asist. mag. Janja Košir

mag. Janja Košir / Teaching assistant
Asistentka za področje didaktike specialne in rehabilitacijske pedagogike / Assistant of didactic of special and rehabilitation pedagogy
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko / Department of Special and Rehabilitation Pedagogy

Kabinet / Room: 010
Telefon / Telephone: 01 5892 316
E-naslov / e-mail: Janja.Kosir (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika specialne in rehabilitacijske pedagogike / didactics of special and rehabilitation pedagogy
 • inkluzija – inkluzivno izobraževanje / inclusion – inclusive education
 • splošne in specifične učne težave otrok, mladostnikov in odraslih / general and specific learning difficulties of children, adolescents and adults
 • načrtovanje in uresničevanje individualiziranih programov za učence s specifičnimi učnimi težavam / planning and implementing of individualized programs for pupils with specific learning difficulties
 • raziskovanje procesov učenja ob uporabi inteligentne informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju oseb s posebnimi potrebami / research of learning processes using the Intelligent Information and Communication Technologies (ICT) supported learning in education of people with special needs
 • timsko poučevanje specialnega pedagoga in učitelja v redni osnovni šoli / team teaching (co-teaching) of special education teacher and general education teacher in regular school classess
 • pismenost / literacy

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Strategije dela z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja / Strategies for Working with Children with Severe Specific Learning Disabilities
  • Strategije dela z mladostniki in odraslimi s primanjkljaji na posameznih področjih učenja / Strategies for Working with Young People and Adults with Severe Specific Learning Disabilities
  • Inkluzivna vzgoja in izobraževanje / Inclusive Education
  • Individualiziran program / Individualized program 

  Projekti / Projects:

   • ESS projekt - Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – projekt Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« (07.2008–08. 2011) / ESF project - Professional foundations for further development and implementation of the concept 'learning difficulties in primary school' - Implementation of the concept 'learning difficulties in primary school'
   • ESS projekt – Šola enakih možnosti – Vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih  2009, 2010 in 2011, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, program - Uvajanje koncepta dela učne težave v osnovne šole s pomočjo inkluzivnih timov (07.2008–08. 2011) / ESF project – Inclusion of children and adolescents with special needs in education – programme  Implementation of the concept 'learning difficulties in primary school' with the inclusion teams