanje s šolskimi in z drugimi strokovnimi delavci ter starši oz. skrbniki oseb s posebnimi potrebami;
 • dodatna znanja na izbranih področjih (kar bodo omogočali izbirni predmeti ter seminarsko in projektno delo študentov);
 • temeljna znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja.

Kako poteka izvajanje programa?

 • S predavanji, večinoma v opremljenih multimedijskih predavalnicah na fakulteti;
 • s seminarji, pri katerih študentje predstavljajo specifično strokovno delo drugih avtorjev, dosežke lastnega teoretskega in/ali empiričnega raziskovanja posameznih problemskih sklopov ali pa praktičnega dela;
 • z vajami, ki potekajo analitično v manjših skupinah v kabinetu na fakulteti ter kot individualno in skupinsko opazovanje ter izvajanje edukacije in rehabilitacije v različnih ustanovah: zavodih, šolah, svetovalnih središčih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, specialističnih ambulantah, društvih itd.
 • z oblikami praktičnega pedagoškega in rehabilitacijskega usposabljanja ob neposrednem delu z osebami s posebnimi potrebami pod vodstvom mentorjev praktikov in učiteljev s fakultete.

Študijski program

Nekatere specifične kompetence, ki si jih študentke in študenti pridobijo v okviru študijskega programa:

 • Poznavanje teoretičnih osnov področja SRP in njihove uporabe v praksi.
 • Zmožnost ugotavljanja posebnih potreb posameznika z uporabo ustreznih (diagnostičnih) postopkov, metod in tehnik ter načrtovanja individualiziranih programov oz. intervencij v procesu rehabilitacije.
 • Zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, politike in prakse.
 • Delo s starši, skrbniki in z družino - informiranje, educiranje, svetovanje in nudenje čustvene opore.
 • Poznavanje socialnih sistemov, nevladnih organizacij, prostovoljnega dela, zagovorništva.
 • Uporaba ustreznih postopkov (metod) raziskovanja in razvoja prakse (področja dela), npr. študij primera, akcijsko raziskovanje ipd.
 • Sinergistično delovanje v organizaciji /(inter)disciplinarnem timu.
 • Zmožnost reševanja konfliktov na odnosni in strokovni ravni.
 • Poklicno delovanje skladno s poklicno etiko, kodeksi; prepoznavanje in reševanje moralnoetičnih vprašanj in problemov: delovanje na način, ki ščiti osnovne pravice, integriteto in dostojanstvo posameznika.
 • Sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, supervizija, intervizija).

Koliko časa traja študij?

V štirih letih trajanja prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov si pridobite 240 kreditnih točk. Študijski programi upoštevajo temeljna načela evropskega visokošolskega prostora (bolonjski proces), zato po prvi stopnji omogočajo izhod v delo oziroma zaposlitev ter nadaljevanje študija. Za dokončanje študija mora kandidat zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh delov programa (obvezni, izbirni ipd.).

Kakšen naziv si pridobite po končanem študiju?

Po končanem študiju si pridobite naziv glede na vpisani program:
• PROFESOR/-ICA SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE.

Še priporočilo

Že v času študija je priporočljivo, da se kot prostovoljci vključite v dejavnosti ustanov in društev, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami in tako spoznate izzive bodočega dela. Ustanove in društva nam vsako leto sporočijo svoje potrebe, prav tako pa radi tovrstno sodelovanju z našimi študenti pohvalijo.

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri