Program

PDF Program (pdf) >>

 

8.00-8.30

Registracija

8.30-9.00

Uvodni pozdrav

9.00-10.30

Plenarni del

»Od teorije k praksi«: prikaz akcijske raziskave za dvig bralne pismenosti na osnovni šoli (Igor Saksida)

External assessment establishing equality and quality in Finnish schools (Elina Harjunen)

Language – a challenge or an opportunity for the modern science education? (Sivija Markic)

10.30-11.00

Odmor za kavo

11.00-13.00

Sekcijski del 1

Družbenost pismenosti (koordinirata dr. T. Devjak in dr. I. Saksida)

Bralna pismenost – medpredmetni »šiv« (koordinirata dr. V. Ferk Savec in dr. Z. Magajna)

Pismenost za vsakogar (koordinirata dr. M. Lipec Stopar in dr. D. Zorc Maver)

Pogumni prvi koraki v pismenost (koordinirata dr. D. Skubic in dr. S. Berčnik)

Od Prousta do Twitterja – Nevroedukacijske raziskave bralne pismenosti v digitalni dobi (S. Tancig)

Pomen multimodalne pismenosti pri branju slikanic (D. Haramija in J. Batič)

Razvoj bralne pismenosti pri učencih Romih in njihove bralne zmožnosti (B. Vöröš)

Stališča vzgojiteljic in vzgojiteljev do zgodnje pismenosti (D. Skubic)

 

Vpliv nekaterih socio-kulturnih dejavnikov družinskega okolja (L. Marjanovič-Umek, U. Fekonja Peklaj, V. Tašner in G. Sočan)

Razvijanje branja in pisanja pri matematiki (A. Žakelj)

Opismenjevanje romskih učencev: analiza govornih in bralnih zmožnosti (T. Dović)

Vključevanje vseh otrok in staršev pri spodbujanju in razvijanju porajajoče se pismenosti (A. Kristan)

Čitanje kao polifunkcionalna kompetencija (T. Gazdić-Alerić, M. Alerić, V. Budinski in M. Kolar Billege)

Vsebinsko ciljna zasnova pouka kompleksnih bralnih učnih strategij kot metode PV3P pri ekonomskih predmetih (L. Lešnik)

Uvajanje besedilnih nalog v drugi razred (A. Žagar)

Ugotavljanje razvitosti predopismenevalnih veščin s pomočjo vprašalnika o profilu predšolskega otroka (T. Kanalec in M. Ozbič)

Pogledi učiteljev na vlogo staršev pri spodbujanju bralne pismenosti otrok (S. Berčnik, T. Devjak in T. Petek)

Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike (T. Hodnik Čadež in M. Škrbec)

Razvijanje bralne pismenosti v drugem razredu osnovne šole (M. Bregar)

Spodbujanje pismenosti v vrtcu (N. Tišlarič in T. Kocjan)

Jezik v znanosti - ena ključnih kompetenc na znanju temelječe družbe (T. Kranjc in N. Razpet)

Bralna pismenost pri pouku angleščine v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (P. Jelen)

Primerjava bralne pismenosti pri učencih iz dveh osnovnošolskih programov (E. Žgur)

Vzgojitelj kot spodbujevalec družinske pismenosti – projekt raziskovalni vrtiljak (D. Koren in M. Gorenjak)

Afektivni dejavniki dobrih in slabih bralcev (M. Lipec Stopa in N. Jenko)

 

Razvijanje vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti pri matematiki (J. Bone)

Razvijanje bralne pismenosti pri naravoslovju s pomočjo bus: ali so otroci v 1., 2. in 3. razredu premajhni za bralne učne strategije (pri naravoslovju)? (M. Vincek)

Opismenjevanje skozi likovni nagovor otroka v predšolskem obdobju (U. Podobnik in N. Rupel)

Spodbujanje reflektivne pismenosti študentov pedagoških smeri (A. Polak)

 

S šolsko bralno značko od branja do pisanja (Š. Bagon, S. Vidmar in J. Zupančič)

Učenje branja slikovnega gradiva v drugem razredu (U. Frelih Meglič, B. Tomšič Čerkez in M. Umek)

Pomen gibanja za razvoj porajajoče se pismenosti (T. Pleško Zalar in N. Zrim Martinjak)

Usposobljenost pripravnikov za razvijanje bralne pismenosti (M. Šebjanič Oražem)

Pravočasno razvijanje zmožnosti branja in pisanja v prvem razredu (K. Grom)

Usposobljenost učiteljev tujega jezika za poučevanje učencev in dijakov z disleksijo (M. Košak Babuder, M. Metljak in K. Pižorn)

 

 

 

13.00-14.00

Kosilo

 

 

14.00-15.30

Sekcijski del 2

 

 

Družbenost pismenosti (koordinirata dr. T. Devjak in dr. I. Saksida)

Bralna pismenost – medpredmetni »šiv« (koordinira dr. V. Ferk Savec)

Bralna pismenost – medpredmetni »šiv« (koordinira dr. Z. Magajna)

 

 

 

 

 

 

 

 

SENZORNO GLEDALIŠČE

Šolska uspešnost učenk in učencev - vpliv kulturnega in socialnega kapitala (S. Gaber, M. Marjanovič Umek in V. Tašner)

1 + 1 = več (primer medpredmetne učne ure KIZ in slovenščine) (L. Palir Mavrič)

Kako razumeti prebrano pri matematiki? (Z. Magajna)

Razlike v mnenjih osnovnošolskih učiteljev o nekaterih pogledih na bralno pismenost (D. Skubic, J. Gregorc in T. Devjak)

Povezanost informacijske in bralne pismenosti (B. Grintal)

Vloga različnih reprezentacij pri reševanju nalog in problemov pri matematiki (M. Sirnik)

Vpliv treninga bralnega razumevanja na razvoj metakognitivnih strategij pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine (M. Košak Babuder)

Kaj spremeniti pri pouku za dvig ravni bralne pismenosti (M. Bešter Turk in L. Godec Soršak)

Razumevanje tekstovnega in slikovnega gradiva o topnosti pri bodočih učiteljih kemije (M. Slapničar, Š. Svetičič in I. Devetak)

Učiteljeva povratna informacija v funkciji krepitve učenčeve bralne samopodobe (M. Juriševič)

 

Bralna pismenost v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (P. Jelen)

Besedila v pisnih preizkusih pri matematiki (M. Suban)

 

Učenje branja in razumevanja zemljevidov (I. Hergan in M. Umek)

Kako na zeliščnem vrtičku zraste ideja dolgega skupnega branja in poveže jezik, naravoslovje in umetnost v izhodišče za razvoj bralne pismenosti (N. Vahčič)

 

Piktogrami zavarovanih območij narave in njihovo dojemanje med učenci (S. Mezek in G. Torkar)

Razumevanje podobnosti zgradbe besednega in likovnega jezika pri osnovnošolcih (P. Shrestha in J. Selan)

15.30-16.00

Odmor za kavo

16.00-17.30

Okrogla miza

 

SEKCIJA POSTERJEV

 • M. Anderlič: Bralna pismenost in rezultati na NPZ
 • M. Bregar: Razvijanje branja in pisanja z morsko prašičko Belo
 • N. Čeh: Dejavnosti za dvig bralne pismenosti
 • L. Krfogec in B. Markelj: Spodbujanje bralne pismenosti pri učencih s težavami pri branju
 • V. Logar in K. Florjančič: Bralna pismenost v 1. triletju na Osnovni šoli Mirna
 • J. Novšak Brce, D. Kogovšek, M. Ozbič, J. Jerman in S. Košir: Ekstravertnost pri predšolskih otrocih, ki jecljajo
 • Podpečan: Bralna pismenost skozi oči športnika
 • Š. Svetičič, M. Lah, A. Medved, M. Oblak, M. Gams, P. Trebše, J. Beronja, M. Žemlja, G. Torkar in I. Devetak: Uporaba različnih modelov molekul za reševanje preprostih nalog o zgradbi snovi
 • M. Šliber: Ko pravljice preglasi poezija
 • D. Tomažin: Z lutko do bralne pismenosti 
 • N. Vahčič: Želja po branju je prvi pogoj na poti do uspešnega bralca in dviga splošne ravni bralne pismenosti
 • K. Zupančič: Soustvarjamo za isti cilj