Enakost spolov na področju izobraževanja

Članica UL: Pedagoška fakulteta
Šifra projekta: V5-1705
Naziv projekta:  Enakost spolov na področju izobraževanja

Obdobje: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020  
Vodja: Veronika Tašner
Veda: Družboslovje / Vzgoja in izobraževanje
 Sodelujoče RO
 Sestava projektne skupine

Bibliografske reference:  link na SICRIS

 

Vsebinski opis projekta :

 

Raziskovalna skupina bo preučila položaj enakosti spolov v izobraževanju na naslednjih točkah:

 

1. Sistematično bo pregledala obstoječe sisteme spremljanja vpisa v študijske programe, ki izobražujejo bodoče strokovne delavke in delavce v vzgoji in izobraževanju, z vidika zastopanosti spolov v teh programih ter analizirala dobljene rezultate. Na podlagi izsledkov obstoječih študij in programov spremljanja sorodnih populacij v tujini, s posebnim poudarkom na spremljanju populacij, ki jih od šestdesetih let 20. stoletja izvaja Francija, bo skupina izdelala predlog za spolno občutljivo, sistematično in kontinuirano spremljanje vpisa v omenjene programe v Sloveniji. Tovrstno spremljavo, skupaj z redno analizo dobljenih podatkov, naj bi praviloma opravili na presečišču visokošolskih institucij in SURS. Visokošolske institucije bodo pri tem poskrbele za osnovno zbiranje in analizo dobljenih podatkov. Po vzoru nekaterih univerz v Evropi (npr. Universitat autonoma de Barcelona) pa bo predvidoma oblikovan tudi predlog za sistematično skrb za obravnavanje problematike spola na vsaj eni od univerz v Sloveniji.

 

2. Strokovnjaki in strokovnjakinje s tega področja že vrsto let opozarjajo, da bi za dejansko doseganje enakosti spolov v šoli in družbi ter za zmanjševanje obstoječih spolnih stereotipov, bilo treba v polju edukacije zagotoviti trajno mesto temam, ki  naslavljajo vprašanja spolov in enakosti spolov v šolskih kurikulih. Z namenom dobiti jasno sliko o stanju na omenjenem področju bo raziskovalna skupina analizirala obstoječe študijske programe z vidika vključenosti tematik enakosti spolov v izbrane študijske programe na ravni terciarnega izobraževanja. Pridobljene rezultate bo predstavila z vidika napredka oziroma nazadovanja, povezanega z omenjenimi problematikami enakosti spolov.

 

3. Verjamemo, da je zavedanje pomena enakosti spolov ena pomembnejših državljanskih in socialnih kompetenc, zato menimo, da bi bilo treba z vsebinami omenjene teme seznanjati tudi že zaposlene strokovnjakinje in strokovnjake s področja vzgoje in izobraževanja. Da bi dosegli omenjeni cilj, bomo najprej proučili, v kolikšnem obsegu so tovrstne vsebine zajete v programih stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoškega kadra na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja. Na omenjenem ozadju bomo pripravili predloge za povečanje ponudbe vsebin, ki seznanjajo z dimenzijo problematik spola na področjih, ki se bodo pokazala kot tista, na katerih so omenjena izobraževanja na voljo v nezadostnem obsegu. Ob zgoraj omenjenem pa nameravamo za sistem stalnega strokovnega spopolnjevanja predlagati tudi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo določene prioritete; mednje bi v naslednjih petih letih sistematično uvrščali problematiko spola in tako odpravili predpostavljeno nezadostno zastopanost problematike spola v dosedanji ponudbi stalnega strokovnega spopolnjevanja.

 

4. Raziskovalke, ki prijavljamo pričujoči projekt, se zavedamo, da so podatki o zaposlenih pedagoških delavkah in delavcih, o njihovem napredovanju in ovire, s katerimi se srečujejo, pomembni za oblikovanje politik zaposlovanja bodočega pedagoškega kadra. Hkrati lahko služijo tudi za promocijo zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja ter za učinkovitejše spoprijemanje s spolno specifičnimi izbirami mladih, ki so očitne prav na področju edukacije. Da bi zmanjšali neenako zastopanost spolov na področju, bo skupina izdelala predlog za sistematično zbiranje spolno razlikovanih podatkov o zaposlenih in njihovem napredovanju na področju izobraževanja na vseh ravneh.

 

5. Ob zavedanju dejstva, da so znanstvena spoznanja, tudi tista s področja enakosti spolov na področju izobraževanja, premalokrat posredovana strokovnim in drugim javnostim, verjamemo, da je treba bolje poskrbeti za ozaveščenost širše in nasploh laične javnosti o tej problematiki. Za izboljšanje stanja na tem področju bo raziskovalna skupina poskrbela za pripravo ustrezne zloženke, v kateri bodo predstavljeni rezultati omenjenega projekta. Zloženka bo posredovana vzgojno izobraževalnim institucijam na različnih ravneh in drugim deležnikom. Zloženka bo dostopna tudi na domači spletni strani institucij, ki so vključene v prijavo projekta. Hkrati bomo poskrbeli za predstavitev rezultatov na Sociološkem srečanju leta 2020. Vsaj eno od srečanj Šolskega polja bo posvečeno obravnavi teme enakosti med spoli v izobraževanju. Hkrati pa nameravamo izkoristiti dejstvo, da je ECER v tem letu odobril formiranje mreže Gender and Education. Novonastalo mrežo, katere članici sta dve od raziskovalk skupine, bomo izkoristili za predstavitev izsledkov tudi mednarodni strokovni javnosti.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri