Seznam objav raziskovalcev PEF v letu 2019

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

 

Stanislav Avsec [25994]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, FERK SAVEC, Vesna. Creativity and critical thinking in engineering design : the role of interdisciplinary augmentation. Global journal of engineering education. 2019, vol. 21, no. 1, str. 30-36, ilustr., graf. prkazi. ISSN 1328-3154. http://www.wiete.com.au/journals/GJEE/Publish/vol21no1/04-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 12354889]

2. AVSEC, Stanislav, SAJDERA, Jolanta. Factors influencing pre-service preschool teachersʼ engineering thinking : model development and test. International journal of technology and design education. 2019, vol. 29, issue , 28 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1573-1804. https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10798-018-9486-8?author_access_token=JyqD9zZ060yqcaOBMbfJFve4RwlQNchNByi7wbcMAY5rXZS0oUBWcZRCsD5oVnuTfcIpFrPvDezbVWoNvP4r0LR-1YvIIojTjswWeLb6qGnx4exDUlGuk_y9fhRJDFE1WtDO0UCYT_vH1iAWvjXFlw%3D%3D, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10798-018-9486-8.pdf, DOI: 10.1007/s10798-018-9486-8. [COBISS.SI-ID 12225865]

3. RUPNIK, Denis, AVSEC, Stanislav. The relationship between student attitudes towards technology and technological literacy. World transactions on engineering and technology education. 2019, vol. 17, no. 1, str. 48-53, tabele, graf. prikaz. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.17,No.1%20(2019)/08-Rupnik-D.pdf. [COBISS.SI-ID 12333897]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

 

 

Recenzent

5. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Jurij Bajc [13416]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BAJC, Jure, ZIHERL, Saša. Combining and comparing the results of physics competition and national assessments of knowledge of physics in Slovenia. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 221-222. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532553]

 

 

 

Marcela Batistič-Zorec [12550]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOROŠEC, Helena, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The impact of creative drama activities on aggressive behaviour of preschool children. European early childhood education research journal. 2019, vol. , issue , 18 str. (pdf), tabeli, graf. prikaza. ISSN 1752-1807. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0034523719858219, DOI: 10.1177/0034523719858219. [COBISS.SI-ID 12552009]

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Predšolska bralna značka v kontekstu kritike pošolanja vrtca = Preschool reading badge in the context of "schoolifying" kindergarten. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 50, št. 4, str. 19-25, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12570185]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ŠINDIĆ, Aleksandra, PRIBIŠEV BELESLIN, Tamara, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Preschool children's understanding of animate and inanimate : methodical suggestions. V: LICARDO, Marta (ur.), DIAS, Isabel Simões, ESTÉVEZ, Pablo Ruiz. Contemporary themes in early childhood education and international educational modules. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press, 2019. Str. 101-115. ISBN 978-961-286-270-1. [COBISS.SI-ID 24591624]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Participacija djece u vrtiću i projekt Kako su djeca napravila crtani film : predavanje u sklopa kolegija Integrirani kurikulum studentima 3. godine preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 30. svibanj 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12477513]

5. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Subjektivne teorije odgajatelja : predavanje u sklopa kolegija Psihologija ranog učenja i poučevanja studentima 1. godine preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 28. svibanj 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12477257]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. TATALOVID VORKAPID, Sanja, LJEVAR, Lorena, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Osobine ličnosti i subjektivne teorije bududih odgajatelja kao odrednice njihovog profesionalnog identiteta : predavanje v okviru Međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija Cjeloživotnim obrazovanjem do profesionalnog identiteta, Hotel Panonija, Sisak, Hrvatska, 9. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12477001]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. POLAK, Alenka (diskutant), LESAR, Irena (diskutant), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (diskutant), PEČAR, Mojca (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora : kako se izzivi šolskega področja odražajo v visokošolskem prostoru in kakšne izzive visokošolskemu pedagoškemu delu ti predstavljajo : predavanja v okviru okrogle mize, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12448329]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

 

Recenzent

8. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. ISBN 978-961-241-878-6. [COBISS.SI-ID 294303232]

 

 

Sanja Berčnik [30171]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Srečko, DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Dejavniki tveganja za zdravje in življenjski slog v občinah osrednje slovenske regije. Revija za zdravstvene vede. 2019, vol. 6, no. 1, str. 3-21, tabele, č-b sl. ISSN 2350-3610. [COBISS.SI-ID 514886263]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko, BERČNIK, Sanja. Neenakosti v zdravju občanov: analiza in primerjava stanja v dveh slovenskih občinah. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : conference proceedings : international scientific conference, Novo mesto, 15. november 2018. Celostna obravnava pacienta, mednarodna znanstvena konferenca, 15. november 2018, Novo Mesto. [Novo mesto]: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede: = University of Novo mesto, Faculty of Health Sciences, 2019. Str. 132-143, ilustr. ISBN 978-961-94392-6-5. [COBISS.SI-ID 2048044658]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

3. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]

 

 

 

 

Maruša Bertoncelj [38725]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. MARTINČIČ, Robert (urednik), BERTONCELJ, Maruša (urednik), KLJAJIĆ, Matjaž (urednik), KRAJNOVIĆ, Edita (urednik), PAHOR, Romana (urednik). Žale : 100 years of the company's life. Reprint ed. Ljubljana: Žale Javno podjetje, 2019. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-281-552-3. [COBISS.SI-ID 299991552]

 

 

Marja Bešter Turk [06379]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-271-930-2. [COBISS.SI-ID 299787008]

2. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, PONIKVAR, Andreja (urednik). Na pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-93-40. [COBISS.SI-ID 300246784]

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 2 zv. (117; 106 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-929-6. [COBISS.SI-ID 298659072]

4. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 2 zv. (166; 160 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-933-3. [COBISS.SI-ID 300233216]

 

Milena Mileva Blažić [19319]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (2011) v luči sodobnih pogledov na pouk mladinske književnosti. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 64, št. 1, str. 11-19, 103. ISSN 0021-6933. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5667. [COBISS.SI-ID 12368969]

2. BLAŽIČ, Milena. Motiv mesta Ljubljana v slovenski (mladinski) književnosti - literarna Ljubljana. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 64, št. 2, str. 59-78. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 12492105]

3. BLAŽIČ, Milena. Medkulturnost v pravljicah Dorotheae Viehmann, Laure Gonzenbach in Tine Vajtove ob primeru pravljic o začarani nevesti (ATU 402). Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 22, str. 163-173. ISSN 1408-6271. http://sms.zrc-sazu.si/pdf/22/SMS_22_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12473673]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. BLAŽIČ, Milena. Motivi multikulturnog nasljeđa u slovenskim slikovnicama = Motifs of multicultural heritage in Slovenian picture books. V: BAKOTA, Lidija (ur.), MORITZ, Ivana (ur.). Dijete i jezik danas : dijete i jezični identitet, Osijek (Hrvatska), 12.-14. rujna 2019 : knjižica sažetaka = Children and languages today : children and linguistic identity, Osijek (Croatia), 12-14 September 2019 : book of abstracts. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: =Faculty of education, 2019. Str. 23-24. [COBISS.SI-ID 12598345]

5. BEDENK, Kasilda, BLAŽIČ, Milena. Življenje in delo Tine Wajtawe (1900-1984). V: STANONIK, Marija (ur.). Mednarodni znanstveni simpozij Konstituiranje slovenske slovstvene folkloristike : ob stoletnici rojstva akademika Milka Matičetovega (10. 9. 1919 - 5. 12. 2014) : SAZU, Akademijska dvorana, Novi trg 3, Ljubljana, 10. in 11. september 2019. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, [2019]. Str. 148]. http://www.sazu.si/uploads/files/57ee1d95c23371144545f64a/Simpozij%20Mati%C4%8Detov%20povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 12597833]

6. BLAŽIČ, Milena. Vloga Filozofske fakultete pri razvijanju mladinske književnosti. V: MAHNIČ, Katja (ur.). Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja : pogled v preteklost, vizije za prihodnost : program in zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 10. ISBN 978-961-06-0245-3. [COBISS.SI-ID 12618569]

7. BLAŽIČ, Milena. Pravljice v visokošolskem izobraževanju - Goethe, Hegel in Žižek. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2019. Str. 138-139. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12597321]

8. BLAŽIČ, Milena. Silencing children' literature criticism : Ljubljana City Library, gold pears and assuming responsibility. V: Silence and silencing in childrenʼs literature : online congress schedule including abstracts. [S. l.]: IRSCL, cop. 2019. 1 str. http://schedule.irsclcongress2019.com/wednesday/session-1/childrens-rights/silencing-children-literature-criticism-ljubljana-city-library-gold-pears-and-assuming-responsibility/. [COBISS.SI-ID 12569929]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza slovenskih in bolgarskih pravljic = Comparative analysis of Slovenian and Bulgarian fairy tales. V: SUBIOTTO, Namita (ur.), DIMITROV, Ljudmil (ur.). Bʺlgarija - Makedonija - Slovenija : meždukulturni dialozi v XXI vek : recenzirana kolektivna naučna monografija = Bugarija - Makedonija - Slovenija : meǵukulturni dijalozi vo XXI vek = Bolgarija - Makedonija - Slovenija : medkulturni dialogi v XXI stoletju. Sofija: Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka "Az-buki", 2019. Str. 121-133. ISBN 978-619-7065-24-4. [COBISS.SI-ID 12465481]

10. BLAŽIČ, Milena. The systemic didactics of childrenʼs literature. V: FLEGAR, Željka (ur.), MORITZ, Ivana (ur.), PAVIČIĆ TAKAČ, Višnja. Children and languages today : first and second language literacy development. 1st ed. Wilmington: Vernon Press, cop. 2019. Str. 115-128, ilustr. Series in Education. ISBN 978-1-62273-510-5. [COBISS.SI-ID 12393801]

11. BLAŽIČ, Milena. Two models of women fairy tale creation in Slovenia - women fairy tale writers and women storytellers. V: EHRHARDT, Holger (ur.). Über Nachtfliegen, Zaunkönige und Meisterdiebe : Neue Beiträge zur Grimm- und Märchenforschung. Kassel: Kassel University Press, cop. 2019. Str. 253-276, tabela. ISBN 978-3-7376-0548-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5605/. [COBISS.SI-ID 12325193]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. BLAŽIČ, Milena. Blaž Vurnik, Zoran Smiljanič: Ivan Cankar: podobe iz življenja. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: Forum, 2018. Sodobnost. jan.-feb. 2019, letn. 83, št. 1/2, str. 193-197, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5606/. [COBISS.SI-ID 12322633]

13. BLAŽIČ, Milena. Andrej Rozman Roza: Pesmi iz galerije. Ljubljana: Narodna galerija, 2018. Sodobnost. marec 2019, letn. 83, št. 3, str. 353-357, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5651/. [COBISS.SI-ID 12355401]

14. BLAŽIČ, Milena. Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Odisej), 2018. Sodobnost. maj 2019, letn. 83, št. 5, str. 656-661, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5749/. [COBISS.SI-ID 12445001]

15. BLAŽIČ, Milena. Pesem sem: Razumljive pesmi za razumljive čase. Uredila Igor Saksida in Aleš Šteger, fotografije Marjeta Marinčič, Maja Licul. Ljubljana: Belatrina (Knjižna zbirka Belatrina, 2018). Sodobnost. maj 2019, letn. 83, št. 6, str. 815-820, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 12486729]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

16. BLAŽIČ, Milena. O pobudah za posvet o pouku književnosti v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 64, št. 1, str. 3-6. ISSN 0021-6933. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5666. [COBISS.SI-ID 12368713]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

17. BLAŽIČ, Milena. Comparative analysis of Dorothea Viehmann and Tina Wajtawa (Resian women fairy tale teller) - ATU 425 The Frog King and The Frog Maiden) : predavanje na University of Kassel, Germany, 23. 5. 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12530505]

18. BLAŽIČ, Milena. Life stories as childrenʼs picturebooks - The Alexandrian women (ATU 860B*) : predavanje na University of Kassel, Germany, 22. 5. 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12530249]

19. BLAŽIČ, Milena. Mapping Little Red Riding Hood (ATU 333) and Aladdin and the Lamp (ATU 561) in international context : predavanje na University of Kassel, Germany, 24. 5. 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12530761]

20. BLAŽIČ, Milena. National fairy tales in international context - from Joan of Arc, Rozmanʼs Helen to Mulan (ATU 514, ATU 884) : predavanje na University of Kassel, Germany, 21. 5. 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12529993]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

21. BLAŽIČ, Milena. Motivno-tematska analiza uglasbenih besedil za otroke : predavanje v okviru Mednarodnega znanstvenega simpozija Breda Šček (1893-1968), 11. 6. 2019, Frančiškanski samostan Kostanjevica, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 12484937]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. BLAŽIĆ, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. http://www.didacticahumanidadesyciencias.com/#!contacto/c7h2. [COBISS.SI-ID 10808649]

23. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. BLAŽIČ, Milena (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

 

 

Zbiratelj

24. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SELIŠKAR KENDA, Mateja (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : [berilo za 6. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-271-627-1. [COBISS.SI-ID 300935168]

25. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-015-6. [COBISS.SI-ID 300935424]

26. SCHMIDT, Nina (urednik). Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Center IRIS, 2019. 6 zv. [COBISS.SI-ID 1024674355]

27. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 300935680]

28. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 9 : [berilo za 9. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-271-649-3. [COBISS.SI-ID 300935936]

29. REPE KOCMAN, Marija (prireditelj, urednik). Radovednih pet. Berilo 4 : berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole. Ljubljana: Center IRIS, 2019. 4 zv. (111, 169, 156, 58 str.). [COBISS.SI-ID 1024673075]

30. Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 300948480]

31. Radovednih pet. Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 300950016]

 

 

 

Petra Brdnik Juhart [52475]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. MRAZ NOVAK, Tadeja, BRDNIK JUHART, Petra. Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 72 str., ilustr., note. ISBN 978-961-271-683-7. [COBISS.SI-ID 300955904]

 

Andrej Brumen Čop [33575]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. BRUMEN-ČOP, Andrej. Skladišče = Shelter. Likovne besede : revija za likovno umetnost. poletje/summer 2019, št. 111, str. 43, ilustr. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 12536905]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

2. FON, Ana (umetnik), et al. Linked silk road : Faculty of Education University of Ljubljana Student Exhibition, 895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018. [COBISS.SI-ID 12421961]

 

 

Maja Burian [13756]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. FILIPČIČ, Tjaša, BURIAN, Maja, DOLINAR, Monika, JEMEC ŠTUKL, Irena, GROLEGER SRŠEN, Katja. Praktični prikaz nekaterih športnih dejavnosti za otroke s težavami na področju gibanja : predavanje v okviru strokovnega srečanja Otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programih osnovnošolskega izobraževanja, URI Soča, Ljubljana, 20. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 2705513]

 

 

Matija Cencelj [03342]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUN, Jijiang, LI, Lin, CENCELJ, Matija, GABROVŠEK, Boštjan. Infinitely many sign-changing solutions for Kirchhoff type problems in R3. Nonlinear Analysis. Theory, Methods and Applications. [Print ed.]. Sep. 2019, vol. 186, str. 33-54. ISSN 0362-546X. https://doi.org/10.1016/j.na.2018.10.007, DOI: 10.1016/j.na.2018.10.007. [COBISS.SI-ID 18506585]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Analele Universitæaţii din Craiova. Seria matematicæa, informaticæa. CENCELJ, Matija (član uredniškega odbora 2019-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami/. [COBISS.SI-ID 15211865]

 

 

 

Mojca Čepič [05974]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČEPIČ, Mojca. Elastic collisions of smooth spherical objects : finding final velocities in four simple steps. American journal of physics : a publication of American association of physics teachers. [Print ed.]. 2019, vol. 87, no. 3, str. 200-207, ilustr. ISSN 0002-9505. https://aapt.scitation.org/doi/full/10.1119/1.5089753, DOI: 10.1119/1.5089753. [COBISS.SI-ID 12379465]

2. JUKIĆ, Dina, ČEPIČ, Mojca. Chiroclinic effect and the phase diagram of achiral polar molecules in the antiferroelectric smectic B2. Physical review. E. jun. 2019, vol. 99, issue 6, str. 062705, ilustr. ISSN 2470-0053. https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.99.062705, DOI: 10.1103/PhysRevE.99.062705. [COBISS.SI-ID 12570441]

 

1.04 Strokovni članek

3. ČEPIČ, Mojca. Energija IV : elektrika, električno delo in električna energija. Fizika v šoli. 2018, letn. 23, št. 1, str. 59-61, ilustr. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 12457801]

4. ČEPIČ, Mojca. Magneti 1. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2019/2020, letn. 47, št. 1, str. 18-20, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12568649]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

5. ČEPIČ, Mojca. How to introduce a current research to physics classroom : liquid crystals as an example. V: NESIĆ, Lj. (ur.). Zbornik radova 7 Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjoj školi, Aleksinac, 17 - 19. mart 2019. Aleksinac: Aleksinačka gimnazija; Beograd: Klett, 2019. Str. 384-391, ilustr. ISBN 978-86-81182-01-7. [COBISS.SI-ID 12449865]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. ČEPIČ, Mojca. Identification of gifted students with underprivileged background by doing experiments. V: KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Dílny Heuréky 2018 : sborník konference projektu Heuréka : Jiráskovo gymnázium, Náchod, 21.-23. září 2018. 1.vydání. V Praze: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019. Str. 6-12, ilustr. ISBN 978-80-7378-377-8. http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2018.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5637. [COBISS.SI-ID 12348233]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. ČEPIČ, Mojca. Elastic collisions of smooth spherical objects in space for the introductory physics course. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 203-204. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532297]

8. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca, DZIOB, Daniel. Liquid crystals module in two high school physics learning environments. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 421-422. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532809]

9. NOWAK, Justyna, SOKOLOWSKA, Dagmara, ČEPIČ, Mojca. Physics teacher as a researcher. Practitioner inquiry in 3DIPhE project in Poland. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 551-552. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12533577]

10. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. A pinch of hydrogels and liquid crystals in the soup of contemporary physics. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 117-118. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532041]

11. DZOIB, Daniel, ČEPIČ, Mojca. Simple method for measuring thermal conductivity. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 796-797, ilustr. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12535369]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. European journal of physics. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

13. Fizika v šoli. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

14. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Recenzent

15. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0729-0. [COBISS.SI-ID 298562560]

 

 

Mateja Dagarin Fojkar [20745]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, KILIBARDA PERRET, Katarina. Teachersʹ perceptions of teaching English in primary school : a comparative study between India and Slovenia = Percepcije učitelja o poučavanju engleskoga jezika u osnovnoj školi : komparativno istraživanje između Indije i Slovenije. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. [Online ed.]. 2019, vol. 21, no. 2, str. 479-510, tabele, graf. prikazi. ISSN 1848-5197. https://cje2.ufzg.hr/ojs/CJE_Vol.21_No.2-2019-Contents.pdf, DOI: 10.15516/cje.v21i2.3050. [COBISS.SI-ID 12589897]

2. NIMANI MUSA, Nora, DAGARIN FOJKAR, Mateja. Correlation between studentsʼ English listening skills, vocabulary skills and out-of-school listening exposure. The new educational review. 2019, vol. 55, no. 1, str. 42-53, tabele. ISSN 1732-6729. http://www.educationalrev.us.edu.pl/dok/volumes/tner_1_2019.pdf, DOI: 10.15804/tner.2019.55.1.03. [COBISS.SI-ID 12376905]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DAGARIN FOJKAR, Mateja, ROZMANIČ, Tina. Developing foreign language literacy skills in primary school. V: BRATOŽ, Silva (ur.), KOCBEK, Alenka (ur.), PIRIH, Anja (ur.). Zbornik povzetkov Mednarodne konference Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih Koper, 12. april 2019 = Sommari del convegno internazionale Aspetti del plurilinguismo nei contesti educativi europei Capodistria, 12 aprile 2019 = Abstracts of the International Conference A Plurilingual Mindset in European Education Contexts Koper, 12 April 2019. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019. Str. 21. ISBN 978-961-7055-48-1. [COBISS.SI-ID 12382537]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. DAGARIN FOJKAR, Mateja. How to use English as the medium of instruction in teaching subjects across the curriculum ; Storybook selection for teaching young learners ; CLIL and storytelling lesson planning at primary level ; Examples of good CLIL and storytelling practice in primary education : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2019/2020 (13 hours), from 15. 9. till 19. 9. 2019, Avans University of Applied Sciences, Breda, Netherlands. [COBISS.SI-ID 12605513]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. DAGARIN FOJKAR, Mateja, HALBACH, Ana. Exploring FL literacy teacher needs in CLIL contexts at primary level : predavanje na Society, identity, and transformation in language teacher education, 11th International Language Teacher Education Conference, 31th May 2019, The Graduate Hotel Minneapolis, United States of America. [COBISS.SI-ID 12475465]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

6. PETEK, Tomaž. Govorno nastopanje v pedagoškem procesu. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 124 str. ISBN 978-961-253-245-1. [COBISS.SI-ID 300741120]

7. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. DAGARIN FOJKAR, Mateja (recenzent 2016-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

Bojan Dekleva [06565]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. DEKLEVA, Bojan. Limits to housing inclusion. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 139-159. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12441417]

2. DEKLEVA, Bojan. Pojavnost slišanja glasov. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), ŠKRABAN, Juš (ur.). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. Str. 13-35. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 12391241]

3. DEKLEVA, Bojan. Vrstniško podporno delo na področju duševnega zdravja. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), ŠKRABAN, Juš (ur.). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. Str. 52-68. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 12391753]

4. DEKLEVA, Bojan. Podporne skupine za slišanje glasov in raziskovanje njenih učinkov. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), ŠKRABAN, Juš (ur.). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. Str. 69-82. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 12392009]

5. DEKLEVA, Bojan. Razvijanje in raziskovanje podpornih skupin za slišanje glasov v Sloveniji. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), ŠKRABAN, Juš (ur.). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. Str. 83-109. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 12392265]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. DEKLEVA, Bojan. Uvod : koncepti, raziskovanje, praksa. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), ŠKRABAN, Juš (ur.). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. Str. 10-12. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 12390985]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. DEKLEVA, Bojan. Koledar slišanje glasov 2019. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2019, št. 153, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12080713]

8. NAHTIGAL, Mojca, DEKLEVA, Bojan, ŠKRABAN, Juš. Vabilo v šole za facilitatorje (povezovalce) podpornih skupin. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2019, št. 155, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12369993]

9. DEKLEVA, Bojan. Slišanje manjšinskih glasov. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. jul. 2019, št. 158, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12495433]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

10. DEKLEVA, Bojan (diskutant), TADIČ, Darja (diskutant), SANDE, Matej (diskutant), GRBEC, Helena (diskutant), RAZPOTNIK, Špela (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora z vidika stisk mladih : predavanje v okviru okrogle mize Refleksije sodobnega šolskega prostora - dileme in izzivi, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 18. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 12293961]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. DEKLEVA, Bojan (urednik), ŠKRABAN, Juš (urednik). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 299284224]

12. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. DEKLEVA, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

 

Ema Demšar [52420]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban, OBLAK, Aleš, SMRDU, Maja, DEMŠAR, Ema. Etnography of meditation : an account of pursuing meditative practice as a tool for researching consciousness. Journal of consciousness studies : controversies in science & the humanities. 2019, vol. 26, no. 7/8, str. 184-237, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1355-8250. [COBISS.SI-ID 12558921]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KORDEŠ, Urban, DEMŠAR, Ema. A long overdue encounter of constructivism and cognitive science. V: HUG, Theo (ur.), MITTERER, Josef (ur.), SCHORNER, Michael (ur.). Radikaler Konstruktivismus : Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft : Ernst von Glasersfeld (1917-2010). 1. Aufl. Innsbruck: Innsbruck university press, 2019. Str. 411-429. ISBN 978-3-903187-52-8. [COBISS.SI-ID 12561993]

 

 

Iztok Devetak [18741]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAJER, Janja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Assessment of the 14- and 15-year-old studentsʼ understanding of the atmospheric phenomena. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2019, vol. 66, no. 3, str. 659-667, tabeli. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5087/2160, DOI: 10.17344/acsi.2019.5087. [COBISS.SI-ID 12531785]

2. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. The impact of studentsʼ educational background, interest in learning, formal reasoning and visualisation abilities on gas context-based exercises achievements with submicro-animations. Chemistry education research and practice. 2019, vol. 20, issue 3, str. 633-649, ilustr., tabele. ISSN 1756-1108. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/rp/c8rp00189h, DOI: 10.1039/c8rp00189h. [COBISS.SI-ID 12460617]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. VINKO, Luka, DELANEY, Seamus, DEVETAK, Iztok. Use of lecture demonstrations in chemistry classes in elementary and secondary school. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 25. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12489033]

4. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Slovenian university teachersʹ approaches in teaching chemistry. V: European Variety in Chemistry Education 2019 : abstract booklet. Melbourne: Monash University, 2019. Str. 54. https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0004/1826509/Eurovariety-2019-Abstract-Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 12617801]

5. ZUPANC, Nina, DEVETAK, Iztok. Analiza trenutno veljavnih osnovnošolskih učbenikov za kemijo na osnovi oblikovanih kriterijev kakovosti. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 53. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12617033]

6. VINKO, Luka, DELANEY, Seamus, DEVETAK, Iztok. Mnenje učiteljev o eksperimentu prikaza endotermne reakcije in njegova vključenost v pouk kemije. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 88. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12613449]

7. SLAPNIČAR, Miha, PODLESEK, Anja, DEVETAK, Iztok. Strategije reševanja problema sinteze natrijevega klorida na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 74. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616265]

8. HRIBAR, Vesna, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Struktura preizkusov znanja iz kemije v osnovni šoli. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 86. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616521]

9. MAJER, Janja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Understanding of the atmospheric phenomena in compulsory basic education in Slovenia. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 87. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616777]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. ZAMAN, Barbara, DEVETAK, Iztok. Branje submikropredstavitev kemijskih reakcij pri devetošolcih = Nine grade primary school students` reading submicrorepresentations of chemical reactions. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 42-78, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12407881]

11. HRIBAR, Vesna, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Struktura preizkusov znanja iz kemije v osnovni šoli = The structure of chemistry achievement tests in lower secondary school. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 79-120, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12408137]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. DEVETAK, Iztok. Periodni sistem elementov kot informacijsko orodje poučevanja in učenja kemije. V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 55-62. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12485961]

13. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, URANKAR, Bernarda, VINKO, Luka, ZUPANC, Nina, FERK SAVEC, Vesna. Natečaj za šolarje "Periodni sistem elementov - včeraj, danes, jutri". V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 63-65. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12486217]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

14. DEVETAK, Iztok. Editorial. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, vol. 9, no. 1, str. 5-7. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/655/312, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5662/, DOI: 10.26529/cepsj.655. [COBISS.SI-ID 12358473]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

15. KLEMEN, Taja, MALNARIČ, Monika, RAUCH, Ana Marija, SIKOŠEK, Eva, SULEJMANOVIČ, Teja, DEVETAK, Iztok, SELAN, Jurij, KAVČIČ, Franci, POTOČNIK, Robert. Materiali v likovni umetnosti in skrb za kulturno dediščino : učno gradivo. [Ljubljana]: [s. n.], 2019. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/Ucno_gradivo_Materiali_PKP_.pdf. [COBISS.SI-ID 12556873]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

16. ANDERLUH, Gregor (avtor razstave), GABERŠČEK, Miran (avtor razstave), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (avtor razstave), DOMINKO, Robert (avtor razstave), HUŠ, Matej (avtor razstave), PODOBNIK, Marjetka (avtor razstave), DRAŽIĆ, Goran (avtor razstave), STARE, Jernej (avtor razstave), JAGER RADIN, Nataša (avtor razstave), PIRC, Brigita (avtor razstave), PEJOVNIK, Stane (avtor razstave), URBANIJA, Barbara (avtor razstave), SVETE, Jurij (avtor razstave), LOZINŠEK, Matic (avtor razstave), KLJUN, Jakob (avtor razstave), TUREL, Iztok (avtor razstave), HRAST, Špela (avtor razstave), DEVETAK, Iztok (avtor razstave), SLAPNIČAR, Miha (avtor razstave), URANKAR, Bernarda (avtor razstave), VINKO, Luka (avtor razstave), ZUPANC, Nina (avtor razstave), FERK SAVEC, Vesna (avtor razstave), PINTAR, Albin (avtor razstave), KOS, Miha (avtor razstave), PAJIĆ, Vesna (avtor razstave). Elementi vsepovsod okoli nas : Krakovski nasip ob Ljubljanici, 18. 7. 2019 - 19. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 6674714]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

18. GLAŽAR, Saša A. (urednik), WISSIAK GRM, Katarina Senta (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-243-7. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5695/, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 299670528]

19. International journal of educational methodology. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

20. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (glavni urednik 2018-, odgovorni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

21. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

22. Chemistry education research and practice. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2011-). Ioannina: University of Ioannina; London: Royal Society of Chemistry, 2003-. ISSN 1756-1108. http://www.rsc.org/Education/CERP/index.asp. [COBISS.SI-ID 7991369]

 

Recenzent

23. Chemistry Education. Research and Practice. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. http://www.uoi.gr/cerp/. [COBISS.SI-ID 1496412]

24. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

25. International journal of science and mathematical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2013-). London; Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1571-0068. [COBISS.SI-ID 512107801]

26. Journal of research in science teaching. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

27. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

28. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

29. International journal of science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2016-). [Online ed.]. [London]; [Washington]: Routledge, Taylor & Francis, 1999-. ISSN 1464-5289. http://meos2.minerva.at/eos2/eos/screen/ProductSc?objid=309057, http://www.tandfonline.com/loi/tsed20. [COBISS.SI-ID 13865736]

31. Journal of chemical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

 

 

Tatjana Devjak [17084]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Srečko, DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Dejavniki tveganja za zdravje in življenjski slog v občinah osrednje slovenske regije. Revija za zdravstvene vede. 2019, vol. 6, no. 1, str. 3-21, tabele, č-b sl. ISSN 2350-3610. [COBISS.SI-ID 514886263]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko, BERČNIK, Sanja. Neenakosti v zdravju občanov: analiza in primerjava stanja v dveh slovenskih občinah. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : conference proceedings : international scientific conference, Novo mesto, 15. november 2018. Celostna obravnava pacienta, mednarodna znanstvena konferenca, 15. november 2018, Novo Mesto. [Novo mesto]: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede: = University of Novo mesto, Faculty of Health Sciences, 2019. Str. 132-143, ilustr. ISBN 978-961-94392-6-5. [COBISS.SI-ID 2048044658]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

3. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]

 

Martina Erjavšek [36949]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. Pomen prehranskega izobraževanja otrok in mladostnikov za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad = The importance of nutrition education for children and adolescents in their forming healthy eating habits. V: Živilstvo in prehrana med tradicijo in inovacijo = Food science, technology and nutrition between tradition and innovation. 30. Bitenčevi živilski dnevi 2019 = 30th Food Technology Days 2019 dedicated to Prof. F. Bitenc, 19. junij 2019, Ljubljana. 1. elektronska izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019. Str. 155-170. ISBN 978-961-6908-22-1. [COBISS.SI-ID 5065848]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. ERJAVŠEK, Martina. Analiza in predlogi za izboljšanje prehrane študentov v restavraciji Slorest na Pedagoški fakulteti : predavanje na seminarju Abeceda trendov povpraševanja po hrani v Sloveniji, 11. april 2019. https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Kmetijska-Zivilska/Vsebine/dogodki-priponke/SEMINAR%20PREŽIVI/9_%20Martina%20Erjavšek.pdf. [COBISS.SI-ID 12377161]

 

 

Vesna Ferk Savec [20448]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, FERK SAVEC, Vesna. Creativity and critical thinking in engineering design : the role of interdisciplinary augmentation. Global journal of engineering education. 2019, vol. 21, no. 1, str. 30-36, ilustr., graf. prkazi. ISSN 1328-3154. http://www.wiete.com.au/journals/GJEE/Publish/vol21no1/04-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 12354889]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. JEDRINOVIĆ, Sanja, FERK SAVEC, Vesna, RUGELJ, Jože. Innovative and flexible approaches to teaching and learning with ICT. V: VÄLJATAGA, Terje (ur.), LAANPERE, Mart (ur.). Digital turn in schools - research, policy, practice : proceedings of ICEM 2018 Conference. [S. l.]: Springer Nature Singapore, cop. 2019. Str. 171-186, tabele. Lecture notes in educational technology (Internet). ISBN 978-981-13-7361-9. ISSN 2196-4971. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-13-7361-9.pdf. [COBISS.SI-ID 12588361]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Relevantnost povezovanja šole in gospodarstva v kemijskem izobraževanju. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 76. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616009]

4. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Uporaba IKT v pedagoških študijskih programih na Univerzi v Ljubljani. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 43. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12615753]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Percepcija relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva z vid[i]ka bodočih učiteljev kemijskih vsebin = Perception of relevance of school, university and industry collaboration from the perspective of future teachers of chemistry contents. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 9-41, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12407625]

6. STRAŽAR, Alenka, FERK SAVEC, Vesna, KAVKLER, Marija. Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli = Differentiation and individualization of the chemical experimental work in elementary school. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 121-169, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12408393]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, URANKAR, Bernarda, VINKO, Luka, ZUPANC, Nina, FERK SAVEC, Vesna. Natečaj za šolarje "Periodni sistem elementov - včeraj, danes, jutri". V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 63-65. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12486217]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

8. ANDERLUH, Gregor (avtor razstave), GABERŠČEK, Miran (avtor razstave), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (avtor razstave), DOMINKO, Robert (avtor razstave), HUŠ, Matej (avtor razstave), PODOBNIK, Marjetka (avtor razstave), DRAŽIĆ, Goran (avtor razstave), STARE, Jernej (avtor razstave), JAGER RADIN, Nataša (avtor razstave), PIRC, Brigita (avtor razstave), PEJOVNIK, Stane (avtor razstave), URBANIJA, Barbara (avtor razstave), SVETE, Jurij (avtor razstave), LOZINŠEK, Matic (avtor razstave), KLJUN, Jakob (avtor razstave), TUREL, Iztok (avtor razstave), HRAST, Špela (avtor razstave), DEVETAK, Iztok (avtor razstave), SLAPNIČAR, Miha (avtor razstave), URANKAR, Bernarda (avtor razstave), VINKO, Luka (avtor razstave), ZUPANC, Nina (avtor razstave), FERK SAVEC, Vesna (avtor razstave), PINTAR, Albin (avtor razstave), KOS, Miha (avtor razstave), PAJIĆ, Vesna (avtor razstave). Elementi vsepovsod okoli nas : Krakovski nasip ob Ljubljanici, 18. 7. 2019 - 19. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 6674714]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. ŠTEMBERGER, Tina, FERK SAVEC, Vesna. Predstavitev izsledkov projektov s področja razvoja in spodbujanja uvajanja prožnih oblik učenja in poučevanja kot izhodišče za INOVUP : predavanje na posvetu Inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja - izzivi in priložnosti, Portorož, 7. februar 2019. [COBISS.SI-ID 1541124036]

 

3.25 Druga izvedena dela

10. FERK SAVEC, Vesna, AKAYGÜN, Sevil, HRAST, Špela. Projektno delo v naravoslovju : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 13. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12463945]

11. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Razvoj in evalvacija modela za povezovanje "univerza-industrija-šola" s področja integracije trajnostnega razvoja v pouk kemije : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12528969]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. RUGELJ, Jože (urednik), FERK SAVEC, Vesna (urednik). Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu. 1. izd. Ljubljana: Univerza, 2019. ISBN 978-961-6410-63-2. https://repozitorij.uni-lj.si/info/index.php/slo/. [COBISS.SI-ID 301890048]

13. RUGELJ, Jože (urednik), FERK SAVEC, Vesna (urednik). Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu. Ljubljana: Univerza, 2019. ISBN 978-961-6410-61-8. https://repozitorij.uni-lj.si/info/index.php/slo/. [COBISS.SI-ID 301676544]

14. FERK SAVEC, Vesna (urednik), RUGELJ, Jože (urednik). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. 1. izd. Ljubljana: Univerza, 2019. ISBN 978-961-6410-64-9. [COBISS.SI-ID 301890304]

15. FERK SAVEC, Vesna (urednik), RUGELJ, Jože (urednik). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. ilustr. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111360. [COBISS.SI-ID 301782784]

 

Recenzent

16. Chemistry education research and practice. FERK SAVEC, Vesna (recenzent 2016, 2019). Ioannina: University of Ioannina; London: Royal Society of Chemistry, 2003-. ISSN 1756-1108. http://www.rsc.org/Education/CERP/index.asp. [COBISS.SI-ID 7991369]

 

 

Tjaša Filipčič [17010]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠRIMPF, Rok, FILIPČIČ, Tjaša, FILIPČIČ, Aleš. The effect of tennis match play on joint range of motion in junior players. Acta Gymnica. [On-line izd.]. 2019, vol. 49, issue 1, str. 25-32, tabele. ISSN 2336-4920. https://gymnica.upol.cz/getrevsrc.php?identification=public&mag=gym&raid=278&type=fin&ver=3, DOI: 10.5507/ag.2018.028. [COBISS.SI-ID 12307785]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Prostočasne aktivnosti - aktivnosti s konjem - pomemben vidik kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. V: STRLE, Marko (ur.). Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami - zanje, o njih, z njimi : XXVII. izobraževalni dnevi, [Portorož, marec 2019] : zbornik povzetkov. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2019. Str. [10]. ISBN 978-961-90995-8-2. https://www.drustvo-srp.si/images/id_2019__Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 12556361]

 

1.22 Intervju

3. FILIPČIČ, Tjaša (intervjuvanec). Intervju dr. Tjaša Filipčič. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. maj 2019, št. 53-54, str. 63-67, avtorj. sl. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12445513]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

4. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša, VODIČAR, Janez. Expert modelling in tennis. Hamburg: Verlag dr. Kovač, 2019. 169 str., ilustr. Schriften zur Sportwissenschaft, band 146. ISBN 978-3-339-10694-0. ISSN 1435-6546. [COBISS.SI-ID 12277577]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

5. FILIPČIČ, Tjaša, BURIAN, Maja, DOLINAR, Monika, JEMEC ŠTUKL, Irena, GROLEGER SRŠEN, Katja. Praktični prikaz nekaterih športnih dejavnosti za otroke s težavami na področju gibanja : predavanje v okviru strokovnega srečanja Otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programih osnovnošolskega izobraževanja, URI Soča, Ljubljana, 20. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 2705513]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. FILIPČIČ, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

Mentor - drugo

7. ŠKANTELJ, Jakob, ŠKANTELJ, Kerin. Vloga predmeta šport za gibalno oviranega v procesih vzgoje in izobraževanja. V: ČERNE, Katja (ur.). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 66-74. ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 12458313]

 

Črtomir Frelih [16174]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. STANČIČ, Zora (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Art links 2019. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2019. [32] str., ilustr. ISBN 978-86-7931-733-9. [COBISS.SI-ID 329334023]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. MUHOVIČ, Jožef (diskutant), KOMEL, Dean (diskutant), FRELIH, Črtomir (diskutant), SELAN, Jurij (diskutant). Jožef Muhovič: Vidno in nevidno : pogovor ob izidu knjige, Nova univerza, Ljubljana, 3. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12473929]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

3. Obrazi : kipi in grafike : razstava študentskih del 2. in 1. letnika Oddelka likovne pedagogike v 2018 in 2019. : Galerija PEF, Ljubljana, 27. 2. - 8. 3. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5617/. [COBISS.SI-ID 12333385]

4. Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 8. 5.- 31. 5. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5703. [COBISS.SI-ID 12421449]

 

Slavko Gaber [11753]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOS, Živa, GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Šole kot središča skupnosti. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 63-70. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12303433]

2. MOJŠKERC, Nataša, GABER, Slavko. Model stičišč demokracije v Sloveniji. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 159-164. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12303945]

3. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Socialne inovacije in prihodnost. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 335-351. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12304201]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Robotisation, automatisation, the end of work and the future of education. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, vol. 9, no. 3, str. 5-9. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/788/356, DOI: 10.26529/cepsj.788. [COBISS.SI-ID 12619081]

5. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Odstiranja socialnih inovacij. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 11-13. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12303177]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. GABER, Slavko. Bela knjiga kot začetek prenove? : predavanje na Letnem srečanju ravnateljev slovenskih osnovnih šol, 17. 5. 2019, Dvor Jezeršek, 17. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12491593]

7. GABER, Slavko (diskutant), LOGAJ, Vinko (diskutant), MUSEK LEŠNIK, Kristijan (diskutant), KOVAČ ŠEBART, Mojca (diskutant), MIHELIČ, Mojca (diskutant), KENDA, Polona (diskutant), DRSTVENŠEK, Špela (diskutant), PEČAN, Gregor (diskutant), KOVAČ, Miha (diskutant). Prenove šolstva : tri korake naprej, dva koraka nazaj? : okrogla miza v okviru na Letnega srečanja ravnateljev slovenskih osnovnih šol, 17. 5. 2019, Dvor Jezeršek. [COBISS.SI-ID 12491849]

8. GABER, Slavko (diskutant), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (diskutant), KOVAČ ŠEBART, Mojca (diskutant), PROTNER, Edvard (diskutant). Slovenska osnovna šola v luči konceptualnih rešitev osnovnošolske zakonodaje iz leta 1996 : okrogla miza v organizaciji Društva mladih pedagogov FF UM in Slovenskega društva raziskovalcev edukacije (SLODRE), Filozofska fakulteta UM, 21. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 24692232]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Educar. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2017-). Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma. ISSN 2014-8801. http://www.raco.cat/index.php/Educar, http://ddd.uab.es/record/5029?ln=ca, http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=457. [COBISS.SI-ID 523463705]

10. Theory and research in education. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

11. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 298134016]

12. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. GABER, Slavko (področni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

13. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

Recenzent

14. JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa (avtor, urednik), GRBEC, Helena, BEDEK, Nika, POPOVIČ, Nina, GUMZEJ, Rok, ZUPANC, Nina, DANILOVSKA, Sara. Moč pedagoškega dela : [Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. [76] str. ISBN 978-961-253-237-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/. [COBISS.SI-ID 298755328]

Vesna Geršak [25996]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Kreativni pokret u učionici kao unapređenje funkcioniranja učenika u različitim područjima = Creative movement in the clasroom as enhancement of pupilʼ functioning in various areas. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 126. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12351049]

2. JURJEVIČ, Nuša, PODOBNIK, Uršula, GERŠAK, Vesna. Pokret in njegov trag = Movement and its trace. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 64. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12350793]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. GERŠAK, Vesna. Gib in njegova sled : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12528201]

4. GERŠAK, Vesna (diskutant), KROFLIČ, Robi (diskutant), LAVRIČ, Meta (diskutant), MEŠKO, Nina (diskutant), RAUCH PODRZAVNIK, Andreja (diskutant), KAMNIKAR, Gregor (diskutant). Sodobni ples, pomen, učinki, pristopi, dileme in zagate : interaktivna okrogla miza na Kulturnem bazarju 2019, Cankarjev dom, Ljubljana, 4. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 12379721]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

5. RUPNIK, Urša. Skodelica umetnosti : Cankar in mi : Mestni muzej Ljubljana, 1. april 2019. [COBISS.SI-ID 12382025]

 

Saša Aleksej Glažar [04810]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. The impact of studentsʼ educational background, interest in learning, formal reasoning and visualisation abilities on gas context-based exercises achievements with submicro-animations. Chemistry education research and practice. 2019, vol. 20, issue 3, str. 633-649, ilustr., tabele. ISSN 1756-1108. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/rp/c8rp00189h, DOI: 10.1039/c8rp00189h. [COBISS.SI-ID 12460617]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SLAPNIČAR, Miha, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Dosežki učečih se pri nalogah s 3D dinamičnimi submikroskopskimi predstavitvami plinov glede na raven formalno logičnega mišljenja in raven vizualizacije. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 130. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12613193]

3. TOMPA, Valerija, SLAPNIČAR, Miha, GLAŽAR, Saša A. Procesiranje informacij pri uspešnih in neuspešnih učencih med reševanjem problemske naloge zmrzovanja vode. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 75. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12611401]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. GLAŽAR, Saša A. Predgovor. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 5-8. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12407369]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. 7. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-35-7. [COBISS.SI-ID 297613568]

6. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 7. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-36-4. [COBISS.SI-ID 297613824]

7. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <2->, ilustr. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 290628352]

8. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <3-4>, ilustr. ISBN 978-961-241-975-2, ISBN 978-961-241-976-9. [COBISS.SI-ID 286037248]

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. [COBISS.SI-ID 294294272]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

10. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik), GRAUNAR, Mojca (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 298657024]

11. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik), GRAUNAR, Mojca (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 301882880]

12. GLAŽAR, Saša A. (urednik), WISSIAK GRM, Katarina Senta (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-243-7. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5695/, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 299670528]

 

 

Tanja Gnidovec [52501]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GNIDOVEC, Tanja, TORKAR, Gregor. Primary school studentsʼ conceptions about owls, experiences with owls and their sources of information. Journal of Baltic science education. 2019, vol. 18, no. 2, str. 254-263, ilustr., tabeli. ISSN 2538-7138. http://www.scientiasocialis.lt/jbse/files/pdf/vol18/254-263.Gnidovec_JBSE_Vol.18_No.2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5677/, DOI: 10.33225/jbse/19.18.254. [COBISS.SI-ID 12372809]

2. TORKAR, Gregor, GNIDOVEC, Tanja, TUNNICLIFFE, Sue Dale, TOMAŽIČ, Iztok. Assessing studentsʼ knowledge of owls from their drawings and written responses. Journal of biological education. 2019, vol. 53, issue 1, str. 54-62, ilustr., tabeli. ISSN 2157-6009. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00219266.2017.1420682?needAccess=true, DOI: 10.1080/00219266.2017.1420682. [COBISS.SI-ID 11890505]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. GNIDOVEC, Tanja, VAMBEROVA, Anna, ŽEMLJA, Mojca, TORKAR, Gregor. Eye movements during determination of butterflies with identification key : predavanje na 13th ESERA (European Science Education Research Association) Conference, 28th August 2019, Bologna, Italy. [COBISS.SI-ID 12585033]

 

Lara Godec Soršak [25590]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

1. GODEC SORŠAK, Lara. Zasnova šolskega slovarja za otroke v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Godec Soršak], 2019. XVI, 392 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 69511266]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Slovenščina v šoli. GODEC SORŠAK, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Recenzent

3. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 2 zv. (117; 106 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-929-6. [COBISS.SI-ID 298659072]

4. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-271-930-2. [COBISS.SI-ID 299787008]

5. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, PONIKVAR, Andreja (urednik). Na pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-93-40. [COBISS.SI-ID 300246784]

6. RIBIČ, Marija, VEBER, Maruša, VODIČAR, Polona. Novi prijatelji. Slovenščina 1 : samostojni delovni zvezek za slovenščino v prvem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 2 zv. (80, 69 str.), [2] str. pril., ilustr. Lili in Bine. ISBN 978-961-271-937-1. [COBISS.SI-ID 300046080]

 

 

Ana Gostinčar-Blagotinšek [12551]

 

Osebna bibliografija za leto 2019IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. PAVLIN, Jerneja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan. Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanju : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 18. sep. 2019 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12606025]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

 

Polona Gradišek [34958]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GRADIŠEK, Polona. Kako negovati ljubeč partnerski odnos?. Okno : glasilo Društva onkoloških bolnikov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 32, št. 2, str. 40-41, avtorj. sl. ISSN 1318-2072. [COBISS.SI-ID 12592201]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GRADIŠEK, Polona, HABE, Katarina. Job satisfaction of faculty staff : the role of psychological capital, flow and calling at work. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 61-62. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12500553]

3. GRADIŠEK, Polona. Hope and zest : why are they important for teachers?. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). EDULEARN19 : conference proceedings. Valencia: IATED Academy, cop. 2019. EDULEARN proceedings (Internet). ISBN 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117. https://library.iated.org/view/GRADISEK2019HOP. [COBISS.SI-ID 12547657]

 

 

Jera Gregorc [32756]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. GREGORC, Jera. Vzgojiteljeva vloga = Prijetna na(d)loga : "Ne morem odgovoriti, če ne poznam niti vprašanja.". V: ŽNIDAR, Simona (ur.), VRBOVŠEK, Betka (ur.), BELAK, Darinka (ur.). Gibalne dejavnosti v vrtcu. Ljubljana: Supra, 2019. Str. 22-24, tabela. ISBN 978-961-93626-7-9. [COBISS.SI-ID 12311369]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2019/2020. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., 2019. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12609353]

 

 

Irena Hergan [18742]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. HERGAN, Irena. Everyday routes. V: Collection of abstracts = Zbirka izvlečkov. [Conference] Hidden Geographies, 29-31 August 2019, Ljubljana. Ljubljana: Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana: = Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, cop. 2019. Str. 50. https://docs.google.com/document/d/1OV_ahCcfQGo-Vu4vA_SvI21LW-rbsHQ_la2I3CekEY0/edit#heading=h.xlz8tcqt282p. [COBISS.SI-ID 12575049]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. HERGAN, Irena. Everyday routes : presentation at International Conference Slovenia, Hidden Geographies, Ljubljana, 29-31 August 2019 = predavanje na Mednarodni konferenci Skrite geografije, Ljubljana, 29.-31. avgust 2019. [COBISS.SI-ID 70024290]

 

 

Tatjana Hodnik [17009]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. HODNIK, Tatjana. Mathematical problem solving : prospects and reality = Reševanje matematičnih problemov : obeti in realnost. V: KOLAR-BEGOVIĆ, Zdenka (ur.), KOLAR-ŠUPER, Ružica (ur.), JUKIĆ MATIĆ, Ljerka (ur.). Book of abstracts. [Osijek: Josip Juraj Strossmayer Univeristy of Osijek, Faculty of Education and Department of Mathematics, 2019]. Str. 1-6. ISBN 978-953-6965-80-9. [COBISS.SI-ID 12467017]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. HODNIK, Tatjana. Problem solving in theory and practice. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 80. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12489289]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. <1-3> zv., ilustr. ISBN 978-961-7070-45-3, ISBN 978-961-7070-46-0, ISBN 978-961-7070-47-7. [COBISS.SI-ID 301248768]

4. HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 4 : matematika za 4. razred osnovne šole = matematika a kétnyelvű általános iskola 4. osztálya számára. 1. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2018-. 3 zv. (104; 111; 104 str.), ilustr. ISBN 978-961-7053-04-3, ISBN 978-961-7053-10-4, ISBN 978-961-7053-41-8. [COBISS.SI-ID 295560448]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. HODNIK, Tatjana. Problem solving in theory and practice : ERASMUS + Staff Mobility from 16th to 18th Sep. 2019, University of Split, Faculty od Science. [COBISS.SI-ID 12599625]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Mathematical problem solving from different perspectives : vabljeno predavanje na International workshop Enhancing connections in mathematics education - to and across university mathematics, Faculty of Science, University of Zagreb, 25th Jan. 2019. [COBISS.SI-ID 12346697]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

7. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 299474432]

8. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 301485568]

 

 

Eva Horvat [29018]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HORVAT, Eva. Rack invariants of links in L(p,1). Journal of knot theory and its ramifications. Sep. 2019, vol. 28, no. 10, art. 1950070. ISSN 0218-2165. https://doi.org/10.1142/S0218216519500706, DOI: 10.1142/S0218216519500706. [COBISS.SI-ID 18736985]

2. HORVAT, Eva, GABROVŠEK, Boštjan. The Alexander polynomial of links in lens spaces. Journal of knot theory and its ramifications. July 2019, vol. 28, no. 8, str. 1-28. ISSN 0218-2165. https://doi.org/10.1142/S0218216519500494, DOI: 10.1142/S0218216519500494. [COBISS.SI-ID 18686041]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. GABROVŠEK, Boštjan, HORVAT, Eva. Knot invariants in lens spaces. V: ADAMS, Colin Conrad (ur.). Knots, low-dimensional topology and applications : Knots in Hellas, International Olympic Academy, Greece, July 2016. Cham: Springer, cop. 2019. Str. 347-361. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 284. ISBN 978-3-030-16030-2, ISBN 978-3-030-16031-9. ISSN 2194-1009. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16031-9_17, DOI: 10.1007/978-3-030-16031-9_17. [COBISS.SI-ID 18666329]

 

 

Špela Hrast [38866]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Relevantnost povezovanja šole in gospodarstva v kemijskem izobraževanju. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 76. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616009]

2. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Uporaba IKT v pedagoških študijskih programih na Univerzi v Ljubljani. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 43. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12615753]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Percepcija relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva z vid[i]ka bodočih učiteljev kemijskih vsebin = Perception of relevance of school, university and industry collaboration from the perspective of future teachers of chemistry contents. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 9-41, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12407625]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, URANKAR, Bernarda, VINKO, Luka, ZUPANC, Nina, FERK SAVEC, Vesna. Natečaj za šolarje "Periodni sistem elementov - včeraj, danes, jutri". V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 63-65. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12486217]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

5. ANDERLUH, Gregor (avtor razstave), GABERŠČEK, Miran (avtor razstave), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (avtor razstave), DOMINKO, Robert (avtor razstave), HUŠ, Matej (avtor razstave), PODOBNIK, Marjetka (avtor razstave), DRAŽIĆ, Goran (avtor razstave), STARE, Jernej (avtor razstave), JAGER RADIN, Nataša (avtor razstave), PIRC, Brigita (avtor razstave), PEJOVNIK, Stane (avtor razstave), URBANIJA, Barbara (avtor razstave), SVETE, Jurij (avtor razstave), LOZINŠEK, Matic (avtor razstave), KLJUN, Jakob (avtor razstave), TUREL, Iztok (avtor razstave), HRAST, Špela (avtor razstave), DEVETAK, Iztok (avtor razstave), SLAPNIČAR, Miha (avtor razstave), URANKAR, Bernarda (avtor razstave), VINKO, Luka (avtor razstave), ZUPANC, Nina (avtor razstave), FERK SAVEC, Vesna (avtor razstave), PINTAR, Albin (avtor razstave), KOS, Miha (avtor razstave), PAJIĆ, Vesna (avtor razstave). Elementi vsepovsod okoli nas : Krakovski nasip ob Ljubljanici, 18. 7. 2019 - 19. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 6674714]

 

3.25 Druga izvedena dela

6. FERK SAVEC, Vesna, AKAYGÜN, Sevil, HRAST, Špela. Projektno delo v naravoslovju : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 13. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12463945]

7. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Razvoj in evalvacija modela za povezovanje "univerza-industrija-šola" s področja integracije trajnostnega razvoja v pouk kemije : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12528969]

 

Janez Jamšek [18583]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Spodbujanje inovativnosti s pomočjo tehnologije 3D tiska v okviru kliničnih vaj tehniškega izobraževanja = Promoting innovativeness by 3D printing technology within engineering education laboratory exercises. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik osemindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2019 = Proceedings of the Twenty-eighth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2019. ERK 2019, Portorož, Slovenija, 23.-24. september 2019. Ljubljana: Društvo Slovenska sekcija IEEE, 2019. Str. 327-330, ilustr., tabele. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (Online), 28. ISSN 2591-0442. https://erk.fe.uni-lj.si/2019/papers/suligoj(spodbujanje_inovativnosti).pdf. [COBISS.SI-ID 12607561]

 

 

Karmen Javornik [52503]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. JAVORNIK, Karmen. Besede, povedi in besedila - kako jih tvoriti in zapisovati brez slabe volje?. Bilten Bravo. avg. 2019, letn. 15, št. 30, str. 100-108, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12556105]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. JAVORNIK, Karmen, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena. Executive functions in pupils with specific and nonspecific learning difficulties within a five-step model of comprehensive support in higher grades of elementary school. V: Programme [and abstracts]. [S. l.]: [s. n.], 2019. Str. 76. http://www.iarld.com/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-IARLD-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12515913]

 

 

Nika Jenko [32973]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. KUHAR, Špela, LIŠIĆ, Amela. Zagotavljanje uspešnega ponovnega vključevanja učenca z rakavim obolenjem v matično šolo. V: ČERNE, Katja (ur.). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 8-15. ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 12452937]

 

Anja Jerčič Jakob [39775]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. BAJEC, Karmen (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), GRAFENAUER, Petja (avtor dodatnega besedila). Narava : Galerija DLUL, Ljubljana, 26. 4.-19. 5. 2019. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2019. 1 zganj. list, ilustr. [COBISS.SI-ID 3937390]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. CERJAK, Mojca (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), WANG, Huiqin (umetnik). Kuri, glan, glan : ilustratorska razstava : Galerija ZDSLU, Ljubljana, 5. 2. - 1. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 12321353]

3. BAJEC, Karmen (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Narava : razstava, Galerija DLUL, Ljubljana, 26. 4. - 19. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12422217]

4. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Rašice, Ob Savi : razstava, MMC KIBLA, Maribor, 15. feb. - 16. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 12321097]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

5. FON, Ana (umetnik), et al. Linked silk road : Faculty of Education University of Ljubljana Student Exhibition, 895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018. [COBISS.SI-ID 12421961]

6. Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 8. 5.- 31. 5. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5703. [COBISS.SI-ID 12421449]

 

Umetnik

7. MUC, Dušan, MARAŽ, Ana. Kuri, glan, glan : upodobitve slovstvene folklore o Kurentu = Kuri, glan, glan : literary folklore depictions of Kurent. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2019. 1 mapa ([28] reprodukcij), barve. ISBN 978-961-94417-3-2. [COBISS.SI-ID 298633216]

 

 

Janez Jerman [12306]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Gardening activities at school and their impact on childrenʼs knowledge and attitudes to the consumption of garden vegetables. Problems of education in the 21st century. [Online]. 2019, vol. 77, no. 1, str. 270-290, tabele. ISSN 2538-7111. http://oaji.net/articles/2019/457-1556863930.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5704/, DOI: 10.33225/pec/19.77.270. [COBISS.SI-ID 12421193]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Prostočasne aktivnosti - aktivnosti s konjem - pomemben vidik kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. V: STRLE, Marko (ur.). Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami - zanje, o njih, z njimi : XXVII. izobraževalni dnevi, [Portorož, marec 2019] : zbornik povzetkov. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2019. Str. [10]. ISBN 978-961-90995-8-2. https://www.drustvo-srp.si/images/id_2019__Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 12556361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Recenzent

3. BOBEN, Dušica. Priročnik za Ravnove progresivne matrice in besedne lestvice. SPM-Plus - Slovenske norme v primerjavi z drugimi normami : dodatek 3. zvezka Priročnika (SPM) z nekaterimi novimi normami SPM. Ponatis. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2019. ISBN 978-961-6068-73-4. [COBISS.SI-ID 301581056]

4. VOGRINC, Janez, SAQIPI, Blerim. Research in education sciences : conceptual and methodological perspectives. Tiranë: Albas, cop. 2019. 112 str. ISBN 978-9928-282-69-9. [COBISS.SI-ID 12373577]

5. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. JERMAN, Janez (recenzent 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

 

Mojca Juriševič [15380]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JURIŠEVIČ, Mojca, FABJANČIČ, Nataša, GRAD, Tatjana, KAVČIČ, Manca, LIPLIN, Nada, MESNER, Nina, MILEKŠIČ, Anja, SLABE, Judita, STRITIH, Božena, WEITHAUSER PLESNIČAR, Nena, ZABUKOVEC, Maruša, ZUPAN, Polona, ŽERAK, Urška, LUBART, Todd I. Validation of test evaluation of potential creativity (EPoC) in Slovenian children aged 5 to 12. V: [Abstracts] : full program. European Collaborative Creativity Conference (EC3) & 2nd Creativity week, Webster University, Geneva, Switzerland, June 17-19. [Geneva]: Webster Center for Creativity & Innovation, Webster University Geneva, 2019. 1 str. https://wcci.webster.ch/wp-content/uploads/2019/06/Long-program-1.pdf. [COBISS.SI-ID 12513097]

2. ŽERAK, Urška, BREZOVAR, Špela, JURIŠEVIČ, Mojca. Attitudes towards gifted education in the Slovenian upper secondary schools. V: Book of abstracts. XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), 2-5 July, 2019, Lomonosov Moscow State University, Moscow. Moscow: Moscow University Press, cop. 2019. Str. 799. https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12535881]

3. ARNOLD, Christopher, JURIŠEVIČ, Mojca, LAZAROVÁ, Bohumíra, JOSE ANTONIO, León. Evidence in school psychology : what counts?. V: Book of abstracts. XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), 2-5 July, 2019, Lomonosov Moscow State University, Moscow. Moscow: Moscow University Press, cop. 2019. Str. 147-148. https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12536393]

4. JURIŠEVIČ, Mojca, LAZAROVÁ, Bohumíra. Is the practice of psychologists in education evidence-based?. V: Book of abstracts. XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), 2-5 July, 2019, Lomonosov Moscow State University, Moscow. Moscow: Moscow University Press, cop. 2019. Str. 148-149. https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12536649]

5. JURIŠEVIČ, Mojca, WORRELL, Frank C. Socio-emotional characteristics of gifted adolescents : self-concept, personality, cognitive coping, and perfectionism. V: Book of abstracts. XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), 2-5 July, 2019, Lomonosov Moscow State University, Moscow. Moscow: Moscow University Press, cop. 2019. Str. 904. https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12536137]

6. BOBNAR, Katja, JURIŠEVIČ, Mojca, TORKAR, Gregor. Agresivno vedenje učencev do živali. V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 91. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12603209]

7. ŽERAK, Urška, BREZOVAR, Špela, JURIŠEVIČ, Mojca. Medvrstniško nasilje. V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 77. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12602441]

8. JURIŠEVIČ, Mojca, ŽERAK, Urška. Odnos učiteljev do empirično podprtega poučevanja. V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 62. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12602185]

9. JURIŠEVIČ, Mojca, FABJANČIČ, Nataša, GRAD, Tatjana, KAVČIČ, Manca, LIPLIN, Nada, MESNER, Nina, MILEKŠIČ, Anja, SLABE, Judita, STRITIH, Božena, WEITHAUSER PLESNIČAR, Nena, ZABUKOVEC, Maruša, ZUPAN, Polona, ŽERAK, Urška, LUBART, Todd I. Veljavnost in zanesljivost slovenske priredbe testa Ocena ustvarjalnega potenciala (EPoC). V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 82-83. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12602953]

10. BEDEK, Nika, LOBODA, Maruša, ŽERAK, Urška, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Kako o nadarjenih in njihovem izobraževanju razmišljajo prihodnji učitelji?. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2019. Str. 77-78. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12596041]

11. JURIŠEVIČ, Mojca, ŽERAK, Urška. Context analysis on attitudes towards gifted education. V: A world of possibilities : gifts, talents, & potential : [abstracts]. 23rd Biennial World Conference, July 24-28 2019, Nashville, Tennessee, USA. Bowling Green: World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), 2019. Str. 67. https://www.world-gifted.org/WCGTC19-Program.pdf. [COBISS.SI-ID 12548937]

12. WORRELL, Frank C., ANDRETTA, James R., JURIŠEVIČ, Mojca. Time attitude profile differences in personality, perfectionism, coping, and environmental concerns among gifted Slovenian adolescents. V: A world of possibilities : gifts, talents, & potential : [abstracts]. 23rd Biennial World Conference, July 24-28 2019, Nashville, Tennessee, USA. Bowling Green: World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), 2019. Str. 29-30. https://www.world-gifted.org/WCGTC19-Program.pdf. [COBISS.SI-ID 12548681]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

13. JURIŠEVIČ, Mojca, SUBOTNIK, Rena Faye. TOP 20 : Kako v pedagoški praksi koristno uporabljati psihološka načela učenja in poučevanja?. V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 95-96. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12603465]

 

1.22 Intervju

14. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). Lahko bi bili odlični, a kdo ve zakaj nočemo biti. Delo. [Tiskana izd.]. 11. 4. 2019, letn. 61, št. 84, str. 12, avtorj. sl. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 12375625]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. LAZAROVÁ, Bohumíra, JURIŠEVIČ, Mojca, GAJDOŠOVÁ, Eva. Praxe školních psychologů podložená důkazy - srovnávací studie : prispevek na Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2019 "Co opravdu zajímá školní psychology?", 30. 8. 2019, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Czeck Republic. [COBISS.SI-ID 12567369]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

16. JURIŠEVIČ, Mojca. Development of network in GE as social innovation: the case study at Faculty of Education University of Ljubljana : lezione magistrale al na VIII Congresso internazionale, Dallʼintelligenza alle intelligenze: sostenere e accompagnare lo sviluppo del potenziale, 30 marzo 2019, Università di Pavia, Itay. [COBISS.SI-ID 12369737]

17. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivational characteristics of gifted students: some empirical findings and their educational implications : vabljeno predavanje na VIII Congresso internazionale, Dallʼintelligenza alle intelligenze: sostenere e accompagnare lo sviluppo del potenziale, 29 marzo 2019, Università di Pavia, Itay. [COBISS.SI-ID 12369481]

18. JURIŠEVIČ, Mojca. Nadarjeni - aktualno dogajanje v povezavi s šolskim svetovalnim delom : vabljeno predavanje na Konferenci društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije Izzivi svetovalnega dela, 27. 8. 2019, Ljubljana, Gimnazija Vič. [COBISS.SI-ID 11542857]

19. JURIŠEVIČ, Mojca. Paradigma "Lepotica in zver" : psihološki profili tekmovalcev : vabljeno predavanje na 5. Festivalu matematike Varaždinske županije 25. travanj 2019. godine, Gospodarska škola Varaždin, Hrvatska. [COBISS.SI-ID 12420169]

20. JURIŠEVIČ, Mojca. Rad CRSN-a i ETSN mreža : vabljeno predavanje na posvetu Obilježavanje 30. obljetnice Škole stvaralaštva "Novigradsko proljeće", Agencija za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE RIVARELA Novigrad Hrvatska, 12. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12385097]

21. JURIŠEVIČ, Mojca. The social and emotional aspects in talent development : vabljeno predavanje na The Fourth International Congress of the Talent management: economic aspects, Tarbiat Modares University, Teheran, 27. - 28. Feb. 2019. [COBISS.SI-ID 12332361]

22. JURIŠEVIČ, Mojca. "Što motivira nadarene učenike? Empirijska iskustva i praktične smjernice" : vabljeno predavanje na 1. Međunarodni tematski konferenciji, Rad s visokomotiviranim učenicima, Hotel Turist, Varaždin, Hrvatska, 26. travanj 2019. godine. [COBISS.SI-ID 12419657]

 

3.25 Druga izvedena dela

23. JURIŠEVIČ, Mojca. Osebnostne naravnanosti nadarjenih mladostnikov v odnosu do časa, okolja in družbe ter lastnega učnega razvoja : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12525129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

24. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 57 str. ISBN 978-961-253-240-6. [COBISS.SI-ID 298773504]

25. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-2019). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

26. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/, http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

 

Recenzent

27. WEISSBACHER, Petra (urednik), VIII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 2. in 3. april 2019, Portorož. Raziskovanje prakse vodenja, učenja in poučevanja : gradivo za udeležence. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2019. 79 str. [COBISS.SI-ID 1026341437]

 

 

Marija Kavkler [11939]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

 

1.04 Strokovni članek

1. KAVKLER, Marija. Inkluzija ni ilizija. Naš zbornik : glasilo Zveze društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije. 2019, letn. 52, št. 3, str. 15-17. ISSN 0350-655X. [COBISS.SI-ID 12467529]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. KAVKLER, Marija. Ovire in možnosti uresničevanja inkluzivne vzgoje in izobraževanja. V: HORVAT, Marica (ur.). Zbornik prispevkov. 1. mednarodni simpozij Inkluzija - proces spreminjanja družbe, Maribor, 22. maj 2018. Maribor: Dom Antona Skale, 2019. Str. 11-17. ISBN 978-961-92139-2-6. [COBISS.SI-ID 12456521]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. A pupil with Asperger Syndrome - a presentation of Asperger features with teachers' and a special teacher's descriptive grading. V: Programme [and abstracts]. [S. l.]: [s. n.], 2019. Str. 82. http://www.iarld.com/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-IARLD-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12516169]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. STRAŽAR, Alenka, FERK SAVEC, Vesna, KAVKLER, Marija. Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli = Differentiation and individualization of the chemical experimental work in elementary school. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 121-169, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12408393]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. KAVKLER, Marija. Recenzija znanstvene monografije z naslovom Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. V: ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. Str. v-vii. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 12375113]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo v prvem polletju 2019. Bilten Bravo. avg. 2019, letn. 15, št. 30, str. 2-3. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12555593]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Bilten Bravo. KAVKLER, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Recenzent

8. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 96332545]

 

Metoda Kemperl [16424]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KEMPERL, Metoda. Representation of violence in contemporary arts as an opportunity to promote empathy. V: The museum for all people : art, accessibility and social inclusion : book of abstracts = El museo para todas las personas : arte, accesibilidad e inclusión social : libro de resúmenes. Madrid: Consorcio Musacces, 2019. Str. 40. [COBISS.SI-ID 12374857]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

2. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec). Barok na Slovenskem : mejniki identitete : oddaja Domoljubje, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 5. 3. 2019, od 13.05 do 14.00. https://ars.rtvslo.si/2019/02/mejniki-identitete-19/. [COBISS.SI-ID 12335689]

 

3.25 Druga izvedena dela

3. KEMPERL, Metoda, HUNJET, Hana. Sodobni prestopki svobode : Radio Študent, 21. 5. 2019. https://radiostudent.si/univerza/cicigan/sodobni-prestopki-svobode. [COBISS.SI-ID 12472649]

4. KEMPERL, Metoda. Zagrebški slikar Anton Archer in poznobaročno slikarstvo na Štajerskem : predavanje, ZRC SAZU, Ljubljana, 14. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 12323145]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. DOLENC-KAMBIČ, Nuška (avtor, fotograf), KEMPERL, Metoda (urednik). Zgodba kipov s kalvarije v Šmarju pri Jelšah : konserviranje, restavriranje in postavitev. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-91850-5-6. [COBISS.SI-ID 298828544]

6. Artpaths. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

7. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

 

Darja Kerec [22605]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KEREC, Darja. Kulturna integracija Prekmurja v jugoslovansko državo = Prekmurje's cultural integration into the Yugoslav state. V: ZWITTER, Žiga (ur.). "Mi vsi živeti ščemo" : Prekmurje 1919, okoliščine, dogajanje, posledice : povzetki = "We all want to live" : Prekmurje 1919, circumstances, events, consequences : summaries. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019. Str. 73-75. [COBISS.SI-ID 69721442]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

2. KEREC, Darja. Človek, naša prva skrb : Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-6103-43-5. [COBISS.SI-ID 299848960]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

3. KEREC, Darja (intervjuvanec). "Nerazvitost Prekmurja je stereotip, podedovan spomin!" : oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program (ARS), 16. 8. 2019. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://ars.rtvslo.si/2019/07/nerazvitost-prekmurja-je-stereotip-podedovan-spomin/. [COBISS.SI-ID 12558153]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

4. FUJS, Metka (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec), JUST, Franci (intervjuvanec), BALAŽIC, Janez (intervjuvanec). Prekmurje skozi zgodovino in umetnost : oddaja Panoptikum, TV Slovenija 1, 12. jun. 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174620936. [COBISS.SI-ID 12557641]

5. KEREC, Darja, KOZJEK, Mihael (urednik), ROT, Andrej (urednik). Prekmurska zavest in slovenstvo : V oddaji boste slišali referat, ki ga je imela oktobra 2002 na zborovanju slovenskih zgodovinarjev v Mariboru : Radio Slovenija, program Ars, oddaja Esej na radiu, 5. avg. 2019. https://ars.rtvslo.si/2019/07/esej-na-radiu-162/. [COBISS.SI-ID 12557897]

 

3.12 Razstava

6. ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Idrija in Žiri kot obmejno območje 1941-1945 = Idrija and Žiri as borderland, 1941-1945 : razstava v Loškem muzeju Škofja Loka, od 24. jul. do 8. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 70054498]

7. ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Idrija in Žiri kot obmejno območje 1941-1945 = Idrija and Žiri as borderland, 1941-1945 : razstava v Mestnem muzeju Idrija, grad Gewerkenegg, od 24. jan. do 28. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 68861282]

8. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v dvorani Državnega sveta v Ljubljani, od 2. do 26. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 69372770]

9. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v galeriji Kosova graščina, Gornjesavski muzej Jesenice, od 9. maja do 2. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 69823842]

10. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v Muzeju novejše zgodovine Celje, od 6. do 31. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 69131618]

11. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v Tolminskem muzeju v Tolminu, od 23. jan. do 21. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 68860514]

12. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave), ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), SITER, Daniel (avtor razstave). Okupacijske meje v Sloveniji 1941-1945 = Occupation borders in Slovenia 1941-1945 : razstava v Centru za kulturo v Mostarju, 1. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 69826146]

13. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave). Vinceremo, videt čemo : okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945 = We will win, we will see : occupation borders in Bela Krajina 1941-1945 : razstava v Belokranjskem muzeju Metlika, od 4. do 25. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 69373282]

14. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave). Vinceremo, videt čemo : okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945 = We will win, we will see : occupation borders in Bela krajina 1941-1945 : razstava v Kulturnem centru Semič, od 26. apr. do 23. maja 2019. [COBISS.SI-ID 69506402]

15. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave). Vinceremo, videt čemo : okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945 = We will win, we will see : occupation borders in Bela krajina 1941-1945 : razstava v Mestni muzejski zbirki Črnomelj, od 20. jun. do 19. jul. 2019. [COBISS.SI-ID 69825378]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

16. KEREC, Darja. Kulturna integracija Prekmurja od priključitve do danes = Prekmurje's cultural integration into the Yugoslav state : prispevek na mednarodnem simpoziju "Mi vsi živeti ščemo": Prekmurje 1919: okoliščine, dogajanje, posledice, Ljubljana, Velika dvorana SAZU, 29. - 30. maj 2019. [COBISS.SI-ID 69716834]

 

 

Florian Klauser [39244]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KORDEŠ, Urban, KLAUSER, Florian. Inclusion and empirical research - an uneasy relationship. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 205-225. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12441929]

 

Mija Marija Klemenčič Rozman [25474]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. KUHAR, Metka, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Predgovor. V: LEVINE, Peter A., KLINE, Maggie. Skupaj premagujmo travme in stres : kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost : [priročnik za starše]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. Str. 11-16. ISBN 978-961-01-5147-0. [COBISS.SI-ID 36101981]

 

Slavko Kocijančič [11609]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - sporočilo za stisko SOS. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. december 2019, letn. 58, št. 1, str. 22-25, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12570697]

 

 

Damjana Kogovšek [20399]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. KOGOVŠEK, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Recenzent

2. Glasilka logo-surdo. KOGOVŠEK, Damjana (recenzent 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

 

Urban Kordeš [18389]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban, OBLAK, Aleš, SMRDU, Maja, DEMŠAR, Ema. Etnography of meditation : an account of pursuing meditative practice as a tool for researching consciousness. Journal of consciousness studies : controversies in science & the humanities. 2019, vol. 26, no. 7/8, str. 184-237, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1355-8250. [COBISS.SI-ID 12558921]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. KORDEŠ, Urban. Horizons of analysis. Constructivist Foundations. 2019, vol. 14, no. 2, str. 149-152. [COBISS.SI-ID 12372041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KORDEŠ, Urban. The horizons of becoming aware. V: First-person science of consciousness : theories, methods, applications : [abstracts]. Witten: Herdecke University, 2019]. Str. 15. [COBISS.SI-ID 12471625]

4. DRAGAN, Oskar, KORDEŠ, Urban, OBLAK, Aleš. Visual representations in working memory. V: HOCHENAUER, Peter (ur.). Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2019. Bratislava: Comenius University, 2019. Str. 74. ISBN 978-80-223-4740-2. [COBISS.SI-ID 12485193]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KORDEŠ, Urban. Kvantnomehanski problem merjenja kot metafora za raziskovanje doživljanja. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Filozofska pot Andreja Uleta. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 181-192. ISBN 978-961-06-0182-1. [COBISS.SI-ID 69568610]

6. KORDEŠ, Urban, KLAUSER, Florian. Inclusion and empirical research - an uneasy relationship. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 205-225. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12441929]

7. KORDEŠ, Urban, DEMŠAR, Ema. A long overdue encounter of constructivism and cognitive science. V: HUG, Theo (ur.), MITTERER, Josef (ur.), SCHORNER, Michael (ur.). Radikaler Konstruktivismus : Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft : Ernst von Glasersfeld (1917-2010). 1. Aufl. Innsbruck: Innsbruck university press, 2019. Str. 411-429. ISBN 978-3-903187-52-8. [COBISS.SI-ID 12561993]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

9. Constructivist Foundations. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

10. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2012-). Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html, http://www.indecs.eu/, http://hrcak.srce.hr/indecs. [COBISS.SI-ID 6480201]

11. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

 

Helena Korošec [21611]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOROŠEC, Helena, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The impact of creative drama activities on aggressive behaviour of preschool children. European early childhood education research journal. 2019, vol. , issue , 18 str. (pdf), tabeli, graf. prikaza. ISSN 1752-1807. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0034523719858219, DOI: 10.1177/0034523719858219. [COBISS.SI-ID 12552009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOROŠEC, Helena. Komunikacijski potenciali lutke kot spodbuda za učenje govora. V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Poučevanje govora : zbornik povzetkov : mednarodni znanstveni simpozij, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 12. in 13. april 2019. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, dilm in televizijo, 2019. Str. 5. [COBISS.SI-ID 4683099]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. KOROŠEC, Helena. Istražujemo tajne lutke : vabljeno predavanje na Stručnom skupu međunarodnog karaktera: 1. dani dramskog odgoja, dramske pedagogije i umjetnosti: "Svi su prozori male pozornice", Dječji vrtić Jelsa, Jelsa, Hrvatska, 4. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12543561]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. Razstava ob svetovnem dnevu lutkarstva : Galerija PEF, Ljubljana, 21. 3. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5636. [COBISS.SI-ID 12354633]

5. RUPNIK, Urša. Skodelica umetnosti : Cankar in mi : Mestni muzej Ljubljana, 1. april 2019. [COBISS.SI-ID 12382025]

 

 

Marjanca Kos [14009]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Gardening activities at school and their impact on childrenʼs knowledge and attitudes to the consumption of garden vegetables. Problems of education in the 21st century. [Online]. 2019, vol. 77, no. 1, str. 270-290, tabele. ISSN 2538-7111. http://oaji.net/articles/2019/457-1556863930.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5704/, DOI: 10.33225/pec/19.77.270. [COBISS.SI-ID 12421193]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. International journal of educational methodology. KOS, Marjanca (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

 

Stojan Kostanjevec [18584]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. Pomen prehranskega izobraževanja otrok in mladostnikov za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad = The importance of nutrition education for children and adolescents in their forming healthy eating habits. V: Živilstvo in prehrana med tradicijo in inovacijo = Food science, technology and nutrition between tradition and innovation. 30. Bitenčevi živilski dnevi 2019 = 30th Food Technology Days 2019 dedicated to Prof. F. Bitenc, 19. junij 2019, Ljubljana. 1. elektronska izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019. Str. 155-170. ISBN 978-961-6908-22-1. [COBISS.SI-ID 5065848]

 

 

Milena Košak Babuder [26199]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORMOS, Judit, KOŠAK BABUDER, Milena, PIŽORN, Karmen. The role of low-level first language skills in second language reading, reading-while-listening and listening performance : a study of young dyslexic and non-dyslexic language learners. Applied linguistics. 2019, vol. 40, issue 5, str. 834-858, tabele. ISSN 1477-450X. https://academic.oup.com/applij/advance-article/doi/10.1093/applin/amy028/5075762?guestAccessKey=df449aae-d45f-4967-80fe-d1df294f3794, DOI: 10.1093/applin/amy028. [COBISS.SI-ID 12104521]

2. KOŠAK BABUDER, Milena, KORMOS, Judit, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen. The effect of read-aloud assistance on the text comprehension of dyslexic and non-dyslexic English language learners. Language testing. Spletna izd. 2019, vol. 36, issue 1, str. 51-75, tabele, graf. prikazi. ISSN 1477-0946. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265532218756946, DOI: 10.1177/0265532218756946. [COBISS.SI-ID 11934025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. JAVORNIK, Karmen, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena. Executive functions in pupils with specific and nonspecific learning difficulties within a five-step model of comprehensive support in higher grades of elementary school. V: Programme [and abstracts]. [S. l.]: [s. n.], 2019. Str. 76. http://www.iarld.com/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-IARLD-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12515913]

4. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. A pupil with Asperger Syndrome - a presentation of Asperger features with teachers' and a special teacher's descriptive grading. V: Programme [and abstracts]. [S. l.]: [s. n.], 2019. Str. 82. http://www.iarld.com/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-IARLD-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12516169]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

5. PUPAHER, Maša (intervjuvanec), ALIBABIĆ, Amir, KOŠAK BABUDER, Milena. Je študijski proces pri nas dovolj dobro prilagojen študentom s posebnimi potrebami? : oddaja Med štirimi stenami Radio Slovenija, Prvi program, 2. 9. 2019. Ljubljana: RTV Slovenija, 2019. https://radioprvi.rtvslo.si/2019/08/med-stirimi-stenami-200/. [COBISS.SI-ID 12568905]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. KOŠAK BABUDER, Milena. Usmerjanje v luči vseživljenjske perspektive oseb s posebnimi potrebami : vabljeno predavanje strokovnem posvetu Na razpotju - dileme in rešitve procesa usmerjanja oseb s posebnimi potrebami, Kosovelova dvorana, Sežana, 16. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12393289]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. KOŠAK BABUDER, Milena (diskutant), PUPAHER, Maša (diskutant), JEZNIK, Katja (diskutant), KLUN, Jaka (diskutant). Ali lahko osebe z dodatnimi prilagoditvami enakovredno participirajo v učnem procesu? Obstoječe stanje in možne izboljšave : okrogla miza, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 15. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12450889]

8. KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana. Glas študentov s posebnimi potrebami : predavanje na dogodku študentov tutorjev, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 15. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12450633]

9. KOŠAK BABUDER, Milena. Vpliv različnih modalnosti na bralno razumevanje učencev z in brez disleksije : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12525385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Bilten Bravo. KOŠAK BABUDER, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor - drugo

11. DANILOVSKA, Sara, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa. Pomen prilagoditev v študijskem procesu za študente s posebnimi potrebami. V: ČERNE, Katja (ur.). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 32-39, tabeli. ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 12453705]

12. HITI, Ajda, KADUNC, Barbara, KRAMAR, Sara, OBRUL, Nastja. Strukturiranje okolja v predšolskem obdobju za otroke z motnjami avtističnega spektra. V: ČERNE, Katja (ur.). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 50-57, tabela. ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 12453961]

13. BAHOR, Nina, HODEJ, Lara, KOZINC, Manca. Učenec (še) nima odločbe : kaj moram in kaj smem prilagoditi? Ali: kako pravično ocenjevati znanje?. V: ČERNE, Katja (ur.). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 24-31, ilustr. ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 12453193]

 

Prevajalec

14. ORMAN, David. Pomen podpore zapisovalca za učence s specifičnimi učnimi težavami. Bilten Bravo. jan. 2019, letn. 15, št. 29, str. 8-10. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12311113]

 

Recenzent

15. KERMAUNER, Aksinja, PLAZAR, Janja. Prilagojeni pripomočki in metode pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami. Nova Gorica: Educa Izobraževanje, 2019. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6753-50-0. [COBISS.SI-ID 298548992]

 

 

Stanislav Košir [11610]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. KOŠIR, Stanislav (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

 

Ambrož Kregar [34443]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Predictive virtual modelling framework for performance and platinum degradation modelling of high temperature PEM fuel cells. V: YAN, Jinyue (ur.). Innovative solutions for energy transitions : proceedings of the 10th International Conference on Applied Energy (ICAE2018), August 22-25, 2018, Hong Kong. [S. l.]: Elsevier, 2019. Vol. 158, f. 1817-1822, ilustr. Energy procedia (Online), Vol. 158. ISSN 1876-6102. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610219304497?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.egypro.2019.01.426. [COBISS.SI-ID 16520475]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

2. KREGAR, Ambrož, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Cruise M v2019 : cathode catalyst degradation model for PEM fuel cells. Version 1.0. [Graz]: AVL, 2019. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16577051]

 

Janez Krek [16082]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez. Structural reasons for school violence and education strategies. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, vol. , no. , 29 str. (pdf), tabele. ISSN 2232-2647. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/636/345, DOI: 10.26529/cepsj.636. [COBISS.SI-ID 12544073]

 

1.05 Poljudni članek

2. KREK, Janez. S projektom, ki bi le za dve leti šolstvo zaposlil z razmišljanjem, ne bomo prišli daleč. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 9. mar. 2019, letn. 60, št. 56, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 12338761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KREK, Janez. Structural reasons for school violence and education strategies. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 76. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12488521]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KREK, Janez. Inclusion as subjective inclusion. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 227-249. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12442185]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. KREK, Janez. The educational role of a primary teacher in the era of permissiveness and small groups violence : ERASMUS +, Universita degli Studi Roma Tre, Dipartimento Science della Formazione, 25th-28th September 2019, Italy (8 hours). [COBISS.SI-ID 12623689]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. KREK, Janez (področni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. KREK, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

8. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. KREK, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/results/?query=%27rel%3dteorija+in+praksa%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Recenzent

9. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]

 

Dušan Krnel [12552]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Vreme in kroženje vode. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. 37, ilustr., tabela, graf. prikaz. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5619. [COBISS.SI-ID 12332873]

2. KRNEL, Dušan, TORKAR, Gregor. 5 R ali pet korakov v eni učni uri. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2019, letn. 23, št. 3, str. 8-13, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5789. [COBISS.SI-ID 12478281]

3. KRNEL, Dušan. Pozimi narava počiva. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2019, letn. 23, št. 3, str. 38, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5793. [COBISS.SI-ID 12479049]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. KRNEL, Dušan. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. [2]. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5609/. [COBISS.SI-ID 12328777]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. KRNEL, Dušan. Ali Ljubljana res potrebuje dva centra znanosti?. Delo. [Tiskana izd.]. 7. mar. 2019, letn. 61, št. 54, str. 5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 12336457]

6. KRNEL, Dušan. Ko na strokovnost dela ARRS pade noč. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2019, letn. 61, št. 21. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 12308297]

7. KRNEL, Dušan. Koliko je v svetu vredna slovenska pamet. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2019, letn. 61, št. 200. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 12567113]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

8. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. 7. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-35-7. [COBISS.SI-ID 297613568]

9. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 7. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-36-4. [COBISS.SI-ID 297613824]

10. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-37-1. [COBISS.SI-ID 297614080]

11. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

12. PAVLIN, Jerneja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan. Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanju : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 18. sep. 2019 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12606025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Gospodarjenje z okoljem. KRNEL, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 9397020]

14. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. KRNEL, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

Recenzent

15. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole. [Učbenik]. 10. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-7070-31-6. [COBISS.SI-ID 300880896]

 

Boštjan Kuzman [23501]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KUZMAN, Boštjan. Koliko stane zbiranje sličic?. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2018/2019, letn. 46, št. 4, str. 21-22, ilustr., tabeli. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12323657]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. KUZMAN, Boštjan. Vabilo za predloge priznanj DMFA Slovenije za leto 2019. Obzornik za matematiko in fiziko. 2019, letn. 66, št. 1, str. 40. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 12512329]

3. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2019. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2018/2019, letn. 46, št. 6, str. 29-31, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12451657]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. KUZMAN, Boštjan. Zakaj je Pi = 4 in druge zgodbe o razdaljah : poljudno predavanje Matematično popoldne ob dnevu števila Pi, Pedagoška fakulteta, 14. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 12339273]

 

 

 

Irena Lesar [19638]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena. Izzivi pedagogike pri vpeljevanju inkluzivnosti v šolski sistem. Sodobna pedagogika. mar. 2019, letn. 70, št. 1, str. 50-69. ISSN 0038-0474. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/01-2019_izzivi-pedagogike-pri-vpeljevanju-inkluzivnosti-v-solski-sistem/. [COBISS.SI-ID 69522018]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. LESAR, Irena, MAJCEN, Ivana. Prepričanja študentov, vzgojiteljev in učiteljev do vzgoje in izobraževanja otrok priseljencev. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2019. Str. 68-69. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12596297]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. LESAR, Irena, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. University teaching staff about the inclusiveness : Are their beliefs barriers in the process of implementation of inclusiveness in Slovenia?. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 71-96, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12440649]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. LESAR, Irena. Recenzija znanstvene monografije z naslovom Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. V: ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. Str. vii-x. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 12375369]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

5. GREGORČIČ MRVAR, Petra, KALIN, Jana, RESMAN, Metod, ERMENC, Klara S., SMOLIČ, Anja, LESAR, Irena, BEZIĆ, Tanja. Zaključki okrogle mize : Pomen in vloga pedagoga kot svetovalnega delavca v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Sodobna pedagogika. jun. 2019, letn. 70 = 136, št. 2, str. 108-111. ISSN 0038-0474. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/02-2019_pomen-in-vloga-pedagoga-kot-svetovalnega-delavca-v-vzgojno-izobrazevalnih-ustanovah-zakljucki-okrogle-mize/. [COBISS.SI-ID 69911906]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

6. GREGORČIČ MRVAR, Petra (diskutant), RESMAN, Metod (diskutant), KALIN, Jana (diskutant), SMOLIČ, Anja (diskutant), ERMENC, Klara S. (diskutant), LESAR, Irena (diskutant). Pomen in vloga pedagoga kot svetovalnega delavca v vzgojno-izobraževalni ustanovi : okrogla miza. Ljubljana: Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 7. maja 2019. [COBISS.SI-ID 69604962]

7. POLAK, Alenka (diskutant), LESAR, Irena (diskutant), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (diskutant), PEČAR, Mojca (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora : kako se izzivi šolskega področja odražajo v visokošolskem prostoru in kakšne izzive visokošolskemu pedagoškemu delu ti predstavljajo : predavanja v okviru okrogle mize, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12448329]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

8. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 96332545]

9. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

10. Sodobna pedagogika. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/, http://www.dlib.si/ details/ URN:NBN:SI:spr-M10OPZYO. [COBISS.SI-ID 761348]

 

Mojca Lipec-Stopar [13908]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. LIPEC-STOPAR, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

2. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. LIPEC STOPAR, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

 

Zlatan Magajna [01920]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

1. MAGAJNA, Zlatan. OK Geometry Basic. Part I : Reference for OK Geometry Basic. Ljubljana: [Z. Magajna], 2019. http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_Eng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455497]

2. MAGAJNA, Zlatan. OK Geometry Basic. Part II : Reference for OK Geometry Sketch Editor. Ljubljana: [Z. Magajna], 2019. http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_EditEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455753]

3. MAGAJNA, Zlatan. OK Geometry Easy : Reference for OK Geometry Easy (v.17). Ljubljana: [Z. Magajna], 2019. http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_EasyEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455241]

4. MAGAJNA, Zlatan. OK Geometry Plus : Reference for OK Plus (v.17). Ljubljana: [Z. Magajna], 2019. http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_PlusEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12456009]

 

2.21 Programska oprema

5. MAGAJNA, Zlatan. Ok Geometry (v.17). Ljubljana: [Z. Magajna], 2019. http://z-maga.si/index?action=article&id=40. [COBISS.SI-ID 12454985]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. IMO. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

7. Matematika v šoli. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Recenzent

8. KRAMARIČ, Mira, PIPAN, Majda. Novi prijatelji. Matematika 1 : samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 3 zv. (76, 84, 64 str.), [1] str. pril., ilustr. Lili in Bine. ISBN 978-961-271-935-7. [COBISS.SI-ID 300046336]

9. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 299474432]

10. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 301485568]

Roman Makše [22643]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. AJDUKOVIĆ, Milan (umetnik). 4-5L19 : razstava kiparskih del študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 2. 7. - 16. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 12523593]

2. Obrazi : kipi in grafike : razstava študentskih del 2. in 1. letnika Oddelka likovne pedagogike v 2018 in 2019. : Galerija PEF, Ljubljana, 27. 2. - 8. 3. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5617/. [COBISS.SI-ID 12333385]

3. Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 8. 5.- 31. 5. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5703. [COBISS.SI-ID 12421449]

 

 

Aleksander Malnič [02507]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GARCÍA, Maria Asuncion, KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARTÍNEZ, Luis, MARUŠIČ, Dragan, MONTOYA, Juan Manuel. Construction of infinite families of vertex-transitive directed strongly regular graphs. Acta mathematica Universitatis Comenianae : New series. 2019, vol. 88, no. 2, str. 319-327. [COBISS.SI-ID 1541402308]

2. GRANDE, Ricardo, KOVÁCS, István, KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARTÍNEZ, Luis, MARUŠIČ, Dragan. Equisizable partial sum families. Journal of algebraic combinatorics. 2019, str. 1-24. ISSN 0925-9899. https://rd.springer.com/article/10.1007/s10801-019-00875-w, DOI: 10.1007/s10801-019-00875-w. [COBISS.SI-ID 1541190084]

3. MALNIČ, Aleksander, POŽAR, Rok. On split liftings with sectional complements. Mathematics of computation. March 2019, vol. 88, no. 316, str. 983-1005. ISSN 0025-5718. https://doi.org/10.1090/mcom/3352, DOI: 10.1090/mcom/3352. [COBISS.SI-ID 1540135364]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. MALNIČ, Aleksander. Covers of digraphs. V: CABELLO, Sergio (ur.), MOHAR, Bojan (ur.). Abstracts of the 9th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled, Slovenia, June 23-29, 2019. Ljubljana: Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM, 2019. Str. 160-161. ISBN 978-961-92681-1-7. [COBISS.SI-ID 18688857]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Ars mathematica contemporanea. MALNIČ, Aleksander (urednik 2015-, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. https://amc-journal.eu/index.php/amc/issue/archive, http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

 

 

Vida Manfreda Kolar [16081]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

1. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Mathematical problem solving from different perspectives : vabljeno predavanje na International workshop Enhancing connections in mathematics education - to and across university mathematics, Faculty of Science, University of Zagreb, 25th Jan. 2019. [COBISS.SI-ID 12346697]

 

Adrijana Mastnak [36994]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena, MASTNAK, Adrijana. Razvijanje učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12528457]

 

 

Mira Metljak [35653]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Repozitorij o Solčavskem. METLJAK, Mira (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Karmen Mlinar [34168]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5741/. [COBISS.SI-ID 12448073]

2. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5995/. [COBISS.SI-ID 12607817]

 

2.08 Doktorska disertacija

3. MLINAR, Karmen. Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Mlinar], 2019. XXVII, 446 str., [14] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5587. [COBISS.SI-ID 12318281]

 

 

Jerneja Novšak Brce [32740]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Recenzent

1. Glasilka logo-surdo. NOVŠAK BRCE, Jerneja (recenzent 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

Valentina Pavlič [37439]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. PAVLIČ, Valentina. Jožef Straub in Jožef Holzinger - arhivska potrditev nasledstva Straubove delavnice. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. 2019, [št.] 38, ilustr. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten/prispevki/1570-bilten-suzd-38-2019-2. [COBISS.SI-ID 12566601]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PAVLIČ, Valentina. Polychromy or repolychromy? Restoration of baroque wooden sculptures and altars in Slovenia. V: Die Fassung bewahren : Konservierung und Restaurierung polychromer Bildwerke = Keep color - keep cool : Conservation and restoration of polychrome sculpture : Programm und Zusammmenfassung der Vorträge. Bonn: Verband der Restauratoren, Haus der Kultur, 2019. Str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 12362313]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. PAVLIČ, Valentina. Luka in Štefan Jamnik - naročnika baročne prenove ruške cerkve : predavanje na 6. Glazerjevem posvetu "Naši duhovniki in njihova dela", Knjižnica Janka Glazerja Ruše, Ruše (SLO), 21. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 12361545]

 

 

Jerneja Pavlin [29708]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. The impact of studentsʼ educational background, interest in learning, formal reasoning and visualisation abilities on gas context-based exercises achievements with submicro-animations. Chemistry education research and practice. 2019, vol. 20, issue 3, str. 633-649, ilustr., tabele. ISSN 1756-1108. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/rp/c8rp00189h, DOI: 10.1039/c8rp00189h. [COBISS.SI-ID 12460617]

 

1.04 Strokovni članek

2. ŠUMRADA, Grega, LUMPERT, Špela, PAVLIN, Jerneja. Poglej v nebo, kakšno bo vreme?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. 10-15, ilustr., tabela, graf. prikazi. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5620. [COBISS.SI-ID 12330057]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PAVLIN, Jerneja. Hydrogels in experiments for stimulating students with different learning abilities. V: KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Dílny Heuréky 2018 : sborník konference projektu Heuréka : Jiráskovo gymnázium, Náchod, 21.-23. září 2018. 1.vydání. V Praze: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019. Str. 105-113, ilustr. ISBN 978-80-7378-377-8. http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2018.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5638. [COBISS.SI-ID 12348489]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

4. PAVLIN, Jerneja. Curriculum for the subject of physics in primary school and gymnasium in Slovenia. V: KÉHAR, Ota (ur.). Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9 : změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky : sborník abstraktů = Contemporary trends in physics teacher education : changes in curricula and its impact to physics education content : program konference, 26. - 28. 4. 2019, Kašperské Hory, Czech Republik. 1 vydání. V Plzni: Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, cop. 2019. Str. 15. [COBISS.SI-ID 12423497]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PAVLIN, Jerneja. Physics lectures and activities with the response system mentimeter for the pre-service primary school teachers. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 20. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12488777]

6. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca, DZIOB, Daniel. Liquid crystals module in two high school physics learning environments. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 421-422. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532809]

7. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. A pinch of hydrogels and liquid crystals in the soup of contemporary physics. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 117-118. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532041]

8. PAVLIN, Jerneja. A response system Mentimeter in physics lectures for pre-service primary school teachers. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 695-696. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12535113]

9. SLAPNIČAR, Miha, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Dosežki učečih se pri nalogah s 3D dinamičnimi submikroskopskimi predstavitvami plinov glede na raven formalno logičnega mišljenja in raven vizualizacije. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 130. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12613193]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. PAVLIN, Jerneja. Contemporary science in classroom ; Teaching science and physics in Slovenia : predavanje na Erasmus + (STA) Teaching staff mobility in the academic year 2018/2019, University of Malta, Faculty of Education, 20. 5. - 24. 5. 2019 (4 ure). [COBISS.SI-ID 12469065]

 

3.25 Druga izvedena dela

11. PAVLIN, Jerneja. Učenje naravoslovja z didaktično igro : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12524873]

12. PAVLIN, Jerneja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan. Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanju : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 18. sep. 2019 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12606025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PAVLIN, Jerneja (član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Recenzent

14. BEITZEL, Brian D. (urednik). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. XXIV, 123 str. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12487241]

15. GLAŽAR, Saša A. (urednik), WISSIAK GRM, Katarina Senta (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-243-7. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5695/, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 299670528]

 

 

Mojca Pečar [18748]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Mojca, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Mentor pedagoške prakse kako facilitator profesionalnog razvoja studenata - stajališta mentora i studenata. V: Knjiga sažetaka. U Čakovcu: Učiteljski fakultet, [2019]. Str. [55]. [COBISS.SI-ID 12443465]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-37-1. [COBISS.SI-ID 297614080]

3. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. POLAK, Alenka (diskutant), LESAR, Irena (diskutant), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (diskutant), PEČAR, Mojca (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora : kako se izzivi šolskega področja odražajo v visokošolskem prostoru in kakšne izzive visokošolskemu pedagoškemu delu ti predstavljajo : predavanja v okviru okrogle mize, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12448329]

Mojca Peček-Čuk [11611]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Beliefs of student teachers in Serbia and Slovenia about supporting vulnerable pupils in learning and social participation. European journal of special needs education. Online ed. 2019, vol. 34, no. , 16 str. (pdf), tabela. ISSN 1469-591X. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08856257.2019.1607660?needAccess=true, DOI: 10.1080/08856257.2019.1607660. [COBISS.SI-ID 12422985]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PEČEK, Mojca, MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica. Defining the boundaries of inclusion within compulsory education and teacher education. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 45-69. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12439881]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5741/. [COBISS.SI-ID 12448073]

4. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5995/. [COBISS.SI-ID 12607817]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Beliefs of student teachers about their competencies for inclusive education in Slovenia and Serbia : predavanje na International Conference Professional Competences for Teaching in the 21st Century, 24th May 2019, University of Kragujevac, Faculty of Education in Jagodina Serbia. [COBISS.SI-ID 12464969]

3.25 Druga izvedena dela

6. KROFLIČ, Robi (diskutant), RUTAR, Sonja, PEČEK, Mojca, MEZGEC, Maja, PROTNER, Edvard. Oblikovanje akademskega pedagoško-andragoškega prostora v Sloveniji : okrogla miza : Sto let študija pedagogike, Pedagoško-andragoški dnevi 2019, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 29. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 69319522]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Edukacja. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2018-). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISSN 0239-6858. [COBISS.SI-ID 273273088]

8. AŽMAN, Tatjana, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, POTOČNIK, Nataša, ZAVAŠNIK, Mihaela, PEČEK, Mojca (urednik). Sporočilo konference Učeča se profesionalna skupnost. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019. ISBN 978-961-7065-02-2. http://www.eurydice.si/sporocilo-konference-uceca-se-profesionalna-skupnost.pdf. [COBISS.SI-ID 299314944]

9. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

10. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. https://www.dlib.si/ results/ ?query= 'srel%3d%C5%A0olska+kronika'&pageSize= 25. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

 

Recenzent

11. KALIN, Jana (urednik), ČEPIĆ, Renata (urednik). Poklicni razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development : status and transversal competencies. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts; Reka; Pedagoška fakulteta; = Rijeka: Faculty of Teacher Education, 2019. 266 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0196-8. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6T0QRKSD. [COBISS.SI-ID 299773184]

 

 

Tomaž Petek [32433]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETEK, Tomaž, LAZZARICH, Marinko. The attitudes of Slovenian and Croatian students of primary education towards spoken performance in the pedagogical process. XLinguae. 2019, vol. 12, issue 1, str. 3-20, tabele. ISSN 2453-711X. http://www.xlinguae.eu/files/XLinguae1_2019_1.pdf, DOI: 10.18355/XL.2019.12.01.01. [COBISS.SI-ID 12316233]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. SMITH, Glenn, PETEK, Tomaž, JORDAN, Amy Beth, LEE, Amber. Small group text-based discussions in web eBooks : motivation to read, Slovenia. V: BASTIAENS, Theo J. (ur.). [Proceedings]. Waynesville: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), cop. 2019. Str. 1342-1347. ISBN 978-1-939797-42-1. https://www.learntechlib.org/primary/p/210145/. [COBISS.SI-ID 12554825]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. LAZZARICH, Marinko, PETEK, Tomaž. The attitudes of Slovenian and Croatian students of primary education towards spoken performance in the pedagogical process. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 15-16. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12500041]

4. PETEK, Tomaž. Kako izboljšati govorno nastopanje učiteljev. V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Poučevanje govora : zbornik povzetkov : mednarodni znanstveni simpozij, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 12. in 13. april 2019. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, dilm in televizijo, 2019. Str. 37. [COBISS.SI-ID 4695387]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

5. PETEK, Tomaž. Govorno nastopanje v pedagoškem procesu. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 124 str. ISBN 978-961-253-245-1. [COBISS.SI-ID 300741120]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. PETEK, Tomaž, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina 5. Učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5351-1. [COBISS.SI-ID 298386944]

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž (avtor, lektor). Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 2 zv. (136; 107 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5349-8, ISBN 978-961-01-5350-4. [COBISS.SI-ID 298681600]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Odgojno-obrazovne teme. PETEK, Tomaž (član uredniškega odbora 2018-). U Rijeci: Učiteljski fakultet, 2018-. [COBISS.SI-ID 12202825]

 

Lektor

9. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 57 str. ISBN 978-961-253-240-6. [COBISS.SI-ID 298773504]

10. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 298134016]

11. ČUDEN, Milena. Slovenščina. Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 104, XII str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-4983-5. [COBISS.SI-ID 297774336]

12. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]

13. BREGAR MAZZINI, Sonja, PEČOLER, Lorieta, ŠTAMPFL, Petra, MITREVSKI, Ivan (ilustrator, avtor). Zgodovina 8. Učbenik za zgodovino v osmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5344-3. [COBISS.SI-ID 299676928]

14. BREGAR MAZZINI, Sonja, PEČOLER, Lorieta, ŠTAMPFL, Petra. Zgodovina 9. Samostojni delovni zvezek za zgodovino v devetem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5345-0. [COBISS.SI-ID 299801856]

15. Glasilka logo-surdo. PETEK, Tomaž (lektor 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

Karmen Pižorn [21612]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORMOS, Judit, KOŠAK BABUDER, Milena, PIŽORN, Karmen. The role of low-level first language skills in second language reading, reading-while-listening and listening performance : a study of young dyslexic and non-dyslexic language learners. Applied linguistics. 2019, vol. 40, issue 5, str. 834-858, tabele. ISSN 1477-450X. https://academic.oup.com/applij/advance-article/doi/10.1093/applin/amy028/5075762?guestAccessKey=df449aae-d45f-4967-80fe-d1df294f3794, DOI: 10.1093/applin/amy028. [COBISS.SI-ID 12104521]

2. KOŠAK BABUDER, Milena, KORMOS, Judit, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen. The effect of read-aloud assistance on the text comprehension of dyslexic and non-dyslexic English language learners. Language testing. Spletna izd. 2019, vol. 36, issue 1, str. 51-75, tabele, graf. prikazi. ISSN 1477-0946. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265532218756946, DOI: 10.1177/0265532218756946. [COBISS.SI-ID 11934025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PIŽORN, Karmen. Recent approaches in plurilingual teaching. V: BRATOŽ, Silva (ur.), KOCBEK, Alenka (ur.), PIRIH, Anja (ur.). Zbornik povzetkov Mednarodne konference Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih Koper, 12. april 2019 = Sommari del convegno internazionale Aspetti del plurilinguismo nei contesti educativi europei Capodistria, 12 aprile 2019 = Abstracts of the International Conference A Plurilingual Mindset in European Education Contexts Koper, 12 April 2019. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019. Str. 12. ISBN 978-961-7055-48-1. [COBISS.SI-ID 12382281]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

4. ŽERJAL, Nina (intervjuvanec), PIŽORN, Karmen. Kdaj otroke učiti tujih jezikov?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174639915. [COBISS.SI-ID 12610633]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. PIŽORN, Karmen. Language acquisition : [predavanje v okviru] ERASMUS+ (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2018/2019, 1st April till 5th April 2019 (15 hours), University of Education Upper Austria, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Centre for Linguistic Diversity and Trascultural Studies. [COBISS.SI-ID 12431689]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. PIŽORN, Karmen. Recent approaches in plurilingual teaching : vabljeno predavanje na Mednarodni konferenci Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem, 12. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12423753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PIŽORN, Karmen (gostujoči urednik 2016, 2018-, področni urednik ). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Romina Plešec Gasparič [34569]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Obrnjeno učenje in poučevanje : didaktična inovacija, ki omogoča učno diferenciacijo in individualizacijo ter razvijanje odnosne dimenzije pouka. V: Knjiga sažetaka. U Čakovcu: Učiteljski fakultet, [2019]. Str. [72]. [COBISS.SI-ID 12444233]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

2. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Plešec Gasparič], 2019. XXV, 439 str., [43] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5781. [COBISS.SI-ID 12476489]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Obrnjeno učenje za bodoče učitelje : predstavitev dobre prakse na Pedagoški tržnici, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 1. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 12327497]

 

Uršula Podobnik [21677]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij, LESAR, Urša, PODOBNIK, Uršula. The importance of the Goethe triangle in art education. International journal of education through art. 2019, vol. 15, no. 3, str. 407-422, ilustr. ISSN 2040-090X. https://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/eta/2019/00000015/00000003/art00011#, DOI: 10.1386/eta_00011_1. [COBISS.SI-ID 12591945]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. JURJEVIČ, Nuša, PODOBNIK, Uršula, GERŠAK, Vesna. Pokret in njegov trag = Movement and its trace. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 64. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12350793]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

3. GOLOB, Jelka, BRGLEZ, Zdenka, PODOBNIK, Uršula. Vrti se : katalog izbranih otroških likovnih del mednarodnega likovnega natečaja "Raziskujemo senzoriko 2019. Kamnik: Zasebni vrtec Zarja, 2019. https://www.vrteczarja.si/likovni-natecaji/raziskujemo-senzoriko-2019--vrti-se.html. [COBISS.SI-ID 12349513]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. ABRAM, Tilen, AMBROŽIČ, Nastja, GREŠAK, Maruša, GREŠAK, Matic, HUNJET, Hana, KRAJNC, Tina, PEHAR, Alja, TRDAN, Špela, TUŠEK, Vita, ŽELEZEN, Laura. Drugi skozi umetnost : premagovanje odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti. [Ljubljana]: [s. n.], 2019. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_gradiva/KON%C4%8CNO_GRADIVO_Drugi_skozi_umetnost_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12607305]

5. RUPNIK, Urša. Skodelica umetnosti : Cankar in mi : Mestni muzej Ljubljana, 1. april 2019. [COBISS.SI-ID 12382025]

 

Alenka Polak [13907]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. POLAK, Alenka. Developing teamwork as an important generic competence within the pre-service and in-service teacher education. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 67-68. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12501065]

2. POLAK, Alenka. Developing and reflecting teamwork of teachers by using different teaching approaches and methods. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). EDULEARN19 : conference proceedings. Valencia: IATED Academy, cop. 2019. EDULEARN proceedings (Internet). ISBN 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117. https://library.iated.org/view/POLAK2019DEV. [COBISS.SI-ID 12547913]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. POLAK, Alenka (diskutant), LESAR, Irena (diskutant), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (diskutant), PEČAR, Mojca (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora : kako se izzivi šolskega področja odražajo v visokošolskem prostoru in kakšne izzive visokošolskemu pedagoškemu delu ti predstavljajo : predavanja v okviru okrogle mize, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12448329]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Učiteljev glas : priloga revije Vzgoja in izobraževanje. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014-2018. ISSN 2385-8826. [COBISS.SI-ID 275990016]

5. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Olga Poljšak-Škraban [13906]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje : [CJE]. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

2. Socialna pedagogika. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Robert Potočnik [38773]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. POTOČNIK, Robert. Primary school and fine art teachersʼ differences in conceptions about the preservation of cultural heritage and its implementation in fine art teaching. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 113. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12489545]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. POTOČNIK, Robert. Slovenian primary fine art education and countryside architecture preservation. V: NATA, Roberta V. (ur.). Progress in education. Vol. 56. New York: Nova Science Publishers, cop. 2019. Str. 169-187. Progress in education, 1535-4806. ISBN 978-1-53614-554-0. https://novapublishers.com/shop/progress-in-education-volume-56/. [COBISS.SI-ID 12342345]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. KLEMEN, Taja, MALNARIČ, Monika, RAUCH, Ana Marija, SIKOŠEK, Eva, SULEJMANOVIČ, Teja, DEVETAK, Iztok, SELAN, Jurij, KAVČIČ, Franci, POTOČNIK, Robert. Materiali v likovni umetnosti in skrb za kulturno dediščino : učno gradivo. [Ljubljana]: [s. n.], 2019. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/Ucno_gradivo_Materiali_PKP_.pdf. [COBISS.SI-ID 12556873]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. KOVŠE, Katja, ROSMAN, Nika, SUHADOLC, Polona, ŽUMER, Alenka, GAZVODA, Lenart. Uporaba očesnih sledilcev pri analizi likovnih zakonitosti umetniških del : učno gradivo. [Ljubljana]: [s. n.], 2019. http://www.pef.uni-lj.si/~files/Zbornik_ET-ART.pdf. [COBISS.SI-ID 12558409]

 

Luka Praprotnik [34864]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. PRAPROTNIK, Luka, TORKAR, Gregor. Species diversity as a factor in the design of food chains : predavanje na 13th ESERA (European Science Education Research Association) Conference, 28th August 2019, Bologna, Italy. [COBISS.SI-ID 12585289]

Simona Prosen [25002]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Anger in preschool teachers : experience, regulation and connection to mental health. European early childhood education research journal. 2019, vol. 27, issue 4, str. 468-478, tabela. ISSN 1752-1807. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2019.1634234?needAccess=true, DOI: 10.1080/1350293X.2019.1634234. [COBISS.SI-ID 12524617]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Anger and fear experience and regulation and mental health in preschool teachers. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 71. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12502857]

3. PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Kreativni pokret u učionici kao unapređenje funkcioniranja učenika u različitim područjima = Creative movement in the clasroom as enhancement of pupilʼ functioning in various areas. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 126. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12351049]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. PROSEN, Simona. Interakcijske igre u vrtiću : 1. del : predavanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pri predmetu Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na preddiplomskom sveučilnišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje v letnem semestru študijskega leta 2018/19, 18. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12524105]

5. PROSEN, Simona. Interakcijske igre u vrtiću : 2. del : predavanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pri predmetu Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na preddiplomskom sveučilnišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje v letnem semestru študijskega leta 2018/19, 18. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12544585]

6. PROSEN, Simona. Prikaz kvantitativnih istraživanja o emocionalnim iskustvima i ekspresijama u predškolskom kontekstu : predavanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pri predmetu Metodologija kvantitativnih istraživanja na izrednem preddiplomskom sveučilnišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje v letnem semestru študijskega leta 2018/19, 27. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12524361]

7. PROSEN, Simona. Socialno-emocionalne kompetencije odgajatelja u vrtiću : 1. del : predavanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pri predmetu Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na preddiplomskom sveučilnišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje v letnem semestru študijskega leta 2018/19, 11. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12523849]

8. PROSEN, Simona. Socialno-emocionalne kompetencije odgajatelja u vrtiću : 2. del : predavanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pri predmetu Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na preddiplomskom sveučilnišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje v letnem semestru študijskega leta 2018/19, 11. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12544841]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. PROSEN, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

 

Recenzent

10. AMBROŽIČ, Borut, ŽVELC, Gregor (urednik). Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 299650816]

 

 

Suzana Pulec Lah [15383]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana. Glas študentov s posebnimi potrebami : predavanje na dogodku študentov tutorjev, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 15. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12450633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Razredni pouk : revija Zavoda RS za šolstvo. PULEC LAH, Suzana (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

 

 

Jana Rapuš Pavel [15907]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, RAZPOTNIK, Špela, KOŠAN, Hana, BARTOL, Maša, KLUN, Lucija, DEMŠAR, Marjana, DEMŠAR, Rok. Challenges for the development of flexible forms of support for vulnerable families : how schools can change?. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 54-56. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12500297]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Otroci in mladostniki iz ranljivih družin o virih (po)moči : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12529225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. RAPUŠ PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

4. Socialna pedagogika. RAPUŠ-PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

5. Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. RAPUŠ-PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

Marko Razpet [03231]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Naš ata in vélika vojna. Idrijski razgledi. 2019, letn. 64, št. 1, str. 87-95, ilustr. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 12592457]

2. RAZPET, Marko. Ploščinsko enaka kolobarja in še kaj. Matematika v šoli. 2019, letn. 25, št. 1, str. 47-48, ilustr. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 12467785]

3. RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Trikotnik, enakoosna hiperbola in Bernoullijeva lemniskata = Triangle, rectangular hyperbola nad lemniscate of Bernoulli. Obzornik za matematiko in fiziko. 2019, letn. 66, št. 2, str. 41-53, ilustr. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 12622153]

4. RAZPET, Marko. Posebno zaporedje rombov. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2018/2019, letn. 46, št. 4, str. 11-12, ilustr., tabela. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12323913]

5. RAZPET, Marko. Naloge na Plemljevi maturi. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2018/2019, letn. 46, št. 5, str. 9-10, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12376393]

6. RAZPET, Marko. Naloge z okroglim mestom. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2018/2019, letn. 46, št. 5, str. 11-13, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12376649]

7. RAZPET, Marko. Paposovi šestkotniki. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2018/2019, letn. 46, št. 6, str. 6-7, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12451401]

8. RAZPET, Marko. Sedežni red v nekem gledališču. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2019/2020, letn. 47, št. 1, str. 4-6, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12568137]

 

1.05 Poljudni članek

9. RAZPET, Marko. Plemljev trikotnik. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2019, letn. 81, [št.] 7, str. 328-330, ilustr., portret. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 12492617]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. RAZPET, Marko. Bernoullijeva lemniskata : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2019. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/lemniskata01.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5678/. [COBISS.SI-ID 12373065]

11. RAZPET, Marko. Knjiga kvadratov Leonarda Pisanskega : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2019. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Liber_Quadratorum_1.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5733/. [COBISS.SI-ID 12430409]

12. RAZPET, Marko. Nekoliko drugačna obravnava kubičnih enačb : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2019. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/kubicna01.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5598. [COBISS.SI-ID 12320841]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. RAZPET, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

14. Obzornik za matematiko in fiziko. RAZPET, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. http://www.obzornik.si/. [COBISS.SI-ID 753412]

 

 

Nada Razpet [13224]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Trikotnik, enakoosna hiperbola in Bernoullijeva lemniskata = Triangle, rectangular hyperbola nad lemniscate of Bernoulli. Obzornik za matematiko in fiziko. 2019, letn. 66, št. 2, str. 41-53, ilustr. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 12622153]

2. RAZPET, Nada. Bikonveksna leča : razpršilna ali zbiralna?. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2018/2019, letn. 46, št. 4, str. 13-15, 18, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12324169]

3. RAZPET, Nada. Naredimo Galilejev termoskop. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2019/2020, letn. 47, št. 1, str. 13-15, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12568393]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. RAZPET, Nada (urednik). Sedemdeset let DMFA Slovenije. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019. ISBN 978-961-212-297-3. [COBISS.SI-ID 301803008]

5. Obzornik za matematiko in fiziko. RAZPET, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. http://www.obzornik.si/. [COBISS.SI-ID 753412]

 

 

Špela Razpotnik [21371]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, RAZPOTNIK, Špela, KOŠAN, Hana, BARTOL, Maša, KLUN, Lucija, DEMŠAR, Marjana, DEMŠAR, Rok. Challenges for the development of flexible forms of support for vulnerable families : how schools can change?. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 54-56. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12500297]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. RAZPOTNIK, Špela. Intersectionality as a tool for overcoming the barriers of inclusion. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 115-138. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12441161]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. RAZPOTNIK, Špela. Kralji ulice, inovativno reševanje brezdomstva. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 105-110. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12303689]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. RAZPOTNIK, Špela. Talci zaprtih ust. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. mar. 2019, št. 154, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12333641]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

5. DEKLEVA, Bojan (diskutant), TADIČ, Darja (diskutant), SANDE, Matej (diskutant), GRBEC, Helena (diskutant), RAZPOTNIK, Špela (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora z vidika stisk mladih : predavanje v okviru okrogle mize Refleksije sodobnega šolskega prostora - dileme in izzivi, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 18. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 12293961]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. RAZPOTNIK, Špela (član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. RAZPOTNIK, Špela (urednik 2005-2012, član uredniškega odbora 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

8. Socialna pedagogika. RAZPOTNIK, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Avtor dodatnega besedila

9. FLAKER, Vito, FICKO, Katarina, GREBENC, Vera, MALI, Jana, NAGODE, Mateja, RAFAELIČ, Andreja. Hitra ocena potreb in storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 359 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6569-67-5. [COBISS.SI-ID 96339713]

 

Recenzent

10. FLAKER, Vito, FICKO, Katarina, GREBENC, Vera, MALI, Jana, NAGODE, Mateja, RAFAELIČ, Andreja. Hitra ocena potreb in storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 359 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6569-67-5. [COBISS.SI-ID 96339713]

11. JERIČEK KLANŠČEK, Helena, HOČEVAR-GROM, Ada, MACUR, Mirna, ROSTOHAR, Katja. Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji - ovire in izzivi za njihov hitrejši razvoj. Elektronska izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-78-2. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nvo_e-verzija_2019_k.pdf. [COBISS.SI-ID 299788544]

12. DEKLEVA, Bojan (urednik), ŠKRABAN, Juš (urednik). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 299284224]

Dušan Repovš [07083]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Asymmetric Robin problems with indefinite potential and concave terms. Advanced nonlinear studies. Feb. 2019, vol. 19, iss. 1, str. 69-87. ISSN 1536-1365. https://doi.org/10.1515/ans-2018-2022, DOI: 10.1515/ans-2018-2022. [COBISS.SI-ID 18385753]

2. ZAICEV, Mikhail, REPOVŠ, Dušan. Combinatorics on binary words and codimensions of identities in left nilpotent algebras. Algebra and logic. Mar. 2019, vol. 58, no. 1, str. 23-35. ISSN 0002-5232. [COBISS.SI-ID 18649945]

3. ZAICEV, Mikhail, REPOVŠ, Dušan. Kombinatorika dvoičnyh slov i korazmernosti toždestv levonilʹpotentnyh algebr. Algebra i logika. 2019, t. 58, vyp. 1, str. 35-51. ISSN 0373-9252. [COBISS.SI-ID 18650201]

4. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear singular problems with indefinite potential term. Analysis and mathematical physics. [v tisku] 2019, vol. , iss. , str. 1-26. ISSN 1664-2368. https://doi.org/10.1007/s13324-019-00333-7, DOI: 10.1007/s13324-019-00333-7. [COBISS.SI-ID 18663001]

5. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear nonhomogeneous boundary value problems with competition phenomena. Applied mathematics and optimization. Aug. 2019, vol. 80, iss. 1, str. 251-298. ISSN 0095-4616. http://doi.org/10.1007/s00245-017-9465-6, DOI: 10.1007/s00245-017-9465-6. [COBISS.SI-ID 18194265]

6. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for nonlinear parametric singular Dirichlet problems. Bulletin of mathematical sciences. May 2019, vol. 9, iss. 2, art. 1950011 (21 str.). ISSN 1664-3607. https://doi.org/10.1142/S1664360719500115, DOI: 10.1142/S1664360719500115. [COBISS.SI-ID 18403929]

7. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Perturbations of nonlinear eigenvalue problems. Communications on pure and applied analysis. May 2019, vol. 18, no. 3, str. 1403-1431. ISSN 1534-0392. http://www.aimsciences.org/article/doi/10.3934/cpaa.2019068, DOI: 10.3934/cpaa.2019068. [COBISS.SI-ID 18481753]

8. AMBROSIO, Vincenzo, MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear equations involving the square root of the Laplacian. Discrete and continuous dynamical systems. Series S. Apr. 2019, vol. 12, iss. 2, str. 151-170. ISSN 1937-1632. DOI: 10.3934/dcdss.2019011. [COBISS.SI-ID 18407513]

9. REPOVŠ, Dušan. Infinitely many symmetric solutions for anisotropic problems driven by nonhomogeneous operators. Discrete and continuous dynamical systems. Series S. Apr. 2019, vol. 12, iss. 2, str. 401-411. ISSN 1937-1632. http://aimsciences.org/article/doi/10.3934/dcdss.2019026, DOI: 10.3934/dcdss.2019026. [COBISS.SI-ID 18408793]

10. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Periodic solutions for implicit evolution inclusions. Evolution equations and control theory. Sep. 2019, vol. 8, iss. 3, str. 621-631. ISSN 2163-2480. https://dx.doi.org/10.3934/eect.2019029, DOI: 10.3934/eect.2019029. [COBISS.SI-ID 18650457]

11. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear Dirichlet problems with unilateral growth on the reaction. Forum mathematicum. 2019, vol. 31, iss. 2, str. 319-340. ISSN 0933-7741. https://doi.org/10.1515/forum-2018-0114, DOI: 10.1515/forum-2018-0114. [COBISS.SI-ID 18471257]

12. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for a class of singular Dirichlet problems. Journal of differential equations. Nov. 2019, vol. 267, iss. 11, str. 6539-6554. ISSN 0022-0396. https://doi.org/10.1016/j.jde.2019.07.018, DOI: 10.1016/j.jde.2019.07.018. [COBISS.SI-ID 18687833]

13. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, REPOVŠ, Dušan, VETRO, Calogero. Nonlinear nonhomogeneous Robin problems with almost critical and partially concave reaction. The Journal of geometric analysis. [v tisku] 2019, vol. , iss. , 30 str. ISSN 1050-6926. https://doi.org/10.1007/s12220-019-00278-0, DOI: 10.1007/s12220-019-00278-0. [COBISS.SI-ID 18727769]

14. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Gradient-type systems on unbounded domains of the Heisenberg group. The Journal of geometric analysis. [v tisku] 2019, vol. , iss. , 31 str. ISSN 1050-6926. https://doi.org/10.1007/s12220-019-00276-2, DOI: 10.1007/s12220-019-00276-2. [COBISS.SI-ID 18728025]

15. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Parametric nonlinear resonant Robin problems. Mathematische Nachrichten. [v tisku] 2019, vol. , iss. , str. 1-25. ISSN 0025-584X. https://doi.org/10.1002/mana.201800505, DOI: 10.1002/mana.201800505. [COBISS.SI-ID 18720857]

16. HEGENBARTH, Friedrich, REPOVŠ, Dušan. Controlled surgery and L-homology. Mediterranean journal of mathematics. June 2019, iss. 3, art. 79, str. 1-22. ISSN 1660-5446. https://doi.org/10.1007/s00009-019-1354-6, DOI: 10.1007/s00009-019-1354-6. [COBISS.SI-ID 18630745]

17. XIANG, Mingqi, ZHANG, Binlin, REPOVŠ, Dušan. Existence and multiplicity of solutions for fractional Schrödinger-Kirchhoff equations with Trudinger-Moser nonlinearity. Nonlinear Analysis. Theory, Methods and Applications. [Print ed.]. Sep. 2019, vol. 186, str. 74-98. ISSN 0362-546X. https://doi.org/10.1016/j.na.2018.11.008, DOI: 10.1016/j.na.2018.11.008. [COBISS.SI-ID 18500185]

18. FARAGÓ, István, REPOVŠ, Dušan. Eigenvalue problems with unbalanced growth : nonlinear patterns and standing wave solutions. Nonlinear Analysis. Theory, Methods and Applications. [Print ed.]. Nov. 2019, vol. 188, str. 377-388. ISSN 0362-546X. https://doi.org/10.1016/j.na.2019.06.013, DOI: 10.1016/j.na.2019.06.013. [COBISS.SI-ID 18661465]

19. BAHROUNI, Anouar, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Double phase transonic flow problems with variable growth: nonlinear patterns and stationary waves. Nonlinearity. 2019, vol. 32, no. 7, str. 2481-2495. ISSN 0951-7715. https://doi.org/10.1088/1361-6544/ab0b03, DOI: 10.1088/1361-6544/ab0b03. [COBISS.SI-ID 18652505]

20. ZDOMSKYY, Lyubomyr, REPOVŠ, Dušan. Preservation of gamma-spaces and covering properties of products. Proceedings of the American Mathematical Society. [v tisku] 2019, vol. , no. , 7 str. ISSN 0002-9939. https://doi.org/10.1090/proc/14593, DOI: 10.1090/proc/14593. [COBISS.SI-ID 18694745]

21. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Double-phase problems and a discontinuity property of the spectrum. Proceedings of the American Mathematical Society. Jul. 2019, vol. 147, no. 7, str. 2899-2910. ISSN 0002-9939. https://doi.org/10.1090/proc/14466, DOI: 10.1090/proc/14466. [COBISS.SI-ID 18602073]

 

1.25 Drugi sestavni deli

22. REPOVŠ, Dušan. Contractible 3-manifolds and the double 3-space property : a solution of a difficult mathematical problem. Annual report ... [English print ed.]. 2019, str. 67, ilustr. ISSN 2350-563X. http://www.arrs.si/en/gradivo/dokum/inc/19/ARRS-LP-18-ENG.pdf. [COBISS.SI-ID 18685785]

23. REPOVŠ, Dušan. Kontraktibilne 3-mnogoterosti in lastnost dvojnega 3-prostora : rešitev zahtevnega matematičnega problema. Letno poročilo ... [Slovenska tiskana izd.]. 2019, str. 67, ilustr. ISSN 2350-5621. http://www.arrs.si/sl/analize/publ/inc/19/ARRS-LP-18.pdf. [COBISS.SI-ID 18677593]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

24. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear analysis : theory and methods. Cham: Springer, cop. 2019. XI, 577 str. Springer monographs in mathematics. ISBN 978-3-030-03429-0. ISSN 1439-7382. [COBISS.SI-ID 18583897]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

25. Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Modena: Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena. ISSN 1825-1269. [COBISS.SI-ID 13671513]

26. Nonlinear Analysis and Differential Equations. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ruse: Hikari Ltd, 2013-. ISSN 2367-4814. http://www.m-hikari.com/nade/index.html. [COBISS.SI-ID 523291929]

27. Advances in nonlinear analysis. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

28. Karpatsʹkì matematičnì publìkacìï. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ìvano-Frankìvsʹk: Prikarpatsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. http://nbuv.gov.ua/portal/natural/Kmp/, http://journals.pu.if.ua/index.php/cmp/index. [COBISS.SI-ID 15776089]

29. Complex variables and elliptic equations. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2019-). Abingdon: Taylor & Francis, 2006-. ISSN 1747-6933. http://www.tandfonline.com/loi/gcov20. [COBISS.SI-ID 513019929]

30. International mathematical forum. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Ruse: Hikari, 2006-. ISSN 1312-7594. http://www.m-hikari.com/imf.html. [COBISS.SI-ID 14692104]

31. Journal of Mathematics and Applications. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2016-). Rzeszów: Publishing House of the Rzeszów University of Technology, 2006-. ISSN 1733-6775. http://wmifs.prz.edu.pl/pl/jma/journal-of-mathematics-and-apen/. [COBISS.SI-ID 17642329]

32. Boundary value problems. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Berlin: Springer, 2005-. ISSN 1687-2770. http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13661, http://www.boundaryvalueproblems.com/archive. [COBISS.SI-ID 62113025]

33. Mediterranean journal of mathematics. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega sveta 2016-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

34. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2014-). Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 1994-. ISSN 1232-9274. http://www.opuscula.agh.edu.pl. [COBISS.SI-ID 16179545]

35. Analele Universitǎţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematicǎ. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. http://www.anstuocmath.ro/seria-matematica. [COBISS.SI-ID 15056729]

36. Electronic journal of differential equations. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2019-). San Marcos, Tex.: Southwest Texas State University: University of North Texas, 1993-. ISSN 1072-6691. http://ejde.math.unt.edu/. [COBISS.SI-ID 7027289]

37. Matematičnì studiï. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Lʹviv: Lʹvivsʹkie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. http://www.vntl.com/en/?part=53, http://matstud.org.ua/index.php/MatStud. [COBISS.SI-ID 15183449]

38. Journal of mathematical analysis and applications. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2017-). [Print ed.]. Orlando (FL): Elsevier, 1960-. ISSN 0022-247X. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-mathematical-analysis-and-applications, http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022247X. [COBISS.SI-ID 3081231]

 

Alenka Rot Vrhovec [34816]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ROT VRHOVEC, Alenka. Možnosti za razvijanje govorjenja učencev v 1. in 2. triletju OŠ. V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Poučevanje govora : zbornik povzetkov : mednarodni znanstveni simpozij, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 12. in 13. april 2019. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, dilm in televizijo, 2019. Str. 23. [COBISS.SI-ID 4689499]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. ROT VRHOVEC, Alenka. Slikovno-črkovna stavnica. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 1 garnitura (škatla, zvezek, lističi), ilustr. ISBN 978-961-01-5408-2. [COBISS.SI-ID 300007680]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

3. POTOČNIK, Nataša, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina 4. Učbenik za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5348-1. [COBISS.SI-ID 298217216]

4. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž (avtor, lektor). Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 2 zv. (136; 107 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5349-8, ISBN 978-961-01-5350-4. [COBISS.SI-ID 298681600]

5. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž (avtor, lektor). Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 2 zv. (136; 107 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5349-8, ISBN 978-961-01-5350-4. [COBISS.SI-ID 301231616]

6. PETEK, Tomaž, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina 5. Učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5351-1. [COBISS.SI-ID 298386944]

 

Barbara Rovšek [13366]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ROVŠEK, Barbara. A design of a sample experiment of forced oscillation. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 505-506. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12533321]

 

Tina Rozmanič [50954]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, ROZMANIČ, Tina. Developing foreign language literacy skills in primary school. V: BRATOŽ, Silva (ur.), KOCBEK, Alenka (ur.), PIRIH, Anja (ur.). Zbornik povzetkov Mednarodne konference Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih Koper, 12. april 2019 = Sommari del convegno internazionale Aspetti del plurilinguismo nei contesti educativi europei Capodistria, 12 aprile 2019 = Abstracts of the International Conference A Plurilingual Mindset in European Education Contexts Koper, 12 April 2019. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019. Str. 21. ISBN 978-961-7055-48-1. [COBISS.SI-ID 12382537]

 

Jože Rugelj [05808]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. DROŽĐEK, Sara, RUGELJ, Jože. Creating multimedia learning materials for improved teacher training. V: VÄLJATAGA, Terje (ur.), LAANPERE, Mart (ur.). Digital turn in schools - research, policy, practice : proceedings of ICEM 2018 Conference. [S. l.]: Springer Nature Singapore, cop. 2019. Str. 139-155, tabele. Lecture notes in educational technology (Internet). ISBN 978-981-13-7361-9. ISSN 2196-4971. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-13-7361-9.pdf. [COBISS.SI-ID 12587337]

2. JEDRINOVIĆ, Sanja, FERK SAVEC, Vesna, RUGELJ, Jože. Innovative and flexible approaches to teaching and learning with ICT. V: VÄLJATAGA, Terje (ur.), LAANPERE, Mart (ur.). Digital turn in schools - research, policy, practice : proceedings of ICEM 2018 Conference. [S. l.]: Springer Nature Singapore, cop. 2019. Str. 171-186, tabele. Lecture notes in educational technology (Internet). ISBN 978-981-13-7361-9. ISSN 2196-4971. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-13-7361-9.pdf. [COBISS.SI-ID 12588361]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

3. VRABIČ BRODNJAK, Urška, STANKOVIČ ELESINI, Urška, KOŠAK, Karin, RUGELJ, Jože, CERAR, Estera. Postiljonova kočija ali Kam je izginil postiljonov poštni rog? : končno poročilo o doseženih ciljih : javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionlnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017-2020. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2019. 13 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3640944]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. RUGELJ, Jože (urednik), FERK SAVEC, Vesna (urednik). Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu. 1. izd. Ljubljana: Univerza, 2019. ISBN 978-961-6410-63-2. https://repozitorij.uni-lj.si/info/index.php/slo/. [COBISS.SI-ID 301890048]

5. RUGELJ, Jože (urednik), FERK SAVEC, Vesna (urednik). Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu. Ljubljana: Univerza, 2019. ISBN 978-961-6410-61-8. https://repozitorij.uni-lj.si/info/index.php/slo/. [COBISS.SI-ID 301676544]

6. FERK SAVEC, Vesna (urednik), RUGELJ, Jože (urednik). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. 1. izd. Ljubljana: Univerza, 2019. ISBN 978-961-6410-64-9. [COBISS.SI-ID 301890304]

7. FERK SAVEC, Vesna (urednik), RUGELJ, Jože (urednik). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. ilustr. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111360. [COBISS.SI-ID 301782784]

8. Game-Based Learning. RUGELJ, Jože (član uredniškega odbora 2013-). Gent: ICST, 2013-. ISSN 2034-8800. http://icst.org/game-based-learning. [COBISS.SI-ID 9664073]

 

 

Igor Saksida [12453]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Izhodišča in posledice komunikacijskega in tradicionalnega načrtovanja pouka književnosti. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 64, št. 1, str. 21-28, 103. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 12369225]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. SAKSIDA, Igor. Miroslav Košuta in njegove pesmi za ljubezen. V: SAKSIDA, Igor (ur.), KOŠUTA, Miroslav. Ljubezni to pesem : izbor pesmi od prvih korakov do zrelih stopinj. 1. izd. Dob: Miš, 2019. Str. 133-141, ilustr. ISBN 978-961-272-334-7. [COBISS.SI-ID 12566345]

3. SAKSIDA, Igor. Pozor, spremna beseda!. V: SUHODOLČAN, Primož. Ranta in košarkatorji. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2019. Str. 125-135. ISBN 978-961-275-204-0. [COBISS.SI-ID 12370249]

 

1.22 Intervju

4. SAKSIDA, Igor (intervjuvanec). Branje odraslih je katastrofa. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 11. jun. 2019, letn. 21, št. 23, str. 20-22, avtorj. sl. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 12466505]

5. SAKSIDA, Igor (intervjuvanec). Alenka Urh z Igorjem Saksido. Sodobnost. marec 2019, letn. 83, št. 3, str. 230-241, portret. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 12355145]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

6. SAKSIDA, Igor (intervjuvanec). Dr. Igor Saksida : oddaja Od blizu, RTV SLO 2, 2. 4. 2019, od 20.55 do 21.45. https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-blizu/174605842. [COBISS.SI-ID 12370505]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. SAKSIDA, Igor. B + P = I3. [COBISS.SI-ID 12358217]

8. SAKSIDA, Igor. B + P = I3. [COBISS.SI-ID 12314953]

9. SAKSIDA, Igor. Folklore ; Street poetry and its methods ; Kekec as Slovenian national hero ; Kekec and the theory of the heroic reader : predavanja v okviru BREZEE Festival, BISU (Beijing International Studies University), China, 8th, 11-12 April 2019. [COBISS.SI-ID 12385865]

10. SAKSIDA, Igor. Književnost in zmožnosti digitalnih domorodcev : predavanje na Nacionalnem strokovnem posvetu Katerega spola so knjižni molji? Kako, koliko in kaj berejo bralci - in kako, koliko in kaj bralke, Ljubljana, Cankarjev dom, 9. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 12574793]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

11. SAKSIDA, Igor. Nadarjeni, bolj zmožni in vedoželjni-vzgojni ali kak drug problem? : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju za učitelje v osnovni šoli Kompetenten učitelj - srce sodobne šole, 23. 3. 2019, Bled. [COBISS.SI-ID 12357961]

12. SAKSIDA, Igor. Ne ali-ali, ampak in : pouk književnosti v primežu umetnih opozicij : vabljeno predavanje na Međunarodnom naučnom skupu Programske (re)forme u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i perspektive, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 20. maj 2019. [COBISS.SI-ID 12449353]

 

3.25 Druga izvedena dela

13. SAKSIDA, Igor (umetnik), TRKAJ (umetnik). Dobra volja je najbolja : nastop v okviru prireditve, Üdiker-Huus, Uitikon, Švica, 15. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12491337]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. SAKSIDA, Igor (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

15. Slovenščina v šoli. SAKSIDA, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Avtor dodatnega besedila

16. KRALJIČ, Helena. Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Jezero: Morfemplus, 2019. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-82-0. [COBISS.SI-ID 297392128]

17. KRALJIČ, Helena. Pod srečno zvezdo. Jezero: Morfemplus, 2019. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-63-9. [COBISS.SI-ID 296557568]

18. KRALJIČ, Helena. Pravi zaklad. Jezero: Morfemplus, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-97-4. [COBISS.SI-ID 299202560]

19. SUHODOLČAN, Primož. Ranta in košarkatorji. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2019. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-275-204-0. [COBISS.SI-ID 298529792]

20. ZUPAN, Dim, PLAZAR, Janja (avtor, fotograf). Skrivni svet malih zverinic. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-272-327-9. [COBISS.SI-ID 298297344]

 

Zbiratelj

21. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 300823296]

22. Na krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole. Prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3566-1. [COBISS.SI-ID 300823040]

 

Recenzent

23. PETEK, Tomaž. Govorno nastopanje v pedagoškem procesu. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 124 str. ISBN 978-961-253-245-1. [COBISS.SI-ID 300741120]

24. JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa (avtor, urednik), GRBEC, Helena, BEDEK, Nika, POPOVIČ, Nina, GUMZEJ, Rok, ZUPANC, Nina, DANILOVSKA, Sara. Moč pedagoškega dela : [Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. [76] str. ISBN 978-961-253-237-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/. [COBISS.SI-ID 298755328]

25. GRDINA, Igor, GROŠELJ, Nada, KOS, Janko, KOS, Dejan, MÖDERNDORFER, Vinko, AVSENIK NABERGOJ, Irena, OŽBOT, Martina, PODLESNIK, Blaž, PONIŽ, Denis, SENEGAČNIK, Brane, ŽUNKOVIČ, Igor, ZAJC, Neža, ZAJC, Neža (urednik, avtor dodatnega besedila), sk2019,sk19n,ohk2019febprk. Poezija in smrt pesnikovo sta življenje. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 356 str. Zbirka Življenja in dela, 19, Kulturnozgodovinske študije, 4. ISBN 978-961-05-0159-6. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 298432512]

26. BAN, Tatjana (avtor, ilustrator). Volčja Draga : [slikopis]. Domžale: Tamaj, 2019. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-94489-3-9. [COBISS.SI-ID 298904064]

 

Matej Sande [19289]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. DREV, Andreja, SANDE, Matej, ŽERJAL, Živa, KVATERNIK, Ines. Drug use in other sub - populations. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2018, str. 37-38, tabele. ISSN 1855-8003. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2018_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 4483557]

2. DREV, Andreja, SANDE, Matej, MARINKO, Vesna. The use of illicit drugs with alcohol,tobacco and prescription drugs. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2018, str. 38-39, tabele. ISSN 1855-8003. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2018_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 4483813]

3. SANDE, Matej, DOVŽAN, Špela, DROLE, Tanja, ŽERJAL, Živa, KVATERNIK, Ines. Cannabis use in other sub - populations. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2018, str. 42-43, tabele. ISSN 1855-8003. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2018_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 4485093]

4. SANDE, Matej, DOVŽAN, Špela, DROLE, Tanja, ŽERJAL, Živa, KVATERNIK, Ines. Stimulant use in other sub - populations. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2018, str. 49, tabele. ISSN 1855-8003. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2018_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 4486885]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

5. DEKLEVA, Bojan (diskutant), TADIČ, Darja (diskutant), SANDE, Matej (diskutant), GRBEC, Helena (diskutant), RAZPOTNIK, Špela (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora z vidika stisk mladih : predavanje v okviru okrogle mize Refleksije sodobnega šolskega prostora - dileme in izzivi, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 18. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 12293961]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Socialna pedagogika. SANDE, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

 

 

Jurij Selan [28386]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij, LESAR, Urša, PODOBNIK, Uršula. The importance of the Goethe triangle in art education. International journal of education through art. 2019, vol. 15, no. 3, str. 407-422, ilustr. ISSN 2040-090X. https://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/eta/2019/00000015/00000003/art00011#, DOI: 10.1386/eta_00011_1. [COBISS.SI-ID 12591945]

2. JERIČ, Tina, SELAN, Jurij. Vloga likovnih spremenljivk v likovnem razvoju otrok = The role of visual variables in child artistic development. Likovne besede : revija za likovno umetnost. poletje/summer 2019, št. 111, str. 17-29, ilustr. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 12555337]

3. SELAN, Jurij. Likovni artefakt kot objekt fascinacije : k razumevanju semiotične narave likovnih del = Artwork as an object of fascination : towards an understanding of the semiotic nature of artworks. Phainomena : glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. 2019, letn. 28, št. 108/109, str. 157-185, ilustr. ISSN 1318-3362. http://phainomena.com/en/wp-content/uploads/2019/09/7_E-PHI-108-109-Selan.pdf. [COBISS.SI-ID 12575817]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. SELAN, Jurij. Videti nevidno. Recenzija knjige Jožefa Muhoviča Vidno in nevidno = Seeing the invisible. A review of the book Visible and invisible by Jožef Muhovič. Likovne besede : revija za likovno umetnost. poletje/summer 2019, št. 111, str. 97-101, ilustr. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 12537417]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. KLEMEN, Taja, MALNARIČ, Monika, RAUCH, Ana Marija, SIKOŠEK, Eva, SULEJMANOVIČ, Teja, DEVETAK, Iztok, SELAN, Jurij, KAVČIČ, Franci, POTOČNIK, Robert. Materiali v likovni umetnosti in skrb za kulturno dediščino : učno gradivo. [Ljubljana]: [s. n.], 2019. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/Ucno_gradivo_Materiali_PKP_.pdf. [COBISS.SI-ID 12556873]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

6. BUTINA, Milan (umetnik), TRŠAR, Marijan (umetnik), MUHOVIČ, Jožef (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), et al. Srečanje / Slikarji in teoretiki : skupinska razstava, Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 27. 8. 2019 - 20. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 12566857]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. MUHOVIČ, Jožef (diskutant), KOMEL, Dean (diskutant), FRELIH, Črtomir (diskutant), SELAN, Jurij (diskutant). Jožef Muhovič: Vidno in nevidno : pogovor ob izidu knjige, Nova univerza, Ljubljana, 3. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12473929]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. SELAN, Jurij (urednik, grafični oblikovalec). [Oriental charm ink : itinerant exhibition of The belt and road initiative : 40th anniversary of reform and opening-up]. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of education, [2019]. [73] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12474697]

9. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. SELAN, Jurij (član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

10. Likovne besede : revija za likovno umetnost. SELAN, Jurij (član uredniškega sveta 2015-). Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985-. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 16307458]

 

Mentor - drugo

11. KOVŠE, Katja, ROSMAN, Nika, SUHADOLC, Polona, ŽUMER, Alenka, GAZVODA, Lenart. Uporaba očesnih sledilcev pri analizi likovnih zakonitosti umetniških del : učno gradivo. [Ljubljana]: [s. n.], 2019. http://www.pef.uni-lj.si/~files/Zbornik_ET-ART.pdf. [COBISS.SI-ID 12558409]

 

Grafični oblikovalec

12. SELAN, Jurij (urednik, grafični oblikovalec). [Oriental charm ink : itinerant exhibition of The belt and road initiative : 40th anniversary of reform and opening-up]. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of education, [2019]. [73] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12474697]

13. VOGRINC, Janez, SAQIPI, Blerim. Research in education sciences : conceptual and methodological perspectives. Tiranë: Albas, cop. 2019. 112 str. ISBN 978-9928-282-69-9. [COBISS.SI-ID 12373577]

14. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]

 

Recenzent

15. BEITZEL, Brian D. (urednik). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. XXIV, 123 str. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12487241]

 

 

Barbara Sicherl-Kafol [13869]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga. Stvaranje i izvođenje suvremene glazbe kao metoda učenja glazbenim jezikom = Creating and performing of contemporary music as a way of learning through musical art. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 118. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12351561]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku. SICHERL-KAFOL, Barbara (član uredniškega odbora 2015-). Ústí nad Labem: PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. ISSN 1805-4056. [COBISS.SI-ID 10904649]

3. Glasba v šoli in vrtcu : revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo. SICHERL-KAFOL, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

 

 

Darja Skribe-Dimec [11613]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOLOBIČ ŠTUCIN, Tjaša, SKRIBE-DIMEC, Darja. Branje strokovnih revij in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka na področju poučevanja naravoslovja. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. 4-6, ilustr., tabele. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5621. [COBISS.SI-ID 12329289]

2. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja. Kjer se srečata družboslovje in naravoslovje = Where the social and the natural sciences meet. Razredni pouk : revija Zavoda RS za šolstvo. 2019, letn. 21, št. 1, str. 26-31, avtorj. sl., ilustr. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 12470089]

3. ŠEBJANIČ, Eva, SKRIBE-DIMEC, Darja. Primeri dobre prakse pouka na prostem v Sloveniji in tujini. Sodobna pedagogika. 2019, letn. 70, št. 2, str. 70-85. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 12512585]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. SKRIBE-DIMEC, Darja. Transfer of high educational knowledge to lower levels of education : predavanje na Erasmus + (STA) Teaching staff mobility in the academic year 2018/2019, VIA University College, Aarhus, Denmark, 18. 3. - 21. 3. 2019 (4 ure). [COBISS.SI-ID 12445769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. SKRIBE-DIMEC, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Recenzent

7. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-37-1. [COBISS.SI-ID 297614080]

 

 

Darija Skubic [17088]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. SKUBIC, Darija, PRAPROTNIK, Ana, SEVŠEK, Tamara, OZBIČ, Martina. Slovenian LARSP. V: BALL, Martin John (ur.). Grammatical profiles : further languages of LARSP. Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2019. Str. 123-150, ilustr. Communication disorders across languages, 18. ISBN 978-1-78892-438-2. [COBISS.SI-ID 12548169]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. ISBN 978-961-241-878-6. [COBISS.SI-ID 294303232]

3. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. SKUBIC, Darija (član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

 

Lektor

4. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. SKUBIC, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

 

Marko Slapar [18171]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara, SLAPAR, Marko. Proper holomorphic curves attached to domains. Complex variables and elliptic equations. [v tisku] 2019, vol. , no. , 9 str. ISSN 1747-6933. https://doi.org/10.1080/17476933.2019.1585430, DOI: 10.1080/17476933.2019.1585430. [COBISS.SI-ID 18647129]

 

Miha Slapničar [36796]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAJER, Janja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Assessment of the 14- and 15-year-old studentsʼ understanding of the atmospheric phenomena. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2019, vol. 66, no. 3, str. 659-667, tabeli. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5087/2160, DOI: 10.17344/acsi.2019.5087. [COBISS.SI-ID 12531785]

2. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. The impact of studentsʼ educational background, interest in learning, formal reasoning and visualisation abilities on gas context-based exercises achievements with submicro-animations. Chemistry education research and practice. 2019, vol. 20, issue 3, str. 633-649, ilustr., tabele. ISSN 1756-1108. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/rp/c8rp00189h, DOI: 10.1039/c8rp00189h. [COBISS.SI-ID 12460617]

3. VRBEC, Marko, LAVRIČ, Neja, SLAPNIČAR, Miha. Analiza elementov zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih za kemijo. Kemija v šoli in družbi. [Spletna izd.]. 2019, št. 1, 8 str. (pdf), tabeli. ISSN 2385-989X. http://kemija.net/. [COBISS.SI-ID 12495177]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. SLAPNIČAR, Miha, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Dosežki učečih se pri nalogah s 3D dinamičnimi submikroskopskimi predstavitvami plinov glede na raven formalno logičnega mišljenja in raven vizualizacije. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 130. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12613193]

5. TOMPA, Valerija, SLAPNIČAR, Miha, GLAŽAR, Saša A. Procesiranje informacij pri uspešnih in neuspešnih učencih med reševanjem problemske naloge zmrzovanja vode. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 75. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12611401]

6. SLAPNIČAR, Miha, PODLESEK, Anja, DEVETAK, Iztok. Strategije reševanja problema sinteze natrijevega klorida na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 74. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616265]

7. HRIBAR, Vesna, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Struktura preizkusov znanja iz kemije v osnovni šoli. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 86. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616521]

8. MAJER, Janja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Understanding of the atmospheric phenomena in compulsory basic education in Slovenia. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 87. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616777]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. HRIBAR, Vesna, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Struktura preizkusov znanja iz kemije v osnovni šoli = The structure of chemistry achievement tests in lower secondary school. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 79-120, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12408137]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, URANKAR, Bernarda, VINKO, Luka, ZUPANC, Nina, FERK SAVEC, Vesna. Natečaj za šolarje "Periodni sistem elementov - včeraj, danes, jutri". V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 63-65. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12486217]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

11. SLAPNIČAR, Miha. Laurinda Leite, Luis Dourado, Ana S. Afonso and Sofia Morgado (Eds.), Contextualizing Teaching to Improve Learning: The Case of Science and Geography , Nova Science Publishers: New York, NY, 2017; 303 pp.: ISBN: 978-1-53611-845-2. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, vol. 9, no. 2, str. 161-165. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/724/331, DOI: 10.26529/cepsj.724. [COBISS.SI-ID 12481609]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

12. ANDERLUH, Gregor (avtor razstave), GABERŠČEK, Miran (avtor razstave), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (avtor razstave), DOMINKO, Robert (avtor razstave), HUŠ, Matej (avtor razstave), PODOBNIK, Marjetka (avtor razstave), DRAŽIĆ, Goran (avtor razstave), STARE, Jernej (avtor razstave), JAGER RADIN, Nataša (avtor razstave), PIRC, Brigita (avtor razstave), PEJOVNIK, Stane (avtor razstave), URBANIJA, Barbara (avtor razstave), SVETE, Jurij (avtor razstave), LOZINŠEK, Matic (avtor razstave), KLJUN, Jakob (avtor razstave), TUREL, Iztok (avtor razstave), HRAST, Špela (avtor razstave), DEVETAK, Iztok (avtor razstave), SLAPNIČAR, Miha (avtor razstave), URANKAR, Bernarda (avtor razstave), VINKO, Luka (avtor razstave), ZUPANC, Nina (avtor razstave), FERK SAVEC, Vesna (avtor razstave), PINTAR, Albin (avtor razstave), KOS, Miha (avtor razstave), PAJIĆ, Vesna (avtor razstave). Elementi vsepovsod okoli nas : Krakovski nasip ob Ljubljanici, 18. 7. 2019 - 19. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 6674714]

 

 

Helena Smrtnik Vitulić [21600]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Anger in preschool teachers : experience, regulation and connection to mental health. European early childhood education research journal. 2019, vol. 27, issue 4, str. 468-478, tabela. ISSN 1752-1807. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2019.1634234?needAccess=true, DOI: 10.1080/1350293X.2019.1634234. [COBISS.SI-ID 12524617]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Anger and fear experience and regulation and mental health in preschool teachers. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 71. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12502857]

3. PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Kreativni pokret u učionici kao unapređenje funkcioniranja učenika u različitim područjima = Creative movement in the clasroom as enhancement of pupilʼ functioning in various areas. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 126. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12351049]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Psihomotorični razvoj in učenje : gradivo za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike : študijsko leto 2018/19. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2018]. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12318025]

5. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Razvojna psihologija : gradivo za študente specialne in rehabilitacijske ter logo-surdo pedagogike : študijsko leto 2018/19. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2018]. 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 12317769]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Pomen ustvarjalnega giba za različna področja razvoja pri učencih razredne stopnje : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12527945]

 

 

 

Zora Stančič [50972]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. STANČIČ, Zora, ZLOKARNIK, Mojca. Avanti grafika! drugič = Avanti graphic! 2#. V: STANČIČ, Zora (ur.), ZLOKARNIK, Mojca (ur.). Avanti grafika! drugič = Avanti graphic! 2# : [Galerija DLUL, DLUL Gallery, 15. 6.-7. 7. 2019]. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2019. Str. 4-5. ISBN 978-961-93333-7-2. [COBISS.SI-ID 12493897]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. STANČIČ, Zora (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Art links 2019. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2019. [32] str., ilustr. ISBN 978-86-7931-733-9. [COBISS.SI-ID 329334023]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. STANČIČ, Zora (urednik), ZLOKARNIK, Mojca (urednik). Avanti grafika! drugič = Avanti graphic! 2# : [Galerija DLUL, DLUL Gallery, 15. 6.-7. 7. 2019]. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2019. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-7-2. [COBISS.SI-ID 300502784]

 

Mentor - drugo

4. FON, Ana (umetnik), et al. Linked silk road : Faculty of Education University of Ljubljana Student Exhibition, 895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018. [COBISS.SI-ID 12421961]

5. Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 8. 5.- 31. 5. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5703. [COBISS.SI-ID 12421449]

 

Ilustrator

6. LAINŠČEK, Feri. Ne bodi kot drugi : pesmi o dvojini. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-231-593-1. [COBISS.SI-ID 298753536]

 

Scenarist

7. ROZMAN, Andrej. Baal : po motivih Baala Bertolta Brechta (krstna uprizoritev). [COBISS.SI-ID 12492361]

 

Tadej Starčič [24330]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. STARČIČ, Tadej. Naloge iz matematike za biologe in kemike z rešitvami : učno gradivo. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za matematiko in računalništvo, Katedra za matematiko in didaktiko matematike, 2019. 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5567/. [COBISS.SI-ID 12286537]

 

Toma Strle [32198]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. STRLE, Toma. On the relation between theory and experience, and the intersubjective nature of the human mind. Constructivist Foundations. 2019, vol. 14, no. 2, str. 191-193. [COBISS.SI-ID 12372297]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. VIDOVIČ, Primož, STRLE, Toma. The looping effects of personality types. V: HOCHENAUER, Peter (ur.). Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2019. Bratislava: Comenius University, 2019. Str. 115. ISBN 978-80-223-4740-2. [COBISS.SI-ID 12485449]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. STRLE, Toma. Naturalizacija fenomenologije in nekatere posledice za kognitivno znanost. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Filozofska pot Andreja Uleta. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 193-202. ISBN 978-961-06-0182-1. [COBISS.SI-ID 69571170]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. STRLE, Toma. Decision making : laboratory task or experienced phenomenon? : predavanje na Universität Wien, Faculty for philosophy and education, Vienna, Austria, 6 June 2019 (1 ura). [COBISS.SI-ID 12472905]

5. STRLE, Toma. Neuroscience and the law : free will and moral responsibility reconsidered : delavnica na Universität Wien, Faculty for philosophy and education, Vienna, Austria, 6 June 2019 (3 ure). [COBISS.SI-ID 12473417]

6. STRLE, Toma. Studentsʼ outlook on the significance of the MEi : Cog Sci conference : an exploratory workshop : delavnica na Universität Wien, Faculty for philosophy and education, Vienna, Austria, 19 June 2019 (3 ure). [COBISS.SI-ID 12476233]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Frontiers in psychology. STRLE, Toma (član uredniškega odbora 2019-). Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles. [COBISS.SI-ID 519967513]

8. Analiza : časopis za kritično misel. STRLE, Toma (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. http://www.revije.si/analiza/. [COBISS.SI-ID 67716608]

 

 

Katarina Susman [28552]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Repozitorij o Solčavskem. SUSMAN (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Recenzent

2. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja. Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-7053-28-9, ISBN 978-961-7053-29-6, ISBN 978-961-7053-30-2. [COBISS.SI-ID 297612032]

 

Marjan Šimenc [12196]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. ŠIMENC, Marjan (urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

2. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. ŠIMENC, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

3. Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja. ŠIMENC, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

4. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. ŠIMENC, Marjan (član uredniškega sveta 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/si/kdo.html, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3danthropos'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 736516]

 

Recenzent

5. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. ŠIMENC, Marjan (recenzent 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

6. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. ŠIMENC, Marjan (recenzent 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo: = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-. ISSN 0353-6777. http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/issues/items, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3ddve+domovini%27&pageSize=25&fformattypeserial=journal, http://www.sistory.si/11686/menu370. [COBISS.SI-ID 3025930]

 

 

Primož Šparl [23341]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko, ŠPARL, Primož. The classification of 2-extendable edge-regular graphs with diameter 2. The Electronic journal of combinatorics. [Online ed.]. 2019, iss. 1, paper p1.16, str. 1-14. ISSN 1077-8926. https://www.combinatorics.org/ojs/index.php/eljc/article/view/v26i1p16. [COBISS.SI-ID 1541072068]

2. JAJCAY, Robert, MIKLAVIČ, Štefko, ŠPARL, Primož, VASILJEVIĆ, Gorazd. On certain edge-transitive bicirculants. The Electronic journal of combinatorics. [Online ed.]. 2019, iss. 2, paper p2.6, str. 1-28. ISSN 1077-8926. https://www.combinatorics.org/ojs/index.php/eljc/article/view/v26i2p6. [COBISS.SI-ID 1541402820]

3. RAMOS RIVERA, Alejandra, ŠPARL, Primož. New structural results on tetravalent half-arc-transitive graphs. Journal of combinatorial theory. Series B. Mar. 2019, vol. 135, str. 256-278. ISSN 0095-8956. https://doi.org/10.1016/j.jctb.2018.08.006, DOI: 10.1016/j.jctb.2018.08.006. [COBISS.SI-ID 1540554436]

4. EIBEN, Eduard, JAJCAY, Robert, ŠPARL, Primož. Symmetry properties of generalized graph truncations. Journal of combinatorial theory. Series B. July 2019, vol. 137, str. 291-315. ISSN 0095-8956. https://doi.org/10.1016/j.jctb.2019.01.002, DOI: 10.1016/j.jctb.2019.01.002. [COBISS.SI-ID 18663257]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. ŠPARL, Primož. Graphs with just the right amount of symmetry. V: Finite geometry workshop 2019 : January 31 - February 3, 2019 University of Szeged, Szeged, Hungary. Szeged: University of Szeged, 2019. Str.36. [COBISS.SI-ID 12317001]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ŠPARL, Primož. On loosely attached tetravalent half-arc-transitive graphs. V: CABELLO, Sergio (ur.), MOHAR, Bojan (ur.). Abstracts of the 9th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled, Slovenia, June 23-29, 2019. Ljubljana: Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM, 2019. Str. 164-165. ISBN 978-961-92681-1-7. [COBISS.SI-ID 12523337]

7. ŠPARL, Primož. What does the fano plane have to do with half-arc-transitive graphs?. V: BAŠIĆ, Nino (ur.). Abstracts of the conference : the mathematics of Tomaž Pisanski on the occasion of his 70th birthday : Ljubljana, Slovenia, 23 - 25 May 2019. Ljubljana: [s. n. ], 2019. Str. 27. [COBISS.SI-ID 12464713]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Ars mathematica contemporanea. ŠPARL, Primož (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. https://amc-journal.eu/index.php/amc/issue/archive, http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

 

Vesna Štemberger [13904]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. ŠTEMBERGER, Vesna. Izazovi suvremenog života - znamo li mogućnosti tjelesnog odgoja?. V: BABIĆ, Vesna (ur.). "Odgovor kineziologije na suvremeni način života" : znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2018. Str. 57-63. ISBN 978-953-7965-12-9. [COBISS.SI-ID 12522569]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PETRIĆ, Vilko, ŽIGULIĆ, Kristina, ŠTEMBERGER, Vesna. Differences between integrated sport programmes for early and preschool age. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 7-8. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12497481]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje : [CJE]. ŠTEMBERGER, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

Veronika Šuligoj [38726]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Spodbujanje inovativnosti s pomočjo tehnologije 3D tiska v okviru kliničnih vaj tehniškega izobraževanja = Promoting innovativeness by 3D printing technology within engineering education laboratory exercises. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik osemindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2019 = Proceedings of the Twenty-eighth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2019. ERK 2019, Portorož, Slovenija, 23.-24. september 2019. Ljubljana: Društvo Slovenska sekcija IEEE, 2019. Str. 327-330, ilustr., tabele. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (Online), 28. ISSN 2591-0442. https://erk.fe.uni-lj.si/2019/papers/suligoj(spodbujanje_inovativnosti).pdf. [COBISS.SI-ID 12607561]

 

Nika Šušterič [50601]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. ŠUŠTERIČ, Nika. Shifting rationalities : exclusion, integration, and inclusion in education. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 187-204. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12441673]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

2. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 298134016]

Simona Tancig [04007]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. TANCIG, Simona. Nevromiti in spoznanja o možganih - pomembni za učenje in intervencijske programe. Bilten Bravo. avg. 2019, letn. 15, št. 30, str.9-22. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12555849]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TANCIG, Simona, MAJCEN, Ivana. Raziskave digitalizacije branja in pisanja ter medijske večopravilnosti : Kakšne so spremembe na kognitivnem, čustveno socialnem in nevrološkem področju ter v učnih dosežkih?. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2019. Str. 114-116. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12596553]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. TANCIG, Simona. Povezanost izvršilnih funkcij, metakognicije in samoregulacije. V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 88. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12603721]

 

 

Veronika Tašner [31048]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOS, Živa, GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Šole kot središča skupnosti. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 63-70. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12303433]

2. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Socialne inovacije in prihodnost. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 335-351. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12304201]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Robotisation, automatisation, the end of work and the future of education. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, vol. 9, no. 3, str. 5-9. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/788/356, DOI: 10.26529/cepsj.788. [COBISS.SI-ID 12619081]

4. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Odstiranja socialnih inovacij. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 11-13. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12303177]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 298134016]

6. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. TAŠNER, Veronika (gostujoči urednik 2017, področni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Bea Tomšič Amon [19727]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. TOMŠIČ AMON, Bea (avtor, fotograf), PUŠENJAK, Marjetka (urednik). Likovna umetnost 9 : učbenik za likovno umetnost v devetem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5384-9. [COBISS.SI-ID 299486976]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

2. TOMŠIČ AMON, Bea (intervjuvanec). "Vsaj na tri leta potrebujem Buenos Aires" : oddaja Drugi pogled, Radio SLO 1, 2. 4. 2019. https://radioprvi.rtvslo.si/2019/03/bea-tomsic-amon/. [COBISS.SI-ID 12447817]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. TOMŠIČ AMON, Bea. The discourse of visual images : a waepon in the conquest of Latin America? (6 hours) : predavanje v okviru program CEEPUS, Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Department of English and American Studies, Plovdiv, Bulgaria, 22 4. -26. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12446281]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. TOMŠIČ AMON, Bea (diskutant), KORENJAK, Alenka (diskutant), LEBOŠ, Sonja (diskutant), BRATOŽ GORNIK, Rebeka (diskutant), COTIČ, Tina (diskutant), BUGARIČ, Boštjan (diskutant). SPEKULA : Okrogla miza o začasni rabi prostora v Kopru, Galerija Loža, Koper, 9. maj 2019. [COBISS.SI-ID 12447049]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. AR : arhitektura, raziskave. TOMŠIČ AMON, Bea (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2001-. ISSN 1580-5573. http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2577. [COBISS.SI-ID 111220736]

Recenzent

6. ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina (urednik). Pogledi na prostor javnih vrtcev in osnovnih šol. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2019. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-7032-17-8. [COBISS.SI-ID 3789188]

 

Gregor Torkar [23553]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, KRAŠOVEC, Urša. Studentsʼ attitudes toward forest ecosystem services, knowledge about ecology, and direct experience with forests. Ecosystem services. June 2019, vol. 37, no. 100916, 8 str. (pdf). ISSN 2212-0416. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212041618304029?token=D0A172A8AC01D73FABECCF62AEFF9D2814506D3CEC3913EFA76EF462F1B8F095C7C8F8DBED917C061A3C7554CB60CD7D, DOI: 10.1016/j.ecoser.2019.100916. [COBISS.SI-ID 12372553]

2. TORKAR, Gregor, BOGNER, Franz X. Environmental values and environmental concern. Environmental education research. 2019, vol. , no. , str. 12 str. (pdf). ISSN 1469-5871. https://www.tandfonline.com/eprint/JEF8BMJGMY6Y6SXW7QEK/full?target=10.1080/13504622.2019.1649367, DOI: 10.1080/13504622.2019.1649367. [COBISS.SI-ID 12589641]

3. GNIDOVEC, Tanja, TORKAR, Gregor. Primary school studentsʼ conceptions about owls, experiences with owls and their sources of information. Journal of Baltic science education. 2019, vol. 18, no. 2, str. 254-263, ilustr., tabeli. ISSN 2538-7138. http://www.scientiasocialis.lt/jbse/files/pdf/vol18/254-263.Gnidovec_JBSE_Vol.18_No.2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5677/, DOI: 10.33225/jbse/19.18.254. [COBISS.SI-ID 12372809]

4. TORKAR, Gregor, GNIDOVEC, Tanja, TUNNICLIFFE, Sue Dale, TOMAŽIČ, Iztok. Assessing studentsʼ knowledge of owls from their drawings and written responses. Journal of biological education. 2019, vol. 53, issue 1, str. 54-62, ilustr., tabeli. ISSN 2157-6009. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00219266.2017.1420682?needAccess=true, DOI: 10.1080/00219266.2017.1420682. [COBISS.SI-ID 11890505]

 

1.04 Strokovni članek

5. TORKAR, Gregor. Živali iz različnih celin sveta : kako dobro jih poznajo otroci?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. 29-31, ilustr., tabela, graf. prikaz. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5625. [COBISS.SI-ID 12331081]

6. ŽEMLJA, Mojca, TORKAR, Gregor, STRGULC-KRAJŠEK, Simona. Rastline na šolskem vrtu : koledar gojenja rastlin. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. 32-34, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5624. [COBISS.SI-ID 12331337]

7. TORKAR, Gregor. Barve kože. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. 36, ilustr., tabela, graf. prikaz. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5623. [COBISS.SI-ID 12332617]

8. KRNEL, Dušan, TORKAR, Gregor. 5 R ali pet korakov v eni učni uri. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2019, letn. 23, št. 3, str. 8-13, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5789. [COBISS.SI-ID 12478281]

9. KOVAČ, Gloria, TORKAR, Gregor. Naravoslovna igra : Čigava je stopinja živali?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2019, letn. 23, št. 3, str. 34-36, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5791. [COBISS.SI-ID 12478537]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. BEZELJAK, Petra, TORKAR, Gregor, SCHEUCH, Martin. Understanding of sustainability and education for sustainable development among pre-service biology teachers. V: Proceedings. [Vilnius]: Diamond Scientific Publication, 2019. Str. 49-61, graf. prikazi. ISBN 978-609-8239-63-8. https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/06/41-3051-RTECONF07.pdf. [COBISS.SI-ID 12513609]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. BOBNAR, Katja, JURIŠEVIČ, Mojca, TORKAR, Gregor. Agresivno vedenje učencev do živali. V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 91. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12603209]

12. BEZELJAK, Petra, TORKAR, Gregor, SCHEUCH, Martin. Razumevanje koncepta trajnostnega razvoja in vzgoje in izobraževanje za trajnostni razvoj med bodočimi učitelji biologije. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2019. Str. 118-119. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12597065]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

13. TORKAR, Gregor. Helga Reiner, Alison White, Annette Lanjouw (Eds.), State of the Apes. Infrastructure Development and Ape Conservation. Cambridge University press, Cambridge, UK (2018). XXX + 354 pp., (paperback), ISBN: 978-1-108-43641-0. Journal for nature conservation. Avgust 2019, vol. 50, 1 str. (pdf). ISSN 1617-1381. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138119301682, DOI: 10.1016/j.jnc.2019.125709. [COBISS.SI-ID 12420937]

14. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Pleveli: raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije. Založba Hart, Ljubljana, 2018. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. 38, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5622. [COBISS.SI-ID 12333129]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. GNIDOVEC, Tanja, VAMBEROVA, Anna, ŽEMLJA, Mojca, TORKAR, Gregor. Eye movements during determination of butterflies with identification key : predavanje na 13th ESERA (European Science Education Research Association) Conference, 28th August 2019, Bologna, Italy. [COBISS.SI-ID 12585033]

16. TORKAR, Gregor, DEBEVEC, Vanja, MANOLI, Constantinos, JOHNSON, Bruce. The new ecological paradigm scale for use with children in Slovenia : predavanje na 13th ESERA (European Science Education Research Association) Conference, 28th August 2019, Bologna, Italy. [COBISS.SI-ID 12584777]

17. PRAPROTNIK, Luka, TORKAR, Gregor. Species diversity as a factor in the design of food chains : predavanje na 13th ESERA (European Science Education Research Association) Conference, 28th August 2019, Bologna, Italy. [COBISS.SI-ID 12585289]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

18. TORKAR, Gregor. Edukacija u šumi : važna ishodišta za pedagoge : predavanje na seminaru Dijete i priroda, 5. 4. 2019, dvorana "Giovanni Palma" ZajedniceTalijana u Taru, Hrvatska. [COBISS.SI-ID 12374345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. Journal for nature conservation. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Elsevier: Jena, 199?-. ISSN 1617-1381. http://www.sciencedirect.com/science/journal/16171381. [COBISS.SI-ID 336635]

20. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

21. Repozitorij o Solčavskem. TORKAR, Gregor (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

22. International journal of educational methodology. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

23. European journal of health and biology education. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Amsterdam: Lectito journals, 2012-. http://www.lectitojournals.com/european-journal-of-health-and-biology-education. [COBISS.SI-ID 10991945]

24. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

25. Varstvo narave : revija za teorijo in prakso varstva naravne dediščine. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_informacija=590&id_meta_type=63. [COBISS.SI-ID 6433794]

 

 

Recenzent

26. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša, VODIČAR, Janez. Expert modelling in tennis. Hamburg: Verlag dr. Kovač, 2019. 169 str., ilustr. Schriften zur Sportwissenschaft, band 146. ISBN 978-3-339-10694-0. ISSN 1435-6546. [COBISS.SI-ID 12277577]

 

Maja Umek [06622]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja. Kjer se srečata družboslovje in naravoslovje = Where the social and the natural sciences meet. Razredni pouk : revija Zavoda RS za šolstvo. 2019, letn. 21, št. 1, str. 26-31, avtorj. sl., ilustr. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 12470089]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole. [Učbenik]. 10. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-7070-31-6. [COBISS.SI-ID 300880896]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

3. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-37-1. [COBISS.SI-ID 297614080]

 

Bernarda Urankar [22137]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, URANKAR, Bernarda, VINKO, Luka, ZUPANC, Nina, FERK SAVEC, Vesna. Natečaj za šolarje "Periodni sistem elementov - včeraj, danes, jutri". V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 63-65. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12486217]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. ANDERLUH, Gregor (avtor razstave), GABERŠČEK, Miran (avtor razstave), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (avtor razstave), DOMINKO, Robert (avtor razstave), HUŠ, Matej (avtor razstave), PODOBNIK, Marjetka (avtor razstave), DRAŽIĆ, Goran (avtor razstave), STARE, Jernej (avtor razstave), JAGER RADIN, Nataša (avtor razstave), PIRC, Brigita (avtor razstave), PEJOVNIK, Stane (avtor razstave), URBANIJA, Barbara (avtor razstave), SVETE, Jurij (avtor razstave), LOZINŠEK, Matic (avtor razstave), KLJUN, Jakob (avtor razstave), TUREL, Iztok (avtor razstave), HRAST, Špela (avtor razstave), DEVETAK, Iztok (avtor razstave), SLAPNIČAR, Miha (avtor razstave), URANKAR, Bernarda (avtor razstave), VINKO, Luka (avtor razstave), ZUPANC, Nina (avtor razstave), FERK SAVEC, Vesna (avtor razstave), PINTAR, Albin (avtor razstave), KOS, Miha (avtor razstave), PAJIĆ, Vesna (avtor razstave). Elementi vsepovsod okoli nas : Krakovski nasip ob Ljubljanici, 18. 7. 2019 - 19. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 6674714]

 

Milena Valenčič-Zuljan [11436]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Mojca, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Mentor pedagoške prakse kako facilitator profesionalnog razvoja studenata - stajališta mentora i studenata. V: Knjiga sažetaka. U Čakovcu: Učiteljski fakultet, [2019]. Str. [55]. [COBISS.SI-ID 12443465]

2. KISWARDAY, Vanja Riccarda, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Soustvarjanje individualiziranega programa kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in oblikovanja inkluzivno naravnane učeče se inštitucije. V: Knjiga sažetaka. U Čakovcu: Učiteljski fakultet, [2019]. Str. [61]. [COBISS.SI-ID 12443721]

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Obrnjeno učenje in poučevanje : didaktična inovacija, ki omogoča učno diferenciacijo in individualizacijo ter razvijanje odnosne dimenzije pouka. V: Knjiga sažetaka. U Čakovcu: Učiteljski fakultet, [2019]. Str. [72]. [COBISS.SI-ID 12444233]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. VALENČIČ ZULJAN, Milena, MASTNAK, Adrijana. Razvijanje učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12528457]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. VALENČIČ ZULJAN, Milena (član uredniškega odbora 2017-). Vranje: The Association for the Development of Science, Engineering and Education, 2013-. ISSN 2334-847X. [COBISS.SI-ID 11436617]

6. Istraživanja u pedagogiji. VALENČIČ ZULJAN, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://research.rs/. [COBISS.SI-ID 268028167]

7. Revija za elementarno izobraževanje. VALENČIČ ZULJAN, Milena (član uredniškega odbora 2015-). [Tiskana izd.]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008-. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/index.php/en/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-FXP3ADFT, http://rei.pef.um.si/index.php/sl/. [COBISS.SI-ID 239555072]

8. Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. VALENČIČ ZULJAN, Milena (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Recenzent

9. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, ŠARIĆ, Marjeta, ŠTEH, Barbara, tš19,bib2019ped,. Izkustveno učenje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0226-2. [COBISS.SI-ID 300830464]

10. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. VALENČIČ ZULJAN, Milena (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

11. Gender and education. VALENČIČ ZULJAN, Milena (recenzent 2016-). Abingdon: Carfax, 1989-. ISSN 0954-0253. [COBISS.SI-ID 22871]

Tomaž Vec [25477]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VEC, Tomaž, RUPNIK VEC, Tanja. Comparative analysis of critical thinking skills of university students in different years of study of two courses of study at the Faculty of Education in Ljubljana. Innovative issues and approaches in social sciences. Jan. 2019, vol. 12, no. 1, str. 26-49, tabele. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-2019-no1-art2.pdf, DOI: 10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2019-no1-art2. [COBISS.SI-ID 2634108]

2. VEC, Tomaž, ANDRINEK, Mateja. Vpliv skupinske dinamike na nasilje v razredu = The impact of group dynamics on classroom violence. Socialna pedagogika. jul. 2019, letn. 23, št. 1/2, str. 1-20. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 12543817]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. VEC, Tomaž. Kompleksnost izvorov in pristopov k motnjam vedenja otrok in mladostnikov, ki se odražajo v nasilnem vedenju. V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 88. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12603977]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. VEC, Tomaž, PUHALIĆ, Andrea. Istorijski razvoj supervizije - međunarodna perspektiva. V: et al. Profesionalna supervizija : teorija i praksa. Banja Luka: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, 2019. Str. 28-44. ISBN 978-99976-773-2-7. [COBISS.SI-ID 12505929]

5. VEC, Tomaž, PUHALIĆ, Andrea. Bazične teorije profesionalne supervizije. V: et al. Profesionalna supervizija : teorija i praksa. Banja Luka: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, 2019. Str. 130-158, tabeli. ISBN 978-99976-773-2-7. [COBISS.SI-ID 12506185]

6. VEC, Tomaž, PUHALIĆ, Andrea. Grupna supervizija. V: et al. Profesionalna supervizija : teorija i praksa. Banja Luka: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, 2019. Str. 244-272, ilustr. ISBN 978-99976-773-2-7. [COBISS.SI-ID 12506441]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. KOMPARE, Alenka (avtor, fotograf), STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena (avtor, fotograf), VEC, Tomaž (avtor, fotograf), CURK, Janina (avtor, fotograf). Uvod v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. 1. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2019. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0108-3. [COBISS.SI-ID 298619904]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

8. DRAGOŠ, Srečo (intervjuvanec), ŽAGAR KARER, Mojca (intervjuvanec), VEC, Tomaž (intervjuvanec). Socialna mobilnost. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Na kratko. https://www.rtvslo.si/tv/izobrazevalni#174616160, https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174616160. [COBISS.SI-ID 5170277]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. VEC, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 58450432]

 

 

Alenka Vidrih [38902]

 

Osebna bibliografija za leto 2019IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

1. VIDRIH, Alenka (igralec), et al. Heeling the wound : a performance of Sophoclesʼ play Philoctetes by The Awesome Puppet Company, September 12th September 2019, Alcalá de Henares, Spain. [COBISS.SI-ID 12572233]

2. VIDRIH, Alenka (igralec), JAKŠA, Lado (glasbenik). Ustvarjam, torej sem : recital ob odprtju razstave Barviti svet otroške domišljije - Likovna šola SAB, Ljubljana, Knjižnica Šiška, 5. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 12571721]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. VIDRIH, Alenka. Pedagogi neposredno vplivajo na odnos mladih do poezije : predavanje na strokovnem srečanju "Poezija in mladi", Knjižnica Domžale, 26. januarja 2019. [COBISS.SI-ID 12314697]

Luka Vinko [53104]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. VINKO, Luka, DELANEY, Seamus, DEVETAK, Iztok. Use of lecture demonstrations in chemistry classes in elementary and secondary school. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 25. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12489033]

2. VINKO, Luka, DELANEY, Seamus, DEVETAK, Iztok. Mnenje učiteljev o eksperimentu prikaza endotermne reakcije in njegova vključenost v pouk kemije. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 88. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12613449]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, URANKAR, Bernarda, VINKO, Luka, ZUPANC, Nina, FERK SAVEC, Vesna. Natečaj za šolarje "Periodni sistem elementov - včeraj, danes, jutri". V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 63-65. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12486217]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

4. VINKO, Luka. Uporaba demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije v osnovnih in srednjih šolah = Use of lecture demonstrations in chemistry classes in elementary and secondary school : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Vinko], 2019. IX, 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5685. [COBISS.SI-ID 12377929]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

5. ANDERLUH, Gregor (avtor razstave), GABERŠČEK, Miran (avtor razstave), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (avtor razstave), DOMINKO, Robert (avtor razstave), HUŠ, Matej (avtor razstave), PODOBNIK, Marjetka (avtor razstave), DRAŽIĆ, Goran (avtor razstave), STARE, Jernej (avtor razstave), JAGER RADIN, Nataša (avtor razstave), PIRC, Brigita (avtor razstave), PEJOVNIK, Stane (avtor razstave), URBANIJA, Barbara (avtor razstave), SVETE, Jurij (avtor razstave), LOZINŠEK, Matic (avtor razstave), KLJUN, Jakob (avtor razstave), TUREL, Iztok (avtor razstave), HRAST, Špela (avtor razstave), DEVETAK, Iztok (avtor razstave), SLAPNIČAR, Miha (avtor razstave), URANKAR, Bernarda (avtor razstave), VINKO, Luka (avtor razstave), ZUPANC, Nina (avtor razstave), FERK SAVEC, Vesna (avtor razstave), PINTAR, Albin (avtor razstave), KOS, Miha (avtor razstave), PAJIĆ, Vesna (avtor razstave). Elementi vsepovsod okoli nas : Krakovski nasip ob Ljubljanici, 18. 7. 2019 - 19. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 6674714]

 

Janez Vogrinc [23750]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAŠ, Maja, VOGRINC, Janez, RASPOR, Peter, UDOVČ-KNEŽEVIĆ, Nada, ČEHOVIN ZAJC, Jožica. Biotechnology learning in Slovenian upper-secondary education : gaining knowledge and forming attitudes. Research in science & technological education. 2019, vol. 37, no. 1, str. 110-125, ilustr. ISSN 0263-5143. DOI: 10.1080/02635143.2018.1491473. [COBISS.SI-ID 4926840]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. VOGRINC, Janez. How to improve teacher education quality and school practice by developing prospective teachersʼ research competencies. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 3. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12488265]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Slovenian university teachersʹ approaches in teaching chemistry. V: European Variety in Chemistry Education 2019 : abstract booklet. Melbourne: Monash University, 2019. Str. 54. https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0004/1826509/Eurovariety-2019-Abstract-Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 12617801]

4. BEDEK, Nika, LOBODA, Maruša, ŽERAK, Urška, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Kako o nadarjenih in njihovem izobraževanju razmišljajo prihodnji učitelji?. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2019. Str. 77-78. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12596041]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ZORC-MAVER, Darja, MORGANTI, Annalisa, VOGRINC, Janez. A comparative analysis of inclusion in Slovenia and Italy. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 97-111, tabele. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12440905]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

6. VOGRINC, Janez, SAQIPI, Blerim. Research in education sciences : conceptual and methodological perspectives. Tiranë: Albas, cop. 2019. 112 str. ISBN 978-9928-282-69-9. [COBISS.SI-ID 12373577]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. VOGRINC, Janez (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

8. Revija za elementarno izobraževanje. VOGRINC, Janez (član uredniškega odbora 2017-). [Tiskana izd.]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008-. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/index.php/en/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-FXP3ADFT, http://rei.pef.um.si/index.php/sl/. [COBISS.SI-ID 239555072]

9. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. VOGRINC, Janez (član uredniškega odbora 2015-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-23C8HSMS. [COBISS.SI-ID 1142020]

 

Avtor dodatnega besedila

10. JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa (avtor, urednik), GRBEC, Helena, BEDEK, Nika, POPOVIČ, Nina, GUMZEJ, Rok, ZUPANC, Nina, DANILOVSKA, Sara. Moč pedagoškega dela : [Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. [76] str. ISBN 978-961-253-237-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/. [COBISS.SI-ID 298755328]

 

Lea Vrečko [34831]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Spol.si. VREČKO, Lea (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa, 2014-. ISSN 2385-8702. http://spol.si. [COBISS.SI-ID 55489122]

2. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. VREČKO, Lea (tehnični urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mojca Vrhovski-Mohorič [19512]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. OBED, Nika, POTOČNIK, Nina, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Ozaveščanje in beleženje močnih področij učencev s posebnimi potrebami - zanje, o njih in z njimi. V: STRLE, Marko (ur.). Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami - zanje, o njih, z njimi : XXVII. izobraževalni dnevi, [Portorož, marec 2019] : zbornik povzetkov. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2019. ISBN 978-961-90995-8-2. https://www.drustvo-srp.si/images/id_2019__Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 12556617]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. OBED, Nika, POTOČNIK, Nina, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Ozaveščanje in beleženje močnih področij učencev s posebnimi potrebami - zanje, o njih in z njimi : predavanje na XXVII. Izobraževalnih dnevih specialne in rehabilitacijske pedagogike - Državna konferenca z mednarodno udeležbo na temo Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami - zanje, o njih, z njimi, 27. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 12422729]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

Katarina Senta Wissiak Grm [16012]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <2->, ilustr. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 290628352]

2. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <3-4>, ilustr. ISBN 978-961-241-975-2, ISBN 978-961-241-976-9. [COBISS.SI-ID 286037248]

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. [COBISS.SI-ID 294294272]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. GLAŽAR, Saša A. (urednik), WISSIAK GRM, Katarina Senta (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-243-7. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5695/, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 299670528]

 

 

 

Darij Zadnikar [06841]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. ZADNIKAR, Darij. Levo-desno. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. febr. 2019, št. 153, str.4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12312905]

2. ZADNIKAR, Darij. Dehumanizacija državljanov. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. jun. 2019, št. 157, str. 20. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12449097]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

3. KOVAČIČ, Gorazd (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant). Genocid nad ameriškimi staroselci : oddaja Kulturni fokus, Radio Slovenija 1, 25. 1. 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174591259. [COBISS.SI-ID 68863074]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. POLAK, Alenka (diskutant), LESAR, Irena (diskutant), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (diskutant), PEČAR, Mojca (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora : kako se izzivi šolskega področja odražajo v visokošolskem prostoru in kakšne izzive visokošolskemu pedagoškemu delu ti predstavljajo : predavanja v okviru okrogle mize, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12448329]

 

Konstanca Zalar [35644]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZALAR, Konstanca. Doživljaj narodne glazbe kod djece = Experiencing folk music in children. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 117. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12351305]

 

 

Barbara Zaman [52629]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. ZAMAN, Barbara, DEVETAK, Iztok. Branje submikropredstavitev kemijskih reakcij pri devetošolcih = Nine grade primary school students` reading submicrorepresentations of chemical reactions. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 42-78, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12407881]

 

 

Pavel Zgaga [05263]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ZGAGA, Pavel. Bologna in a global setting : an analysis from the perspective of twenty years later. V: All sides of things : speaking truth to people. [Vancouver]: [University of British Columbia], [2019]. 12 str. (pdf). https://www.cpsa-acsp.ca/documents/conference/2019/772.Zgaga.pdf. [COBISS.SI-ID 12474953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ZGAGA, Pavel, MAJCEN, Ivana. Raziskovanje edukacije in edukacijske politike, ali o razmerju ʹkraljevʹ in ʹfilozofovʹ = Education and education policy research or on relation between 'kings' and 'philosophers'. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2019. Str. 25. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12596809]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ZGAGA, Pavel, TEICHLER, Ulrich, SCHUETZE, Hans G., WOLTER, Andrä. Reforming higher education for a chinaging world. V: ZGAGA, Pavel (ur.), et al. Higher education reform : looking back - looking forward. 2nd revised ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2019. Str. 13-28. Higher education research and policy, vol. 8. ISBN 978-3-631-66275-5. ISSN 2193-7613. [COBISS.SI-ID 12468041]

4. ZGAGA, Pavel. How to gain global connectivity while retaining respect for local variations? A reflection on higher education reforms in South-east Europe. V: ZGAGA, Pavel (ur.), et al. Higher education reform : looking back - looking forward. 2nd revised ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2019. Str. 69-89. Higher education research and policy, vol. 8. ISBN 978-3-631-66275-5. ISSN 2193-7613. [COBISS.SI-ID 12468809]

5. ZGAGA, Pavel. Inclusion in education : between opportunities and limits : introduction to the theme. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 7-25. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12439625]

6. ZGAGA, Pavel. European higher education reforms and the role of students. V: ARCHER, Walter (ur.), SCHÜTZE, Hans Georg (ur.). Preparing students for life and work : policies and reforms affecting higher education's principal mission. Leiden; Boston: Brill Sense, cop. 2019. Str. 272-288. ISBN 978-90-04-39306-6, ISBN 978-90-04-39305-9. [COBISS.SI-ID 12432201]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

7. ZGAGA, Pavel, HÄMÄLÄINEN, Raija, KYZA, Eleni A., LUKAS, Tõnis, LÄMSÄ, Joni, VAN PETEGEM, Peter, WEGERIF, Rupert. Assessment report - educational sciences : PhD Studies University of Tartu, Tallinn University. Tallin: EKKA - Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education, 2019. http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/EduSc_PhD_Report_final_8.02.2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12438601]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

8. KRAŠOVEC, Primož, MOČNIK, Rastko, ZGAGA, Pavel. Družba znanja ali družba neznanja? : Ob 20. obletnici sprejetja se sprašujemo, kakšne sadove je obrodila bolonjska reforma visokega šolstva? : Oddaja Intelekta, 1. program Radio Slovenija, 21. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12463433]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. ZGAGA, Pavel. The process of nation building : the European experiences : gostujoče predavanje na University of Mekelle, Mekelle, Etiopija, 18. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12432969]

10. ZGAGA, Pavel. Teacher education as a research area : predavanje za doktorske študente, Predavanje za doktorske študente, University of Applied Sciences, Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt, Avstrija, 19. jan. 2019. [COBISS.SI-ID 12432713]

11. ZGAGA, Pavel. University social responsibility : a global challenge : gostujoče predavanje na Ethiopian Institute for Higher Education, University of Addis Ababa. Adis Abeba, Etiopija, 19. 4 2019. [COBISS.SI-ID 12433225]

12. ZGAGA, Pavel. Why are academic freedom and institutional autonomy important for a researcher? : predavanje za doktorske študente, Predavanje za doktorske študente, University of Applied Sciences, Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt, Avstrija, 18. jan. 2019. [COBISS.SI-ID 12432457]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. BERGAN, Sjur, MATEI, Liviu, KENESEI, István, LALA, Fridon, LAND, Hilligje van't, ZGAGA, Pavel. The democratic mission of higher education : academic freedom and institutional autonomy : Panel discussion. Central European University, Yehuda Elkana Center for Higher Education and Council of Europe Education Department. Budimpešta, 27. marec 2019. [COBISS.SI-ID 12433737]

14. FLORES, Maria Assunção, LOW, Ee Ling, WOREK, Daniela, NULAND, Shirley van, ZGAGA, Pavel. Quality teacher and quality (in) teacher education : plenary panel discussion, TEPE 2019 Conference Quality teachers and quality teacher education: research, policy and practice, 16th May 2019, Cracow, Poland. [COBISS.SI-ID 12463177]

15. ZGAGA, Pavel. Some aspects of the EDITE PhD studentʼs presentations : EDITE Final Conference 2019: Transformative teacher learning for better student learning within an emerging European context, University of Lisbon, Lisbon, 20 February 2019. [COBISS.SI-ID 12433481]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Mediterranean journal of educational studies. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

17. Theory and research in education. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

18. ZGAGA, Pavel (urednik), TEICHLER, Ulrich (urednik), SCHUETZE, Hans G. (urednik), WOLTER, Andrä (urednik). Higher education reform : looking back - looking forward. 2nd revised ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2019. 465 str., graf. prikazi, tabele. Higher education research and policy, vol. 8. ISBN 978-3-631-66275-5. ISSN 2193-7613. [COBISS.SI-ID 12443977]

19. ZGAGA, Pavel (urednik, avtor dodatnega besedila). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. 269 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-3-631-77859-3. DOI: 10.3726/b15452. [COBISS.SI-ID 12430921]

20. Tuning journal for higher education. ZGAGA, Pavel (član uredniškega sveta 2013-). Bilbao: University of Deusto, 2013-. ISSN 2340-8170. http://www.tuningjournal.org/index.php/tuning/index. [COBISS.SI-ID 32402269]

21. Higher education research and policy. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Pieterlen: Peter Lang, 2012-. ISSN 2193-7613. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41771&concordeid=HERP. [COBISS.SI-ID 9157961]

22. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

23. European journal of higher education. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Abingdon: Routledge, 2011-. ISSN 2156-8235. [COBISS.SI-ID 9112905]

24. Education inquiry. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umeå: Umeå School of Education, Umeå University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

25. SEEU Review. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tetovo: South East European University., 2005-. ISSN 1409-7001. http://www.seeu.edu.mk/en/research/seeu-review. [COBISS.SI-ID 9726537]

26. Voprosy obrazovaniâ. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola èkonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

27. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

28. European educational research journal. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2015-). Wallingford: Triangle Journals, 2001-. ISSN 1474-9041. http://www.wwwords.co.uk/eerj/. [COBISS.SI-ID 7918921]

29. Journal of education policy. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. https://www.tandfonline.com/toc/tedp20/current. [COBISS.SI-ID 40376576]

30. Nastava i vaspitanje : časopis za pedagošku teoriju i praksu. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

31. Revista de pedagogie. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

 

Avtor dodatnega besedila

32. ZGAGA, Pavel (urednik, avtor dodatnega besedila). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. 269 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-3-631-77859-3. DOI: 10.3726/b15452. [COBISS.SI-ID 12430921]

 

Recenzent

33. ŠTREMFEL, Urška (urednik). O pravičnosti izobraževalnih politik in praks : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. 129 str., tabele. ISBN 978-961-270-303-5. [COBISS.SI-ID 299429632]

 

 

Saša Ziherl [30982]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZIHERL, Saša, TARMAN, Gregor. Capillary rise studied by microwaves. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 501-502. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12533065]

2. BAJC, Jure, ZIHERL, Saša. Combining and comparing the results of physics competition and national assessments of knowledge of physics in Slovenia. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 221-222. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532553]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Repozitorij o Solčavskem. ZIHERL, Saša (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

4. Fizika v šoli. ZIHERL, Saša (član uredniškega odbora 2019-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

 

Darja Zorc-Maver [13902]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. ZORC-MAVER, Darja, MORGANTI, Annalisa, VOGRINC, Janez. A comparative analysis of inclusion in Slovenia and Italy. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 97-111, tabele. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12440905]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Socialna pedagogika. ZORC-MAVER, Darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

 

 

Nataša Zrim Martinjak [36797]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Ptički brez gnezda : glasilo Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. ZRIM MARTINJAK, Nataša (član uredniškega sveta 2017-). Ljubljana: Sekcija MVČ Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 1976-. ISSN 0351-5362. [COBISS.SI-ID 10130690]

 

Urška Žerak [39773]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JURIŠEVIČ, Mojca, FABJANČIČ, Nataša, GRAD, Tatjana, KAVČIČ, Manca, LIPLIN, Nada, MESNER, Nina, MILEKŠIČ, Anja, SLABE, Judita, STRITIH, Božena, WEITHAUSER PLESNIČAR, Nena, ZABUKOVEC, Maruša, ZUPAN, Polona, ŽERAK, Urška, LUBART, Todd I. Validation of test evaluation of potential creativity (EPoC) in Slovenian children aged 5 to 12. V: [Abstracts] : full program. European Collaborative Creativity Conference (EC3) & 2nd Creativity week, Webster University, Geneva, Switzerland, June 17-19. [Geneva]: Webster Center for Creativity & Innovation, Webster University Geneva, 2019. 1 str. https://wcci.webster.ch/wp-content/uploads/2019/06/Long-program-1.pdf. [COBISS.SI-ID 12513097]

2. ŽERAK, Urška, BREZOVAR, Špela, JURIŠEVIČ, Mojca. Attitudes towards gifted education in the Slovenian upper secondary schools. V: Book of abstracts. XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), 2-5 July, 2019, Lomonosov Moscow State University, Moscow. Moscow: Moscow University Press, cop. 2019. Str. 799. https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12535881]

3. ŽERAK, Urška, BREZOVAR, Špela, JURIŠEVIČ, Mojca. Medvrstniško nasilje. V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 77. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12602441]

4. JURIŠEVIČ, Mojca, ŽERAK, Urška. Odnos učiteljev do empirično podprtega poučevanja. V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 62. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12602185]

5. JURIŠEVIČ, Mojca, FABJANČIČ, Nataša, GRAD, Tatjana, KAVČIČ, Manca, LIPLIN, Nada, MESNER, Nina, MILEKŠIČ, Anja, SLABE, Judita, STRITIH, Božena, WEITHAUSER PLESNIČAR, Nena, ZABUKOVEC, Maruša, ZUPAN, Polona, ŽERAK, Urška, LUBART, Todd I. Veljavnost in zanesljivost slovenske priredbe testa Ocena ustvarjalnega potenciala (EPoC). V: Obrazi nasilja - izzivi psihologije = Expressions of violence - challenges for psychology. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 82-83. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12602953]

6. BEDEK, Nika, LOBODA, Maruša, ŽERAK, Urška, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Kako o nadarjenih in njihovem izobraževanju razmišljajo prihodnji učitelji?. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2019. Str. 77-78. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12596041]

7. JURIŠEVIČ, Mojca, ŽERAK, Urška. Context analysis on attitudes towards gifted education. V: A world of possibilities : gifts, talents, & potential : [abstracts]. 23rd Biennial World Conference, July 24-28 2019, Nashville, Tennessee, USA. Bowling Green: World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), 2019. Str. 67. https://www.world-gifted.org/WCGTC19-Program.pdf. [COBISS.SI-ID 12548937]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

8. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 57 str. ISBN 978-961-253-240-6. [COBISS.SI-ID 298773504]

 

 

Mirjam Žgavec [18695]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Glasna : revija Zveze Glasbene mladine Slovenije. ŽGAVEC, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Zveza Glasbene mladine Slovenije, 2010-. ISSN 1855-8917. http://www.glasbenamladina.si/?page_id=85. [COBISS.SI-ID 1096259166]

 

 

Erna Žgur [50973]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Prostočasne aktivnosti - aktivnosti s konjem - pomemben vidik kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. V: STRLE, Marko (ur.). Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami - zanje, o njih, z njimi : XXVII. izobraževalni dnevi, [Portorož, marec 2019] : zbornik povzetkov. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2019. Str. [10]. ISBN 978-961-90995-8-2. https://www.drustvo-srp.si/images/id_2019__Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 12556361]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

2. ŽGUR, Erna (avtor, urednik), FERLINC, Ana. Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-253-239-0. [COBISS.SI-ID 298668544]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. ŽGUR, Erna. Kognitivne in konativne prvine otrokovega razvoja v zgodnji obravnavi : predavanje v okviru 2. posveta z okroglo mizo z naslovom Otroci s posebnimi potrebami v luči nove zakonodaje: zakonodajni vidiki in primeri dobre prakse zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, 23. 5. 2019, dvorana Kolpern, Jesenice. [COBISS.SI-ID 12472393]

4. ŽGUR, Erna. Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji - predstavitev gradiva : predavanje na XXII. strokovnem posvetu skupnosti vrtcev Slovenije Možgani - naša čudovita in skrivnostna moč, Portorož, 18. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 12380489]

 

3.25 Druga izvedena dela

5. ŽGUR, Erna. Predstavitev priročnika Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji : v okviru 9. aktiva mobilnih specialnih pedagoginj ljubljanskih vrtcev v šolskem letu 2018/2019, Ljubljana, Vrtec Kolezija, 7. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12484681]

6. ŽGUR, Erna. Predstavitev publikacije Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji : v okviru Republiškega aktiva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, Ljubljana, Vrtec Pedenjped, 7. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12471881]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Inkluzivno izobraževanje : pedagoška revija za teorijo in prakso inkluzivnega izobraževanja. ŽGUR, Erna (član uredniškega odbora 2018-). Nova Gorica: Educa, 2018-. ISSN 2630-3396. [COBISS.SI-ID 297222144]

 

 

 

Ingrid Žolgar Jerković [14649]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. ŽOLGAR, Ingrid (urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

2. Specijalna edukacija i rehabilitacija. ŽOLGAR JERKOVIĆ, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

Mojca Žveglič Mihelič [34626]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. Objektivno ocenjevanje znanja kot podlaga pozitivnemu odnosu med učiteljem in učenci. V: Knjiga sažetaka. U Čakovcu: Učiteljski fakultet, [2019]. Str. [75]. [COBISS.SI-ID 12444489]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. LESAR, Irena, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. University teaching staff about the inclusiveness : Are their beliefs barriers in the process of implementation of inclusiveness in Slovenia?. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 71-96, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12440649]

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri