Seznam objav raziskovalcev PEF v letu 2022

Nina Amon Podobnikar [53954]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, AMON PODOBNIKAR, Nina, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Spremembe socialnih opor študentk in študentov v obdobju epidemije in njihova povezanost z duševnimi stiskami = Changes in students' social support during the epidemic and their connection with mental distress. Socialna pedagogika. dec. 2022, letn. 26, št. 1/2, str. 47-73, tabele. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 120540419]

Stanislav Avsec [25994]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, JAGIEŁŁO-KOWALCZYK, Magdalena, ŻABICKA, Agnieszka. Enhancing transformative learning and innovation skills using remote learning for sustainable architecture design. Sustainability. 2022, vol. 14, issue 7, 1 datoteka pdf (33 str.), ilustr., tabele. ISSN 2071-1050. https://mdpi-res.com/d_attachment/sustainability/sustainability-14-03928/article_deploy/sustainability-14-03928.pdf, DOI: 10.3390/su14073928. [COBISS.SI-ID 102979331]
financer: ARRS, P5-0433, Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (industrijo 4.0)

2. AVSEC, Stanislav, FERK SAVEC, Vesna. Mapping the relationships between self-directed learning and design thinking in pre-service science and technology teachers. Sustainability. 2022, vol. 14, issue 14, 1 datoteka pdf (28 str.), ilustr., tabele. ISSN 2071-1050. https://mdpi-res.com/d_attachment/sustainability/sustainability-14-08626/article_deploy/sustainability-14-08626.pdf?version=1657798434, DOI: 10.3390/su14148626. [COBISS.SI-ID 115827203]
financer: ARRS, P5-0433, Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (industrijo 4.0)

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. AVSEC, Stanislav, FERK SAVEC, Vesna. Transformativno soustvarjanje s perspektive procesov samoregulacije in kognicije snovanja. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 9. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 122558211]

4. KURENT, Brina, PIRNOVAR, Primož, AVSEC, Stanislav. Ustvarjamo po svojih lastnih merah. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 49. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123216643]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Education sciences. AVSEC, Stanislav (gostujoči urednik 2022). Basel: MDPI AG, 2012-. ISSN 2227-7102. http://www.mdpi.com/journal/education, http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:ch:bel-235892, http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?callnumber=bel-235892. [COBISS.SI-ID 520257817]

6. Horyzonty Wychowania. AVSEC, Stanislav (član uredniškega sveta 2021-). Kraków: Akademia Ignatianum. ISSN 2391-9485. http://www.ignatianum.edu.pl/horyzonty. [COBISS.SI-ID 527886105]

7. International journal of assessment tools in education. AVSEC, Stanislav (član uredniškega odbora 2019-). Denizli: İzzet KARA. ISSN 2148-7456. http://ijate.net/index.php/ijate/index. [COBISS.SI-ID 525477401]

8. Środowisko Mieszkaniowe. AVSEC, Stanislav (član uredniškega odbora 2019-). Kraków: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Politechnika Krakowska. ISSN 1731-2442. [COBISS.SI-ID 12744777]

9. World transactions on engineering and technology education. AVSEC, Stanislav (član uredniškega odbora 2014-). Clayton, Vic.: UNESCO International Centre for Engineering Education. ISSN 1446-2257. [COBISS.SI-ID 18077223]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. HAFNER, Maja. Izdelki tehniškega praktikuma in ocenjevalna pismenost učiteljev = Technical practicum products and teacher assessment literacy : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hafner], 2022. 67, XXX str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7289/. [COBISS.SI-ID 115469827]

11. LEDINEK, Tjaša. Poučevanje vsebin tehnike in tehnologije v razmerah covid-19 : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Ledinek], 2022. XII, 77, IX str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7184/. [COBISS.SI-ID 107325443]

12. KRIVOGRAD VIDERŠNIK, Julija. Razumevanje in odnos učencev osnovne šole do tehnike in tehnologije : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Krivograd Videršnik], 2022. X, 78, V str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7286/. [COBISS.SI-ID 115448835]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. KIMOVEC, Anja. Razvijanje ustvarjalnosti predšolskih otrok z uporabo tehnike ustvarjalnega mišljenja pri tehnični vzgoji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kimovec], 2022. IV, 52, IV str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7314/. [COBISS.SI-ID 118374659]

14. POTOČNIK NUČIČ, Bernarda. Spoznavanje materialov preko konstruiranja z otroki starimi od 3 do 5 let : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Potočnik Nučič], 2022. VI. 79, IV str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7366/. [COBISS.SI-ID 121624067]

15. JURČIČ, Anja. Šivanje kot projekt participacije v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Jurčič], 2022. IX, 71, IX str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7141/. [COBISS.SI-ID 102833411]

16. BITENC, Sara. Značilnosti praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov predšolske vzgoje pri predmetu tehnična vzgoja v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Bitenc], 2022. VII, 66, IV str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7290/. [COBISS.SI-ID 115473411]

 

Recenzent

17. ABERŠEK, Boris, FLOGIE, Andrej. Human awareness, energy and environmental attitudes. Cham: Springer, 2022. XVIII, 241 str., ilustr. ISBN 978-3-031-05870-7, ISBN 978-3-031-05871-4. DOI: 10.1007/978-3-031-05871-4. [COBISS.SI-ID 115083779]

 

Jurij Bajc [13416]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

1. POBERŽNIK, Anita, BAJC, Jure, MANFREDA KOLAR, Vida, BREZOVNIK, Simon, REPNIK, Robert, KLEMENČIČ, Eva, PLOJ VIRTIČ, Mateja, et al. Razvijanje zmožnosti reševanja avtentičnih problemov z digitalnimi tehnologijami. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (8 str.)), tabele. Zbirka Na-ma poti. ISBN 978-961-03-0670-2. ISSN 2820-4182. https://www.zrss.si/pdf/Resevanje_avtenticnih_problemov.pdf. [COBISS.SI-ID 103284739]

 

Marcela Batistič-Zorec [12550]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. GAŠPERŠIČ, Ema. Bivanje na prostem v mestnem in primestnem vrtcu = Outdoor activities in urban and suburban kindergartens : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Gašperšič], 2022. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7384/. [COBISS.SI-ID 122773763]

2. ŠEVA, Dražana. Otrokovo razumevanje pojmov živo in neživo v različnih učnih okoljih vrtca : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Ševa], 2022. 66 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7117/. [COBISS.SI-ID 99630339]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. ILERŠIČ, Ana Marija. Ali predšolska bralna značka spodbuja neenakosti med otroki : diplomsko delo. Ljubljana: [A. M. Ileršič], 2022. 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7097/. [COBISS.SI-ID 96069891]

4. VERDINEK, Ema. Subjektivne teorije staršev o fizičnem kaznovanju predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Verdinek], 2022. VIII, 44 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7383/. [COBISS.SI-ID 122772995]

 

Sanja Berčnik [30171]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. BERČNIK, Sanja, ROŽMAN, Laura. Kindergarten as a space that promotes multilingualism = Vrtec kot prostor, ki spodbuja večjezičnost. V: LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.), PIŽORN, Karmen (ur.). Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 7-18. ISBN 978-961-286-608-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/687, DOI: 10.18690/um.ff.5.2022.1. [COBISS.SI-ID 112743939]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

2. ANTIČ, Suzana, BERČNIK, Sanja, COTIČ, Janja, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, HMELAK, Maja, HOHNJEC, Darija, HUDOVERNIK, Sanela, JAUNIK, Martina, JERŠE, Lidija, KLOBASA, Helena, KOVAČEK, Branka, KOVAČIČ PRAH, Metka, KRISTAN, Anja, MADRONIČ, Petra, PIRC PODGORŠEK, Špela, PUSTOSLEMŠEK, Jasna, SIVEC, Marija, ŠTIRN JANOTA, Petra, ZORE, Nives, COTIČ, Janja (urednik), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (urednik), ZORE, Nives (urednik). Izhodišča za prenovo kurikuluma za vrtce. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (32 str.)), tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-03-0659-7. http://www.zrss.si/pdf/izhodisca_za_prenovo_KZV.pdf. [COBISS.SI-ID 100016387]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. FILIPIČ, Špela. Ustanovitev zasebnega glasbenega vrtca z elementi koncepta Reggio Emilia = Setting up a private music kindergarten with the Reggio Emilia concept elements : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Filipič], 2022. 55 f. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7172. [COBISS.SI-ID 106519811]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. RIGLER, Ana. Aktivno učenje in participacija otrok v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Rigler], 2022. VIII, 49, [5] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7375. [COBISS.SI-ID 121823235]

5. MERDAVS, Lucija. Kako obravnavamo temo smrt v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Merdavs], 2022. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7153/. [COBISS.SI-ID 104237571]

6. JERAS, Sara. Kaznovanje v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Jeras], 2022. 52, [14] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7307. [COBISS.SI-ID 118100483]

7. SKARLOVNIK, Janja. Mnenje vzgojiteljev o vplivih gozdne pedagogike na otroke : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Skarlovnik], 2022. XI, 41 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7236. [COBISS.SI-ID 112318467]

8. GREBENC, Marja. Poučevanje branja in pisanja po metodi Marie Montessori : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Grebenc], 2022. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7154/. [COBISS.SI-ID 104405763]

9. STANONIK, Ema. Preživljanje prostega časa v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Stanonik], 2022. VII f., 41 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7359. [COBISS.SI-ID 121225731]

10. PODLESNIK, Maja. Vloga predšolskega otroka v različnih vzgojnih konceptih in vzgojnih pristopih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Podlesnik], 2022. 64, 15 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7368. [COBISS.SI-ID 121578755]

11. ŠUŠTARŠIČ, Zala. Vloga vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju = Preschool teacher's role in the play of children aged 1-3 years : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Šuštaršič], 2022. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7218/. [COBISS.SI-ID 110445059]

12. KLOPČIČ, Nataša. Vloga vzgojitelja pri razvijanju močnih področij v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Klopčič], 2022. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7213/. [COBISS.SI-ID 110153987]

13. KATRAŠNIK, Mojca. Vloga vzgojitelja v bolnišničnem oddelku : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Katrašnik], 2022. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7146/. [COBISS.SI-ID 103114243]

 

Recenzent

14. DEVJAK, Tatjana (urednik). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (296 str.)), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7174/, DOI: 10.51746/9789617128215. [COBISS.SI-ID 100139779]

 

Marja Bešter Turk [06379]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. DOBERŠEK, Živa. Branje ob terapevtskem psu : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Doberšek], 2022. VII, 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7283/. [COBISS.SI-ID 115040259]

2. OMOVŠEK, Klara. Branje šestošolca s hiperkinetično motnjo : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Omovšek], 2022. 144 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7263. [COBISS.SI-ID 113976835]

 

Ana Bezenšek [54901]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. POŠTRAK, Maruša. Vpliv spletnega treninga na kompetence vzgojiteljic za delo z otroki z avtističnimi motnjami = Impact of online training on preschool teacher's competencies for working with children with autism spectrum disorder : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Poštrak], 2022. xi, 108 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7351/. [COBISS.SI-ID 120820739]

 

Milena Mileva Blažić [19319]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Comparative analysis of Apuleius’ metamorphoses and Polish fairy tales – a case study of Cupid and Psyche. Anglisticum. 2022, vol. 11, no. 9, 36-44. ISSN 1857-8187. http://www.anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/2321/2707. [COBISS.SI-ID 121870339]

2. BLAŽIČ, Milena. Holocaust in education — culling the Diary of Ana Frank from the curriculum for Slovenian (2018/2019). Angloamericanae journal. 2022, vol. 7, no. 1, 17-31. http://aaj.ielas.org/index.php/Angloamericanae/article/view/53/64. [COBISS.SI-ID 121658883]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. BLAŽIČ, Milena. Holokavst v izobraževanju – izločitev Dnevnika Ane Frank iz učnega načrta za slovenščino (2019) = Holocaust in education – culling The Diary of Anne Frank from the curriculum for Slovene language (2019). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 1, str. 227-244, ilustr. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/01/Blazic.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/77/01/Blazic. [COBISS.SI-ID 119367939]

 

1.05 Poljudni članek

4. BLAŽIČ, Milena. 100. obletnica rojstva slovenske mladinske pisateljice Ele Peroci = 100th anniversary of the birth of Ela Peroci, Slovene youth writer = 100. Geburtstag der slowenischen Jugendschriftstellerin Ela Peroci. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. 2022, št. 139, str. 12-13, ilustr. ISSN 1854-2891. https://www.posta.si/zasebno-site/filatelijabilteni/Bilten%20%C5%A1t.%20139.pdf. [COBISS.SI-ID 96187395]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza Apulejevih Metamorfoz in poljskih pravljic -študij primera Amorja in Psihe. V: DYRAS, Magdalena (ur.), FIDOWICZ, Alicja (ur.), GRUDA, Marlena (ur.). Słowiańskie światy wyobraźni : metamorfozy. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2021. Str. 11-24. ISBN 978-83-233-5042-2, ISBN 83-233-5042-6. [COBISS.SI-ID 118499587]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

6. BLAŽIČ, Milena, KREGAR GLIHA, Mateja, BEDENK, Kasilda. Pravljična in literarna Ljubljana. Jezero: Morfemplus, 2022. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-7067-78-1. [COBISS.SI-ID 57306371]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

7. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Milena Mileva Blažić : oddaja Intervju, RTV Slovenija, 1. program, 10. 7. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174885542?s=tv. [COBISS.SI-ID 114937347]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza antičnih mitov s pravljičnimi tipi in motivi – študij primera: Čarovnik in njegov učenec (ATU 325) : predavanje na 13. Grošljevem simpoziju Vraževerje in čarovništvo v antiki, 8. junij 2022. [COBISS.SI-ID 118413315]

9. BLAŽIČ, Milena. Vizualizacija slikanic in pravljic ter mapiranje z uporabo IKT : Posvet Učitelji učiteljem - Izmenjava izkušenj z uporabo IKT v pedagoškem procesu, 18. marec 2022, na daljavo. [COBISS.SI-ID 102062339]

 

3.25 Druga izvedena dela

10. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Živali v pravljicah : intervju z Mileno Milevo Blažić, 6. 9. 2022. https://www.youtube.com/watch?v=ybn5uUpLBig. [COBISS.SI-ID 121883395]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. eSSKJ : slovar slovenskega knjižnega jezika. BLAŽIČ, Milena (član uredniškega sveta 2016-). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016-. Fran. ISSN 2738-6643, ISSN 2385-8613. https://fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/. [COBISS.SI-ID 58116099]

12. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. BLAŽIČ, Milena (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

13. ZIPES, Jack David, SAKSIDA, Igor (urednik), BLAŽIČ, Milena (urednik), BEDENK, Kasilda (urednik). Nezadržna moč pravljic : kulturna in družboslovna zgodovina žanra. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. XVI, 260 str. ISBN 978-961-253-294-9. [COBISS.SI-ID 112278275]

14. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. BLAŽIĆ, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. http://www.didacticahumanidadesyciencias.com/#!contacto/c7h2. [COBISS.SI-ID 10808649]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

15. KOŽELJ, Evita. Motiv družine in problemske tematike v izbranih slikanicah za otroke : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Koželj], 2022. xiii, 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7194/. [COBISS.SI-ID 108263427]

16. KLEŠNIK, Tajda. Motiv narave v izbranih otroških pesmih Otona Župančiča : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Klešnik], 2022. VII, 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7206/. [COBISS.SI-ID 109751299]

17. ZUPANČIČ, Neža. Motivno-tematski vidik leposlovja v reviji Naš rod (1929-1944) : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Zupančič], 2022. V, 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7226. [COBISS.SI-ID 112228355]

 

Zbiratelj

18. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 7 : [berilo za 7. razred osnovne šole]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka HTML), ilustr. ISBN 978-961-292-319-8. https://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 119728643]

19. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 7 : [berilo za 7. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-015-6. [COBISS.SI-ID 112706563]

20. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka HTML), ilustr. ISBN 978-961-292-320-4. https://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 119724803]

21. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 112708611]

22. Planet Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-292-182-8. [COBISS.SI-ID 105148675]

23. Planet Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka HTML), ilustr. ISBN 978-961-292-274-0. https://www.planet.radovednih-pet.si. [COBISS.SI-ID 108828931]

24. Radovednih pet. Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 88345603]

 

 

Luka Boc Thaler [34560]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

1. ROGAN, Adrijan. Kaos v diskretnih dinamičnih sistemih : diplomsko delo : interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Računalništvo in matematika. Ljubljana: [A. Rogan], 2022. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 121780739]

 

Mirko Bratuša [18961]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. BRATUŠA, Mirko. Predstavitev enega od možnih konceptov umetniškega raziskovanja ter vplivi vzpodbudnih in omejevalnih pogojev. V čem je umetniško delo ustvarjalno in raziskovalno hkrati? : Znanstveno in umetniško popoldne Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete,13. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 104860675]

Petra Brdnik Juhart [52475]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. MRAZ NOVAK, Tadeja, BRDNIK JUHART, Petra. Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 103 str., ilustr., note. ISBN 978-961-271-677-6. [COBISS.SI-ID 88689667]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Glasba v šoli in vrtcu : revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo. BRDNIK JUHART, Petra (član uredniškega odbora 2020-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

 

Recenzent

3. MRAZ NOVAK, Tadeja. Planet Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 67 str., ilustr., note. ISBN 978-961-292-185-9. [COBISS.SI-ID 104871683]

 

 

Andrej Brumen Čop [33575]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. DE CECCO, Bea, BRUMEN-ČOP, Andrej, VIDRIH, Alenka. Uporaba likovnih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči = Use of art works as a tool in the learning aid process. V: VIDRIH, Alenka (ur.), POTOČNIK, Robert (ur.). Pomoč z umetnostjo z ranljivimi posamezniki in skupinami. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 69-86. ISBN 978-961-253-290-1. [COBISS.SI-ID 101463043]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), ZLOKARNIK, Mojca (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), et al. Krajina/''Krajina'' : skupinska razstava, Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 21. 6. - 11.7. 2022. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7233. [COBISS.SI-ID 113680643]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. PINTER, Lovro. Analiza avtorskega stripa in novosti v sodobni stripovski umetnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Pinter], 2022. 78 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7204/. [COBISS.SI-ID 109656323]

4. JANEŽIČ, Lana. Egon Schiele : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Janežič], 2022. 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7193/. [COBISS.SI-ID 108254467]

5. ZUPANČIČ, Klavdija. Korelacija med dadaizmom in otroško risbo : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Zupančič], 2022. 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7270/. [COBISS.SI-ID 114082051]

6. BOBNAR, Maja. Likovne prvine v abstraktnih slikah Joana Mirója : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bobnar], 2022. 24 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7346/. [COBISS.SI-ID 120791043]

7. ŽBOGAR, Anja. Smeti kot snov za likovno umetnost : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Žbogar], 2022. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7347/. [COBISS.SI-ID 120795651]

Mentor - drugo

8. Zaključna razstava študentov 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2021/2022 : Galerija PEF, Ljubljana, 2. 6. 2022. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7223. [COBISS.SI-ID 110402563]

Umetnik

9. ČERČNIK, Irena (avtor dodatnega besedila, urednik), HODOŠČEK, Maja (urednik, avtor dodatnega besedila). Festival Račka 2022 : po resničnih dogodkih : prostori in artikulacije seksualnosti : 1990-2022 = Račka Festival 2022 : based on true stories : spaces and articulations of sexuality : 1990-2022 : pregledna razstava = overview exhibition : Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon, Galerija Račka, 14. 1.-17. 4. 2022. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti: = Center for Contemporary Arts, 2022. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-92988-8-6. [COBISS.SI-ID 108747011]

 

Avtor dodatnega besedila

10. ŠPENKO, Tanja (umetnik). Štiri strani neba : razstava Tanje Špenko : Galerija Pef, Ljubljana, 6. 9. - 30. 9. 2022,. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2022. 1 zloženka ([4] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 121223939]

 

Matija Cencelj [03342]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. AHMETʹEV, Petr Mihajlovič, CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan. Invariant Arfa-Kervera osnaščennyh mnogoobrazij kak prepjatstvie k vložimosti. V: Meždunarodnaja konferencija "Lobačevskie čtenija" : materialy konferencii (Kazan', 30 ijulnja - ijulja 2022 g.). Kazanʹ: Kazanskij federal'nyj universitet, 2022. Str. 10-11. Trudy matematičeskogo centra imeni N. I. Lobačevskogo, T. 62. https://kpfu.ru/portal/docs/F_1591875385/LR2022.pdf. [COBISS.SI-ID 114124547]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Analele Universitæaţii din Craiova. Seria matematicæa, informaticæa. CENCELJ, Matija (član uredniškega odbora 2019-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami/. [COBISS.SI-ID 15211865]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ZORE, Tjaša. Origami geometrija : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zore], 2022. 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 109971715]

 

Recenzent

4. ŽEROVNIK, Janez, GABROVŠEK, Boštjan, NOVAK, Tina, PEPERKO, Aljoša, ZAKRAJŠEK, Helena. Linearna algebra in vektorska analiza. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2022. VII, 250 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-86-9. [COBISS.SI-ID 97895939]

5. BERK, Jože, DRAKSLER, Jana, ROBIČ, Marjana. Skrivnosti števil in oblik 6. Učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 242 str., ilustr. ISBN 978-961-292-074-6. [COBISS.SI-ID 118303747]

6. BERK, Jože, DRAKSLER, Jana, ROBIČ, Marjana. Skrivnosti števil in oblik 6. Učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 242 str., ilustr. ISBN 978-961-292-074-6. [COBISS.SI-ID 99658499]

 

Špela Cerar [36776]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, LOKAR, Matija, BRODNIK, Andrej. Elective subject computer science in primary school – the teachers' opinions. V: Informatics in primary education : approaches, current issues and lessons learnt : [talks and abstracts]. Fairbanks: University of Alaska Fairbanks, 2022. Str. 12. https://www.ifip-tc3.org/working-groups/working-group-3-1/symposia/. [COBISS.SI-ID 121128707]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

2. CERAR, Špela, ANŽELJ, Gregor, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Gradiva za poučevanje računalniških vsebin. [Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). https://kauc.splet.arnes.si/files/2022/05/Prezentacija_KaUc_nancovska_idr.pdf. [COBISS.SI-ID 107906051]

 

 

Mojca Čepič [05974]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DZIOB, Daniel, GÓRSKA, Urszula, KOŁODZIEJ, Tomasz, ČEPIČ, Mojca. Physics competition to inspire learning and improve soft skills : a case of the chain experiment. International journal of technology and design education. 2022, vol. 32, issue 1, str. 413–446, ilustr. ISSN 1573-1804. https://link.springer.com/article/10.1007/s10798-020-09620-y, DOI: 10.1007/s10798-020-09620-y. [COBISS.SI-ID 48687875]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ŠTIBI, Ivana, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Pre-university physics teaching during the SARS-CoV-2 pandemic in Croatian and Slovenian schools. Journal of physics. Conference series, GIREP Malta Webinar 2020, 16/11/2020 - 18/11/2020, online. [Online ed.]. 2022, vol. 2297, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (10 str.)), graf. prikazi. ISSN 1742-6596. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2297/1/012009/pdf, DOI: 10.1088/1742-6596/2297/1/012009. [COBISS.SI-ID 118566403]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŠTIBI, Ivana, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Evaluation of Croatian students’ physics knowledge during the Covid-19 pandemic. V: GIREP Conference 2022 : Effective Learning in Physics from Contemporary Physics to Remote Settings : 4-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Education: Faculty of Mathematics and Physics, 2022. 1 str. https://indico.cern.ch/event/1092708/timetable/#20220707.detailed. [COBISS.SI-ID 115717891]

4. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, MCLOUGHLIN, Eilish, LOVATT, James, GRIMES, Paul W., LANGE, Jan de, SOKOLOWSKA, Dagmara. Remote inquiry based learning, methods, assessment and examples. V: GIREP Conference 2022 : Effective Learning in Physics from Contemporary Physics to Remote Settings : 4-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Education: Faculty of Mathematics and Physics, 2022. Str. 64-65. https://indico.cern.ch/event/1092708/book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115747587]

5. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Similarities and differences between inquiry based learning and practitioner inquiry : experiences from ERASMUS+ project 3DIPhE on the case of Cartesian diver. V: GIREP Conference 2022 : Effective Learning in Physics from Contemporary Physics to Remote Settings : 4-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Education: Faculty of Mathematics and Physics, 2022. Str. 82. https://indico.cern.ch/event/1092708/book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115755523]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. European journal of physics. ČEPIČ, Mojca (glavni urednik 2020-, član uredniškega odbora 2006-2020). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

7. Fizika v šoli. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-. ISSN 1318-6388. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-4MJOG1XT. [COBISS.SI-ID 51058432]

8. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-2003Ljubljana: DMFA-založništvo, 2004-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Recenzent

9. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2022. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0729-0. [COBISS.SI-ID 90553091]

10. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2022. [127] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0643-9. [COBISS.SI-ID 90553603]

 

 

Mateja Dagarin Fojkar [20745]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, GRAHUT, Mirjam, SKUBIC, Darija. Teacher competences for teaching English as a foreign language in the first educational cycle of primary education. European journal of educational research. 2022, vol. 11, issue 1, str. 423-433, tabele. ISSN 2165-8714. https://pdf.eu-jer.com/EU-JER_11_1_423.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7083/, DOI: 10.12973/eu-jer.11.1.423. [COBISS.SI-ID 93472771]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. DAGARIN FOJKAR, Mateja, BRZOSKO-BARRATT, Katarzyna. Teachers' perceptions of foreign language literacy. V: Programme & book of abstracts. Granada: Universidad de Granada, 2022. Str. 131. https://congresos.ugr.es/ellme2022/wp-content/uploads/sites/64/2022/06/ELLME2022-PROGBOOK-FINAL18JUNE.pdf. [COBISS.SI-ID 114155011]

3. DAGARIN FOJKAR, Mateja, ROZMANIČ, Tina, BUNDERŠEK, Katja. Teachersʹ experiences of using stories in teaching English in the first three years of primary school. V: VELIČKI, Damir (ur.), DUMANČIĆ, Mario (ur.). Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO 2 : In memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević : knjižica sažetaka = Contemporary Themes in Education - CTE 2 : In memoriam Professor Emeritus Milan Matijević : book of abstracts. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2022. Str. 239. ISBN 978-953-8115-98-1. [COBISS.SI-ID 109128451]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DAGARIN FOJKAR, Mateja, PIŽORN, Karmen. Izobraževanje učiteljev za poučevanje angleščine kot tujega jezika s pomočjo množičnih odprtih spletnih tečajev. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 11-32, ilustr., tabela. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106818819]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. SKELA, Janez, DAGARIN FOJKAR, Mateja, MEDVED, Urška, ČOLIĆ, Janja. Touchstone 4. Učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole. Ljubljana: Center IRIS, 2022. 5 zv. [COBISS.SI-ID 121640451]

6. SKELA, Janez, DAGARIN FOJKAR, Mateja, MEDVED, Urška, ČOLIĆ, Janja. Touchstone 4. Učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2022. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-230-620-5. [COBISS.SI-ID 101859075]

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. SKELA, Janez, DAGARIN FOJKAR, Mateja, MEDVED, Urška, ČOLIĆ, Janja. Touchstone 4. Delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2022. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-230-621-2. [COBISS.SI-ID 112957699]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Drama and movement in FL teaching at primary level : predavanje v okviru predmeta English Language Teaching Methodology Course, University of Zagreb, Faculty of teacher education, 3. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 115417603]

9. DAGARIN FOJKAR, Mateja. ELT textbook analysis : predavanje v okviru predmeta English Language Teaching Methodology Course, University of Zagreb, Faculty of teacher education, 24. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 115418883]

10. DAGARIN FOJKAR, Mateja. External examination in English in primary schools in Slovenia : predavanje v okviru predmeta Assessment in Language Teaching Course, University of Zagreb, Faculty of teacher education, 12. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 115388419]

11. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Games in language teaching : predavanje v okviru predmeta English Language Teaching Methodology Course, University of Zagreb, Faculty of teacher education, 10. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 115418115]

12. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Predavanja v okviru predmeta English language Teaching Methodology : University of Zagreb, Faculty of teacher education, Academic year 2021/2022, 1. 4. - 1. 7. 2022. [COBISS.SI-ID 115323395]

13. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Teaching English at different levels in primary school : predavanje v okviru predmeta English Language Teaching Practice Course, University of Zagreb, Faculty of teacher education, 20. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 115392259]

14. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Teaching vocabulary at primary level : predavanje v okviru predmeta English Language Teaching Methodology Course, University of Zagreb, Faculty of teacher education, 26. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 115416579]

15. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Theoretical and practical applications of the CLIL approach in FL teaching at primary level : predavanje v okviru predmeta English Language Teaching Practice Course, University of Zagreb, Faculty of teacher education, 13. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 115391747]

16. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Theoretical and practical applications of the TPR approach in FL teaching at primary level : predavanje v okviru predmeta English Language Teaching Practice Course, University of Zagreb, Faculty of teacher education, 6. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 115326467]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. BRELIH, Ana. Analiza besedišča v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Brelih], 2022. VIII, 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7210/. [COBISS.SI-ID 110039299]

18. SREJŠ, Nina. Analiza vsebinsko in jezikovno integriranih aktivnosti v učbenikih za učenje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole = Analysis of content and language integrated activities in textbooks for learning English as a foreign language in grades 4 and 5 of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Srejš], 2022. 182 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7362/. [COBISS.SI-ID 121469187]

19. KLOBČAR, Lea. Mnenja in stališča učiteljev o vključevanju pesmi v pouk angleščine v 1. VIO = Teachers' views and opinions on the inclusion of songs in the English lessons in the first triad of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Klobčar], 2022. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7353/. [COBISS.SI-ID 120833283]

20. BERTONCELJ, Darja. Odnos učencev do učenja angleščine kot tujega jezika v 5. in 6. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Bertoncelj], 2022. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7102/. [COBISS.SI-ID 96572419]

21. MOVRIN, Ada. Razvijanje besedišča v angleščini pri učencih prvega razreda osnovne šole = English vocabulary development of first graders : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Movrin], 2022. V, 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7164/. [COBISS.SI-ID 105462019]

22. GRČAR, Kaja. Razvijanje začetnega opismenjevanja v angleščini po načelih konvergentne pedagogike v prvem izobraževalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Grčar], 2022. 60 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7380/. [COBISS.SI-ID 122630403]

23. KALUŽA, Tina. Stališča učencev 5. razreda osnovne šole do uporabe popularnih pesmi pri pouku angleščine : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kaluža], 2022. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7151/. [COBISS.SI-ID 104214275]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

24. KUHAR, Anja. Raba maternega in tujega jezika pri poučevanju angleščine v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kuhar], 2022. 40, [14] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7378/. [COBISS.SI-ID 122466819]

 

Recenzent

25. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. DAGARIN FOJKAR, Mateja (recenzent 2016-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

Bojan Dekleva [06565]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. DEKLEVA, Bojan. Kaj je slišanje glasov?. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. jan. 2022, št. 187, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 92167171]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. NAHTIGAL, Mojca, DEKLEVA, Bojan. Trije glasni večeri na temo slišanja glasov. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. maj 2022, št. 191, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 106446339]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. DEKLEVA, Bojan. Iskanje pomoči preko spleta : predavanje v okviru Odzivanje na psihosocialne stiske mladih (predstavitev ugotovitev ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Podporne mreže mladih v psihosocialnih stiskah), 18. mar. 2022, online izobraževanje. [COBISS.SI-ID 101669123]

4. DEKLEVA, Bojan. Raziskovanje uporabniške perspektive mladih (izhodišča, nameni in načini raziskovanja) : predavanje v okviru Odzivanje na psihosocialne stiske mladih (predstavitev ugotovitev ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Podporne mreže mladih v psihosocialnih stiskah), 18. mar. 2022, online izobraževanje. [COBISS.SI-ID 101678851]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. DEKLEVA, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-2006Ljubljana: Društvo Kralji ulice, 2006-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

Iztok Devetak [18741]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POTOČNIK, Robert, KOŠIR, Tanja, DEVETAK, Iztok. Slovenian primary school teachers' opinion on interdisciplinary approach between fine art and science education. European journal of educational research. 2022, vol. 11, issue 1, str. 435-443, tabele. ISSN 2165-8714. https://pdf.eu-jer.com/EU-JER_11_1_435.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7054/, DOI: 10.12973/eu-jer.11.1.435. [COBISS.SI-ID 90208771]

2. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. The influence of active learning and submicrorepresentations on 14-year-old studentsʼ understanding of the alkaline earth metal concepts. Journal of the Serbian Chemical Society. 2022, vol. 87, no. 2, str. 275–290, ilustr., tabele. ISSN 1820-7421. https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/10580/9003, DOI: 10.2298/JSC210328071W. [COBISS.SI-ID 82471683]

3. SLAPNIČAR, Miha, DEMŠAR, Doroteja, KOKALJ, Saša, DEVETAK, Iztok. Onesnaževanje hidrosfere z odpadnimi zdravili predstavlja tveganje za organizme. Kemija v šoli in družbi. [Spletna izd.]. dec.-jan 2022, št. 1, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (4 str.)), ilustr. ISSN 2385-989X. https://kemija.net/clanki. [COBISS.SI-ID 93339907]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

4. DEVETAK, Iztok. The context of science fiction in the pre-service teachers’ science education. V: Chemistry teaching and learning in a global unified world. [Rehovot]: [Weizmann Institute of Science], 2022. 1 str. https://wwwcms.aalto.fi/taide.aalhttps://erez.weizmann.ac.il/pls/htmldb/f?p=101/58///NO/RP/P58_CODE_/_P58_FILE/12577_/_Y. [COBISS.SI-ID 118287875]

5. DEVETAK, Iztok. The meaning of context in teaching and learning chemistry. V: Educational diversity and the future of mathematics and science education research : book of abstracts. Malang: Universitas Negeri Malang, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 2022. Str. 47-48. http://icomse.fmipa.um.ac.id/. [COBISS.SI-ID 118355203]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. KLEMEN, Taja, DEVETAK, Iztok. Introduction of hydrosphere environmental problems in low secondary school chemistry lessons. V: Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education : programme book. Core-to-core Programme Joint Seminar 2022 Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education, 14-17 September 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: [Faculty of Education], 2022. Str. 26. [COBISS.SI-ID 122180099]

7. RIBIČ, Luka, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Knowledge and misconcepts about the lithosphere and pedosphere among 9th grade primary school students in Slovenia. V: Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education : programme book. Core-to-core Programme Joint Seminar 2022 Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education, 14-17 September 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: [Faculty of Education], 2022. Str. 27. [COBISS.SI-ID 122181379]

8. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Identification of specific pathways in solving the task Synthesis of sodium chloride from elements at triple levels of chemical representations among pre-service chemistry teachers. V: Chemistry teaching and learning in a global unified world. [Rehovot]: [Weizmann Institute of Science], 2022. 1 str. https://erez.weizmann.ac.il/pls/htmldb/f?p=101/58///NO/RP/P58_CODE_/_P58_FILE/12579_/_Y. [COBISS.SI-ID 118321411]

9. VOŠNJAK, Matej, DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. The importance of professional and pedagogical competencies of university chemistry teachers. V: Chemistry teaching and learning in a global unified world. [Rehovot]: [Weizmann Institute of Science], 2022. 1 str. https://erez.weizmann.ac.il/pls/htmldb/f?p=101/58///NO/RP/P58_CODE_/_P58_FILE/11807_/_Y. [COBISS.SI-ID 118311171]

10. MARKIĆ, Silvija, HAYES, Sarah, ESSEX, Jane, DEVETAK, Iztok, STOJANOVSKA, Marina. DiSSI : DiSSI Diversity in Science towards Social Inclusion – non-formal education in science for students` diversity. V: Chemistry teaching and learning in a global unified world. [Rehovot]: [Weizmann Institute of Science], 2022. Str. 1. https://erez.weizmann.ac.il/pls/htmldb/f?p=101/58///NO/RP/P58_CODE_/_P58_FILE/11818_/_Y. [COBISS.SI-ID 118316035]

11. VOŠNJAK, Matej, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, VINKO, Luka, VOGRINC, Janez, FERK SAVEC, Vesna. Inquiry based chemistry activities in the in-formal educational setting for gifted students. V: Chemistry teaching and learning in a global unified world. [Rehovot]: [Weizmann Institute of Science], 2022. Str. 5. https://erez.weizmann.ac.il/pls/htmldb/f?p=101/58///NO/RP/P58_CODE_/_P58_FILE/11828_/_Y. [COBISS.SI-ID 118308355]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

12. KRALJ, Tia, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Kemija naravnih spojin – antioksidativne lastnosti piperidinskih alkaloidov. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 10. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 122860035]

13. DEVETAK, Iztok, VINKO, Luka. Spoznaj analizo vode kot izhodišče za načrtovanje trajnostnih ukrepov pri varovanju. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 48. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123197443]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. DEVETAK, Iztok. Pisno in ustno vrednotenje ter vrednotenje proceduralnega naravoslovnega znanja študentov. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 69-108, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106613507]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

15. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik), KOVIČ, Miloš, RUTAR, Diana, TANKO, Martina, TORKAR, Gregor. Naravoslovje 6. [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 2 zv. (79; 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-628-8. [COBISS.SI-ID 88389891]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (glavni urednik 2018-, odgovorni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

17. Chemistry education research and practice. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2011-). Ioannina: University of Ioannina; London: Royal Society of Chemistry, 2003-. ISSN 1756-1108. http://www.rsc.org/Education/CERP/index.asp. [COBISS.SI-ID 7991369]

18. International journal of educational methodology. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

19. International journal of physics and chemistry education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2017-). [S. l]: The International Society of Educational Research, 2017-. ISSN 2589-8876. http://www.ijpce.org/index.php/IJPCE. [COBISS.SI-ID 103278595]

20. Journal of research in science, mathematics and technology education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2021-). Alma, MI: [Fez&Oz], 2018-. ISSN 2577-6789. https://www.jrsmte.com/. [COBISS.SI-ID 529831705]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

21. SLAPNIČAR, Miha. Razumevanje kemijske reakcije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov = Chemical reaction comprehension on triple levels of chemical concepts representations : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Slapničar], 2022. XX, 232, XXVI str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7191/. [COBISS.SI-ID 108106755]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

22. STAREŠINIČ, Kristina. Pogledi na naravoslovno raziskovanje pri dvanajstletnikih v Sloveniji = Views on science exploration by 12 year-olds in Slovenia : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Starešinič], 2022. IX, 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7355/. [COBISS.SI-ID 120907523]

23. KLEMEN, Taja. Vpeljava hidrosferskih okoljskih problemov z uporabo sodobnejših učnih pristopov v pouk kemije v osnovni šoli = Introduction of hydrosphere environmental problems using advanced learning approaches in primary school chemistry lessons : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Klemen], 2022. 157 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7108. [COBISS.SI-ID 97955075]

24. HRIBAR, Vesna. Vpliv načinov zapisa nalog izbirnega tipa z enim in več pravilnimi odgovori na uspešnost reševanja nalog iz kemijskih vsebin v osnovni šoli = Effects of the method of noting multiple choice tasks with one or more correct answers on the successful solving of chemistry tasks in primary schools : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Hribar], 2022. vii, 66 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7343/. [COBISS.SI-ID 120117763]

 

Recenzent

26. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

27. Chemistry Education. Research and Practice. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. http://www.uoi.gr/cerp/. [COBISS.SI-ID 1496412]

28. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

29. International journal of physics and chemistry education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2017-). [S. l]: The International Society of Educational Research, 2017-. ISSN 2589-8876. http://www.ijpce.org/index.php/IJPCE. [COBISS.SI-ID 103278595]

30. International journal of science and mathematical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2013-). London; Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1571-0068. [COBISS.SI-ID 512107801]

31. International journal of science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2016-). [Online ed.]. [London]; [Washington]: Routledge, Taylor & Francis, 1999-. ISSN 1464-5289. http://www.tandfonline.com/loi/tsed20. [COBISS.SI-ID 13865736]

32. Journal of chemical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). New York: Division of Chemical Education of the American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. https://pubs.acs.org/journal/jceda8. [COBISS.SI-ID 1459717]

33. Journal of research in science teaching. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley, 1963-. ISSN 0022-4308. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10982736. [COBISS.SI-ID 25786880]

 

 

Tatjana Devjak [17084]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. DEVJAK, Tatjana, LAVRIČ, Natja. Digitalizacija v visokošolskem prostoru = Digitalisation in higher education. V: et al. Znanstvena konferenca Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja = Scientific Conference Law and Management under Digital Business Conditions : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, 11. 1. 2022. Elektronska izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2022. Str. 22-23. ISBN 978-961-94676-5-7. https://www.mlcljubljana.com/zalozba/. [COBISS.SI-ID 95344643]

 

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

2. DEVJAK, Tatjana. Uvod. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 5-11. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106994179]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

3. BOLTEŽAR SMUK, Edita, BREČKO, Daniela, DEVJAK, Tatjana (avtor, urednik), KODRIN, Lidija, LAPUH BELE, Julija, LAVRIČ, Natja, MARINOVIĆ MATOVIĆ, Ivana, MUŽINA, Aleksij, NOVAK, Marko, ROBNIK, Lidija, SCHEICHER, Marjanca, TURK, Boštjan J., VARANELLI, Luigi, WEBER, Nana. Znanstvena konferenca Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja = Scientific Conference Law and Management under Digital Business Conditions : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, 11. 1. 2022. Elektronska izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (55 str.)). ISBN 978-961-94676-5-7. https://www.mlcljubljana.com/zalozba/. [COBISS.SI-ID 88918019]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. LAVRIČ, Natja, DEVJAK, Tatjana. Digitalization in higher education : predavanje v okviru 9th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 2 May 2022, Athens, Greece. [COBISS.SI-ID 107853827]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. DEVJAK, Tatjana (urednik). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (296 str.)), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7174/, DOI: 10.51746/9789617128215. [COBISS.SI-ID 100139779]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. ILC, Nuša. Dejavniki vpliva na strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev : magistrsko delo. Novo mesto: [N. Ilc], 2022. 58 str., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 95751427]

7. ARKO, Melanija. Sodelovanje s starši v času pandemije covid-19 : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Arko], 2022. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7169. [COBISS.SI-ID 105661443]

8. PANGERC, Mateja. Vpliv epidemije covid-19 na izobraževanje zdravstvenih delavcev : magistrsko delo. Novo mesto: [M. Pangerc], 2022. 54 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 110396675]

 

Tjaša Dražnik [53890]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERGROTH, Mari, LLOMPART, Júlia, PEPIOT, Nathalie, VAN DER WORP, Karin, DRAŽNIK, Tjaša, SIERENS, Sven. Identifying space for mainstreaming multilingual pedagogies in European initial teacher education policies. European educational research journal. 2022, vol. 21, issue 5, str. 801–821. ISSN 1474-9041. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14749041211012500, DOI: 10.1177/14749041211012500. [COBISS.SI-ID 62396931]

 

Martina Erjavšek [36949]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ERJAVŠEK, Martina. Home economics literacy of Slovenian primary school children. V: Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education : programme book. Core-to-core Programme Joint Seminar 2022 Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education, 14-17 September 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: [Faculty of Education], 2022. Str. 41. [COBISS.SI-ID 122182147]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. ERJAVŠEK, Martina, ZAMAN, Barbara, LOVŠIN KOZINA, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. MasterChef in prehranske vsebine v naravoslovju. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 52. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123214083]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. BRECELJNIK, Karin. Poznavanje, odnos in uživanje prehranskih dopolnil med študenti = Students' knowledge, attitudes and dietary supplement use : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Breceljnik], 2022. v, 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7392/. [COBISS.SI-ID 123926019]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. TRELEC, Eva. Vključevanje slovenskih tradicionalnih jedi v vrtčevsko prehrano otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Trelec], 2022. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7260. [COBISS.SI-ID 113990659]

 

Vesna Ferk Savec [20448]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana, FERK SAVEC, Vesna. The Students’ Perceptions Using 3DChemMol Molecular Editor for Construction and Editing of Molecular Models. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2022, vol. 69, str. 167-186. ISSN 1318-0207. DOI: 10.17344/acsi.2021.7181. [COBISS.SI-ID 101359107]

2. AVSEC, Stanislav, FERK SAVEC, Vesna. Mapping the relationships between self-directed learning and design thinking in pre-service science and technology teachers. Sustainability. 2022, vol. 14, issue 14, 1 datoteka pdf (28 str.), ilustr., tabele. ISSN 2071-1050. https://mdpi-res.com/d_attachment/sustainability/sustainability-14-08626/article_deploy/sustainability-14-08626.pdf?version=1657798434, DOI: 10.3390/su14148626. [COBISS.SI-ID 115827203]
financer: ARRS, P5-0433, Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (industrijo 4.0)

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. FERK SAVEC, Vesna. Green chemistry education and ESD initiatives. V: Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education : programme book. Core-to-core Programme Joint Seminar 2022 Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education, 14-17 September 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: [Faculty of Education], 2022. Str. 19. [COBISS.SI-ID 122176003]

4. VOŠNJAK, Matej, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, VINKO, Luka, VOGRINC, Janez, FERK SAVEC, Vesna. Inquiry based chemistry activities in the in-formal educational setting for gifted students. V: Chemistry teaching and learning in a global unified world. [Rehovot]: [Weizmann Institute of Science], 2022. Str. 5. https://erez.weizmann.ac.il/pls/htmldb/f?p=101/58///NO/RP/P58_CODE_/_P58_FILE/11828_/_Y. [COBISS.SI-ID 118308355]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana, FERK SAVEC, Vesna. Inovativne možnosti računalniške vizualizacije strukture molekul. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 46. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 122447875]

6. MLINAREC, Katarina, FERK SAVEC, Vesna. Kemijska varnost v naravoslovnem izobraževanju. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 39. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123192579]

7. AVSEC, Stanislav, FERK SAVEC, Vesna. Transformativno soustvarjanje s perspektive procesov samoregulacije in kognicije snovanja. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 9. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 122558211]

8. KLEMEN, Taja, MLINAREC, Katarina, FERK SAVEC, Vesna. Vključevanje samostojnih spletnih učilnic bodočih učiteljev kemije v študijski proces. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 28. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123134211]

9. FERK SAVEC, Vesna, MLINAREC, Katarina. Zelena kemija ob uporabi eksperimentalnega dela. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 38. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123152387]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. FERK SAVEC, Vesna, MLINAREC, Katarina. Inovativna uporaba IKT v kemijskem izobraževanju glede na okvir digitalnih kompetenc za učitelje kemije. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 109-149, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106829571]

11. MLINAREC, Katarina, FERK SAVEC, Vesna. Možnosti didaktične uporabe IKT pri eksperimentalnem delu v izobraževanju prihodnjih učiteljev kemije. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 197-216, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106845187]

12. MLINAREC, Katarina, HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Projektno učno delo pri izobraževanju prihodnjih učiteljev kemije v sodelovanju s šolami. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 217-232, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106856707]

13. MLINAREC, Katarina, FERK SAVEC, Vesna. Projektno učno delo v podporo preseganju kemijskih napačnih razumevanj pri prihodnjih učiteljih kemije. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 233-260, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106868227]

 

1.25 Drugi sestavni deli

14. FERK SAVEC, Vesna. Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja. E-univerzitetnik. jun. 2022, št. 38, 1 str. ISSN 2820-4476. https://www.uni-lj.si/medijsko_sredisce/publikacije/e_univerzitetnik/. [COBISS.SI-ID 114242051]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. KLEMEN, Taja (urednik), MLINAREC, Katarina (urednik), FERK SAVEC, Vesna (urednik). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (66 str.)). https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 122361859]

 

 

Ana Ferlinc [56094]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. FERLINC, Ana. Ocena veščin ravnanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter staršev z gibalno oviranimi otroki. Didakta. mar./apr. 2022, letn. 32, št. 217, str. 63-67, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 105274627]

 

Tjaša Filipčič [17010]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Aleš, CRESPO, Miguel, FILIPČIČ, Tjaša. Practice and match workload of a female tennis player in two annual seasons : a single-case study. International journal of sports science & coaching. 2022, vol. 17, issue , 1 spletni vir (1 datoteka (8 str.)), tabele, graf. prikazi. ISSN 2048-397X. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/17479541221088836, DOI: 10.1177/17479541221088836. [COBISS.SI-ID 106701827]
financer: ARRS, P5-0147, Kineziologija
monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov

 

1.04 Strokovni članek

2. FILIPČIČ, Tjaša, PIRNAT, Mariša. Učenci z gibalno oviranostjo v okviru pohodništva v osnovni šoli. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. mar. 2022, št. 65, str. 34-38, ilustr. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 104340227]

3. FILIPČIČ, Tjaša, KRUŠEC, Klavdija, BATISTA, Diana, ŽGUR, Erna. Gibalne dejavnosti Tera / GIB za razvoj gibalne učinkovitosti mladostnikov s posebnimi potrebami. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jun. 2022, št. 66, str. 50-57, tabele. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 113788419]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. FILIPČIČ, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. GOSTIŠA, Vanessa. Izvajanje plesnih iger in plesa pri učencih s posebnimi potrebami = Performing dance games and dance for pupils with special needs : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Gostiša], 2022. 51 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7358. [COBISS.SI-ID 121069059]

6. BREGAR, Anja. Pomoč in podpora učenki s primanjkljajem na gibalnem področju s pomočjo programa Tera/GIB : študija primera : magistrsko delo = Helping and assisting a pupil with a motor deficit through Tera/GIB : a case study. Ljubljana: [A. Bregar], 2022. 72 str., 55 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7225/. [COBISS.SI-ID 112144643]

7. ČIBEJ, Simon. Prilagojena športna vzgoja za učenca z dolgotrajnimi boleznimi (študija primera) : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Čibej], 2022. 61 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7306. [COBISS.SI-ID 117984259]

8. PLEMENITI, Mojca. Z zdravjem povezan vedenjski slog dijakinj z gibalno oviranostjo = Health-related behavioural styles of female secondary school students with physical disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Plemeniti], 2022. VI, 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7155/. [COBISS.SI-ID 104547843]

 

Črtomir Frelih [16174]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

1. VREZEC, Al, ZDEŠAR, Aleš, ŽAGAR, Anamarija, VELKAVRH, Andrej, BRANCELJ, Anton, PLOŠTAJNER, Barbara, VOLČIČ, Bine, TURK, Boris, MAVRIČ, Borut, FRELIH, Črtomir, KROFEL, Miha (avtor, fotograf), BRUS, Robert, et al., TOME, Davorin (urednik, fotograf), OPALIČKI, Maja (urednik). Neverjetna biodiverziteta Slovenije = Incredible biodiversity of Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2022. 264 str., fotogr. ISBN 978-961-7144-15-4. [COBISS.SI-ID 103299331]

 

2.17 Katalog razstave

2. FRELIH, Črtomir (umetnik), ZLOKARNIK, Mojca (umetnik), et al. Heterogeneous isomorphism : Chengdu - Ljubljana Contemporary Print Exhibition, 26. 4. - 10. 5. 2022 : celebrating 40th Anniversary of Friendly Partnership between Chengdu of China and Ljubljana of Slovenia : celebrating 30th Anniversary of Diplomatic Relations between China and Slovenia. [S.l.]: [s. n.], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)), ilustr. https://book.yunzhan365.com/vphb/lxcs/mobile/index.html. [COBISS.SI-ID 113991939]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. LUPUS, Gloria Ana. Razsežnosti barve v globokem tisku : magistrsko delo. Ljubljana: [G. A. Lupus], 2022. IX, 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7196. [COBISS.SI-ID 108122627]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. MIKŠA, Simona. Linorez in likovna izrazila : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Mikša], 2022. 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7342/. [COBISS.SI-ID 120104707]

5. MLAKAR, Mateja. Povezovanje likovne umetnosti in plesa preko risanja s svetlobo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mlakar], 2022. 56 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7300. [COBISS.SI-ID 117621251]

6. HOCHKRAUT, Vanesa. Prenos slike v grafiko s tehniko vernis-mou. : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Hochkraut], 2022. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7365/. [COBISS.SI-ID 121614595]

 

Mentor - drugo

7. Zaključna razstava študentov 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2021/2022 : Galerija PEF, Ljubljana, 2. 6. 2022. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7223. [COBISS.SI-ID 110402563]

 

Slavko Gaber [11753]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Is it time for a new meritocracy. Theory and research in education. 2022, vol. 20, issue 2, 182–192. ISSN 1741-3192. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14778785221113619, DOI: 10.1177/14778785221113619. [COBISS.SI-ID 118771459]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. GABER, Slavko, KOVAČ ŠEBART, Mojca, BARLE LAKOTA, Andreja. Alojz Pluško (1960-2022) : v spomin. Delo. [Tiskana izd.]. 23. apr. 2022, leto 64, št. 94, str. 10, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 105810179]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. GABER, Slavko (področni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

4. Educar. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2017-). Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma, 1982-. ISSN 2014-8801. http://www.raco.cat/index.php/Educar, http://ddd.uab.es/record/5029?ln=ca, http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=457. [COBISS.SI-ID 523463705]

5. Theory and research in education. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/theory-and-research-in-education/journal201652#editorial-board. [COBISS.SI-ID 974679]

 

 

Vesna Geršak [25996]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna, GIBER, Tina, GERŠAK, Gregor, PAVLIN, Jerneja. Are psychophysiological wearables suitable for comparing pedagogical teaching approaches?. Sensors. Aug.-1 2022, iss. 15, 5704, str. 1-17, ilustr. ISSN 1424-8220. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/15/5704, DOI: 10.3390/s22155704. [COBISS.SI-ID 117731331]

2. GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, PODOBNIK, Uršula, PROSEN, Simona, SICHERL-KAFOL, Barbara, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Pogled učiteljev na pomen integracije umetnosti na različnih področjih delovanja učencev in dijakov = Teachersʼ perspective on the value of art integration into different types of pupil / student activities. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 53, št. 1/2, str. 32-37. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 100845059]

3. JELER, Mateja, KAMNIKAR, Gregor, KOROŠEC, Helena, GERŠAK, Vesna. Učenje z umetniškimi praksami na daljavo - od ekrana v svoje telo, čustva in ustvarjalnost = Distance education with the aid of artistic - the screen, the body, emotions and creativity. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 53, št. 1/2, str. 50-58. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 100848643]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. GERŠAK, Vesna. Pomen umetniške izkušnje v študiju bodočih pedagogov za njihov osebni in poklicni razvoj = The importance of artistic experience in the studies of future educators for their personal and professional development. V: OREL, Mojca (ur.), et al. EDUizziv : mednarodna konferenca : "Aktualni pristopi poučevanja in vrednotenja znanja" : 16.-18. februar 2022 : [zbornik prispevkov]. Elektronska izd. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2022. Str. 605-616, ilustr. ISBN 978-961-95331-8-5. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_EDUizziv_Februar_22.pdf. [COBISS.SI-ID 104142595]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. RUPNIK, Urša, GERŠAK, Vesna. The artistic experience in the studies of future educators as a path to personal and professional development. V: MERTIK, Matej (ur.). The 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, Alma Mater Europaea Annual Conference : It's about people: embracing digital transformation for a sustainable and ethical future : book of abstracts : Maribor, 11-18 March 2022. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 287. ISBN 978-961-6966-94-8. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 111343619]

6. ŠUMAK, Blaž, GERŠAK, Vesna. Dance in kindergarten - an important factor in the psycho-physical development of children. V: MERTIK, Matej (ur.). The 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, Alma Mater Europaea Annual Conference : It's about people: embracing digital transformation for a sustainable and ethical future : book of abstracts : Maribor, 11-18 March 2022. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 288. ISBN 978-961-6966-94-8. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 111356675]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. RUPNIK, Urša, KAMNIKAR, Gregor, GERŠAK, Vesna. Plesati kurikulum : pomeni, potenciali in primeri vključevanja plesne umetnosti v vzgojo in izobraževanje. V: BOROTA, Bogdana (ur.), et al. Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo : zbornik povzetkov zaključne konference projekta SKUM : Koper, 20. maj 2022. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2022. Str. 21. ISBN 978-961-293-150-6. [COBISS.SI-ID 110472707]

 

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

8. BOROTA, Bogdana, GERŠAK, Vesna, ŠTIRN KOREN, Darja, ŠTIRN JANOTA, Petra, ČESNIK, Katarina. Kot uvod. V: BOROTA, Bogdana (ur.), et al. Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo : zbornik povzetkov zaključne konference projekta SKUM : Koper, 20. maj 2022. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2022. Str. 11-12. ISBN 978-961-293-150-6. [COBISS.SI-ID 110468355]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

9. GERŠAK, Vesna, MEŠKO, Nina, KOVAČ VALDÉS, Jana, LONČAR, Saša, KASJAK, Mojca, SVIDERSKI, Igor. Kako se misli gibljejo?. Ljubljana: Radio Študent, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 47 sek)). https://radiostudent.si/kultura/kulturni-offsajd/kako-se-misli-gibljejo. [COBISS.SI-ID 102085635]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. GERŠAK, Vesna. Inclusion of creative movement in the learning process : online vabljeno predavanje studentom I. godine diplomskog dvopredmetnog studija Pedagogije v okviru predmeta Suvremene nastavne startegije, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera, Osijek, 5. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 115779587]

 

3.25 Druga izvedena dela

11. MEŠKO, Nina, GERŠAK, Vesna, LONČAR, Saša. Namig za gib : predstavitev priročnika v teoriji in praksi v okviru Kulturnega bazarja 2021 (tematski sklop Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika), 31. 3. 2022, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 104125443]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. BOROTA, Bogdana (urednik), GERŠAK, Vesna (urednik), ŠTIRN KOREN, Darja (urednik). Prakse izvajanja umetnosti v vzgoji v vrtcih in šolah : projekt SKUM. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF). ISBN 978-961-03-0715-0. [COBISS.SI-ID 118965251]

13. BOROTA, Bogdana (urednik), GERŠAK, Vesna (urednik), ŠTIRN KOREN, Darja (urednik), ŠTIRN JANOTA, Petra (urednik), ČESNIK, Katarina (urednik). Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo : zbornik povzetkov zaključne konference projekta SKUM : Koper, 20. maj 2022. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2022. 93 str. ISBN 978-961-293-150-6. [COBISS.SI-ID 106777347]

14. BOROTA, Bogdana (urednik), GERŠAK, Vesna (urednik), ŠTIRN KOREN, Darja (urednik), ŠTIRN JANOTA, Petra (urednik), ČESNIK, Katarina (urednik). Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo : zbornik povzetkov zaključne konference projekta SKUM : Koper, 20. maj 2022. Brezplačna elektronska izd. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (93 str.)). ISBN 978-961-293-151-3, ISBN 978-961-293-152-0. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-151-3.pdf, DOI: 10.26493/978-961-293-151-3. [COBISS.SI-ID 107001859]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

15. MLAKAR, Mateja. Povezovanje likovne umetnosti in plesa preko risanja s svetlobo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mlakar], 2022. 56 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7300. [COBISS.SI-ID 117621251]

 

Tanja Gregorčič [52501]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GREGORČIČ, Tanja, TORKAR, Gregor. Using the structure-behavior-function model in conjunction with augmented reality helps students understand the complexity of the circulatory system. Advances in physiology education. 2022, vol. 46, issue 3, str. 367-374, ilustr., tabeli. ISSN 1522-1229. https://journals.physiology.org/doi/epdf/10.1152/advan.00015.2022, DOI: 10.1152/advan.00015.2022. [COBISS.SI-ID 115960067]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TORKAR, Gregor, GREGORČIČ, Tanja, DOLENEC, Andreja. Understanding the complexity of the human circulatory system using educational materials with or without augmented reality support. V: ERIDOB 2022 : 13th Conference of European Researchers in Didactics of Biology : 29th August - 2nd September 2022, Nicosia - Cyprus. [Nicosia: Department of Education, University of Cyprus], 2022. Str. 82. https://2022.eridob.org/images/pdfs/abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 122294275]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

3. GREGORČIČ, Tanja. Uporaba obogatene resničnosti pri poučevanju z učbeniki in drugimi učnimi gradivi. [Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (16 str.)). https://kauc.splet.arnes.si/files/2022/05/Predstavitev_KaUc_Gregorcic.pdf. [COBISS.SI-ID 108124419]

 

 

Lara Godec Soršak [25590]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.27 Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon

1. PETRIC, Špela, KRVINA, Domen, GABROVŠEK, Dejan, GODEC SORŠAK, Lara, RACE, Duša, ČERNIVEC, Manca, LEDINEK, Nina, KERN, Boris, MICHELIZZA, Mija, PETRIC, Špela (glavni urednik). Šolski slovar slovenskega jezika 2021. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (337 str.)). Zbirka Rastoči slovarji. ISBN 978-961-05-0629-4. ISSN 2536-2968. https://doi.org/10.3986/9789610506294, DOI: 10.3986/9789610506294. [COBISS.SI-ID 100683011]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. PETRIC, Špela, GODEC SORŠAK, Lara. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček : predavanje v okviru Lingvističnega krožka Filozofske fakultete v Ljubljani, 16. 5. 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 108249347]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Slovenščina v šoli. GODEC SORŠAK, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. KIMOVEC, Ana. Poučevanje slovenskega jezika na prostem v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kimovec], 2022. viii, 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7391/. [COBISS.SI-ID 123893763]

5. RUDOLF, Neža. Preverjanje in ocenjevanje poslušanja z razumevanjem pri slovenščini na razredni stopnji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Rudolf], 2022. 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7295/. [COBISS.SI-ID 116059139]

 

Recenzent

6. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-271-930-2. [COBISS.SI-ID 112696579]

7. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 2 zv. (124; 121 str.), ilustr. ISBN 978-961-292-018-0. [COBISS.SI-ID 87926531]

8. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 4 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-292-081-4. [COBISS.SI-ID 88283651]

9. KAPKO, Dragica, JAN, Simona. Planet Radovednih pet. Slovenščina 4. Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 2 zv. (139; 121 str.), ilustr. ISBN 978-961-292-177-4. [COBISS.SI-ID 104983555]

10. KAPKO, Dragica, JAN, Simona. Planet Radovednih pet. Slovenščina 4. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-292-183-5. [COBISS.SI-ID 104981507]

 

 

Bojan Golli [02579]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOLLI, Bojan, OSMANOVIĆ, H., ŠIRCA, Simon. The ▫$\rm \Lambda$▫ (1405) resonance as a genuine three-quark or molecular state. The european physical journal. A, Hadrons and nuclei. 2022, vol. 58, art. no. 116, 14 str., ilustr. ISSN 1434-6001. DOI: 10.1140/epja/s10050-022-00767-x. [COBISS.SI-ID 113768195]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Blejske delavnice iz fizike. GOLLI, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. http://www-f1.ijs.si/BledPub/. [COBISS.SI-ID 110264320]

3. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. GOLLI, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-2003Ljubljana: DMFA-založništvo, 2004-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Ana Gostinčar-Blagotinšek [12551]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, MCLOUGHLIN, Eilish, LOVATT, James, GRIMES, Paul W., LANGE, Jan de, SOKOLOWSKA, Dagmara. Remote inquiry based learning, methods, assessment and examples. V: GIREP Conference 2022 : Effective Learning in Physics from Contemporary Physics to Remote Settings : 4-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Education: Faculty of Mathematics and Physics, 2022. Str. 64-65. https://indico.cern.ch/event/1092708/book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115747587]

2. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Similarities and differences between inquiry based learning and practitioner inquiry : experiences from ERASMUS+ project 3DIPhE on the case of Cartesian diver. V: GIREP Conference 2022 : Effective Learning in Physics from Contemporary Physics to Remote Settings : 4-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Education: Faculty of Mathematics and Physics, 2022. Str. 82. https://indico.cern.ch/event/1092708/book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115755523]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

3. BAČNIK, Andreja, SLAVIČ, Simona, BAH BERGLEZ, Edita, ERŠTE, Sabina, GOLOB, Nika, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, HAJDINJAK, Melita, HARTMAN, Simona, IVANČIČ, Gašper, KLJAJIĆ, Sabina, MAJER KOVAČIČ, Janja, MOHORIČ, Aleš, MORAVEC, Bernarda, NOVAK, Nina, PAVLIN, Jerneja, REPNIK, Robert, VIČIČ, Tanja, et al. Naravoslovna pismenost : opredelitev in gradniki. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (16 str.)), tabele. Zbirka Na-ma poti. ISBN 978-961-03-0666-5. ISSN 2820-4182. https://www.zrss.si/pdf/Naravoslovna_pismenost_gradniki.pdf. [COBISS.SI-ID 103207939]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-Ljubljana: Modrijan, 1996-2011Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011-. ISSN 1318-9670. http://www.pef.uni-lj.si/naravoslovna_solnica/. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. KOČAR, Nina. Spremljanje vremena in letnih časov v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Kočar], 2022. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7267/. [COBISS.SI-ID 114143747]

 

Polona Gradišek [34958]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. GRADIŠEK, Polona. Relationship between pre-service teachers’ character strengths and the Five Cs of the positive youth development framework. V: Creating a world we want to live in : programme and [abstracts]. [Aalto]: European Network for Positive Psychology, 2022. 1 str. https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?U257005d8-1bd3-4956-871a-98c62ddbc707. [COBISS.SI-ID 115038467]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. POLAK, Alenka, GRADIŠEK, Polona. Positive and negative aspects of university students’ experiencing the COVID-19 pandemic in Slovenia. V: ZANGENEH, Masood (ur.), NOUROOZIFAR, Mona (ur.), CHOU, Priscilla (ur.). Post-secondary education student mental health : a global perspective. Woodbridge: CDS, 2022. Str. 352-377, tabele. ISBN 978-1-7778018-1-6. https://cdspress.ca/wp-content/uploads/2022/08/ch-16-Polak-Gradis%cc%8cek-final-1.pdf. [COBISS.SI-ID 119312387]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. DROBNIČ, Hana. Stališča in izkušnje učiteljev razrednega pouka s sodelovalnim učenjem učencev = Primary school teachers' views and experiences of collaborative student learning : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Drobnič], 2022. 86 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7373/. [COBISS.SI-ID 121923331]

 

Recenzent

4. AVSEC, Andreja, KAVČIČ, Tina, ZAGER KOCJAN, Gaja. Psihologija subjektivnega blagostanja : znanstvena spoznanja o sreči. 1. izd. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 220 str., tabele, graf. prikazi. Razprave FF. ISBN 978-961-7128-48-2. ISSN 2335-3333. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/348. [COBISS.SI-ID 110642947]

 

 

Jera Gregorc [32756]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

1. PUNTAR, Špela. Analiza mnenj vzgojiteljev o pomenu izvajanja različnih športnih zvrsti v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Puntar], 2022. 65 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7311. [COBISS.SI-ID 118313987]

2. FRELIH, Katja. Analiza učinkov vadbe na razvoj ravnotežja v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Frelih], 2022. 35 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7208/. [COBISS.SI-ID 109773059]

3. JEVNIKAR, Anja. Gibalni program za razvoj moči v prvem starostnem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Jevnikar], 2022. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7224/. [COBISS.SI-ID 112148483]

4. PEŠIĆ, Nikola. Osnove tee balla za razvijanje gibalnih sposobnosti otrok v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Pešić], 2022. 24 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7128/. [COBISS.SI-ID 101031171]

5. LOVŠIN, Laura. Pomen gibalnih dejavnosti pri razvoju ravnotežja predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Lovšin], 2022. 38 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7116/. [COBISS.SI-ID 99571971]

6. ZAJC, Tjaša. Pomen metode igre pri usvajanju finomotoričnih gibanj : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Zajc], 2022. 41 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7257. [COBISS.SI-ID 113955331]

 

Anja Gruden [52328]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VEC, Tomaž, GRUDEN, Anja. Duševne stiske študentk in študentov med pandemijo = Mental distress in students during the pandemic. Socialna pedagogika. dec. 2022, letn. 26, št. 1/2, str. 97-125, tabele. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 120574467]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. GRUDEN, Anja. Namesto težavnih skupin – inovativni pristopi skupinskega dela v visokošolskem prostoru : spodbujanje inovativnosti s pomočjo skupinskega dela in omogočanje skupinskega dela z inovativnostjo. V: ZORC-MAVER, Darja (ur.), LESKOŠEK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Različnost v visokošolskem prostoru. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 131-150. ISBN 978-961-7128-22-2. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP-Razlicnost_v_visokosolskem_prostoru.pdf. [COBISS.SI-ID 104736771]

 

Irena Hergan [18742]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. HERGAN, Irena, KERIN, Mihaela. Učenje o/v prostoru in za prostor = Learning about/in space and for space. V: Konferenca razredni pouk : soustvarjamo razredni pouk : RP 2022 : 15.-16. marec 2022, spletna konferenca. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. https://rp2022.zrss.si/program-2-dan/ucenje-o-v-prostoru-in-za-prostor/. [COBISS.SI-ID 101849091]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. HERGAN, Irena, KERIN, Mihaela, STOJILKOVIĆ, Borut, KUNAVER, Vojko, NUČIČ, Mojca, ŠTEH, Urška, VOUK, Andreja (urednik). Družboslovje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) : učni načrt. 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (22 str.)), tabele. ISBN 978-961-03-0656-6. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/druzboslovje_v_drugem_vio_4_6_r.pdf. [COBISS.SI-ID 99305731]

3. HERGAN, Irena, ŠIPUŠ, Klavdija, STOJILKOVIĆ, Borut, KUNAVER, Vojko, KERIN, Mihaela, NUČIČ, Mojca, ŠTEH, Urška, VOUK, Andreja (urednik). Družboslovje v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) : učni načrt. 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (35 str.)), tabele. ISBN 978-961-03-0657-3. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/druzboslovje_v_tretjem_vio_7_9_r.pdf. [COBISS.SI-ID 99308547]

4. TORKAR, Gregor, HERGAN, Irena, ŠKULJ, Brigita, LEKŠE, Vlasta, NOVAK, Nina, MRŠNIK, Sandra, KERIN, Mihaela, VOUK, Andreja (urednik). Spoznavanje okolja : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) : učni načrt. 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (54 str.)), tabele. ISBN 978-961-03-0654-2. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/spoznavanje_okolja_1_3_r.pdf. [COBISS.SI-ID 99237891]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. HARI, Tajda. Mnenja in stališča učiteljev razrednega pouka o uporabi šolskega vrta pri poučevanju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Hari], 2022. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7142/. [COBISS.SI-ID 102836483]

6. ŽUNA, Manca. Pogledi staršev na prosti čas otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju = Parents' views on the children's free time in the primary first cycle : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žuna], 2022. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7195/. [COBISS.SI-ID 108269315]

7. VUGA SELJAK, Alenka. Prostorske predstave četrtošolcev ob uporabi zemljevida šolske okolice = Fourth graders' spatial perceptions using a school surroundings map : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vuga Seljak], 2022. 74 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7144/. [COBISS.SI-ID 103018499]

8. ŠUŠTARŠIČ, Petra. Prostorske predstave ljubljanskih učencev razredne stopnje o Ljubljani : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Šuštaršič], 2022. xi, 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7320/. [COBISS.SI-ID 118850819]

9. KOCIJANČIČ, Andreja. Spoznavanje preteklosti z učenci 1. razreda ob tvegani igri = Learning about the past with grade 1 pupils at risk play : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kocijančič], 2022. 57, [13] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7258. [COBISS.SI-ID 113958659]

10. ČURILA, Monika. Tematska učna pot Polhov doživljajski park za učence drugega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Čurila], 2022. [8] f., 78 str., [26] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7319/. [COBISS.SI-ID 118845187]

 

Recenzent

11. JOVIĆEVIĆ, Vanja. Spoznavanje okolja 3. Samostojni delovni zvezek za tretji razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6423-4. [COBISS.SI-ID 104735235]

 

Tatjana Hodnik [17009]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez, HODNIK, Tatjana. Poučevanje kot diskurz vednosti in utemeljeno verovanje v znanje. Sodobna pedagogika. mar. 2022, letn. 73, št. 1, str. 30-56. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 104149763]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. HODNIK, Tatjana, KREK, Janez. Beyond dichotomies in mathematics teaching. V: KOLAR-BEGOVIĆ, Zdenka (ur.), KOLAR-ŠUPER, Ružica (ur.), KATALENIĆ, Ana (ur.). Advances in research on teaching mathematics = Napredak u istraživanju nastave matematike : monograph. Zagreb: Element; Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education and Department of Mathematics, 2022. Str. 40-54, ilustr. ISBN 978-953-197-661-9. http://www.mathos.unios.hr/images/uploads/967.pdf. [COBISS.SI-ID 114923011]

3. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Možnosti vpeljevanja Fermijevih problemov v poučevanje pri razvijanju matematične pismenosti. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 33-68, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106652163]

 

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

4. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Problem solving and problem posing = from conceptualisation to implementation in the mathematics classroom. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2022, vol. 12, no. 1, str. 7-12. ISSN 1855-9719. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/1418/569, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7159/, DOI: 10.26529/cepsj.1418. [COBISS.SI-ID 103128323]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

5. KAVKLER, Marija, HODNIK, Tatjana. Strokovno didaktične usmeritve za poučevanje matematike v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (III, 93 str.)). ISBN 978-961-253-216-1. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7329/. [COBISS.SI-ID 116121603]

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. HODNIK, Tatjana, KAVKLER, Marija, FARIČ, Robert, KUČER-DIMNIK, Mojca, MAČEK, Tina, JERKO, Apolonija, VRŠIČ, Vesna, VOUK, Andreja (urednik). Matematika : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) : učni načrt. 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (95 str.)), tabele. ISBN 978-961-03-0658-0. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/matematika_1_9_r.pdf. [COBISS.SI-ID 99312643]

7. HODNIK, Tatjana, KNEZ, Simona, VRECL, Tanja. Mlinček 2. Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2022. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-7121-37-7. [COBISS.SI-ID 93374211]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. HODNIK, Tatjana. Representations in mathematics ; Problem solving in mathematics ; Mathematical concepts and their relation to problev solving : predavanja v okviru Erasmus Teaching Staff Mobility (STA), Polytechnic Institute of Porto, Portugal, 16 - 23. 5. 2022 (12 ur). [COBISS.SI-ID 110440963]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia. HODNIK, Tatjana (član uredniškega odbora 2020-). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012-. ISSN 2450-341X. http://www.up.krakow.pl/mat/annal-dyd. [COBISS.SI-ID 39143171]

10. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. HODNIK, Tatjana (gostujoči urednik 2022, član uredniškega odbora 2020-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

11. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje : [CJE]. HODNIK, Tatjana (član uredniškega odbora 2020-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://cje2.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE, https://hrcak.srce.hr/cje?lang=hr. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. VRHOVEC, Sara. Pomen utrjevanja in vloga didaktičnih iger za učenčevo avtomatizacijo poštevanke : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Vrhovec], 2022. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7138/. [COBISS.SI-ID 102783235]

13. JUG, Neža. Učiteljeva uporaba učnih metod in oblik pri poučevanju matematike v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jug], 2022. VIII, 68 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7238. [COBISS.SI-ID 112632579]

14. GORŠE, Larisa. Vsebinska analiza matematičnih tekmovanj v zadnjem triletju osnovne šole = Content analysis of mathematics competitions in the last three years of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Gorše], 2022. VII, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7338/. [COBISS.SI-ID 119874307]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

15. AVBELJ, Nika. Pomen štetja za razumevanje računskih operacij pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Avbelj], 2022. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7232. [COBISS.SI-ID 112299011]

 

Recenzent

16. JANEŽIČ, Lana (avtor, ilustrator), LUMPERT, Neža, PAULIČ, Klara, RUDOLF, Neža, MANFREDA KOLAR, Vida (urednik), PODOBNIK, Uršula (urednik). 70 češenj : matematična slikanica. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-253-292-5. https://online.fliphtml5.com/fvba/qobo/#p=1, https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/189/434/443-1. [COBISS.SI-ID 107366403]

17. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2022. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 90565635]

 

 

Eva Horvat [29018]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. ZORE, Tjaša. Origami geometrija : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zore], 2022. 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 109971715]

 

Recenzent

2. PEPERKO, Aljoša, GABROVŠEK, Boštjan. Funkcije več spremenljivk in osnove vektorske analize. 1. elektronska izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (III, 106 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6980-87-6. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134764. [COBISS.SI-ID 97630467]

 

Špela Hrast [38866]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. MLINAREC, Katarina, HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Projektno učno delo pri izobraževanju prihodnjih učiteljev kemije v sodelovanju s šolami. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 217-232, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106856707]

 

 

Janez Jamšek [18583]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. URANKAR, Bernarda, JAMŠEK, Janez. Insights into engineering education teaching practice in Slovenian primary schools during the covid-19 pandemic : distance learning model = Vpogled v pedagoško prakso tehniškega izobraževanja v slovenskih osnovnih šolah med pandemijo covida-19 : model učenja na daljavo. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2022, vol. 12, no. , 1 datoteka pdf (32 str.), tabele. ISSN 2232-2647. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/1153/567, DOI: 10.26529/cepsj.1153. [COBISS.SI-ID 105571075]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

2. RUPNIK VEC, Tanja, SUBAN, Mojca, STOPAR, Nik, KRAJŠEK, Saša, PLANINŠEK, Zdenka, STARČIČ, Tadej, OVČAR, Andreja, MRKELA, Vesna, JAMŠEK, Janez, RUPNIK VEC, Tanja (urednik), SUBAN, Mojca (urednik). Miselni procesi in veščine kritičnega mišljenja. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (4 str.)), tabele. Zbirka Na-ma poti. ISBN 978-961-03-0669-6. ISSN 2820-4182. https://www.zrss.si/pdf/Kriticno_mislenje.pdf. [COBISS.SI-ID 103209731]

 

 

Karmen Javornik [52503]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JAVORNIK, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena, PODLESEK, Anja. Identifying the skills and functioning of university students with dyslexia in Slovenia. V: Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education : programme book. Core-to-core Programme Joint Seminar 2022 Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education, 14-17 September 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: [Faculty of Education], 2022. Str. 35. [COBISS.SI-ID 122181891]

 

 

Sonja Jejčič [35839]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIERLA, M., JEJČIČ, Sonja, et al. Prominence eruption observed in He II 304 Å up to >6 ▫$R_{\odot}$▫ by EUI/FSI aboard Solar Orbiter. Astronomy & astrophysics. Jun 2022, vol. 662, art. no. l5, 11 str., ilustr. ISSN 1432-0746. https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2022/06/aa44020-22/aa44020-22.html, DOI: 10.1051/0004-6361/202244020. [COBISS.SI-ID 115375619]

2. JEJČIČ, Sonja, HEINZEL, Petr, SCHMIEDER, Brigitte, GUNÁR, Stanislav, MEIN, Pierre, MEIN, Nicole, RUAN, Guiping. Non-LTE inversion of prominence spectroscopic observations in H▫$\alpha$▫ and Mg II h▫$\&$▫k lines. The Astrophysical journal. Jun 2022, vol. 932, art. no. 3, 12 str., ilustr. ISSN 1538-4357. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac6bf5, DOI: 10.3847/1538-4357/ac6bf5. [COBISS.SI-ID 115353091]

 

Nika Jenko [32973]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

1. KEJŽAR, Anamarija, JENKO, Nika, NAHTIGAL, Simona, PUZIN, Ajda, TOMŠE, Nika, PREDOVNIK, Veronika, KESEROVIĆ, Marija, LAVRIH, Lana, BILIČIČ, Brina, VONČINA, Mateja. Vsak dan znova : [knjiga o demenci]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2022. 1 CD (392 min), stereo. [COBISS.SI-ID 103360259]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. BENEDEJČIČ, Doroteja. Vključevanje dejavnosti spodbujanja učencev z učnimi težavami na področjih samozagovorništva v program počitniškega tabora = Teaching self-advocacy skills to children with learning difficulties as part of the summer camp : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Benedejčič], 2022. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7181. [COBISS.SI-ID 107190531]

 

Anja Jerčič Jakob [39775]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). 18. Novomeški likovni dnevi : Dolenjski muzej Novo mesto, Jakčev dom : kolonija, 9. - 14. 5. 2022, razstava, 1. 7. - 22. 10. 2022. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2022. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 115521795]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

2. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Plevel. Celje: Galerija Kvartirna hiša, 2022. 1 zloženka (4 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 105861635]

3. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Poljske ostaline = Field residues : 2020-2021. Rijeka: Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Galerija APURI, 2022. 1 zloženka (6 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 105846531]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

4. JERČIČ JAKOB, Anja (intervjuvanec). Razstava Anje Jerčič Jakob v Galeriji Equrna : oddaja Kultura, 1. program TV Slovenija, 27. 1. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174843240?s=tv. [COBISS.SI-ID 98240003]

 

3.12 Razstava

5. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), et al. 18. Novomeški likovni dnevi : skupinska razstava, Dolenjski muzej Novo mesto, Jakčev dom, 1. 7. - 22. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 115530499]

6. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Ilustracije : samostojna prodajna razstava, UGM Šop Maribor, 10. 2. – 8. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 98264835]

7. JERČIČ JAKOB, Anja. Izbor slik iz let 2018 do 2022 : razstava, Galerija Equrna, Ljubljana, 25. 1. - 24. 2. 2022. [COBISS.SI-ID 98182403]

8. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), ZLOKARNIK, Mojca (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), et al. Krajina/''Krajina'' : skupinska razstava, Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 21. 6. - 11.7. 2022. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7233. [COBISS.SI-ID 113680643]

9. JERČIČ JAKOB, Anja, et al. Nove pridobitve 2010–2022 : skupinska razstava, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 14. 4. - 19. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 105277699]

10. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Plevel : javno vodstvo po razstavi, Galerija Kvartirna hiša, Celje, 27. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 110553091]

11. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Plevel : razstava, Galerija Kvartirna hiša, Celje, 22. 4. - 31. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 105863171]

12. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), et al. Poljske ostaline = Field residues : 2020-2021 : razstava, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Galerija APURI, 30. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 105276675]

13. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), et al. Skupinska slikarska razstava : 58. slikarska kolonija Izlake - Zagorje, KCDD - Galerija MEDIJA - Delavski dom Zagorje, 4. 2. -4. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 98260227]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. JERČIČ JAKOB, Anja. Artist talk – about my art practise : predavanje v okviru predmeta Grafika B v akademskem letu 2021/2022, Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska, 30. 3 2022. [COBISS.SI-ID 118570499]

15. JERČIČ JAKOB, Anja. Pigment sitarjevec v grafični tehnologiji in praksi : predavanja in raziskovanje v okviru predmeta Grafika B v akademskem letu 2021/2022, Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, 28. 2. 2022 - 10. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 118446851]

16. JERČIČ JAKOB, Anja. Pigmet sitarjevec v slikarski in grafični tehnologiji in praksi : predavanje v okviru predmeta Grafika B v akademskem letu 2021/2022, Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska, 20. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 118568707]

 

3.25 Druga izvedena dela

17. JERČIČ JAKOB, Anja. Izbor slik iz let 2018 do 2022 : javno vodstvo po razstavi, Ljubljana, Galerija Equrna, 8. feb. 2022. [COBISS.SI-ID 98188803]

18. JERČIČ JAKOB, Anja. Krhko ravnovesje : slikarska razstava : javno vodstvo po razstavi, Ljubljana, MGLC Švicarija, 8. feb. 2022. [COBISS.SI-ID 98188291]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

19. GROBELŠEK, Zala. Motiv krajine kot osnova za reševanje slikarskih problemov kontrasta barvne kvalitete, barvne skladnosti in kolorističnega slikanja = Landscape motif as a basis for solving painting problems of contrast, colour quality, colour consistency and colouristic painting : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Grobelšek], 2022. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7277/. [COBISS.SI-ID 114656259]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

20. ČEPIČ, Vita. Med figurativnim in abstraktnim v sliki : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Čepič], 2022. 48 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7348/. [COBISS.SI-ID 120797955]

21. ROGELJ, Jerca. Spoznavanje prostorskih ključev preko slikanja po opazovanju na prostem : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Rogelj], 2022. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7327. [COBISS.SI-ID 119000323]

22. FIDERŠEK, Kristina. Vidne in tipne slike : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Fideršek], 2022. 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7298. [COBISS.SI-ID 116155907]

 

Mentor - drugo

23. ČUŠIN, Matija Jošt (umetnik), et al. Kuli : razstava študentov likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Mala galerija Banke Slovenije, 21. 4. - 17. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 105853955]

24. Voščenke iz pigmenta sitarjevec : razstava študentk drugega letnika Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Mitnica, Ljubljana, 22. 6. 2022. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7234. [COBISS.SI-ID 118449411]

 

Janez Jerman [12306]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKUBIC, Darija, TKALEC, Anja, JERMAN, Janez. Pragmatic language skills in storytelling of five-year- old children with autism spectrum disorder and five- year-old children with typical development = Pragmatične jezične vještine pripovijedanja kod petogodišnjaka s poremećajem iz autističnoga spektra i petogodišnjaka urednoga razvoja. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. [Online ed.]. 2022, vol. 24, no. 1, str. 235-270, tabele. ISSN 1848-5197. https://cje2.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/issue/view/85, DOI: 10.15516/cje.v24i1.4173. [COBISS.SI-ID 112191747]

2. ŽGUR, Erna, JERMAN, Janez. Prepoznava vloge gibanja in športa v času študija na daljavo. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 2, str. 51-65, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 113283587]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. SUHOVERŠNIK, Tea. Anksioznost in njeni dejavniki tveganja pri osnovnošolcih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja z vidika staršev = Anxiety and its risk factors in primary school children with learning deficits from the parentsʹ perspective : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Suhoveršnik], 2022. XIII, 129 str., [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7244/. [COBISS.SI-ID 113267715]

4. CELARC, Urška. Izzivi odraščanja pri mladostnikih z Aspergerjevim sindromom = Adolescence challenges in teenagers with Asperger's syndrome : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Celarc], 2022. 56 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7203. [COBISS.SI-ID 109639683]

5. MASLO PLEČNIK, Nina. Obravnava oseb z motnjami avtističnega spektra v sodobnih medijih = Addressing people with autism spectrum disorders in the contemporary media : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Maslo Plečnik], 2022. 58 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7207/. [COBISS.SI-ID 109758723]

6. VOGRINEC, Nives. Vpliv kognitivnega treninga na kognitivno funkcioniranje odrasle osebe po nezgodni poškodbi glave v postakutnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Vogrinec], 2022. 133 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7352/. [COBISS.SI-ID 120827907]

7. FRIDRIH, Ines. Vpliv tehnik sproščanja na delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga = Influence of relaxation techniques on the work of the special and rehabilitation teacher : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Fridrih], 2022. 101 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7370/. [COBISS.SI-ID 121692163]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. PETRIČ, Nina. Veljavnost in zanesljivost slovenskega prevoda vprašalnika o motnjah požiranja pri bolnikih z rakom glave in vratu = Validity and reliability of the Slovenian translation of the questionnaire on swallowing disorders in head and neck cancer patients : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Petrič], 2022. VIII, 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7197. [COBISS.SI-ID 109034499]

 

 

Mojca Juriševič [15380]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LICUL, Nina, JURIŠEVIČ, Mojca. The perception of creative classroom climate inelementary school students : comparison between regular and enriched visual art classes. High ability studies. Online ed. 2022, vol. 33, issue 1, str. 45-63, tabele, graf. prikazi. ISSN 1469-834X. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13598139.2020.1855124?needAccess=true, DOI: 10.1080/13598139.2020.1855124. [COBISS.SI-ID 41733123]

2. PODLOGAR, Neža, JURIŠEVIČ, Mojca. A comparative study of university students’ responses in the first and second COVID-19 pandemic waves = Teachersʼ attitudes towards evidence-based teaching : a comparative analysis between prospective teachers and expert teachers in primary education : Primerjalna študija odzivov študentov v prvem in drugem valu pandemije COVID-19. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2022, 31, str. 472–481, tabele, graf. prikaza. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/educ22_Podlogar_Jurisevic.pdf, DOI: 10.20419/2022.31.555. [COBISS.SI-ID 121940227]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. JURIŠEVIČ, Mojca. Quo vadis, motivation? Motivation to learn in times of covid-19 pandemic. V: JERKOVIĆ, Ivan (ur.). Psihologija između profesije i nauke : knjiga rezimea ; [urednik Ivan Jerković]. Beograd: Društvo psihologa Srbije, 2022. Str. 7. ISBN 978-86-89377-51-4. http://dps.org.rs/images/Kongres_psihologa_2022_-_Knjiga_rezimea_2022-08-13.pdf. [COBISS.SI-ID 119250435]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLESEK, Anja, PODLOGAR, Neža. Gifted and non-gifted students during the COVID-19 pandemic in Slovenian upper secondary schools. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 76 (18). Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 114228995]

5. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLOGAR, Neža, ŠIMON, Jana, ALTARAS DIMITRIJEVIĆ, Ana, JOLIĆ MARJANOVIĆ, Zorana, PODLESEK, Anja. The impact of educational changes due to the COVID-19 pandemic on the academic life of gifted secondary school students in Croatia, Serbia and Slovenia. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 154 (96). Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115611907]

6. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca, PEČJAK, Sonja. Parenting styles and involvement as predictors of self-regulated learning in primary school students. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 327. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115620867]

7. SCHAD, Elinor, JURIŠEVIČ, Mojca, CAZAN, Ana-Maria, PETRULYTE, Ala, ROSLUND, Selma, REIMER, Sofia. School psychologists’ assessment of the use of psychological knowledge in schools : development of the use of psychological constructs in schools. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 80. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115600899]

8. CAZAN, Ana-Maria, SCHAD, Elinor, JURIŠEVIČ, Mojca, PETRULYTE, Ala, PERUCCHINI, Paola, HENTER, Ramona, PODLOGAR, Neža. Teachers’ attitudes towards psychological knowledge use in teaching : a cross-cultural perspective. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 80. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115603971]

9. GLASER-ZIKUDA, Michaela, POSSE, Lisa, HOFMANN, Florian, GILAR-CORBI, Raquel, KODRIČ, Borut, LAZAROVÁ, Bohumíra, MEŠKO, Maja, PODLOGAR, Neža, POL, Milan, POZO-RICO, Teresa, TRNAVČEVIČ, Anita, JURIŠEVIČ, Mojca. Learning opportunities in practical phases in pre-service teacher education – first results of a survey at five European universities. V: Abstract book TEPE Conference on enhancing the value of teacher education research : implications for policy and practice : TEPE 2022 Conference : 11th-13th April 2022 : University of Graz. Graz: Institute of Education Research and Teacher Education, 2022. Str. 72. https://static.uni-graz.at/fileadmin/veranstaltungen/teacheredu-policy-europe2022/Programm/TEPE_2022_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 106313219]

10. HINCH, Leeanne, O'REILLY, Colm, JURIŠEVIČ, Mojca, PODLOGAR, Neža, TSOULFA, Georgia, SAMARAS, Haido. Evaluating EGIFT as a tool for informing parents about gifted education and their child’s needs. V: Empowering every talent together : creative ways to enable personal growth : book of abstracts. Hague: ECHA, 2022. Str. 181-182. https://echa2022.org/wp-content/uploads/2022/08/Abstract-Book-ECHA-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 120696579]

11. OSOJNIK, Gaja, KOC PERBIL, Maša, PREZELJ, Tjaša, PODLESEK, Anja, JURIŠEVIČ, Mojca. Doživljanje epidemije covida-19 pri učno nadarjenih učencih : Ali zaradi njihove nadarjenosti precenjujemo njihovo odpornost na stres?. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti : zbornik povzetkov : 7. znanstvena konferenca, Ljubljana, 21. in 22. september 2022. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Str. 37-38. ISBN 978-961-270-381-3. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2022/09/zbornik_2022_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 123567619]

12. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLOGAR, Neža, VOGRINC, Janez. Šolski svetovalni delavci med izobraževanjem na daljavo : psihosocialni učinki in dobre prakse. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti : zbornik povzetkov : 7. znanstvena konferenca, Ljubljana, 21. in 22. september 2022. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Str. 71-72. ISBN 978-961-270-381-3. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2022/09/zbornik_2022_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 123541763]

13. JURIŠEVIČ, Mojca. Psihosocialne razlike med nadarjenimi mladostniki in njihovimi vrstniki = Psychosocial differences among gifted and non-gifted adolescents. V: GOJKOV, Grozdanka (ur.), PRTLJAGA, Snežana (ur.). Zbornik rezimea sa Međunarodnog naučnog skupa "Afektivne dimenzije ličnosti i ostvarenje darovitosti", Vršac, 1. 7. 2022. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2022. Str. 44-45. Biblioteka Zbornik rezimea, 28. ISBN 978-86-7372-298-6. http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-rezimea-28.pdf. [COBISS.SI-ID 114204675]

 

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

14. JURIŠEVIČ, Mojca. Preface. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 61. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 114218755]

 

1.22 Intervju

15. VRTOVEC, Marko (intervjuvanec), JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). Psihologija kot središčna znanost : priložnosti in odgovornosti : 17. evropski kongres psihologije. Delo. [Tiskana izd.]. letn. 63, št. 53, str. 14, avtorj. sl. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 113379331]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

16. JURIŠEVIČ, Mojca. How did COVID-19 pandemic affect gifted students? Empirical findings and implications from Slovenia : predavanje na 2nd International thematic Conference on talent development, 22nd April 2022, Varaždin, Croatia. [COBISS.SI-ID 109296643]

 

3.25 Druga izvedena dela

17. JURIŠEVIČ, Mojca. Otroci z visokimi učnimi potenciali v vrtcu : Znanstveno in umetniško popoldne Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete,16. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 101257219]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

18. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Str. [59]-447. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 113772547]

19. European journal of psychology open. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2019-). Bern: Hogrefe AG, 2021-. ISSN 2673-8627. https://econtent.hogrefe.com/journal/epo. [COBISS.SI-ID 71164931]

20. Gifted and talented international. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2019-). [Williamsburg, VA]: [World Council for Gifted and Talented Children], [1994]-. ISSN 2470-9565. https://www.tandfonline.com/toc/ugti20/current, http://www.tandfonline.com/ugti. [COBISS.SI-ID 16164099]

21. Norma : obrazovanje učitelja juče, danas, sutra. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2017-). Sombor: Učiteljski fakultet, 1990-. ISSN 0353-7129. [COBISS.SI-ID 14579970]

22. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. JURIŠEVIČ, Mojca (gostujoči urednik 2022, član uredniškega sveta 2013-2022). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 271603200]

23. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik), PODLESEK, Anja (urednik). Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : programme book. [Ljubljana]: Slovenian Psychologists' Association, 2022. 135 str. [COBISS.SI-ID 122398723]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

24. ŽAGAR, Urša. Implicitna pojmovanja inteligentnosti in osebnosti pri učencih 5. in 6. razreda osnovne šole v povezavi z učno uspešnostjo = Implicit conceptions of intelligence and personality of the 5th graders and 6th graders in relation to academic achievements : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Žagar], 2022. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7165/. [COBISS.SI-ID 105469443]

25. KALIN, Anja. Uravnavanje čustev med učenjem = Emotion regulation during learning : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kalin], 2022. 79 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7240. [COBISS.SI-ID 113010691]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

26. GEOHELI, Nika. Prepoznavanje nadarjenih otrok v vrtcu : diplomsko delo. Žalec: [N. Geoheli], 2022. 66 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7316. [COBISS.SI-ID 118496003]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

27. ŽERAK, Urška. Vzgojni stili staršev in stili vodenja učiteljev v odnosu do samoregulacijskega učenja pri učencih osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Žerak], 2022. XVI, 194 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 121842179]

 

Marija Kavkler [11939]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. KAVKLER, Marija. Pomen nacionalnega preverjanja znanja v obdobju COVIDA-19. Bilten Bravo. jan. 2022, letn. 18, št. 35, str. 6-15. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 99782403]

 

1.05 Poljudni članek

2. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija. Okrepiti uveljavljene oblike, ne izumljati novih. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 16. jul. 2022, letn. 64, št. 163, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 115678723]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo od julija do decembra 2021?. Bilten Bravo. jan. 2022, letn. 18, št. 35, str. 2-5. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 99780099]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

4. KAVKLER, Marija, HODNIK, Tatjana. Strokovno didaktične usmeritve za poučevanje matematike v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (III, 93 str.)). ISBN 978-961-253-216-1. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7329/. [COBISS.SI-ID 116121603]

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. HODNIK, Tatjana, KAVKLER, Marija, FARIČ, Robert, KUČER-DIMNIK, Mojca, MAČEK, Tina, JERKO, Apolonija, VRŠIČ, Vesna, VOUK, Andreja (urednik). Matematika : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) : učni načrt. 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (95 str.)), tabele. ISBN 978-961-03-0658-0. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/matematika_1_9_r.pdf. [COBISS.SI-ID 99312643]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Bilten Bravo. KAVKLER, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

7. Specifične učne težave in izzivi današnjega časa : zbornik prispevkov : 6. mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah : Ljubljana, 30. september - 1. oktober 2022. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2022. ISBN 978-961-94976-3-0. [COBISS.SI-ID 122889987]

Metoda Kemperl [16424]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEMPERL, Metoda. Zoisova palača v Ljubljani : še enkrat o portalih glavne fasade = Zois Mansion in Ljubljana. A fresh look at the portals on the main façade. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 70, št. 1, str. 91-104, ilustr. ISSN 0023-4923. https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/3995/4381. [COBISS.SI-ID 99587075]

 

1.04 Strokovni članek

2. KEMPERL, Metoda. Družina Gossleth in Vila De Seppi. SLO : časi, kraji, ljudje. maj 2022, št. 34, str. 50-55, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 120791299]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KEMPERL, Metoda. Connection between Slovenian primary school and public art museums. V: Programme. [London]: [UCL, Institute of Education], 2022. 1 str. https://submit.iafor.org/submission/submission63675/. [COBISS.SI-ID 118720003]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

4. KEMPERL, Metoda, MERLJAK, Ivan. Romarska kultura na Slovenskem : spokorna, zahvalna in priprošna romanja : Radio Slovenija, Tretji program (ARS), 22. 2. 2022. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (48 min, 17 sek)). https://ars.rtvslo.si/2022/02/kdo-smo-116/. [COBISS.SI-ID 98763267]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Artpaths. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

6. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. PEŠIČ, Monika. Odnos učencev likovnega tečaja do sodobne umetnosti = Art course students' attitude towards contemporary art : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pešič], 2022. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7301. [COBISS.SI-ID 117730051]

 

Darja Kerec [22605]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. REPE, Božo (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), FIKFAK, Alenka (avtor razstave), GAŠPERIČ, Primož (avtor razstave), GROM, Janez Peter (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Rapalska granica: četvrt stoljeća postojanja i stoljeće baštine i sjećanja : razstava na History Fest-u v Sarajevu, Holiday Inn, od 8. do 12. jun. 2022. [COBISS.SI-ID 112163587]

2. REPE, Božo (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), FIKFAK, Alenka (avtor razstave), GAŠPERIČ, Primož (avtor razstave), GROM, Janez Peter (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine ter spomina = The Rapallo border: a quarter of a century of existence and a century of heritage and memory : razstava na 9. Festivalu povijesti Kliofest, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, od 17. do 20. svi. 2022. [COBISS.SI-ID 110426115]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. KEREC, Darja. Habsburška monarhija i slovenski nacionalni pokret u predožujskom razdoblju (prosvjetiteljstvo) : predavanje za studente drugog preddiplomskog studija, Filozofski fakultet, Zagreb, 13. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 112683267]

4. KEREC, Darja. Habsburška Monarhija u 19. stoljeću : Slovenci i Ilirske provincije : predavanje za studente drugog preddiplomskog studija, Filozofski fakultet, Zagreb, 20. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 112685059]

5. KEREC, Darja. Ilirizam i identitet prije Ožujske revolucije : predavanje za studente drugog preddiplomskog studija, Filozofski fakultet, Zagreb, 7. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 112694531]

6. KEREC, Darja. Revolucija 1848 u Sloveniji : predavanje za studente drugog preddiplomskog studija, Filozofski fakultet, Zagreb, 4. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 112696067]

7. KEREC, Darja. Svjetska i europska povijest 19. stoljeća : [predavanja in raziskovanje] za studente drugog preddiplomskog studija, Filozofski fakultet, Zagreb, 21. 3. 2022 - 30. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 112676611]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. STARC, Kristina. Šolstvo v Dobrepolju med obema vojnama = Education in Dobrepolje between the two wars : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Starc], 2022. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7296/. [COBISS.SI-ID 116056067]

 

 

Mija Marija Klemenčič Rozman [25474]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, AMON PODOBNIKAR, Nina, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Spremembe socialnih opor študentk in študentov v obdobju epidemije in njihova povezanost z duševnimi stiskami = Changes in students' social support during the epidemic and their connection with mental distress. Socialna pedagogika. dec. 2022, letn. 26, št. 1/2, str. 47-73, tabele. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 120540419]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, LEP, Žan. Uvodnik : Spremembe študentskega življenja v obdobju epidemije covida-19 = Editorial : Changes in student life during the covid-19 epidemic. Socialna pedagogika. dec. 2022, letn. 26, št. 1/2, str. 1-13. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 120382723]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KREFT, Ivana, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, MEŠL, Nina. The role of systemic therapeutic work with families in multi-problem situations. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=47&presentations=show. [COBISS.SI-ID 121778947]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Visokošolski prostor s perspektive (z)možnosti upoštevanja spoznanj o travmi. V: ZORC-MAVER, Darja (ur.), LESKOŠEK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Različnost v visokošolskem prostoru. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 93-129, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-22-2. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP-Razlicnost_v_visokosolskem_prostoru.pdf. [COBISS.SI-ID 104726275]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. ŠRIBAR, Renata, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija (927), UREK, Mojca (927). Razumeti razmerja spolov : vsebinska izhodišča za pedagoško delo : Strokovni modul Družina, ženske študije in študije spola Pedagoška fakulteta v Ljubljani Oddelek za predšolsko vzgojo magistrski študij, 2. letnik. Ljubljana; Sv. Anton: [R. Šribar], 2022. 9 f., ilustr. https://d.cobiss.net/repository/si/files/114984963/101873/Razmerja-spolov_Dru. [COBISS.SI-ID 114984963]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Koncepti dobrih praks v šolah : predavanje v okviru Odzivanje na psihosocialne stiske mladih (predstavitev ugotovitev ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Podporne mreže mladih v psihosocialnih stiskah), 18. mar. 2022, online izobraževanje. [COBISS.SI-ID 101662467]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. MARGON, Eva. Perspektive socialne pedagogike na področju zapora = Perspectives of social pedagogy on prison : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Margon], 2022. 79 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7186/. [COBISS.SI-ID 107405571]

8. OVČAR, Laura. Psihosocialno okrevanje žensk z rakom dojke s pomočjo Dnevnika Nekaj mojega : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Ovčar], 2022. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7166/. [COBISS.SI-ID 105658371]

9. TAVČAR, Tamara. Usklajevanje šolskih in športnih obveznosti pri učencih v 1. in 2. triadi : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tavčar], 2022. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7265. [COBISS.SI-ID 113967363]

 

 

 

Alenka Kobolt [11940]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. BABIČ, Anastazija, KOBOLT, Alenka. Podpora ranljivim učencem z likovnimi in drugimi ustvarjalnimi pristopi = Support for vulnerable pupils through fine art and other creative approaches. V: VIDRIH, Alenka (ur.), POTOČNIK, Robert (ur.). Pomoč z umetnostjo z ranljivimi posamezniki in skupinami. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 25-53, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-290-1. [COBISS.SI-ID 101328899]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. https://hrcak.srce.hr/skolski-vjesnik. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Damjana Kogovšek [20399]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUVAČ KRALJEVIĆ, Jelena, MATIĆ ŠKORIĆ, Ana, ROCH, Maja, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Public awareness of developmental language disorder in Croatia, Italy and Slovenia. International journal of language & communication disorders. 2022, vol. 57, no. , 1 spletni vir (1 datoteka pdf (12 str.)), tabele, graf. prikaz. ISSN 1460-6984. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1460-6984.12752, DOI: 10.1111/1460-6984.12752. [COBISS.SI-ID 113293571]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

2. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. KOGOVŠEK, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

3. Intervention in school and clinic. KOGOVŠEK, Damjana (član uredniškega odbora 2020-). Austin, TX: PRO-ED. ISSN 1053-4512. [COBISS.SI-ID 690965]

4. Logopedija. KOGOVŠEK, Damjana (član uredniškega odbora 2022-). Zagreb: Hrvatsko logopedsko društvo: Hrvatsko udruženje za disleksiju: Odsjek za logopediju Fakulteta za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu., 1995-. ISSN 1330-5484. [COBISS.SI-ID 34904069]

5. Specijalna edukacija i rehabilitacija. KOGOVŠEK, Damjana (član uredniškega odbora 2019-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. GLAVAN, Tatjana. Jezikovno razumevanje in jezikovno izražanje glagolskih oblik med 2. in 4. letom starosti = Language comprehension and language use of verb forms in children aged 2 to 4 : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Glavan], 2022. VIII, 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7293. [COBISS.SI-ID 115906819]

7. KERIN, Tjaša. Pripovedovanje zgodbe kot vir informacij za oceno govorno-jezikovne produkcije slišečega otroka gluhih staršev = Story narration as a tool for the assessment of speech and language production of hearing children from deaf parents : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kerin], 2022. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7185/. [COBISS.SI-ID 107335683]

8. TRAVEN, Katja. Razumevanje in izražanje besed pri otrocih od 24. do 47. meseca = Word comprehension and expression in children from 24 to 47 months : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Traven], 2022. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7266/. [COBISS.SI-ID 114147075]

9. LAVRENČIČ, Katja. Uporaba akustičnih meritev govora pri diagnostiki razvojne dizartrije = Application of acoustic speech measurements in the diagnosis of developmental dysarthria : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lavrenčič], 2022. VIII, 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7379/. [COBISS.SI-ID 122615299]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

10. MAČEK, Tanja. Predopismenjevalne veščine pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Maček], 2022. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7221/. [COBISS.SI-ID 110724611]

11. SIMERL, Mojca. Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Simerl], 2022. VII, 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7374/. [COBISS.SI-ID 121932035]

 

Recenzent

12. Glasilka logo-surdo : glasilo študentov logopedije in surdopedagogike. KOGOVŠEK, Damjana (recenzent 2018-). [Tiskana izd.]. Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. http://ssdlogs.splet.arnes.si/2057-2/. [COBISS.SI-ID 293825536]

Urban Kordeš [18389]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OBLAK, Aleš, SLANA OZIMIČ, Anka, REPOVŠ, Grega, KORDEŠ, Urban. What individuals experience during visuo-spatial working memory task performance : an exploratory phenomenological study. Frontiers in psychology. 18. maj 2022, vol. 13, 19 str., tabele, graf. prikazi. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.811712/full, DOI: 10.3389/fpsyg.2022.811712. [COBISS.SI-ID 109120003]
financer: ARRS, P5-0126, Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju; ARRS, J3-9264, Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina; ARRS, P3-0338, Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

2. STRLE, Toma (intervjuvanec), MARKIČ, Olga (intervjuvanec), KORDEŠ, Urban (intervjuvanec), ULE, Andrej (intervjuvanec). Kako ljudje sprejemamo odločitve? : oddaja Intelekta, Radio Slovenija, Prvi program, 24. 5. 2022. Ljubljana: RTV Slovenija, 2022. https://radioprvi.rtvslo.si/2022/05/kako-ljudje-sprejemamo-odlocitve/. [COBISS.SI-ID 109210883]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. STRLE, Toma, MARKIČ, Olga, KORDEŠ, Urban, ULE, Andrej, TOMAT, Nastja. O odločanju in osebni avtonomiji : predstavitev knjige, ZRC SAZU, 4. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 107169795]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Constructivist Foundations. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

5. European journal for qualitative research in psychotherapy. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2020-). [S. l.]: European Association for Integrative Psychotherapy, 2006-. ISSN 1756-7599. http://ejqrp.org/index.php/ejqrp/issue/archive. [COBISS.SI-ID 4214106]

6. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-, 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

7. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2012-). Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html, http://www.indecs.eu/, http://hrcak.srce.hr/indecs. [COBISS.SI-ID 6480201]

8. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

 

Helena Korošec [21611]

Osebna bibliografija za leto 2022ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, PODOBNIK, Uršula, PROSEN, Simona, SICHERL-KAFOL, Barbara, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Pogled učiteljev na pomen integracije umetnosti na različnih področjih delovanja učencev in dijakov = Teachersʼ perspective on the value of art integration into different types of pupil / student activities. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 53, št. 1/2, str. 32-37. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 100845059]

2. JELER, Mateja, KAMNIKAR, Gregor, KOROŠEC, Helena, GERŠAK, Vesna. Učenje z umetniškimi praksami na daljavo - od ekrana v svoje telo, čustva in ustvarjalnost = Distance education with the aid of artistic - the screen, the body, emotions and creativity. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 53, št. 1/2, str. 50-58. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 100848643]

 

1.22 Intervju

3. KOROŠEC, Helena (intervjuvanec). Brez strasti in navdušenja ni nič. Vzgojiteljica : revija za dobro prakso v vrtcih. jan. - feb. 2022, letn. 24, št. 1, str. 9-13, portret. ISSN 1580-6065. [COBISS.SI-ID 100088067]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. CEBE PODRŽAJ, Liza. O preživljanju časa v sodobni družbi skozi animirani film : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Cebe Podržaj], 2022. 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7173. [COBISS.SI-ID 106565635]

 

 

Marjanca Kos [14009]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KOS, Marjanca, STRADOVNIK, Nika, TORKAR, Gregor. Ali so klopi grožnja razvoju vzgoje in izobraževanja na prostem v vrtcih?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2022, letn. 26, št. 3, str. 4-8, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7322/. [COBISS.SI-ID 118785539]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOS, Marjanca, MOHORIČ, Martina, PRAPROTNIK, Luka, TUNNICLIFFE, Sue Dale, TORKAR, Gregor. Nature play as a way of learning biology in early years. V: ERIDOB 2022 : 13th Conference of European Researchers in Didactics of Biology : 29th August - 2nd September 2022, Nicosia - Cyprus. [Nicosia: Department of Education, University of Cyprus], 2022. Str. 44. https://2022.eridob.org/images/pdfs/abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 122316803]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. International journal of educational methodology. KOS, Marjanca (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. BOJIĆ, Mateja. Primerjava igre in učenja na prostem v predšolskem obdobju in prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Comparison of outdoor play and learning in the preschool period and in the first triad of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Bojić], 2022. vii, 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7211/. [COBISS.SI-ID 110055683]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. MLAKAR, Kaja. Pogled vzgojitelja na načrtovanje in izvajanje naravoslovnih dejavnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Mlakar], 2022. 85 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7321. [COBISS.SI-ID 118886659]

6. OBLAK, Patricija. Pomen neposredne izkušnje na predstavo otrok : analiza otroških risb pred in po neposrednem stiku z žabo in kuncem : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Oblak], 2022. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7231. [COBISS.SI-ID 112296707]

 

 

Stojan Kostanjevec [18584]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. ERJAVŠEK, Martina, ZAMAN, Barbara, LOVŠIN KOZINA, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. MasterChef in prehranske vsebine v naravoslovju. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 52. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123214083]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. RIS, Tina. Povezanost prehranskega vedenja z zdravim načinom prehranjevanja = Relationship between eating behavior and healthy eating : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Ris], 2022. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7340/. [COBISS.SI-ID 119885315]

3. SELIŠKAR, Anja. Poznavanje in odnos učencev do tradicionalnih jedi drugih narodov = Primary students' knowledge of and attitudes towards traditional foods of different nations : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Seliškar], 2022. VII, 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7098/. [COBISS.SI-ID 96193539]

4. BRECELJNIK, Karin. Poznavanje, odnos in uživanje prehranskih dopolnil med študenti = Students' knowledge, attitudes and dietary supplement use : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Breceljnik], 2022. v, 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7392/. [COBISS.SI-ID 123926019]

5. KRAJNC, Lana. Prehransko vedenje starejših in možne prehranske intervencije : magistrsko delo = Nutritional behavior in the elderly and possible nutritional interventions : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [L. Krajnc], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 76 str., [6] f. pril.)), ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Prehrana, 131. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141354. [COBISS.SI-ID 123517955]

6. LOVŠIN, Kaja. Stališča in vedenje osnovnošolskih učiteljev na področju zdravega življenjskega sloga : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lovšin], 2022. X, 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7111/. [COBISS.SI-ID 98908675]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. ČAMERNIK, Sara. Spodbujanje higiene pri predšolskem otroku : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Čamernik], 2022. 49, [10) str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7261. [COBISS.SI-ID 113982723]

8. TRELEC, Eva. Vključevanje slovenskih tradicionalnih jedi v vrtčevsko prehrano otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Trelec], 2022. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7260. [COBISS.SI-ID 113990659]

 

Recenzent

9. BARIČEVIĆ, Filip. Prehransko vedenje bolnikov z multiplo sklerozo : magistrsko delo = Dietary behaviors of patients with multiple sclerosis : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [F. Baričević], 2022. XII, 82 f., [7] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Prehrana, 117. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134791&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98864899]

 

 

 

Milena Košak Babuder [26199]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POREDOŠ, Mojca, PIŽORN, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena. The role of working memory in foreign language listening comprehension tasks. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 2, str. 31-50, tabele, č-b sl. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 113276163]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. JAVORNIK, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena, PODLESEK, Anja. Identifying the skills and functioning of university students with dyslexia in Slovenia. V: Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education : programme book. Core-to-core Programme Joint Seminar 2022 Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education, 14-17 September 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: [Faculty of Education], 2022. Str. 35. [COBISS.SI-ID 122181891]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

3. KOŠAK BABUDER, Milena. Tipografija in vsebinske prilagoditve učbenikov za učence s posebnimi potrebami. [Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (39 str.)). https://kauc.splet.arnes.si/files/2022/05/dr_M_Kosak_Babuder_KAUC_seminar_8.7.pdf. [COBISS.SI-ID 108121859]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Delo s študenti s psihosocialnimi težavami : predavanje v okviru 51. seje Akademskega zbora Fakultete za arhitekturo, 17. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 114009603]

5. PIŽORN, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena. Tuji jeziki in učenci s posebnimi potrebami : predavanje na Tedenskem pomenku v okviru projekta JeŠT, 22. 2. 2022. Ljubljana: Jeziki štejejo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 ura, 30 min, 37 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=6_sjWLRgGQk. [COBISS.SI-ID 99478787]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Bilten Bravo. KOŠAK BABUDER, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

7. Specifične učne težave in izzivi današnjega časa : zbornik prispevkov : 6. mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah : Ljubljana, 30. september - 1. oktober 2022. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2022. ISBN 978-961-94976-3-0. [COBISS.SI-ID 122889987]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. FRICELJ, Nina. Izzivi in samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami Univerze v Ljubljani = Challenges and self-advocacy of students with special needs at University of Ljubljana : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Fricelj], 2022. 224 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7268/. [COBISS.SI-ID 114141443]

9. CVETKO, Tjaša. Mnenja staršev in strokovnih delavcev o sodelovanju staršev otrok s posebnimi potrebami v procesu individualizirane pomoči in podpore = Opinions of parents and professionals on the participation of parents of children with special needs in the process of individual assistance and support : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Cvetko], 2022. XIV, 200 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7254/. [COBISS.SI-ID 113957379]

10. TRATNJEK, Katja. Prepoznavanje zgodnjih znakov razvojne motnje koordinacije pri predšolskih otrocih = Early identification of developmental coordination disorder in preschool children : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Tratnjek], 2022. 84 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7175. [COBISS.SI-ID 106777603]

11. SENEGAČNIK JAKOVAC, Katarina. Prilagajanje naravoslovnih učbenikov za učence s specifičnimi učnimi težavami in učence z intelektualnimi primanjkljaji s pomočjo obogatene resničnosti = Adapting science textbooks for students with specific learning difficulties and intellectual disabilities through augmented reality : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Senegačnik Jakovac], 2022. 148 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7313/. [COBISS.SI-ID 118369795]

12. PRISTAVEC, Kaja. Primerjava risbe človeške figure učencev z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji in učencev značilnega razvoja = Comparison of human figure drawings by the students with mild intellectual disabilities and by the mainstream students : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pristavec], 2022. VIII, 135 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7393. [COBISS.SI-ID 123920131]

13. BENEDEJČIČ, Doroteja. Vključevanje dejavnosti spodbujanja učencev z učnimi težavami na področjih samozagovorništva v program počitniškega tabora = Teaching self-advocacy skills to children with learning difficulties as part of the summer camp : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Benedejčič], 2022. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7181. [COBISS.SI-ID 107190531]

 

Mentor - drugo

14. BOGATAJ, Katarina, HAVLAS, Vojka, STUBELJ, Vilma, ŠTOKOVNIK, Ema. Aktivnosti za razvijanje pozornosti pri predšolskih otrocih : priročnik za vzgojitelje. [Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (24 str.)). https://drive.google.com/file/d/1FGHW29VtdA8C7hHEuJwOm_2GwIvl_NWE/view. [COBISS.SI-ID 107616515]

 

Prevajalec

15. Specifične učne težave in izzivi današnjega časa : zbornik prispevkov : 6. mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah : Ljubljana, 30. september - 1. oktober 2022. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2022. ISBN 978-961-94976-3-0. [COBISS.SI-ID 122889987]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. ŽERAK, Maja. Motivi za izbiro študija specialne in rehabilitacijske pedagogike ter profesionalni razvoj : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žerak], 2022. 100 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7381/. [COBISS.SI-ID 122638339]

 

Ambrož Kregar [34443]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRAVOS, Andraž, KREGAR, Ambrož, PENGA, Željko, BARBIR, Frano, KATRAŠNIK, Tomaž. Real-time capable transient model of liquid water dynamics in proton exchange membrane fuel cells. Journal of power sources. Sep. 2022, vol. 541, str. 1-16, ilustr. ISSN 0378-7753. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775322006012, DOI: 10.1016/j.jpowsour.2022.231598. [COBISS.SI-ID 110908675]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KRAVOS, Andraž, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. Prediction and modelling of a proton exchange membrane fuel cells performance during start-up and shut-down operating conditions. V: Book of abstracts : mESC-IS2022. International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, 5. - 8.7. 2022, Bol, Island of Brač, Croatia. [S. l.: s. n.], 2022. Str. 49, ilustr. ISBN 978-953-290-118-4. [COBISS.SI-ID 116998147]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

3. KRAVOS, Andraž, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. Cruise M v2022 : evaluation of potential modelling basis reduction of reduced dimensionality submodel for modelling liquid water transport and phase change in proton exchange membrane fuel cells. Version 1.0. [Graz]: AVL, 2022. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 108812035]

 

 

Janez Krek [16082]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez, HODNIK, Tatjana. Poučevanje kot diskurz vednosti in utemeljeno verovanje v znanje. Sodobna pedagogika. mar. 2022, letn. 73, št. 1, str. 30-56. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 104149763]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. HODNIK, Tatjana, KREK, Janez. Beyond dichotomies in mathematics teaching. V: KOLAR-BEGOVIĆ, Zdenka (ur.), KOLAR-ŠUPER, Ružica (ur.), KATALENIĆ, Ana (ur.). Advances in research on teaching mathematics = Napredak u istraživanju nastave matematike : monograph. Zagreb: Element; Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education and Department of Mathematics, 2022. Str. 40-54, ilustr. ISBN 978-953-197-661-9. http://www.mathos.unios.hr/images/uploads/967.pdf. [COBISS.SI-ID 114923011]

3. KREK, Janez. Spremna študija. V: KREK, Janez (ur.), MEAD, Margaret. Odraščanje na Samoi : psihološka študija mladih v prvotni družbi za zahodne bralce. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 179-217. Temeljne razprave. ISBN 978-961-253-291-8. [COBISS.SI-ID 123359235]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. KREK, Janez. The act in education and the authority of a teacher : predavanje v okviru Erasmus+ programme, Lumsa Università, Roma, Italy, 25th to 29th May 2022 (8 ur). [COBISS.SI-ID 110635523]

5. KREK, Janez. Philosophy of education : predavanja v okviru Erasmus Teaching Staff Mobility (STA), Polytechnic Institute of Porto, Portugal, 16 - 23. 5. 2022 (12 ur). [COBISS.SI-ID 110628611]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. KREK, Janez (področni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. KREK, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

8. MEAD, Margaret, KREK, Janez (urednik). Odraščanje na Samoi : psihološka študija mladih v prvotni družbi za zahodne bralce. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 223 str. Temeljne razprave. ISBN 978-961-253-291-8. [COBISS.SI-ID 121062659]

9. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. KREK, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/results/?query=%27rel%3dteorija+in+praksa%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

 

Boštjan Kuzman [23501]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KUZMAN, Boštjan. Linearne preslikave ravninskih likov. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2021/2022, letn. 49, št. 5, str. 18-19, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 105271555]

2. KUZMAN, Boštjan, CIGULA, Sandra, PETKOVIĆ KOMEL, Anja. Najlepše matematične šolske tabele natečaja Matematika združuje. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2021/2022, letn. 49, št. 6, str. 28-29, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 111070723]

3. KUZMAN, Boštjan. Polarne koordinate in izziv cvetočih sončnic. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2021/2022, letn. 49, št. 6, str. 30, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 111073283]

4. KUZMAN, Boštjan. Vabilo na MARS. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2021/2022, letn. 49, št. 6, str. 30, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 111074819]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KUZMAN, Boštjan. Rainbow domination in regular and symmetric graphs. V: Symmetries in graphs, maps, and polytopes : [talks and abstracts]. Fairbanks: University of Alaska Fairbanks, 2022. 1 str. https://sigmap.community.uaf.edu/abstracts/, https://drive.google.com/file/d/1XWNJ41IG_i25tPNdBOIiSbicCExmxxbG/view, https://media.uaf.edu/media/t/1_y98loq26. [COBISS.SI-ID 121019139]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. KUZMAN, Boštjan. Mednarodni kongres matematike ICM 2022 bo potekal preko spleta. Obzornik za matematiko in fiziko. jun. 2022, letn. 69, št. 2, str. 88. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 113125379]

7. KUZMAN, Boštjan. Vabilo k vložitvi predlogov DMFA Slovenije 2022. Obzornik za matematiko in fiziko. jun. 2022, letn. 69, št. 2, str. vii. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 113128451]

8. KUZMAN, Boštjan. Kotaljenje kolesa in število ▫$\pi$▫. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2021/2022, letn. 49, št. 4, str. 29-30, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 99788803]

9. KUZMAN, Boštjan. Matematika združuje : vabilo k sodelovanju na likovnem natečaju. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2021/2022, letn. 49, št. 4, str. 15, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 99788547]

10. KUZMAN, Boštjan. Matematika - jezik, ki povezuje?. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2021/2022, letn. 49, št. 5, str. 4-5, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 105258243]

11. KUZMAN, Boštjan (prevajalec, prireditelj). Raziskovanje termodinamike z biljardi. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2021/2022, letn. 49, št. 5, str. 2, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 105248515]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. MOHORIČ, Aleš (urednik), ROVŠEK, Barbara (urednik), KUZMAN, Boštjan (urednik). Zbornik 1. mednarodne konference o poučevanju matematike, fizike in astronomije = Proceedings of Conference on Teaching Mathematics, Physics, and Astronomy : Bled, 27. in 28. september 2019. 1. elektronska izd. Ljubljana: DMFA Založništvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (151 str.)), ilustr. ISBN 978-961-212-327-7. https://www.dmfa.si/_CmsFiles/2022/08/zbornik-1-konferenca-dmfa-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 118153731]

 

Irena Lesar [19638]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena. Nelagodje ob pojmu vzgoja. Sodobna pedagogika. mar. 2022, letn. 73, št. 1, str. 58-80. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 104153859]

 

1.04 Strokovni članek

2. LESAR, Irena. Kako doseči pravično in inkluzivno izobraževanje?. Novičnik. 2022, str. 6-11, ilustr. ISSN 2385-8664. [COBISS.SI-ID 107175427]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. LESAR, Irena. Child-centred or world-centred approach to education – which one is more supportive of achieving the goals of inclusive education?. V: Teaching and learning for an inclusive, interconnented world : Programme & Parallel Sessions. Sestri Levante: Mediaterraneo Servizi S.r.l., 2022. 1 str. https://drive.google.com/file/d/10WtWDilay_VX8YNzgasd7A5qaZ_lT9qN/view, https://www.atee2022.it/programme/#parallel. [COBISS.SI-ID 107268355]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. LESAR, Irena (diskutant), KOVAČ, Laura, MUNDA, Milanka (diskutant), FILIPIČ, Sonja (diskutant), PEČEK, Mojca (diskutant), PŠUNDER, Mateja (diskutant), ZURC, Joca (diskutant). Počutje romskih učencev v slovenskih šolah : okrogla miza, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 7. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 111107075]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. LESAR, Irena (član uredniškega odbora 2021-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. LEDERER, Eva. Inkluzivno zasnovana zunanja igrišča vrtcev : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Lederer], 2022. VI, 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7190/. [COBISS.SI-ID 107633411]

 

Avtor dodatnega besedila

7. GAVALDA, Anna. 35 kil upanja. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2022. 1 CD (101 min), stereo. Zbirka Žepnice. [COBISS.SI-ID 112675331]
nagrada: Priznanje zlata hruška, 2021

 

Recenzent

8. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. GREGORČIČ MRVAR, Petra, JEZNIK, Katja, KALIN, Jana, KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, ŠARIĆ, Marjeta, ŠTEH, Barbara. New perspectives on school counselling. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2022. 202 str., ilustr. Studien zur Schulpädagogik, Bd. 94. ISBN 978-3-339-12902-4. ISSN 1435-6538. [COBISS.SI-ID 106027779]

10. Sodobna pedagogika. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-M10OPZYO. [COBISS.SI-ID 761348]

 

 

Mojca Lipec-Stopar [13908]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. LIPEC-STOPAR, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

2. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. LIPEC-STOPAR, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. PLANKO, Nataša. Formativno spremljanje učencev 5. razreda pri pouku slovenščine, v prilagojenem vzgojno-izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom = Formative assistance of 5th grade students in slovene lessons in primary school with lower educational standard : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Planko], 2022. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7188/. [COBISS.SI-ID 107523075]

4. PRAZNIK, Anita. Stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega modela pomoči in uporaba modela v praksi = Primary teachers' attitudes towards the five-stage assistance model and its practical application : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praznik], 2022. 115 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7132/. [COBISS.SI-ID 101249539]

 

 

Francka Lovšin-Kozina [17085]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOVŠIN KOZINA, Francka, METLJAK, Mira. Integrating the contents of financial literacy in the teaching process : teachers’ perspectives. European journal of educational research. 2022, vol. 11, issue 4, str. 2265 - 2273, tabele. ISSN 2165-8714. https://pdf.eu-jer.com/EU-JER_11_4_2265.pdf, DOI: 10.12973/eu-jer.11.4.2265. [COBISS.SI-ID 122350083]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. VONČINA, Damjana, LOVŠIN KOZINA, Francka. The opinion of pre-service teachers on the online course on textiles. V: VRONSKA, Natalja (ur.). Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, 2022. Str. 72-78, graf. prikazi. Rural Environment. Education. Personality (Online), No. 15, 2021. ISBN 978-9984-48-396-2. ISSN 2661-5207. https://llufb.llu.lv/conference/REEP/2022/Latvia_REEP_2022_proceedings_No15_online.pdf, DOI: 10.22616/REEP.2022.15.009. [COBISS.SI-ID 108026115]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. ERJAVŠEK, Martina, ZAMAN, Barbara, LOVŠIN KOZINA, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. MasterChef in prehranske vsebine v naravoslovju. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 52. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123214083]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

4. SIRNIK, Mateja, VRŠIČ, Vesna, SIMČIČ, Irena, FRAS-BERRO, Fanika, LOVŠIN KOZINA, Francka, STOPAR, Nik, PUSTAVRH, Simona, VREŠ, Simona, KRETIČ MAMIČ, Ana, TERNAR, Viktorija, ANGELOV TROHA, Kristina, PETRIC, Danica, BREZOVNIK, Simon. Finančna pismenost : opredelitev in gradniki. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (8 str.)), tabele. Zbirka Na-ma poti. ISBN 978-961-03-0668-9. ISSN 2820-4182. https://www.zrss.si/pdf/Financna_pismenost_gradniki.pdf. [COBISS.SI-ID 103208451]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ZORMAN, Špela. Učenje prehranskih vsebin pri predmetu gospodinjstvo s pomočjo interaktivnih gradiv, izdelanih s pomočjo H5P = Learning about nutrition in home economics classes with the help of H5P created interactives : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Zorman], 2022. v, 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7183/. [COBISS.SI-ID 107315459]

 

 

Roman Makše [22643]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. MAKŠE, Roman (umetnik), et al. Dialog : fantastika – geometrija ali preteklost in prihodnost v igri realnosti : skupinska razstava, Dvorec Novo Celje, 7. 5. - 2. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 110434563]

2. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), ZLOKARNIK, Mojca (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), et al. Krajina/''Krajina'' : skupinska razstava, Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 21. 6. - 11.7. 2022. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7233. [COBISS.SI-ID 113680643]

3. MAKŠE, Roman (umetnik), et al. SPECTRUM : novoletna razstava članov DLUD : Galerija KOCKA, Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, 6. 12. 2021 - 10. 1. 2022. Novo mesto, 2022. [COBISS.SI-ID 95336963]

4. MAKŠE, Roman (umetnik), ZLOKARNIK, Mojca (umetnik), BERLOT, Uršula (umetnik), DRINOVEC, Boštjan (umetnik), et al. Tendence v abstrakciji : sistemi, tehnorganizmi, informacije : skupinska razstava članov Društva likovnih umetnikov Ljubljana ob 40. obletnici društva : Galerija "S", Ljubljanski grad, 14. 4. - 5. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 108068355]

5. MAKŠE, Roman (umetnik), et al. "Természet & Müvészet“ = "Natur & Kunst, "Nature & Art" : Biennale 2022, Kámoni Arboretum, Szombathely, 6 Mai 2022. [COBISS.SI-ID 108053251]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. KRAJNC, Laura. Kreiranje realnih in imaginarnih ženskih intimnih prostorov skozi medij kiparstva in instalacije : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Krajnc], 2022. iv, 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7369/. [COBISS.SI-ID 121683715]

 

Mentor - drugo

7. LUSKOVEC, Ira (umetnik), SIMČIČ, Zala (umetnik), TUTA, Kaja (umetnik). 5L22-kiparstvo : razstava kiparskih del študentk 2. stopnje Likovne pedagogike UL PEF, Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 30. 8. - 11. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 121232899]

8. Zaključna razstava študentov 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2021/2022 : Galerija PEF, Ljubljana, 2. 6. 2022. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7223. [COBISS.SI-ID 110402563]

 

 

Aleksander Malnič [02507]

Osebna bibliografija za leto 2022ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BRODNIK, Andrej, MALNIČ, Aleksander, POŽAR, Rok. A subquadratic algorithm for the simultaneous conjugacy problem. Journal of graph theory. 2022, vol. 100, iss. 4, str. 630-637. ISSN 1097-0118. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgt.22798, https://doi.org/10.1002/jgt.22798, DOI: 10.1002/jgt.22798. [COBISS.SI-ID 96284675]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

2. DOBSON, Edward, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan. Symmetry in graphs. Cambridge: Cambridge university press, cop. 2022. XI, 513 str., graf. prikazi. Cambridge studies in advanced mathematics, 198. ISBN 978-1-108-42906-1. https://www.cambridge.org/core/books/symmetry-in-graphs/FD4C097F2EC0F7D749AE19DF3055C9C9, DOI: 10.1017/9781108553995. [COBISS.SI-ID 107630851]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Ars mathematica contemporanea. MALNIČ, Aleksander (urednik 2015-, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-2014Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2015-. ISSN 1855-3966. https://amc-journal.eu/index.php/amc/issue/archive, http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

 

 

Vida Manfreda Kolar [16081]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. MANFREDA KOLAR, Vida. An analysis of students’ misconceptions as a method of improving the teaching and learning of mathematics through better comprehension : the case of fractions. V: KOLAR-BEGOVIĆ, Zdenka (ur.), KOLAR-ŠUPER, Ružica (ur.), KATALENIĆ, Ana (ur.). Advances in research on teaching mathematics = Napredak u istraživanju nastave matematike : monograph. Zagreb: Element; Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education and Department of Mathematics, 2022. Str. 7-29, ilustr., tabele. ISBN 978-953-197-661-9. http://www.mathos.unios.hr/images/uploads/967.pdf. [COBISS.SI-ID 114904579]

2. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Možnosti vpeljevanja Fermijevih problemov v poučevanje pri razvijanju matematične pismenosti. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 33-68, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106652163]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. MANFREDA KOLAR, Vida. Otroška soba. V: POBERŽNIK, Anita. Spodbujanje razvoja zmožnosti reševanja avtentičnih problemov s smiselno uporabo digitalnih tehnologij : priročnik za strokovne delavce v vrtcih in šolah. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. Str. 53-59, ilustr. Zbirka Na-ma poti. ISBN 978-961-03-0679-5. ISSN 2820-4182. https://www.zrss.si/pdf/Resevanje_avtenticnih_problemov_prirocnik.pdf. [COBISS.SI-ID 119232003]

4. POBERŽNIK, Anita, JERŠE, Lidija, KLANČAR, Andreja, ŽAKELJ, Amalija, BREZOVNIK, Simon, MANFREDA KOLAR, Vida, STOPAR, Nik. Razvijanje zmožnosti avtentičnih problemov s smiselno rabo digitalnih tehnologij. V: POBERŽNIK, Anita. Spodbujanje razvoja zmožnosti reševanja avtentičnih problemov s smiselno uporabo digitalnih tehnologij : priročnik za strokovne delavce v vrtcih in šolah. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. Str. 10-21, ilustr. Zbirka Na-ma poti. ISBN 978-961-03-0679-5. ISSN 2820-4182. https://www.zrss.si/pdf/Resevanje_avtenticnih_problemov_prirocnik.pdf. [COBISS.SI-ID 119121411]

 

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

5. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Problem solving and problem posing = from conceptualisation to implementation in the mathematics classroom. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2022, vol. 12, no. 1, str. 7-12. ISSN 1855-9719. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/1418/569, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7159/, DOI: 10.26529/cepsj.1418. [COBISS.SI-ID 103128323]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. RUGELJ, Marina, MANFREDA KOLAR, Vida, ERJAVEC, Petra. Matematika 3. Samostojni delovni zvezek za tretji razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-01-6420-3, ISBN 978-961-01-6421-0, ISBN 978-961-01-6422-7. [COBISS.SI-ID 102176259]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

7. POBERŽNIK, Anita, BAJC, Jure, MANFREDA KOLAR, Vida, BREZOVNIK, Simon, REPNIK, Robert, KLEMENČIČ, Eva, PLOJ VIRTIČ, Mateja, et al. Razvijanje zmožnosti reševanja avtentičnih problemov z digitalnimi tehnologijami. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (8 str.)), tabele. Zbirka Na-ma poti. ISBN 978-961-03-0670-2. ISSN 2820-4182. https://www.zrss.si/pdf/Resevanje_avtenticnih_problemov.pdf. [COBISS.SI-ID 103284739]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. MANFREDA KOLAR, Vida (gostujoči urednik 2022). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. JANEŽIČ, Lana (avtor, ilustrator), LUMPERT, Neža, PAULIČ, Klara, RUDOLF, Neža, MANFREDA KOLAR, Vida (urednik), PODOBNIK, Uršula (urednik). 70 češenj : matematična slikanica. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-253-292-5. https://online.fliphtml5.com/fvba/qobo/#p=1, https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/189/434/443-1. [COBISS.SI-ID 107366403]

10. JANEŽIČ, Lana (avtor, ilustrator), LUMPERT, Neža, PAULIČ, Klara, RUDOLF, Neža, MANFREDA KOLAR, Vida (urednik), PODOBNIK, Uršula (urednik). 70 češenj : matematična slikanica. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-253-292-5. [COBISS.SI-ID 123177219]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. NOVAK, Anja. Matematična slikanica o merjenju didaktični pripomoček v 1. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Novak], 2022. 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7249/. [COBISS.SI-ID 113831683]

12. PAULIČ, Klara. Matematična slikanica o številu nič kot didaktični pripomoček v 1. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Paulič], 2022. 121 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7157/. [COBISS.SI-ID 105117187]

13. LUMPERT, Neža. Nadarjeni učenci pri pouku matematike v 4. in 5. razredu osnovne šole pri pouku na daljavo : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Lumpert], 2022. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7139. [COBISS.SI-ID 102780675]

14. BOZOVIČAR, Nastja. Uporaba Montessori materiala pri matematiki na razredni stopnji v javni osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Bozovičar], 2022. X, 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7107/. [COBISS.SI-ID 97934083]

15. BRLOGAR, Neja. Vloga dejavnosti z dinamičnimi didaktičnimi pripomočki pri razvoju številskih predstav v 2. in 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Brlogar], 2022. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7220/. [COBISS.SI-ID 110714627]

16. SIMONČIČ, Metka. Vloga konkretnih ponazoril pri razumevanju algoritma pisnega deljenja v javni in Montessori osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Simončič], 2022. VIII, 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7212. [COBISS.SI-ID 110048771]

 

Recenzent

17. KAVKLER, Marija, HODNIK, Tatjana. Strokovno didaktične usmeritve za poučevanje matematike v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (III, 93 str.)). ISBN 978-961-253-216-1. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7329/. [COBISS.SI-ID 116121603]

 

 

Adrijana Mastnak [36994]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. GORŠE, Larisa. Vsebinska analiza matematičnih tekmovanj v zadnjem triletju osnovne šole = Content analysis of mathematics competitions in the last three years of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Gorše], 2022. VII, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7338/. [COBISS.SI-ID 119874307]

 

 

Mira Metljak [35653]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOVŠIN KOZINA, Francka, METLJAK, Mira. Integrating the contents of financial literacy in the teaching process : teachers’ perspectives. European journal of educational research. 2022, vol. 11, issue 4, str. 2265 - 2273, tabele. ISSN 2165-8714. https://pdf.eu-jer.com/EU-JER_11_4_2265.pdf, DOI: 10.12973/eu-jer.11.4.2265. [COBISS.SI-ID 122350083]

2. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRIĆ, Vilko, PETRUŠIČ, Tanja, METLJAK, Mira. Experiences of primary school teachers with distance teaching of physical education = Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem predmeta šport na daljavo. Kinesiologia Slovenica : scientific journal on sport. [Print ed.]. 2022, letn. 28, št. 1, str. 33-47, ilustr. ISSN 1318-2269. https://www.kinsi.si/en/home/, https://www.kinsi.si/mma/03_Stemberger_Final.pdf/2022052611301583/. [COBISS.SI-ID 112228099]

3. BOHAK ADAM, Tina, METLJAK, Mira. Experiences in distance education and practical use of ICT during the COVID-19 epidemic of Slovenian primary school music teachers with different professional experiences. Social sciences & humanities open. 2022, vol. 5, issue 1, 1 datoteka pdf (9 str.). ISSN 2590-2911. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S259029112100142X?token=C0CAC04EF62C9B68EEC227862B3E488CCF75C8AEFFDFD3134B98B25741947C1A51E57384D60199519AD4DFCBF3279EC6&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220108065148, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7080/, DOI: 10.1016/j.ssaho.2021.100246. [COBISS.SI-ID 92567299]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ROTAR PANCE, Branka, BOHAK ADAM, Tina, METLJAK, Mira. Analiza in primerjava dosežkov 9. in 10. Slovenske glasbene olimpijade. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti : zbornik povzetkov : 7. znanstvena konferenca, Ljubljana, 21. in 22. september 2022. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Str. 79-80. ISBN 978-961-270-381-3. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2022/09/zbornik_2022_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 123632131]

 

Karmen Mlinar [34168]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MLINAR, Karmen, PEČEK, Mojca. Pouk v času pandemije covid-19 : mesto vzgoje pri pouku na daljavo. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti : zbornik povzetkov : 7. znanstvena konferenca, Ljubljana, 21. in 22. september 2022. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Str. 30-31. ISBN 978-961-270-381-3. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2022/09/zbornik_2022_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 123453955]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. VIŽINTIN, Marijanca Ajša, MLINAR, Karmen, PERHAVEC, Iva, HUMER, Živa. Preprečevanje intersekcijske diskriminacije otrok beguncev in migrantov v osnovnih šolah : okrogla miza v okviru strokovne konference Spolno občutljiva integracija otrok beguncev in migrantov v osnovnošolski učni proces, Vransko, 1. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 110398467]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. VUČKO, Tamara. Medkulturna občutljivost študentov razrednega pouka = Intercultural sensitivity of primary teacher education students : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Vučko], 2022. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7118/. [COBISS.SI-ID 99764227]

 

 

Katarina Mlinarec [54446]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MLINAREC, Katarina. Developing environmental competencies of future chemistry teachers through inquiry-based learning. V: Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education : programme book. Core-to-core Programme Joint Seminar 2022 Bridging ideas between Asia and Europe for promoting education for sustainable development in higher education, 14-17 September 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: [Faculty of Education], 2022. Str. 24. [COBISS.SI-ID 122177283]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. MLINAREC, Katarina, FERK SAVEC, Vesna. Kemijska varnost v naravoslovnem izobraževanju. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 39. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123192579]

3. KLEMEN, Taja, MLINAREC, Katarina, FERK SAVEC, Vesna. Vključevanje samostojnih spletnih učilnic bodočih učiteljev kemije v študijski proces. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 28. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123134211]

4. FERK SAVEC, Vesna, MLINAREC, Katarina. Zelena kemija ob uporabi eksperimentalnega dela. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 38. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123152387]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. FERK SAVEC, Vesna, MLINAREC, Katarina. Inovativna uporaba IKT v kemijskem izobraževanju glede na okvir digitalnih kompetenc za učitelje kemije. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 109-149, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106829571]

6. MLINAREC, Katarina, FERK SAVEC, Vesna. Možnosti didaktične uporabe IKT pri eksperimentalnem delu v izobraževanju prihodnjih učiteljev kemije. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 197-216, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106845187]

7. MLINAREC, Katarina, HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Projektno učno delo pri izobraževanju prihodnjih učiteljev kemije v sodelovanju s šolami. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 217-232, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106856707]

8. MLINAREC, Katarina, FERK SAVEC, Vesna. Projektno učno delo v podporo preseganju kemijskih napačnih razumevanj pri prihodnjih učiteljih kemije. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 233-260, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106868227]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. KLEMEN, Taja (urednik), MLINAREC, Katarina (urednik), FERK SAVEC, Vesna (urednik). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (66 str.)). https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 122361859]

 

Irena Nančovska-Šerbec [12665]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, LOKAR, Matija, BRODNIK, Andrej. Elective subject computer science in primary school – the teachers' opinions. V: Informatics in primary education : approaches, current issues and lessons learnt : [talks and abstracts]. Fairbanks: University of Alaska Fairbanks, 2022. Str. 12. https://www.ifip-tc3.org/working-groups/working-group-3-1/symposia/. [COBISS.SI-ID 121128707]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka. Digitalne zgodbe - od mitologije do umetne inteligence. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 59. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123219715]

3. KAVČIČ, Lea, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Učenje računalništva s pripovedovanjem zgodb o Kekcu in reševanjem avtentičnih problemov. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 24. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123056643]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

4. BRODNIK, Andrej, KRAJNC, Radovan, KREUH, Nives, FÜRST, Luka, ČREPINŠEK, Matej, PESEK, Igor, ČOTAR KONRAD, Sonja, MAJKUS, Davorin, KERMC, Nataša, ANŽELJ, Gregor, OCEPEK, Uroš, LAMPE, Andreja, KRAJNC, Vili, ČAMPELJ, Borut, DEMŠAR, Janez, LOKAR, Matija, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole : poročilo strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (23 str.)), ilustr., tabele. https://redmine.lusy.fri.uni-lj.si/attachments/download/3060/Porocilo_RINOS_10_1_22.pdf. [COBISS.SI-ID 122530051]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

5. CERAR, Špela, ANŽELJ, Gregor, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Gradiva za poučevanje računalniških vsebin. [Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). https://kauc.splet.arnes.si/files/2022/05/Prezentacija_KaUc_nancovska_idr.pdf. [COBISS.SI-ID 107906051]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

6. ZAPUŠEK, Matej. Domenska ontologija programskih vzorcev pri uvodnem programiranju : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Zapušek], 2022. 268 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7171. [COBISS.SI-ID 105995779]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. JELENEC, Ines. Analiza rezultatov tekmovanja Pišek skozi razumevanje programskih konceptov, oblik nalog in otežitev programskega okolja : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Jelenec], 2022. 117 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7202. [COBISS.SI-ID 109566467]

8. KIRN, Jure, ŠORAK, Klemen. Učenje programiranja skozi razvoj mobilne igre v Stencylu = Learning to programme through mobile game development in Stencyl : magistrsko delo. Ljubljana: [J Kirn in K. Šorak], 2022. X, 152 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7156/. [COBISS.SI-ID 104593411]

 

 

Jerneja Novšak Brce [32740]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUVAČ KRALJEVIĆ, Jelena, MATIĆ ŠKORIĆ, Ana, ROCH, Maja, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Public awareness of developmental language disorder in Croatia, Italy and Slovenia. International journal of language & communication disorders. 2022, vol. 57, no. , 1 spletni vir (1 datoteka pdf (12 str.)), tabele, graf. prikaz. ISSN 1460-6984. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1460-6984.12752, DOI: 10.1111/1460-6984.12752. [COBISS.SI-ID 113293571]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. KOZAMERNIK, Nina, KNAVS, Suzana. Fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok ob vstopu v šolo = Phonological awareness of prematurely born children at school entry : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kozamernik], 2022. 114 str., [23] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7245/. [COBISS.SI-ID 113298179]

3. GLAVAN, Tatjana. Jezikovno razumevanje in jezikovno izražanje glagolskih oblik med 2. in 4. letom starosti = Language comprehension and language use of verb forms in children aged 2 to 4 : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Glavan], 2022. VIII, 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7293. [COBISS.SI-ID 115906819]

4. KERIN, Tjaša. Pripovedovanje zgodbe kot vir informacij za oceno govorno-jezikovne produkcije slišečega otroka gluhih staršev = Story narration as a tool for the assessment of speech and language production of hearing children from deaf parents : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kerin], 2022. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7185/. [COBISS.SI-ID 107335683]

5. TRAVEN, Katja. Razumevanje in izražanje besed pri otrocih od 24. do 47. meseca = Word comprehension and expression in children from 24 to 47 months : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Traven], 2022. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7266/. [COBISS.SI-ID 114147075]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. MAČEK, Tanja. Predopismenjevalne veščine pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Maček], 2022. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7221/. [COBISS.SI-ID 110724611]

7. SIMERL, Mojca. Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Simerl], 2022. VII, 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7374/. [COBISS.SI-ID 121932035]

 

Recenzent

8. Glasilka logo-surdo : glasilo študentov logopedije in surdopedagogike. NOVŠAK BRCE, Jerneja (recenzent 2018-). [Tiskana izd.]. Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. http://ssdlogs.splet.arnes.si/2057-2/. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

Matic Pavlič [38535]

Osebna bibliografija za leto 2022SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. eSSKJ : slovar slovenskega knjižnega jezika. PAVLIČ, Matic (glavni urednik 2016-). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016-. Fran. ISSN 2738-6643, ISSN 2385-8613. https://fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/. [COBISS.SI-ID 58116099]

2. BIZJAK KONČAR, Aleksandra, ČERNIVEC, Manca, GABROVŠEK, Dejan, GLIHA KOMAC, Nataša, JAKOP, Nataša, JEŽOVNIK, Janoš, KERN, Boris, KLEMENČIČ, Simona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, METERC, Matej, MICHELIZZA, Mija, MIRTIČ, Tanja, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, RACE, Duša, SNOJ, Marko, ŽELE, Andreja, BIZJAK KONČAR, Aleksandra (glavni urednik), ČERNIVEC, Manca (glavni urednik), GABROVŠEK, Dejan (glavni urednik), GLIHA KOMAC, Nataša (glavni urednik), JAKOP, Nataša (glavni urednik), JEŽOVNIK, Janoš (glavni urednik), KERN, Boris (glavni urednik), KLEMENČIČ, Simona (glavni urednik), KRVINA, Domen (glavni urednik), LEDINEK, Nina (glavni urednik), METERC, Matej (glavni urednik), MICHELIZZA, Mija (glavni urednik), MIRTIČ, Tanja (glavni urednik), PAVLIČ, Matic (glavni urednik), PERDIH, Andrej (glavni urednik), PETRIC, Špela (glavni urednik), RACE, Duša (glavni urednik), SNOJ, Marko (glavni urednik), ŽELE, Andreja (glavni urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika 2021. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (1035 str.)). Zbirka Rastoči slovarji. ISBN 978-961-05-0631-7. ISSN 2536-2968. https://doi.org/10.3986/9789610506317, DOI: 10.3986/9789610506317. [COBISS.SI-ID 100706051]

3. PAVLIČ, Matic (urednik). Specialno pedagoški vidiki inovativnih pristopov učenja in poučevanja študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem prostoru : znanstvena monografija s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (266 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7128-97-0. https://knjigarna.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 121631235]

 

Avtor dodatnega besedila

4. MANEA, Norman. Črna ovojnica. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2022. 2 CD-ja (791 min), stereo. [COBISS.SI-ID 103364355]

 

Jerneja Pavlin [29708]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVLJAN, Maruša, PAVLIN, Jerneja. Experiences of Slovenian in-service primary school teachers and students of grades 4 and 5 with outdoor lessons in the subject science and technology = Izkušnje slovenskih učiteljev in učencev 4. in 5. razreda osnovne šole s poukom na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2022, vol. 12, no. 1, str. 189-215, tabele. ISSN 1855-9719. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/919/578, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7160/, DOI: 10.26529/cepsj.919. [COBISS.SI-ID 53502979]

2. GERŠAK, Vesna, GIBER, Tina, GERŠAK, Gregor, PAVLIN, Jerneja. Are psychophysiological wearables suitable for comparing pedagogical teaching approaches?. Sensors. Aug.-1 2022, iss. 15, 5704, str. 1-17, ilustr. ISSN 1424-8220. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/15/5704, DOI: 10.3390/s22155704. [COBISS.SI-ID 117731331]

 

1.04 Strokovni članek

3. PAVLIN, Jerneja. Kartezijev plavač. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2022, letn. 26, št. 2, str. 34, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7125. [COBISS.SI-ID 100913411]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. PAVLIN, Jerneja. Curriculum for the subject of physics in primary school and gymnasium in Slovenia. V: KÉHAR, Ota (ur.). Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9 : změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky : sborník z konference. 1 vydání. V Plzni: Západočeská univerzita, cop. 2022. Str. 137-146. ISBN 978-80-261-1092-7. https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 108656643]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina. Evaluation of science didactic games designed by pre-service primary school teachers. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). INTED 2022 : conference proceedings : 16th annual International Technology, Education and Development Conference, 7-8 March, 2022. Valencia: IATED Academy, 2022. Str. 4223-4229, ilustr., tabeli. INTED proceedings (Internet). ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [COBISS.SI-ID 102897667]

6. OKORN, Eva, PAVLIN, Jerneja. Methods of experimental work and knowledge and skills of 4th grade primary school students. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). INTED 2022 : conference proceedings : 16th annual International Technology, Education and Development Conference, 7-8 March, 2022. Valencia: IATED Academy, 2022. Str. 4258-4266, tabeli. INTED proceedings (Internet). ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [COBISS.SI-ID 102905091]

7. ŠTIBI, Ivana, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Pre-university physics teaching during the SARS-CoV-2 pandemic in Croatian and Slovenian schools. Journal of physics. Conference series, GIREP Malta Webinar 2020, 16/11/2020 - 18/11/2020, online. [Online ed.]. 2022, vol. 2297, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (10 str.)), graf. prikazi. ISSN 1742-6596. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2297/1/012009/pdf, DOI: 10.1088/1742-6596/2297/1/012009. [COBISS.SI-ID 118566403]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. PRŠIN, Aleš, PAVLIN, Jerneja. Contemporary physics topic interest of students in primary school. V: Educational diversity and the future of mathematics and science education research : book of abstracts. Malang: Universitas Negeri Malang, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 2022. Str. 200. http://icomse.fmipa.um.ac.id/. [COBISS.SI-ID 118360835]

9. PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina. Bringing physics closer to students : Erasmus+ KA201 Project ARphymedes. V: GIREP Conference 2022 : Effective Learning in Physics from Contemporary Physics to Remote Settings : 4-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Education: Faculty of Mathematics and Physics, 2022. 1 str. https://indico.cern.ch/event/1092708/contributions/4866414/. [COBISS.SI-ID 115715587]

10. ŠTIBI, Ivana, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Evaluation of Croatian students’ physics knowledge during the Covid-19 pandemic. V: GIREP Conference 2022 : Effective Learning in Physics from Contemporary Physics to Remote Settings : 4-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Education: Faculty of Mathematics and Physics, 2022. 1 str. https://indico.cern.ch/event/1092708/timetable/#20220707.detailed. [COBISS.SI-ID 115717891]

11. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina. Evaluation of science didactic games designed by pre-service primary school teachers. V: INTED2022 : [abstracts]. [Valencia]: IATED Academy, 2022. 1 str. https://iated.org/concrete3/paper_detail.php?paper_id=94165. [COBISS.SI-ID 98026243]

12. OKORN, Eva, PAVLIN, Jerneja. Methods of experimental work and knowledge and skills of 4th grade primary school students. V: INTED2022 : [abstracts]. [Valencia]: IATED Academy, 2022. 1 str. https://iated.org/concrete3/view_abstract.php?paper_id=94173. [COBISS.SI-ID 98083331]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

13. ZIHERL, Saša, RUPNIK, Terezija, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Elektrika in magneti v šoli. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 55. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123126019]

14. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina. Evalvacija naravoslovnih didaktičnih iger prihodnjih učiteljev razrednega pouka. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 14. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 122865667]

15. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Učenje fizikalnih vsebin z gradivi projekta ARphymedes. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 42. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123117571]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

16. PAVLIN, Jerneja. Pogledi prihodnjih učiteljev razrednega pouka na učenje z raziskovanjem. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 151-172, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106790659]

17. PAVLIN, Jerneja. Pojmovanje učenja z raziskovanjem z gledišča prihodnjih učiteljev naravoslovja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 173-196, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106795267]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

18. PAVLIN, Jerneja. Emily Kington: Elektrika: kaj naredi, da stvari delujejo? Založba Hart, Ljubljana, 2021. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2022, letn. 26, št. 2, str. 38, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7124. [COBISS.SI-ID 100916483]

19. PAVLIN, Jerneja. Materiali – Iz česa so narejeni stvari?, Založba Hart, Ljubljana, 2021. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2022, letn. 26, št. 3, str. 37, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7324/. [COBISS.SI-ID 118845699]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

20. BAČNIK, Andreja, SLAVIČ, Simona, BAH BERGLEZ, Edita, ERŠTE, Sabina, GOLOB, Nika, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, HAJDINJAK, Melita, HARTMAN, Simona, IVANČIČ, Gašper, KLJAJIĆ, Sabina, MAJER KOVAČIČ, Janja, MOHORIČ, Aleš, MORAVEC, Bernarda, NOVAK, Nina, PAVLIN, Jerneja, REPNIK, Robert, VIČIČ, Tanja, et al. Naravoslovna pismenost : opredelitev in gradniki. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (16 str.)), tabele. Zbirka Na-ma poti. ISBN 978-961-03-0666-5. ISSN 2820-4182. https://www.zrss.si/pdf/Naravoslovna_pismenost_gradniki.pdf. [COBISS.SI-ID 103207939]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

21. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PAVLIN, Jerneja (član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

22. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. PAVLIN, Jerneja (urednik 2020-). Ljubljana: Modrijan, 1996-Ljubljana: Modrijan, 1996-2011Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011-. ISSN 1318-9670. http://www.pef.uni-lj.si/naravoslovna_solnica/. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. PODBERŠIČ, Lara. Didaktične igre na temo svetloba pri naravoslovju in fiziki v osnovni šoli = Didactic games for the topic of light in science and physics in primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Podberšič], 2022. V, 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7147. [COBISS.SI-ID 103262211]

24. URŠIČ, Klara. Poglabljanje fizikalnih in kemijskih vsebin predmeta naravoslovje in tehnika s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole = Delving into physical and chemical contents of the science and technology subject with peer instruction approach in the 4th grade of elementary school : magistrsko delo. Moravče: [K. Uršič], 2022. 143 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7219/. [COBISS.SI-ID 110705667]

25. PETEK, Eva. Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v osnovni šoli z uporabo slovenskih izobraževalnih videoposnetkov v času šolanja na daljavo = Teaching science and technology in primary school using slovenian educational videos during distance learning : magistrsko delo. Ribnica: [E. Petek], 2022. X, 178 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7216/. [COBISS.SI-ID 110433283]

26. ČEŠEK GRMEK, Tina. Poučevanje učnih vsebin voda, pretakanje ter sile in gibanje na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Češek Grmek], 2022. IX, 124 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7134/. [COBISS.SI-ID 102079491]

27. LUBEJ, Anita. Spoznavanje spreminjanja lastnosti snovi pri delu z učbeniki pri naravoslovju in tehniki v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Lubej], 2022. VI, 167 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7302. [COBISS.SI-ID 117722627]

28. PRŠIN, Aleš. Zanimanje učencev za fizikalne teme izven šolskih okvirov : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Pršin], 2022. VI, 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7217/. [COBISS.SI-ID 110438403]

29. KULOVEC, Tjaša. Znanje četrtošolcev o učni temi Gibanje Zemlje pri poučevanju v razredu in poučevanju na daljavo : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kulovec], 2022. XII, 156 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7145/. [COBISS.SI-ID 103106563]

 

 

Mojca Pečar [18748]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

1. VERDEV, Helena, MIRANDA RAZPOTNIK, Jelka. Planet Radovednih pet. Družba 4. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-292-187-3. [COBISS.SI-ID 102073859]

2. VERDEV, Helena, MIRANDA RAZPOTNIK, Jelka. Planet Radovednih pet. Družba 4. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-292-187-3. [COBISS.SI-ID 116922627]

 

Mojca Peček-Čuk [11611]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MLINAR, Karmen, PEČEK, Mojca. Pouk v času pandemije covid-19 : mesto vzgoje pri pouku na daljavo. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti : zbornik povzetkov : 7. znanstvena konferenca, Ljubljana, 21. in 22. september 2022. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Str. 30-31. ISBN 978-961-270-381-3. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2022/09/zbornik_2022_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 123453955]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. LESAR, Irena (diskutant), KOVAČ, Laura, MUNDA, Milanka (diskutant), FILIPIČ, Sonja (diskutant), PEČEK, Mojca (diskutant), PŠUNDER, Mateja (diskutant), ZURC, Joca (diskutant). Počutje romskih učencev v slovenskih šolah : okrogla miza, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 7. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 111107075]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

4. Edukacja. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2018-). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISSN 0239-6858. [COBISS.SI-ID 273273088]

5. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Tomaž Petek [32433]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. PETEK, Tomaž. Pouk slovenščine v obliki besedilnih razprav z računalniškimi igrami s pomočjo e-knjig ImapBooks v 4. razredu osnovne šole – motivacije za branje : Znanstveno in umetniško popoldne Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete,16. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 101255683]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Odgojno-obrazovne teme. PETEK, Tomaž (član uredniškega odbora 2018-). U Rijeci: Učiteljski fakultet, 2018-. ISSN 2623-7911. http://www.ufri.uniri.hr/hr/oot/3787-casopis-odgojno-obrazovne-teme.html. [COBISS.SI-ID 12202825]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. KREŽE, Eva. Bralna pismenost v povezavi z dvojezičnostjo pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole = Reading literacy linked to bilingualism in 4th grade elementary school slovenian language classes : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Kreže], 2022. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7106/. [COBISS.SI-ID 97749763]

4. INDJIĆ, Nataša. Mnenje učiteljev in študentov razrednega pouka o uporabi knjižnega jezika pri pouku na razredni stopnji = Opinions of teachers and primary education students on the use of literary language from the first to fifth grade of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Indjić], 2022. 139 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7284/. [COBISS.SI-ID 115037187]

5. POTOČAR, Ester. Ustreznost diferenciacije bralnih nalog pri pouku književnosti v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Potočar], 2022. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7103/. [COBISS.SI-ID 96581891]

6. ČUK, Maruša. Uvodna motivacija pri pouku književnosti : magistrsko delo. Logatec: [M. Čuk], 2022. [69] str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7367/. [COBISS.SI-ID 121637123]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. DANIČIČ, Tjaša. Stališča vzgojiteljev do lastne zmožnosti govornega nastopanja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Daničič], 2022. VI, 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7337/. [COBISS.SI-ID 119868419]

8. KOZINC, Špela. Vpliv izobrazbe staršev na izbiro literature pri otrocih v povezavi z bralnim projektom Ciciuhec, beremo z malčki : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Kozinc], 2022. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7230. [COBISS.SI-ID 112218115]

9. SOTOŠEK, Lucija. Vpliv pravljic na čustveno-socialni razvoj predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Sotošek], 2022. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7246/. [COBISS.SI-ID 113293315]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

10. GREBENC, Marja. Poučevanje branja in pisanja po metodi Marie Montessori : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Grebenc], 2022. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7154/. [COBISS.SI-ID 104405763]

 

Recenzent

Lektor

11. Glasilka logo-surdo : glasilo študentov logopedije in surdopedagogike. PETEK, Tomaž (lektor 2018-). [Tiskana izd.]. Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. http://ssdlogs.splet.arnes.si/2057-2/. [COBISS.SI-ID 293825536]

12. VIDRIH, Alenka (urednik), POTOČNIK, Robert (urednik). Pomoč z umetnostjo z ranljivimi posamezniki in skupinami. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-253-290-1. [COBISS.SI-ID 94823683]

 

 

Tanja Petrušič [39772]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETRUŠIČ, Tanja, TRAJKOVIĆ, Nebojša, BOGATAJ, Špela. Twelve-week game-based school intervention improves physical fitness in 12–14-year-old girls. Frontiers in public health. vol. 10, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (6 str.)), tabeli. ISSN 2296-2565. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.831424/full, DOI: 10.3389/fpubh.2022.831424. [COBISS.SI-ID 98480643]
financer: ARRS, P3-0323, Z3-3212, Vpliv kognitivne in telesne med-dializne vadbe na funkcionalni status hemodializnih
bolnikov

2. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRIĆ, Vilko, PETRUŠIČ, Tanja, METLJAK, Mira. Experiences of primary school teachers with distance teaching of physical education = Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem predmeta šport na daljavo. Kinesiologia Slovenica : scientific journal on sport. [Print ed.]. 2022, letn. 28, št. 1, str. 33-47, ilustr. ISSN 1318-2269. https://www.kinsi.si/en/home/, https://www.kinsi.si/mma/03_Stemberger_Final.pdf/2022052611301583/. [COBISS.SI-ID 112228099]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja. Classroom teachers’ views on the influence of the number of school activity props on students’ physical activity. V: LEKO, Goran (ur.). Kineziologija u Europi Izazovi promjena : zbornik radova = Kinesiology in Europe challenges of changes = Proceedings. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2022. Str. 485-493, tabele, graf. prikaza. ISBN 978-953-317-070-1. https://hrks.hr/images/Ljetna-skola-2022-final-web.pdf. [COBISS.SI-ID 114645251]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

4. PETRUŠIČ, Tanja. Identifikacija dejavnikov kakovosti poučevanja predmeta šport : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Petrušič], 2022. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7100/. [COBISS.SI-ID 118450947]

5. PETRUŠIČ, Tanja. Identifikacija dejavnikov kakovosti poučevanja predmeta šport : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Petrušič], 2022. XIV, 232, [17] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7100/. [COBISS.SI-ID 96596483]

 

Karmen Pižorn [21612]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POREDOŠ, Mojca, PIŽORN, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena. The role of working memory in foreign language listening comprehension tasks. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 2, str. 31-50, tabele, č-b sl. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 113276163]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PIŽORN, Karmen. Večjezičnost v šolskem prostoru – dosežki iz projekta jeziki štejejo = Pluri/multilingualism in the school environment - achievements from the languages matter project. V: LESNIČAR, Barbara (ur.), PODSEDENŠEK, Mirjam (ur.). Jeziki kot steber družbe in posameznika : 4. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju : zbornik povzetkov : Brdo pri Kranju, 1. julij 2022. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. Str. 18-22. ISBN 978-961-03-0707-5. https://www.zrss.si/pdf/zbornik_povzetkov_JEZIKI_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 118917891]

3. ROZMANIČ, Tina, VALTER, Tina, PIŽORN, Karmen. The correlation between reading fluency and external factors of Grade 6 students in EFL. V: Programme & book of abstracts. Granada: Universidad de Granada, 2022. Str. 142. https://congresos.ugr.es/ellme2022/wp-content/uploads/sites/64/2022/06/ELLME2022-PROGBOOK-FINAL18JUNE.pdf. [COBISS.SI-ID 114157571]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DAGARIN FOJKAR, Mateja, PIŽORN, Karmen. Izobraževanje učiteljev za poučevanje angleščine kot tujega jezika s pomočjo množičnih odprtih spletnih tečajev. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 11-32, ilustr., tabela. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf. [COBISS.SI-ID 106818819]

 

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

5. LIPAVIC OŠTIR, Alja, PIŽORN, Karmen. Uvodnik. V: LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.), PIŽORN, Karmen (ur.). Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 1-5. ISBN 978-961-286-608-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/687. [COBISS.SI-ID 112716547]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. KIM, Paul, PIŽORN, Karmen. Evolucija digitalnega učenja in prihodnost izobraževanja (Evolution of Digital Learning and the Future of Education) : usposabljanje na daljavo, UL, 7. 7. 2022 (2 uri). [COBISS.SI-ID 114719747]

7. PIŽORN, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena. Tuji jeziki in učenci s posebnimi potrebami : predavanje na Tedenskem pomenku v okviru projekta JeŠT, 22. 2. 2022. Ljubljana: Jeziki štejejo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 ura, 30 min, 37 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=6_sjWLRgGQk. [COBISS.SI-ID 99478787]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PIŽORN, Karmen (gostujoči urednik 2016, 2018-, področni urednik ). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. PIŽORN, Karmen (urednik), STRAUS, Bronka (urednik), RAKUŠA, Vanja (urednik). Priporočila za delo z učenci priseljenci. Kako ravnam kot učitelj/učiteljica?. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (8 str.)). https://jop.splet.arnes.si/2022/02/04/priporocila-za-delo-z-ucenci-priseljenci-kako-ravnam-kot-ucitelj-uciteljica/. [COBISS.SI-ID 99444227]

10. LIPAVIC OŠTIR, Alja (urednik, lektor), PIŽORN, Karmen (urednik). Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (296 str.). ISBN 978-961-286-608-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/687, DOI: 10.18690/um.ff.5.2022. [COBISS.SI-ID 112011523]
financer: Projekt Jeziki štejejo, pogodba št. C3330-17-319012, sofinancerja EU, Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

11. LIPAVIC OŠTIR, Alja (urednik, avtor dodatnega besedila), PIŽORN, Karmen (urednik, avtor dodatnega besedila). Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. II, 282 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-609-9. DOI: 10.18690/um.ff.5.2022. [COBISS.SI-ID 112009219]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. MELINC, Klavdija. Integracija angleščine v pouk spoznavanja okolja z elementi konvergentne pedagogike : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Melinc], 2022. 112 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7288/. [COBISS.SI-ID 115462403]

13. KOSTREVC, Nina. Raznojezična in raznokulturna zmožnost staršev v slovenskem izobraževalnem prostoru = Parentsʹ plurilingual and pluricultural competencies in the Slovenian educational space : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kostrevc], 2022. 95 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7255/. [COBISS.SI-ID 113958915]

14. KOGOVŠEK, Ana. Zaznave slovenskih osnovnošolcev o njihovi raznojezični zmožnosti = Slovene primary students’ perceptions of their plurilingual competencies : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kogovšek], 2022. 76, 22 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7199/. [COBISS.SI-ID 109303299]

 

Avtor dodatnega besedila

15. LIPAVIC OŠTIR, Alja (urednik, avtor dodatnega besedila), PIŽORN, Karmen (urednik, avtor dodatnega besedila). Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. II, 282 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-609-9. DOI: 10.18690/um.ff.5.2022. [COBISS.SI-ID 112009219]

Romina Plešec Gasparič [34569]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Učne oblike v procesu visokošolskega izobraževanja. V: ŠTEFANC, Damijan (ur.), URBANČIČ, Matej (ur.). Izzivi visokošolske didaktike : inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 67-82. ISBN 978-961-7128-62-8. https://www.inovup.si/assets/lib/monografije/INOVUP-Izzivi-visokosolske-didaktike.pdf. [COBISS.SI-ID 122361091]

2. PLEŠEC GASPARIČ, Romina, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Obrnjeno učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju. V: ŠTEFANC, Damijan (ur.), URBANČIČ, Matej (ur.). Izzivi visokošolske didaktike : inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 107-121. ISBN 978-961-7128-62-8. https://www.inovup.si/assets/lib/monografije/INOVUP-Izzivi-visokosolske-didaktike.pdf. [COBISS.SI-ID 123984899]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. TROHA, Eva. Izbira didaktičnih načel za izvajanje kakovostnega pouka v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Selection of didactic principles for quality teaching in the first triad of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Troha], 2022. 137 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7304. [COBISS.SI-ID 117869059]

4. DEJAK, Ana. Izkušnje in stališča učiteljev matematike in fizike do medpredmetnega povezovanja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Dejak], 2022. 117 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7152/. [COBISS.SI-ID 104230915]

5. ZADNIK, Karin. Motivi za izbor učiteljskega poklica in proces profesionalnega razvoja pri učiteljih matematike = Motivations for choosing a teaching profession and the professional development process of mathematics teachers : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Zadnik], 2022. VII, 102 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7214. [COBISS.SI-ID 110143235]

6. GLAVAN, Marko. Obrnjeno učenje in poučevanje pri pouku matematike v 7. razredu = Flipped learning and teaching in 7th grade mathemathics : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Glavan], 2022. 61 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7133/. [COBISS.SI-ID 101743875]

7. MLAKAR, Špela. Sodelovanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in staršev v času izobraževanja na daljavo = Collaboration between special education teachers and parents in distance education : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Mlakar], 2022. 149 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7120/. [COBISS.SI-ID 99857155]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. MESTEK, Nina. Sodelovanje vzgojiteljic in učiteljic 1. razreda osnovne šole s starši v obdobju izvajanja pedagoškega procesa na daljavo : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Mestek], 2022. 34 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7331/. [COBISS.SI-ID 119752451]

 

Vesna Podgornik [30061]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PODGORNIK, Vesna, KALIN, Jana, JEZNIK, Katja. Vzgojno-izobraževalni zavod kot kulturno središče lokalnega okolja. V: BOROTA, Bogdana (ur.), et al. Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo : zbornik povzetkov zaključne konference projekta SKUM : Koper, 20. maj 2022. Brezplačna elektronska izd. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2022. Str. 18. ISBN 978-961-293-151-3, ISBN 978-961-293-152-0. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-151-3.pdf. [COBISS.SI-ID 108563203]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. NAGODE, Erika. Pisanje in ustvarjanje zgodb kot način soočanja s težkimi življenjskimi izkušnjami = Writing and creating stories as a way of coping with difficult life experiences : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Nagode], 2022. 72 str., [71] str. pril. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7228. [COBISS.SI-ID 112226051]

3. ZADRAVEC, Tina. Pripovedovanje zgodb in izvajanje dramskih aktivnosti s humanoidnim robotom kot oblika pomoči z umetnostjo pri starejših občanih = Storytelling and performing drama activities with a humanoid robot as a form of arts therapies for older people : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zadravec], 2022. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7291/. [COBISS.SI-ID 115478531]

 

Recenzent

4. DEVJAK, Tatjana (urednik). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (296 str.)), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7128-21-5. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7174/, DOI: 10.51746/9789617128215. [COBISS.SI-ID 100139779]

 

 

 

Neža Podlogar [53868]

Osebna bibliografija za leto 2022ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODLOGAR, Neža, PODLESEK, Anja. Comparison of mental rotation ability, attentional capacity and cognitive flexibility in action video gamers and non-gamers. Cyberpsychology. 2022, vol. 16, no. 2, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (14 str.)), ilustr., tabel, graf. prikazi. ISSN 1802-7962. https://cyberpsychology.eu/article/view/14598/16706, DOI: 10.5817/CP2022 - 2 - 8. [COBISS.SI-ID 105968131]
financer: ARRS, Programi, P5-0110, Psihološki in nevroznanstveni
vidiki kognicije

2. PODLOGAR, Neža, JURIŠEVIČ, Mojca. A comparative study of university students’ responses in the first and second COVID-19 pandemic waves = Teachersʼ attitudes towards evidence-based teaching : a comparative analysis between prospective teachers and expert teachers in primary education : Primerjalna študija odzivov študentov v prvem in drugem valu pandemije COVID-19. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2022, 31, str. 472–481, tabele, graf. prikaza. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/educ22_Podlogar_Jurisevic.pdf, DOI: 10.20419/2022.31.555. [COBISS.SI-ID 121940227]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLESEK, Anja, PODLOGAR, Neža. Gifted and non-gifted students during the COVID-19 pandemic in Slovenian upper secondary schools. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 76 (18). Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 114228995]

4. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLOGAR, Neža, ŠIMON, Jana, ALTARAS DIMITRIJEVIĆ, Ana, JOLIĆ MARJANOVIĆ, Zorana, PODLESEK, Anja. The impact of educational changes due to the COVID-19 pandemic on the academic life of gifted secondary school students in Croatia, Serbia and Slovenia. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 154 (96). Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115611907]

5. CAZAN, Ana-Maria, SCHAD, Elinor, JURIŠEVIČ, Mojca, PETRULYTE, Ala, PERUCCHINI, Paola, HENTER, Ramona, PODLOGAR, Neža. Teachers’ attitudes towards psychological knowledge use in teaching : a cross-cultural perspective. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 80. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115603971]

6. GLASER-ZIKUDA, Michaela, POSSE, Lisa, HOFMANN, Florian, GILAR-CORBI, Raquel, KODRIČ, Borut, LAZAROVÁ, Bohumíra, MEŠKO, Maja, PODLOGAR, Neža, POL, Milan, POZO-RICO, Teresa, TRNAVČEVIČ, Anita, JURIŠEVIČ, Mojca. Learning opportunities in practical phases in pre-service teacher education – first results of a survey at five European universities. V: Abstract book TEPE Conference on enhancing the value of teacher education research : implications for policy and practice : TEPE 2022 Conference : 11th-13th April 2022 : University of Graz. Graz: Institute of Education Research and Teacher Education, 2022. Str. 72. https://static.uni-graz.at/fileadmin/veranstaltungen/teacheredu-policy-europe2022/Programm/TEPE_2022_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 106313219]

7. HINCH, Leeanne, O'REILLY, Colm, JURIŠEVIČ, Mojca, PODLOGAR, Neža, TSOULFA, Georgia, SAMARAS, Haido. Evaluating EGIFT as a tool for informing parents about gifted education and their child’s needs. V: Empowering every talent together : creative ways to enable personal growth : book of abstracts. Hague: ECHA, 2022. Str. 181-182. https://echa2022.org/wp-content/uploads/2022/08/Abstract-Book-ECHA-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 120696579]

8. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLOGAR, Neža, VOGRINC, Janez. Šolski svetovalni delavci med izobraževanjem na daljavo : psihosocialni učinki in dobre prakse. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti : zbornik povzetkov : 7. znanstvena konferenca, Ljubljana, 21. in 22. september 2022. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Str. 71-72. ISBN 978-961-270-381-3. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2022/09/zbornik_2022_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 123541763]

 

Uršula Podobnik [21677]

Osebna bibliografija za leto 2022ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, PODOBNIK, Uršula, PROSEN, Simona, SICHERL-KAFOL, Barbara, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Pogled učiteljev na pomen integracije umetnosti na različnih področjih delovanja učencev in dijakov = Teachersʼ perspective on the value of art integration into different types of pupil / student activities. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 53, št. 1/2, str. 32-37. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 100845059]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PODOBNIK, Uršula, SELAN, Jurij. Teacher education in the arts : between artistic experience and teaching practice. V: POTOČNIK, Robert (ur.). Innovative learning and teaching for quality careers of graduates and excellent higher education : arts didactics in higher education. 1st e-issue. Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2022. Str. 7-106, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-31-4. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Potocnik.pdf. [COBISS.SI-ID 107017987]

3. PODOBNIK, Uršula, BOROTA, Bogdana. Umetnik v pedagoškem procesu. V: KROFLIČ, Robi (ur.), RUTAR, Sonja (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.). Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah : projekt SKUM. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2022. Str. 119-144. Knjižnica Ludus, 37. ISBN 978-961-293-171-1. ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 123474179]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

4. JANEŽIČ, Lana (avtor, ilustrator), LUMPERT, Neža, PAULIČ, Klara, RUDOLF, Neža, MANFREDA KOLAR, Vida (urednik), PODOBNIK, Uršula (urednik). 70 češenj : matematična slikanica. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-253-292-5. https://online.fliphtml5.com/fvba/qobo/#p=1, https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/189/434/443-1. [COBISS.SI-ID 107366403]

5. JANEŽIČ, Lana (avtor, ilustrator), LUMPERT, Neža, PAULIČ, Klara, RUDOLF, Neža, MANFREDA KOLAR, Vida (urednik), PODOBNIK, Uršula (urednik). 70 češenj : matematična slikanica. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-253-292-5. [COBISS.SI-ID 123177219]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. OBREZA, Špela. Krajinske aktivnosti v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Obreza], 2022. V, 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7095/. [COBISS.SI-ID 95976707]

7. PROSEN, Lucija. Odnos vzgojiteljev do likovne motivike pri likovnih dejavnostih v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Prosen], 2022. 54, 6 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7361/. [COBISS.SI-ID 121460739]

8. SUŠNIK, Laura. Primerjava upodabljanja človeške in živalske figure v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [L Sušnik], 2022. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7349/. [COBISS.SI-ID 120805891]

9. TREVEN, Petra. Senzorna integracija skozi kiparsko dejavnost : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Treven], 2022. 56 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7096/. [COBISS.SI-ID 96058883]

10. LOVKO, Sara. Sodelovanje vrtca z galerijami : diplomsko delo. Cerknica: [S. Lovko], 2022. 49 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7251. [COBISS.SI-ID 113900291]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. NOVAK, Anja. Matematična slikanica o merjenju didaktični pripomoček v 1. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Novak], 2022. 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7249/. [COBISS.SI-ID 113831683]

12. PAULIČ, Klara. Matematična slikanica o številu nič kot didaktični pripomoček v 1. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Paulič], 2022. 121 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7157/. [COBISS.SI-ID 105117187]

13. PRISTAVEC, Kaja. Primerjava risbe človeške figure učencev z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji in učencev značilnega razvoja = Comparison of human figure drawings by the students with mild intellectual disabilities and by the mainstream students : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pristavec], 2022. VIII, 135 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7393. [COBISS.SI-ID 123920131]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

14. OBLAK, Patricija. Pomen neposredne izkušnje na predstavo otrok : analiza otroških risb pred in po neposrednem stiku z žabo in kuncem : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Oblak], 2022. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7231. [COBISS.SI-ID 112296707]

 

Alenka Polak [13907]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOŠIR LOVŠIN, Irena, POLAK, Alenka. Teachers' beliefs about their anger in relation to certain aspecs of teaching. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 2, str. 80-97, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 113309443]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. POLAK, Alenka. Contribution of the teamwork to personal and professional development of student teachers from the perspective of positive psychology. V: Creating a world we want to live in : programme and [abstracts]. [Aalto]: European Network for Positive Psychology, 2022. 1 str. https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?U257005d8-1bd3-4956-871a-98c62ddbc707. [COBISS.SI-ID 115044099]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. POLAK, Alenka. Timsko delo kot del sodelovalne kulture na šoli = Teamwork as a part of collaborative culture in school. V: Konferenca razredni pouk : soustvarjamo razredni pouk : RP 2022 : 15.-16. marec 2022, spletna konferenca. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. https://rp2022.zrss.si/program-1-dan/timsko-delo-kot-del-sodelovalne-kulture-na-soli/. [COBISS.SI-ID 101840899]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. POLAK, Alenka, GRADIŠEK, Polona. Positive and negative aspects of university students’ experiencing the COVID-19 pandemic in Slovenia. V: ZANGENEH, Masood (ur.), NOUROOZIFAR, Mona (ur.), CHOU, Priscilla (ur.). Post-secondary education student mental health : a global perspective. Woodbridge: CDS, 2022. Str. 352-377, tabele. ISBN 978-1-7778018-1-6. https://cdspress.ca/wp-content/uploads/2022/08/ch-16-Polak-Gradis%cc%8cek-final-1.pdf. [COBISS.SI-ID 119312387]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

5. ERJAVEC, Ajda, KOPASIĆ, Mladen, POLAK, Alenka. Kako biti dober učitelj/razrednik? : okrogla miza Društva študentov psihologije Slovenije v okviru Pedagoškega vikenda, 12. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 104189187]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

7. KOŠIR LOVŠIN, Irena. Učiteljevo izražanje jeze v razredu ter pedagoški in socialno-čustveni vidiki poučevanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Košir Lovšin], 2022. XVI, 405 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7130/. [COBISS.SI-ID 101163011]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. DROBNIČ, Hana. Stališča in izkušnje učiteljev razrednega pouka s sodelovalnim učenjem učencev = Primary school teachers' views and experiences of collaborative student learning : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Drobnič], 2022. 86 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7373/. [COBISS.SI-ID 121923331]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

9. DOBERŠEK KILAR, Katja. Prepoznavanje spolnih stereotipov pri igri in učenju otrok s strani strokovnih delavcev v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Doberšek Kilar], 2022. 67 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7297. [COBISS.SI-ID 116025347]

 

 

Olga Poljšak Škraban [13906]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, SLANA OZIMIČ, Anka, REPOVŠ, Grega, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. The Emotion of fear : its experience in situations involving animals, accidents, and violence and Its regulation by the cognitive reappraisal strategy. Japanese psychological research. 2022, vol. 64, iss. 3, str. 282–294, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISSN 1468-5884. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpr.12331, DOI: 10.1111/jpr.12331. [COBISS.SI-ID 57695747]

2. RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, AMON PODOBNIKAR, Nina, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Spremembe socialnih opor študentk in študentov v obdobju epidemije in njihova povezanost z duševnimi stiskami = Changes in students' social support during the epidemic and their connection with mental distress. Socialna pedagogika. dec. 2022, letn. 26, št. 1/2, str. 47-73, tabele. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 120540419]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje : [CJE]. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://cje2.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE, https://hrcak.srce.hr/cje?lang=hr. [COBISS.SI-ID 18683400]

4. Socialna pedagogika. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. GRŽINIĆ, Letizia. Doživljanje odnosa in podpore s strani strokovnjakov ob soočanju staršev z otrokovimi posebnimi potrebami = Experiencing the experts' attitudes and support by the parents who cope with the child's special needs : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Gržinić], 2022. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7387/. [COBISS.SI-ID 123617027]

6. ZAJEC, Alja. Uvajanje otrok v vrtec : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Zajec], 2022. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7388/. [COBISS.SI-ID 123648003]

 

 

Mojca Poredoš [38232]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, POREDOŠ, Mojca. Difficulties in the close social relationships of Slovenian students during the Covid-19 pandemic = Težave slovenskih dijakov in študentov v tesnih medosebnih odnosih med pandemijo covida-19. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. Aug. 2022, 1 datoteka pdf (25 str.), tabele, graf. prikaz. ISSN 2232-2647. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/1400/608, DOI: 10.26529/cepsj.1400. [COBISS.SI-ID 120840963]

2. ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, LJUBIČ, Andreja, FILEJ, Bojana, POREDOŠ, Mojca, KAUČIČ, Boris Miha. Differences in health literacy of older adults according to sociodemographic characteristics. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2022, vol. 10, no. e, str. 1556-1563, tabele. ISSN 1857-9655. https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/8335/7915, DOI: 10.3889/oamjms.2022.8335. [COBISS.SI-ID 121577987]

3. POREDOŠ, Mojca, PIŽORN, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena. The role of working memory in foreign language listening comprehension tasks. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 2, str. 31-50, tabele, č-b sl. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 113276163]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. POREDOŠ, Mojca, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. The Role of resilience in difficulties in close social relationships during the pandemic COVID -19. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 143-144 (85-86). Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 116679171]

5. ZUPANČIČ, Maja, SIRSCH, Ulrike, POREDOŠ, Mojca. How do personality, relatedness, and autonomy contribute to subjective well-being of emerging adults?. V: Book of abstracts : 14. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie : Sonntag, 4. 9. 2022 - Mittwoch, 7. 9. 2022, Universität Klagenfurt. [S. l.: s. n.], 2022. Str. 151 (161). https://oegp2022.aau.at/abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 121123843]

6. KAUČIČ, Boris Miha, LJUBIČ, Andreja, POREDOŠ, Mojca, FILEJ, Bojana, ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara. Vpliv vedenja, povezanega z zdravjem, na zdravstveno pismenost starejših odraslih = Influence of health-related behaviour on the health literacy of older adults. V: VRAČKO, Pia (ur.), et al. Javno zdravje – dosežki, nova spoznanja in izzivi prihodnosti : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2022. Str. 106. https://www.spm.si/gradiva-kongres-2022/. [COBISS.SI-ID 122002691]

 

 

Branka Potočnik Krajnik [20748]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Dirigent

1. Božični čas : koncert, Cerkev sv. Jakoba, Ljubljana, 9. 1. 2022. [COBISS.SI-ID 92884995]

2. Koncert ob zaključku študijskega leta 2021/2022 : Pedagoška fakulteta, Ljubljana,1. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 110567939]

 

 

Robert Potočnik [38773]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POTOČNIK, Robert, KOŠIR, Tanja, DEVETAK, Iztok. Slovenian primary school teachers' opinion on interdisciplinary approach between fine art and science education. European journal of educational research. 2022, vol. 11, issue 1, str. 435-443, tabele. ISSN 2165-8714. https://pdf.eu-jer.com/EU-JER_11_1_435.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7054/, DOI: 10.12973/eu-jer.11.1.435. [COBISS.SI-ID 90208771]

2. RIHTER, Janja, POTOČNIK, Robert. Preservice teachersʼ beliefs about teaching pupils with special educational needs in visual art education. European journal of special needs education. Online ed. 2022, vol. 37, isssue 3, str. 235-248, tabele. ISSN 1469-591X. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2020.1862340, DOI: 10.1080/08856257.2020.1862340. [COBISS.SI-ID 44698627]

3. BRADEŠKO, Ela, POTOČNIK, Robert. Using visual art-based interventions for a primary school student with difficulties in perseverance, attention, and concentration. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 2022, vol. 58, no. 1, str. 73-86, ilustr. ISSN 1848-7734. http://hrri.erf.hr/?page_id=19, DOI: 10.31299/hrri.58.1.4. [COBISS.SI-ID 113360387]

4. ŠKRABEC, Viviana, POTOČNIK, Robert. The attitudes of students towards gender stereotypes in fine art classes. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 1, str. 94-108, ilustr. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 104253699]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. SZŐKE, Barbara, PATAKY, Gabriella, AMBROŽ, Lavra, POTOČNIK, Robert. Activities to promote arts education in prisons : a study from Hungary and Slovenia. V: VELIČKI, Damir (ur.), DUMANČIĆ, Mario (ur.). Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO 2 : In memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević : knjižica sažetaka = Contemporary Themes in Education - CTE 2 : In memoriam Professor Emeritus Milan Matijević : book of abstracts. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2022. Str. 315. ISBN 978-953-8115-98-1. [COBISS.SI-ID 109032707]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. POTOČNIK, Robert, TACOL, Tonka. Pedagogical approach to the realisation of the affective developmental goals of the students of the second level programme of fine art education. V: POTOČNIK, Robert (ur.). Innovative learning and teaching for quality careers of graduates and excellent higher education : arts didactics in higher education. 1st e-issue. Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2022. Str. 123-161, ilustr., tabele. ISBN 978-961-7128-31-4. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Potocnik.pdf. [COBISS.SI-ID 107022083]

7. ŽELIMORSKI, Nika, POTOČNIK, Robert. Krepitev komunikacije, prepoznavanja in izražanja potreb s pomočjo likovne dejavnosti ob soočanju izgube matere = Strengthening communication, identification and expresssion of needs through fine art activities after motherloss. V: VIDRIH, Alenka (ur.), POTOČNIK, Robert (ur.). Pomoč z umetnostjo z ranljivimi posamezniki in skupinami. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 55-67. ISBN 978-961-253-290-1. [COBISS.SI-ID 101356547]

 

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

8. POTOČNIK, Robert. Editorial. V: POTOČNIK, Robert (ur.). Innovative learning and teaching for quality careers of graduates and excellent higher education : arts didactics in higher education. 1st e-issue. Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2022. Str. 5-6. ISBN 978-961-7128-31-4. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Potocnik.pdf. [COBISS.SI-ID 106991875]

9. VIDRIH, Alenka, POTOČNIK, Robert. Predgovor. V: VIDRIH, Alenka (ur.), POTOČNIK, Robert (ur.). Pomoč z umetnostjo z ranljivimi posamezniki in skupinami. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 5-6. ISBN 978-961-253-290-1. [COBISS.SI-ID 101310979]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

10. POTOČNIK, Robert. Krepitev čustvenih in socialnih veščin likovnih pedagoginj z likovnim ustvarjanjem = Strengthening the emotional and social skills of fine arts teachers through visual arts activities : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Potočnik], 2022. 142 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7308. [COBISS.SI-ID 118131971]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. POTOČNIK, Robert (urednik). Innovative learning and teaching for quality careers of graduates and excellent higher education : arts didactics in higher education. 1st e-issue. Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (165 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7128-31-4. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Potocnik.pdf, DOI: 10.51746/9789617128314. [COBISS.SI-ID 104613123]

12. VIDRIH, Alenka (urednik), POTOČNIK, Robert (urednik). Pomoč z umetnostjo z ranljivimi posamezniki in skupinami. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-253-290-1. [COBISS.SI-ID 94823683]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. BLIMEN MAJCEN, Andreja. Krepitev čustvenih in socialnih veščin pri pouku likovne vzgoje za učence z motnjo v duševnem razvoju = Strengthening emotional and social skills in art lessons for students with intellectual disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Blimen Majcen], 2022. 124 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7364/. [COBISS.SI-ID 121603331]

14. RUDOLF, Tanja. Mnenje učiteljev in slepih učencev predmetne stopnje o vplivu predmeta likovna umetnost na razumevanje posebnosti prostorskih zakonitosti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Rudolf], 2022. 82, XVI str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7243/. [COBISS.SI-ID 113271299]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

15. GUZAJ, Andraž. Računalniška igra Minecraft kot učni pripomoček pri pouku likovne umetnosti na osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Guzaj], 2022. 33 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7357. [COBISS.SI-ID 121071107]

16. ZAVŠEK, Klementina. Vključevanje slepih in slabovidnih učencev pri pouku likovne umetnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Zavšek], 2022. 44 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7253/. [COBISS.SI-ID 113954819]

 

Mentor - drugo

17. ČUŠIN, Matija Jošt (umetnik), et al. Kuli : razstava študentov likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Mala galerija Banke Slovenije, 21. 4. - 17. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 105853955]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. GROBELŠEK, Zala. Motiv krajine kot osnova za reševanje slikarskih problemov kontrasta barvne kvalitete, barvne skladnosti in kolorističnega slikanja = Landscape motif as a basis for solving painting problems of contrast, colour quality, colour consistency and colouristic painting : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Grobelšek], 2022. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7277/. [COBISS.SI-ID 114656259]

 

Recenzent

19. JANEŽIČ, Lana (avtor, ilustrator), LUMPERT, Neža, PAULIČ, Klara, RUDOLF, Neža, MANFREDA KOLAR, Vida (urednik), PODOBNIK, Uršula (urednik). 70 češenj : matematična slikanica. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-253-292-5. https://online.fliphtml5.com/fvba/qobo/#p=1, https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/189/434/443-1. [COBISS.SI-ID 107366403]

 

 

Luka Praprotnik [34864]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. TORKAR, Gregor, PRAPROTNIK, Luka, RODE, Žan. Lebdenje v vodi : uporaba modela 5R. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2022, letn. 26, št. 2, str. 30-33, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7126. [COBISS.SI-ID 100912643]

2. PRAPROTNIK, Luka, KOS, Špela, PAPEŽ, Klara, KOZJEK, Kaja, ČERIN, Neža, KRIČEJ, Matic, OBLAK, Blaž. Odpadanje listov. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2022, letn. 26, št. 3, str. 24-27, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7323/. [COBISS.SI-ID 118812419]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOS, Marjanca, MOHORIČ, Martina, PRAPROTNIK, Luka, TUNNICLIFFE, Sue Dale, TORKAR, Gregor. Nature play as a way of learning biology in early years. V: ERIDOB 2022 : 13th Conference of European Researchers in Didactics of Biology : 29th August - 2nd September 2022, Nicosia - Cyprus. [Nicosia: Department of Education, University of Cyprus], 2022. Str. 44. https://2022.eridob.org/images/pdfs/abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 122316803]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. LUKANC, Ema. Spoznavanje zunanje zgradbe človeškega telesa s pomočjo pripovedi v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Lukanc], 2022. XIII, 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7237. [COBISS.SI-ID 112316163]

 

Fotograf

5. BAJD, Barbara (avtor, fotograf). Spoznajmo mehkužce. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2022. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-17-9. [COBISS.SI-ID 118742787]

 

 

Simona Prosen [25002]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Teachers’ experience and regulation of anger and fear in the school context. Educational psychology. 2022, vol. 42, issue , 1 datoteka pdf (16 str.), tabeli. ISSN 1469-5820. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01443410.2021.2024514?needAccess=true, DOI: 10.1080/01443410.2021.2024514. [COBISS.SI-ID 93117955]

2. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, GOSAR, David, PROSEN, Simona. Attachment and family functioning across three generations. Family process. 2022, vol. 61, issue , 1 datoteka pdf (20 str.), ilustr., tabele. ISSN 1545-5300. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/famp.12787, DOI: 10.1111/famp.12787. [COBISS.SI-ID 113198851]

3. PROSEN, Simona, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, SLANA OZIMIČ, Anka, REPOVŠ, Grega, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. The Emotion of fear : its experience in situations involving animals, accidents, and violence and Its regulation by the cognitive reappraisal strategy. Japanese psychological research. 2022, vol. 64, iss. 3, str. 282–294, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISSN 1468-5884. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpr.12331, DOI: 10.1111/jpr.12331. [COBISS.SI-ID 57695747]

4. PROSEN, Simona, JENDRIČKO, Tihana. Izbrane strategije uravnavanja čustev v psihodramski skupini s psihiatrični pacienti = Selected emotion regulation strategies in the psychodrama group with psychiatric patients. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 16, št. 1/2, str. 27-45, tabele. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 118469123]

5. GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, PODOBNIK, Uršula, PROSEN, Simona, SICHERL-KAFOL, Barbara, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Pogled učiteljev na pomen integracije umetnosti na različnih področjih delovanja učencev in dijakov = Teachersʼ perspective on the value of art integration into different types of pupil / student activities. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 53, št. 1/2, str. 32-37. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 100845059]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Fear in preschool teachers : experience, regulation and connection to mental health. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 275. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115640835]

7. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Teachers’ anger and fear in the school context. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 205. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115645187]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

8. REPINC, Barbara, PROSEN, Simona. Supervizija ustvarjalno : delavnica v okviru na "Sanje, metafore in kreativni mediji v psihoterapiji", 19. študijski dnevi SKZP, Rogla, 3. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 110932483]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. PROSEN, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. HERIC, Tadeja. Jeza pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju od prvega do petega razreda osnovne šole = Anger in students with mild intellectual disability from first to fifth grade of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Heric], 2022. VI, 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7339/. [COBISS.SI-ID 119881475]

11. ŠIŠKO KUR, Julija. Neprijetna čustva učencev od prvega do petega razreda osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom = Unpleasant emotions of pupils from the first to the fifth grade of primary school with an adapted programme with a lower educational standard : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Šiško Kur], 2022. VI, 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7350/. [COBISS.SI-ID 120815619]

12. ŠKRLEC, Martina. Pojavljanje osnovnih čustev pri učencih z avtističnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Škrlec], 2022. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7122/. [COBISS.SI-ID 100601347]

13. KOVAČ, Tjaša. Povezava obremenjujočih izkušenj v otroštvu z odločitvijo za poklic pomoči = Connection between adverse childhood experience and the decision for the helper career : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kovač], 2022. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7189/. [COBISS.SI-ID 107527939]

 

 

Suzana Pulec Lah [15383]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Razredni pouk : revija Zavoda RS za šolstvo. PULEC LAH, Suzana (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-OL9BK9FG. [COBISS.SI-ID 78568960]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. CVETKO, Tjaša. Mnenja staršev in strokovnih delavcev o sodelovanju staršev otrok s posebnimi potrebami v procesu individualizirane pomoči in podpore = Opinions of parents and professionals on the participation of parents of children with special needs in the process of individual assistance and support : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Cvetko], 2022. XIV, 200 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7254/. [COBISS.SI-ID 113957379]

 

 

Jana Rapuš Pavel [15907]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, AMON PODOBNIKAR, Nina, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Spremembe socialnih opor študentk in študentov v obdobju epidemije in njihova povezanost z duševnimi stiskami = Changes in students' social support during the epidemic and their connection with mental distress. Socialna pedagogika. dec. 2022, letn. 26, št. 1/2, str. 47-73, tabele. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 120540419]

2. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Preživljanje prostega časa študentk in študentov v obdobju epidemije covida-19 = Students' free time during the covid-19 epidemic. Socialna pedagogika. dec. 2022, letn. 26, št. 1/2, str. 75-96, tabela. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 120555011]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Biografski pristop pri socialnopedagoškem delu. V: ZORC-MAVER, Darja (ur.), LESKOŠEK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Različnost v visokošolskem prostoru. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 201-217. ISBN 978-961-7128-22-2. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP-Razlicnost_v_visokosolskem_prostoru.pdf. [COBISS.SI-ID 105239299]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. RAPUŠ PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

5. Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. RAPUŠ-PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

6. Socialna pedagogika. RAPUŠ-PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. ATANASOV, Maruša. Delo mladinskih delavcev v mladinskih centrih nevladnih organizacij = Youth work in NGO youth centres : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Atanasov], 2022. 119 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7335/. [COBISS.SI-ID 119853827]

8. POTOČNIK, Robert. Krepitev čustvenih in socialnih veščin likovnih pedagoginj z likovnim ustvarjanjem = Strengthening the emotional and social skills of fine arts teachers through visual arts activities : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Potočnik], 2022. 142 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7308. [COBISS.SI-ID 118131971]

9. BREČKO, Katja. Stiske v mladostniških partnerskih razmerjih = Distress in adolescent romantic relationships : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Brečko], 2022. 128 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7294. [COBISS.SI-ID 115900675]

10. RANČIGAJ, Majda. Virtualno izvajanje ʺtreningov socialnih veščinʺ kot primer prakse digitalnega mladinskega dela = Virtual implementation of ʺsocial skills trainingʺ as an example of digital youth work : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rančigaj], 2022. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7282/. [COBISS.SI-ID 114737923]

 

Marko Razpet [03231]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Ofiurida ali kačjerepnica. Obzornik za matematiko in fiziko. jan. 2022, letn. 69, št. 1, str. 1-14, ilustr. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 104339715]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. RAZPET, Marko. Filon iz Bizanca : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF, 28 str.). http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Filon_iz_Bizanca_01.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7119/. [COBISS.SI-ID 99774979]

3. RAZPET, Marko. Gaussove pripombe k Vegovim tablicam : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2022. 23 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Gauss_Vega_Pripombe_01.pdf. [COBISS.SI-ID 111202819]

4. RAZPET, Marko. Kako se je Jurij Vega lotil logaritmov : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2022. 27 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Vega_logaritmi.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7177/. [COBISS.SI-ID 107068675]

5. RAZPET, Marko. Klotoida : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2022. 27 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/klotoida.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/7187/. [COBISS.SI-ID 107443715]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Obzornik za matematiko in fiziko. RAZPET, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. http://www.obzornik.si/. [COBISS.SI-ID 753412]

7. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. RAZPET, Marko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-2003Ljubljana: DMFA-založništvo, 2004-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

 

Nada Razpet [13224]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Pictures of signs in sea waves. The physics teacher. Jan. 2022, vol. 60, iss. 1, str. 15-17, ill. ISSN 0031-921X. https://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/10.0009100, DOI: 10.1119/10.0009100. [COBISS.SI-ID 92565507]

 

1.04 Strokovni članek

2. RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Ofiurida ali kačjerepnica. Obzornik za matematiko in fiziko. jan. 2022, letn. 69, št. 1, str. 1-14, ilustr. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 104339715]

3. RAZPET, Nada. Geometrijski magični kvadrati. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2021/2022, letn. 49, št. 4, str. 5-8, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 99788291]

4. RAZPET, Nada. Zajčki. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2021/2022, letn. 49, št. 6, str. 12-15, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 111060227]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Obzornik za matematiko in fiziko. RAZPET, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. http://www.obzornik.si/. [COBISS.SI-ID 753412]

Špela Razpotnik [21371]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPOTNIK, Špela, ZORC-MAVER, Darja. Poglabljanje materialne neenakosti med študentkami in študenti v času epidemije in razmisleki o družbeni vlogi socialne pedagogike = Deeping of economic inequality among students during the epidemic and reflection on the social role of social pedagogy. Socialna pedagogika. dec. 2022, letn. 26, št. 1/2, str. 15-46, tabele. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 120440323]

 

1.04 Strokovni članek

2. RAZPOTNIK, Špela. "Otroci niso okej!". Mladina. [Tiskana izd.]. 17. jun. 2022, št. 24, str. 40-41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 112782083]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. RAZPOTNIK, Špela, TADIČ, Darja. Gojenje kritičnega dialoga v visokošolskem prostoru ali radikalna vsakdanjost inovativnosti. V: ZORC-MAVER, Darja (ur.), LESKOŠEK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.). Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Različnost v visokošolskem prostoru. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 41-68. ISBN 978-961-7128-22-2. https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP-Razlicnost_v_visokosolskem_prostoru.pdf. [COBISS.SI-ID 104716291]

4. RAZPOTNIK, Špela, TADIČ, Darja. Mladinske organizacije kot prostori politične participacije mladih. V: PUŠNIK, Tomaž (ur.), BANJAC, Marinko (ur.). Politična participacija mladih onkraj volitev : konceptualni premisleki in izzivi proučevanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022. Str. 118-135. ISBN 978-961-295-023-1. [COBISS.SI-ID 118429443]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. RAZPOTNIK, Špela. Svet - spet - mlad. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2022, št. 190, str. 5. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 103087875]

6. RAZPOTNIK, Špela. Družbena odgovornost in regrat. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. maj 2022, št. 191, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 106444803]

7. RAZPOTNIK, Špela. Na poti v odvečnico. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. sep. 2022, št. 194, str. 4-5. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 120725507]

8. RAZPOTNIK, Špela. Tabor za podporo deinstitucionalizaciji kot cirkus, pol paradoksov, tokrat žal ne v Divači. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. sep. 2022, št. 195, str. 4-5. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 120721155]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

9. RAZPOTNIK, Špela, DEBENJAK, Kristina. Gledališče zatiranih kot orodje transformacije znotraj (socialno)pedagoškega dela : vabljeno predavanje na 2. mednarodni konferenci MDJ — Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin, 12. jun. 2022. [COBISS.SI-ID 113658883]

 

3.25 Druga izvedena dela

10. RAZPOTNIK, Špela. Potporne mreže mladih sa psihosocijalnim poteškoćama u Sloveniji : predavanje v okviru dogodka “Mentalno zdravlje mladih u zajednici – Novi Sad”, Omladinski klub OPENS, 14. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 101416707]

11. RAZPOTNIK, Špela. Študija mrež organizacij : predavanje v okviru Odzivanje na psihosocialne stiske mladih (predstavitev ugotovitev ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Podporne mreže mladih v psihosocialnih stiskah), 18. mar. 2022, online izobraževanje. [COBISS.SI-ID 101658115]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. RAZPOTNIK, Špela (član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

13. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. RAZPOTNIK, Špela (urednik 2005-2012, član uredniškega odbora 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-2006Ljubljana: Društvo Kralji ulice, 2006-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

14. Socialna pedagogika. RAZPOTNIK, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. VUČKO, Tamara. Medkulturna občutljivost študentov razrednega pouka = Intercultural sensitivity of primary teacher education students : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Vučko], 2022. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7118/. [COBISS.SI-ID 99764227]

16. ZAJC, Anka. Opremljenost bodočih učiteljev razrednega pouka za razumevanje položaja učencev z nižjim socialno-ekonomskim statusom = Equipping future classroom teachers to understand the situation of low socio-economic status learners : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Zajc], 2022. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7229. [COBISS.SI-ID 112223747]

17. ZGONC, Urška. Otroci brez spremstva in skrbništvo v Sloveniji = Unaccompanied children and guardianship system in Slovenia : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Zgonc], 2022. iv, 87 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7200/. [COBISS.SI-ID 109311747]

18. KOZAR, Vanessa. Spolno življenje oseb, ki bivajo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec = Sexual life of the persons in care in the Hrastovec Social Protection Institution : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Kozar], 2022. V, 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7137/. [COBISS.SI-ID 102628099]

19. MATJAŽ, Tina. Sprejemanje otrok prosilcev za azil med vrstniki v osnovni šoli = Acceptance of asylum seekers' children among their peers in primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Matjaž], 2022. 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7109/. [COBISS.SI-ID 98122755]

20. PODBEVŠEK, Katja. Vključenost moških v odločitev o kontracepciji : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Podbevšek], 2022. 100 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7150/. [COBISS.SI-ID 103911171]

 

Dušan Repovš [07083]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. REPOVŠ, Dušan, VETRO, Calogero. The behavior of solutions of a parametric weighted ▫$(p,q)$▫-Laplacian equation. AIMS mathematics. 2022, vol. 7, iss. 1, str. 499-517. ISSN 2473-6988. https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/math.2022032, DOI: 10.3934/math.2022032. [COBISS.SI-ID 81064195]

2. REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. On well-splitting posets. Archive for mathematical logic. [v tisku] 2022, vol. , iss. , 11 str. ISSN 0933-5846. https://link.springer.com/article/10.1007/s00153-022-00818-6, DOI: 10.1007/s00153-022-00818-6. [COBISS.SI-ID 101041411]

3. GHANMI, Abdeljabbar, KRATOU, Mouna, SAOUDI, Kamel, REPOVŠ, Dušan. Nonlocal ▫$p$▫-Kirchhoff equations with singular and critical nonlinearity terms. Asymptotic analysis. [v tisku] 2022, vol. , iss. , 19 str. ISSN 0921-7134. https://content.iospress.com/articles/asymptotic-analysis/asy221769, DOI: 10.3233/ASY-221769. [COBISS.SI-ID 106559235]

4. AMBROSIO, Vincenzo, REPOVŠ, Dušan. On a class of Kirchhoff problems via local mountain pass. Asymptotic analysis. 2022, vol. 126, iss. 1-2, str. 1-43. ISSN 0921-7134. https://content.iospress.com/articles/asymptotic-analysis/asy201660, DOI: 10.3233/ASY-201660. [COBISS.SI-ID 43614723]

5. ABERQI, Ahmed, BENSLIMANE, Omar, OUAZIZ, Abdesslam, REPOVŠ, Dušan. On a new fractional Sobolev space with variable exponent on complete manifolds. Boundary value problems. 2022, vol. 2022, art. 7 (20 str.). ISSN 1687-2770. https://boundaryvalueproblems.springeropen.com/articles/10.1186/s13661-022-01590-5, DOI: 10.1186/s13661-022-01590-5. [COBISS.SI-ID 96892419]

6. KEFI, Khaled, IRZI, Nawal, AL-SHOMRANI, Mohammed Mosa, REPOVŠ, Dušan. On the fourth-order Leray-Lions problem with indefinite weight and nonstandard growth conditions. Bulletin of mathematical sciences. Aug. 2022, vol. 12, iss. 2, art. 2150008 (13 str.). ISSN 1664-3607. https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1664360721500089, DOI: 10.1142/S1664360721500089. [COBISS.SI-ID 81043715]

7. ZHANG, Zhongyi, REPOVŠ, Dušan. On degenerate fractional Schrödinger-Kirchhoff-Poisson equations with upper critical nonlinearity and electromagnetic fields. Complex variables and elliptic equations. [v tisku] 2022, vol. , no. , 20 str. ISSN 1747-6933. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17476933.2022.2040022, DOI: 10.1080/17476933.2022.2040022. [COBISS.SI-ID 99789827]

8. TAKÁCS, Bálint M., FARAGÓ, István, HORVÁTH, Róbert, REPOVŠ, Dušan. Qualitative properties of space-dependent SIR models with constant delay and their numerical solutions. Computational methods in applied mathematics. 2022, vol. 22, iss.3, str. 713-728. ISSN 1609-4840. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cmam-2021-0208/pdf, DOI: 10.1515/cmam-2021-0208. [COBISS.SI-ID 109345027]

9. GABROVŠEK, Boštjan, MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. On nonlocal Dirichlet problems with oscillating term. Discrete and continuous dynamical systems. Series S. [v tisku] 2022, vol. , iss. , 13 str. ISSN 1937-1632. https://www.aimsciences.org/article/doi/10.3934/dcdss.2022130, DOI: 10.3934/dcdss.2022130. [COBISS.SI-ID 111646723]

10. HAMDANI, Mohamed Karim, MBARKI, Lamine, ALLAOUI, Mostafa, DARHOUCHE, Omar, REPOVŠ, Dušan. Existence and multiplicity of solutions involving the ▫$p(x)$▫-Laplacian equations: On the effect of two nonlocal terms. Discrete and continuous dynamical systems. Series S. [v tisku] 2022, vol. , iss. , 16 str. ISSN 1937-1632. https://www.aimsciences.org/article/doi/10.3934/dcdss.2022129, DOI: 10.3934/dcdss.2022129. [COBISS.SI-ID 111490051]

11. ZUO, Jiabin, CHOUDHURI, Debajyoti, REPOVŠ, Dušan. On critical variable-order Kirchhoff type problems with variable singular exponent. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. Oct. 2022, vol. 514, iss.1, art. 126264 (18 str.). ISSN 0022-247X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X22002785, DOI: 10.1016/j.jmaa.2022.126264. [COBISS.SI-ID 106082051]

12. SUN, Mingzhe, SHI, Shaoyun, REPOVŠ, Dušan. Degenerate fractional Kirchhoff-type system with magnetic fields and upper critical growth. Mediterranean journal of mathematics. Aug. 2022, vol. 19, iss. 4, art. 170 (23 str.). ISSN 1660-5446. https://link.springer.com/article/10.1007/s00009-022-02076-5, DOI: 10.1007/s00009-022-02076-5. [COBISS.SI-ID 112532995]

13. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Anisotropic singular Neumann equations with unbalanced growth. Potential analysis. June 2022, vol. 57, iss. 1, str. 55-82. ISSN 0926-2601. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11118-021-09905-4.pdf, DOI: 10.1007/s11118-021-09905-4. [COBISS.SI-ID 57450755]

14. LI, Shiqi, LIANG, Sihua, REPOVŠ, Dušan. On critical exponential Kirchhoff systems on the Heisenberg group. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. [v tisku] 2022, vol. , iss. , 13 str. ISSN 0009-725X. https://link.springer.com/article/10.1007/s12215-022-00815-x, DOI: 10.1007/s12215-022-00815-x. [COBISS.SI-ID 121565699]

15. GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Free groups as end homogeneity groups of 3-manifolds. Revista matemática iberoamericana. 2022, vol. 38, iss. 1, str. 113-130. ISSN 0213-2230. https://ems.press/journals/rmi/articles/1517722, DOI: 10.4171/RMI/1273. [COBISS.SI-ID 69890563]

16. ZUO, Jiabin, TAARABTI, Said, AN, Tianqing, REPOVŠ, Dušan. On nonlinear biharmonic problems on the Heisenberg group. Symmetry. Apr. 2022, vol. 14, iss. 4, art. 705 (10 str.). ISSN 2073-8994. https://www.mdpi.com/2073-8994/14/4/705, DOI: 10.3390/sym14040705. [COBISS.SI-ID 103836675]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

17. AHMETʹEV, Petr Mihajlovič, CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan. Invariant Arfa-Kervera osnaščennyh mnogoobrazij kak prepjatstvie k vložimosti. V: Meždunarodnaja konferencija "Lobačevskie čtenija" : materialy konferencii (Kazan', 30 ijulnja - ijulja 2022 g.). Kazanʹ: Kazanskij federal'nyj universitet, 2022. Str. 10-11. Trudy matematičeskogo centra imeni N. I. Lobačevskogo, T. 62. https://kpfu.ru/portal/docs/F_1591875385/LR2022.pdf. [COBISS.SI-ID 114124547]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

18. REPOVŠ, Dušan, Two nonlinear days in Urbino 2022, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, July 14-15, 2022. Chaos and nonlinear dynamics : Urbino, 15. 7. 2022. [COBISS.SI-ID 115596803]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. Advances in nonlinear analysis. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

20. Analele Universitǎţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematicǎ. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. http://www.anstuocmath.ro/seria-matematica. [COBISS.SI-ID 15056729]

21. Boundary value problems. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Berlin: Springer, 2005-. ISSN 1687-2770. http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13661, http://www.boundaryvalueproblems.com/archive. [COBISS.SI-ID 62113025]

22. Complex variables and elliptic equations. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2019-). Abingdon: Taylor & Francis, 2006-. ISSN 1747-6933. http://www.tandfonline.com/loi/gcov20. [COBISS.SI-ID 513019929]

23. Demonstratio Mathematica. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2020-). Warsaw: De Gruyter Poland. ISSN 2391-4661. http://www.degruyter.com/view/j/dema. [COBISS.SI-ID 526342681]

24. Electronic journal of differential equations. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2019-). San Marcos (TEX): Southwest Texas State University: University of North Texas, 1993-. ISSN 1072-6691. http://ejde.math.unt.edu/. [COBISS.SI-ID 7027289]

25. Fixed point theory and algorithms for sciences and engineering. REPOVŠ, Dušan (področni urednik 2021-). Cham: Springer International Publishing, 2021-. ISSN 2730-5422. https://link.springer.com/journal/13663, https://fixedpointtheoryandapplications.springeropen.com/. [COBISS.SI-ID 52864771]

26. Journal of mathematical analysis and applications. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2017-). [Print ed.]. Orlando (FL): Elsevier, 1960-. ISSN 0022-247X. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-mathematical-analysis-and-applications, http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022247X. [COBISS.SI-ID 3081231]

27. Journal of Mathematics and Applications. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2016-). Rzeszów: Publishing House of the Rzeszów University of Technology, 2006-. ISSN 1733-6775. https://jma.prz.edu.pl/en/. [COBISS.SI-ID 17642329]

28. Karpatsʹkì matematičnì publìkacìï. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ìvano-Frankìvsʹk: Prikarpatsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. http://journals.pu.if.ua/index.php/cmp/. [COBISS.SI-ID 15776089]

29. Matematičnì studiï. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Lʹviv: Lʹvivsʹkie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. http://matstud.org.ua/ojs/index.php/matstud/. [COBISS.SI-ID 15183449]

30. Mediterranean journal of mathematics. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega sveta 2016-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. https://www.springer.com/journal/9. [COBISS.SI-ID 13561433]

31. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2014-). Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 1994-. ISSN 1232-9274. http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/index-en.php. [COBISS.SI-ID 16179545]

 

 

David Rihtaršič [31016]

Osebna bibliografija za leto 2022

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David. Teaching about electric current and resistance with a 'Blinker'. Physics education. Online ed. 2022, vol. 57, no. 2, 10 str. (pdf), ilustr. ISSN 1361-6552. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ac45c7/pdf, DOI: 10.1088/1361-6552/ac45c7. [COBISS.SI-ID 97974531]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. RIHTARŠIČ, David. Poučevanje elektronike z uporabo čarovniških trikov. V: KLEMEN, Taja (ur.), MLINAREC, Katarina (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 21. 9. 2022. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2022. Str. 37. https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/ZBORNIK-PRISPEVKOV_12_9_2022_KONCEN.pdf. [COBISS.SI-ID 123149827]

 

 

Janja Rihter [54902]

Osebna bibliografija za leto 2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RIHTER, Janja, POTOČNIK, Robert. Preservice teac