Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko je eden izmed oddelkov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in edini v Sloveniji, ki v okviru dodiplomskih študijskih programov izvaja dva programa za področje edukacije in rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami:

 • program Specialna in rehabilitacijska pedagogika;
 • program Logopedija in surdopedagogika.

Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. To delo poteka v različnih organizacijskih oblikah (individualno, skupinsko), različnih okoljih (predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalna središča) in v različnih programih, v katere so vključene osebe s posebnimi potrebami. Zahteva kompleksno znanje, saj je spoznavanje oseb s posebnimi potrebami in delo z njimi zahtevno, odgovorno in dinamično. Pri tem je potrebno tudi znanje za sodelovanje z veliko drugimi strokovnjaki in starši, ter nenazadnje, tudi znanje za delovanje na širšo skupnost, ki včasih rada pozabi, da so njen sestavni del tudi osebe s posebnimi potrebami.

 

Če so torej osebe s posebnimi potrebami v vas vzbudile prav poseben interes in željo, da jim pomagate pri razvijanju njihovih potencialov in odpravljanju ovir v njihovem razvoju in učenju, ste na pravi poti. Upamo, da bomo s to predstavitvijo vaše zanimanje še okrepili.

Kdo so osebe s posebnimi potrebami?

Naša zakonodaja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) opredeljuje skupine oseb, ki med svojim razvojem ali tudi pozneje potrebujejo določene oblike pomoči ali prilagoditev, ki naj bi jim omogočile razvoj njihovih potencialov v največji mogoči meri. To so: osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter osebe s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami ter nadarjeni.

 

Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo različne načine in stopnje pomoči. Prav tako je različno trajanje pomoči, pri nekaterih le krajši čas, pri drugih pa vse življenje.

 

V okviru programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika se boste usposobili za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranimi osebami, dolgotrajno bolnimi osebami, osebami z učnimi težavami.

 

Študentke in študenti študijskega programa si bodo v procesu izobraževanja pridobili:

 • osnovna teoretična spoznanja in razumevanje področij temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami;
 • kompetence za praktično delovanje na področju preverjanja in ocenjevanja posebnih potreb ter načrtovanja, izvajanja in evalvacije izvedbenih programov za te osebe;
 • kompetence za komunikacijo in timsko sodelovanje s šolskimi in z drugimi strokovnimi delavci ter starši oz. skrbniki oseb s posebnimi potrebami;
 • dodatna znanja na izbranih področjih (kar bodo omogočali izbirni predmeti ter seminarsko in projektno delo študentov);
 • temeljna znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja.

Kako poteka izvajanje programa?

 • S predavanji, večinoma v opremljenih multimedijskih predavalnicah na fakulteti;
 • s seminarji, pri katerih študentje predstavljajo specifično strokovno delo drugih avtorjev, dosežke lastnega teoretskega in/ali empiričnega raziskovanja posameznih problemskih sklopov ali pa praktičnega dela;
 • z vajami, ki potekajo analitično v manjših skupinah v kabinetu na fakulteti ter kot individualno in skupinsko opazovanje ter izvajanje edukacije in rehabilitacije v različnih ustanovah: zavodih, šolah, svetovalnih središčih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, specialističnih ambulantah, društvih itd.
 • z oblikami praktičnega pedagoškega in rehabilitacijskega usposabljanja ob neposrednem delu z osebami s posebnimi potrebami pod vodstvom mentorjev praktikov in učiteljev s fakultete.

Študijski program

Nekatere specifične kompetence, ki si jih študentke in študenti pridobijo v okviru študijskega programa:

 • Poznavanje teoretičnih osnov področja SRP in njihove uporabe v praksi.
 • Zmožnost ugotavljanja posebnih potreb posameznika z uporabo ustreznih (diagnostičnih) postopkov, metod in tehnik ter načrtovanja individualiziranih programov oz. intervencij v procesu rehabilitacije.
 • Zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, politike in prakse.
 • Delo s starši, skrbniki in z družino - informiranje, educiranje, svetovanje in nudenje čustvene opore.
 • Poznavanje socialnih sistemov, nevladnih organizacij, prostovoljnega dela, zagovorništva.
 • Uporaba ustreznih postopkov (metod) raziskovanja in razvoja prakse (področja dela), npr. študij primera, akcijsko raziskovanje ipd.
 • Sinergistično delovanje v organizaciji /(inter)disciplinarnem timu.
 • Zmožnost reševanja konfliktov na odnosni in strokovni ravni.
 • Poklicno delovanje skladno s poklicno etiko, kodeksi; prepoznavanje in reševanje moralnoetičnih vprašanj in problemov: delovanje na način, ki ščiti osnovne pravice, integriteto in dostojanstvo posameznika.
 • Sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, supervizija, intervizija).

Koliko časa traja študij?

V štirih letih trajanja prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov si pridobite 240 kreditnih točk. Študijski programi upoštevajo temeljna načela evropskega visokošolskega prostora (bolonjski proces), zato po prvi stopnji omogočajo izhod v delo oziroma zaposlitev ter nadaljevanje študija. Študij se konča z zagovorom diplomskega projekta. Programe razpisujemo izmenično.

Kakšen naziv si pridobite po končanem študiju?

Po končanem študiju si pridobite naziv glede na vpisani program:
• PROFESOR/-ICA SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE.

Še priporočilo

Že v času študija je priporočljivo, da se kot prostovoljci vključite v dejavnosti ustanov in društev, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami in tako spoznate izzive bodočega dela. Ustanove in društva nam vsako leto sporočijo svoje potrebe, prav tako pa radi tovrstno sodelovanju z našimi študenti pohvalijo.

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri