Seznam objav raziskovalcev PEF v letu 2017

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

 

Stanislav Avsec [25994]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, SZEWCZYK-ZAKRZEWSKA, Agnieszka. Predicting academic success and technological literacy in secondary education : a learning styles perspective. International journal of technology and design education. 2017, vol. 27, no. 2, str. 233-250, ilustr., tabeli. ISSN 1573-1804. http://link.springer.com/journal/10798/27/2/page/1, http://www.readcube.com/articles/10.1007/s10798-015-9344-x?author_access_token=5dziUaUUy3sH3OXbnT052Pe4RwlQNchNByi7wbcMAY4wctDvWoS1ArIkqQRmVlPeyTDqW_lqeRrd6-_t3zw-eIkZk0LfQb3lRjbtXd9OgXtjBOBzy44BsDP0ZH8NDjDAh1x-4Ex_dZAcGzKM0EmS8g%3D%3D, DOI: 10.1007/s10798-015-9344-x. [COBISS.SI-ID 10813001]

2. AVSEC, Stanislav, MODIC, Klavdija. The influence of individual differences on technical creativity in Slovenian K-9 students. Journal of Technology and Information Education. 2017, vol. 9, issue 2, str. 128-143, tabele, graf. prikazi. ISSN 1803-6805. https://www.jtie.upol.cz/pdfs/jti/2017/02/12.pdf, DOI: 10.5507/jtie.2017.021. [COBISS.SI-ID 11767625]

3. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko. Green economy for sustainable environment : Slovenian perspective. Środowisko Mieszkaniowe. 2017, no. 21, str. 62-71, ilustr. ISSN 2543-8700. http://www.ejournals.eu/housingenvironment/2017/(20)2017/art/10880/. [COBISS.SI-ID 11925065]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. AVSEC, Stanislav, MODIC, Klavdija. Vliv individuálních odlišností žáků slovinských základních škol v technické kreativitě = The influence of individual differences on technical creativity in Slovenian K-9 students. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. Str. 56. ISBN 978-80-244-5152-7. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11552841]

5. KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Kompetenční profil jako nástroj pro zaplnění mezer v technické gramotnosti = Competency profiler as a tool for bridging gaps in technological and engineering literacy. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. Str. 61. ISBN 978-80-244-5152-7. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11553097]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. AVSEC, Stanislav. Tehnika v izobraževanju : dobra praksa na primeru 3D modeliranja : Posvet projektne skupine "IKT v pedagoških programih UL, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 14. 7. 2017. https://ltfe.mitv.si/asset/2b4LsMs2cvF6LPvZi. [COBISS.SI-ID 11658313]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. JENSTERLE, Tamara. Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jensterle], 2017. X, 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4464. [COBISS.SI-ID 11545929]

9. ZAKAL, Pavel. Učenje s poizvedovanjem na primeru vsebin tehnike in tehnologije razredne stopnje osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Zakal], 2017. XIII, 64 str., XXIII str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4874. [COBISS.SI-ID 11830345]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

10. NAGODE, Petra. Gozdna tehnična vzgoja za otroke, stare 5-6 let : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Nagode], 2017. VII, 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5261/. [COBISS.SI-ID 12109129]

11. JAKETIČ, Tara. Projekt v tehničnem kotičku : od gozda do pručke : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Jaketič], 2017. VI, 75 str., IX, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4815. [COBISS.SI-ID 11757385]

12. BEVK, Marko. Ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bevk], 2017. IV, 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4696. [COBISS.SI-ID 11800137]

13. ZIDANŠEK, Petra. Senzomotorična igrača kot sredstvo tehniškega opismenjevanja v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Zidanšek], 2017. VIII, 69 str., [1] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4904. [COBISS.SI-ID 11864649]

14. JANČIK, Bernarda. Spoznavanje lesa prek paličnih profilov z otroki, starimi 2-3 leta, v okviru tehnične vzgoje : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Jančik], 2017. IX, 92 str., [11] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4846. [COBISS.SI-ID 11775049]

15. PLOHL KRIŽNAR, Hilda. Tehnološka pismenost pri otrocih, starih 5-6 let : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Plohl Križnar], 2017. VIII, 52 f., [9] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4840. [COBISS.SI-ID 11766345]

16. PAJK, Barbara. Tehnološka pismenost učiteljev tehnike in tehnologije v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Pajk], 2017. 61 str., X, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4623. [COBISS.SI-ID 11682377]

17. PINTAR, Petra. Učna pot kot koncept tehnične vzgoje na primeru Zlatorogove pravljične dežele : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Pintar], 2017. VI, 62 str., VII, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4882. [COBISS.SI-ID 11835977]

18. DOUTLIK, Nataša. Ustvarjanje in konstruiranje z večfunkcijsko didaktično igračo : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Doutlik], 2017. IV, 47 str., [9] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4762. [COBISS.SI-ID 11716937]

 

Recenzent

19. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

 

Jurij Bajc [13416]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics. 2017, vol. 38, no. 3, 14 str. (pdf), ilustr. ISSN 1361-6404. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa65f3/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4429, DOI: 10.1088/1361-6404/aa65f3. [COBISS.SI-ID 11509577]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. BAJC, Jure. The physics of a rainbow. V: NESIĆ, Lj. (ur.). Zbornik izabranih radova. Aleksinac: Aleksinačka gimnazija, 2017. Str. 13-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 11479881]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Unconventional ways of learning in the projest Chain experiment. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 164. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11804233]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. BAJC, Jure, KRUŠIČ, Janez, RAZPET, Nada. Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA. Obzornik za matematiko in fiziko. 2017, letn. 64, št. 6, str. 228-230. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 11918665]

5. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. EuPho 2017. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2017/2018, letn. 45, št. 1, str. 14-15, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 11680585]

6. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. 1. evropska fizikalna olimpijada. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. Str. 33-34, ilustr. ISBN 978-961-212-284-3. [COBISS.SI-ID 11857993]

7. BAJC, Jure. 48. mednarodna fizikalna olimpijada. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. Str. 34-35, ilustr. ISBN 978-961-212-284-3. [COBISS.SI-ID 11858249]

8. BAJC, Jure. Raziskovalni dnevi iz fizike. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. Str. 45. ISBN 978-961-212-284-3. [COBISS.SI-ID 11858761]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. BAJC, Jure. Potresi in cunamiji : predavanje, Hiša eksperimentov, Ljubljana, 25. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11785545]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. URŠIČ, Blaž. Nihanje plavajočega polvalja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Uršič], 2017. VII, 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4783. [COBISS.SI-ID 11745865]

11. JURIĆ, Dragana. Vpliv tipa nalog na uspešnost reševanja fizikalnih nalog : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Jurić], 2017. 70 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4793. [COBISS.SI-ID 11749449]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

12. PAVLIN, Urša. Analiza rezultatov pri odprti nalogi z državnega tekmovanja osmošolcev iz znanja fizike : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Pavlin], 2017. 22 f., [8] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4703. [COBISS.SI-ID 11721289]

13. ŠČEK, Urban. Meritve lastnosti galvanskih členov : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Šček], 2017. 32 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4770. [COBISS.SI-ID 11739465]

 

Recenzent

14. ŽIGON, Sašo (avtor, fotograf), PINTARIČ, Matjaž (avtor, fotograf), JAGODIC, Andreja. Fizika 9 : samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v devetem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4464-9. [COBISS.SI-ID 289371392]

 

 

 

 

 

Marcela Batistič-Zorec [12550]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Subjektivne teorije studenta ranog i predškolskog odgoja = Subjective theories od preschool education students. V: TATALOVIĆ VORKAPIĆ, Sanja (ur.), ANĐIĆ, Dunja (ur.). Book of abstracts : institutional childhood: contemporary educational chalenges = Knjiga sažetaka = institucijsko djetinjstvo: izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja. 10th International Conference: Current trends in higher education in Europe, Rijeka, 26th and 27th May 2017. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci, 2017. Str. 47-48. ISBN 978-953-7917-09-8. [COBISS.SI-ID 11607625]

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The daily routine in Slovene preschools. V: Early childhood relationships : the the foundation for a sustainable future : abstract book. [S. l.]: [s. n.], 2017. Str. 293. http://www.omep.hr/assets/omep-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11607369]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Iskustva s kvantitativnim istraživanjem : predavanje u sklopa kolegija Metodologija kvantitativnih istraživanja studenta 1. godine diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 8. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11610697]

4. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Kultura odgojno-orazovane ustanove kao čimbenik (su)konstrukcije znanja : [predavanja in raziskovanje] na Učiteljski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 1. travanj do 30. lipanj 2017. [COBISS.SI-ID 11614025]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BRDAR, Selma. Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Brdar], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4588. [COBISS.SI-ID 11655497]

6. MOHORIČ, Martina. Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mohorič], 2017. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4428. [COBISS.SI-ID 11509065]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. GOGALA, Claudia. Otrokova izkušnja smrti v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Gogala], 2017. 50 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4618. [COBISS.SI-ID 11681097]

8. KURTOVIĆ, Husmira. Poljudna literatura kot pomoč staršem pri vzgoji otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Kurtović], 2017. 49 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4709. [COBISS.SI-ID 11722825]

9. CIMERMANČIČ, Petra. Pričakovanja vzgojiteljev predšolskih otrok do staršev : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Cimermančič], 2017. 48 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4925. [COBISS.SI-ID 11873353]

10. VIDMAR, Alja. Primerjava pogledov staršev in vzgojitelja na proces uvajanja otroka v vrtec : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vidmar], 2017. 73 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4408. [COBISS.SI-ID 11489609]

11. NOSE, Jerneja. Psihoanalitični vzgojni koncept in uporaba psihoanalitične teorije pri vzgoji v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Nose], 2017. 39 str., [4] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4532. [COBISS.SI-ID 11618633]

12. PETERNELJ, Manca. Spremljanje in dokumentiranje otrokovih dosežkov in napredka v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Peternelj], 2017. 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4878. [COBISS.SI-ID 11831625]

13. ŠUMRADA, Suzana. Tabu teme v družini : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Šumrada], 2017. 37 str., [31] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4532. [COBISS.SI-ID 11617353]

14. HEGEDIČ, Kaja. Učenje in igra na prostem v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Hegedič], 2017. 42 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4710. [COBISS.SI-ID 11723081]

15. ŠIFRAR, Anja. Vloga vzgojitelja pri otrokovi prosti igri : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Šifrar], 2017. 24, III str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4431. [COBISS.SI-ID 11515209]

 

Gregor Bavdek [23565]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. BAVDEK, Gregor, GOLLI, Bojan, KOŽELJ, Matjaž. Eksperimenti iz Atomov, molekul in jeder. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. http://www.pef.uni-lj.si/bojang/ekspAMJ.pdf. [COBISS.SI-ID 11902793]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

2. GROBLJAR, Urh. Absorpcija svetlobe vidnega in UVA dela spektra v vodi : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Grobljar], 2017. 29 str., [2] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4685. [COBISS.SI-ID 11711049]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ŠTER, Petra. Merjenje energijskih tokov pri fosforescenci : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Šter], 2017. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4952. [COBISS.SI-ID 11899977]

4. BENEDETIČ, Neja. Študij formiranja grafenskih filmov in jakosti njihove sklopitve s substratom Ni(111) : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Benedetič], 2017. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4528. [COBISS.SI-ID 11613001]

 

 

Sanja Berčnik [30171]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Cooperation between parents and preschool institutions through different concepts of preschool education. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2017, vol. 7, no. 4, str. 207-226. ISSN 1855-9719. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_207-226.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4968. [COBISS.SI-ID 11886153]

2. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Partnerstvo s starši kot del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2017, letn. 32, [št.] 2, str. 67-81, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514683511]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. BERČNIK, Sanja. The importance of interpersonal relations in education for substainable development. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 361. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11805513]

4. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole?. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 16. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11438409]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole? = Can the common assessment framework (CAF) used in the public sector be transferred to kindergartens and schools. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 45-60, ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 11774281]

6. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Establishing partnership cooperation between preschool teachers and parents. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017. Str. 241-259, ilustr. ISBN 978-9951-23-085-8. [COBISS.SI-ID 11833161]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. KRAGOLNIK RAČNIK, Timeja. Pogledi vzgojitelja na dejavnike prikritega kurikuluma v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kragolnik Račnik], 2017. X, 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4455. [COBISS.SI-ID 11536969]

8. FRANKOVIČ, Jožica. Postavljanje mej otrokom v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Frankovič], 2017. 92 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4720. [COBISS.SI-ID 11728201]

9. POLJAK, Valentina. Prepoznavanje trpinčenja med otroki in ravnanje vzgojiteljev : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Poljak], 2017. 45 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4739. [COBISS.SI-ID 11730505]

10. LEVSTIK, Kristina. Profesionalni razvoj pedagoških delavcev v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Levstik], 2017. 41 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4953. [COBISS.SI-ID 11900233]

11. SELIGER, Katarina. Sodelovanje Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Horjul s Centrom starejših občanov Horjul : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Seliger], 2017. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4444. [COBISS.SI-ID 11526729]

12. NEMANIČ, Tina. Spanje in počitek otrok v vrtcu : diplomsko delo. Metlika: [T. Nemanič], 2017. 42 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4459. [COBISS.SI-ID 11541577]

13. PETERLE, Jasmina. Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Peterle], 2017. 35 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4380. [COBISS.SI-ID 11465033]

14. JANEŽIČ, Romana. Vloga vzgojitelja pri izvajanju jezikovne vzgoje v javnem vrtcu in vrtcu Montessori : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Janežič], 2017. 22, [23] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4544. [COBISS.SI-ID 11628361]

15. IVANC, Tajda. Vloga vzgojitelja pri vpeljavi NTC-dejavnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Ivanc], 2017. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4632. [COBISS.SI-ID 11687753]

 

Recenzent

16. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

 

Maruša Bertoncelj [38725]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERTONCELJ, Maruša. Gibanje moči skozi akcijsko raziskavo razvijanja pogojev za procese deinstitucionalizacije = The shifting of powers through the action research for development of conditions for deinstitunalisation processes. Socialna pedagogika. dec. 2017, letn. 21, št. 3/4, str. 237-257. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 11885129]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BERTONCELJ, Maruša. Creative media as a tool for social pedagogical intervention. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 209. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564617]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. RAZPOTNIK, Špela, RAPUŠ-PAVEL, Jana, BERTONCELJ, Maruša, SORŠAK, Nina, SOVDAT, Mojca, BILČIĆ, Irena, LOČNIŠKAR, Helena, MISLEJ, Anja, KLUN, Lucija, LESKOVŠEK, Kaja. Akcijsko raziskovalno razvijanje pogojev za procese deinstitucionalizacije - predstavitev tabora v socialno varstvenem zavodu = Development of conditions for deinstitutionalization processes through action research. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017. Str. 54-55. ISBN 978-961-90563-8-7. [COBISS.SI-ID 11777097]

 

 

Marja Bešter Turk [06379]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BEŠTER, Marja, ROT VRHOVEC, Alenka. Analiza besedilnih nalog v pisnih preizkusih znanja iz slovenščine (jezikovni pouk). V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 22. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11453769]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. GODEC SORŠAK, Lara, BEŠTER, Marja. Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. Slovenščina v šoli. 2017, letn. 20, [št.] 1, str. 54-57. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 11566665]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 2. [Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-209-905-3. [COBISS.SI-ID 289161472]

4. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 3. [Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-271-019-4. [COBISS.SI-ID 289161984]

5. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9. Učbenik : izdaja s plusom. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. ISBN 978-961-271-836-7. http://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 291392768]

6. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9. Učbenik [za slovenščino v 9. razredu osnovne šole] : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-271-794-0. [COBISS.SI-ID 290874112]

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 6. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 zv. (142; 135 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-120-7. [COBISS.SI-ID 288109056]

8. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-209-765-3. [COBISS.SI-ID 288108800]

9. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 2. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-209-934-3. [COBISS.SI-ID 288108288]

10. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 3. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-271-020-0. [COBISS.SI-ID 288100608]

11. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 7. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 zv. (139; 136 str.), ilustr. ISBN 978-961-209-942-8. [COBISS.SI-ID 289150208]

12. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 zv. (134; 140 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-712-4. [COBISS.SI-ID 288114944]

13. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 z. (117; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-018-7. [COBISS.SI-ID 289150464]

14. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 zv. (138; 123 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-793-3. [COBISS.SI-ID 289800448]

15. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom : 1. del. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. ISBN 978-961-271-822-0. http://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 290063616]

16. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom : 2. del. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. ISBN 978-961-271-823-7. http://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 290135040]

17. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 zv. (133; 123 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-123-8. [COBISS.SI-ID 288114176]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

18. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, PONIKVAR, Andreja (urednik). Slovenščina za vsak dan 9. Priročnik za učitelje - predstavitev učnih enot : izdaja s plusom. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. ISBN 978-961-271-835-0. http://www.devetletka.net. [COBISS.SI-ID 291119360]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

19. TOLAR, Tadeja. Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tolar], 2017. XII, 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4802. [COBISS.SI-ID 11752009]

20. SALAMON, Maja. Nacionalno preverjanje znanja pri slovenščini ob koncu 6. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Salamon], 2017. 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4817. [COBISS.SI-ID 11758153]

21. BENCAK, Katja. Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Vadarci: [K. Bencak], 2017. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4834. [COBISS.SI-ID 11768649]

22. ŠTAMCAR, Urška. Razvijanje poimenovalne zmožnosti z didaktičnimi igrami pri slovenščini : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Štamcar], 2017. 128 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4551. [COBISS.SI-ID 11633993]

23. MEDVED, Tjaša. Stališča študentov Pedagoške fakultete UL do Slovenskega pravopisa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Medved], 2017. VII, 64 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4560. [COBISS.SI-ID 11640905]

24. PERME, Nina. Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Perme], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4539. [COBISS.SI-ID 11622729]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

25. KUHAR, Lara. Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Kuhar], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4460. [COBISS.SI-ID 11542089]

 

 

NERAZPOREJENO

26. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1. [Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-209-786-8. [COBISS.SI-ID 292739328]

27. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 7. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole] : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 zv. (152 ; 140 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-660-8. [COBISS.SI-ID 288113408]

 

Milena Mileva Blažić [19319]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Rokopisi in literarni začetki Ivana Hribarja v Dramatičnem društvu v Ljubljani. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti. 2017, letn. 5, št. 2, str. 102-117. ISSN 1855-4539. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4991. [COBISS.SI-ID 11924297]

2. BLAŽIČ, Milena. Julia Kristeva and the language of love in Slovenian childrenʼs literature. Sotsial'nyye i gumanitarnyye nauki : teoriya i praktika. 2017, issue 1, str. 137-153. ISSN 2587-9987. http://www.philsoc.psu.ru/files/socialjournal/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_2017_1.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4943. [COBISS.SI-ID 11889225]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. BLAŽIČ, Milena. Slovenska ljudska pravljica Deklica in piskrček (Mojca Pokrajculja, ATU 283C*) in njene literarne priredbe. Philological studies. [Online ed.]. 2017, letn. 15, št. 1, str. 112-123. ISSN 1857-6060. http://philologicalstudies.org/dokumenti/2017/issue1/09_Blazic.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4866. [COBISS.SI-ID 11802185]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. BLAŽIČ, Milena. Medpredmetno povezovanje - slovenska slikanica 1917-2017. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017. Str. 14. ISBN 978-961-6753-47-0. [COBISS.SI-ID 11571529]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. BLAŽIČ, Milena. Sistemska didaktika književnosti za mlade = The systematic didactics of young adult literature. V: FLEGAR, Željka (ur.). Dijete i jezik danas : razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku, Osijek (Hrvatska), 1.-2. prosinca 2017 : knjižica sažetaka = Children and languages today : first and second language literacy development, Osijek (Croatia), 1-2 December 2017 : book of abstracts. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: =Faculty of education, 2017. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 11862601]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. BLAŽIČ, Milena. Medkulturni pravljični motivi na slovenskih panjskih končnicah. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.), CAVAION, Irina Moira (ur.). Jeziki v stiku : zbornik povzetkov = Lingue in contatto : libro degli abstracts = Languages in contact : book of abstracts. Koper: Annales ZRS, 2017. Str. 106-107. ISBN 978-961-6964-86-9. http://www.zrs-kp.si/monografije/single/jeziki-v-stiku-lingue-in-contatto-languages-in-con-2220, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4868. [COBISS.SI-ID 11802953]

7. BLAŽIČ, Milena. Junaki mladinske literature. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), BABIČ, Saša (ur.). O folklornih junakih : znanstveni simpozij, Ljubljana, 24. februar 2017 : spored in knjižica povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, [2017]. Str. 22. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4387/. [COBISS.SI-ID 11473481]

8. BLAŽIČ, Milena. Evald Flisarjeva Alica v nori deželi in Slavoj Žižek. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 63-64. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11762761]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. BLAŽIČ, Milena. Verski in pravljični motivi na panjskih končnicah. V: JESENŠEK, Marko (ur.). 500 let reformacije : zbornik povzetkov, Maribor, 9.-10. 11. 2017. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost: Evengeličanska cerkvena občina Maribor, 2017. Str. 11. https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Documents/Zbornikpovzetkov_500%20let%20protestantizma.pdf. [COBISS.SI-ID 11818569]

10. BLAŽIČ, Milena. Slovenian women fairy tale writers on Wikiversity - case study Josipina Turnograjska. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Teaching women writers : exploring "NEWW virtual research environment" possibilities : [programme and abstracts] : international conference and workshop, Ljubljana, 16th and 17th November 2017. Nova Gorica: School of humanities, 2017. Str. 8. [COBISS.SI-ID 11841609]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. BLAŽIČ, Milena. Folktales intertextuality in Svetlana Makarovičʼs Svetlanaʼ fairytales. V: GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka (ur.). What to do with folklore? : new perspectives on folklore research. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2017. Str. 113-122. B.A.S.I.S., vol. 9. ISBN 978-3-86821-702-5. [COBISS.SI-ID 11537993]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. BLAŽIČ, Milena. Boštjan Gorenc - Pižama: sLOLvenski klasiki 1. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. Sodobnost. jan.-feb. 2017, letn. 81, št. 1/2, str. 163-166, portret. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4500. [COBISS.SI-ID 11471945]

13. BLAŽIČ, Milena. Primož Suhodolčan: Tina in medvedja moč. Tina Maze, resnična pravljica. Ljubljana: DZS, 2016. Sodobnost. apr. 2017, letn. 81, št. 4, str. 485-488, portret. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4447. [COBISS.SI-ID 11527753]

14. BLAŽIČ, Milena. Boris A. Novak: Oblike duha. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. Sodobnost. maj 2017, letn. 81, št. 5, str. 651-654, portret. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4886/. [COBISS.SI-ID 11548233]

15. BLAŽIČ, Milena. Igor Saksida in Rok Trkaj: Kla kla klasika: Mladinska knjiga, 2017. Sodobnost. okt. 2017, letn. 81, št. 10, str. 1492-1495, portret. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4900/. [COBISS.SI-ID 11790153]

16. BLAŽIČ, Milena. Monika Kropej Telban, Roberto Dapit: Čudežne pravljice slovenskih pokrajin: čarobni svet princev in vilincev. Radovljica: Didakta, 2017 (elektronski vir). Sodobnost. nov. 2017, letn. 81, št. 11, str. 1643-1646, portret. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 11841353]

17. BLAŽIČ, Milena. Ivan Sivec: Resnica o Prešernu. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. Sodobnost. dec. 2017, letn. 81, št. 12, str. 1805-1808, portret. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 11881033]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

18. BLAŽIČ, Milena. Alojz Gradnik Narobe svet in druge pesmi za mladino, 2017. V: SOSSI, Morana (ur.), et al. Narobe svet in druge pesmi za mladino. Trst: ZTT: = EST; Repentabor: OŠ Alojza Gradnika, 2017. Str. 116-117. ISBN 978-88-7174-216-8. [COBISS.SI-ID 11589961]

 

1.22 Intervju

19. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). "Sreča je v knjigah in knjižnicah" : intervju z dr. Mileno Milevo Blažić. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 27, št. 7/8, str. 30-31, portret. ISSN 0353-9237. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4921/. [COBISS.SI-ID 9762912]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

20. TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), MIHELIČ, Darja (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), ČEČ, Dragica (intervjuvanec), TORKAR, Blaž (intervjuvanec). Hrana v zgodovinskem, kulturnem in socialnem smislu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Kulturni fokus. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/02/hrana/. [COBISS.SI-ID 41196333]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

21. HLADNIK, Miran (intervjuvanec), GRAFENAUER, Niko (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), SAJE, Nejc (intervjuvanec), RAZDEVŠEK, Tjaša. 100 let od izida slikanice Martina Krpana : oddaja Osmi dan, 1. program TV Slovenija,16. nov. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan/174503031. [COBISS.SI-ID 11825225]

22. JEZERNIK, Božidar (intervjuvanec), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (intervjuvanec), ŠPELEC, Sara (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Zgodbe o junakih : [pogovor v oddaji Kulturni fokus, Radio Slovenija, 1. program, 17. mar. 2017]. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174460968. [COBISS.SI-ID 63751266]

 

3.12 Razstava

23. BLAŽIČ, Milena, KRIVEC DRAGAN, Judita, et al. Sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah : razstavna dvorana NUK, 3. dec. 2017 - 28. feb. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4897, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4898. [COBISS.SI-ID 11849545]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

24. BLAŽIČ, Milena. Antična literatura v osnovni šoli : predavanje na 8. Grošljevem simpoziju "Knjižnice in knjige od antike do danes" v organizaciji Društva za antične in humanistične študije Slovenije in Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 9. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11670601]

25. BLAŽIČ, Milena. Položaj in delež mladinske književnosti v posameznih triadah osnovne šole in analiza razmerja med slovensko in neslovensko književnostjo : predavanje na posvetovanju O književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah, Ljubljana, SAZU, 19. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11519817]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

26. GLIHA KOMAC, Nataša, JAKOP, Nataša, JEŽOVNIK, Janoš, KLEMENČIČ, Simona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, METERC, Matej, MICHELIZZA, Mija, MIRTIČ, Tanja, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, GLIHA KOMAC, Nataša (glavni urednik), JAKOP, Nataša (glavni urednik), JEŽOVNIK, Janoš (glavni urednik), KERN, Boris (glavni urednik), KLEMENČIČ, Simona (glavni urednik), KRVINA, Domen (glavni urednik), LEDINEK, Nina (glavni urednik), METERC, Matej (glavni urednik), MICHELIZZA, Mija (glavni urednik), MIRTIČ, Tanja (glavni urednik), PAVLIČ, Matic (glavni urednik), PERDIH, Andrej (glavni urednik), PETRIC, Špela (glavni urednik), SNOJ, Marko (glavni urednik), ŽELE, Andreja (glavni urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2017. Rastoči slovarji. ISBN 978-961-254-954-1. ISSN 2536-2968. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1256. [COBISS.SI-ID 286882304]

27. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. BLAŽIĆ, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. http://www.didacticahumanidadesyciencias.com/#!contacto/c7h2. [COBISS.SI-ID 10808649]

28. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. BLAŽIČ, Milena (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

29. SRDAREV, Dunja. Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Srdarev], 2017. 140 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4562. [COBISS.SI-ID 11646537]

30. KOSMATIN, Vesna. Motiv sanj v sodobni slovenski mladinski književnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Kosmatin], 2017. 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4554. [COBISS.SI-ID 11636553]

31. ŠKRUBEJ, Saška. Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Škrubej], 2017. VII, 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4411. [COBISS.SI-ID 11490377]

32. OREHAR, Lucija. Pravljične hišice kot učni pripomoček pri pouku književnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Orehar], 2017. 138 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4550. [COBISS.SI-ID 11632969]

33. RUPNIK, Maja. Primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rupnik], 2017. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4798. [COBISS.SI-ID 11750729]

34. URANKAR, Patricija. Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Urankar], 2017. 165 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4582. [COBISS.SI-ID 11654217]

35. REJC, Blanka. Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Rejc], 2017. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4439. [COBISS.SI-ID 11525193]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

36. JESENOVEC, Lidija. Analiza izbranih kratkih sodobnih pravljic Svetlane Makarovič in teorija karnevala Mihaila Bahtina : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Jesenovec], 2017. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4572. [COBISS.SI-ID 11646025]

37. BRINŠEK, Katja. France Prešeren v slikaniški obliki za otroke : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Brinšek], 2017. XI, 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4484. [COBISS.SI-ID 11573833]

38. MLINAR ROZINGER, Tina. Motiv drugačnosti v Svetlaninih pravljicah, 2008- : študija primera Veveriček posebne sorte : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mlinar Rozinger], 2017. XVI, 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4859. [COBISS.SI-ID 11800905]

39. AVBELJ, Doris. Motiv družine v antologiji Svetlanine pravljice : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Avbelj], 2017. IV, 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4365. [COBISS.SI-ID 11444809]

40. FRLAN, Manca. Motiv mater otrok s posebnimi potrebami v pravljicah Grdi raček in Veveriček posebne sorte : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Frlan], 2017. IX, 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4960. [COBISS.SI-ID 11907913]

41. ODAR, Špela. Obravnava pesmi Otona Župančiča v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Odar], 2017. 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4718. [COBISS.SI-ID 11724361]

42. KOČAR, Anna. Obravnava slikanic v predšolskem obdobju : [diplomsko delo]. Murska Sobota: [A. Kočar], 2017. 45 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4948. [COBISS.SI-ID 11891785]

43. NARAT, Janja. Obravnava slikanice Muca Copatarica v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Narat], 2017. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4970. [COBISS.SI-ID 11908937]

44. KLOBUČAR, Maja. Podoba otroka v zbirki Za lahko noč pisateljice Ele Peroci : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Klobučar], 2017. VI, 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4498. [COBISS.SI-ID 11585097]

45. GORŠE, Barbara. Primerjalna analiza izbranih slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Gorše], 2017. 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4435. [COBISS.SI-ID 11520329]

 

Avtor dodatnega besedila

46. BAUER, Jana (urednik), KLOPČIČ LAVRENČIČ, Katja (urednik). Indijske pravljice. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. 127 str., ilustr. Zbirka Pravljice. ISBN 978-961-6970-72-3. [COBISS.SI-ID 288850688]

47. SANTOS, Care. Prodam mamo. 2. natis. Medvode: Malinc, 2017. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-07-9. [COBISS.SI-ID 288730112]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

48. STOŠIČ, Ana. Uporaba slikanic Julie Donaldson kot spodbuda za aktivno usvajanje tujega jezika v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Stošič], 2017. 117 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4917. [COBISS.SI-ID 11869769]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

49. MOŠKERC, Anja. Analiza slikopisov v revijah Ciciban in Cicido : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Moškerc], 2017. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4664. [COBISS.SI-ID 11701065]

 

Zbiratelj

50. Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 290994432]

51. Radovednih pet. Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 290995200]

 

Izvajalec

52. RAZPOTNIK, Ana. Ana Razpotnik Donati : razstava ilustracij ob 150-letnici rojstva Frana Milčinskega : Enota Maričke Žnidaršič, 20. oktober 2017, ob 19. uri. Cerknica: Knjižnica Jožeta Udoviča, 2017. 1 videi DVD (ca 22 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 8834744]

 

Recenzent

53. PREMK, Eva (avtor, prevajalec povzetka). Časovno v večnem in večnost v minljivem : primerjalna študija ustvarjalnosti Nikole Šopa in Gregorja Strniše v luči tradicionalizma. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 227 str. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 125. ISBN 978-961-286-117-9. DOI: 10.18690/978-961-286-117-9. [COBISS.SI-ID 93467905]

 

 

 

Luka Boc Thaler [34560]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. TURK, Maruša. Integracija in pozitivna mera : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Turk], 2017. 49 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4919. [COBISS.SI-ID 11870537]

 

 

 

 

Mirko Bratuša [18961]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. GLAVINA, Aljaž. Kip med visokim modernizmom in pop artom : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Glavina], 2017. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4689. [COBISS.SI-ID 11714377]

4. ERŽEN, Žiga. Kiparska tehnologija ulivanja skulpture v bron : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Eržen], 2017. 30 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4684. [COBISS.SI-ID 11709257]

 

Mentor - drugo

5. (Ne)prebavne motnje : kiparska razstava študentov 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 10. 5. -19. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11535945]

6. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2016/17 : Galerija Pef, Ljubljana, ogled 18. 10. - 9. 11. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4856. [COBISS.SI-ID 11786569]

 

Umetnik

7. MEDVED, Andrej. Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji. Koper: Hyperion; Nova Gorica: Kulturni dom, 2017. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6382-94-6. [COBISS.SI-ID 266014976]

 

Andrej Brumen Čop [33575]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

2. JEMEC, Andrej (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (avtor dodatnega besedila), JOSHEVSKA, Fanche (avtor dodatnega besedila), GORESKI, Vlado (avtor dodatnega besedila), et al. Slovenska sodobna umetnost na področju risbe, grafike in digitalnega tiska = Slovenečkata sovremena umetnost vo domenot na crtežot, grafikata i digitalniot pečat : razstava posvečena Hieronima Vidmara [Hieronimu Vidmarju!] : izlozhba posvetena na Hieronima Vidmara. Bitola: International Triennial of Graphic Art, cop. 2017. https://www.scribd.com/document/339656813/Katalogue-Ph-D-Fanche-Joshevska-Vlado-Goreski-SLOVENIAN-ART-AND-ITS-EUROPEN-CONTEXT-Anamarija-Stibilj-%C5%A0ajn-SLOVENSKA-SODOBNA-UMETNOST-NA-PODRO%C4%8CJU?content=10079&campaign=Skimbit%2C%20Ltd.&ad_group=&keyword=ft750noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1. [COBISS.SI-ID 11482697]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. VARL, Petra (umetnik), RIMELE, Oto (umetnik), KRAŠNA, Anka (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), PUNCER, Mojca (avtor razstave), et al. Epilog : prostor, telo in medij v prehajanju : razstava v Dvorcu Novo Celje pri Žalcu, 26. 5.-1. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 23124232]

4. KRAŠNA, Anka (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Ksihti : razstava v Tovarni umetnosti, Majšperk, 24. 10.-10. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 23438600]

5. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. DE CECCO, Bea. Uporaba likovih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči : magistrsko delo. Ljubljana: [B. De Cecco], 2017. 134 str., [1] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4796. [COBISS.SI-ID 11749961]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. ŠTRBENC, Daša. Eksperiment likovnega ustvarjanja kot oblika pomoči z umetnostjo : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Štrbenc], 2017. 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4781. [COBISS.SI-ID 11744841]

 

Ilustrator

8. MOZETIČ, Brane. Murenček in Polhek. Ljubljana: Škuc, 2017. 58 str., ilustr. Zbirka Lambda, 132. ISBN 978-961-6983-19-8. [COBISS.SI-ID 292661760]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. PAVLOVIČ, Dorotea. Praktični vidiki pomoči z umetnostjo - slika kot komunikacijski most med osebo in okoljem : magistrsko delo. Brežice: [D. Pavlovič], 2017. 68 str., pril. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5031. [COBISS.SI-ID 33552601]

 

 

Maja Burian [13756]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. BURIAN, Maja. Vrednotenje stanja vidne funkcije in gibalnih sposobnosti slepih učencev kot pomoč učiteljem pri ocenjevanju predmeta šport = Evaluating the state of visual and motor functions of blind pupils to help teachers with grading the subject physical education. V: METLJAK, Mira (ur.), MAGAJNA, Zlatan (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 7-16, tabeli. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 11801673]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BURIAN, Maja, PISTOTNIK, Borut. Use of elementary games and TRP activities for blind and visually impaired children = Uporaba elementarnih iger in igrarij za slepe in slabovidne otroke. V: PLEVNIK, Matej (ur.), et al. Aktivno otroštvo - vzvod za uspešno življenje : zbornik povzetkov = Active childhood - the lever of a successful life : the book of abstracts. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales: = Science and Research Centre Koper, Annales University Press, 2017. Str. 169-171. ISBN 978-961-6964-85-2. http://www.zrs-kp.si/monografije/single/aktivno-otrostvo-vzvod-za-uspesno-zivljenje-active-2208. [COBISS.SI-ID 11922249]

3. BURIAN, Maja. Vrednotenje stanja vidne funkcije in gibalnih sposobnosti slepih učencev kot pomoč učiteljem pri ocenjevanju predmeta šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 79. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11460169]

 

 

Matija Cencelj [03342]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On the Alexandroff-Borsuk problem. Topology and its Applications. [Print ed.]. 2017, vol. 221, str. 114-120. ISSN 0166-8641. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2017.02.052. [COBISS.SI-ID 17958233]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. CENCELJ, Matija. Gropes and their fundamental groups. V: Geometric Topology and Geometry of Banach Spaces : Eilat, May 14-19, 2017. Eilat: Ben-Gurion University of the Negev, 2017. Str. 11. http://www.math.bgu.ac.il/~arkady/Eilat_2017_conference/booklet_Eilat2017/booklet_Eilat_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 18036057]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. PREVC MAVRIN, Darja. Problem Steinerjevega drevesa : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Prevc Mavrin], 2017. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4587. [COBISS.SI-ID 11655241]

4. HLADE, Nik. Tlakovanje ravnine s konveksnimi petkotniki : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hlade], 2017. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4956. [COBISS.SI-ID 11905609]

5. NAHTIGAL, Maša. Zlati rez v geometriji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Nahtigal], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4642. [COBISS.SI-ID 11689801]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. MLINARIČ, Jošt. Kje je bila kamera : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Mlinarič], 2017. V, 33 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4690. [COBISS.SI-ID 11715145]

7. BENEDIČIČ, Eva. Ortogonalne krožnice : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Benedičič], 2017. X, 25 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4691. [COBISS.SI-ID 11715401]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. ŠEGA, Urša. Palično število in njegova uporaba : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Šega], 2017. 28 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4780. [COBISS.SI-ID 11743561]

Špela Cerar [36776]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), ZAVIRŠEK, Manca (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2017/18 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2017?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2017-18.pdf. [COBISS.SI-ID 1537694147]

 

Prevajalec

2. KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), ZAVIRŠEK, Manca (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2017/18 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2017?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2017-18.pdf. [COBISS.SI-ID 1537694147]

 

Prireditelj

3. KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), ZAVIRŠEK, Manca (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2017/18 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2017?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2017-18.pdf. [COBISS.SI-ID 1537694147]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. ROPRET, Maja. Zgodnje učenje programiranja s programskim jezikom Scratch Junior : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ropret], 2017. 44 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4765. [COBISS.SI-ID 11737417]

 

Grafični oblikovalec

5. KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), ZAVIRŠEK, Manca (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2017/18 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2017?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2017-18.pdf. [COBISS.SI-ID 1537694147]

 

Mojca Čepič [05974]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. A spreading shadow in color. The Physics teacher. 2017, vol. 55, no. 9, str. 586, ilustr. ISSN 0031-921X. http://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/1.5011845, DOI: 10.1119/1.5011845. [COBISS.SI-ID 11848521]

 

1.04 Strokovni članek

2. ČEPIČ, Mojca. Energija I : energijski zakon in mehanika. Fizika v šoli. 2017, letn. 22, št. 1, str. 55-59. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 11515721]

3. ČEPIČ, Mojca. Energija II : energijski zakon in primeri iz vsakdanjega življenja. Fizika v šoli. 2017, letn. 22, št. 2, str. 54-59, ilustr. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 11824969]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results to education : experiences from the case of liquid crystals. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015. [S. l.]: Springer, cop. 2017. Str. 41-54, ilustr. Springer Proceedings in Physics, vol. 190. ISBN 978-3-319-44886-2. ISSN 0930-8989. [COBISS.SI-ID 11301193]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. ČEPIČ, Mojca. Inquiry based learning of new research findings in science and identification of gifted students. ESERA conference. 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_1518_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11674185]

6. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrogels in the classroom. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015. [S. l.]: Springer, cop. 2017. Str. 191-201, ilustr. Springer Proceedings in Physics, vol. 190. ISBN 978-3-319-44886-2. ISSN 0930-8989. [COBISS.SI-ID 11303241]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. ČEPIČ, Mojca. New scientific results as a tool for detection of gifted students : the case of colours. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017. Str. 204-205. [COBISS.SI-ID 11619913]

8. DZIOB, Daniel, SOKOLOWSKA, Dagmara, ČEPIČ, Mojca. Outdoor game event learning approach : the case of hydrostatics. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017. Str. 94-95. [COBISS.SI-ID 11618377]

9. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Teaching and learninig through hydrogels - a step towards improving the quality of pre-services science teachers. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 187. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11804489]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. ČEPIČ, Mojca. Strokovni jezik in komunikacija v poučevanju naravoslovnih predmetov. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 11807049]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. ČEPIČ, Mojca. Experiments with liquid crystals : workshop na XIII. Hrvatski simpozij o nastavi fizike suvremeni kurikul i nastava fizike, Zadar, Croatia,20. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11537481]

12. DZIOB, Daniel, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrożele : predavanje na Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych konferencja edukacyjna,13 listopada 2017, Ośrodek Szkoleniowy OEIiZK, Warszawa. [COBISS.SI-ID 11853129]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

13. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results to education : the case of liquid crystals : workshop na XIII. Hrvatski simpozij o nastavi fizike suvremeni kurikul i nastava fizike, Zadar, Croatia, 19. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11537737]

 

3.25 Druga izvedena dela

14. SLAVIČ, Simona (diskutant), KOCIJANČIČ, Slavko (diskutant), ČEPIČ, Mojca (diskutant), TORKAR, Gregor (diskutant). Kdo bo poučeval naravoslovje v prihodnosti? : okrogla miza na Konferenci NAK - za učitelje naravoslovnih predmetov Laško, 26. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11808073]

15. ČEPIČ, Mojca. RAZPON : predstavljanje istraživačkog projekta "RAZiskovalni Pouk Nadarjenih" : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 10. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11838537]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. European journal of physics. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

17. The scientific world journal. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2012-2017). Boynton Beach (FL): Scientific World, 2001-. ISSN 1537-744X. http://www.hindawi.com/journals/tswj/. [COBISS.SI-ID 2607642]

18. Fizika v šoli. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

19. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

20. PIRIH, Maj. Izkušnja učenca z optično prevaro : Amesova soba : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pirih], 2017. IX, 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4849. [COBISS.SI-ID 11782985]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

21. MAROLT, Nika. Tlak in z njim povezane vsebine pri poučevanju v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Marolt], 2017. 23 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4634. [COBISS.SI-ID 11689033]

 

Recenzent

22. JAMŠEK, Samo, KOŽUH, Vasja. Naša ulica 3. Spoznavanje okolja. Učbenik za 3. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0838-9. [COBISS.SI-ID 289942016]

23. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 289026816]

Mateja Dagarin Fojkar [20745]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, SKUBIC, Darija. Pre-service preschool teachersʼ beliefs about foreign language learning and early foreign language teaching in Slovenia. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2017, vol. 7, no. 4, str. 85-104, tabele. ISSN 1855-9719. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_85-104.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4966. [COBISS.SI-ID 11885641]

2. SKUBIC, Darija, DAGARIN FOJKAR, Mateja. Pre-service teachers' beliefs about foreign language learning : a study of three different teacher training study programmes in Slovenia = Prepričanja bodočih učiteljev o učenju tujih jezikov : študija treh različnih študijskih programov za izobraževanje učiteljev v Sloveniji. ELOPE : English language overseas perspectives and enquiries. [Tiskana izd.]. 2017, vol. 14, no. 2, str. 103-116, tabele. ISSN 1581-8918. DOI: 10.4312/elope.14.2.103-116. [COBISS.SI-ID 65982818]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DAGARIN FOJKAR, Mateja, GLAVNIK, Barbara, BRAJER, Lara. English language learners' and teachersʼ attitudes to a national extensive reading programme. V: Language education across borders (LEAB) : [abstracts]. Graz: University of Graz, 2017. Str. 60. [COBISS.SI-ID 11864393]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. DAGARIN FOJKAR, Mateja. CLIL - the Slovenian experience ; Reflecting teaching in EFL : predavanji na University of Zagreb, Faculty of teacher education, from 13th to 16th December 2017. [COBISS.SI-ID 11881801]

5. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Content and language integrated learning approach as a teaching method for teaching English to young learners ; Planning content and language integrated lessons at primary level ; Examples of good CLIL practice ; Creating CLIL materials : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017 (15 hours), from 6 3. till 10. 3. 2017, Avans University of Applied Sciences, Breda, Netherlands. [COBISS.SI-ID 11491401]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. SVETEK, Urša. Analiza interaktivnih gradiv Explorers za poučevanje angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Svetek], 2017. XII, 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4812. [COBISS.SI-ID 11756361]

7. KERN, Katja. Avtonomija učencev šestega razreda pri pouku angleščine : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kern], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4584. [COBISS.SI-ID 11654985]

8. GORENC, Ana. Izvenšolsko okolje kot pomemben dejavnik znanja angleškega jezika : primerjava Slovenije in Nizozemske : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gorenc], 2017. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4672. [COBISS.SI-ID 11703625]

9. ŠMID, Ema. Opisno ocenjevanje pri pouku angleščine v drugem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Šmid], 2017. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4857. [COBISS.SI-ID 11800649]

10. PODPEČAN, Anja. Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Podpečan], 2017. 149 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4440. [COBISS.SI-ID 11525705]

11. ĐURIĆ, Dunja. Povezanost med spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Đurić], 2017. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4476. [COBISS.SI-ID 11561545]

12. ILIĆ, Ana. Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ilić], 2017. 91 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4437. [COBISS.SI-ID 11521865]

13. PRATNEMER, Manja. Stališča študentov razrednega pouka do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pratnemer], 2017. 48 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4811. [COBISS.SI-ID 11756105]

14. STOŠIČ, Ana. Uporaba slikanic Julie Donaldson kot spodbuda za aktivno usvajanje tujega jezika v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Stošič], 2017. 117 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4917. [COBISS.SI-ID 11869769]

15. BLAŠKO, Maša. Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Blaško], 2017. 63 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4467. [COBISS.SI-ID 11555145]

 

Recenzent

16. HOČEVAR, Marija. Angleščina. Na lov za besedami. Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole. [2. ponatis]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017]. 88 str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-2526-6. [COBISS.SI-ID 289764352]

17. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka. My sails 1 new. Student's book : učbenik za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2017. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-230-335-8. [COBISS.SI-ID 92041473]

18. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka (avtor, fotograf). My sails 2 - New. Student's book : učbenik za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2017. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6968-51-5. [COBISS.SI-ID 92686337]

19. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka. My sails 2 new. Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2017. 137 str., [12] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6968-53-9. [COBISS.SI-ID 92673793]

20. JESENIK, Nevenka (avtor, fotograf), MILIJAŠ, Tjaša, ŠAVLI, Viljenka. My sails 3 - New. Student's book : učbenik za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2017. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-7026-00-9. [COBISS.SI-ID 92772353]

21. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. DAGARIN FOJKAR, Mateja (recenzent 2016-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

 

Bojan Dekleva [06565]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan, BRGLEZ, Lara. Raziskovanje pojava slišanja glasov skozi razvijanje podpornih skupin. Socialna pedagogika. jul. 2017, letn. 21, št. 1/2, str. 25-53. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 11615305]

 

1.04 Strokovni članek

2. DEKLEVA, Bojan. Slišanje glasov pri otrocih in mladih. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. maj 2017, št. 132, str. 6-7. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11529801]

3. DEKLEVA, Bojan. Spreminjanje zgodbe - danske izkušnje in pristopi k slišanju glasov. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. sep. 2017, št. 136, str. 10. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11677257]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. VEBER, Tanja, GRBEC, Helena, ŽELEZNIK, Nives, DEKLEVA, Bojan. Živa knjižnica = Living library. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017. Str. 54. ISBN 978-961-90563-8-7. [COBISS.SI-ID 11791689]

5. BRGLEZ, Lara, DEKLEVA, Bojan, KOŠAN, Hana. Podporne skupine za ljudi, ki slišijo glasove = Support groups for people who hear voices. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017. Str. 67. ISBN 978-961-90563-8-7. [COBISS.SI-ID 11792201]

6. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela, ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana, GROBELŠEK, Andreja, MIKEK, Karmen. Trinajst let etičnega kodeksa delavcev na področju socialne pedagogike = Thirten years of the code of ethic of workers in social pedagogy in Slovenia. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017. Str. 71. ISBN 978-961-90563-8-7. [COBISS.SI-ID 11789897]

7. DEKLEVA, Bojan, LAVRIČ CASSIO, Alessandra, MESARKO, Maša, KALIŠNIK, Urša, GRBEC, Helena, RAZPOTNIK, Špela. Neznosna krhkost bivanja = Unbearable fragility of living. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017. Str. 74. ISBN 978-961-90563-8-7. [COBISS.SI-ID 11792713]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. DEKLEVA, Bojan. Izvendružinska vzgoja in brezdomstvo. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017. Str. 129-144. ISBN 978-961-253-203-1. [COBISS.SI-ID 11451977]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. DEKLEVA, Bojan. Nastanitev - kako jo dobiti in kako jo obdržati?. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. jan. 2017, št. 128, str. [2]. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11420745]

10. DEKLEVA, Bojan. Nikoli ni bilo. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. okt. 2017, št. 137, str. 6-7. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11754569]

11. DEKLEVA, Bojan, KOŠAN, Hana. Skrajševanje čakalnih rokov za bivalne enote?. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. dec. 2017, št. 139, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11848009]

12. DEKLEVA, Bojan. Slišano življenje. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. dec. 2017, št. 139, str. 6. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11848265]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. DEKLEVA, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

14. Socialno delo. DEKLEVA, Bojan (član uredniškega sveta 1998-2017). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 1982-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialno-delo/arhiv/, http://www.dlib.si/ details/ URN:NBN:SI:spr-T2GYXHDC. [COBISS.SI-ID 8900610]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. LESKOVŠEK, Kaja. Podpora ranljivim družinam na domu = Providing support for vulnerable families at home : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Leskovšek], 2017. 168 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4638. [COBISS.SI-ID 11691337]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

Iztok Devetak [18741]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education. 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISSN 1648-3898. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

2. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Prospective chemistry teachersʼ perceptions of their profession : the state of the art in Slovenia and Finland. Journal of the Serbian Chemical Society. 2017, vol. 82, no. 10, str. 1193-1210, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1820-7421. http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/4396/498, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4534, DOI: 10.2298/JSC161221083S. [COBISS.SI-ID 11613769]

3. MESAR, Urška, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Elementi zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Kemija v šoli in družbi. [Spletna izd.]. 2017, letn. 29, št. 1, 8 str. (pdf), tabele. ISSN 2385-989X. http://www.kemija.net/stevilke/221. [COBISS.SI-ID 11430985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DEVETAK, Iztok, POSEGA-DEVETAK, Sonja, VESEL, Tina. Developing pre-service teachers' competencies of students' allergies management in school environment. ESERA conference. 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0336_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673673]

5. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference. 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. POSEGA-DEVETAK, Sonja, DEVETAK, Iztok, VESEL, Tina. Pre-service teachersʼ perception of allergic studentsʼ quality of life. EAACI Congress. 1 str. http://scientific.eaaci.org/site/programme/?a=eaaci2017. [COBISS.SI-ID 11606345]

7. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving. V: [Knjiga rezimea]. XXIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 24-26. mart 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Beograd: Filozofski fakultet, 2017. Str. 59-60. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP17-1.pdf. [COBISS.SI-ID 63887202]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. DEVETAK, Iztok. Naravoslovje v kontekstu. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11808329]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. DEVETAK, Iztok. Context-based teaching material and learning chemistry. V: LEITE, Laurinda (ur.). Contextualizing teaching to improve learning : the case of science and geography. New York: Nova science, cop. 2017. Str. 261-282, ilustr., tabele. Education in a competitive and globalizing world. ISBN 978-1-53611-845-2. [COBISS.SI-ID 11661129]

10. TORKAR, Gregor, DEVETAK, Iztok. Pre-service preschool and primary school teachersʼ science education. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017. Str. 111-136, ilustr. ISBN 978-9951-23-085-8. [COBISS.SI-ID 11833929]

11. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Mnenja različnih deležnikov o naravoslovnem izobraževanju v Sloveniji. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 9-43, tabela. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11609417]

12. GORJAN, Debora, DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca. Odnos med motiviranostjo, kognitivnim stilom ter učno uspešnostjo dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 44-75, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611209]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. DEVETAK, Iztok. Editorial. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2017, vol. 7, no. 4, str. 7-11. ISSN 1855-9719. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_7-11.pdf. [COBISS.SI-ID 11885385]

14. FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Predgovor. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 5-8. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11610953]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

15. BAJD, Barbara, DEVETAK, Iztok, KRALJ, Metka, OBLAK, Seta. Naravoslovje 7 : za 7. razred dvojezične osnovne šole = Természettudományok [7] : a kétnyelvű általános iskolák 7. osztálya számára. 4. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv. (111, 111 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-038-4, ISBN 978-961-241-039-1. [COBISS.SI-ID 290629888]

16. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo. Peti element 8. Učbenik za kemijo v osmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-209-996-1. [COBISS.SI-ID 290859520]

 

2.05 Drugo učno gradivo

17. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), KOVAČ, Teja (avtor, fotograf), KOLAR, Metoda, DEVETAK, Iztok (avtor, fotograf). Dotik okolja 3. Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 111 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4345-1. [COBISS.SI-ID 289124096]

18. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik), KOVIČ, Miloš, RUTAR, Diana, TANKO, Martina, TORKAR, Gregor. Naravoslovje 6. [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 zv. (79; 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-628-8. [COBISS.SI-ID 289162240]

19. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik, ilustrator), ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Naravoslovje 7. [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 zv. (71; 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-629-5. [COBISS.SI-ID 289162496]

20. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo. Peti element 8. Delovni zvezek za kemijo v osmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-209-997-8. [COBISS.SI-ID 289202176]

21. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo. Peti element 9. [Delovni zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-271-110-8. [COBISS.SI-ID 289202432]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

22. DEVETAK, Iztok. Profiles approach as a vehicle to implement context based chemistry teaching to improve learning : predavanje na University of Prishtina, Prihstina, 25 May 2017. [COBISS.SI-ID 11606601]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

23. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving : predstavitev temeljnega projekta na XXIII. Naučnem skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, 26. mart, 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [COBISS.SI-ID 11496521]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

24. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

25. FERK SAVEC, Vesna (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4524, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/. [COBISS.SI-ID 290780672]

26. International journal of educational methodology. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

27. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (gostujoči urednik 2017). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

28. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

29. Cypriot journal of educational sciences. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Nicosia: Academic World Education and Research Center (AWER), 2006-. ISSN 1305-905X. http://cjes.eu/. [COBISS.SI-ID 9563209]

30. The science education review : ideas for further enhancing primary and high school science education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Warwick, Aus.: Science time, 2002. ISSN 1446-6120. [COBISS.SI-ID 500860]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

31. VRABER JAGODIC, Jerneja. Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih = Views of elementary school science teachers on electronic and interactive textbooks : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vraber Jagodic], 2017. 55 str., VIII, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4648. [COBISS.SI-ID 11693129]

32. KLUN, Tina. Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Klun], 2017. VI, 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4889. [COBISS.SI-ID 11843401]

33. MESAR, Urška. Uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku kemije v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Mesar], 2017. VII, 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4583. [COBISS.SI-ID 11654729]

34. KLENAR, Tadeja. Vpeljava elektroforeze DNA v pouk osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Klenar], 2017. III, 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4789. [COBISS.SI-ID 11747145]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

35. BREGAR, Anja. Razumevanje fizikalnih in kemijskih sprememb na treh ravneh predstavitve kemijskih pojmov pri študentih razrednega pouka : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bregar], 2017. VI, 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4707. [COBISS.SI-ID 11722313]

36. TRPIN, Tamara. Razvoj preizkusa znanja za ugotavljanje napačnih razumevanj izbranih kemijskih pojmov pri predmetu Naravoslovje v 7. razredu osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Trpin], 2017. V f., 24 str., [34] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4729. [COBISS.SI-ID 11728969]

37. JERMAN ZAGORC, Staša. Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru kromatografije v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Jerman Zagorc], 2017. VI, 67 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4731. [COBISS.SI-ID 11729737]

38. KOSI, Tadeja. Strupenost in učinki vodne raztopine natrijevega klorata(I) na vodne bolhe (Daphnia magna) : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kosi], 2017. 27 str., [5] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4735. [COBISS.SI-ID 11731529]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

39. MESESNEL, Nejc. Tekmovanja iz naravoslovja in tekmovalnost učencev v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Mesesnel], 2017. IX, 29 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4655. [COBISS.SI-ID 11697481]

 

Recenzent

40. Chemistry Education. Research and Practice. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. http://www.uoi.gr/cerp/. [COBISS.SI-ID 1496412]

41. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

42. International journal of science and mathematical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2013-). London; Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1571-0068. [COBISS.SI-ID 512107801]

43. Journal of research in science teaching. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

44. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

45. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

46. International journal of science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2016-). [Online ed.]. [London]; [Washington]: Routledge, Taylor & Francis, 1999-. ISSN 1464-5289. http://meos2.minerva.at/eos2/eos/screen/ProductSc?objid=309057, http://www.tandfonline.com/loi/tsed20. [COBISS.SI-ID 13865736]

47. Acta chimica slovenica. DEVETAK, Iztok (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo: =Slovenian Chemical Society, 1993-2017. ISSN 1318-0207. http://www.chem-soc.si/acta-chimica-slovenica/issues, http://search.ebscohost.com/Login.aspx?direct=true&authtype=cookie,ip,url,uid&db=a9h&jid=%221CDP%22&scope=site, http://chem-soc.si/acta.chem-soc.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KC6O72BG, https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/issue/archive. [COBISS.SI-ID 14086149]

48. Journal of chemical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

 

Tatjana Devjak [17084]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Cooperation between parents and preschool institutions through different concepts of preschool education. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2017, vol. 7, no. 4, str. 207-226. ISSN 1855-9719. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_207-226.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4968. [COBISS.SI-ID 11886153]

2. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Partnerstvo s starši kot del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2017, letn. 32, [št.] 2, str. 67-81, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514683511]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEVJAK, Tatjana. Substainable development in education : a case study in Slovenian primary school. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 362. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11805769]

4. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole?. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 16. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11438409]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole? = Can the common assessment framework (CAF) used in the public sector be transferred to kindergartens and schools. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 45-60, ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 11774281]

6. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Establishing partnership cooperation between preschool teachers and parents. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017. Str. 241-259, ilustr. ISBN 978-9951-23-085-8. [COBISS.SI-ID 11833161]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. DEVJAK, Tatjana, VOGRINC, Janez. Predgovor. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 5-6. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 11774025]

 

1.25 Drugi sestavni deli

8. DEVJAK, Tatjana. Ribniški pasijon. Trobla : glasilo občanov Občine Velike Lašče. [Tiskana izd.]. 31. maj 2017, letn. 23, št. 3, str. 32. ISSN 1408-5852. [COBISS.SI-ID 11786057]

9. DEVJAK, Tatjana. Ob začetku novega šolskega leta. Trobla : glasilo občanov Občine Velike Lašče. [Tiskana izd.]. 20. sep. 2017, letn. 23, št. 5, str. 9. ISSN 1408-5852. [COBISS.SI-ID 11785801]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. DEVJAK, Tatjana. Preschool system in Slovenia : predavanje na Erasmus+ (STA), Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017, Politecnic Institute of Braganca de Santa Apolónia Apartado, Bragaça, Portugal, from 14. 5. till 120. 5. 2017 (8 ur). [COBISS.SI-ID 11786313]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. MOHORIČ, Katarina. Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na Slovenskem : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mohorič], 2017. 112 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4711. [COBISS.SI-ID 11723337]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. NAROBE, Irena. Mnenje vzgojiteljev o praksi : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Narobe], 2017. VII f., 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4456. [COBISS.SI-ID 11537225]

14. RAKUŠA, Ula. Pogledi staršev in vzgojiteljev na kakovost delovanja vrtca : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Rakuša], 2017. 51 str., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4644. [COBISS.SI-ID 11691593]

15. KRAGOLNIK RAČNIK, Timeja. Pogledi vzgojitelja na dejavnike prikritega kurikuluma v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kragolnik Račnik], 2017. X, 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4455. [COBISS.SI-ID 11536969]

16. AJDIČ, Nina. Pomoč vrtca družini : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Ajdič], 2017. 57 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4394. [COBISS.SI-ID 11487561]

17. FRANKOVIČ, Jožica. Postavljanje mej otrokom v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Frankovič], 2017. 92 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4720. [COBISS.SI-ID 11728201]

18. POLJAK, Valentina. Prepoznavanje trpinčenja med otroki in ravnanje vzgojiteljev : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Poljak], 2017. 45 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4739. [COBISS.SI-ID 11730505]

19. LEVSTIK, Kristina. Profesionalni razvoj pedagoških delavcev v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Levstik], 2017. 41 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4953. [COBISS.SI-ID 11900233]

20. MAJNIK, Monika. Profesionalni razvoj švedskih in slovenskih vzgojiteljev : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Majnik], 2017. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4876. [COBISS.SI-ID 11831881]

21. SELIGER, Katarina. Sodelovanje Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Horjul s Centrom starejših občanov Horjul : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Seliger], 2017. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4444. [COBISS.SI-ID 11526729]

22. NEMANIČ, Tina. Spanje in počitek otrok v vrtcu : diplomsko delo. Metlika: [T. Nemanič], 2017. 42 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4459. [COBISS.SI-ID 11541577]

23. PETERLE, Jasmina. Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Peterle], 2017. 35 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4380. [COBISS.SI-ID 11465033]

24. IVANC, Tajda. Vloga vzgojitelja pri vpeljavi NTC-dejavnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Ivanc], 2017. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4632. [COBISS.SI-ID 11687753]

25. BALAŽIC, Katja. Zgodovinski pregled predšolskih ustanov hčera Marije Pomočnice v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Balažic], 2017. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4452. [COBISS.SI-ID 11534921]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

 

Recenzent

26. RETUZNIK BOZOVIČAR, Ana, KRAJNC, Metka, ZUPANČIČ, Dalibor (avtor dodatnega besedila, urednik). V krogu življenja : pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju : učbenik za modul Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju v programu Predšolska vzgoja. 2. izd. Velenje: Modart, 2017. 263 str., ilustr. Zbirka Učbeniki. [COBISS.SI-ID 4860517]

27. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

 

Martina Erjavšek [36949]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: PIVEC, Maja (ur.), GRÜNDLER, Josef (ur.). Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017. Str. 343-351, ilustr., tabele. ISBN 978-1-911218-57-9. https://drive.google.com/file/d/0B9RYIOgOsYw0OVJkcERkS3VHelk/view?ts=59ccda6c. [COBISS.SI-ID 11784009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: Abstract and conference materials. 11th European Conference on Games Based Learning, FH Joanneums, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International, cop. 2017. Str. 43. Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Print). ISBN 978-1-911218-56-2. ISSN 2049-0992. [COBISS.SI-ID 11783497]

3. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. Izzivi gospodinjskega opismenjevanja v osnovnošolskem izobraževanju. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 72-73. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763017]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, REISSMANNOVÁ, Jitka. Nutrition literacy of Slovenian and Czech elementary school students : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11691849]

5. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Parents' attitude to nutrition literacy teaching of their children in compulsory education : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11692105]

6. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. School nutrition in Slovenia : predavanje na International Conference Healthy Food at School, 5 October 2016, Brno. [COBISS.SI-ID 11849289]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. ERJAVŠEK, Martina. Metode in pristopi spodbujanja predšolskih otrok k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad : predavanje v okviru programa Zdravje v vrtcu, Ljubljana, NIJZ, 10. 10. 2017 (dve ponovitvi predavanj). [COBISS.SI-ID 11797321]

8. ERJAVŠEK, Martina. Metode in pristopi spodbujanja predšolskih otrok k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad : predavanje v okviru programa Zdravje v vrtcu, Ljubljana, NIJZ, 9. 10. 2017 (dve ponovitvi predavanj). [COBISS.SI-ID 11797577]

9. ERJAVŠEK, Martina. Metode in pristopi spodbujanja predšolskih otrok k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad : predavanje v okviru programa Zdravje v vrtcu, Maribor, NIJZ, 19. 10. 2017 (dve ponovitvi predavanj). [COBISS.SI-ID 11797065]

10. ERJAVŠEK, Martina. Spodbujanje senzoričnih zaznav pri okušanju novih in nepoznanih jedi : delavnica v okviru strokovnega srečanja vodij timov Zdravih šol, Osnovna šola Matije Valjavca, Preddvor, 20. junija 2017. [COBISS.SI-ID 11574857]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

11. ŠTIRN, Petra. Odnos študentov do vsebin predmeta gospodinjstvo : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Štirn], 2017. VI, 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4595. [COBISS.SI-ID 11658825]

12. KRIŠTOF, Anja. Odnos uporabnikov restavracije Pedagoške fakultete do odgovornega ravnanja s hrano : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Krištof], 2017. 41 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4744. [COBISS.SI-ID 11732809]

13. BARBARIČ, Sabrina. Vsebine gospodinjskega izobraževanja v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Barbarič], 2017. 51 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4790. [COBISS.SI-ID 11747401]

14. KRGOVIĆ, Branka. Vsebine gospodinjskega izobraževanja v severnoevropskih državah : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Krgović], 2017. 45 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4742. [COBISS.SI-ID 11732297]

15. KOSTELAC, Sanda. Vsebine gospodinjstva v Montessori osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Kostelac], 2017. 34 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4743. [COBISS.SI-ID 11732553]

Vesna Ferk Savec [20448]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Development of chemistry pre-service teachers during practical pedagogical training : self-evaluation vs. evaluation by school mentors. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2017, vol. 64, no. 1, str. 63-72, tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2821/1203, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4413, DOI: 10.17344/acsi.2016.2821. [COBISS.SI-ID 11490889]

2. LOGAR, Ana, PEKLAJ, Cirila, FERK SAVEC, Vesna. Effectiveness of student learning during experimental work in primary school. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2017, vol. 64, no. 3, str. 661-671, ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/3544, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4894/, DOI: 10.17344/acsi.2017.3544. [COBISS.SI-ID 11661897]

3. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. The integration of submicroscopic representations used in chemistry textbook sets into curriculum topics. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2017, vol. 64, no. 4, str. 959-967, ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/3657/1447, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4922/. [COBISS.SI-ID 11848777]

4. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Informational value of submicroscopic representations in Slovenian chemistry textbook sets. Journal of Baltic science education. 2017, vol. 16, no. 5, str. 694-705, ilustr., tabele. ISSN 2538-7138. http://oaji.net/articles/2017/987-1509213895.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4869. [COBISS.SI-ID 11810633]

5. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Prospective chemistry teachersʼ perceptions of their profession : the state of the art in Slovenia and Finland. Journal of the Serbian Chemical Society. 2017, vol. 82, no. 10, str. 1193-1210, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1820-7421. http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/4396/498, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4534, DOI: 10.2298/JSC161221083S. [COBISS.SI-ID 11613769]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. FERK SAVEC, Vesna. The opportunities and challenges for ICT in science education. LUMAT. 2017, vol. 5, no. 1, str. 12-22, ilustr., tabela. ISSN 2323-7112. https://lumat.fi/index.php/lumat/article/view/256/279, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4607, DOI: 10.31129/LUMAT.5.1.256. [COBISS.SI-ID 11674953]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

7. FERK SAVEC, Vesna. Naravoslovno izobraževanje - zakaj in kako?. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. 2017, letn. 48, št. 4, str. 14-17. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 11755081]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

8. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Percepcija relevantnosti sodelovanja med "šolami-univerzo-podjetji" z vidika ključnih deležnikov = The perception of "school-university-industry" collaboration from the perspective of main stakeholders. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. Str. 406-419, ilustr., tabele. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5005. [COBISS.SI-ID 11938889]

9. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Izkušnja sodelovanja med "šolami-univerzo-podjetji" z vidika bodočih učiteljev kemije = The experience of "school-university-industry" collaboration from the perspective of future chemistry teacher. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. Str. 449-460, ilustr., tabele. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5006. [COBISS.SI-ID 11939145]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference. 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

11. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Kemija z mislijo na jutri: povezovanje šol-univerze-podjetij. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11807817]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. LOGAR, Ana, PEKLAJ, Cirila, FERK SAVEC, Vesna. Pomen pozornosti in kapacitete delovnega spomina učencev za uspešnost pri eksperimentalnemu delu. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 76-107, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611465]

13. BAŠEK, Petra, FERK SAVEC, Vesna. Nevarne snovi skozi oči osnovnošolcev. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 143-165, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611721]

14. KRAMŽAR, Barbara, FERK SAVEC, Vesna. Vrednotenje različnih metod za učenje o lipidih. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 184-217, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611977]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

15. FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Predgovor. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 5-8. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11610953]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

16. SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna. Poskusi iz organske kemije za bodoče učitelje kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-217-8. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/poskusi%20iz%20organske%20kemije%20za%20bodo%C4%8De%20u%C4%8Ditelje%20kemije.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4867. [COBISS.SI-ID 292304128]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. FERK SAVEC, Vesna (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4524, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/. [COBISS.SI-ID 290780672]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. KONDA, Mojca. Preučevanje vključevanja vsebin o alternativnih gorivih v pouk kemije v splošnih gimnazijah : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Konda], 2017. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1537698499]

 

Recenzent

19. OREL, Mojca (urednik), JURJEVČIČ, Stanislav (urednik). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. ilustr. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 293894912]

 

 

Tjaša Filipčič [17010]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Aleš, LESKOŠEK, Bojan, FILIPČIČ, Tjaša. Split-step timing of professional and junior tennis players. Journal of Human Kinetics. 2017, vol. 55, str. 97-105, ilustr. ISSN 1640-5544. http://johk.pl/files/10078-55-2017-v55-2017-10.pdf, http://johk.pl/volume_55.html, DOI: 10.1515/hukin-2017-0009. [COBISS.SI-ID 5039025]

2. FILIPČIČ, Aleš, LESKOŠEK, Bojan, MUNIVRANA, Goran, OCHIANA, Gabriela, FILIPČIČ, Tjaša. Differences in movement speed before and after a split-step between professional and junior tennis players. Journal of Human Kinetics. 2017, vol. 55, str. 117-125, ilustr. ISSN 1640-5544. http://johk.pl/files/10078-55-2017-v55-2017-12.pdf, http://johk.pl/volume_55.html, DOI: 10.1515/hukin-2017-0011. [COBISS.SI-ID 5039537]

3. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša. Preverjanje modela potencialne uspešnosti mladih teniških igralcev in igralk z ekspertnim sistemom. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa. 2017, letn. 65, št. 1/2, str. 26-43, ilustr. ISSN 0353-7455. [COBISS.SI-ID 5132721]

4. SKOK, Adrijana (avtor, fotograf), FILIPČIČ, Tjaša (avtor, fotograf). Razvijanje ravnotežja s pomočjo plesne vadbe pri učencih. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. sep. 2017, št. 47, str. 69-73, ilustr. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 11749193]

5. FILIPČIČ, Tjaša, HOVNIK, Tamara. Razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. dec. 2017, št. 48, str. 78-81, tabele. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 11884361]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

6. PULEC LAH, Suzana, FILIPČIČ, Tjaša. Understanding and managing students with ADHD during swimming lessons. V: GROLEGER SRŠEN, Katja (ur.). Challenge water fun : [abstract book]. E-version. Ljubljana: University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia, 2017. Str. 18. ISBN 978-961-7043-00-6. https://halliwick.files.wordpress.com/2017/01/halliwick-conference-2017-abstract-book.pdf. [COBISS.SI-ID 11892297]

7. FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Quality of life of people with spinal cord injury in Slovenia. V: ERKMEN, Nurtekin (ur.). Kongre kitabi. III. Uluslararasi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 20 October, 2017, Ekim, Konya, Turkey. [S. l.]: [s. n.], [2017]. Str. 18. [COBISS.SI-ID 11796041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. FILIPČIČ, Tjaša, ŠTEMBERGER, Vesna. Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 52. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11457609]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. FILIPČIČ, Tjaša, ŠTEMBERGER, Vesna. Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport = Adjustments made in the evaluation of students with special needs in physical education. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 61-70, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 11774537]

10. MLAKAR, Katja, FILIPČIČ, Tjaša. Izobraževalne poti dveh oseb s cerebralno paralizo. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [strokovna monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 107-128, 145-146, tabele. Digitalna knjižnica, Documenta, 12. ISBN 978-961-270-264-9, ISBN 978-961-270-265-6. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-265-6/index.html#p=106. [COBISS.SI-ID 11769929]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

11. GROLEGER SRŠEN, Katja, VREČAR, Irena, FILIPČIČ, Tjaša, DOLINAR, Monika. Vključevanje v pouk športa, šolo v naravi in druge športne aktivnosti v okviru izobraževalnega procesa : delavnica v okviru posveta Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja, URI Soča, Ljubljana, 14. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 2326633]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. FILIPČIČ, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. DOVČ, Tjaša. Dostopnost javnih objektov za osebe z gibalno oviranostjo v večjih mestih gorenjske regije : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Tjaša], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4950. [COBISS.SI-ID 11894857]

14. HOVNIK, Tamara. Ocenjevanje in izvedba programa za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Hovnik], 2017. VIII, 92 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4523. [COBISS.SI-ID 11609929]

15. IVANČIČ, Urška. Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Ivančič], 2017. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4517. [COBISS.SI-ID 11605577]

16. SKOK, Adrijana. Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Skok], 2017. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4563. [COBISS.SI-ID 11646793]

 

 

 

Črtomir Frelih [16174]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. FRELIH, Črtomir. Vrednotenje in ocenjevanje študentskih likovnih del = Evaluating and grading studentsʼ art. V: METLJAK, Mira (ur.), MAGAJNA, Zlatan (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 17-29, ilustr. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 11801929]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. FRELIH, Črtomir. Vrednotenje in ocenjevanje študentskih likovnih del. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 46. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11456841]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. FRELIH, Črtomir. Nekulturni molk. V: MALEČKAR, Nela (ur.), ILICH-KLANČNIK, Breda. Miha Maleš, slikajoči pesnik. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga; Kamnik: Medobčinski muzej, 2017. Str. 263-265, ilustr. Zbirka Album. ISBN 978-961-01-4573-8. [COBISS.SI-ID 11877449]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

4. BEJA, Boris (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Avanti grafika!. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2017. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11784777]

5. FRELIH, Črtomir (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). 1. međunarodni trijenale grafike Livno = 1st International triennial of graphic arts in Livno : 26. 6. - 01. 10. 2017. Livno. Livno: Franjevački muzej i galerija Gorica: = Franciscan Museum and Gallery Gorica, 2017. 174 str., ilustr. ISBN 978-9926-8173-0-5. [COBISS.SI-ID 24121350]

6. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

7. JEMEC, Andrej (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (avtor dodatnega besedila), JOSHEVSKA, Fanche (avtor dodatnega besedila), GORESKI, Vlado (avtor dodatnega besedila), et al. Slovenska sodobna umetnost na področju risbe, grafike in digitalnega tiska = Slovenečkata sovremena umetnost vo domenot na crtežot, grafikata i digitalniot pečat : razstava posvečena Hieronima Vidmara [Hieronimu Vidmarju!] : izlozhba posvetena na Hieronima Vidmara. Bitola: International Triennial of Graphic Art, cop. 2017. https://www.scribd.com/document/339656813/Katalogue-Ph-D-Fanche-Joshevska-Vlado-Goreski-SLOVENIAN-ART-AND-ITS-EUROPEN-CONTEXT-Anamarija-Stibilj-%C5%A0ajn-SLOVENSKA-SODOBNA-UMETNOST-NA-PODRO%C4%8CJU?content=10079&campaign=Skimbit%2C%20Ltd.&ad_group=&keyword=ft750noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1. [COBISS.SI-ID 11482697]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

8. FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), GRAJFONER, Samuel (umetnik), et al. Avanti grafika! : likovna razstava, Ljubljana, Galerija DLUL, 28. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11594569]

9. FRELIH, Črtomir (umetnik). FoxBox : razstava grafik : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 2. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 11569737]

10. FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Heimat - eine Annäherung : razstava, Karl-Renner-Institut, 23.10. 2017 bis 30. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 11811145]

11. FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Heimat.Domovina.Patria[na]3 : skupinska razstava, 13. 6. 2017-28. 7. 2017, Kro Art contemporary, Wien, Austria. [COBISS.SI-ID 11569993]

12. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

13. FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. Slovenian artists from the collection of Osten Museum of drawing : razstava, Osten Gallery, Skopje, Macedonia, 7. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11811657]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. ZALAR, Urša. Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Zalar], 2017. IV, 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4927. [COBISS.SI-ID 11872841]

15. NAGODE, Valentina. Skupinsko delo pri pouku likovne umetnosti v devetem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Nagode], 2017. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4851. [COBISS.SI-ID 11791945]

16. RUŠNIK STRAMŠAK, Doroteja. Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Rušnik Stramšak], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4565. [COBISS.SI-ID 11642697]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

17. ŠORLI, Ana. Chine collé pri grafiki v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Šorli], 2017. 63 str., [2] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4702. [COBISS.SI-ID 11718729]

18. MULEJ, Katja. Izdelava animirane knjižice s pomočjo osnovnih animacijskih zakonitosti : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Mulej], 2017. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4771. [COBISS.SI-ID 11740233]

19. CENCIČ, Valentina. Prenos risbe v grafiko : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Cencič], 2017. 34 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4753. [COBISS.SI-ID 11734857]

20. JAN, Alenka. Skice za jedkanico in akvatinto : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Jan], 2017. 42 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4491. [COBISS.SI-ID 11582281]

 

Mentor - drugo

21. KOŠAR, Alja (umetnik). Brez naslova : samostojna razstava grafik in risb, Galerija PEF, Ljubljana, 22. 2. - 17. 3. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4385. [COBISS.SI-ID 11466569]

22. JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : tovarna idej : razstava projekta : Galerija PEF, Ljubljana, 5. - 13. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11765321]

23. Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike : grafika, kiparstvo, risanje, slikanje : Galerija PeF, Ljubljana, 25. 4. - 5. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11854921]

24. Zaključna razstava likovnih del 4. letnika Likovne pedagogike : slikanje, grafika, risanje : Galerija PEF, Ljubljana, 24. 4. - 22. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11554377]

 

 

Slavko Gaber [11753]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Prihodnost šole onkraj neoliberalne racionalnosti. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 23. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11762505]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Selected elements concerning the background of encounters defining the power of education. V: SARDOČ, Mitja (ur.), GABER, Slavko (ur.). Fifty years of the Coleman report. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2017. Str. 115-130. CEPS Journal edition, 1. ISBN 978-961-253-218-5. [COBISS.SI-ID 11842633]

3. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Čas premene?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 9-22. ISBN 978-961-253-204-8, ISBN 978-961-253-206-2. [COBISS.SI-ID 11462217]

4. GABER, Slavko. Dewey, delo, šola in demokracija. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 49-82. ISBN 978-961-253-204-8, ISBN 978-961-253-206-2. [COBISS.SI-ID 11462729]

5. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Zastavki problematik prihodnosti sodobnih družb in šole. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 185-202. ISBN 978-961-253-204-8, ISBN 978-961-253-206-2. [COBISS.SI-ID 11462985]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. GABER, Slavko. Preface to CEPS journal edition. V: SARDOČ, Mitja (ur.), GABER, Slavko (ur.). Fifty years of the Coleman report. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2017. Str. 5. CEPS Journal edition, 1. ISBN 978-961-253-218-5. [COBISS.SI-ID 11842121]

7. SARDOČ, Mitja, GABER, Slavko. Introduction. V: SARDOČ, Mitja (ur.), GABER, Slavko (ur.). Fifty years of the Coleman report. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2017. Str. 7-10. CEPS Journal edition, 1. ISBN 978-961-253-218-5. [COBISS.SI-ID 11842377]

8. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Ali središče drži?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 5-7. ISBN 978-961-253-204-8, ISBN 978-961-253-206-2. [COBISS.SI-ID 11461961]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

9. GABER, Slavko (intervjuvanec), ŠIBILA, Avgust (intervjuvanec), BANDELJ, Elido (intervjuvanec). Sta šolstvo in gospodarstvo pripravljena na izzive Industrija 4.0? : Štajerski gospodarski forum : oddaja Dober večer. Maribor: TV Maribor, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-vecer/174456352. [COBISS.SI-ID 11481929]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. GABER, Slavko. Durkheim, society and education ; Vigotsky ZPD and equality mechanisms ; Inequality and equality in education : predavanje na Erasmus+ (STA), Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017, HAN University of Applied Science, Faculty of Education, Arnehm, Netherlands, from 11. 6. till 18. 6. 2017 (25 ur). [COBISS.SI-ID 11581513]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. GABER, Slavko. Kvaliteta v edukaciji : predavanje na 4. regionalni konferenci ravnateljev jugovzhodne Evrope v Ljubljani, 28. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11846985]

12. GABER, Slavko. What are countries in the region doing to improve the quality of education? : Slovenia : Predavanje na Conference Quality Education - For Growth, Achievements and Better Future, 4 December 2017, Hotel Aleksandar Palace, Skopje. [COBISS.SI-ID 11846729]

 

3.25 Druga izvedena dela

13. KODELJA, Zdenko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), ŠTREMFEL, Urška (diskutant). Ali aktivnost neoliberalizma (v izobraževanju) aplicira odpor in druga iskanja? : PI pogovori : [diskusija v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 21. 4. 2017]. [COBISS.SI-ID 3053399]

14. KOPRIVNIKAR, Boris (diskutant), POČIVALŠEK, Zdravko (diskutant), BOŽIČ, Tilen (diskutant), GROBELNIK, Marko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), FUNKL, Marko (diskutant), HOJNIK, Janja (diskutant). Sodelovalno gospodarstvo za višjo kakovost življenja : omizje, Okrogla miza o izzivih Slovenije do leta 2020 Sodelovalno gospodarstvo za višjo kakovost življenja v organizaciji Zavod 14, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 15. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 5404715]

15. SPLICHAL, Slavko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), VEZOVNIK, Andreja (diskutant), GREBENC, Vera (diskutant), GRIZOLD, Anton (diskutant), MATAJC, Vanesa (diskutant), VELIKONJA, Mitja (diskutant), GYÖRKÖS, József (diskutant), ANTIĆ GABER, Milica (diskutant). Znanstvena odličnost in revijalni tisk : okrogla miza na Slovenskem sociološkem srečanju 2017, Otočec, 28. - 30. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 35195485]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Educar. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2017-). Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma. ISSN 2014-8801. http://www.raco.cat/index.php/Educar, http://ddd.uab.es/record/5029?ln=ca, http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=457. [COBISS.SI-ID 523463705]

17. Theory and research in education. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

18. SARDOČ, Mitja (urednik), GABER, Slavko (urednik). Fifty years of the Coleman report. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2017. 226 str., graf. prikazi, tabele. CEPS Journal edition, 1. ISBN 978-961-253-218-5. [COBISS.SI-ID 292595456]

19. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8, ISBN 978-961-253-206-2. [COBISS.SI-ID 288467968]

20. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. GABER, Slavko (glavni urednik 2013-2017, odgovorni urednik 2013-2017, član uredniškega odbora 2011-2012). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

21. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://solskopolje.pei.si/o-reviji/#site-navigation. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

22. MAČEK, Mihela. Preobremenjenost vzgojiteljic predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Maček], 2017. 87, 10 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4955. [COBISS.SI-ID 11905865]

23. MILIČ, Ivana. Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Milič], 2017. V, 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4628. [COBISS.SI-ID 11685193]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

24. PERŠIN, Lucija. Šole kot središča skupnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Peršin], 2017. 101 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4545. [COBISS.SI-ID 11628617]

 

Recenzent

25. FAGANEL, Armand, TRNAVČEVIČ, Anita. Marketizacijski diskurz v izobraževanju : dekonstrukcija znanstvene publicistike. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. 133 str., ilustr., tabele. Znanstvene monografije Fakultete za management. ISBN 978-961-7023-51-0, ISBN 978-961-7023-52-7. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-51-0.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7023-51-0. [COBISS.SI-ID 292903680]

 

 

Vesna Geršak [25996]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. GERŠAK, Vesna. Poučevanje z ustvarjalnim gibom - koristno tudi za učitelje? = Teaching with creative movement - beneficial for teachers too?. V: MEŠKO, Nina (ur.), GERŠAK, Vesna (ur.). Hodim, plešem, sem = I walk, I dance, I am. Ljubljana: JSKD, 2017. Str. 11. ISBN 978-961-7010-16-9. [COBISS.SI-ID 11791433]

2. SITAR, Jelena, GERŠAK, Vesna. Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja z umetnostjo. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje : gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, cop. 2017. Str. 12. http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2017/10/Srecanje-ravnateljev-vrtcev_oktober-2017_gradivo-za-udelezence.pdf. [COBISS.SI-ID 11794761]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. GERŠAK, Vesna. Integracija plesne umetnosti v šolsko okolje: ali pridobi samo učenec ali tudi učitelj? : predavanje na Kulturnem bazarju 2017: Kultura se predstavi, 30. marca 2017, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11527241]

4. GERŠAK, Gregor, GERŠAK, Vesna, PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Pomen ustvarjalnega giba za različna področja otrokovega razvoja : predstavitev raziskave na nacionalnem strokovnem posvetu Umetnost, šport in dediščina, 25. sep. 2017, Center kulture Španski borci, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11811401]

 

3.25 Druga izvedena dela

5. GERŠAK, Vesna (diskutant), REDŽIĆ SELIMOVIĆ, Alma (diskutant). Kreativna partnerstva : okrogla miza na Kulturnem bazarju 2017: Kultura se predstavi, 30. marca 2017, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11527497]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. MEŠKO, Nina (urednik), GERŠAK, Vesna (urednik). Hodim, plešem, sem = I walk, I dance, I am. Ljubljana: JSKD, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-16-9. [COBISS.SI-ID 291883520]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. KOŠIR, Erika. Baloni kot spodbuda za plesno izražanje v predšolskem obdobju : diplomska naloga. Koper: [E. Košir], 2017. [8] f., 43 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Kosir_Erika_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 1539358660]

8. JANEŽIČ, Katja. Plesna dramatizacija pravljice Rumeno čudo : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Janežič], 2017. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4547. [COBISS.SI-ID 11631689]

9. TRATNIK, Mateja. Plesne spodbude z nestrukturiranim materialom pri otrocih, starih 3-4 let : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Tratnik], 2017. 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4540. [COBISS.SI-ID 11622985]

10. ZUPANČIČ, Anja. Povezava plesa s kurikularnimi področji : diplomska naloga. Koper: [A. Zupančič], 2017. [7] f., 41 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Zupancic_Anja_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 1539479492]

11. ŠETINA, Sara. Razvoj plesnosti v praksi : diplomska naloga. Koper: [S. Šetina], 2017. [8] f., 45 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Setina_Sara_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 1539821252]

12. KOROŠEC, Tjaša. Spoznavanje folklornih dejavnosti v predšolskem obdobju : diplomska naloga. Koper: [T. Korošec], 2017. [8] f., 35 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Korosec_Tjasa_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 1539581892]

13. PETERNEL AMON, Zvezdana. Sprostitvene dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Peternel Amon], 2017. 89 str., [1] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4853. [COBISS.SI-ID 11792969]

14. LJUBI, Kaja. Ustvarjalni gib v 1. starostnem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Ljubi], 2017. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4832. [COBISS.SI-ID 11768137]

15. AVSENIK, Janja. Ustvarjanje z gibom v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Avsenik], 2017. 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4844. [COBISS.SI-ID 11775561]

16. ROTAR, Urška. Zastopanost ustvarjalnega giba v vrtcih savinjsko-šaleške regije : diplomska naloga. Koper: [U. Rotar], 2017. [7] f., 42 str., graf. prikazi. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Rotar_Urska_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 1539701444]

 

Mentor - drugo

17. JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : tovarna idej : razstava projekta : Galerija PEF, Ljubljana, 5. - 13. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11765321]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. JURCA, Ana. Vrednotenje modela medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja in umetnosti z vidika razvoja mišljenja pri prvošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jurca], 2017. 147 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4736. [COBISS.SI-ID 11731273]

19. JANEŽIČ, Tjaša. Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Janežič], 2017. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4626. [COBISS.SI-ID 11684169]

 

 

Lara Godec Soršak [25590]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. GODEC SORŠAK, Lara, BEŠTER, Marja. Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. Slovenščina v šoli. 2017, letn. 20, [št.] 1, str. 54-57. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 11566665]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Slovenščina v šoli. GODEC SORŠAK, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Recenzent

3. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9. Učbenik [za slovenščino v 9. razredu osnovne šole] : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-271-794-0. [COBISS.SI-ID 290874112]

 

 

Ana Gostinčar-Blagotinšek [12551]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Ali so gumijasti bomboni elastični?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 34, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4509. [COBISS.SI-ID 11595337]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 289026816]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Sweet(s) inquiry : vabljeno predavanje v okviru delavnice na CEYS National Conference "Science education in school" creativity in early years science education, Galati, Romania, 31. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11518793]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. PRAPROTNIK, Kristina. Otrokovo raziskovanje vpliva sončnega obsevanja na temperaturo v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Praprotnik], 2017. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4676. [COBISS.SI-ID 11702857]

6. PFEIFER, Barbara. Spoznavanje vesolja v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Pfeifer], 2017. V f., 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4843. [COBISS.SI-ID 11775817]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. MAROLT, Nika. Tlak in z njim povezane vsebine pri poučevanju v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Marolt], 2017. 23 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4634. [COBISS.SI-ID 11689033]

 

Fotograf

8. HARSHBARGER, Dena, KRNEL, Dušan (prevajalec, urednik). Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, September 2016. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

 

 

Jera Gregorc [32756]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. GREGORC, Jera. Ocena gibalnega razvoja kot ideja za sestavljanje skupin v predšolskem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 80-81. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11460425]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. GREGORC, Jera. Ocena gibalnega razvoja kot ideja za sestavljanje skupin v predšolskem obdobju = Evaluation of motor development as an idea for grouping preschool children. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 71-84, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 11774793]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2017/2018. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11781193]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. NOVLJAN, Mateja. Analiza izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Novljan], 2017. IX, 48 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4875. [COBISS.SI-ID 11830089]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. VERDEV, Nuša. Analiza izvajanja planinskih vsebin v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Verdev], 2017. 47 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4614. [COBISS.SI-ID 11679049]

6. STENOVEC, Tilen. Analiza načrtovanja in izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu med metodo igre in klasičnimi metodami poučevanja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Stenovec], 2017. 39 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4529. [COBISS.SI-ID 11613257]

7. CELARC, Valentina. Pomen koordinacije za gibalno učinkovitost otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Celarc], 2017. 35 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4457. [COBISS.SI-ID 11538249]

8. VUKMAN, Gordana. Poučevanje rolanja v športni in temelji fazi : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Vukman], 2017. VI, 38 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4971. [COBISS.SI-ID 11909193]

9. GOLC, Mateja. Zimski tabor za predšolske otroke : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Golc], 2017. V, 48 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4453. [COBISS.SI-ID 11535177]

 

Irena Hergan [18742]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Comparison of children's wayfinding, using paper map and mobile navigation. International research in geographical and environmental education. 2017, vol. 26, issue. 2, str. 91-106, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISSN 1747-7611. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10382046.2016.1183935, DOI: 10.1080/10382046.2016.1183935. [COBISS.SI-ID 11002953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. VRTAČNIK, Danica, VALENČIČ ZULJAN, Milena, HERGAN, Irena. Učiteljevo preverjanje znanja pri obravnavi prostorske orientacije in kartografije. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 23-24. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11454025]

3. HERGAN, Irena. Prve izkušnje študentov razrednega pouka z ocenjevanjem znanja družboslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 27. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11454537]

4. HERGAN, Irena. Percepcija i promatranje značajke[i!] okoliša tijekom hodanja = Perception and observation of environmental features when walking. V: TOMAŠ, Suzana (ur.). Od znanosti do učionice : sažetci međunarodne znanstvene konferencije. U Splitu: Filozofski fakultet, 2017. Str. 47. [COBISS.SI-ID 11787849]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, ROT VRHOVEC, Alenka (avtor, fotograf). Dotik okolja 1. Učbenik za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0804-7. [COBISS.SI-ID 290861568]

6. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), ROT VRHOVEC, Alenka (avtor, fotograf), KOVAČ, Teja (avtor, fotograf), BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2. Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0805-4. [COBISS.SI-ID 290689536]

7. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), BIDERMAN, Saša (avtor, fotograf), PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf). Spoznavanje okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4716-9. [COBISS.SI-ID 290032128]

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda. Dotik okolja 1. Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 72 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4343-7. [COBISS.SI-ID 289123328]

9. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2. Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 92 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4344-4. [COBISS.SI-ID 289123584]

10. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), KOVAČ, Teja (avtor, fotograf), KOLAR, Metoda, DEVETAK, Iztok (avtor, fotograf). Dotik okolja 3. Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 111 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4345-1. [COBISS.SI-ID 289124096]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

11. HERGAN, Irena. Our place - learning about the environment through different senses : predavanje v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2016/2017, from 18. 4. till 25. 4. 2017, University of Barcelona, Faculty of Education, Barcelona, Spain (8 ur). [COBISS.SI-ID 11553609]

Tatjana Hodnik [17009]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Monitoring and guiding pupilsʼ problem solving. Magistra Iadertina, ProMath 2016 International Conference on Problem Solving in Mathematics Education (Opportunities and Challenges of Teaching through Problem Solving), Zadar, 2016. 2017, vol. 12, no. special issue, str. 109-133, ilustr., tabele. ISSN 1846-3606. https://morepress.unizd.hr/journals/magistraiadertina/article/view/1493/2164?lang=en_US, DOI: 10.15291/magistra.1493. [COBISS.SI-ID 12208201]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. HODNIK, Tatjana. Reševanje problemov v teoriji in praksi pri nas. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 42-43. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11764297]

3. HODNIK, Tatjana, KAVKLER, Marija. Učenje in poučevanje matematike- izziv za učitelje. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 36-37. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11764041]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija, KNEZ, Simona (urednik, fotograf). Matematika 4 : matematika za 4. razred osnovne šole. [Interaktivni delovni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-049-2. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291003648]

5. HODNIK, Tatjana, URAN, Terezija, KNEZ, Simona (urednik). Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole. [Interaktivni delovni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-050-8. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291004672]

6. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca. Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-649-2, ISBN 978-961-241-650-8, ISBN 978-961-241-651-5. [COBISS.SI-ID 288363520]

7. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana, KOKALJ, Tatjana (avtor, fotograf), ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca, VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-059-1. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291021312]

8. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, BAJD, Barbara, VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-060-7. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291023616]

9. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, BAJD, Barbara, VRČKOVNIK, Renata (urednik). Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-061-4. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291025920]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. <1-3> zv., ilustr. ISBN 978-961-241-999-8, ISBN 978-961-287-021-8, ISBN 978-961-287-081-2. [COBISS.SI-ID 289560064]

11. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK, Tatjana. Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-02-0095-6, ISBN 978-961-02-0287-5. [COBISS.SI-ID 289027584]

12. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK, Tatjana. Svet matematičnih čudes 1. Delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 1. del. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: DZS, 2017. ISBN 978-961-02-0521-0. http://vedez.si. [COBISS.SI-ID 292249088]

13. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK, Tatjana. Svet matematičnih čudes 1. Delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 2. del. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2017. ISBN 978-961-02-0522-7. http://vedez.si. [COBISS.SI-ID 292250368]

14. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv., ilustr. Vedež poln znanja. ISBN 978-961-02-0324-7, ISBN 978-961-02-0325-4. [COBISS.SI-ID 289028352]

15. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 1. del. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: DZS, 2017. ISBN 978-961-02-0493-0. http://vedez.si. [COBISS.SI-ID 292251136]

16. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 2. del. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: DZS, 2017. ISBN 978-961-02-0494-7. http://vedez.si. [COBISS.SI-ID 292252160]

17. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK, Tatjana. Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (95; 87 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0349-0, ISBN 978-961-02-0350-6. [COBISS.SI-ID 289028864]

18. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK, Tatjana. Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole : 1. del. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: DZS, 2017. ISBN 978-961-02-0525-8. http://vedez.si. [COBISS.SI-ID 292288768]

19. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK, Tatjana. Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole : 2. del. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: DZS, 2017. ISBN 978-961-02-0526-5. http://vedez.si. [COBISS.SI-ID 292289792]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

20. HODNIK, Tatjana. Mathematical problem solving in theory and practice : vabljeno predavanje na Medzinárodní vedeckí konferencii Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe, 13. 11. 2017, Pedagogick á fakult a UKF v Nitre. [COBISS.SI-ID 11838793]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

21. DRUŽINEC, Petra. Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Družinec], 2017. 127 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4918. [COBISS.SI-ID 11869257]

22. ROJKO, Jerneja. Kriteriji za učiteljevo izbiro kakovostnega učnega gradiva za matematiko v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Rojko], 2017. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4949. [COBISS.SI-ID 11893833]

23. BALANT, Vesna. Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Balant], 2017. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4542. [COBISS.SI-ID 11624009]

24. KASTELIC, Petra. Stališča učiteljev in učencev do obravnave naravnih števil do 10 000 v četrtem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kastelic], 2017. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4959. [COBISS.SI-ID 11906121]

25. KLINC, Petra. Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Klinc], 2017. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4412. [COBISS.SI-ID 11491145]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

26. LEVIČNIK, Janja. Matematični kotiček v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Levičnik], 2017. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4391. [COBISS.SI-ID 11476041]

27. JENKO, Nastja. Matematika prvih civilizacij za najmlajše : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Jenko], 2017. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4434. [COBISS.SI-ID 11516233]

28. TORI, Nina. Otrokove predstave o matematičnih pojmih : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Tori], 2017. V f., 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4373. [COBISS.SI-ID 11450953]

29. DEŽMAN, Ariana. Projekt mozaik v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Dežman], 2017. 64 str., [9] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4653. [COBISS.SI-ID 11693897]

30. KOTNIK, Katja. Spoznavanje matematičnih pojmov v naravnem okolju : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kotnik], 2017. 48 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4885. [COBISS.SI-ID 11839817]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

31. GOVEK, Karin. Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na področju matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Govek], 2017. 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4888. [COBISS.SI-ID 11843145]

32. TOSTOVRŠNIK, Monika. Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tostovršnik], 2017. 83 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4526. [COBISS.SI-ID 11612489]

 

Recenzent

33. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 289030400]

Eva Horvat [29018]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

1. GLAVAN, Marko. Diedrska simetrija : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Glavan], 2017. 37 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4687. [COBISS.SI-ID 11711561]

 

Špela Hrast [38866]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. The integration of submicroscopic representations used in chemistry textbook sets into curriculum topics. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2017, vol. 64, no. 4, str. 959-967, ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/3657/1447, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4922/. [COBISS.SI-ID 11848777]

2. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine kranjske = Forest in Valvasor's The glory of the Duchy of Carniola. Acta silvae et ligni. [Tiskana izd.]. 2017, 113, str. 41-54, ilustr. ISSN 2335-3112. https://doi.org/10.20315/ASetL.113.4, DOI: 10.20315/ASetL.113.4. [COBISS.SI-ID 4892070]

3. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Informational value of submicroscopic representations in Slovenian chemistry textbook sets. Journal of Baltic science education. 2017, vol. 16, no. 5, str. 694-705, ilustr., tabele. ISSN 2538-7138. http://oaji.net/articles/2017/987-1509213895.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4869. [COBISS.SI-ID 11810633]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Percepcija relevantnosti sodelovanja med "šolami-univerzo-podjetji" z vidika ključnih deležnikov = The perception of "school-university-industry" collaboration from the perspective of main stakeholders. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. Str. 406-419, ilustr., tabele. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5005. [COBISS.SI-ID 11938889]

5. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Izkušnja sodelovanja med "šolami-univerzo-podjetji" z vidika bodočih učiteljev kemije = The experience of "school-university-industry" collaboration from the perspective of future chemistry teacher. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. Str. 449-460, ilustr., tabele. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5006. [COBISS.SI-ID 11939145]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

6. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. V: HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozd in les : 70 let. 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute, 2017. Str. 15-16. Studia Forestalia Slovenica, 157. ISBN 978-961-6993-26-5. ISSN 0353-6025. [COBISS.SI-ID 4788902]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. 1 2 3 4 ali 5. Kaj nam pove ocena učenca o njegovem znanju naravoslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 62-63. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11458377]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Kemija z mislijo na jutri: povezovanje šol-univerze-podjetij. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11807817]

 

 

Janez Jamšek [18583]

 

Osebna bibliografija za leto 2017

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AUTIO, Ossi, JAMŠEK, Janez, GABERŠEK, Milan. Studentsʼ attitudes towards craft and technology in the context of Finnish and Slovenian comprehensive schools. Techne series. 2017, vol. 24, no. 1, str. 17-28, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISSN 1893-1774. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1701/1965, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4923/. [COBISS.SI-ID 11868233]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ZALAR, Jona, JAMŠEK, Janez. Kritično mišljenje pri tehniškem izobraževanju na osnovnošolski stopnji = Critical thinking skills at primary school level of engineering education. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017. ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017. Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017. Str. 559-562, ilustr., tabeli. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 26. ISSN 2591-0442. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11813705]

3. DVORŠČAK, Mihael, JAMŠEK, Janez. Obrnjeneno [obrnjeno!] učenje z metodo učenja z odkrivanjem pri pouku tehnike in tehnologije = Flipped learning using a discovery based learning for design and technology education purpose. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017. ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017. Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017. Str. 547-550, ilustr. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 26. ISSN 2591-0442. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11812937]

4. LOKAR, Natalija, JAMŠEK, Janez. Sodobne metode poučevanja v tehniškem izobraževanju : kombinirano učenje pri predmetu tehnika in tehnologija = Blended learning in engineering education - flipped classroom example at design and technology subject. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017. ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017. Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017. Str. 551-554, ilustr. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 26. ISSN 2591-0442. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11813193]

5. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Spodbujanje inovativnosti v okviru kliničnih vaj tehniškega izobraževanja = Promoting innovativeness within engineering education laboratory exercises. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017. ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017. Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017. Str. 555-558, ilustr., tabele. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 26. ISSN 2591-0442. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11813449]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. AUTIO, Ossi, JAMŠEK, Janez, SOOBIK, Mart, THORSTEINSSON, Gisli, OLAFSSON, Brynjar. Craft and technology education curriculums and studentsʼ attitudes towards craft and technology in Finland, Slovenia, Estonia and Iceland. V: GEAT, Marina (ur.), PICCIONE, Vincenzo A. (ur.). Le ragioni di erasmus. 1. Roma: Roma Tre Press, cop. 2017. Str. 169-184, graf. prikazi. ISBN 978-88-94885-31-6. http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/erasmus01/article/view/1345/1336. [COBISS.SI-ID 11871305]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. ZALAR, Jona. Kritično mišljenje pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Zalar], 2017. IV, 34 str., XVI str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4594. [COBISS.SI-ID 11658569]

 

 

Nika Jenko [32973]

 

Osebna bibliografija za leto 2017

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of a period of systematic literacy development. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 25. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563849]

Anja Jerčič Jakob [39775]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. JERČIČ JAKOB, Anja. 3. triada : 3. Otroški mednarodni likovni bienale OŠ Božidarja Jakca = 1st - 3rd grade : 3rd International childrenʼs art biennale Primary school Božidar Jakac. V: BAJROVIĆ, Skender (ur.), SHRESTHA, Petra (ur.). Otroški mednarodni likovni bienale OŠ Božidarja Jakca 2017, Ljubljana, Slovenija = Children's International Art Bienale of Primary School Božidar Jakac 2017, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: OŠ Božidarja Jakca, 2017. Str. 30-34. [COBISS.SI-ID 11880009]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. JERČIČ JAKOB, Anja (ilustrator), ŠTURM, Lili. Kriterij rojstva za otroke in družino. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 11878729]

 

2.17 Katalog razstave

3. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik, grafični oblikovalec). Anja Jerčič Jakob : slike = paintings : slike, izbrane za veliko dvorano gradu Rajhenburg = paintings selected for the great hall at the Rajhenburg Castle : 15. september 2017-29. april 2018. Krško: Kulturni dom, enota Grad Rajhenburg, 2017. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11856201]

4. ZANNIER, Sabrina, JERČIČ JAKOB, Anja, et al., DE MATTIO, Patrizia (urednik). Maravee : mind : la mente creativa tra Ragione e Passione in arte, musica, danza e teatro : [2017 : XVI edizione]. [S. l.]: Associazione culturale Maravee, [2017]. 175 str., ilustr. ISBN 978-88-97377-62-7. [COBISS.SI-ID 516255615]

5. JERČIČ JAKOB, Anja (avtor, umetnik). Mnogoličnost in istorodnost : ob razstavi Ilustracije in slike : razstava ob tednu univerze, Galerija PeF, Ljubljana, 6. 12. 2017 - 5. 1. 2018. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 1 zloženka (6 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 11856457]

6. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

7. JERČIČ JAKOB, Anja (intervjuvanec). Slikarka Anja Jakob Jerčič : oddaja Osmi dan, TV Slovenija, 1 program, 28. 9. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan/174493656. [COBISS.SI-ID 11802697]

 

3.12 Razstava

8. VARL, Petra (umetnik), RIMELE, Oto (umetnik), KRAŠNA, Anka (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), PUNCER, Mojca (avtor razstave), et al. Epilog : prostor, telo in medij v prehajanju : razstava v Dvorcu Novo Celje pri Žalcu, 26. 5.-1. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 23124232]

9. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Ilustracije in skice : za knjigo Skrivni gozd pesnika Jureta Jakoba : razstava na Noči branja na OŠ Pod goro, Slovenske Konjice, 10. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11855945]

10. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Ilustracije in slike : razstava ob tednu univerze : Galerija PeF, Ljubljana, 6. 12. 2017 - 5. 1. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4891, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4892. [COBISS.SI-ID 11851337]

11. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

12. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Slike : Grad Rajhenburg, 15. 9. 2017 - 29. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 11796297]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

13. Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike : grafika, kiparstvo, risanje, slikanje : Galerija PeF, Ljubljana, 25. 4. - 5. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11854921]

14. Zaključna razstava likovnih del 4. letnika Likovne pedagogike : slikanje, grafika, risanje : Galerija PEF, Ljubljana, 24. 4. - 22. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11554377]

 

Ilustrator

15. STRNAD, Brigita. Karlek na Slomškovem trgu. Maribor: Umetnostna galerija, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 11879241]

16. STRNAD, Brigita. Oživljeni beton v Mariboru. Maribor: Umetnostna galerija, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 11878985]

17. JAKOB, Jure. Skrivni gozd. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-272-244-9. [COBISS.SI-ID 289110016]

18. JAKOB, Jure. Hrast. Galeb : mladinska revija. jan. 2017, letn. 63, [št.] 5, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 291097856]

19. JAKOB, Jure. Hruška. Galeb : mladinska revija. feb. 2017, letn. 63, [št.] 6, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 291102976]

20. JAKOB, Jure. Jablana. Galeb : mladinska revija. mar. 2017, letn. 63, [št.] 7, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 291110144]

21. JAKOB, Jure. Figa. Galeb : mladinska revija. apr. 2017, letn. 63, [št.] 8, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 291123968]

22. JAKOB, Jure. Jerebika. Galeb : mladinska revija. maj-jun. 2017, letn. 63, [št.] 9/10, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 295581440]

23. ČERKEZ, Vladimir. Fižol. Galeb : mladinska revija. sep. 2017, letn. 64, [št.] 1, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 295589120]

24. ČERKEZ, Vladimir. Svečnik. Galeb : mladinska revija. okt. 2017, letn. 64, [št.] 2, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 295611136]

25. ČERKEZ, Vladimir. Bodeča neža. Galeb : mladinska revija. nov. 2017, letn. 64, [št.] 3, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 296099584]

26. ČERKEZ, Vladimir. Kopriva in mrtva kopriva. Galeb : mladinska revija. dec. 2017, letn. 64, [št.] 4, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 295619072]

 

Grafični oblikovalec

27. STRNAD, Brigita. Karlek na Slomškovem trgu. Maribor: Umetnostna galerija, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 11879241]

28. STRNAD, Brigita. Oživljeni beton v Mariboru. Maribor: Umetnostna galerija, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 11878985]

 

 

Janez Jerman [12306]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija. 2017, vol. 7, no. 1, str. 6-12, tabeli. ISSN 1849-4706. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=271907, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4678. [COBISS.SI-ID 11703369]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, VANRYCKEGHEM, Martine, JERMAN, Janez. KiddyCAT© - test odnosa do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. Str. 33-40, tabele. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5003. [COBISS.SI-ID 11940169]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Quality of life of people with spinal cord injury in Slovenia. V: ERKMEN, Nurtekin (ur.). Kongre kitabi. III. Uluslararasi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 20 October, 2017, Ekim, Konya, Turkey. [S. l.]: [s. n.], [2017]. Str. 18. [COBISS.SI-ID 11796041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 253. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. SIMONČIČ, Ana. Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Simončič], 2017. 66 str., [7] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4474. [COBISS.SI-ID 11560009]

6. KOVAČEVIČ, Alisa. Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kovačevič], 2017. 106 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4378. [COBISS.SI-ID 11464521]

7. MERZDOVNIK, Nuša. Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Merzdovnik], 2017. III, 76 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4470. [COBISS.SI-ID 11558985]

8. KREŽE, Polona. Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kreže], 2017. 60, [2] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4518. [COBISS.SI-ID 11606857]

9. LEČNIK, Alja. Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Lečnik], 2017. 88 str., [64] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4379. [COBISS.SI-ID 11465289]

10. PAVLIN, Nina. Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih = Conception of disruptive behaviour at special education teachers : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pavlin], 2017. 143 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4873. [COBISS.SI-ID 11830601]

11. PODJED, Irena. Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Podjed], 2017. 115 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4530. [COBISS.SI-ID 11613513]

12. BALANČ, Mateja. Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Balanč], 2017. VIII, 65 str., [14] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4585. [COBISS.SI-ID 11656009]

13. FRANKO, Karin. Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Franko], 2017. V, 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4575. [COBISS.SI-ID 11654473]

14. SLUGA, Neža. Zlorabe oseb z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sluga], 2017. 108 str., [7] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4804. [COBISS.SI-ID 11752521]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. FIJAVŽ, Katarina. Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Fijavž], 2017. 68 str., tabele. graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4629. [COBISS.SI-ID 11685705]

16. DONAJ, Tamara. Poklicno izgorevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Donaj], 2017. XII, 65 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4945. [COBISS.SI-ID 11889737]

17. VIDMAR, Anja, ŽGUR, Erna (mentor). Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidmar], 2017. 154 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4555. [COBISS.SI-ID 11639369]

 

Recenzent

18. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. JERMAN, Janez (recenzent 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Brina Jež-Brezavšček [14620]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Estampie : za godalni kvartet. Ljubljana: [samozal.], 2017. 14 str., note. [COBISS.SI-ID 11497801]

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Sedem listov (K-R-I-S-H-N-A) za kljunasto flavto solo. Ljubljana: [samozal.], 2017. 18 str., note. [COBISS.SI-ID 11862857]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Estampie : Skladateljice prostorov nekdanje Jugoslavije, Predihano 2016/2017, Cikel sodobne glasbe, Cankarjev dom, 25. marec 2017. [COBISS.SI-ID 11497545]

4. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). "Estampie" Uraufführung : v okviru Ungehörte Klänge - Komponistinnen aus Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien, Joseph Haydn Institut für Kammermusik, Alte Musik und Neue Musik, Dunaj, Joseph-Haydn Saal, 23. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11498057]

5. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Koncert s komornimi deli ob šestdesetem življenjskem jubileju skladateljice Brina Jež Brezavšček : Izvedena dela: Zelene pokrajine za violino in harfo, Sedem zlatih peres za flavto in violino, Osameli kamni za flavto in harfo, Sedem listov (K-R-I-S-H-N-A) za kljunasto flavto (prva izvedba), Song G za mezzosopran - izbrani stavki: Občutja, Izrazi, Strasti, Dialogi za kljunasto flavto in Petzold kljunasto flavto, Estampie za godalni kvartet : Rdeča dvorana Mestne hiše, Ljubljana, 11. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11860553]

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

6. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec). Brina Jež Brezavšček : pogovor in glasba : oddaja Glasba našega časa, Program Ars, Radio Slovenija, 10. 10. 2017. http://ars.rtvslo.si/2017/10/glasba-nasega-casa-brina-jez-brezavscek/. [COBISS.SI-ID 11863113]

7. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec). Posnetek koncerta ob 60. jubileju skladateljice Brine Jež Brezavšček in pogovor s skladateljico : oddaja Arsov art atelje, RTV Slovenija, Radio Ars, 25. 10. 2017 ob 20.00. http://ars.rtvslo.si/2017/10/arsov-art-atelje-72/. [COBISS.SI-ID 11860297]

8. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec), JEŽ, Jakob (intervjuvanec), BREZAVŠČEK, Maruša (intervjuvanec), CLIFT, Anja (intervjuvanec), BREZAVŠČEK, Branko (intervjuvanec). Ustvarjalnost in poustvarjalnost glasbene družine Jež-Brezavšček : oddaja Opus. 1. program RTV SLO, 16. 10. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/opus/174497031. [COBISS.SI-ID 11863625]

 

3.12 Razstava

9. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (umetnik), et al. SAETA 40 let, 1977-2017 : mednarodna razstava notacij, risb, scenografije, fotografije, kolažev, slik, filomov in videov : Bežigrajska galerija, Ljubljana. 29. nov. 2017 - 5. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 11859785]

 

3.25 Druga izvedena dela

10. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (drugo), BAŠIN, Miloš (drugo). SAETA 40 let, 1977-2017 : mednarodna razstava notacij, risb, scenografije, fotografije, kolažev, slik, filomov in videov : Bežigrajska galerija, Ljubljana, 3. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 11860041]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. NADLER, Irena. Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Nadler], 2017. 88 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4830. [COBISS.SI-ID 11766089]

12. MEDVED, Ana. Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Medved], 2017. 169 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4624. [COBISS.SI-ID 11682633]

 

Mojca Juriševič [15380]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca, ŠORGO, Andrej, BOH PODGORNIK, Bojana. Motivacija, učenje in informacijska pismenost dodiplomskih študentov. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2017, letn. 32, [št.] 2, str. 101-116, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514684023]

2. JURIŠEVIČ, Mojca, WORRELL, Frank C., MELLO, Zena R. Measuring time attitudes in Slovenia : psychometric proprieties of the Adolescent and Adult Time Attitude Scale (AATI-TA) = Merjenje stališč do časa v Sloveniji : psihometrične značilnosti Inventarja o času za mladostnike in odrasle - Lestvica stališč do časa (AATI-TA). Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2017, letn. 26, str. 89-97, tabele. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/jurisevic_et_al.pdf. [COBISS.SI-ID 65629026]

 

1.04 Strokovni članek

3. JURIŠEVIČ, Mojca. Intelektualni nasilneži ali skupna prihodnost? O pomenu zagovorništva nadarjenih. Psihološki inkubator. [Tiskana izd.]. nov. 2017, letn. 6, št. 10, str. 27-30, portret. ISSN 2232-6553. [COBISS.SI-ID 11899209]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference. 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

5. BEZENŠEK, Ana, JURIŠEVIČ, Mojca, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Individualiziran izobraževalni program za otroke z avtizmom = Individualized education plan for children with autism spectrum disoreders. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017. Str. 253-264, tabele. ISBN 978-961-6966-23-8. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 11504201]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

6. JURIŠEVIČ, Mojca. Zaljubljeni v naravoslovje?. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 11806537]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. JURIŠEVIČ, Mojca. Young people citizenship activity and death of politics - Slovenia example. V: Abstract book. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, July 11-14, 2017. [Brussels: European Federation of Psychologistsʼ Associations, cop. 2017. Str. 56-57. https://www.eiseverywhere.com/docs/4545/180228. [COBISS.SI-ID 11629641]

8. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca. Student teachers' attitudes towards evidence-based teaching : a case study from educational psychology course. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 162. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11803721]

9. JURIŠEVIČ, Mojca. Who cares? Adultsʼ opinions about gifted education in Slovenian school context. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 200. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11804745]

10. JURIŠEVIČ, Mojca. Quality assurance in teaching practice within pre-service teacher education programmes. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 286. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11805001]

11. BUCHANAN, Nina K., JURIŠEVIČ, Mojca. Meeting the needs of GT students through school choice : a comparison of Hawaii and Slovenia. V: Fifteenth Annual Hawaii International Conference on Education, Hawaiian, January 2nd - 6th, 2017. Hawaiian: Hawaii International Conference on Education, 2017. Str. 35. http://hiceducation.org/wp-content/uploads/2016/12/17-final-program.pdf. [COBISS.SI-ID 11510089]

12. JURIŠEVIČ, Mojca, ERČULJ, Justina, VOGRINC, Janez. Premislek o raziskovanju : kako raziskovanje zaznavajo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 30. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763785]

13. JURIŠEVIČ, Mojca, ŽERAK, Urška. Stališča učiteljev do raziskovanja : izsledki pilotne študije med študenti in profesorji razrednega pouka o njihovem odnosu do raziskovalnih spoznanj v kontekstu poučevanja. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 34. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763273]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. JURIŠEVIČ, Mojca. The role of teaching practice in initial teacher education. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017. Str. 74-96, ilustr., tabeli. ISBN 978-9951-23-085-8. [COBISS.SI-ID 11833673]

15. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivating gifted students. V: CROSS, Jennifer Riedl (ur.), O'REILLY, Colm (ur.), CROSS, Tracy L. (ur.). Providing for the special needs of students with gifts & talents. Dublin: CTYI Press, cop. 2017. Str. 235-262, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-1-78846-007-1. [COBISS.SI-ID 11847241]

16. GORJAN, Debora, DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca. Odnos med motiviranostjo, kognitivnim stilom ter učno uspešnostjo dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 44-75, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611209]

 

1.22 Intervju

17. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). "Strategije ni, delujejo predvsem starši". Delo. [Tiskana izd.]. 8. jun. 2017, letn. 59, št. 130, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 11565385]

 

1.25 Drugi sestavni deli

18. PODLESEK, Anja, JURIŠEVIČ, Mojca. Poročilo s strokovnega srečanja Dnevi psihologov 2017 = Report from the conference Days of Psychologists 2017. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2017, letn. 26, str. 111-116. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/podlesek_jurisevic.pdf. [COBISS.SI-ID 11876425]

19. JURIŠEVIČ, Mojca. Potreba in ne kaprica : konferenci na rob. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 3. nov. 2017, letn. 68, št. 17, str. 3. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 11798601]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

20. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca, et al. Top 20 principles from psychology for preK-12 creative, talented, and gifted studentsʼ teaching and learning. Washington: American Psychological Association, cop. 2017. http://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-principles-gifted.pdf. [COBISS.SI-ID 11507785]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

21. MELLO, Zena R., WORRELL, Frank C., MUSIL, Bojan, ŽIVKOVIČ, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca. Inventarij časa za mladostnike in odrasle (AATI-TA - slovenska oblika). Berkeley: The University of California; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. https://faculty.sfsu.edu/sites/default/files/faculty_files/2270/ATTI_Slovene_2017-final.pdf. [COBISS.SI-ID 11899465]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

22. JURIŠEVIČ, Mojca. Competitiveness between individual and contextual? : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility in the academic year 2017/18, Eötvös Loránd University, Faculty of Psychology and Education, Hungary, 11-15 December 2017 (8 ur). [COBISS.SI-ID 11897929]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

23. JURIŠEVIČ, Mojca. Teaching and learning gifted education at the university level : selected conceptualization and implementation issues : predavanje v okviru Psicología en la PUCP en sintonía con la Psicología mundial, Departamento y la Facultad de Psicología PUCP, Lima, Peru, ABRIL 27, 2017. [COBISS.SI-ID 11542857]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

24. JURIŠEVIČ, Mojca. How can parents and teachers best motivate children to learn? : vabljeno predavanje na CTYI Conference 2017 Giftedness: In my Experience ... , Dublin City University, Dublin, Ireland, 25. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11832905]

 

3.25 Druga izvedena dela

25. JURIŠEVIČ, Mojca. Istraživanje nadarenih i nadarenosti : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 9. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11837257]

26. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca. Mjerenje kreativnog potencijala - EPoC : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 9. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11838281]

27. JURIŠEVIČ, Mojca. Predstavljanje CRSN Pedagoškog fakulteta i uloge u ETSN : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 8. nov. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 11837001]

28. JURIŠEVIČ, Mojca. Učna motivacija in delo z nadarjenimi v vrtcu in šoli : predavanje na GO SVIZ, Ljubljana, 29. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11846473]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

29. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi na področju vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 2. mednarodna konferenca, 21. in 22. september 2017, Pedagoška Fakulteta v Ljubljani = Identifying the gifted and work with them in education : book of abstracts : 2nd International Conference, September 21st and 22nd 2017, Faculty of Education of the University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-220-8. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/konferenca_2017/Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 292875008]

30. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

31. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 271603200]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

32. PRAČEK, Anja. Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praček], 2017. 75 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4515. [COBISS.SI-ID 11602249]

33. CEGNAR, Katja. Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cegnar], 2017. VII, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4580. [COBISS.SI-ID 11653193]

34. BOGATAJ, Kristina. Komunikacijski stili razrednih učiteljev : razlike med učitelji začetniki in učitelji eksperti : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Bogataj], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4755. [COBISS.SI-ID 11734089]

35. KVARTUH, Bojana. Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kvartuh], 2017. 140 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4591. [COBISS.SI-ID 11657033]

36. STRNIŠA, Tjaša. Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Strniša], 2017. 124 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4813. [COBISS.SI-ID 11756617]

37. BELJEV, Nastja. Samoocena strokovne učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stil ustvarjalnega reševanja problemov : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Beljev], 2017. 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11754825]

38. JOKAN, Nataša. Socialna vključenost nadarjenih učencev : primerjava med učenci iz mestnih in podeželskih osnovnih šol : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jokan], 2017. 84 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4795. [COBISS.SI-ID 11749705]

39. PREMOŽE, Alja. Vpliv učiteljeve povratne informacije na učenčevo bralno samopodobo v tujem jeziku : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Premože], 2017. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4977. [COBISS.SI-ID 11911753]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

40. OMERZA, Ana. Odnos med telesno samopodobo in tveganjem za razvoj motenj hranjenja pri mladostnikih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Omerza], 2017. 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4660. [COBISS.SI-ID 11697737]

41. MESESNEL, Nejc. Tekmovanja iz naravoslovja in tekmovalnost učencev v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Mesesnel], 2017. IX, 29 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4655. [COBISS.SI-ID 11697481]

42. PEČAR, Lidija. Zaznavanje testne anksioznosti v tretjem triletju osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Pečar], 2017. 25 str., [2] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4767. [COBISS.SI-ID 11736649]

 

Oseba, ki intervjuva

43. WORRELL, Frank C. (intervjuvanec). Šolska psihologija na prvem mestu : intervju s prof. Frankom C. Worrellom = School psychology first : an interview with Professor Frank C. Worrell. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2017, letn. 26, str. 61-70, portret. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/jurisevic.pdf. [COBISS.SI-ID 11677001]

 

Lidija Kastelic [16086]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Avtor dodatnega besedila

1. GAMSER ABRAM, Andreja, KOČAR JUNKAR, Vanda, SZMATULA ČERNE, Marysia (ilustrator). Hiška znanja : [delovni listi za Posebni program vzgoje in izobraževanja]. 1. izd. Ljubljana: Center Janeza Levca, 2017. 37 f., ilustr. ISBN 978-961-93096-7-4. [COBISS.SI-ID 290643200]

 

Recenzent

2. GAMSER ABRAM, Andreja, KOČAR JUNKAR, Vanda, SZMATULA ČERNE, Marysia (ilustrator). Hiška znanja : [delovni listi za Posebni program vzgoje in izobraževanja]. 1. izd. Ljubljana: Center Janeza Levca, 2017. 37 f., ilustr. ISBN 978-961-93096-7-4. [COBISS.SI-ID 290643200]

 

Marija Kavkler [11939]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Zmotna prepričanja vodijo k negativnim stališčem. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2017, letn. 68, št. 5, str. 3. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 11476297]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. HODNIK, Tatjana, KAVKLER, Marija. Učenje in poučevanje matematike- izziv za učitelje. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 36-37. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11764041]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KAVKLER, Marija. Otroci z učnimi težavami pri matematiki. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), MIKUŠ-KOS, Anica. Duševno zdravje otrok današnjega časa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. Str. 133-146. ISBN 978-961-261-474-4. [COBISS.SI-ID 11827529]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo od decembra 2016 do julija 2017?. Bilten Bravo. jul. 2017, letn. 13, št. 26, str. 2-3. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 11106377]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Sopojavljanje specifičnih učnih težav z drugimi primanjkljaji : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549513]

6. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Specifične učne težave v Sloveniji - zgodovinski vidik : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549257]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Bilten Bravo. KAVKLER, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. KOSEC, Sara. Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kosec], 2017. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488. [COBISS.SI-ID 11579465]

9. FERLIN, Sara. Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Ferlin], 2017. XI, 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4522. [COBISS.SI-ID 11609673]

10. ORGOLIČ ŠTUHEC, Nina. Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Orgolič Štuhec], 2017. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4454. [COBISS.SI-ID 11536713]

11. JAVORNIK, Pia. Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti ; študija primera : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Javornik], 2017. 72 str., [22] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4836. [COBISS.SI-ID 11767369]

12. KUPLENK, Petra. Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kuplenk], 2017. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4850. [COBISS.SI-ID 11788617]

13. KOLAR, Tina. Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kolar], 2017. VIII, 133 str., CXXXIX str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4537. [COBISS.SI-ID 11621705]

14. TOSTOVRŠNIK, Monika. Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tostovršnik], 2017. 83 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4526. [COBISS.SI-ID 11612489]

15. ŠIRCELJ, Jana. Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Šircelj], 2017. VI, 91 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4471. [COBISS.SI-ID 11559241]

 

Mentor - drugo

16. BOŽIČ, Valentina, GREBENC, Veronika, HANŽEKOVIČ, Vanja, SMOLIČ, Urška. Kako naj se učim, da od učenja največ pridobim? : priročnik za učence za samostojno učenje doma. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2017]. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiVHhPX0dXby1NSVU/view. [COBISS.SI-ID 11673161]

17. HRŠAK, Katarina Kaja, JUREČIČ, Janja, KÜPLEN, Dolores, STRNIŠA, Tjaša. Smernice za delo z učencem z disleksijo in ADHD : priročnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDicTVIZ0ZIeEFkSW8/view. [COBISS.SI-ID 11550537]

18. MILAVEC, Nina (avtor, ilustrator), MILIČ, Ivana, WOLF, Ines, ŽVANUT, Nina. Sopojavnost disleksije in ADHD : priročnik za obdelavo učenca. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2g2NWZBT2MxTms/view. [COBISS.SI-ID 11548745]

19. DANILOVSKA, Sara, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, RAVNIK, Klara, ŽNIDARIČ, Ana. Učenci z dispraksijo pri pouku naravoslovja : vodnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2w2eDRaaFg4bHc/view. [COBISS.SI-ID 11549001]

 

 

Metoda Kemperl [16424]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KEMPERL, Metoda. Državljanska vzgoja v umetnostnih muzejih. Educa : strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole. avg./sep. 2017, letn. 26, [št.] 3/4, str. 70-74. ISSN 0353-9369. [COBISS.SI-ID 11726153]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. KEMPERL, Metoda. Državljanska vzgoja v umetnostnih muzejih. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017. Str. 55-59. ISBN 978-961-6753-47-0. [COBISS.SI-ID 11571273]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Didaktična gradiva - priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja. V: Stalna muzejska razstava : povzetki predstavitev. [Radovljica]: Slovensko muzejsko društvo, 2017. Str. 12. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/povzetki%20prispevkov_%20zborovanje%20SMD%20in%20SUZD.docx. [COBISS.SI-ID 11812169]

4. KEMPERL, Metoda. Slovenske umetnostne zbirke in osnovna šola. V: Stalna muzejska razstava : povzetki predstavitev. [Radovljica]: Slovensko muzejsko društvo, 2017. Str. 13. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/povzetki%20prispevkov_%20zborovanje%20SMD%20in%20SUZD.docx. [COBISS.SI-ID 11812425]

 

1.22 Intervju

5. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec), MILUTINOVIĆ, Jovana (intervjuvanec), KISOVAR-IVANDA, Tamara (intervjuvanec). Muzejska pedagogika v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Srbiji : (vzporedni intervjuji). Educa : strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole. feb./mar. 2017, letn. 26, [št.] 1/2, str. 60-68, portreti. ISSN 0353-9369. [COBISS.SI-ID 11521353]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Didaktična gradiva - priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja : predavanje na Zborovanje SMD - SUZD z naslovom Stalna muzejska razstava, 29. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 11780169]

7. KEMPERL, Metoda, BRAČUN SOVA, Rajka. Relevance of cultural heritage to Erasmus students : predavanje na Relevance 2017: Are we trying hard enough? Making museums and historic houses relevant to audiences in the twenty - first century 14th October 2017, Tower of London and Hampton Court Palace, London UK. [COBISS.SI-ID 11795017]

8. KEMPERL, Metoda. Slovenske umetnostne zbirke in osnovna šola : predavanje na Zborovanje SMD - SUZD z naslovom Stalna muzejska razstava, 29. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 11780681]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Artpaths. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

10. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. SLADIČ, Nina. Razvijanje empatije z umetnostjo pri medpredmetnem povezovanju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sladič], 2017. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4759. [COBISS.SI-ID 11738185]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

12. PLAVEC, Jure. Kregarjev vrhunec v sakralnem slikarstvu : Triptih: stvarjenje - odrešenje - poveličanje : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Plavec], 2017. 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4730. [COBISS.SI-ID 11729481]

 

Mentor - drugo

13. BERVAR, Anja, ČAMPELJ, Eva, DANILOVSKA, Sara, PEČAR, Klementina, RAKOVEC, Anja, SLADIČ, Nina, URBAR, Damjana, VELUŠČEK, Mateja. Izobraževalni turizem : priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2017]. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_3/IZOBRA%C5%BDEVALNI_TURIZEM_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4606/. [COBISS.SI-ID 11675209]

 

 

Darja Kerec [22605]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEREC, Darja. Setting the borderline between the urban and the rural in the Slovene March between 1765 and 1924. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 25, št. 3, str. 563-580. ISSN 1318-0185. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/AH_25-2017-3_KEREC.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4933, DOI: 10.19233/AH.2017.26. [COBISS.SI-ID 11886409]

 

1.22 Intervju

2. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec). Božo Repe in Darja Kerec : osemdeseta, leta, ki so imela prihodnost. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. 22. apr. 2017, leto 67, št. 93, ilustr. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 64162146]

3. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec). Intervju. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. 22. apr. 2017, letn. 67, št. 93. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 11522633]

4. KEREC, Darja (intervjuvanec). Domoljubje ni vihtenje zastave. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 6. maj 2017, letn. 73, [št.] 102, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 11535689]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

5. REPE, Božo, KEREC, Darja, LOGAR, Tine (urednik). Slovenija, moja dežela : družbena revolucija v osemdesetih letih. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 300 str., ilustr. ISBN 978-961-282-228-6. [COBISS.SI-ID 288528640]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

6. KEREC, Darja. Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Aktualno. http://radioprvi.rtvslo.si/2017/08/dan-zdruzitve-prekmurskih-slovencev-z-maticnim-narodom/. [COBISS.SI-ID 64910690]

7. KEREC, Darja (intervjuvanec), LESKOVEC, Bojan (oseba, ki intervjuva). Dr. Darja Kerec. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Intervju. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-radio/174478292. [COBISS.SI-ID 64440162]

8. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec). Nedeljska kuhinja : z dr. Darjo Kerec in dr. Božom Repetom. Murska Sobota: Murski val, 2017. http://oddelki.ff.uni-lj.si/zgodovin/wwwrepe/av_sektor.htm. [COBISS.SI-ID 66047330]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. KEREC, Darja. István Szécheniy (1790-1860) v kolesju madžarske politike in vizionarstva : predavanje v okviru Iz vizij v dejanja - znanstveni posvet o Istvánu Széchenyiju, 6. jun. 2017, Ljubljana, ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 11578953]

10. KEREC, Darja. Prekmurje leta 1917 : prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1917", Maribor, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 5. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 11870025]

 

3.25 Druga izvedena dela

11. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec), LOGAR, Tine (intervjuvanec). Pogovor o knjigi "Slovenija, moja dežela", Knjigarna Mladinske knjige v Izoli, Trg Etbina Kristana 1, 24. maj 2017, ob 19. uri. [COBISS.SI-ID 64227170]

12. REPE, Božo, KEREC, Darja. Predavanje s predstavitvijo knjige "Slovenija, moja dežela", Pokrajinski arhiv Maribor, razstavišče Archivum, Glavni trg 7, Maribor, 17. maj 2017, ob 18. uri. [COBISS.SI-ID 64191842]

13. REPE, Božo, KEREC, Darja. Predstavitev knjige "Slovenija, moja dežela", Knjigarna Konzorcij v Ljubljani, 21. apr. 2017, ob 10. uri. [COBISS.SI-ID 63966818]

14. REPE, Božo, KEREC, Darja. "Slovenija moja dežela" : razgovor v okviru Vanekovih večerov z naslovom Ali bo jeseni v Sloveniji še pomlad?, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 20. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 11579209]

15. KEREC, Darja. Slovenska družba v luči revolucionarnih osemdesetih : predavanje v okviru razstave z naslovom Nikoli jim ni bilo bolje? Modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Jugoslaviji, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 11. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11567177]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. JERMAN, Anita. Knjiga in film Pastirci kot učni medij pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jerman], 2017. 93 str., [13] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4756. [COBISS.SI-ID 11735881]

17. NEDELJKO, Alen. Kulturna dediščina Franca Miklošiča in učna pot od Ljutomera do Radomerščaka : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Nedeljko], 2017. 102 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4947. [COBISS.SI-ID 11891529]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

18. JANKOVIČ, Petra. Pregled interesnih dejavnosti in prostega časa na Osnovni šoli Dekani od začetkov do danes : diplomsko delo. Koper: [P. Jankovič], 2017. [9] f., 59 str., graf. prikazi. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Jankovic_Petra_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 1539702724]

Florian Klauser [39244]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLAUSER, Florian. Belief without representation. Interdisciplinary description of complex systems. 2017, vol. 15, issue 4, str. 242-250. ISSN 1334-4676. http://indecs.eu/2017/indecs2017-pp242-250.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4936, DOI: 10.7906/indecs.15.4.2. [COBISS.SI-ID 11887177]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KLAUSER, Florian. O fenomenologiji prepričanj, od Husserla do enaktivizma. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October 2017, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2017. Str. 21-24. ISBN 978-961-264-113-9. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 11801417]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Editorial thematic issue Reflections on consciousness. Interdisciplinary description of complex systems. 2017, vol. 15, issue 4, str. iv. ISSN 1334-4676. http://indecs.eu/2017/indecs2017-4-piv.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4934. [COBISS.SI-ID 11886665]

 

Mija Marija Klemenčič Rozman [25474]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. VEC, Tomaž, RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Umikanje motečih otrok : težavni otroci in mladostniki ali težavne razmere odraščanja?. Mladina. [Tiskana izd.]. 5. maj 2017, [št.] 18, str. 30-32, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 11533641]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, PROSEN, Simona. Varen prostor v šoli za vse - vidik kakovosti šolskega sistema. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 64. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11458889]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Socialna pedagogika kot spodbujevalka kontekstualno občutljivega procesa sodelovanja med šolo in družino = Social pedagogy as a facilitatot of contextually sensitive process of school-family collaboration. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017. Str. 60-61. ISBN 978-961-90563-8-7. [COBISS.SI-ID 11793225]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Process-oriented approach in school-family partnership. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017. Str. 260-280, tabela. ISBN 978-9951-23-085-8. [COBISS.SI-ID 11834185]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ŠKARABOT, Greta. Sodelovanje nevladnih organizacij s šolsko svetovalno službo pri obravnavi nasilja v družini = Cooperation of non-governmental organisations with school counselling services in dealing with domestic violence : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Škarabot], 2017. IV,116 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4821. [COBISS.SI-ID 11760713]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. BURJA, Nina. Odnos z družinskimi člani v času zdravljenja od prepovedanih drog v terapevtski skupnosti Sopotnica : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Burja], 2017. 37 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4631. [COBISS.SI-ID 11686217]

7. ŠKERJANEC, Kristina. Odnos z mamo v družini po razvezi : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Škerjanec], 2017. 33 str., [11] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4621. [COBISS.SI-ID 11681865]

 

 

Alenka Kobolt [11940]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOBOLT, Alenka. Razvoj in dileme družbene "skrbi" za mlade s težavami v socialni integraciji. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017. Str. 95-111. ISBN 978-961-253-203-1. [COBISS.SI-ID 11451721]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2011-2017). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

3. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

4. Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

5. Sozialpädagogische Impulse. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

6. Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. RIGLER, Živa. Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Rigler], 2017. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4442. [COBISS.SI-ID 11526217]

8. TURINEK, Tina. Izkušnje mladih, njihovih staršev in učiteljev z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Turinek], 2017. 102 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4827. [COBISS.SI-ID 11761993]

9. BABIČ, Anastazija. Podpora ranljivim učencem z ustvarjalnimi pristopi = Creative approaches to support vulnerable pupils : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Babič], 2017. 144 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4860. [COBISS.SI-ID 11810377]

10. RISTIĆ, Marina. Soustvarjanje supervizijskega procesa : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ristić], 2017. 127 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4887. [COBISS.SI-ID 11842889]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

11. DROFENIK, Martina. Socialno delo z družino v skupnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Drofenik], 2017. 1 optični disk (CD-ROM). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI339. [COBISS.SI-ID 4899941]

 

Recenzent

12. BIJELIĆ, Mirjana (urednik), TOMIĆ LATINAC, Martina (urednik). Procjena potreba djece i mladih s problemima u ponašanju : konceptualne i metodičke odrednice. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2017. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11518537]

13. RATKAJEC GAŠEVIĆ, Gabrijela (urednik), ŽIŽAK, Antonija (urednik). Savjetovanje mladih : okvir za provedbu posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2017. VII, 300 str., tabele. ISBN 978-953-6418-84-8. [COBISS.SI-ID 11522377]

 

 

Verena Koch [06025]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. BERONJA, Jana. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Beronja], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4367. [COBISS.SI-ID 11445321]

2. HAMBERGER, Sabina. Osnovnošolci kot multiplikatorji v prehranskem izobraževanju = Students as multiplicators in nutrition education : [magistrska naloga]. Izola: [S. Hamberger], 2017. VII, 138 str., tabele, barvn. ilustr. [COBISS.SI-ID 1539210948]

3. TROBEC, Tina. Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Trobec], 2017. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4627. [COBISS.SI-ID 11684681]

4. LOGAR, Irena. Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Logar], 2017. IX, 78 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4757. [COBISS.SI-ID 11736393]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. MEGLIČ, Maja. Odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Meglič], 2017. 53, 8 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4724. [COBISS.SI-ID 11727433]

6. LAMPE, Damjana. Preverjanje učinkovitosti prehranskih kart : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Lampe], 2017. V, 44 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4682. [COBISS.SI-ID 11706441]

7. ANDROMAKO, Alja. Vpliv sovrstnikov na odločitve srednješolcev o prehranjevanju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Andromako], 2017. 37 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4697. [COBISS.SI-ID 11717193]

 

Recenzent

8. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 84 str., ilustr. Vedež 5. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 289074688]

9. HRIBAR KOJC, Simona (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5. Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0731-6. [COBISS.SI-ID 290960128]

 

Slavko Kocijančič [11609]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOCIJANČIČ, Slavko. Aktuální témata v technickém vzdělávání % výzvy a úskalí = Contemporary topics in technology education - challenges and pitfalls. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. Str. 65. ISBN 978-80-244-5152-7. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11553353]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. KOCIJANČIČ, Slavko. Izzivi in pasti virtualnega sveta pri poučevanju naravoslovnih in tehniških vsebin. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 11807561]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

3. PLOJ VIRTIČ, Mateja (urednik, avtor), DOLENC, Kosta (urednik, avtor), ABERŠEK, Boris, ŠORGO, Andrej, KOCIJANČIČ, Slavko. Vloga in pomen tehniškega izobraževanja v OŠ : kdo bo poučeval tehniko leta 2020?. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. ISBN 978-961-286-010-3. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65137, DOI: 10.18690/978-961-286-010-3. [COBISS.SI-ID 90968577]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. SLAVIČ, Simona (diskutant), KOCIJANČIČ, Slavko (diskutant), ČEPIČ, Mojca (diskutant), TORKAR, Gregor (diskutant). Kdo bo poučeval naravoslovje v prihodnosti? : okrogla miza na Konferenci NAK - za učitelje naravoslovnih predmetov Laško, 26. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11808073]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

5. RIHTARŠIČ, David. Model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za mladostnike : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Rihtaršič], 2017. XII, 218 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4536. [COBISS.SI-ID 11621961]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. URBANIJA, Anja. Načrtovanje tehniškega dne o izkoristku sončnih celic : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Urbanija], 2017. IV, 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4880. [COBISS.SI-ID 11831113]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. RUPEL, Nika. Obravnava svetlečih diod pri poučevanju lastnosti električnega kroga na predmetni stopnji : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Rupel], 2017. IV, 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4766. [COBISS.SI-ID 11736137]

8. MEZEK, Maksimilijan. Sončne celice kot obnovljiv vir za pridobivanje električne energije : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mezek], 2017. V, 27 str., VI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4700. [COBISS.SI-ID 11718217]

 

 

Damjana Kogovšek [20399]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija. 2017, vol. 7, no. 1, str. 6-12, tabeli. ISSN 1849-4706. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=271907, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4678. [COBISS.SI-ID 11703369]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, VANRYCKEGHEM, Martine, JERMAN, Janez. KiddyCAT© - test odnosa do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. Str. 33-40, tabele. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5003. [COBISS.SI-ID 11940169]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Gluhota in nadarjenost = Deafness and giftedness. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. Str. 99-106. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5000. [COBISS.SI-ID 11940681]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOGOVŠEK, Damjana, OSMAN, Rizwana, ŽOLGAR, Ingrid. The importance of early identification in children with a unilateral hearing loss. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 251. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565129]

5. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 253. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. AHAČIČ, Kozma (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša, HOJNIK, Janja, HUBER, Damjan, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JESENŠEK, Marko, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOVAČ, Polonca, KOZINA, Jani, KRANJC, Simona, KRŽIŠNIK, Erika, LEDINEK, Nina, VEROVNIK, Tina, LIPEC-STOPAR, Mojca, MEDVEŠEK, Mojca, MIRTIČ, Tanja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PAVLIČ, Matic, PODBEVŠEK, Katarina, POZNANOVIČ, Mojca, ROMIH, Miro, SMOLE, Vera, SMOLEJ, Mojca, SNOJ, Marko, ŠORLI, Mojca, ŠTUMBERGER, Saška, TIVADAR, Hotimir, VADNAL, Katja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VOGEL, Jerica, ZUPAN SOSIČ, Alojzija, STRSOGLAVEC, Đurđa, ŽAGAR, Igor Ž., ŽAGAR, Mitja, ŽAVBI MILOJEVIĆ, Nina, ŽELE, Andreja, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid, GLIHA KOMAC, Nataša (urednik). Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov : raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU ... [etc.], 2017. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/NPJP-19-25/Raziskovalno_porocilo_koncno_CRP-jezikovna_politika.pdf, https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 13531213]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

7. AHAČIČ, Kozma, BEŠTER, Romana, DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša, HUBER, Damjan, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JESENŠEK, Marko, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOZINA, Jani, KRANJC, Simona, KRŽIŠNIK, Erika, LEDINEK, Nina, VEROVNIK, Tina, LIPEC-STOPAR, Mojca, MEDVEŠEK, Mojca, MIRTIČ, Tanja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PAVLIČ, Matic, PODBEVŠEK, Katarina, POZNANOVIČ, Mojca, ROMIH, Miro, SMOLE, Vera, SMOLEJ, Mojca, SNOJ, Marko, ŠORLI, Mojca, ŠTUMBERGER, Saška, TIVADAR, Hotimir, VADNAL, Katja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VOGEL, Jerica, ZUPAN SOSIČ, Alojzija, ŽAVBI MILOJEVIĆ, Nina, ŽELE, Andreja, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje : (anketni vprašalnik). Ljubljana: ZRC SAZU ... [etc.], 2017. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/NPJP-19-25/Anketni_vprasalnik.pdf. [COBISS.SI-ID 42644525]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. KOGOVŠEK, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. TRČEK KAVČIČ, Marjeta. Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Trček Kavčič], 2017. 111 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4392. [COBISS.SI-ID 11481417]

10. BERGINC, Moira. Govorno-jezikovne zmožnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v Primorsko-kraški regiji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Berginc], 2017. XV, 126 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4699. [COBISS.SI-ID 11717961]

11. STRGAR, Alja. Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Strgar], 2017. 144 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4450. [COBISS.SI-ID 11534409]

12. HERAKOVIČ, Melisa. Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Herakovič], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4479. [COBISS.SI-ID 11562057]

13. BOLČINA, Eva. Učinki uporabe elektronske interaktivne knjige na zmožnosti pripovedovanja zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Bolčina], 2017. X, 79 str., [9] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4569. [COBISS.SI-ID 11644745]

14. PETRIČ, Katarina. Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Petrič], 2017. VIII, 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4427. [COBISS.SI-ID 11508809]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

15. CVITKOVIČ, Klavdija. Načini vključevanja romskih otrok v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Cvitkovič], 2017. V, 54 str., [26] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4611. [COBISS.SI-ID 11678793]

 

Urban Kordeš [18389]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LIPIČ, Viktorija, KORDEŠ, Urban. What dwells on the fringe of awareness. Interdisciplinary description of complex systems. 2017, vol. 15, issue 4, str. 251-259. ISSN 1334-4676. http://indecs.eu/2017/indecs2017-pp251-259.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4935, DOI: 10.7906/indecs.15.4.3. [COBISS.SI-ID 11886921]

2. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Assessment for learning in music education in the Slovenian context - from punishment or reward to support. Music education research. 2017, no. 1, vol. 19, str. 17-28, ilustr. ISSN 1469-9893. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2015.1077800, DOI: 10.1080/14613808.2015.1077800. [COBISS.SI-ID 2395260]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

3. KORDEŠ, Urban. Where is spacetime constituted?. Constructivist Foundations. 2017, vol. 12, no. 3, str. 277-278. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/12/3/277.kordes.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4601. [COBISS.SI-ID 11661385]

4. KORDEŠ, Urban. The elusive blueprint for building bridges. Constructivist Foundations. 2017, vol. 13, no. 1, str. 48-50. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/13/1/048.kordes.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4896/. [COBISS.SI-ID 11849801]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KORDEŠ, Urban. Transplanting "shut up and calculate" onto first-person inquiry. V: Book of abstracts. Symposium Worlds of Entanglement, Campus Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus, 29-30 Sept 2017. [S. l.]: [s. n.], 2017. Str. 38. http://www.vub.ac.be/CLEA/workshop/woe17/docs/abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11789129]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. MARKIČ, Olga, KORDEŠ, Urban. Mindfulness and cognitive science : a mutual tutorial or one-sided instruction?. V: MUIREADHACH, Boyd (ur.), COLIN, Griogair (ur.). Mindfulness : past, present and future perspectives. New York: Nova science, cop. 2017. Str. 189-208. Perspectives on cognitive psychology. ISBN 978-1-53612-545-0. [COBISS.SI-ID 11784521]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Editorial thematic issue Reflections on consciousness. Interdisciplinary description of complex systems. 2017, vol. 15, issue 4, str. iv. ISSN 1334-4676. http://indecs.eu/2017/indecs2017-4-piv.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4934. [COBISS.SI-ID 11886665]

 

1.22 Intervju

8. KORDEŠ, Urban (intervjuvanec). Vsaka raziskava najde končnega novega eksotičnega metulja. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 17. jun. 2017, letn. 59, št. 138, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 11575881]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. KORDEŠ, Urban. Že spet ta kriza: vloga kriz v človeškem razvoju : strokovno predavanje v okviru Tedna možganov 2017, Atrij ZRC, Ljubljana, 13. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11507529]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. MARKIČ, Olga (urednik), STRLE, Toma (urednik), KOLENIK, Tine (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), GAMS, Matjaž (urednik). Kognitivna znanost : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October 2017, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2017. ISBN 978-961-264-113-9. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2017/IS2017_Volume_B%20-%20Kognitivna%20znanost.pdf. [COBISS.SI-ID 30859303]

11. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

12. Constructivist Foundations. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

13. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

14. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2012-). Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html, http://www.indecs.eu/, http://hrcak.srce.hr/indecs. [COBISS.SI-ID 6480201]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. DEMŠAR, Ema. The circular character of the conceptual space of cognitive science : between scientific and lived realities of the mind : master's thesis = Krožnost konceptualnega prostora kognitivne znanosti : med znanstvenimi in življenjskimi resničnostmi duševnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Demšar], 2017. 109 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4847. [COBISS.SI-ID 11782473]

16. JAMNIK, Jure. Uporabnost metode nadzorovanja resničnosti pri razlikovanju izjav o resničnih in na izkušnjah temelječih lažnih dogodkov : magistrsko delo. Koper: [J. Jamnik], 2017. VII, 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1539859140]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

17. SMRDU, Maja. Fenomenologija fair playa vrhunskih športnikov v ekipnih športih : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Smrdu], 2017. 216 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Dr/Doktorat22090261SmrduMaja.pdf. [COBISS.SI-ID 5144753]

 

 

Helena Korošec [21611]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KOROŠEC, Helena. Dramska pedagogija - za danas i sutra. V: Budućnost dramskoga odgoja : kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo? : [plenarna predavanja, radionice, poster-prezentacije]. [Zagreb]: Učiteljski fakultet. 2017, 1 str. (pdf). http://dramskapedagogija.ufzg.hr/index.php/simpozij/plenarna-predavanja/. [COBISS.SI-ID 11638601]

2. KOROŠEC, Helena. The role of puppets in the teaching and learning process of children with special needs. V: ŠTAMPEK, Meta (ur.). Umetnost pri delu z otroki s posebnimi potrebami : zbornik = The role of art in the care and education of children with special needs. Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2017. Str. 8-9. [COBISS.SI-ID 11624521]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOROŠEC, Helena. Uloga lutke u socijalnom ponašanju djece predškolskog odgoja. V: VIGATO, Teodora (ur.). Lutka je sve, sve je lutka! : knjiga sažetaka. Zadar: Sveučilište u Zadru: Kazalište lutaka, 2017. Str. 13. [COBISS.SI-ID 11625033]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KOROŠEC, Helena. Komunikacija s lutkom : delavnica na Međunarodnom znanstveno-umjetničkom simpoziju Budućnost dramskoga odgoja: Kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo?, Zagreb, Hrvatska, od 29. lipnja do 1. srpnja 2017. [COBISS.SI-ID 11630153]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5. KOROŠEC, Helena. Dramska pedagogija - za danas i sutra : [plenarno predavanje na] Međunarodnom znanstveno-umjetničkom simpoziju Budućnost dramskoga odgoja: Kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo?, Zagreb, Hrvatska, od 29. lipnja do 1. srpnja 2017. [COBISS.SI-ID 11629897]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. ROPOTAR, Karin. Lutka, ljubljenec skupine : vsi enaki, vsi drugačni = Puppet of the group : all the same, all different : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Ropotar], 2017. 105 str, [6] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4395. [COBISS.SI-ID 11488329]

7. MIRTIČ, Špela. Uporaba lutke v različnih starostnih skupinah otrok v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Mirtič], 2017. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4407. [COBISS.SI-ID 11488841]

8. OBLAK, Polona. Vloga lutke v socialnih interakcijah med otroki : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Oblak], 2017. 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4567. [COBISS.SI-ID 11643465]

 

Mentor - drugo

9. HEGEDIČ, Katja, OBADIČ, Petra (igralec), OCVIRK, Ana (igralec), ŠIFRER, Lea (igralec), VRTAČNIK, Maša Marija (igralec). Filip išče sanje : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568713]

10. MAV HROVAT, Nina. Miška želi prijatelja : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555913]

11. MARKOVIČ, Bojana (igralec), KUHAR, Andreja (igralec), BERKOPEC, Tanja (igralec), FON, Klara (igralec). Piščanček Pik : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555401]

12. MANČEK, Marjan. Piščanček Pik : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555657]

13. PODGORŠEK, Mojiceja, MLAKAR, Anja (igralec), POGLAJEN, Melita (igralec), ŠKULJ, Neža (igralec). Tri muhe in umazan ribnik : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568457]

14. BERVAR, Anja, MARN, Darja (igralec), PRIMAR, Špela (igralec). Zgodba o prijateljstvu : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568969]

15. DONALDSON, Julia, RADOVAN, Žana (igralec), MREŽAR, Tinkara (igralec), HAFNAR, Zala (igralec), SLAPAR, Alenka (igralec). Zverjasec : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11569481]

16. DONALDSON, Julia, CEGLAR, Manca (igralec), JAMNIK, Maja (igralec), MUR, Špela (igralec), PRAPROTNIK, Katarina (igralec), KOVAČ, Ana (igralec). Zverjašček : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11569225]

 

Marjanca Kos [14009]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. International journal of educational methodology. KOS, Marjanca (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

2. PETAN, Petra. Spoznavanje polžev v skupini otrok, starih 3-4 let : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Petan], 2017. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4698. [COBISS.SI-ID 11717705]

3. GORIČAN, Anja. Vpliv gojenja živali na odnos do njih pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Goričan], 2017. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4695. [COBISS.SI-ID 11716681]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. MOHORIČ, Martina. Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mohorič], 2017. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4428. [COBISS.SI-ID 11509065]

 

 

Stojan Kostanjevec [18584]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: PIVEC, Maja (ur.), GRÜNDLER, Josef (ur.). Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017. Str. 343-351, ilustr., tabele. ISBN 978-1-911218-57-9. https://drive.google.com/file/d/0B9RYIOgOsYw0OVJkcERkS3VHelk/view?ts=59ccda6c. [COBISS.SI-ID 11784009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: Abstract and conference materials. 11th European Conference on Games Based Learning, FH Joanneums, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International, cop. 2017. Str. 43. Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Print). ISBN 978-1-911218-56-2. ISSN 2049-0992. [COBISS.SI-ID 11783497]

3. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. Izzivi gospodinjskega opismenjevanja v osnovnošolskem izobraževanju. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 72-73. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763017]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. SIMČIČ, Irena, KOSTANJEVEC, Stojan, MUŠIČ, Simona. Scientix gospodinjstvo in šolska prehrana : dejavniki, ki vplivajo na prehransko pismenost otrok in mladostnikov. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11809097]

5. SIMČIČ, Irena, KOSTANJEVEC, Stojan. Šolska prehrana - pomemben dejavnik pri izboljšanju prehranskih otrok in mladostnikov. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11808841]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6. [Delovni zvezek za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-271-115-3. [COBISS.SI-ID 288111872]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, REISSMANNOVÁ, Jitka. Nutrition literacy of Slovenian and Czech elementary school students : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11691849]

8. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Parents' attitude to nutrition literacy teaching of their children in compulsory education : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11692105]

9. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. School nutrition in Slovenia : predavanje na International Conference Healthy Food at School, 5 October 2016, Brno. [COBISS.SI-ID 11849289]

 

3.25 Druga izvedena dela

10. KOSTANJEVEC, Stojan. Kako vsebine zdrave prehrane približati učencem in učiteljem? : praktična delavnica v okviru strokovnega srečanja vodij timov Zdravih šol, Osnovna šola Matije Valjavca, Preddvor, 20. junija 2017. [COBISS.SI-ID 11574345]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Dietetikus. KOSTANJEVEC, Stojan (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Združenje nutricionistov in dietetikov Slovenije, 1996-. [COBISS.SI-ID 2041464]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. MURKO, Ana. Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo = Didactic approaches in teaching food related subjecs as part of home economics lessons : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Murko], 2017. 53 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4814. [COBISS.SI-ID 11756873]

13. KLEČ, Timoteja. Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kleč], 2017. 159 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4883. [COBISS.SI-ID 11836745]

14. GRUBER, Eva. Prehranjevalne navade Erasmus študentov : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Gruber], 2017. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4799. [COBISS.SI-ID 11750473]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

15. ŠTIRN, Petra. Odnos študentov do vsebin predmeta gospodinjstvo : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Štirn], 2017. VI, 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4595. [COBISS.SI-ID 11658825]

16. KRIŠTOF, Anja. Odnos uporabnikov restavracije Pedagoške fakultete do odgovornega ravnanja s hrano : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Krištof], 2017. 41 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4744. [COBISS.SI-ID 11732809]

17. BARBARIČ, Sabrina. Vsebine gospodinjskega izobraževanja v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Barbarič], 2017. 51 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4790. [COBISS.SI-ID 11747401]

18. KRGOVIĆ, Branka. Vsebine gospodinjskega izobraževanja v severnoevropskih državah : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Krgović], 2017. 45 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4742. [COBISS.SI-ID 11732297]

19. KOSTELAC, Sanda. Vsebine gospodinjstva v Montessori osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Kostelac], 2017. 34 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4743. [COBISS.SI-ID 11732553]

 

Recenzent

20. Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. "Začetki in konci" : zbornik člankov oz. povzetkov raziskovalnih nalog ter receptov 19. tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. [Ljubljana]: Zveza za tehnično kulturo Slovenije; [Novo mesto]: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, 2017. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4772984]

 

 

Milena Košak Babuder [26199]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRIVEC, Tjaša, KOŠAK BABUDER, Milena, GODEC, Primož, STANKOVIČ ELESINI, Urška. Vpliv oblikovanja digitalnega besedila na posameznika z disleksijo. Bilten Bravo. jul. 2017, letn. 13, št. 26, str. 31-43. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 11672137]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 80-81. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

3. KOŠAK BABUDER, Milena, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen, KORMOS, Judit. The effect of read-aloud accommodation on the test performance of dyslexic and non-dyslexic English language learners. V: Transdisciplinarity : [programme and abstracts]. American Association for Applied Linguistics, Portland, March 18-21, 2017. Portland: American Association for Applied Linguistics, AAAL, 2017. Str. 108. [COBISS.SI-ID 11501385]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Otroci s specifičnimi učnimi težavami in otroci z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti v našem času in prostoru. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), MIKUŠ-KOS, Anica. Duševno zdravje otrok današnjega časa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. Str. 117-132, tabela. ISBN 978-961-261-474-4. [COBISS.SI-ID 11827273]

5. KOŠAK BABUDER, Milena. Revščina in duševno zdravje otrok. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), MIKUŠ-KOS, Anica. Duševno zdravje otrok današnjega časa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. Str. 165-214, tabele. ISBN 978-961-261-474-4. [COBISS.SI-ID 11827785]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. KOŠAK BABUDER, Milena. Tutorstvo in študenti s posebnimi potrebami (ŠPP). V: ŽNIDARŠIČ-ŽAGAR, Sabina (ur.). Tutorstvo kot družbena odgovornost : jesensko izobraževanje za koordinatorje tutorjev in tutorje Univerze v Ljubljani, 18. do 29. september 2017. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2017. Str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 11772489]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Sopojavljanje specifičnih učnih težav z drugimi primanjkljaji : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549513]

8. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Specifične učne težave v Sloveniji - zgodovinski vidik : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549257]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. MIKUŠ-KOS, Anica, KOŠAK BABUDER, Milena (urednik). Duševno zdravje otrok današnjega časa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-261-474-4. [COBISS.SI-ID 292030464]

10. Bilten Bravo. KOŠAK BABUDER, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor - drugo

11. BOŽIČ, Valentina, GREBENC, Veronika, HANŽEKOVIČ, Vanja, SMOLIČ, Urška. Kako naj se učim, da od učenja največ pridobim? : priročnik za učence za samostojno učenje doma. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2017]. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiVHhPX0dXby1NSVU/view. [COBISS.SI-ID 11673161]

12. HRŠAK, Katarina Kaja, JUREČIČ, Janja, KÜPLEN, Dolores, STRNIŠA, Tjaša. Smernice za delo z učencem z disleksijo in ADHD : priročnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDicTVIZ0ZIeEFkSW8/view. [COBISS.SI-ID 11550537]

13. MILAVEC, Nina (avtor, ilustrator), MILIČ, Ivana, WOLF, Ines, ŽVANUT, Nina. Sopojavnost disleksije in ADHD : priročnik za obdelavo učenca. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2g2NWZBT2MxTms/view. [COBISS.SI-ID 11548745]

14. DANILOVSKA, Sara, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, RAVNIK, Klara, ŽNIDARIČ, Ana. Učenci z dispraksijo pri pouku naravoslovja : vodnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2w2eDRaaFg4bHc/view. [COBISS.SI-ID 11549001]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. KOSEC, Sara. Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kosec], 2017. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488. [COBISS.SI-ID 11579465]

16. FERLIN, Sara. Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Ferlin], 2017. XI, 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4522. [COBISS.SI-ID 11609673]

17. DEŽELAN, Tadeja. Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Deželan], 2017. 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4492. [COBISS.SI-ID 11582025]

18. OBOLNAR HRNJIČIĆ, Maja. Glasbene dejavnosti kot spodbuda za razvoj fonološkega zavedanja in branja pri učencu z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Obolnar Hrnjičić], 2017. 119 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4958. [COBISS.SI-ID 11906377]

19. KREŽE, Polona. Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kreže], 2017. 60, [2] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4518. [COBISS.SI-ID 11606857]

20. JAVORNIK, Pia. Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti ; študija primera : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Javornik], 2017. 72 str., [22] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4836. [COBISS.SI-ID 11767369]

21. MEŽNARC, Jerneja. Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami = Expectations of special education teachers about cooperating with teachers who teach children with special needs : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Mežnarc], 2017. VII, 81 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4855. [COBISS.SI-ID 11793993]

22. JUREČIČ, Janja. Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Jurečič], 2017. X, 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4564. [COBISS.SI-ID 11642441]

 

Janja Košir [31052]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MEŽA, Marko, KOŠIR, Janja, STRLE, Gregor, KOŠIR, Andrej. Towards automatic real-time estimation of observed learner's attention using psychophysiological and affective signals : the touch-typing study case. IEEE access. 2017, vol. 5, str. 27043-27060, ilustr. ISSN 2169-3536. http://ieeexplore.ieee.org/document/8046018/, DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2750758. [COBISS.SI-ID 11814484]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 80-81. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

 

 

Tomaž Kranjc [01488]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Partially covered lenses and additive color mixing. The Physics teacher. Dec. 2017, vol. 55, iss. 9, str. 537-540. ISSN 0031-921X. http://doi.org/10.1119/1.5011827, DOI: 10.1119/1.5011827. [COBISS.SI-ID 18181209]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: DVOŘÁK, Leoš (ur.). Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 : special Issue. ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017. Str. 214-222, ilustr. Scientia in educatione. ISSN 1804-7106. http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/746/387. [COBISS.SI-ID 18056025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Imaging formation - the case of rotating parallel plane mirrors and a cylindrical mirror. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017. Str. 96-97. [COBISS.SI-ID 11619145]

4. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Imaging with a water lens. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017. Str. 96. [COBISS.SI-ID 11618889]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Fizika v šoli. KRANJC, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

 

Ambrož Kregar [34443]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TAVČAR, Gregor, URTHALER, Peter, HEINZL, Christoph, LOCHER, Tim, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž, TATSCHL, Reinhard. Real time startup simulation of a high temperature PEM fuel cell for combined heat and power generation. V: CERRI, Isotta (ur.). Proceedings of 6th European PEFC & Electrolyser Forum 2017 : 4 - 7 July 2017, Lucerne/Switzerland. Luzern: European Fuel Cell Forum AG, 2017. Datoteka chapter-03_efcf-2017_sessions-a07-a11-a05-a12_isbn.pdf (f. 127-135), ilustr. European fuel cell forum, 21. ISBN 978-3-905592-22-1. http://www.efcf.com/fileadmin/content/proceedings2017/Chapter-03_EFCF-2017_Sessions-A07-A11-A05-A12_ISBN.pdf. [COBISS.SI-ID 15606299]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KATRAŠNIK, Tomaž, TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, MELE, Igor, ZELIČ, Klemen, KRAVOS, Andraž. Razvoj inovativnih sistemskih simulacijskih modelov za pogonske sisteme vozil. V: Akademija strojništva 2017 : inženirstvo - za kakovostnejše življenje. 6. mednarodna konferenca strojnih inženirjev 2017, Ljubljana, Cankarjev dom 26. oktober 2017. Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije, 2017. Letn. 6, št. 3/4, str. 60, ilustr. Svet strojništva, Letn. 6, št. 3/4. ISSN 1855-6493. http://www.zveza-zsis.si/2017/10/28/svet-strojnistva-sep-okt-2017/. [COBISS.SI-ID 15814427]

3. TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. A transient mechanistically based real-time capable system level model of PEM fuel cells. V: Program & abstracts. EMN Meeting on Fuel Cells 2017, June 11-15, 2017, Prague, Czech Republic. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 15616795]

4. RAMŠAK, Anton, ULČAKAR, Lara, KREGAR, Ambrož, ČADEŽ, Tilen. Exact non-adiabatic holonomic spin-orbit qubit manipulation. V: Quantum systems in and out of equilibrium : fundamentals, dynamics and applications. 14th Granada Seminar on Computational and Statistical Physics, June 20-23, 2017, Granada, Spain. Granada: University, 2017. http://ergodic.ugr.es/cp/abstracts/2017/Ramsak.pdf. [COBISS.SI-ID 3102564]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

5. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Fuel cell grey-box model and fitting tool documentation : version 1.0. [S. l.: s.n.], 2017. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15479835]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

6. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Development of degradation model for PEM fuel cells : document version 1.0. [Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2017]. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15565595]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. A mechanistic system level model of PEM fuel cells : predavanje v okviru sekcije System Simulation na AVL International Simulation Conference 2017, June 27-29, 2017, Messe Congress Graz, Austria. [COBISS.SI-ID 15633435]

 

Janez Krek [16082]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez, ZABEL, Blaž. Why there is no education ethics without principles. Educational philosophy and theory. 2017, vol. 49, issue 3, str. 284-293. ISSN 1469-5812. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131857.2016.1217188?needAccess=true, DOI: 10.1080/00131857.2016.1217188. [COBISS.SI-ID 11141705]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SAQIPI, Blerim, KREK, Janez, VOGRINC, Janez. The challanges of standards raising approach towards enhancing quality of pre-services teacher education. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 113. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11803465]

3. KREK, Janez. The ontological dualism of education sciences and the duality in teacher education. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 371. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11806025]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KREK, Janez. Teacher education : between knowledge of scientific disciplines and competences. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017. Str. 15-38, tabela. ISBN 978-9951-23-085-8. [COBISS.SI-ID 11829065]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

5. BALKOVEC DEBEVEC, Marjetka (diskutant), FRIGELJ, Jožica (diskutant), KREK, Janez (diskutant), KOS, Ksenija (diskutant), KUHAR, Melita (diskutant), ULE, Mirjana (diskutant), VOVK ORNIK, Natalija (diskutant), ŠEBENIK, Špela (urednik). Postmilenijske generacije : zaščitniški starši in zahtevni otroci. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017. http://radioprvi.rtvslo.si/2017/08/intelekta-82/. [COBISS.SI-ID 3068247]

6. ŠEBENIK, Špela (diskutant), KREK, Janez (diskutant), ULE, Mirjana (diskutant), MEDEN, Anton (diskutant), PAVLI, Albert (diskutant). Vzgoja doma in v šoli. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017. http://radioprvi.rtvslo.si/2017/09/studio-ob-17-ih-68/. [COBISS.SI-ID 11694921]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. KREK, Janez. Modern theories in the field of education sciences: reflexions on theories of selected authors ; Contemporary trends in educational research: theoretical research and meta-studies : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Erasmus+ International Credit Mobility Staff Mobility for Teaching (8 hours), from 26. 3. 2017 till 1. 4. 2017, University of Prishtina Faculty of Education, Kosovo. [COBISS.SI-ID 11498313]

8. KREK, Janez. Teacher education in Slovenia : [vabljeno predavanje] within the course of Experimental pedagogy in the degree course of primary education teachers, Roma, Lumsa Università, 8th May 2017. [COBISS.SI-ID 11567945]

9. KREK, Janez. Tolerance and education : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility, Universita degli Studi Roma Tre, Facoltà di Science della Formazione, Department of Education, Italy 1st -7th June 2017 (8 ur). [COBISS.SI-ID 11591753]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. KREK, Janez (član uredniškega odbora 2013-2017). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

11. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. KREK, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

12. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. KREK, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/results/?query='rel%3dteorija+in+praksa'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

13. LOVŠIN, Miha. Karierna odločitev v socialnem in kulturnem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Lovšin], 2017. 204 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4355. [COBISS.SI-ID 11437129]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. KRAJNC, Zala. Konceptualizacija transferja med učiteljem in učencem : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Krajnc], 2017. 60 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4951. [COBISS.SI-ID 11899721]

15. MARIANOVA, Valeriia. Kulturne razlike in vzgoja predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Marianova], 2017. 56 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4861. [COBISS.SI-ID 11820873]

16. BOŽIĆ, Esmeralda. Zlorabe otrok z motnjami v duševnem razvoju v družinskem okolju ter njihove vedenjske in čustvene težave : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Božić], 2017. 117 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4858. [COBISS.SI-ID 11805257]

 

 

Dušan Krnel [12552]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Boj za redke in manj redke elemente. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 4-5, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4398. [COBISS.SI-ID 11483209]

2. KRNEL, Dušan (prevajalec, prireditelj). Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj : kruh. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 29-31, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4400. [COBISS.SI-ID 11483721]

3. KRNEL, Dušan. Ali res geni določajo vse, kar se z nami dogaja?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 38, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4399. [COBISS.SI-ID 11484745]

4. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

5. KRNEL, Dušan. °C,°F, K. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 35, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4510. [COBISS.SI-ID 11595593]

6. KRNEL, Dušan. Spremembe v ozračju in zmešnjava v glavah. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 36, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4511. [COBISS.SI-ID 11595849]

7. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Kako preprečiti, da bi kruh postal odpadek?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 22-23, ilustr. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 11852617]

8. KRNEL, Dušan. Ali se vse, kar se dogaja zelo hitro, res dogaja s svetlobno hitrostjo?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 35, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4911/. [COBISS.SI-ID 11853641]

9. KRNEL, Dušan. "Kar zgori, izgine". Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 36, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4912/. [COBISS.SI-ID 11853897]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan. Teachersʼ digital competence development through apps and digitals stories about diodiversity. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF : academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017. Str. 49-61, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-213-0. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688521]

11. TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, CHOCHOLOUSKOVA, Zdenka, HUMBY, Penny. Using a concept map to evaluate pedagogical value of a serious game about plant ecology. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF : academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017. Str. 77-91, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-213-0. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688777]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

12. KRNEL, Dušan. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2017, letn. 21, št. 2, str. [2]. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 11482953]

13. KRNEL, Dušan. Preface. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF : academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017. Str. 5. ISBN 978-961-253-213-0. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11686985]

 

1.22 Intervju

14. KRNEL, Dušan. Beseda didaktika in pedagoga. Cicido : revija za predšolske otroke. jun. 2017, letn. 19, št. 10, str. 9-10, ilustr. ISSN 1408-6786. [COBISS.SI-ID 11553865]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

15. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4, ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 290610432]

16. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare. Libro di testo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-908-0. [COBISS.SI-ID 290608896]

17. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

18. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca. Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-649-2, ISBN 978-961-241-650-8, ISBN 978-961-241-651-5. [COBISS.SI-ID 288363520]

19. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana, KOKALJ, Tatjana (avtor, fotograf), ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca, VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-059-1. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291021312]

20. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, BAJD, Barbara, VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-060-7. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291023616]

21. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, BAJD, Barbara, VRČKOVNIK, Renata (urednik). Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-061-4. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291025920]

22. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole = A hangyától a Napig 1 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv. (33, 33; 42, 42 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-818-2, ISBN 978-961-241-819-9. [COBISS.SI-ID 290627840]

23. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor, KOŠIR, Katarina (urednik). Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. [Interaktivni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-047-8. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291002112]

24. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 288372224]

25. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor, KOŠIR, Katarina (urednik). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. [Interaktivni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-048-5. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291002368]

26. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-541-9, ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 288371200]

27. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja, KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. [Interaktivni delovni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-053-9. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291010560]

28. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole. Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára. Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-851-9, ISBN 978-961-241-852-6. [COBISS.SI-ID 290713344]

29. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-054-6. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291013376]

30. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole. Učbenik = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 3. osztálya számára. Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-828-1, ISBN 978-961-241-829-8. [COBISS.SI-ID 290627584]

31. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-055-3. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291014144]

32. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

2.05 Drugo učno gradivo

33. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la classe IV della scuola elementare. Quaderno attivo. 10a ed. Ljubljana: Modrijan, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-13-7. [COBISS.SI-ID 290625024]

34. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Dalla formica al Sole 2 : scienze naturali e tecnica per la classe V della scuola elementare. Quaderno attivo. 12a ed. Ljubljana: Modrijan, 2017. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-128-2. [COBISS.SI-ID 290625536]

35. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare. Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 59 str., [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 290626304]

36. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare. Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-833-5. [COBISS.SI-ID 290626560]

37. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole. Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 3. osztálya számára. Munkafüzet. 12. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6357-71-5, ISBN 978-961-241-104-6. [COBISS.SI-ID 290592256]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

38. KRNEL, Dušan (urednik). TEALEAF : academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017. ISBN 978-961-253-213-0. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4633. [COBISS.SI-ID 291626240]

39. HARSHBARGER, Dena, KRNEL, Dušan (prevajalec, urednik). Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, September 2016. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

40. Gospodarjenje z okoljem. KRNEL, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 9397020]

41. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. KRNEL, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Prevajalec

42. HARSHBARGER, Dena, KRNEL, Dušan (prevajalec, urednik). Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, September 2016. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

43. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

 

Prireditelj

44. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

 

 

Boštjan Kuzman [23501]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MALNIČ, Aleksander, KUZMAN, Boštjan, POTOČNIK, Primož. Vertex and edge transitive graphs over doubled cycles. V: [Abstracts]. 2nd Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics 2017 (MCGTC-2017), 26-30 June 2017, Qawra, Malta. Msida: University of Malta, Department of Mathematics, Faculty of Science, 2017. Str. 20-21. http://www.um.edu.mt/events/2mcgtc2017/Booklet_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 18067801]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. KUZMAN, Boštjan. Poletna šola devetošolcev v Plemljevi vili. Obzornik za matematiko in fiziko. 2017, letn. 64, št. 5, str. 191, ilustr. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 11880521]

3. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2017. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2016/2017, letn. 44, št. 6, str. 28-30. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 11566409]

4. KUZMAN, Boštjan. Slovenski odbor za matematiko. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. Str. 15-16. ISBN 978-961-212-284-3. [COBISS.SI-ID 11856969]

5. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2017 - Srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. Str. 31-32, ilustr. ISBN 978-961-212-284-3. [COBISS.SI-ID 11857737]

6. KUZMAN, Boštjan. Delo z matematično nadarjenimi osnovnošolci, strokovni seminar DMFA. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. Str. 44-45. ISBN 978-961-212-284-3. [COBISS.SI-ID 11858505]

7. KUZMAN, Boštjan. Matematično raziskovalno srečanje MARS. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. Str. 46, ilustr. ISBN 978-961-212-284-3. [COBISS.SI-ID 11859017]

8. KUZMAN, Boštjan. Nagradna poletna šola za devetošolce. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. Str. 47, ilustr. ISBN 978-961-212-284-3. [COBISS.SI-ID 11859273]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. KUZMAN, Boštjan, Beijing Jiatong University, seminar of the Department of Mathematics. Vertex- and edge-transitive graphs over doubled cycles : Beijing, 10. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 18250073]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. KUZMAN, Boštjan, Finite Geometry Workshop, Szeged, April 28 - May 1, 2017. On graphs of prime valency admitting a solvable arc-transitive group : Szeged, 30. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 18250585]

11. KUZMAN, Boštjan, 7th PhD Summer School in Discrete Mathematics, 23-29 July 2017, Hotel Planja, Rogla. Some recent results on symmetric graphs : Rogla, 25. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 18250329]

 

3.25 Druga izvedena dela

12. KUZMAN, Boštjan. Rad s matematički nadarenim učenicima : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 10. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11837513]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. GLAVAN, Marko. Diedrska simetrija : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Glavan], 2017. 37 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4687. [COBISS.SI-ID 11711561]

14. BUTALA, Nuša. Hamiltonska razčlenitev grafa in otroški plesi : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Butala], 2017. 26 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4652. [COBISS.SI-ID 11694409]

15. VIDMAR, Katarina. Kombinatorični dokazi Fibonaccijevih in sorodnih identitet : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Vidmar], 2017. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4725. [COBISS.SI-ID 11727177]

16. FRANKO, Teja. Preproste namizne igre kot modeli markovskih verig : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Franko], 2017. 31 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4694. [COBISS.SI-ID 11716169]

17. STOJKO, Jera. Preštevanje dreves : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Stojko], 2017. [43] str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4723. [COBISS.SI-ID 11727689]

18. HRVATIN, Erik. Vizualizacija polarnega razcepa linearnih transformacij : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Hrvatin], 2017. 42 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4654. [COBISS.SI-ID 11695433]

 

Irena Lesar [19638]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Changes in beliefs regarding good teachers and the characteristics of child development of primary education students. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2017, vol. 7, no. 4, str. 185-205, tabele. ISSN 1855-9719. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_185-205.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4967. [COBISS.SI-ID 11885897]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. LESAR, Irena. Pojmovanje inkluzivnosti v slovenskih študijskih programih, ki vodijo do naziva inkluzivni pedagog. V: 1. mednarodna znanstvena konferenca Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju, Maribor, 27. 9. 2017. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 11843657]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. LESAR, Irena, ERMENC, Klara S. Slovenian pedagogy between social sciences and humanities : historical, theoretical, methodological, and comparative implications. V: SILOVA, Iveta (ur.), et al. Reimagining utopias : theory and method for educational research in post-socialist contexts. Rotterdam: Sense, 2017. Str. 245-259. Bold visions in educational research, vol. 55. ISBN 978-94-6351-010-3, ISBN 978-94-6351-011-0, ISBN 978-94-6351-009-7. [COBISS.SI-ID 64575330]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

4. LESAR, Irena. O glasbi in z glasbo v pedagoškem procesu : pojmovanje glasbe in glasbeno izobraževanje skozi čas. 1. elektronska izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-207-9. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532079. [COBISS.SI-ID 290138624]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. LESAR, Irena. Cjeloživotno učenje pedagoških djelatnika : preduvjet za provedbu ideje inkluzije (4 sata) : predavanje na kolegiju Obrazovanje odraslih u koncepciji cjeloživotnog obrazovanja studentima 1. godine pdiplomskog jednopredmetnog studija pedagogije, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska, od 1. 9. 2017. godine do 30. 11. 2017. godine. [COBISS.SI-ID 11844425]

6. LESAR, Irena. Kako implementirati ideju inkluzije u školski sustav? Temeljno pitanje opće pedagogije (3 sata) : predavanje na kolegiju Školska pedagogija studentima 2. godine preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog studija pedagogije, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska, od 1. 9. 2017. godine do 30. 11. 2017. godine. [COBISS.SI-ID 11843913]

7. LESAR, Irena. Školski sustav u Sloveniji iz perspektive efikasnosti i pravednosti (2 sata) : predavanje na kolegiju Komparativna pedagogija studentima 3. godine preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog studija pedagogije, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska, od 1. 9. 2017. godine do 30. 11. 2017. godine. [COBISS.SI-ID 11844169]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. VOVK ORNIK, Natalija, LESAR, Irena, ROVŠEK, Matej. Trendi v inkluzivnem izobraževanju : predavanje v okviru 27. strokovnega srečanja vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na temo Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v luči inkluzije, Portorož, 30. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11512649]

 

3.25 Druga izvedena dela

9. LESAR, Irena, VRCELJ, Sofija, KUŠIĆ, Siniša. Uvjerenja nastavnika koji obrazuju buduće pedagoške djelatnike o uključivanju marginaliziranih učenika u školski sustav : raziskovanje na Sveučilištu u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska, od 1. 9. 2017. godine do 30. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 11844937]

10. LESAR, Irena (diskutant), ROVŠEK, Matej (diskutant), STRLE, Marko (diskutant), BUŽAN, Valerija (diskutant), ROGIČ OŽEK, Simona (oseba, ki intervjuva). Vidiki inkluzije otrok s posebnimi potrebami : okrogla miza v okviru 27. strokovnega srečanja vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na temo Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v luči inkluzije, Portorož, 30. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11512137]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

11. KODELE, Tadeja. Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Kodele], 2017. 286 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4890. [COBISS.SI-ID 11847753]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. ŠUMAK, Alja. Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šumak], 2017. 69 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4472. [COBISS.SI-ID 11560521]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. PELE, Uroš. Glasba in njen vpliv na etično zavest in moralno delovanje : magistrska naloga. Ljubljana: [samozal.] U.Pele, 2017. 21 f. [COBISS.SI-ID 2641287]

 

Recenzent

14. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

15. Sodobna pedagogika. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/, http://www.dlib.si/ details/ URN:NBN:SI:spr-M10OPZYO. [COBISS.SI-ID 761348]

 

 

Mojca Lipec-Stopar [13908]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of a period of systematic literacy development. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 25. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563849]

2. LIPEC-STOPAR, Mojca, BARIĆ, Janja, BRATKOVIĆ, Daniela. Social inclusion of people with intellectual disabilities and supported employment. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 43-44. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565641]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

3. AHAČIČ, Kozma (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša, HOJNIK, Janja, HUBER, Damjan, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JESENŠEK, Marko, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOVAČ, Polonca, KOZINA, Jani, KRANJC, Simona, KRŽIŠNIK, Erika, LEDINEK, Nina, VEROVNIK, Tina, LIPEC-STOPAR, Mojca, MEDVEŠEK, Mojca, MIRTIČ, Tanja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PAVLIČ, Matic, PODBEVŠEK, Katarina, POZNANOVIČ, Mojca, ROMIH, Miro, SMOLE, Vera, SMOLEJ, Mojca, SNOJ, Marko, ŠORLI, Mojca, ŠTUMBERGER, Saška, TIVADAR, Hotimir, VADNAL, Katja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VOGEL, Jerica, ZUPAN SOSIČ, Alojzija, STRSOGLAVEC, Đurđa, ŽAGAR, Igor Ž., ŽAGAR, Mitja, ŽAVBI MILOJEVIĆ, Nina, ŽELE, Andreja, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid, GLIHA KOMAC, Nataša (urednik). Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov : raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU ... [etc.], 2017. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/NPJP-19-25/Raziskovalno_porocilo_koncno_CRP-jezikovna_politika.pdf, https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 13531213]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

4. AHAČIČ, Kozma, BEŠTER, Romana, DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša, HUBER, Damjan, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JESENŠEK, Marko, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOZINA, Jani, KRANJC, Simona, KRŽIŠNIK, Erika, LEDINEK, Nina, VEROVNIK, Tina, LIPEC-STOPAR, Mojca, MEDVEŠEK, Mojca, MIRTIČ, Tanja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PAVLIČ, Matic, PODBEVŠEK, Katarina, POZNANOVIČ, Mojca, ROMIH, Miro, SMOLE, Vera, SMOLEJ, Mojca, SNOJ, Marko, ŠORLI, Mojca, ŠTUMBERGER, Saška, TIVADAR, Hotimir, VADNAL, Katja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VOGEL, Jerica, ZUPAN SOSIČ, Alojzija, ŽAVBI MILOJEVIĆ, Nina, ŽELE, Andreja, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje : (anketni vprašalnik). Ljubljana: ZRC SAZU ... [etc.], 2017. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/NPJP-19-25/Anketni_vprasalnik.pdf. [COBISS.SI-ID 42644525]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. LIPEC-STOPAR, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

6. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. LIPEC STOPAR, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. BUH, Pia. Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Buh], 2017. VIII, 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4490. [COBISS.SI-ID 11579977]

 

Recenzent

8. BILSKIEJ, Marii (urednik), VUTE, Rajko (urednik, recenzent), KARGULEWICZ, Bartłomiej (urednik). Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych = Movement activities in disabled children, youth and the elderly. Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, cop. 2017. 194 str., ilustr. ISBN 978-83-61509-47-9. [COBISS.SI-ID 11980617]

9. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

 

 

Francka Lovšin-Kozina [17085]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERONJA, Jana, LOVŠIN, Francka. Testing blended learning in the home economics nutrition module = Preverjanje obrnjenega učenja pri modulu prehrana. Slavonic Pedagogical Studies Journal. 2017, vol. 6, issue 2, str. 209-217, ilustr., tabele. ISSN 1339-9055. http://www.pegasjournal.eu/files/Pegas2_2017_2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4841, DOI: 10.18355/PG.2017.6.2.2. [COBISS.SI-ID 11770441]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: PIVEC, Maja (ur.), GRÜNDLER, Josef (ur.). Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017. Str. 343-351, ilustr., tabele. ISBN 978-1-911218-57-9. https://drive.google.com/file/d/0B9RYIOgOsYw0OVJkcERkS3VHelk/view?ts=59ccda6c. [COBISS.SI-ID 11784009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: Abstract and conference materials. 11th European Conference on Games Based Learning, FH Joanneums, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International, cop. 2017. Str. 43. Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Print). ISBN 978-1-911218-56-2. ISSN 2049-0992. [COBISS.SI-ID 11783497]

4. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. Izzivi gospodinjskega opismenjevanja v osnovnošolskem izobraževanju. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 72-73. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763017]

5. LOVŠIN, Francka, ČRNAC, Gaja, TURK, Lea, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, KORDEŽ, Mija, PAVKO-ČUDEN, Alenka. Razvijanje praktičnih veščin osnovnošolcev v kontekstu kreativnosti = Developing the practical skills of the primary school pupils in the context of sustainability and creativity. V: KERT, Mateja (ur.), KOSTAJNŠEK, Klara (ur.). Univerza za gospodarstvo : zbornik izvlečkov. 47. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 5. oktober 2017. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2017. Str. 34. ISBN 978-961-6900-19-5. [COBISS.SI-ID 3428720]

6. PAVKO-ČUDEN, Alenka, ČRNAC, Gaja, ČUK, Nina, GOSENCA, Karin, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, TURK, Lea, ŽNIDARŠIČ, Nina, ŠKOLČ, Jožef, KORDEŽ, Mija, SRBLIN, Žiga, LOVŠIN, Francka. Razvoj didaktičnih gradiv za poučevanje tekstilnih vsebin pri pouku gospodinjstva na temelju trajnosti in tradicije = Development of didactic materials for teaching textile contents in home economics class based on sustainability and tradition. V: KERT, Mateja (ur.), KOSTAJNŠEK, Klara (ur.). Univerza za gospodarstvo : zbornik izvlečkov. 47. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 5. oktober 2017. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2017. Str. 33. ISBN 978-961-6900-19-5. [COBISS.SI-ID 3428464]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. ČUK, Nina, ČRNAC, Gaja, GOSENCA, Karin (avtor, fotograf), JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, TURK, Lea, ŽNIDARŠIČ, Nina, KORDEŽ, Mija, PAVKO-ČUDEN, Alenka, SRBLIN, Žiga, ŠKOLČ, Jožef, LOVŠIN, Francka. Kreativno v novo šolsko leto : peresnica iz polsti. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. sep. 2017, letn. 56, št. 1, str. 34-35, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 11683913]

8. GOSENCA, Karin (avtor, fotograf), ČUK, Nina, ČRNAC, Gaja, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, TURK, Lea, ŽNIDARŠIČ, Nina, KORDEŽ, Mija, PAVKO-ČUDEN, Alenka, SRBLIN, Žiga, ŠKOLČ, Jožef, LOVŠIN, Francka. Ustvari svojo igro spomin iz polsti. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. okt. 2017, letn. 56, št. 2, str. 36-37, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 11771977]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

9. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 84 str., ilustr. Vedež 5. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 289074688]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. BERONJA, Jana. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Beronja], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4367. [COBISS.SI-ID 11445321]

11. TROBEC, Tina. Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Trobec], 2017. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4627. [COBISS.SI-ID 11684681]

12. TISOVEC, Anja. Stališča staršev in učiteljev do finančnega opismenjevanja otrok v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Tisovec], 2017. 64 str., XI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4924. [COBISS.SI-ID 11870793]

13. LOGAR, Irena. Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Logar], 2017. IX, 78 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4757. [COBISS.SI-ID 11736393]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

14. MEGLIČ, Maja. Odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Meglič], 2017. 53, 8 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4724. [COBISS.SI-ID 11727433]

15. LAMPE, Damjana. Preverjanje učinkovitosti prehranskih kart : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Lampe], 2017. V, 44 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4682. [COBISS.SI-ID 11706441]

 

 

Zlatan Magajna [01920]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAGAJNA, Zlatan. Automated observation of dynamic constructions. The international journal for technology in mathematics education. 2017, vol. 24, no. 3, str. 115-120, ilustr. ISSN 1744-2710. DOI: 10.1564/tme_v24.3.02. [COBISS.SI-ID 11841865]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. MAGAJNA, Zlatan. Dokazovanje od Močnika do računalnika = Proving from Močnik to computers. V: SUBAN, Mojca (ur.), et al. Zbornik izbranih prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. Str. 65-74, ilustr. ISBN 978-961-03-0369-5. http://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11770697]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

4. IMO. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

5. Matematika v šoli. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. JEDRINOVIĆ, Sanja. Bralno razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Jedrinović], 2017. VI, 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4662. [COBISS.SI-ID 11700297]

7. POGAČAR, Janja. Kriteriji primernosti virtualnih pripomočkov za učenje začetne algebre : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Pogačar], 2017. 57 str., 21 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4646. [COBISS.SI-ID 11692617]

8. TISOVEC, Anja. Stališča staršev in učiteljev do finančnega opismenjevanja otrok v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Tisovec], 2017. 64 str., XI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4924. [COBISS.SI-ID 11870793]

9. ARKO, Sara. Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Arko], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4483. [COBISS.SI-ID 11574089]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

10. MRDAVŠIČ, Ana. Percepcija zahtevnosti algebrskih nalog med osnovnošolci : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mrdavšič], 2017. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4716. [COBISS.SI-ID 11724873]

11. TOMAŽIČ, Maša. Pomen in poznavanje definicije v osnovnošolski geometriji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Tomažič], 2017. 45 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4670. [COBISS.SI-ID 11702601]

12. ŽITKO, Urša. Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Žitko], 2017. 40 str., [6] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4671. [COBISS.SI-ID 11703113]

13. JAZBAR, Špela. Šolsko matematično znanje in tekmovanje matematični Kenguru : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Jazbar], 2017. 54 str., III, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4686. [COBISS.SI-ID 11711305]

 

Recenzent

14. STARE, Alenka. Matematika 9 : delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512090223]

15. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik in delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-03-0370-1. [COBISS.SI-ID 290353920]

16. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512938304]

17. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 289030400]

Roman Makše [22643]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

1. MAKŠE, Roman (umetnik, fotograf), VIGNJEVIĆ, Tomislav. Objekti, prazno, gledalec. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta; Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2017. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-253-209-3. [COBISS.SI-ID 292086016]

 

2.17 Katalog razstave

2. BANFI, Igor (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), et al. Etike(te). Novo mesto: Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, 2017. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-285-833-9. [COBISS.SI-ID 291386368]

3. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. MAKŠE, Roman (umetnik). Med : kiparska razstava, Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto, 17. 2. - 16. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11465801]

5. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

6. Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike : grafika, kiparstvo, risanje, slikanje : Galerija PeF, Ljubljana, 25. 4. - 5. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11854921]

 

Aleksander Malnič [02507]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MALNIČ, Aleksander, KUZMAN, Boštjan, POTOČNIK, Primož. Vertex and edge transitive graphs over doubled cycles. V: [Abstracts]. 2nd Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics 2017 (MCGTC-2017), 26-30 June 2017, Qawra, Malta. Msida: University of Malta, Department of Mathematics, Faculty of Science, 2017. Str. 20-21. http://www.um.edu.mt/events/2mcgtc2017/Booklet_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 18067801]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. MALNIČ, Aleksander. Abrams, Lowell (1-GWU); Slilaty, Daniel (1-WRTS): Cellular automorphisms and self-duality. (English summary). - Trans. Amer. Math. Soc. 367 (2015), no. 11, 7695-7773. MathSciNet. 2017, mr3391898. ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3391898.pdf. [COBISS.SI-ID 18287449]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Ars mathematica contemporanea. MALNIČ, Aleksander (urednik 2015-, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. https://amc-journal.eu/index.php/amc/issue/archive, http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. ROGAČ, Luka Viktor. Neodločljivi problemi v teoriji izračunljivosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. V. Rogač], 2017. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4835. [COBISS.SI-ID 11768905]

5. MIKLAVŽINA, Nina. Razvoj matematične notacije : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Miklavžina], 2017. VI, 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4969. [COBISS.SI-ID 11908425]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. POLC, Katarina. Invariantni podprostori linearnih operatorjev nad R : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Polc], 2017. IV, 26 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4701. [COBISS.SI-ID 11718473]

 

 

Vida Manfreda Kolar [16081]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Monitoring and guiding pupilsʼ problem solving. Magistra Iadertina, ProMath 2016 International Conference on Problem Solving in Mathematics Education (Opportunities and Challenges of Teaching through Problem Solving), Zadar, 2016. 2017, vol. 12, no. special issue, str. 109-133, ilustr., tabele. ISSN 1846-3606. https://morepress.unizd.hr/journals/magistraiadertina/article/view/1493/2164?lang=en_US, DOI: 10.15291/magistra.1493. [COBISS.SI-ID 12208201]

2. MANFREDA KOLAR, Vida. Tehnike formativnega preverjanja znanja = Formative assesssment classroom techniques. V: SUBAN, Mojca (ur.), et al. Zbornik izbranih prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. Str. 140-146, ilustr. ISBN 978-961-03-0369-5. http://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11770953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. MANFREDA KOLAR, Vida. Raziskave o razumevanju pojma ulomek na različnih stopnjah šolanja. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 53. ISBN 978-961-270-262-5. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11764553]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Druga matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole. Dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (131; 127 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3570-8, ISBN 978-961-01-3571-5. [COBISS.SI-ID 289558272]

5. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Matematika. Besedilne in druge naloge z rešitvami za 1. razred osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 63 str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-3562-3. [COBISS.SI-ID 290881024]

6. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 63 str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-2673-7. [COBISS.SI-ID 288934144]

7. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 3. razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 63 str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-2672-0. [COBISS.SI-ID 288954112]

8. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Prva matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (120; 124 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3014-7, ISBN 978-961-01-3015-4. [COBISS.SI-ID 289558016]

9. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Tretja matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v tretjem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (128; 128 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2657-7, ISBN 978-961-01-2658-4. [COBISS.SI-ID 289558528]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. MANFREDA KOLAR, Vida. Formative assessment in Slovenia ; Formative assessment technicques ; Problem solving in mathematics ; Guiding and monitoring pupilʼ solving a mathematical problem ; Diagnosing studentsʼ difficulties in understanding the concept of fraction : predavanje v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2016/2017, from 29. 5. till 29. 6. 2017, University of Zagreb, Faculty of Science, Zagreb, Croatia (32 ur). [COBISS.SI-ID 11607881]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. ŠTUPAR, Tina. Načini dela pri dopolnilnem pouku matematike od 2. do 5. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Štupar], 2017. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4942. [COBISS.SI-ID 11890249]

12. VIDERVOL, Andreja. Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidervol], 2017. 121 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4741. [COBISS.SI-ID 11732041]

 

Recenzent

13. BOGATAJ, Tanja, ROZMAN, Mateja. Matematik Nande 3 : zbirka nalog za matematiko v 3. razredu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4731-2. [COBISS.SI-ID 290281984]

14. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v četrtem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (150; 177 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4361-1, ISBN 978-961-01-4362-8. [COBISS.SI-ID 289558784]

15. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 5. Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (161; 156 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4363-5, ISBN 978-961-01-4364-2. [COBISS.SI-ID 289559040]

16. KOPASIĆ, Mladen. Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 76 str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-3367-4. [COBISS.SI-ID 288954368]

 

 

Adrijana Mastnak [36994]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MASTNAK, Adrijana. Ključni elementi v procesu samoocenjevanja matematičnega znanja = Key elements in the process of self-assessing mathematical knowledge. Matematika v šoli. 2017, letn. 23, št. 2, str. 2-9, ilustr., tabele. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 11875145]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. MASTNAK, Adrijana. Učenčevi viri za samoocenjevanje = Student's sources for self-assessment. V: SUBAN, Mojca (ur.), et al. Zbornik izbranih prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. Str. 156-166, tabele. ISBN 978-961-03-0369-5. http://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11771209]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. MASTNAK, Adrijana. Razumevanje učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje matematičnega znanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 30-31. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11455305]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. MASTNAK, Adrijana. Razumevanje učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje matematičnega znanja = Understanding studentsʼ mechanisms for the self-evaluation of their mathematical skiils. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 163-180, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 11751753]

 

 

Mira Metljak [35653]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. METLJAK, Mira (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 92 str. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 288395008]

2. Repozitorij o Solčavskem. METLJAK, Mira (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

3. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

Karmen Mlinar [34168]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za izredne študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 28 f. [COBISS.SI-ID 11839049]

2. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 29 f. [COBISS.SI-ID 11839305]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. POPOVIĆ, Goran (diskutant), JAMŠEK, Primož (diskutant), VIŽINTIN, Marijanca Ajša (diskutant), MLINAR, Karmen (diskutant), ZALOŽNIK, Petra (diskutant), CERAR, Ema (diskutant), JAKOPOVIČ, Milan (diskutant), KOVAČ ŠEBART, Mojca. Migracije in izobraževanje : okrogla miza : Migracije in izobraževanje, Pedagoško-andragoški dnevi 2017, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 26. 1. 2017. Ljubljana: Filozofska fakulteta Ljubljana, 26. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 63428450]

 

Irena Nančovska-Šerbec [12665]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. BORIN, Mojca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Analiza dejavnikov vpliva na digitalne kompetence učiteljev. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. Str. 1353-1368, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5002. [COBISS.SI-ID 11939657]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, JUVAN, Natalija, REČKOSKA-ŠIKOSKA, Ustijana, DAVCEV, Danco. Digital competences of selected university students from Macedonia and Slovenia. V: STOJANOV, Georgi (ur.), KULAKOV, Andrea (ur.). ICT Innovations 2016 : web proceedings. Skopje: ICT ACT, [2017?]. Str. 82-92, tabeli, graf. prikazi. https://drive.google.com/file/d/0B4RZn-jt9f60ak84NXBNN3BCSldaRC1iNzN6MkwwVGF0Mnpj/view. [COBISS.SI-ID 11511881]

3. TERNIK, Žan, KORON, Anja, KORON, Tine, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Learning programming concepts through maze game in scratch. V: PIVEC, Maja (ur.), GRÜNDLER, Josef (ur.). Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017. Str. 661-670, ilustr. ISBN 978-1-911218-57-9. https://drive.google.com/file/d/0B9RYIOgOsYw0OVJkcERkS3VHelk/view?ts=59ccda6c. [COBISS.SI-ID 11744585]

4. PERENIČ, Sabina, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Using massive open online courses to raise awareness of safe internet usage in the last three-year cycle of primary school. V: [Proceedings]. Istambul: Bogazici University, cop. 2017. 6 str. (pdf), ilustr., tabele. ISBN 978-1-5386-3968-9. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8067790. [COBISS.SI-ID 11800393]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. TERNIK, Žan, KORON, Anja, KORON, Tine, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Learning programming concepts through maze game in scratch. V: Abstract and conference materials. 11th European Conference on Games Based Learning, FH Joanneums, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International, cop. 2017. Str. 76-77. Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Print). ISBN 978-1-911218-56-2. ISSN 2049-0992. [COBISS.SI-ID 11783753]

6. PERENIČ, Sabina, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Using massive open online courses to raise awareness of safe internet usage in the last three-year cycle of primary school. V: Conference program & book of abstracts. [S. l.]: [IEEE], cop. 2017. Str. 30. [COBISS.SI-ID 11683401]

7. RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, DEMŠAR, Janez. Izobraževanje učiteljev. V: Povzetki. Posvet o poučevanje računalništva in informatike, Ljubljana, SAZU, 1. december, 2017. Ljubljana: SAZU, 2017. http://www.sazu.si/uploads/files/57ee1d95c23371144545f64a/Posvet%20o%20Pou%C4%8Devanje%20ra%C4%8Dunalni%C5%A1tva%20in%20informatike_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 11864905]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan. Teachersʼ digital competence development through apps and digitals stories about diodiversity. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF : academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017. Str. 49-61, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-213-0. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688521]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. TERNIK, Žan, KORON, Anja, KORON, Tine, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Learning programming concepts through maze game in scratch : predavanje na 11th European Conference on Games Based Learning ECGBL 2017, 6th October 2017, Graz, Austria. str. 661-670, ilustr. [COBISS.SI-ID 11718985]

10. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Primer dobre prakse : digitalno pripovedovanje zgodb : Posvet projektne skupine "IKT v pedagoških programih UL, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 14. 7. 2017. https://ltfe.mitv.si/asset/Te9WaoGmxY5JwSJBt. [COBISS.SI-ID 11658057]

 

3.25 Druga izvedena dela

11. PŘIBÁŇ, Tomáš, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Quels outils pour produire des serious games avec les élèves ? Méthodologie et outils : stencyl et autres plateformes : présentation du projet TEALEAF, 5 juillet 2017, Maison Diocésaine Cardinal, Laval, France. [COBISS.SI-ID 11719753]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. PERENIČ, Sabina. Uporaba množičnih odprtih spletnih tečajev za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Perenič], 2017. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4746. [COBISS.SI-ID 11733577]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. JEGLIČ, Anja. Računanje v Scratchu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Jeglič], 2017. 32 str., [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4772. [COBISS.SI-ID 11740489]

14. ČUFER, Matija, KNEŽEVIĆ, Anja. Uporaba družbenih medijev za namen spodbujanja stikov iz oči v oči : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Čufer, A. Knežević], 2017. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4721. [COBISS.SI-ID 11726921]

15. ZAVRL, Špela. Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Zavrl], 2017. 36 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4590. [COBISS.SI-ID 11656521]

16. ROPRET, Maja. Zgodnje učenje programiranja s programskim jezikom Scratch Junior : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ropret], 2017. 44 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4765. [COBISS.SI-ID 11737417]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. ŠTIMEC, Ida. Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Štimec], 2017. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4473. [COBISS.SI-ID 11559753]

18. LUŠTEK, Anja. Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Luštek], 2017. V, 53 str., IX, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4728. [COBISS.SI-ID 11729225]

 

Jerneja Novšak Brce [32740]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija. 2017, vol. 7, no. 1, str. 6-12, tabeli. ISSN 1849-4706. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=271907, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4678. [COBISS.SI-ID 11703369]

 

1.04 Strokovni članek

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine. Communication attitude of Slovenian preschool children who do and do not stutter. Journal of Speech Pathology & Therapy. 2017, vol. 2, no. 1, 5 str. (pdf), tabele. ISSN 2472-5005. https://www.omicsonline.org/open-access/communication-attitude-of-slovenian-preschool-children-who-do-and-do-notstutter-2472-5005-1000124.php?aid=86222, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4504, DOI: 10.4172/2472-5005.1000124. [COBISS.SI-ID 11592265]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, VANRYCKEGHEM, Martine, JERMAN, Janez. KiddyCAT© - test odnosa do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. Str. 33-40, tabele. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5003. [COBISS.SI-ID 11940169]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Gluhota in nadarjenost = Deafness and giftedness. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana: EDUvision, 2017. Str. 99-106. ISBN 978-961-94307-2-9. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5000. [COBISS.SI-ID 11940681]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 253. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. MOŠKON, Eva. Predopismenjevalne spretnosti deklice z zmerno govorno-jezikovno motnjo : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Moškon], 2017. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4597. [COBISS.SI-ID 11659337]

 

Valentina Pavlič [37439]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIČ, Valentina. Late baroque sculptor Joseph Straub and his works for the Church of Saint Mary in Sladka gora, Slovenia. Axios. 2017, vol. 2, str. 223-236, ilustr. ISSN 2545-4285. https://axiosskopje.files.wordpress.com/2017/11/axios-vol-2-2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4871. [COBISS.SI-ID 11825737]

2. PAVLIČ, Valentina. Jožef Straub in problem avtorstva velikega oltarja v cerkvi sv. Jožefa v Slovenski Bistrici = Joseph Straub and the question of the authorship of the high altar in Saint Joseph church in Slovenska Bistrica. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. [Tiskana izd.]. 2017, 53, str. 149-163, 164-165, ilustr. ISSN 0351-224X. http://www.suzd.si/images/stories/pdf/zuz_53_2017/pavlic_ZUZ_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5028/. [COBISS.SI-ID 11958857]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PAVLIČ, Valentina. The role and significance of the Corpus Christi Confraternity in the parish church of Saint Martin in Kamenica [Kamnica!]. V: BENCE, Gorazd (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.). The role of religious confraternities in medieval and early modern art = Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka : international conference, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Ljubljana, May 10-12, 2017 = mednarodni simpozij, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana, 10.-12. maj 2017 : [conference programme and abstract booklet]. International Conference The Role of Religious Confraternities in Medieval and Early Modern Art, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Ljubljana, May 10-12, 2017 = Mednarodni simpozij Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana, 10.-12. maj 2017. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2017. Str. 16. [COBISS.SI-ID 41604653]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. PAVLIČ, Valentina. Kiparska dela iz stalne zbirke likovne umetnosti v Pokrajinskem muzeju Maribor. V: Stalna muzejska razstava : povzetki predstavitev. [Radovljica]: Slovensko muzejsko društvo, 2017. Str. 12-13. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/povzetki%20prispevkov_%20zborovanje%20SMD%20in%20SUZD.docx. [COBISS.SI-ID 11811913]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. PAVLIČ, Valentina. Kiparska dela iz stalne zbirke likovne umetnosti v Pokrajinskem muzeju Maribor : predavanje na Zborovanje SMD - SUZD z naslovom Stalna muzejska razstava, 29. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 11780425]

Jerneja Pavlin [29708]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education. 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISSN 1648-3898. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

 

1.04 Strokovni članek

2. PLANINŠEK, Vika (avtor, fotograf), PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf). Gôri na gôri gorí : učna vsebina "gorenje" v 4. in 5. razredu osnovne šole. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 4-11, ilustr., tabeli. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4914/. [COBISS.SI-ID 11851593]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrogels in the classroom. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015. [S. l.]: Springer, cop. 2017. Str. 191-201, ilustr. Springer Proceedings in Physics, vol. 190. ISBN 978-3-319-44886-2. ISSN 0930-8989. [COBISS.SI-ID 11303241]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Enhancing the quality of teacher education through the design of didactic game for science teaching. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 163. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11803977]

5. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Teaching and learninig through hydrogels - a step towards improving the quality of pre-services science teachers. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017. Str. 187. ISBN 978-953-6965-61-8. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11804489]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. PAVLIN, Jerneja. Hidrogeli pri pouku naravoslovnih predmetov. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11808585]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf), DEMŠAR, Irena, HRIBAR KOJC, Simona, MESOJEDEC, Dominika. Naravoslovje in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4386-4. [COBISS.SI-ID 290862592]

8. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), BIDERMAN, Saša (avtor, fotograf), PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf). Spoznavanje okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4716-9. [COBISS.SI-ID 290032128]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. DZIOB, Daniel, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrożele : predavanje na Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych konferencja edukacyjna,13 listopada 2017, Ośrodek Szkoleniowy OEIiZK, Warszawa. [COBISS.SI-ID 11853129]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. ČAMPA, Tina. Poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Čampa], 2017. VIII, 146 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4527. [COBISS.SI-ID 11612745]

11. SUHONIĆ, Manela. Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Suhonić], 2017. VI f., 124 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4818. [COBISS.SI-ID 11758409]

12. MARJANOVIĆ, Tina. Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z namiznimi didaktičnimi igrami : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Marjanović], 2017. IX f., 157 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4819. [COBISS.SI-ID 11758665]

13. PLANINŠEK, Vika. Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Planinšek], 2017. IX, 146 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4469. [COBISS.SI-ID 11556937]

14. ŠKERBEC, Veronika. Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Škerbec], 2017. VII, 112 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4463. [COBISS.SI-ID 11544393]

15. JANČIČ, Barbara. Spoznavanje lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Jančič], 2017. XII, 84 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4589. [COBISS.SI-ID 11656265]

16. JANJAC, Ana. Učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole : učna tema snovi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Janjac], 2017. X, 117 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4553. [COBISS.SI-ID 11636297]

 

Recenzent

17. MEŽNAR, Polona, SLEVEC, Mateja, ŠTUCIN, Asja. Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 4. [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-271-320-1. [COBISS.SI-ID 290994944]

 

Mojca Pečar [18748]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4, ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 290610432]

2. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare. Libro di testo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-908-0. [COBISS.SI-ID 290608896]

3. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

4. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca. Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-649-2, ISBN 978-961-241-650-8, ISBN 978-961-241-651-5. [COBISS.SI-ID 288363520]

5. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana, KOKALJ, Tatjana (avtor, fotograf), ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca, VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-059-1. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291021312]

6. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-541-9, ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 288371200]

7. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja, KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. [Interaktivni delovni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-053-9. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291010560]

8. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole. Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára. Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-851-9, ISBN 978-961-241-852-6. [COBISS.SI-ID 290713344]

9. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-054-6. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291013376]

10. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole. Učbenik = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 3. osztálya számára. Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-828-1, ISBN 978-961-241-829-8. [COBISS.SI-ID 290627584]

11. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-055-3. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291014144]

12. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

 

2.05 Drugo učno gradivo

13. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare. Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 59 str., [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 290626304]

14. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare. Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-833-5. [COBISS.SI-ID 290626560]

15. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole. Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 3. osztálya számára. Munkafüzet. 12. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6357-71-5, ISBN 978-961-241-104-6. [COBISS.SI-ID 290592256]

 

Mojca Peček-Čuk [11611]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČEK, Mojca. Professional autonomy of elementary school teachers in the second half of the nineteenth century. The case of Slovenia. Espacio, tiempo y educación. 2017, vol. 4, no. 2, str. 337-352. ISSN 2340-7263. http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/article/view/155/132, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4829. [COBISS.SI-ID 11762249]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za izredne študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 28 f. [COBISS.SI-ID 11839049]

3. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 29 f. [COBISS.SI-ID 11839305]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. PEČEK, Mojca. In the center of attention : teacher assessment and evaluation : predavanje na ENTEP International Conference on teachers assessment and evaluation, Valletta, Malta, 21 April 2017. [COBISS.SI-ID 11536201]

5. PEČEK, Mojca. Teacher assessment and evaluation as ENTEPʼs area of interest : predavanje na ENTEP International Conference Evaluation frameworks for teachers and schools, Lisbon, Portugal, 20. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11796553]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. https://www.dlib.si/ results/ ?query= 'srel%3d%C5%A0olska+kronika'&pageSize= 25. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. CVITKOVIČ, Klavdija. Načini vključevanja romskih otrok v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Cvitkovič], 2017. V, 54 str., [26] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4611. [COBISS.SI-ID 11678793]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. BRDAR, Selma. Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Brdar], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4588. [COBISS.SI-ID 11655497]

 

Diskutant

10. Študij pedagogike - sledi preteklosti in izzivi prihodnosti : okrogla miza ob 20. obletnici študijskega programa pedagogike na Oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, 26. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 3164503]

Tomaž Petek [32433]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. PETEK, Tomaž, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina 5. Učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2530-3. [COBISS.SI-ID 290863104]

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž. Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (107; 128 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4350-5, ISBN 978-961-01-4370-3. [COBISS.SI-ID 289766656]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. PETEK, Tomaž. Doživljajno interpretativno čitanje književnih tekstova, važna kompetencija učitelja : predavanje u sklopu predmeta Lektira u razrednoj nastavi studentima 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučiliščnog Učiteljskog studija, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Hrvatska, 3. studenoga 2017. [COBISS.SI-ID 11845961]

4. PETEK, Tomaž. Priprema za nastavni sat iz materinjeg jezika (književnost) : predavanje u sklopu predmeta Metodika hrvatskog jezika 1 studentima 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučiliščnog Učiteljskog studija, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Hrvatska, 2. studenoga 2017. [COBISS.SI-ID 11845705]

5. PETEK, Tomaž. Strategije istraživanja i učenja materinjeg jezika u osnovnoj školi : predavanja in raziskovanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 1. rujna do 30. studenoga 2017. godine. [COBISS.SI-ID 11845193]

6. PETEK, Tomaž. Učinkovit javni nastup, prilika za profesionalni razvoj nastavnika : predavanje u sklopu predmeta Metodika hrvatskog jezika 1 studentima 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučiliščnog Učiteljskog studija, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Hrvatska, 19. listopada 2017. [COBISS.SI-ID 11845449]

7. PETEK, Tomaž. Važnost postavlja pitanja učitelja na nastavi (kot obrade književnog teksta) : predavanje u sklopu predmeta Hrvatski jezik 1 studentima 1. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučiliščnog Učiteljskog studija, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Hrvatska, 16. studenoga 2017. [COBISS.SI-ID 11846217]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. ARH, Eva. Jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni stopnji : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Arh], 2017. 78 str., JJJJJJJ, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4481. [COBISS.SI-ID 11572041]

9. BRATEC, Lara. Učiteljevo zastavljanje vprašanj po branju književnega dela : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Bratec], 2017. 65 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4740. [COBISS.SI-ID 11731785]

10. KLOPČIČ, Urška. Vpogled v stanje govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Klopčič], 2017. 175 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4571. [COBISS.SI-ID 11645769]

 

Lektor

11. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]

12. METLJAK, Mira (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 92 str. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 288395008]

13. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Medkulturna vzgoja in izobraževanje : vključevanje otrok priseljencev. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2017. 379 str., ilustr. Migracije, 27. ISBN 978-961-05-0013-1. ISSN 1580-7401. [COBISS.SI-ID 290540544]

14. SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna. Poskusi iz organske kemije za bodoče učitelje kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-217-8. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/poskusi%20iz%20organske%20kemije%20za%20bodo%C4%8De%20u%C4%8Ditelje%20kemije.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4867. [COBISS.SI-ID 292304128]

15. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8, ISBN 978-961-253-206-2. [COBISS.SI-ID 288467968]

16. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

 

Tanja Petrušič [39772]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja. Teachersʼ opinions of different methods of grading in physical education (PE) = Mišljenje učitelja o različitim načinima ocjenjivanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. [Online ed.]. 2017, vol. 19, no. 2, str. 419-446, tabele. ISSN 1848-5197. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=273502, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4605/, DOI: 10.15516/cje.v19i2.2327. [COBISS.SI-ID 11667273]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja, PETRIĆ, Vilko. Zdravstveni status razrednih učiteljev v Sloveniji. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2017, letn. 32, [št.] 2, str. 130-145, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514684535]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KRPAČ, Franc, PETRUŠIČ, Tanja, ŠTEMBERGER, Vesna. Connection of the swimming literacy by means of knowledge of the breast swimming technique. V: LAZAREVIĆ, Snežana (ur.). Zbornik radova : II. međunarodna naučna konferencija "Sport, rekreacija, zdravlje", Beograd, 12. - 13. maj 2017. = Conference Proceedings : 2nd Scientific Conference Sport, Recreation, Health, Belgrade, May 12th - 13th, 2017. Beograd: Visoka sportska i zdravstvena škola, 2017. Str. 114-120, ilustr. ISBN 978-86-83687-23-7. http://conference.vss.edu.rs/download/zbornik-radova-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11610441]

Karmen Pižorn [21612]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOŠAK BABUDER, Milena, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen, KORMOS, Judit. The effect of read-aloud accommodation on the test performance of dyslexic and non-dyslexic English language learners. V: Transdisciplinarity : [programme and abstracts]. American Association for Applied Linguistics, Portland, March 18-21, 2017. Portland: American Association for Applied Linguistics, AAAL, 2017. Str. 108. [COBISS.SI-ID 11501385]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PIŽORN, Karmen. Content and language integrated learning (CLIL) : a panacea for young English language learners?. V: ENEVER, Janet (ur.), LINDGREN, Eva (ur.). Early language learning : complexity and mixed methods. St Nicholas House, Bristol, UK; Blue Ridge Summit, PA, USA: Multilingual Matters, cop. 2017. Str. 145-163, tabele. Early Language Learning in School Contexts, 1. ISBN 978-1-78309-831-6, ISBN 978-1-78309-830-9. [COBISS.SI-ID 11663945]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. PIŽORN, Karmen. Foreign language classroom anxiety of year 6 EFL students : [predavanje v okviru] ERASMUS+ (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2017/2018, 23rd June till 1st July 2017 (8 hours), Lancester University, Lancester, United Kingdom. [COBISS.SI-ID 11704649]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. PIŽORN, Karmen. Jeziki štejejo : predstavitev projekta v okviru Praznovanja evropskega dneva jezikov, 26. september 2017, Ljubljana, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 11765065]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. DEŽELAN, Tadeja. Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Deželan], 2017. 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4492. [COBISS.SI-ID 11582025]

6. SLAPNIČAR, Lucija. Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Slapničar], 2017. 149 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4763. [COBISS.SI-ID 11738441]

7. ŠTIMEC, Ida. Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Štimec], 2017. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4473. [COBISS.SI-ID 11559753]

8. ŽUPAN, Tina. Značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Župan], 2017. 70 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4679. [COBISS.SI-ID 11705673]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

9. ŽEFRAN, Mojca. Vpliv individualno-situacijskih dejavnikov na učenje tujega jezika : doktorska disertacija. Koper: [M. Žefran], 2017. [9] f., 178 str., graf. prikazi, tabele. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DOKTORSKE_DISERTACIJE/Zefran_Mojca_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 1539960516]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. PRAČEK, Anja. Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praček], 2017. 75 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4515. [COBISS.SI-ID 11602249]

11. ŽMAVC, Nataša. Reading performance before and after entering an educational institution : master's thesis = Bralna uspešnost pred in po vstopu v izobraževalno ustanovo : magistrsko delo. Maribor: [N. Žmavc], 2017. V, 53 f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68624. [COBISS.SI-ID 23441928]

12. PREMOŽE, Alja. Vpliv učiteljeve povratne informacije na učenčevo bralno samopodobo v tujem jeziku : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Premože], 2017. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4977. [COBISS.SI-ID 11911753]

 

Recenzent

13. MOL, Hans, JOSEPH, Niki. Magic adventure 2. Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 80 str., [2] f. pril. z nalepkami, ilustr., 1 CD. ISBN 978-961-271-095-8. [COBISS.SI-ID 290681600]

 

Romina Plešec Gasparič [34569]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Flipped Learning: Gateway to Student Engagement, International Society for Technology in Education: Eugene, Oregon and Washington, DC, 2014; 169 pp.: ISBN 978-1-56484-344-9. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2017, vol. 7, no. 3, str. 173-176, ilustr. ISSN 1855-9719. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_173-176.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4837. [COBISS.SI-ID 11747913]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

2. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. The didactic value of flipped learning : predavanje v sklopu kolegija Didaktika studentima 2. godine integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilitnog učiteljskog studija, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 6. dec. 2017 (4 ure). [COBISS.SI-ID 11863881]

 

Tatjana Pleško Zalar [38776]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Application of didactic tools in the social pedagogical work - studentsʼ perspective. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 219. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564873]

2. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Kakovost in didaktični pripomočki v socialnopedagoških didaktičnih pristopih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 38. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11455817]

3. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Premislek o konceptu presoje ter zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 59-60. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11457865]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela, ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana, GROBELŠEK, Andreja, MIKEK, Karmen. Trinajst let etičnega kodeksa delavcev na področju socialne pedagogike = Thirten years of the code of ethic of workers in social pedagogy in Slovenia. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017. Str. 71. ISBN 978-961-90563-8-7. [COBISS.SI-ID 11789897]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Premislek o konceptu presoje in zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih = Reflection on the concept of assessment and quality assurance of education in residential care for children and young people. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 233-252, tabele. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 11779913]

 

Uršula Podobnik [21677]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODOBNIK, Uršula. Stimulating prewriting skills with the help of pictorial images. Teaching artist journal. 2017, vol. 15, no. 2, str. 51-63, ilustr., tabela. ISSN 1541-180X. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15411796.2017.1331696?needAccess=true, DOI: 10.1080/15411796.2017.1331696. [COBISS.SI-ID 11678025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PIBERNIK, Nataša, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 48. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11457097]

3. HENIGSMAN, Miha, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Poučevanje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov v osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 50. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11457353]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. PIBERNIK, Nataša, PODOBNIK, Uršula, SELAN, Jurij. Likovna nadarjenost in likovnojezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev = Art giftedness and visual language criteria for determining the complexity of pupilsʼ artwork. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 181-202, ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 11779145]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. PODOBNIK, Uršula. 1. triada : risba na 3. mednarodnem otroškem likovnem bienalu OŠ Božidarja Jakca = 1st - 3rd grade : drawing at 3rd International childrenʼs art biennale Primary school Božidar Jakac. V: BAJROVIĆ, Skender (ur.), SHRESTHA, Petra (ur.). Otroški mednarodni likovni bienale OŠ Božidarja Jakca 2017, Ljubljana, Slovenija = Children's International Art Bienale of Primary School Božidar Jakac 2017, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: OŠ Božidarja Jakca, 2017. Str. 8-13. [COBISS.SI-ID 11879753]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

6. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

7. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. AVSENIK HANSON, Kelly. Likovne transformacije med risbo in kipom : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Avsenik Hanson], 2017. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4516. [COBISS.SI-ID 11602505]

9. GRENC, Nastja. Otrokov odziv na abstraktno in realistično ilustracijo : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Grenc], 2017. 97 str., [44] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4557. [COBISS.SI-ID 11639625]

10. REMC, Tina. Pomen zgodbe pri izbiri in oblikovanju mehkih kiparskih materialov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Remc], 2017. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4782. [COBISS.SI-ID 11742537]

 

Mentor - drugo

11. JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : tovarna idej : razstava projekta : Galerija PEF, Ljubljana, 5. - 13. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11765321]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. ZALAR, Urša. Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Zalar], 2017. IV, 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4927. [COBISS.SI-ID 11872841]

13. JERAM, Mojca. Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda : magistrsko delo. Cerkno: [M. Jeram], 2017. X, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4451. [COBISS.SI-ID 11534665]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

14. CENCIČ, Valentina. Prenos risbe v grafiko : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Cencič], 2017. 34 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4753. [COBISS.SI-ID 11734857]

 

 

Maja Poklinek Čančula [36390]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. A spreading shadow in color. The Physics teacher. 2017, vol. 55, no. 9, str. 586, ilustr. ISSN 0031-921X. http://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/1.5011845, DOI: 10.1119/1.5011845. [COBISS.SI-ID 11848521]

 

Alenka Polak [13907]

 

Osebna bibliografija za leto 2017 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. POLAK, Alenka. Pisne refleksije kot formativno orodje za samooblikovanje poklicne vloge (bodočih) pedagoških delavcev in profesionalni razvoj. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. 2017, letn. 48, št. 5/6, str. 17-26, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 11859529]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PULEC LAH, Suzana, NOVAK, Tamara, POLAK, Alenka. Preschool teachersʼ knowledge about attention deficit hyperactivity disorder. V: SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts. The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017. Str. 70. Scientific series, No. 24. ISBN 978-953-6418-87-9. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562825]

3. POLAK, Alenka. Zagotavljanje kakovosti učenja študentov s spodbujanjem samoevalvacije lastnega napredka. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 73. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11459913]

4. POLAK, Alenka, HOČEVAR, Nina. Osebna pojmovanja učiteljev o učni (ne)uspešnosti učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 81. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11460681]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Učiteljev glas : priloga revije Vzgoja in izobraževanje. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014-. ISSN 2385-8826. [COBISS.SI-ID 275990016]

6. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. ROZMAN, Katjuša. (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Rozman], 2017. 129 str., [18] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4558. [COBISS.SI-ID 11639881]

8. HOČEVAR, Nina. Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hočevar], 2017. IV, 122 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4578. [COBISS.SI-ID 11652425]

9. TANACEK, Tina. Prepoznavanje prednosti timskega dela v osnovni šoli pri delu z učenci s posebnimi potrebami = Advantages of team work in primary school at work with pupils with special needs : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tanacek], 2017. IV, 98 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4622. [COBISS.SI-ID 11682121]

10. IVANČIČ, Špela. Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Ivančič], 2017. 136 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4477. [COBISS.SI-ID 11561801]

11. KURENT GOLOB, Meta. Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ʺVzgoja za življenjeʺ : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kurent Golob], 2017. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4406. [COBISS.SI-ID 11489097]

12. KAJIČ, Katja. Timsko delo socialnih pedagogov z vidika njihovih izkušenj in stališč : magistrsko delo. Novo mesto: [K. Kajič], 2017. 63 str, XXIII, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4577. [COBISS.SI-ID 11655753]

13. ZAMUDA, Betina. Zaznavanje izobraževalnih potreb in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami = Early childhood educators and assistants' perceptions of educational needs and competencies in the field of teaching children with special needs in nurseries and kindergartens : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Zamuda], 2017. III, 92 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4636. [COBISS.SI-ID 11690057]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

14. BERVAR, Anja. Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bervar], 2017. X, 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4596. [COBISS.SI-ID 11659081]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. ORGOLIČ ŠTUHEC, Nina. Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Orgolič Štuhec], 2017. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4454. [COBISS.SI-ID 11536713]

16. DROŽĐEK, Sara. Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Drožđek], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4405. [COBISS.SI-ID 11489353]

 

Olga Poljšak-Škraban [13906]

 

Osebna bibliografija za leto 2017