Promocija biotske pestrosti v krajinskem parku Kolpa (PRO-BIO-KOLPA)

Sodelujoče institucije:
Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani
Javni zavod Krajinski park Kolpa
KOLPA`S podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in servis d.o.o.

Trajanje projekta:
marec-julij 2017

Kratek opis projekta
Bela krajina in z njo krajinski park Kolpa ima bogato ohranjeno naravno in kulturno dediščino, veliko biotsko pestrost in je delno vključena tudi v omrežje Natura 2000 območij naravovarstvenega pomena. Osnovni namen krajinskega parka je ohranitev naravnih vrednot, ohranitev biotske in krajinske pestrosti ter ekološko pomembnih območij.
S projektom PRO-BIO-KOLPA želimo z različnimi izobraževalnimi vsebinami promovirati omenjene naravovarstvene cilje in omogočiti širši javnosti, da spozna ta skriti biser Bele krajine. Favna metuljev in kobilic je na tem območju Slovenije slabše raziskana, vendar je poznavanje zelo pomembno, saj sta ti dve skupini živali bioindikatorji dobro ohranjenosti kopenskih ekosistemov. Zato bomo sodelujoči v projektu v času trajanja projekta izvajali popise kobilic in metuljev. Identificirali bomo naravovarstveno pomembne vrste in na koncu podali naravovarstvene smernice za njihovo varovanje.

Cilj projekta je poleg naštetega tudi ozaveščanje otrok in odraslih o biotski pestrosti parka, kako jo raziskujemo in zakaj je pomembno, da jo ohranjamo. Ozaveščanje ljudi je zelo pomemben del tega projekta, zato v mesecu maju potekajo na šolah in v prostorih parka delavnice za otroke in obiskovalce. S tem dogodkom obeležujemo 22. maj - mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Na delavnicah iščejo odgovore na vprašanja, kot so: kako žuželke izbirajo in oprašujejo različne cvetlice, ali imajo metulji enake oči kot mi, ali so zanje trobentice tudi rumene barve, kaj imajo skupnega krila metulja in opeka na strehi hiš, ali lahko skočimo tako daleč kot kobilica, katere so stopnje v razvoju metulja,  kako in zakaj se metulji skrivajo v okolju, katere vrste metuljev lahko s pomočjo metuljnice opazujemo v okolici itn. Poleg delavnic bodo v okviru projekta nastala tudi različna učna gradiva v tiskani in elektronski obliki.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3 »Štipendijske sheme« v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.


Rezultati in fotografije o projektu


 IGRA Ujemi metulje


Pred seboj imaš igro Ujemi metulja, kjer se boš seznamil z različnimi vrstami metuljev v različnih okoljih.
V igrici ujemi čim več metuljev in jih spoznaj! Igra poteka preko spleta (brskalnika).

 

 IGRA Poimenuj telesne dele metulja

Igra poteka preko spleta (brskalnika).

 

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020«

 

 

Sodelujoči študenti in mentorji:

Tina Fabijan
Nika Glavina
Eva Lederer
Katja Malovrh
Lea Vohar
Marta Zupančič
Mojca Žemlja
Tea Žmavčič

Stanislav Gomboc
Boris Grabrijan
Tončka Jankovič
Mira Metljak
Izr. prof. Zoran Bosnić
izr. prof. dr. Gregor Torkar

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri