Predšolska vzgoja

Komu je namenjen program predšolske vzgoje?

Program predšolska vzgoja je namenjen vsem tistim, ki se radi igrate z najmlajšimi otroki, bi želeli zanje organizirati različne dejavnosti – od umetniških do raziskovalnih – in jih pri tem čim več naučiti; tistim, ki uživate, če ste pri delu ves čas aktivni in veliko komunicirate, ter tistim, ki se radi smejete. Če ste poleg naštetega pripravljeni prevzeti odgovornost tudi za nego in varovanje otrok; če menite, da ste čustveno občutljivi, zmožni ustvarjalno in kritično razmišljati ter sodelovati z različnimi strokovnjaki in starši, potem je poklic VZGOJITELJICE oz. VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK prava izbira za vas.

Katere so osnovne značilnosti programa?

Program traja tri leta in je ovrednoten s 180 kreditnih točk (KT). Po končanem študiju diplomanti in diplomantke pridobijo naziv diplomirane vzgojiteljice (vzgojitelja) predšolskih otrok. S to izobrazbo se lahko zaposlite v vrtcu, prvem razredu ali podaljšanem bivanju v osnovni šoli ter v drugih ustanovah, ki se ukvarjajo z vzgojo in s poučevanjem mlajših otrok.

Kakšni so cilji in vsebina programa?

Temeljni cilj programa je usposobiti študentke in študente za kakovostno vzgojno delo z malčki, otroki v zgodnjem otroštvu in z otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, s sodelavci in z drugimi strokovnjaki.

 

Študentje predšolske vzgoje se v procesu izobraževanja seznanijo z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja s posameznih področij dejavnosti v vrtcu. Diplomanti programa morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni načrtovati, izvajati in kritično analizirati vzgojno delo. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se bolj poglobljeno usposobijo za tista področja dela v vrtcih, za katera imajo poseben interes in sposobnosti. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu.

Kako se teoretična znanja povezujejo s prakso?

Študij je zanimiv med drugim tudi zato, ker vključuje precej prakse, katere namen je uporaba pridobljenih teoretičnih znanj pri praktičnem delu ter kritična refleksija lastnih in tujih odločitev in ravnanj. V okviru integrirane prakse pod mentorstvom izvajalk in izvajalcev študijskega programa, ki zajema približno en dan tedensko, boste opazovali otroke, vzgojiteljice oz. vzgojitelje in vrtec, se preizkušali v izvajanju vzgojnega dela ter se udeleževali terenskih vaj v naravi. V vsakem letniku je tudi strnjena praksa v obsegu od enega do štirih tednov, ki poteka pod mentorstvom vzgojiteljic ali vzgojiteljev v vrtcih in prvem razredu OŠ.

S čim se lahko pohvalimo?

Študentke in študenti pravijo, da na Oddelku za predšolsko vzgojo prevladujejo dobri odnosi med njimi ter učitelji in učiteljicami, sproščeno in ustvarjalno vzdušje, v katerem je dovolj možnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj pa tudi za poglobljeno kritično razpravljanje. Evalvacija ob bolonjski prenovi je pokazala, da je že dozdajšnji program izpolnil pričakovanja študentov ob vpisu na Pedagoško fakulteto. Tudi strokovnjaki iz prakse menijo, da program predšolske vzgoje nudi dobro osnovo za začetek dela v vrtcu.

Kdo se lahko vpiše v program?

V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše:
a.) kdor je opravil maturo;
b.) kdor je opravil zaključni izpit ali poklicno maturo v srednješolskem programu vzgojitelj predšolskih otrok ali v srednješolskem programu zdravstveni tehnik;
c.) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole ter uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu.

 

Mogoče ste opazili, da vas dosledno ogovarjamo v ženskem in moškem spolu. Med zaposlenimi v vrtcih namreč prevladujejo ženske, zato se nam ne zdi prav, da se nanje – kot velevajo pravila slovenskega jezika – naslavljamo v moškem spolu. Moški spol pa smo uporabili zato, ker se med našimi študentkami v vsakem letniku najdejo tudi dva ali trije študenti, ki jih nikakor nismo želeli odvrniti od tega študija oziroma poklica.

 

K vpisu v program Predšolska vzgoja torej vabimo dekleta in fante, ki končujete srednjo šolo in smo vam vzbudili zanimanje za študij predšolske vzgoje na naši fakulteti.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri