Seznam objav raziskovalcev v letu 2009

STANISLAV AVSEC [25994]

                                                                                  Bibliografija za leto 2009 (12. 7. 2010)

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. AVSEC, Stanislav. Introducing of blended learning in technology education : a case of "waste train-ing". V: ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : sbornik abstraktů mezinárodni vědecké konference, 13. - 15. května 2009 v Ústí nad Labem : konference konaná ve spolupráci s Mezinárodni společností pro inženýrskou pedagogiku IGIP při přiležitosti 55 let vysokoškolského vzdělávání v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra aplikovaných disciplín, 2009, 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7826761]

2. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Tehniško izobraževanje in tehnološka pismenost učencev (dijakov/študentov). V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, str. 377-380. [COBISS.SI-ID 7993417]

3. AVSEC, Stanislav. "Blended learning" kot uspešna oblika odprtih učnih sistemov pri obravnavi okoljskih vsebin ravnanja z odpadki : Elektronski vir. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009. [Zbornik]. Ljubljana: Arnes, 2009, str. 263-270, ilustr. [COBISS.SI-ID 7793481]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. AVSEC, Stanislav. "Blended learning" kot uspešna oblika odprtih učnih sistemov pri obravnavi okoljskih vsebin ravnanja z odpadki = Blended learning as a successful open learning system for vocational training and education for environmental subject waste management. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. (Zbornik). Ljubljana: Arnes, 2009, str. 79. [COBISS.SI-ID 7791689]

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure. Knowledge of physics at the end of primary education (age 15). V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 44. [COBISS.SI-ID 7943753]

2. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Anisotropy of wood in the microwave region. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 88. [COBISS.SI-ID 7945801]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

3. BAJC, Jure. Učni načrt, Fizika : osnovna šola. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2009. ISBN 978-961-234-779-6. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Fizika_obvezni.pdf. [COBISS.SI-ID 243555584]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

4. VIDIC, Luka, KOS, Miha, PLANINŠIČ, Gorazd, KOS, Božo, BAJC, Jure. Zakaj je moje delo moj konjiček? Zakaj je moje delo moj hobi?, Dr. Jurij Bajc in dijaki Gimnazije Vič : (pogovor znanstvenika z dijaki). Ljubljana: Hiša eksperimentov, 2009. 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-961-92503-7-2. [COBISS.SI-ID 247611136]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

5. DEMŠAR, Ambrož, JURIČIĆ, Đulijana, KOŽUH, Vasja, MLAKAR, Valentina. Zakaj se dogaja?, Sile in energija 8, Učbenik za fiziko v osmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-209-833-9. [COBISS.SI-ID 242788096]

BARBARA BAJD [01963]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara. Learning and e-materials. Acta didactica napocensia, 2009, vol. 2, no. 1, str. 97-107. http://adn.teaching.ro/. [COBISS.SI-ID 7774025]

2. VALANIDES, Nicos, ANGELI-VLANIDES, Charoula, ROBERT, Sophie, GASH, Hugh, MCCLOUGHLIN, Thomas, CHOCHOLOUSKOVA, Zdenka, DOLENSKA, Michaela, BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Formation des enseignants : un exemple de recherche-action : Chypre, France, Irlande, République tcheque, Slovénie. Rev. int. éduc. Sevres, septembre 2009, no. 51, str. 47-58. [COBISS.SI-ID 8103241]

1.04 Strokovni članek

3. BAJD, Barbara. Charles Robert Darwin, človek, ki je utemeljil evolucijo. Naravosl. solnica, pomlad 2009, letn. 13, št. 3, str. 4-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 7857481]

4. BAJD, Barbara. Darwin in naravni izbor : razlaga k stenski sliki. Naravosl. solnica, pomlad 2009, letn. 13, št. 3, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 7859017]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. BAJD, Barbara. Myšlenky studentů o oddychování : srovnání slovenských a českých studentů = Students' ideas about respiration : a comparison of Slovene and Czech students. V: Anotace. Brno: MSD, 2009, str. 6. [COBISS.SI-ID 7953737]

6. BAJD, Barbara, ARTAČ, Sonja. Using models as teaching and learning tools. V: ASE annual conference handbook 2009 : the University of Reading, Thursday 8 to Saturday 10 January. Reading: Association for Science Education, ASE, 2009, str. 42. [COBISS.SI-ID 7714633]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. JURIŠEVIČ, Mojca, BAJD, Barbara, DEVETAK, Iztok. Motiviranost študentov razrednega pouka za učenje biologije. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 290-297, ilustr. [COBISS.SI-ID 8201545]

8. BAJD, Barbara, MATYÁŠEK, Jiří. Comparison of Slovene and Czech student's ideas about human evolution. V: ŘEHULKA, Evžen. Topical issues in health education, (School and health 21, 2009). Brno: MSD: Masarykova univerzita, cop. 2009, str. 265-273. [COBISS.SI-ID 7958089]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Plants as living beings. V: VALANIDES, Nicos (ur.). Teacher professional development, (Sophia, 128958-CP-1-2006-1-FR-COMENIUS-C21-SOPHIA). [Nicosia: University of Cyprus, Department of Education, 2009], str. 126-149, ilustr. [COBISS.SI-ID 8009545]

10. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. How plants feed themselves?. V: VALANIDES, Nicos (ur.). Teacher professional development, (Sophia, 128958-CP-1-2006-1-FR-COMENIUS-C21-SOPHIA). [Nicosia: University of Cyprus, Department of Education, 2009], str. 150-169, ilustr. [COBISS.SI-ID 8009801]

11. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Human body. V: VALANIDES, Nicos (ur.). Teacher professional development, (Sophia, 128958-CP-1-2006-1-FR-COMENIUS-C21-SOPHIA). [Nicosia: University of Cyprus, Department of Education, 2009], str. 170-181, ilustr. [COBISS.SI-ID 8010057]

12. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Circulatory system. V: VALANIDES, Nicos (ur.). Teacher professional development, (Sophia, 128958-CP-1-2006-1-FR-COMENIUS-C21-SOPHIA). [Nicosia: University of Cyprus, Department of Education, 2009], str. 182-200, ilustr. [COBISS.SI-ID 8010313]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

13. BAJD, Barbara. Alive, the ultimate pop-up human body book, človeško telo, sodobna ilustrirana enciklopedija s spletnimi povezavami. Naravosl. solnica, zima 2009, letn. 13, št. 2, str. 36, ilustr. [COBISS.SI-ID 7758921]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

14. BAJD, Barbara. Opazujmo potok : navodila za delo na terenskih vajah. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7818569]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

15. GERLIČ, Ivan, ŠORGO, Andrej, BAJD, Barbara, MENCINGER VRAČKO, Bojana, ŠPERNJAK, Andreja, FERK, Eva (ur.). Didaktična gradiva za poučevanje v naravoslovju, Biologija : B2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 10. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 146 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17631240]

16. GERLIČ, Ivan, ŠORGO, Andrej, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, BAJD, Barbara, CIRINGER, Terezija, ŠPERNJAK, Andreja, VRŠČAJ, Drago, KRUDER, Brigita (ur.), MENCINGER VRAČKO, Bojana (ur.), STRGAR, Jelka (ur.), TOMAŽIČ, Iztok (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Biologija : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 104 f. [COBISS.SI-ID 16818184]

17. GERLIČ, Ivan, ŠORGO, Andrej, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, CIRINGER, Terezija, BAJD, Barbara, STRGAR, Jelka, VRŠČAJ, Drago, ŠPERNJAK, Andreja (ur.), FERK, Eva (ur.). Kompetence specifične za biološke vsebine po šolski vertikali : S1.03 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 04. 2009-30. 06. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 60 f. [COBISS.SI-ID 17018376]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

18. BAJD, Barbara, PRAPROTNIK, Luka (ur.). 200 - letnica Darwinovega rojstva in 150 - letnica izida knjige: "O nastanku vrst z naravnim izborom". Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8027977]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

19. BAJD, Barbara, PRAPROTNIK, Luka. Razstava ob 200-letnici Darwinovega rojstva : avla Pedagoške fakultete, Ljubljana, 12. feb. - 5. mar. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7736393]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

20. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

21. GERLIČ, Ivan, ŠORGO, Andrej, BAJD, Barbara, MENCINGER VRAČKO, Bojana, ŠPERNJAK, Andreja, FERK, Eva (ur.). Didaktična gradiva za poučevanje v naravoslovju, Biologija : B2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 10. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 146 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17631240]

22. GERLIČ, Ivan, ŠORGO, Andrej, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, BAJD, Barbara, CIRINGER, Terezija, ŠPERNJAK, Andreja, VRŠČAJ, Drago, KRUDER, Brigita (ur.), MENCINGER VRAČKO, Bojana (ur.), STRGAR, Jelka (ur.), TOMAŽIČ, Iztok (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Biologija : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 104 f. [COBISS.SI-ID 16818184]

23. GERLIČ, Ivan, ŠORGO, Andrej, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, CIRINGER, Terezija, BAJD, Barbara, STRGAR, Jelka, VRŠČAJ, Drago, ŠPERNJAK, Andreja (ur.), FERK, Eva (ur.). Kompetence specifične za biološke vsebine po šolski vertikali : S1.03 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 04. 2009-30. 06. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 60 f. [COBISS.SI-ID 17018376]

Pisec recenzij

24. PODKRIŽNIK, Hermina. Znanje biologije pri slovenskih učencih ob koncu osnovnošolskega izobraževanja : diplomsko delo = The knowledge of biology among Slovene students at the end of the primary school education : [graduation thesis]. Ljubljana: [H. Podkrižnik], 2009. VI, 46 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7750729]

25. PODKRIŽNIK, Hermina. Znanje biologije pri slovenskih učencih ob koncu osnovnošolskega izobraževanja : diplomsko delo : univerzitetni študij = #The #knowledge of biology among Slovene students at the end of the primary school education : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [H. Podkrižnik], 2009. 1 el. optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 2109263]

BOŠTJAN BAJŽELJ [29017]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Analysis of relationship elements in pedagogy. The new educational review, 2009, letn. 17, št. 1, str. 135-154. [COBISS.SI-ID 7838537]

2. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Doživljajska pedagogika - metodične možnosti in njeni učinki. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 1, str. 151-167. [COBISS.SI-ID 7844681]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Institutional treatment of juvenile delinquents and alternative pedagogical programmes. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), TOMINC, Bernarda (ur.). Criminology and crime policy between human rights and effective crime control : book of abstracts. [Cambridge]: The European Society of Criminology; [Ljubljana]: The Slovenian Academy of Sciences and Arts: The Faculty of Law: The Faculty of Criminal Justice and Security: The Institute of Criminology at the Faculty of Law, 2009, str. 136-137. [COBISS.SI-ID 7990857]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. BAJŽELJ, Boštjan. Didactic and methodics of social pedagogical work, Meaning of youth participation in decision making process : predavanji na Baltic College, Faculty of Cultural and Social Sciences Education, Güstrow, 14. - 24. maj 2009. Güstrow, 2009. [COBISS.SI-ID 7844169]

5. BAJŽELJ, Boštjan. Značenje participacije dece i mladih u procesima odlučivanja : predavanje na filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu, 5. feb. 2009. Novi Sad, 2009. [COBISS.SI-ID 7732809]

MARCELA BATISTIČ ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Spremljanje otrokovega razvoja v vrtcu. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Učenje v območju bližnjega razvoja otrok. Ljubljana: Supra, 2009, str. 18-24. [COBISS.SI-ID 7718729]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Slovenski vrtci desetletje po sprejetju novega kurikula. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 9-15. [COBISS.SI-ID 7783241]

3. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, VOGRINC, Janez, VILIĆ, Iztok. Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 16-20. [COBISS.SI-ID 7783497]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, TURNŠEK, Nada, KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, SKUBIC, Darija, HOČEVAR, Andreja. Posebna pedagoška načela pristopa Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 7864649]

5. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Otroci so različni. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 37-45. [COBISS.SI-ID 7864905]

6. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, KRNEL, Dušan. Prednost učenja pred poučevanjem. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 47-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 7865161]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija

7. TURNŠEK, Nada, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, PLEVNIK, Tatjana (ur.). Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi : odpravljanje socialne in kulturne neenakosti. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6101-46-2. ISBN 978-92-9201-021-8. http://www.mszs.si/eurydice. [COBISS.SI-ID 245179648]

2.05 Drugo učno gradivo

8. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, DEVJAK, Tatjana. Otroštvo in vzgoja : predavanja 2009 : gradivo za študente magistrskega študija Predšolska vzgoja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 27 f. [COBISS.SI-ID 8018249]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

9. TURNŠEK, Nada, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Early childhood education and care in Europe : tackling social and cultural inequality : Slovenia. Brussels, 2009: EACEA. 14 str. http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/097DN/097_SI_EN.pdf. [COBISS.SI-ID 7774793]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

10. KOVAČ ŠEBART, Mojca, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, ŠTEFANC, Damijan, MURŠAK, Janko, FABČIČ, Marija, MEDVEŠ, Zdenko, KORDIŠ, Iztok, HOČEVAR, Andreja, VOGRINC, Janez, BLAŽIČ, Milena, KALIN, Jana, KREK, Janez, RUS, Andrej, ROVŠEK, Matej, POTOČNIK, Ana, KALUŽA, Nataša, GRILC, Uroš. Izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih : strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 -2019, sprejeta na 22. seji MS MOL, 24. novembra 2008. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 2009. [72] str. [COBISS.SI-ID 7787081]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

11. Educa. Batistič-Zorec, Marcela (član uredniškega odbora 1991-, 1996-, urednik 1991-). Kanal: Melior, 1991-. ISSN 0353-9369. [COBISS.SI-ID 23731202]

GREGOR BAVDEK [23565]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SCHIFFRIN, Agustin, CVETKO, Dean, BAVDEK, Gregor. Self-assembly of l-Methionine on Cu(111) : steering chiral organization by substrate reactivity and thermal activation. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 2009, issue 28, vol. 113, str. 12101-12108, doi: 10.1021/jp900593g. [COBISS.SI-ID 22809895]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KLADNIK, Gregor, DELLANGELA, Martina, ARČON, Denis, BAVDEK, Gregor, UMEK, Polona, MORGANTE, Alberto, VERDINI, Alberto, CVETKO, Dean. Ultra fast charge transport in nanotubular [alfa]-MnO2 self assembly studied by x-ray resonant photoemission. V: 10th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures, Granada, September 22-25, 2009. Scientific programme and abstracts. [Granada: Universidad Autonoma], 2009, str. 78. [COBISS.SI-ID 2186596]

3. MORGANTE, Alberto, CVETKO, Dean, COSSARO, Albano, BAVDEK, Gregor, FLOREANO, Luca. Interface state formation and charge transfer in the PTCDA/Au(110) system. V: 10th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures, Granada, September 22-25, 2009. Scientific programme and abstracts. [Granada: Universidad Autonoma], 2009, str. 125. [COBISS.SI-ID 2186852]

1.25 Drugi članki ali sestavki

4. SCHIFFRIN, Agustin, CVETKO, Dean, BAVDEK, Gregor. Self-assembly of L-methionine nanogratings on the Ag[sub](111) and Cu[sub](111) surface. V: ELETTRA highlights : 2008-2009. Basovizza (Trieste): Sincrotrone, 2009, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 23372839]

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Including elements of the Reggio Emilia concept in the Slovene curriculum for pre-school education. The learning teacher journal, september 2009, vol. 3, no. 1, str. 39-53. [COBISS.SI-ID 8006473]

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Parents' views on preshool care and education in local community. US-China education review, 2009, vol. 6, no. 7, str. 68-78. [COBISS.SI-ID 7941705]

1.04 Strokovni članek

3. BERČNIK, Sanja. Vzgojni načrt. Didakta, september 2009, letn. 18/19, št. 129, str. 13-18. [COBISS.SI-ID 7950665]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Including elements of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education. V: Creative learning for a sustainable world, (The learning teacher network). [Ljubljana]: [s. n.], 2009, str. 12. [COBISS.SI-ID 8006217]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

5. BERČNIK, Sanja. Predšolska pedagogika : seminarji : gradivo za študente. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 124 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7997769]

6. BERČNIK, Sanja. Predšolska pedagogika : vaje : predšolska vzgoja 1. letnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. [32] f. [COBISS.SI-ID 7996233]

7. BERČNIK, Sanja. Teorija vzgoje : seminarji : naravoslovne vezave 2. letnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 113 str. [COBISS.SI-ID 7997513]

8. BERČNIK, Sanja. Teorija vzgoje : seminarji : predšolska vzgoja 1. letnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7997257]

MARJA BEŠTER [06379]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. BEŠTER, Marja. Študij razrednega pouka na slovenskih pedagoških fakultetah od štud. l. 2009/10 dalje. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 65-74. [COBISS.SI-ID 8092745]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BEŠTER, Marja. Pojmovanje pismenosti v učnem načrtu za slovenščino (1998) in njegovi posodobljeni različici (2008) = Understanding literacy in the curriculum for Slovenian language (1998) and its modernised variant (2008). V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 11. [COBISS.SI-ID 8113993]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

3. BEŠTER, Marja, KRIŽAJ-ORTAR, Martina, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1, Priročnik za učitelje za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009. ISBN 978-961-209-962-6. http://www.srednja.net. [COBISS.SI-ID 248433664]

4. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, BEŠTER, Marja, KRIŽAJ-ORTAR, Martina. Slovenščina za vsak dan 7, Priročnik za učitelje : predstavitev učnih enot za slovenščino v 7. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009. ISBN 978-961-209-964-0. http://www.devetletka.net. [COBISS.SI-ID 248434176]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

5. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Bešter-Turk, Marja (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

MARJAN BLAŽIČ [05926]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, BLAŽIČ, Marjan, DEVJAK, Srečko. Teachers' and learners' perspectives on factors influencing the implementation of the citizenship and homeland education and ethics subject in primary school. Odgojne znan., 2009, vol. 11, no. 2, str. 7-26. [COBISS.SI-ID 8270153]

2. BLAŽIČ, Marjan, RONČEVIĆ, Anita. Ovire pri uporabi multimedijev v učnem procesu. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 152-169. [COBISS.SI-ID 8020041]

3. BLAŽIČ, Marjan, ČRČINOVIČ ROZMAN, Janja, KOVAČIČ, Bojan. Nekatere značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih sposobnosti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 3-4, str. 3-21. [COBISS.SI-ID 8152137]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. BLAŽIČ, Marjan, KRAMAR ZUPAN, Milena. Challenges of knowledge management and learning organizations. V: [Na putu ka dobu "znanja" 2009]. Split: Fakultet za menadžment Novi Sad, 2009, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 513037175]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. RONČEVIĆ, Anita, BLAŽIČ, Marjan. Mediji u koncepciji nastavnog rada učitelja u osnovnim školama. V: BOUILLET, Dejana (ur.), MATIJEVIĆ, Milan (ur.). 3rd Scientific Research Symposium Curriculums of Early and Compulsory Education, Zadar, Croatia, November 12-14, 2009 [and] ECNSI - 2009, 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research, Zadar, November 12-14, 2009. Curriculums of early and compulsory education : collected papers of 3rd Scientific Research Symposium Curriculums of Early and Compulsory Education, Zadar, Croatia, November 12-14, 2009 [and] ECNSI - 2009, 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13-15, 2008. Zagreb: Učiteljski fakultet, 2009, str. 63-74. [COBISS.SI-ID 8062025]

6. GORENC ZORAN, Annmarie, STARC, Jasmina, BLAŽIČ, Marjan. Foreign language CMC interactions and differences in gender. V: MUNOZ, Mario (ur.), FERREIRA, Fernando Alberto Freitas (ur.). Proceedings of the IASK International Conference Teaching and Learning 2009, Porto, Portugal, 07-09 December 2009. Teaching and learning 2009 : proceedings of the IASK International Conference, Porto, Portugal, 7-9 December 2009. Porto, Portugal: International Association for the Scientific Knowledge, 2009, str. 280-286. [COBISS.SI-ID 513040503]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. BLAŽIČ, Marjan, KRAMAR ZUPAN, Milena. Izazovi upravljanja znanjem i učeće organizacije. V: Zbornik rezimea. Novi Sad: Fakultet za menadžment, 2009, str. 36. [COBISS.SI-ID 513032055]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

8. BLAŽIČ, Marjan. Mediji in učni proces : študijsko gradivo za študente razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 80 str. [COBISS.SI-ID 513022071]

9. BLAŽIČ, Marjan. Metode raziskovalnega dela : vodnik po predmetu. Novo mesto: Visokošolsko središče, Razvojno-raziskovalni inštitut, 2009. [107 f.]. [COBISS.SI-ID 513023095]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. BLAŽIČ, Marjan. Daroviti i predškolski odgoj : [Univerza v Nišu, Učiteljski fakultet Vranje, 25. in 26. junija 2009]. Niš, 2009. [COBISS.SI-ID 513024631]

11. BLAŽIČ, Marjan. Mogučnosti diferenciranog rada sa darovitima u nižim razredima osnovne škole : [Univerza v Nišu, Učiteljski fakultet Vranje, 9. in 10. marca 2009]. Niš, 2009. [COBISS.SI-ID 513020023]

12. BLAŽIČ, Marjan. Renzulijev model darovitosti : [Univerza v Nišu, Učiteljski fakultet Vranje, 1., 2., 3., 4. in 5. decembra 2009]. Niš, 2009. [COBISS.SI-ID 513040759]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

13. Odgojne znanosti. Blažič, Marjan (član uredniškega odbora 2006-). U Zagrebu: Učiteljski fakultet: = Faculty of Teacher Education, 2006-. ISSN 1846-1204. [COBISS.SI-ID 7351625]

14. Pedagogija. Blažič, Marijan (član uredniškega odbora 2004-). Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije, 1963-. ISSN 0031-3807. [COBISS.SI-ID 2966786]

15. Pedagoška obzorja. Blažič, Marjan (glavni urednik 1986-, odgovorni urednik 1986-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

Mentor pri doktorskih disertacijah

16. RONČEVIĆ, Anita. Multimedia in primary school : doctoral thesis. Ljubljana: [A. Rončević], 2009. 293, [6] str., ilustr., tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3droncevic+anita%27. [COBISS.SI-ID 8020809]

Mentor pri magistrskih delih

17. KEGLJEVIČ ZAGORC, Lidija. Menedžment informacij v procesu teleprojektiranja : magistrska naloga. Novo mesto: [L. Kegljevič Zagorc], 2009. [6] f., 103 str., [7] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513024887]

18. SENEČIČ, Denise. Nekateri vidiki uvajanja učeče se organizacije : primer Urada RS za intelektualno lastnino : magistrska naloga. Novo mesto: [D. Senečič], jun. 2009. [5] f., 74 str., [25] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513030519]

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Astrid Lindgren - breaking the magic code and establishing a new one - soul journey. Anu. investig. lit. infant. juv., 2009, no. 7 (2), str. 29-37. [COBISS.SI-ID 8279881]

2. BLAŽIČ, Milena. Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko slovenskih pravljic. Slavistična revija. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2009, letn. 57, št. 2, str. 321-331. [COBISS.SI-ID 7921737]

3. BLAŽIČ, Milena. Podoba družine v Trubarjevih besedilih. Stati inu obstati, 2009, št. 9-10, str. 215-226. [COBISS.SI-ID 8017225]

4. BLAŽIČ, Milena. Podoba otroka v Trubarjevih delih. V: MERŠE, Majda (ur.). Trubarjeva številka, (Slavistična revija, letn. 56/57, št. 2008-4/2009-1). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2009, str. 305-315. [COBISS.SI-ID 7768137]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. BLAŽIČ, Milena. Infrastruktura slovenske mladinske književnosti. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 83-87. [COBISS.SI-ID 8093001]

6. BLAŽIČ, Milena. Intertekstualnost v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 20). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2009, str. 397-407. [COBISS.SI-ID 8002633]

7. BLAŽIČ, Milena. Motiv telesa v kratki sodobni pravljici Svetlane Makarovič. V: PEZDIRC-BARTOL, Mateja (ur.). Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 92-100. [COBISS.SI-ID 39509602]

8. BLAŽIČ, Milena. Spremembe v sistemu poučevanja književnosti v devetletki. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 58-66. [COBISS.SI-ID 7784009]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. BLAŽIČ, Milena. Folklore motifs in Svetlana Makarovič's literary tales. V: KUNEJ, Rebeka (ur.). Kam bi s to folkloro? : mednarodni interdisciplinarni simpozij = international interdisciplinary symposium, Ljubljana, 24.-29. 9. 2009 : zbornik povzetkov in program = collected abstracts and programme : in honorem dr. Zmaga Kumer (1924-2008). Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU: = Institute of Ethnomusicology, SRC SASA, 2009, str. 20. [COBISS.SI-ID 8002377]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. BLAŽIČ, Milena. Novosti v kratki sodobni pravljici Lojzeta Kovačiča - študij primera Zgodbe iz mesta Rič-Rač. V: TROHA, Gašper (ur.), BLAŽIČ, Milena (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Lojze Kovačič : življenje in delo. Ljubljana: Študentska založba, 2009, str. 152-169. [COBISS.SI-ID 8016457]

11. BLAŽIČ, Milena. Ljubljanščina in druga stilna sredstva v besedilih Andreja Rozmana Roze na primeru Pike Nogavičke. V: SMOLE, Vera (ur.). Slovenska narečja med sistemom in rabo, (Obdobja, Metode in zvrsti, 26). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 463-469. [COBISS.SI-ID 8089417]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. BLAŽIČ, Milena. Comparative analysis. V: Caft : a comparative analysis of folk tales : a multicultural perspective. Ankara [etc.]: Gazi University, 2009, 17 str. [COBISS.SI-ID 7994441]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

13. BLAŽIČ, Milena. Branje med vrsticami. Za starše, september 2009, št. 1, 1 str., november 2009, št. 3, 1 str., december 2009, št. 4, 1 str. http://www.mladinska.com/za_starse. [COBISS.SI-ID 8105545]

1.20 Predgovor, spremna beseda

14. BLAŽIČ, Milena. Motiv Ljubljane v (slovenski) književnosti. V: JAKŠE, Barbara, JERŠIČ, Stane. Smeri - nebo nad Ljubljano : razstava fotografij, 23. jun. - 19. jul. 09, Cankarjev dom, Ljubljana. Ljubljana: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, 2009, str. [3], ilustr. [COBISS.SI-ID 7953481]

1.22 Intervju

15. BLAŽIČ, Milena. Branje kot poglobljen študij : pogovor s članico častnega odbora Ljubljane - svetovne prestolnice knjige 2010, svetnico prof. dr. Mileno Milevo Blažić. Ljubljana, julij-avgust 2009, letn. 14, št. 7-8, str. 41, portret. [COBISS.SI-ID 7941961]

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

16. BLAŽIČ, Milena. Novejša strokovna literatura o mladinski književnosti. V: LAVRENČIČ VRABEC, Darja (ur.), MLAKAR, Ida (ur.). Pogled na drugo stran : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2008. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2009, str. 23-29. [COBISS.SI-ID 8034377]

1.25 Drugi članki ali sestavki

17. BLAŽIČ, Milena, PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Skrivnost je razrešena. V: ANŽUR, Tinkara. Gradim svet iz besed : zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2008/09. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009, str. [5]-[9]. [COBISS.SI-ID 7785545]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.17 Katalog razstave

18. NOVAK-POPOV, Irena, BLAŽIČ, Milena, RUPERT, Marijan. Svet, svet, Svetlana : [Razstavna dvorana NUK, Turjaška 1, Ljubljana, 5. 2.-5. 3. 2009]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-27-4. [COBISS.SI-ID 243608576]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

19. KOVAČ ŠEBART, Mojca, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, ŠTEFANC, Damijan, MURŠAK, Janko, FABČIČ, Marija, MEDVEŠ, Zdenko, KORDIŠ, Iztok, HOČEVAR, Andreja, VOGRINC, Janez, BLAŽIČ, Milena, KALIN, Jana, KREK, Janez, RUS, Andrej, ROVŠEK, Matej, POTOČNIK, Ana, KALUŽA, Nataša, GRILC, Uroš. Izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih : strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 -2019, sprejeta na 22. seji MS MOL, 24. novembra 2008. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 2009. [72] str. [COBISS.SI-ID 7787081]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

20. BLAŽIČ, Milena. Sodobna slovenska mladinska književnost - Svetlana Makarovič : [predavanje na] Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Dunaj, 28. okt. 2009. Dunaj: Institut für Slawistik, 2009. [COBISS.SI-ID 8253257]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

21. BLAŽIČ, Milena. Mednarodni projekt CAFT - Comparative Analysis of Folk Tales : [referat na kongresu] Slovenski mikrokozmosi, Monošter, 1. okt. 2009. Monošter: Slavistično društvo Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 8251465]

Urednik

22. TROHA, Gašper (ur.), BLAŽIČ, Milena (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Lojze Kovačič : življenje in delo. Ljubljana: Študentska založba, 2009. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-242-249-3. [COBISS.SI-ID 247582208]

23. Preverjanje in ocenjevanje. Blažić, Milena (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

Diskutant

24. Podobe Afričanov v slovenskem šolskem sistemu. Ljubljana: Društvo Afriški center, 2009. [COBISS.SI-ID 39128162]

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2009

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

1. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, HUZJAN, Zdenko, JESIH, Boris, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kreativnost in delo z mladimi : razstava likovnih del študentov in profesorjev likovne pedagogike Pef UL : Velika sprejmna dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana, 13. - 20. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8002121]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

2. 4L09 : zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 28. maj - 10. julij 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7843913]

Umetnik

3. 1 + 1 : študent in profesor : razstava likovnih del študentov in profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Media Nox, Maribor, od 3. - 18. decembra 2009. Maribor: Mladinski kulturni center, 2009. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-6154-21-5. [COBISS.SI-ID 63847425]

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, MURANOV, Jurij Vladimirovič, REPOVŠ, Dušan. On structure sets of manifold pairs. Homology, homotopy, and applications, 2009, vol. 11, no. 2, str. 195-222. [COBISS.SI-ID 15333465]

2. AGEEV, Sergej Mihajlovič, CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan. Preserving Z-sets by Dranishnikov's resolution. Topol. appl.. [Print ed.], 2009, vol. 156, iss. 13, str. 2175-2188. [COBISS.SI-ID 15194201]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. CENCELJ, Matija. Dydak, Jerzy (1-TN); Koyama, Akira (J-SHIZS): Strong cohomological dimension. (English summary). - Bull. Pol. Acad. Sci. Math. 56 (2008), no. 2, 183--189. MathSciNet. [Spletna izd.], 2009, mR2431010. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2431010.pdf. [COBISS.SI-ID 15393113]

4. CENCELJ, Matija. Banakh, Iryna (UKR-AOS-A2); Banakh, Taras (PL-PU); Yamazaki, Kaori: Extenders for vector-valued functions. (English summary. - Studia Math. 191 (2009), no. 2, 123--150. MathSciNet. [Spletna izd.], 2009, mR2472193. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2472193.pdf. [COBISS.SI-ID 15393369]

5. CENCELJ, Matija. Franc, Aleksandra (SV-LJUB-MPM): Fundamental group and coH-spaces. (Slovenian. English, Slovenian summary). - Obzornik Mat. Fiz. 56 (2009), no. 1, 1--15. MathSciNet. [Spletna izd.], 2009, mR2507973. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2507973.pdf. [COBISS.SI-ID 15393625]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

6. CENCELJ, Matija. Combinatorial approach to coarse geometry. Provo (Utah): Brigham Young University, 28. 5. 2009. [COBISS.SI-ID 15179609]

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KARIŽ MERHAR, Vida, PLANINŠIČ, Gorazd, ČEPIČ, Mojca. Sketching graphs - an efficient way of probing students' conceptions. Eur. j. phys., 2009, vol. 30, no. 1, str. 163-175, doi: 10.1088/0143-0807/30/1/017. [COBISS.SI-ID 2153572]

2. BABIČ, Vito, ČEPIČ, Mojca. Complementary colours for a physicist. Eur. j. phys., July 2009, vol. 30, no. 4, str. 793-806, ilustr. [COBISS.SI-ID 7980105]

3. RAZPET, Nada, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Experimental demonstration of longitudinal magnification. Phys. Educ., January 2009, vol. 44, no. 1, str. 84-90, ilustr. [COBISS.SI-ID 7751753]

4. ČEPIČ, Mojca. Sun's eclipse without moon. Rushd. äAmäuzish-i fäizäik, 2009, vol. 24, no. 85, str. 24-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 7692873]

5. VAUPOTIČ, Nataša, POCIECHA, Damian, ČEPIČ, Mojca, GOMOLA, Kinga, MIECZKOWSKI, Jozef, GÓRECKA, Ewa. Evidence for general tilt columnar liquid crystalline phase. Soft matter, 2009, vol. 5, no. 11, str. 2281-2285. [COBISS.SI-ID 22867239]

1.04 Strokovni članek

6. PAVLIN, Jerneja, PREBIL, Klemen, ŠTEBLAJ, Marjanca, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Sinteza tekočih kristalov v šolskem laboratoriju. Kemija v šoli in družbi, junij 2009, letn. 21, št. 2, str. 13-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 7882569]

1.05 Poljudni članek

7. ČEPIČ, Mojca. Difuzija. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 4, str. 11-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 7746633]

8. ČEPIČ, Mojca. Difuzija, kaj je to? : odgovor naloge. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 5, str. 13-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7779145]

9. ČEPIČ, Mojca. Makro difuzija in evrodifuzija. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 5, str. 15, 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7779401]

10. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Vodne leče. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 6, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 7825737]

11. ČEPIČ, Mojca. Makrodifuzija in evrodifuzija : odgovor naloge. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 6, str. 19-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 7825481]

12. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Olje, voda in led. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 1, str. 15. [COBISS.SI-ID 7982153]

13. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Vodne leče : odgovor naloge. Presek, 2009/2010, letn. 37, št. 1, str. 15-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 7982409]

14. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kateri hitreje tone. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 2, str. 15. [COBISS.SI-ID 8012873]

15. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Olje, voda in led : odgovor naloge. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 2, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 8013129]

16. ČEPIČ, Mojca. Kje plavajo?. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 3, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 8146505]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. PAVLIN, Jerneja, ŠTEBLAJ, Marjanca, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Tekoči kristali in šolski laboratorij - je sinteza možna?. V: Slovenski kemijski dnevi 2009, Maribor, 24. in 25. september 2009. [Maribor]: FKKT, [2009], 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7984201]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

18. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, ŽEKŠ, Boštjan. Reentrancy of the SmC phase and continous pitch evolution in the AFLC SmC[alpha] phase - two faces of one interaction. V: ECLC 2009, 10th European Conference on Liquid Crystals, April 19th - 24th, 2009, Colmar, France. [Book of abstracts]. [S. l.: S. n.], 2009, str. 72. [COBISS.SI-ID 8093769]

19. SUSMAN, Katarina, ŽEKŠ, Boštjan, ČEPIČ, Mojca. Could phenomenological coefficients be extracted from detailed pitch measurements in AFLC. V: ECLC 2009, 10th European Conference on Liquid Crystals, April 19th - 24th, 2009, Colmar, France. [Book of abstracts]. [S. l.: S. n.], 2009, str. 215. [COBISS.SI-ID 8094025]

20. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, YONG, Tan Teng, HOCK, Ong Lye, VAUPOTIČ, Nataša. Does SmCg structure exist in rod-like chiral tilted systems?. V: New challenges in chiral and polar systems : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2009, str. D_01. [COBISS.SI-ID 7959625]

21. SUSMAN, Katarina, ŽEKŠ, Boštjan, ČEPIČ, Mojca. Describing two different experiments with the same model of AFLC. V: New challenges in chiral and polar systems : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2009, str. P_058, ilustr. [COBISS.SI-ID 7959881]

22. BABIČ, Vito, ČEPIČ, Mojca. Complementary colours for a physicist. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 70. [COBISS.SI-ID 7944777]

23. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Real images and chiral inversions. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 70. [COBISS.SI-ID 7944521]

24. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Experiments with liquid crystals synthesized in the school laboratory. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 87. [COBISS.SI-ID 7945545]

25. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Anisotropy of wood in the microwave region. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 88. [COBISS.SI-ID 7945801]

26. ŠVELC, Tjaša, ČEPIČ, Mojca. The Cartesian diver as a model of a fish with swim bladder. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 101. [COBISS.SI-ID 7946057]

27. PAVLIN, Jerneja, ŠTEBLAJ, Marjanca, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Tekoči kristali in šolski laboratorij - je sinteza možna?. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2009, str. 119. [COBISS.SI-ID 7983689]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

28. ČEPIČ, Mojca. Ali je mogoče prikazati pojave ob Sončevem mrku tudi, kadar ga ni?. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 110. [COBISS.SI-ID 8048457]

29. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, HORVAT, Boris, KAVKLER, Iztok, LOKAR, Matija, LUKŠIČ, Primož, ORBANIĆ, Alen, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina. Projekt NAUK - e-gradiva iz fizike za osnovne šole. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 114. [COBISS.SI-ID 8048713]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

30. ČEPIČ, Mojca. Oddelek za fiziko in tehniko. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 613-615. [COBISS.SI-ID 8180553]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

31. BABIČ, Vito, BELINA, Ruben, ČEPIČ, Mojca, ČREPINŠEK, Ljubomir, DOLENŠEK, Jožica, KUKMAN, Iztok, LIKAR, Andrej, LOBNIK, Andrej, OBLAK, Seta, RAMŠAK, Anton, TOMAŽIČ, Fedor, TRAMPUŠ, Miro, TRATNIK, Miran, DROLC, Aleš (ur.), TRKOV, Joži (ur.). Fizika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003, (Maturitetni izpiti). Ljubljana: Državni izpitni center, 2009. 2 zv., ilustr., tabele. ISBN 961-6322-29-X. ISBN 961-6322-31-1. [COBISS.SI-ID 52470]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

32. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, ČEPIČ, Mojca, NEMEC, Andrej, PAVLIN, Jerneja, CVAHTE, Miroslav (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.), FALETIČ, Sergej (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), GRUBELNIK, Vladimir (ur.), MARTINŠEK, Maja (ur.), PLANINŠIČ, Gorazd (ur.), VAUPOTIČ, Nataša (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Fizika : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 149 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16816904]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

33. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

34. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, ČEPIČ, Mojca, NEMEC, Andrej, PAVLIN, Jerneja, CVAHTE, Miroslav (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.), FALETIČ, Sergej (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), GRUBELNIK, Vladimir (ur.), MARTINŠEK, Maja (ur.), PLANINŠIČ, Gorazd (ur.), VAUPOTIČ, Nataša (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Fizika : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 149 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16816904]

35. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Instite of Physics. ISSN 0143-0807. [COBISS.SI-ID 25430528]

36. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

Mentor pri doktorskih disertacijah

37. KARIŽ MERHAR, Vida. Konstruktivistični pristop k pouku fizikalnih vsebin - nihanje in valovanje : doktorska disertacija. Ljubljana: NUK, 2009. [COBISS.SI-ID 250198528]

Mentor pri magistrskih delih

38. BABIČ, Vito. Dvolomnost in komplementarne barve : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Babič], 2009. 77 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8156233]

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. SKELA, Janez, DAGARIN, Mateja. Presek teorij učenja in poučevanja drugega/tujega jezika v otroštvu. V: PIŽORN, Karmen (ur.), BORG, Simon. Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009, str. 26-62. [COBISS.SI-ID 7978825]

2. DAGARIN, Mateja. Modeli poučevanja tujega jezika v otroštvu - pregled stanja v Evropi in drugje po svetu. V: PIŽORN, Karmen (ur.), BORG, Simon. Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009, str. 154-176. [COBISS.SI-ID 7979081]

3. SKELA, Janez, SEŠEK, Urška, DAGARIN, Mateja. Opismenjevanje v tujem/drugem jeziku na zgodnji stopnji. V: PIŽORN, Karmen (ur.), BORG, Simon. Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009, str. 220-245. [COBISS.SI-ID 7979337]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

4. DAGARIN, Mateja, ŠAUBAH KOVIČ, Darinka, ČELIGOJ, Jelka, JERALA-BEDENK, Mojca. Preve(t)rimo znanje iz angleščine : vaje iz angleščine za tretje obdobje osnovne šole : knjiga in zgoščenka. 1. izd. Maribor: Pivec, 2009. 1 zv. (167 str.), barvne ilustr. 1 CD (59 min, 17 sek), stereo. ISBN 978-961-6494-82-3. [COBISS.SI-ID 61934081]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

5. Beo beo. Dagarin Fojkar, Mateja (pisec recenzij 2006-). Ljubljana: Rokus, 2006-2007. ISSN 1854-5505. [COBISS.SI-ID 227278592]

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Homelessness and the accessibility of the health care system. Soc. pedagog. (Ljubl.), junij 2009, letn. 13, št. 2, str. 111-130. [COBISS.SI-ID 7926857]

2. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Evalvacija nespecifične terenske nastavitvene podpore brezdomnim. Soc. pedagog. (Ljubl.), september 2009, letn. 13, št. 3, str. 259-288. [COBISS.SI-ID 8101449]

1.04 Strokovni članek

3. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Research on homelessness, health and accessibility of health care services in Slovenia. ENHW Newsletter, Winter 2009, no. 11, str. 2-5. http://www.feantsa.org/files/freshstart/Transnational_Exchanges/ENHW/ENHW_Issue11_Winter09.pdf. [COBISS.SI-ID 8193865]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Kako razumeti brezdomstvo. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 11-22. [COBISS.SI-ID 7890505]

5. DEKLEVA, Bojan. Dostopnost zdravstvenga sistema in ovire pri njegovi uporabi - analiza rezultatov anketiranja. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 77-108. [COBISS.SI-ID 7891529]

6. DEKLEVA, Bojan. Metodološke značilnosti empirične raziskave : priloga 1. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 129-132. [COBISS.SI-ID 7892041]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. DEKLEVA, Bojan, JURANČIČ ŠRIBAR, Luna, RAZPOTNIK, Špela. Kultura brezdomstva : cestni časopis Kralji ulice: prostor medkulturnega dialoga med brezdomci in širšo javnostjo. V: ČEBULJ-SAJKO, Breda (ur.). Etnologija in regije, Ljubljana, Prestolnica v medkulturnem dialogu in filmskih podobah : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 43). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2009, str. 69-75. [COBISS.SI-ID 7708233]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. DEKLEVA, Bojan. Josipa Bašić: Teorije prevencije: prevencija poromećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, Školska knjiga, Zagreb, 2009 : prikaz knjige. Kriminol. soc. integr., 2009, letn. 17, št. 2, str. 121. [COBISS.SI-ID 8161609]

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. DEKLEVA, Bojan. Nameni raziskovanja. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 39-42. [COBISS.SI-ID 7891017]

10. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Zaključki in priporočila. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 111-119. [COBISS.SI-ID 7891785]

11. DEKLEVA, Bojan. Zdravje. Kralji ulice, junij 2009, letn. 5, št. 37, str. 2. [COBISS.SI-ID 7958601]

1.25 Drugi članki ali sestavki

12. DEKLEVA, Bojan. Meseno spoznanje nominirano za Dnevnikovo nagrado fabula. Kralji ulice, februar 2009, letn. 5, št. 33, str. 14. [COBISS.SI-ID 7734601]

13. DEKLEVA, Bojan. Zmožnosti in odpornost brezdomnih ljudi. Kralji ulice, marec 2009, letn. 5, št. 34, str. 10. [COBISS.SI-ID 7753545]

14. DEKLEVA, Bojan. Dragi bralec Bajsi. Kralji ulice, marec 2009, letn. 5, št. 34, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 7753801]

15. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Kaj pa zdravje?. Del 1. Kralji ulice, junij 2009, letn. 5, št. 37, str. 6. [COBISS.SI-ID 7958345]

16. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Zdravje na ulici. Del 2. Kralji ulice, julij 2009, letn. 5, št. 38, str. 6. [COBISS.SI-ID 7942473]

17. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Zdravje na ulice - kako naprej?. Kralji ulice, september 2009, letn. 5, št. 40, str. 7. [COBISS.SI-ID 7981641]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

18. MIKIČ, Anja, RUTAR, Meta, RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Maja, DEKLEVA, Bojan. Cirkuška pedagogika, (Socialno pedagoške teme, 07). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-253-037-2. [COBISS.SI-ID 246455040]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

19. DEKLEVA, Bojan. Izazovi kvalitativnih istraživanja na polju socijalne pedagogije. Stručne kompetencije socijalnih pedagoga : [prispevek na okrogli mizi] Socijalna pedagogija: osvetljivost na pitanja društvene margine - profilisanje nove struke, Pedagoški fakultet, Jagodina, 1. okt. 2009. Jagodina, 2009. [COBISS.SI-ID 8120393]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

20. RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6523-36-3. [COBISS.SI-ID 245782784]

21. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

Pisec recenzij

22. BAŠIĆ, Josipa. Teorije prevencije : prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu). Zagreb: Školska knjiga, 2009. 494 str., ilustr. ISBN 978-953-0-30255-6. [COBISS.SI-ID 8240713]

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVETAK, Iztok, DROFENIK LORBER, Erna, JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A. Comparing Slovenian year 8 and year 9 elementary school pupils' knowledge of electrolyte chemistry and their intrinsic motivation. Chemistry education research and practice. [on-line ed.], 2009, vol. 10, no. 4, str. 281-290, ilustr. http://www.rsc.org/delivery/_ArticleLinking/DisplayArticleForFree.cfm?doi=b920833j&JournalCode=RP. [COBISS.SI-ID 7991625]

2. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. Assessing 16-year-old students' understanding of aqueous solution at submicroscopic level. Research in science education. [Online ed.], 2009, vol. 39, issue 2, str. 157-179, ilustr. http://springerlink.metapress.com/content/qu307t5043313443/fulltext.pdf. [COBISS.SI-ID 7750985]

1.04 Strokovni članek

3. POSEGA-DEVETAK, Sonja, DEVETAK, Iztok. Virus H1N1, povzročitelj nove gripe. Kemija v šoli in družbi, oktober 2009, letn. 21, št. 3, str. 2-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8028233]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., WISSIAK GRM, Katarina Senta. Vpliv aktivnega učenja in submikropredstavitev na znanje štirinajstletnikov o zemeljskoalkalijskih kovinah. V: Slovenski kemijski dnevi 2009, Maribor, 24. in 25. september 2009. [Maribor]: FKKT, [2009], 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7983945]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Intrinsic motivation for learning science through educational vertical in Slovenia. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 99. [COBISS.SI-ID 7720777]

6. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Pre-service primary teachers' self-determined behaviour for science learning. V: ESERA 2009 conference, 31 August - 4 September 2009, Istambul. Istambul: Gazi Üniversitesi [etc.], 2009, str. 78. [COBISS.SI-ID 7960905]

7. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., WISSIAK GRM, Katarina Senta. Vpliv aktivnega učenja in submikropredstavitev na znanje štirinajstletnikov o zemeljskoalkalijskih kovinah. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2009, str. 118. [COBISS.SI-ID 7983433]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. JURIŠEVIČ, Mojca, BAJD, Barbara, DEVETAK, Iztok. Motiviranost študentov razrednega pouka za učenje biologije. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 290-297, ilustr. [COBISS.SI-ID 8201545]

1.25 Drugi članki ali sestavki

9. GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Izobraževanje učiteljev naravoslovja in tehnike na področju poklicne vzgoje. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Smernice za poklicno vzgojo v šoli : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 43-56. [COBISS.SI-ID 8008265]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

10. VRTAČNIK, Margareta, BOH, Bojana, DEVETAK, Iztok, DOLNIČAR, Danica, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, JAMŠEK, Samo, SAJOVIC, Irena, URBANČIČ, Matej, WISSIAK GRM, Katarina Senta, ZMAZEK, Boris, MESEC, Vida, PAJK, Brane. E-kemija : projekt ESS. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija. [COBISS.SI-ID 1401692]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

11. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, DEVETAK, Iztok, MAJER, Janja, ŽARIĆ, Kornelia. Didaktična gradiva/modeli : (kemijske vsebine) : K1 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 07. 2009-31. 08. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 573 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17631752]

12. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, DEVETAK, Iztok, MAJER, Janja, SIKOŠEK, Darinka, ŽARIĆ, Kornelia. Didaktična gradiva za poučevanje v naravoslovju, Kemija : K2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 09. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 333 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17465352]

13. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., MAJER, Janja, VRTAČNIK, Margareta, WISSIAK GRM, Katarina Senta, BUKOVEC, Nataša (ur.), GODEC, Andrej (ur.), GROS, Nataša (ur.), SIKOŠEK, Darinka (ur.), ŽARIĆ, Kornelia (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Kemija : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011) : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16817416]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. DEVETAK, Iztok. Evaluating the development of students' motivation for learning chemistry and its influence on student achievement : [predavanje na] The American Catholic University, Department of Chemistry, Washington DC, 7. apr. 2009. Washington, 2009. [COBISS.SI-ID 7802441]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

15. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

16. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, DEVETAK, Iztok, MAJER, Janja, ŽARIĆ, Kornelia. Didaktična gradiva/modeli : (kemijske vsebine) : K1 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 07. 2009-31. 08. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 573 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17631752]

17. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, DEVETAK, Iztok, MAJER, Janja, SIKOŠEK, Darinka, ŽARIĆ, Kornelia. Didaktična gradiva za poučevanje v naravoslovju, Kemija : K2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 09. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 333 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17465352]

18. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, ČEPIČ, Mojca, NEMEC, Andrej, PAVLIN, Jerneja, CVAHTE, Miroslav (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.), FALETIČ, Sergej (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), GRUBELNIK, Vladimir (ur.), MARTINŠEK, Maja (ur.), PLANINŠIČ, Gorazd (ur.), VAUPOTIČ, Nataša (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Fizika : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 149 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16816904]

19. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., MAJER, Janja, VRTAČNIK, Margareta, WISSIAK GRM, Katarina Senta, BUKOVEC, Nataša (ur.), GODEC, Andrej (ur.), GROS, Nataša (ur.), SIKOŠEK, Darinka (ur.), ŽARIĆ, Kornelia (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Kemija : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011) : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16817416]

20. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Smernice za poklicno vzgojo v šoli : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 59 f., tabele. [COBISS.SI-ID 8006729]

Prevajalec

21. Čudovita mala enciklopedija. 1, Vesolje, znanost. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-251-164-7. [COBISS.SI-ID 247348736]

22. Čudovita mala enciklopedija. 2, Planet Zemlja. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-251-163-0. [COBISS.SI-ID 247349760]

23. Čudovita mala enciklopedija. 3, Zgodovina : 1. del. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-251-167-8. [COBISS.SI-ID 247350784]

24. Čudovita mala enciklopedija. 4, Zgodovina : 2. del. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009. 38 str., ilustr. ISBN 978-961-251-168-5. [COBISS.SI-ID 247351040]

25. Čudovita mala enciklopedija. 5, Dinozavri, plazilci in dvoživke, pajkovci in žuželke. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-251-165-4. [COBISS.SI-ID 247351552]

26. Čudovita mala enciklopedija. 6, Ribe, ptiči, sesalci. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-251-166-1. [COBISS.SI-ID 247352320]

Pisec recenzij

27. DEMŠAR, Ambrož, JURIČIĆ, Đulijana, KOŽUH, Vasja, MLAKAR, Valentina. Zakaj se dogaja?, Sile in energija 8, Učbenik za fiziko v osmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-209-833-9. [COBISS.SI-ID 242788096]

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, PAVLIN, Samo, POLAK, Alenka. The development of primary teachers competencies as a basis to introduce the study programmes of undergraduate teacher education. Hacettepe Egitim Dergisi, 2009, no. 37, str. 60-69. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/journalinfo/37/pdf/DEVJAK%20Tatjana.pdf. [COBISS.SI-ID 29156445]

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Including elements of the Reggio Emilia concept in the Slovene curriculum for pre-school education. The learning teacher journal, september 2009, vol. 3, no. 1, str. 39-53. [COBISS.SI-ID 8006473]

3. DEVJAK, Tatjana, BLAŽIČ, Marjan, DEVJAK, Srečko. Teachers' and learners' perspectives on factors influencing the implementation of the citizenship and homeland education and ethics subject in primary school. Odgojne znan., 2009, vol. 11, no. 2, str. 7-26. [COBISS.SI-ID 8270153]

4. DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59. [COBISS.SI-ID 8019273]

5. DEVJAK, Srečko, DEVJAK, Tatjana. Prava deteta prilikom uvođenja posebnih pedagoških principa u predškolsko vaspitanje. Prav. život, 2009, letn. 58, št. 11, str. 67-74. [COBISS.SI-ID 8126025]

6. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Parents' views on preshool care and education in local community. US-China education review, 2009, vol. 6, no. 7, str. 68-78. [COBISS.SI-ID 7941705]

1.04 Strokovni članek

7. DEVJAK, Tatjana. Pogledi staršev na osnovno šolstvo v občini Velike Lašče. Trobla, 28. okt. 2009, letn. 15, št. 6, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 8029513]

8. DEVJAK, Tatjana, POLAK, Alenka. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje kot dejavnik razvoja učiteljevih kompetenc. Vzgoja izob., 2009, letn. 40, št. 3, str. 5-12. [COBISS.SI-ID 7856969]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, VOGRINC, Janez, VILIĆ, Iztok. Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 16-20. [COBISS.SI-ID 7783497]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Including elements of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education. V: Creative learning for a sustainable world, (The learning teacher network). [Ljubljana]: [s. n.], 2009, str. 12. [COBISS.SI-ID 8006217]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, TURNŠEK, Nada, KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, SKUBIC, Darija, HOČEVAR, Andreja. Posebna pedagoška načela pristopa Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 7864649]

12. DEVJAK, Tatjana, NOVAK, Leonida, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Kakovostna interakcija in komunikacija. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 189-207. [COBISS.SI-ID 7867209]

13. PODGORNIK, Vesna, DEVJAK, Tatjana, VOGRINC, Janez. Zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela s pomočjo samoevalvacije in raziskovanja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 235-245. [COBISS.SI-ID 7867721]

1.20 Predgovor, spremna beseda

14. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Uvod v monografijo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 1-5. [COBISS.SI-ID 7864393]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

15. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, DEVJAK, Tatjana. Otroštvo in vzgoja : predavanja 2009 : gradivo za študente magistrskega študija Predšolska vzgoja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 27 f. [COBISS.SI-ID 8018249]

16. DEVJAK, Tatjana. Predšolska pedagogika : gradivo za študente : poznavanje in razumevanje pomena in značilnosti vzgoje v predšolskem obdobju, v družini in v predšolski ustanovi na podlagi zgodovinskega vpogleda in sodobnih trendov ---. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 139 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7997001]

17. DEVJAK, Tatjana. Razvoj in kakovost vrtca : predavanja 2009 : gradivo za študente magistrskega študija Predšolska vzgoja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 27 f. [COBISS.SI-ID 8086089]

18. DEVJAK, Tatjana. Teorija vzgoje : predavanja 2009 : gradivo za študente naravoslovnih vezav. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 119 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7996489]

19. DEVJAK, Tatjana. Teorija vzgoje : predavanja 2009 : gradivo za študente predšolske vzgoje. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 147 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7996745]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

20. DEVJAK, Tatjana. Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emila koncepta na področju predšolske vzgoje : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 172 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 7988553]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

21. DEVJAK, Tatjana. Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje 2008-2013 : gradivo za izobraževanje : 13.6., 20.6. in 29.8.2009 (Ljubljana, Maribor, Brežice). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 108 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 7910985]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

22. DEVJAK, Srečko, DEVJAK, Tatjana. Pravo deteta prilikom uvođenja posebnih pedagoških principa u predškolsko vaspitanje : [predavanje na Kopaničkoj školi privrednog prava: Pravda i pravo] : Kopaonik, 13 - 17. decembar 2009. Kopaonik, 2009. [COBISS.SI-ID 3354542]

23. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko. Preschool child`s play and movement : [predavanje na mednarodni konferenci] 11th International conference on education : Athens, May 26th, 2009. Atene, 26.5.2009. [COBISS.SI-ID 3354286]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

24. DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 258 str., ilustr. ISBN 978-961-253-036-5. [COBISS.SI-ID 245998080]

Mentor pri magistrskih delih

25. NOVAK, Leonida. Stališča razrednih učiteljev o verbalni komunikaciji v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Novak], 2009. 217 str., ilustr. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dnovak+leonida%27. [COBISS.SI-ID 7778633]

26. NOVAK, Leonida. Stališča razrednih učiteljev o verbalni komunikaciji v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2009. http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:doc-PNN5BP02. [COBISS.SI-ID 250233856]

27. JORDAN FLETEN, Barbara. Stališča učiteljev do profesionalnega razvoja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Jordan Fleten], 2009. 188, [27] str., graf. prikazi, tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3djordan+fleten%27. [COBISS.SI-ID 7933513]

28. JORDAN FLETEN, Barbara. Stališča učiteljev do profesionalnega razvoja : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2009. [COBISS.SI-ID 250196736]

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Tjaša, FILIPČIČ, Aleš. Analysis of movement velocity and distance covered in wheelchair tennis = Analiza hitrosti gibanja in prevožene razdalje v tenisu na vozičku. Kinesiol. Slov., 2009, vol. 15, no. 2, str. 25-32, tabeli. [COBISS.SI-ID 3714225]

2. FILIPČIČ, Tjaša, FILIPČIČ, Aleš. Time characteristics in wheelchair tennis played on hard surfaces. Kinesiology (Zagreb). [English ed.], 2009, vol. 41, no. 1, str. 67-75, tabele, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 3645617]

3. FILIPČIČ, Tjaša, FILIPČIČ, Aleš. The characteristics in wheelchair tennis played on hard surfaces. Kineziologija. [Hrvatsko izd.], 2009, vol. 41, no. 1, str. 67-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 7920457]

4. FILIPČIČ, Tjaša. Športni pedagog in gibalno ovirani učenci. Športnik, junij 2009, letn. 5, št. 13-14, str. 10-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 7889481]

1.04 Strokovni članek

5. FILIPČIČ, Tjaša. Bolonjska reforma na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Športnik, september 2009, letn. 5, št. 15, str. 2-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 7983177]

6. FILIPČIČ, Tjaša. Reforma študijskih programov na Fakulteti za šport v Ljubljani. Športnik, december 2009, letn. 5, št. 16, str. 7-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 8127305]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. MARKUN PUHAN, Nives, ANDREJKA KAVČIČ, Romana, FILIPČIČ, Tjaša, AHAČIČ, Primož. Vpliv redne vadbe na gibalne sposobnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju. V: KOVAČ, Marjeta (ur.), ROT, Aleš (ur.). 22. Strokovni posvet športnih pedagogov Slovenije, Otočec, 19.-21. november 2009. Zbornik 22. strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije, [Otočec, 19.-21. november 2009]. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2009, str. 49-58, ilustr. [COBISS.SI-ID 8076873]

8. FILIPČIČ, Tjaša. Specific teaching competence for teaching pupils with physical impairment at physical education in Slovenia. V: Zbornik radova. Bihać: Pedagoški fakultet, 2009, str. 232-235. [COBISS.SI-ID 8170313]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Bilateral coordination in learning disabilities. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7886921]

10. ŠTEMBERGER, Vesna, FILIPČIČ, Tjaša, JELOVČAN, Giuliana, KRPAČ, Franc, ZAJEC, Jera. Competences of faculties of education students for teaching physical education. V: [Book of abstracts]. Niš: Minisytry of Youth and Sport, 2009, str. 84. [COBISS.SI-ID 7989065]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. FILIPČIČ, Tjaša, FILIPČIČ, Aleš. Time and game analysis at the men's Grand slam tennis tournaments finals. V: KONDRIČ, Miran (ur.), FILIPČIČ, Aleš (ur.). Scientific approach in table tennis and tennis in Slovenia. Toronto: Sport books publisher, cop. 2009, str. 179-194, ilustr. [COBISS.SI-ID 7869513]

12. FILIPČIČ, Tjaša, FILIPČIČ, Aleš, PERŠ, Janez. Comparative analysis of time, playing and movement factors between two different quality groups of wheelchair tennis players. V: KONDRIČ, Miran (ur.), FILIPČIČ, Aleš (ur.). Scientific approach in table tennis and tennis in Slovenia. Toronto: Sport books publisher, cop. 2009, str. 195-199. [COBISS.SI-ID 7869769]

13. FILIPČIČ, Tjaša, FILIPČIČ, Aleš. Analysis of time characteristics in wheelchair tennis. V: KONDRIČ, Miran (ur.), FILIPČIČ, Aleš (ur.). Scientific approach in table tennis and tennis in Slovenia. Toronto: Sport books publisher, cop. 2009, str. 201-214, ilustr. [COBISS.SI-ID 7870025]

14. FILIPČIČ, Tjaša, FILIPČIČ, Aleš. Stroke analysis in wheelchair tennis. V: KONDRIČ, Miran (ur.), FILIPČIČ, Aleš (ur.). Scientific approach in table tennis and tennis in Slovenia. Toronto: Sport books publisher, cop. 2009, str. 215-220. [COBISS.SI-ID 7870281]

15. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša. Relation between two aerobic capacity tests and competitive successfulness of junior tennis players. V: KONDRIČ, Miran (ur.), FILIPČIČ, Aleš (ur.). Scientific approach in table tennis and tennis in Slovenia. Toronto: Sport books publisher, cop. 2009, str. 221-229, ilustr. [COBISS.SI-ID 7870537]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

16. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

Pisec recenzij

17. Zbornik radova = Proceedings. Bihać: Pedagoški fakultet, 2009. IX, 297 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-9958-594-02-1. [COBISS.SI-ID 17814278]

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. FRELIH, Črtomir. Sledi v zraku. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, št. 2, str. 104-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 8195657]

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. FRELIH, Črtomir. Evropski parlament in Svet Evrope ... : [uvod] = Instead of introduction. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine : 2. mednarodni kolokvij, Ljubljana, Piran, Slovenija, 14.-17. oktober 2009 : zbornik izvlečkov : 2nd International Colloquium, Ljubljana, Piran, Slovenia, October 14-17 2009 : proceedings book of abstracts. [Ljubljana]: ZDSLU [etc.], 2009, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 8013385]

3. FRELIH, Črtomir. Risba v novih pogojih = Drawing in new conditions. V: SOSIČ, Sarival (ur.), TREBUŠAK, Alenka (ur.), BASSIN, Aleksander, BOŽEGLAV-JAPELJ, Majda, VARL, Petra. Risba na Slovenskem II. : 1940-2009 = 1940-2009 : [Mestna galerija, Ljubljana, 25. 5.-30. 8. 2009]. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2009, str. 19-30. [COBISS.SI-ID 7846473]

1.25 Drugi članki ali sestavki

4. FRELIH, Črtomir. Kaj odlikuje kakovostno ilustracijo. V: BUCIK, Nataša (ur.), KNAFLIČ, Livija. Branje za znanje in branje za zabavo : priročnik za spodbujanje družinske pismenosti. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2009, str. 75-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 8122185]

5. FRELIH, Črtomir. Butinov likovno teoretski prispevek k teoriji likovne vzgoje. V: BUTINA, Milan. Milan Butina : [1923-1999] : monografska razstava : [december 2009 - februar 2010 : simpozij in razstava izbranih del v Ljubljani, maj 2010]. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti: = Koroška Gallery of Fine Arts, 2009, str. 119-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 8140361]

6. FRELIH, Črtomir. Zagovor slike: prednosti zamejitev. Tretji dan, 2009, let. 38, št. 1/2, str. 140-144, ilustr. [COBISS.SI-ID 9283587]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

7. FRELIH, Črtomir. Črtomir Frelih : risba : Galerija 14, Bled, 29. maj - 13. junij 2009. Bled, 2009. [COBISS.SI-ID 7846985]

8. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, HUZJAN, Zdenko, JESIH, Boris, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kreativnost in delo z mladimi : razstava likovnih del študentov in profesorjev likovne pedagogike Pef UL : Velika sprejmna dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana, 13. - 20. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8002121]

9. MAKŠE, Roman, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, MAJARON, Edi, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, BRUMEN-ČOP, Andrej, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, MRŠNIK, Ivo, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica. Razstava likovnih del profesorjev Oddleka za likovno pedagogiko Pef, UL : Galerija Pef, 20. 11. - 12. 12. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 8090953]

10. FRELIH, Črtomir. Črtomir Frelih : Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija, 19. januar 2009 - 9. februar 2009. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009. [4] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23780647]

11. FRELIH, Črtomir. 15. razstava umetniške kolonije na Dunaju = 15. Ausstellung der Kunstkolonie in Wien : Slovenski kulturni center Korotan, Slowenisches Kulturzentrum Korotan Wien, 14. 10. 2009-14. 11. 2009. Dunaj: Slovenski kulturni center Korotan, 2009. [COBISS.SI-ID 247817216]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

12. Likovna vzgoja. Frelih, Črtomir (član uredniškega odbora 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

Mentor pri magistrskih delih

13. HENIGSMAN, Vlasta. Uporaba računalnika pri pouku likovne vzgoje v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Henigsman], 2009. 159 str., [94] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7933769]

Mentor - drugo

14. 4L09 : zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 28. maj - 10. julij 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7843913]

15. Izbor likovnih del študentov tretjega in četrtega letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Likovna pedagogika : galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 21. 7. - 21. 8. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8024649]

Umetnik

16. 1 + 1 : študent in profesor : razstava likovnih del študentov in profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Media Nox, Maribor, od 3. - 18. decembra 2009. Maribor: Mladinski kulturni center, 2009. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-6154-21-5. [COBISS.SI-ID 63847425]

17. Moja podoba : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Galerija mestne hiše, atrij Povšlerjeve hiše, Prešernova hiša, Mala galerija Likovnega društva Kranj in Galerija mestne občine Kranj, Kranj, od 7. maja do 7. junija 2009. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2009. 80 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 62657537]

18. BASSIN, Aleksander, BOŽEGLAV-JAPELJ, Majda, VARL, Petra, SOSIČ, Sarival (ur.), TREBUŠAK, Alenka (ur.). Risba na Slovenskem II. = Drawing in Slovenia II. : 1940-2009 = 1940-2009 : [Mestna galerija, Ljubljana, 25. 5.-30. 8. 2009]. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2009. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-6587-57-0. [COBISS.SI-ID 245675520]

Pisec recenzij

19. ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, TACOL, Tonka, MARKOFOVÁ, Jaroslava. Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania. Bratislava: Linwe/KRAFT, cop. 2009. 313 str., ilustr. ISBN 978-80-970214-1-2. [COBISS.SI-ID 8155209] . Predmetni izpitni katalog za maturo. Frelih, Črtomir (pisec recenzij 2002-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-3982. [COBISS.SI-ID 35856384]

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Vidna, nevidna pedagogika in spopad v (srednjem) razredu. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 1, str. 282-299. [COBISS.SI-ID 7780169]

2. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PODLESEK, Anja, SOČAN, Gregor. Analiza razlik v dosežkih učencev/dijakov ter analiza primarnih in sekundarnih učinkov družbenih razlik na dosežke učencev/dijakov. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], pomlad 2009, letn. 20, št. 1/2, str. 83-125, preglednice, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 41021538]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. GABER, Slavko. Čas za premišljeno dograjevanje. V: VIČAR NOVAK, Iris (ur.). Vizija šolstva : zbornik predavanj z mednarodnega simpozija ob 230-letnici šolstva v Beltincih. Beltinci: Osnovna šola, 2009, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 7879753]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. GABER, Slavko. Durkheim, šola, demokracija in začetki sociologije vzgoje. V: DURKHEIM, Émile. Vzgoja in sociologija, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2009, str. 185-220. [COBISS.SI-ID 8154953]

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. GABER, Slavko. Za manj negotovosti. V: GABER, Slavko (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.), STREL, Janko (ur.), LUKŠIČ, Andrej (ur.). Za manj negotovosti : aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 7955017]

1.22 Intervju

6. GABER, Slavko. Lahko bi šli še dlje, če bi vzdržala sredinska razprtost. Dnevnik, 20. jun. 2009, letn. 59, št. 141, str. 12-14, portret. [COBISS.SI-ID 7876681]

7. GABER, Slavko. Slavko Gaber, predsednik društva Časovna banka Slovenije. Mladina, 20. nov. 2009, št. 46, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 8071753]

1.25 Drugi članki ali sestavki

8. GABER, Slavko. Über Veränderungsprozesse und Beharren : von Krise zu Krise? = On processes of change and clinging to tradition : crisis to crisis?. KulturKontakt, winter 2009, str. 6-7, portret. [COBISS.SI-ID 8154697]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

9. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Študije (primerjalne) neenakosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2009. 191 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-041-9. [COBISS.SI-ID 247443712]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

10. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Študije (primerjalne) neenakosti, (Znanstveno poročilo, 09, 21). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. ISBN 978-961-6086-87-5. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/21_09_Studije(primerjalne)neenakosti.pdf. [COBISS.SI-ID 245593344]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

11. GABER, Slavko. Časovna banka : predavanje v Društvu za razvoj humanistike, Maribor, 3. dec. 2009. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 8104265]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

12. GABER, Slavko (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.), STREL, Janko (ur.), LUKŠIČ, Andrej (ur.). Za manj negotovosti : aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. VI, 337 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-039-6. [COBISS.SI-ID 246964736]

13. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID 122842112]

14. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. GERŠAK, Vesna. Vzgojno zahtevnejši oziroma hiperaktivni otroci in celostni vzgojno-izobraževalni pristopi. Didakta, januar 2009, letn. 18/19, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 7748425]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor. NIRS : measuring changes in muscle oxygenation and the detection of muscle activity. V: IMEKO, XIX World Congress, September 6-11, 2009, Lisbon, Portugal. Fundamental and applied metrology : proceedings. [S. l.]: IMEKO, cop. 2009, str. 1634-1639, ilustr. [COBISS.SI-ID 7246164]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOROŠEC, Helena, GERŠAK, Vesna. Art in education - the opportunity for emotional well-being and creativity. V: Creativity and emotional wellbeing. [S. n.]: University of the West Scotland, 2009, str. 7. [COBISS.SI-ID 7948105]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. GERŠAK, Vesna. Zakaj je pomembno vključevati plesno ustvarjanje v proces vzgoje in izobraževanja?. V: GABER KORBAR, Veronika (ur.). Theatrum pro omnibus : (gledališče za vse) : uporaba gledališke dejavnosti v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Društvo Taka Tuka, 2009, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 7946569]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. GERŠAK, Vesna. Stvaralački ples i pokret - cjelovit odgojno-obrazovni pristup u vrtiću i osnovnoj školi. V: IVON, Hicela (ur.). Djeca i mladež u svijetu umjetnosti : [urednica Hicela Ivon]. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta, Centar za interdisciplinarne studije - Studia Mediterranea: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2009, str. 181-195. [COBISS.SI-ID 8205129]

6. GERŠAK, Vesna. Plesno ustvarjanje v pedagoškem konceptu Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 151-159. [COBISS.SI-ID 7866441]

1.25 Drugi članki ali sestavki

7. GERŠAK, Vesna. Jutri je govorilna ura. Starš-si, februar 2009, letn. 1, št. 6, str. 42-43, portret. [COBISS.SI-ID 7743561]

8. GERŠAK, Vesna. Starši! Nekaj konkretnih nasvetov glede učenja. Starš-si, maj 2009, letn. 1, št. 9, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 7824201]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Oseba, ki intervjuva

9. JAMŠEK, Janez, KOCIJANČIČ, Slavko, TURNŠEK, Nada. Pomembno je otroke motivirati. Starš-si, maj 2009, letn. 1, št. 9, str. 17-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7823177]

SAŠA ALEKSEJ GLAŽAR [04810]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVETAK, Iztok, DROFENIK LORBER, Erna, JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A. Comparing Slovenian year 8 and year 9 elementary school pupils' knowledge of electrolyte chemistry and their intrinsic motivation. Chemistry education research and practice. [on-line ed.], 2009, vol. 10, no. 4, str. 281-290, ilustr. http://www.rsc.org/delivery/_ArticleLinking/DisplayArticleForFree.cfm?doi=b920833j&JournalCode=RP. [COBISS.SI-ID 7991625]

2. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. Assessing 16-year-old students' understanding of aqueous solution at submicroscopic level. Research in science education. [Online ed.], 2009, vol. 39, issue 2, str. 157-179, ilustr. http://springerlink.metapress.com/content/qu307t5043313443/fulltext.pdf. [COBISS.SI-ID 7750985]

1.04 Strokovni članek

3. PAVLIN, Jerneja, PREBIL, Klemen, ŠTEBLAJ, Marjanca, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Sinteza tekočih kristalov v šolskem laboratoriju. Kemija v šoli in družbi, junij 2009, letn. 21, št. 2, str. 13-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 7882569]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. PAVLIN, Jerneja, ŠTEBLAJ, Marjanca, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Tekoči kristali in šolski laboratorij - je sinteza možna?. V: Slovenski kemijski dnevi 2009, Maribor, 24. in 25. september 2009. [Maribor]: FKKT, [2009], 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7984201]

5. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., WISSIAK GRM, Katarina Senta. Vpliv aktivnega učenja in submikropredstavitev na znanje štirinajstletnikov o zemeljskoalkalijskih kovinah. V: Slovenski kemijski dnevi 2009, Maribor, 24. in 25. september 2009. [Maribor]: FKKT, [2009], 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7983945]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Intrinsic motivation for learning science through educational vertical in Slovenia. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 99. [COBISS.SI-ID 7720777]

7. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Pre-service primary teachers' self-determined behaviour for science learning. V: ESERA 2009 conference, 31 August - 4 September 2009, Istambul. Istambul: Gazi Üniversitesi [etc.], 2009, str. 78. [COBISS.SI-ID 7960905]

8. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Experiments with liquid crystals synthesized in the school laboratory. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 87. [COBISS.SI-ID 7945545]

9. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., WISSIAK GRM, Katarina Senta. Vpliv aktivnega učenja in submikropredstavitev na znanje štirinajstletnikov o zemeljskoalkalijskih kovinah. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2009, str. 118. [COBISS.SI-ID 7983433]

10. PAVLIN, Jerneja, ŠTEBLAJ, Marjanca, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Tekoči kristali in šolski laboratorij - je sinteza možna?. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2009, str. 119. [COBISS.SI-ID 7983689]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. GLAŽAR, Saša A. Pedagoško-znanstveni delavci. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 596-597. [COBISS.SI-ID 8177737]

12. GLAŽAR, Saša A. Raziskovalno delo. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 602-604. [COBISS.SI-ID 8178249]

13. GLAŽAR, Saša A. Razvoj računalniške podpore. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 604. [COBISS.SI-ID 8178505]

1.25 Drugi članki ali sestavki

14. GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Izobraževanje učiteljev naravoslovja in tehnike na področju poklicne vzgoje. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Smernice za poklicno vzgojo v šoli : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 43-56. [COBISS.SI-ID 8008265]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

15. VRTAČNIK, Margareta, BOH, Bojana, DEVETAK, Iztok, DOLNIČAR, Danica, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, JAMŠEK, Samo, SAJOVIC, Irena, URBANČIČ, Matej, WISSIAK GRM, Katarina Senta, ZMAZEK, Boris, MESEC, Vida, PAJK, Brane. E-kemija : projekt ESS. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija. [COBISS.SI-ID 1401692]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

16. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., MAJER, Janja, VRTAČNIK, Margareta, WISSIAK GRM, Katarina Senta, BUKOVEC, Nataša (ur.), GODEC, Andrej (ur.), GROS, Nataša (ur.), SIKOŠEK, Darinka (ur.), ŽARIĆ, Kornelia (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Kemija : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011) : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16817416]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

17. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

18. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., MAJER, Janja, VRTAČNIK, Margareta, WISSIAK GRM, Katarina Senta, BUKOVEC, Nataša (ur.), GODEC, Andrej (ur.), GROS, Nataša (ur.), SIKOŠEK, Darinka (ur.), ŽARIĆ, Kornelia (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Kemija : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011) : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16817416]

19. DEKLEVA, Nina (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.), ŠMALC, Andrej (ur.). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2009. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 243877888]

20. Kemija v šoli in družbi. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega sveta 2008-). Ljubljana: Biteks, 2008-. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 15897864]

21. Nacionalni preizkusi znanja. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Državna komisija za vodenje nacionalnih preizkusov znanja, 2002-. ISSN 1581-5315. [COBISS.SI-ID 121374464]

22. Predmetni izpitni katalog za maturo. Kemija. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-4008. [COBISS.SI-ID 35931904]

23. Znanstveno raziskovalno in umetniško delo - Pedagoška fakulteta. Glažar, Saša Aleksej (urednik 1996-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 1996-2001. ISSN 1408-3205. [COBISS.SI-ID 67751936]

Pisec recenzij

24. KOCH, Verena, HITTI, Tjaša, HRIBAR KOJC, Simona. Gospodinjstvo 6, Učbenik za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0732-3. [COBISS.SI-ID 244387072]

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2009

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon, FIOLHAIS, M. Pion electro-production in the Roper region in chiral quark models. The european physical journal. A, Hadrons and nuclei, 2009, vol. 42, str. 185-193, doi: 10.1140/eoja/i2009-10878-2. [COBISS.SI-ID 2190180]

1.04 Strokovni članek

2. GOLLI, Bojan. Rešitve nalog z regijskega fizikalnega tekmovanja srednješolcev Slovenije v šolskem letu 2008/09. Presek, 2009/2010, letn. 37, št. 3, str. 11-16 - priloga, ilustr. [COBISS.SI-ID 8147273]

3. GOLLI, Bojan. Rešitve nalog z državnega fizikalnega tekmovanja srednješolcev Slovenije v šolskem letu 2008/09. Presek, 2009/2010, letn. 37, št. 3, str. 22-28 - priloga, ilustr. [COBISS.SI-ID 8147785]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon, FIOLHAIS, Manuel. Pion electro-production in the Roper region : K-matrix approach. Blejsk. delavn. fiz., 2009, let. 10, št. 1, str. 71-76. [COBISS.SI-ID 2197604]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ROVŠEK, Barbara, GOLLI, Bojan. Simple human motions, recorded simultaneously with video camera and tensiometric plate. V: MPTL 14, International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learnig, 23-25 September 2009, University of Udine, Italy. Europhysics conference abstract booklet. Udine: University of Udine, 2009, str. 63. [COBISS.SI-ID 7994953]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

6. GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-workshop Few-quarks states and the continuum, Bled, Slovenia, September 15-22, 2008. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2008. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 249306112]

7. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

8. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

Mentor pri magistrskih delih

9. KRMELJ, Mojca. Obravnava uklona valovanja pri pouku fizike : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Krmelj], 2009. 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2196836]

TOMAŽ GORJUP [18582]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. GORJUP, Tomaž. Gibanje v prostor slike. Likov. vzgoja, avgust/september 2009, letn. 10, št. 47-48, str. 11-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 7999049]

2. GORJUP, Tomaž. Slikarstvo med razumom in čutnostjo - posnetek narave in pozicija umetnika. Likov. vzgoja, november/december 2009, letn. 10, št. 49-50, str. 5-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8157769]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.17 Katalog razstave

3. GORJUP, Tomaž. Tomaž Gorjup : donatorska razstava, 23. oktober 2009. Ljubljana: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, 2009. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-91799-1-8. [COBISS.SI-ID 248477440]

4. ARIZANOVIĆ, Antea, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica, GORJUP, Tomaž. Umetniški fetiš. [Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2009]. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-92049-9-3. [COBISS.SI-ID 247949824]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

5. GORJUP, Tomaž, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, VARL, Petra. 24. viški likovni salon, 13. viški likovni salonček : razstava v Osnovni šoli Vič od 22. do 30. aprila 2009. Ljubljana: Osnovna šola Vič, 2009. [COBISS.SI-ID 7795529]

6. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, HUZJAN, Zdenko, JESIH, Boris, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kreativnost in delo z mladimi : razstava likovnih del študentov in profesorjev likovne pedagogike Pef UL : Velika sprejmna dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana, 13. - 20. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8002121]

7. MAKŠE, Roman, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, MAJARON, Edi, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, BRUMEN-ČOP, Andrej, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, MRŠNIK, Ivo, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica. Razstava likovnih del profesorjev Oddleka za likovno pedagogiko Pef, UL : Galerija Pef, 20. 11. - 12. 12. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 8090953]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Umetnik

8. 1 + 1 : študent in profesor : razstava likovnih del študentov in profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Media Nox, Maribor, od 3. - 18. decembra 2009. Maribor: Mladinski kulturni center, 2009. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-6154-21-5. [COBISS.SI-ID 63847425]

9. Moja podoba : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Galerija mestne hiše, atrij Povšlerjeve hiše, Prešernova hiša, Mala galerija Likovnega društva Kranj in Galerija mestne občine Kranj, Kranj, od 7. maja do 7. junija 2009. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2009. 80 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 62657537]

10. BASSIN, Aleksander, BOŽEGLAV-JAPELJ, Majda, VARL, Petra, SOSIČ, Sarival (ur.), TREBUŠAK, Alenka (ur.). Risba na Slovenskem II. = Drawing in Slovenia II. : 1940-2009 = 1940-2009 : [Mestna galerija, Ljubljana, 25. 5.-30. 8. 2009]. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2009. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-6587-57-0. [COBISS.SI-ID 245675520]

11. 29e mini print internacional de Cadaqués 2009. Barcelona: ADOGI, Taller Galeria Fort, 2009. [66] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8174921]

ANA GOSTINČARBLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Projekt Pollen. Naravosl. solnica, pomlad 2009, letn. 13, št. 3, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 7857993]

1.05 Poljudni članek

2. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Vodne leče. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 6, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 7825737]

3. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Olje, voda in led. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 1, str. 15. [COBISS.SI-ID 7982153]

4. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Vodne leče : odgovor naloge. Presek, 2009/2010, letn. 37, št. 1, str. 15-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 7982409]

5. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kateri hitreje tone. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 2, str. 15. [COBISS.SI-ID 8012873]

6. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Olje, voda in led : odgovor naloge. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 2, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 8013129]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

7. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. POLLEN project in Slovenia. V: JOKIĆ, Stevan (ur.). Proceedings. Beograd: Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2009, str. 51-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 7960649]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. How sunnier is the sunny side of Alps?. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 47. [COBISS.SI-ID 7944009]

9. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Pollen Project - a community approach to science education. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 50. [COBISS.SI-ID 7944265]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, HORVAT, Boris, KAVKLER, Iztok, LOKAR, Matija, LUKŠIČ, Primož, ORBANIĆ, Alen, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina. Projekt NAUK - e-gradiva iz fizike za osnovne šole. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 114. [COBISS.SI-ID 8048713]

1.25 Drugi članki ali sestavki

11. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kresnička in popularizacija naravoslovja. Naravosl. solnica, zima 2009, letn. 13, št. 2, str. 14-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 7758409]

12. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kresnička in popularizacija naravoslovja. Del 2. Naravosl. solnica, pomlad 2009, letn. 13, št. 3, str. 19-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 7857737]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

13. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, NEMEC, Andrej, FALETIČ, Sergej, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, PAVLIN, Jerneja. Didaktična gradiva za poučevanje v naravoslovju, Fizika : F2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 09. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 189 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17467144]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

14. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. How to start with IBSE (inquiry based science education)? : [predavanje na mednarodni konferenci] Science Education in School, Bukarešta, 2. okt. 2009. Bukarešta, 2009. [COBISS.SI-ID 8088649]

15. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Lessons learnt from Pollen Project : [predavanje na mednarodni konferenci] Science Education in School, Bukarešta, 3. okt. 2009. Bukarešta, 2009. [COBISS.SI-ID 8088905]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

16. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. POLLEN Project - a community approach for a sustainable growth of science education in Europe : [predavanje na] Changing research landscapes to make the most of human potential, Praga, 14. maj 2009. Praga, 2009. [COBISS.SI-ID 7821129]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

17. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

18. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, NEMEC, Andrej, FALETIČ, Sergej, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, PAVLIN, Jerneja. Didaktična gradiva za poučevanje v naravoslovju, Fizika : F2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 09. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 189 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17467144]

19. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, ČEPIČ, Mojca, NEMEC, Andrej, PAVLIN, Jerneja, CVAHTE, Miroslav (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.), FALETIČ, Sergej (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), GRUBELNIK, Vladimir (ur.), MARTINŠEK, Maja (ur.), PLANINŠIČ, Gorazd (ur.), VAUPOTIČ, Nataša (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Fizika : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 149 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16816904]

20. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

MARIJA GRGINIČ [23554]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.05 Poljudni članek

1. GRGINIČ, Marija. Po kateri poti : kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Šol. razgl., 4. sep. 2009, letn. 60, št. 13, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 7958857]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

2. GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2008-<2009>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-17-3. ISBN 978-961-6625-18-0. [COBISS.SI-ID 242251264]

3. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Bralni listi od A do Ž. Domžale: Izolit, 2009. ISBN 978-961-6279-54-3. [COBISS.SI-ID 243999232]

4. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka, JUSTIN, Romana, GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. Mengeš: Izolit, 2009. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6625-32-6. ISBN 978-961-6625-33-3. ISBN 978-961-6625-34-0. ISBN 978-961-6625-35-7. [COBISS.SI-ID 244314624]

5. GRGINIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. ABC 2 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2009. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6625-19-7. ISBN 978-961-6625-20-3. ISBN 978-961-6625-21-0. ISBN 978-961-6625-22-7. [COBISS.SI-ID 244220416]

6. GRGINIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja, SAKSIDA, Igor (ur.). ABC 3 : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2009. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6625-23-4. ISBN 978-961-6625-24-1. ISBN 978-961-6625-25-8. ISBN 978-961-6625-26-5. [COBISS.SI-ID 244220672]

7. GRGINIČ, Marija. ABC karte. Mengeš: Izolit, 2009. 1 škatla (10 kompletov kart), ilustr. ISBN 978-961-6625-36-4. [COBISS.SI-ID 244321792]

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole, Priročnik za učitelje. Mengeš: Izolit, 2009. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-37-1. [COBISS.SI-ID 245121024]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Zbiratelj

9. Moje branje - svet in sanje : [berilo za 3. razred osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2009. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-27-2. [COBISS.SI-ID 244196608]

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Kartografsko opismenjevanje se začne v predšolskem obdobju = Cartographic literacy begins in preschool period. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 21. [COBISS.SI-ID 8114249]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, ROT VRHOVEC, Alenka. Dotik okolja 1, Učbenik za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0804-7. [COBISS.SI-ID 244777984]

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

3. MEDVED-UDOVIČ, Vida, JAMNIK, Tilka, GRUDEN-CIBER, Jožica, MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja, HERGAN, Irena, KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja, PESEK, Albinca, GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka, LUTAR IVANC, Aleksandra (ur.), KURTIN JERAJ, Tihana (ur.), PUŠENJAK, Marjetka (ur.). Priročnik Mladinske knjige Založbe za učitelje v 1. razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0926-6. [COBISS.SI-ID 245835520]

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. An analysis of the role of didactic material for teaching and learning of mathematical concepts. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 1, str. 52-75. [COBISS.SI-ID 7854153]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, VOGRINC, Janez. Partnership between faculty and schools : mathematics teachers as researchers of interdisciplinary connections. V: LIPKOVSKI, Aleksandar (ur.). Proceedings. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT, (Tempus JEP 41110-2006). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009, str. 41-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 8104777]

3. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Mathematics teachers as researchers of their teaching and pupils' learning. V: PAVLEKOVIĆ, Margita (ur.). The Second International Scientific Colloquium Mathematics and Children, Osijek, April 24, 2009 : (learning outcomes) : (ishodi učenja). Zagreb: Element, 2009, str. 11-25. [COBISS.SI-ID 7808073]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. PAVLEKOVIĆ, Margita, PERIĆ, Ana, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Matematična pismenost z vidika razumevanja pojma neskončnosti pri študentih razrednega pouka = Mathematical literacy in the view of understanding of the concept of infinity among primary teacher students. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 40. [COBISS.SI-ID 8115785]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Didaktična sredstva kot dejavnik pouka matematike na razredni stopnji. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 119-120. [COBISS.SI-ID 8048969]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, TURNŠEK, Nada, KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, SKUBIC, Darija, HOČEVAR, Andreja. Posebna pedagoška načela pristopa Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 7864649]

7. TURNŠEK, Nada, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KRNEL, Dušan. Projektni pristop kot strategija spodbujanja participacije otrok v učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 209-233, ilustr. [COBISS.SI-ID 7867465]

8. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Didaktična sredstva z vidika motivacije pri pouku matematike. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 231-246, ilustr. [COBISS.SI-ID 8201289]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Študijski programi. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 598-602, ilustr. [COBISS.SI-ID 8177993]

10. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Mednarodna dejavnost. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 606-608. [COBISS.SI-ID 8179273]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

11. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor pri magistrskih delih

12. PRISTOVNIK, Tanja. Poučevanje in učenje izbranih vsebin iz verjetnosti z e-gradivom v 4. razredu OŠ : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pristovnik], 2009. X, 186 str., [20] str. pril., ilustr. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dpristovnik+tanja%27. [COBISS.SI-ID 7881033]

13. PRISTOVNIK, Tanja. Poučevanje in učenje izbranih vsebin iz verjetnosti z e-gradivom v 4. razredu OŠ : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2009. [COBISS.SI-ID 250291968]

14. ŠKRBEC, Maja. Vsebine iz verjetnosti v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2009. http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:doc-GQWV9JFF. [COBISS.SI-ID 250305792]

Komentor pri magistrskih delih

15. OVSENIK, Maja. Uporaba računalnika pri urah geometrije v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2009. http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:doc-P8ELL17S. [COBISS.SI-ID 250290944]

Pisec recenzij

16. LIPKOVSKI, Aleksandar (ur.). Proceedings. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT, (Tempus JEP 41110-2006). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009. 136 str., ilustr. ISBN 978-86-87137-33-2. [COBISS.SI-ID 168374796]

ALEKSANDRA HRIBAR-KOŠIR [16092]

Osebna bibliografija za leto 2009

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Lektor

1. DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 258 str., ilustr. ISBN 978-961-253-036-5. [COBISS.SI-ID 245998080]

ZDENKO HUZJAN [16088]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. HUZJAN, Zdenko. Naročje bližine. Likov. vzgoja, avgust/september 2009, letn. 10, št. 47-48, str. 5-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 7998793]

2. HUZJAN, Zdenko. Poti nezavednega. Likov. vzgoja, november/december 2009, letn. 10, št. 49-50, str. 9-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 8158025]

1.25 Drugi članki ali sestavki

3. HUZJAN, Zdenko. Poti nezavednega = The ways of the subconscious. V: INHOF, Robert. Notranje ravnanje : figura v slikarstvu Zdenka Huzjana : figure in the painting of Zdenko Huzjan. Ljubljana: KUD Polis, 2010, str. 91-97, ilustr. [COBISS.SI-ID 8171081]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

4. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, HUZJAN, Zdenko, JESIH, Boris, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kreativnost in delo z mladimi : razstava likovnih del študentov in profesorjev likovne pedagogike Pef UL : Velika sprejmna dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana, 13. - 20. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8002121]

5. MAKŠE, Roman, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, MAJARON, Edi, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, BRUMEN-ČOP, Andrej, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, MRŠNIK, Ivo, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica. Razstava likovnih del profesorjev Oddleka za likovno pedagogiko Pef, UL : Galerija Pef, 20. 11. - 12. 12. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 8090953]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

6. 4L09 : zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 28. maj - 10. julij 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7843913]

Umetnik

7. 1 + 1 : študent in profesor : razstava likovnih del študentov in profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Media Nox, Maribor, od 3. - 18. decembra 2009. Maribor: Mladinski kulturni center, 2009. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-6154-21-5. [COBISS.SI-ID 63847425]

8. Moja podoba : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Galerija mestne hiše, atrij Povšlerjeve hiše, Prešernova hiša, Mala galerija Likovnega društva Kranj in Galerija mestne občine Kranj, Kranj, od 7. maja do 7. junija 2009. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2009. 80 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 62657537]

9. BASSIN, Aleksander, BOŽEGLAV-JAPELJ, Majda, VARL, Petra, SOSIČ, Sarival (ur.), TREBUŠAK, Alenka (ur.). Risba na Slovenskem II. = Drawing in Slovenia II. : 1940-2009 = 1940-2009 : [Mestna galerija, Ljubljana, 25. 5.-30. 8. 2009]. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2009. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-6587-57-0. [COBISS.SI-ID 245675520]

JANEZ JAMŠEK [18583]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. GRADIŠNIK, Sanja, JAMŠEK, Janez. Design and technology subject popularity rating in Slovenian elementary schools. V: ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : sbornik abstraktů mezinárodni vědecké konference, 13. - 15. května 2009 v Ústí nad Labem : konference konaná ve spolupráci s Mezinárodni společností pro inženýrskou pedagogiku IGIP při přiležitosti 55 let vysokoškolského vzdělávání v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra aplikovaných disciplín, 2009, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7827273]

2. JAMŠEK, Janez, STEFANOVSKA, Aneta. Coupling direction identification using instantaneous-phase wavelet bispectral analysis. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, str. 355-358, ilustr. [COBISS.SI-ID 7992393]

3. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Tehniško izobraževanje in tehnološka pismenost učencev (dijakov/študentov). V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, str. 377-380. [COBISS.SI-ID 7993417]

4. PEPELNJAK, Monika, JAMŠEK, Janez. Sestavljanje nalog/vprašanj za preverjanje/ocenjevanje znanja učencev/dijakov/študentov - primer nalog za Tehniko in tehnologijo v 8. razredu osnovne šole. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, str. 381-384. [COBISS.SI-ID 7993673]

5. OSOLNIK, Marko, JAMŠEK, Janez. Programska orodja za tehnično risanje v okviru tehnike in tehnologije v 9-letni osnovni šoli. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009. [Zbornik]. Ljubljana: Arnes, 2009, str. 684-690, ilustr. [COBISS.SI-ID 7794761]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. OSOLNIK, Marko, JAMŠEK, Janez. Programska orodja za tehnično risanje v okviru tehnike in tehnologije v 9-letni osnovni šoli = Software tools for technical drawing as part of design and technology subject in the 9-year primary school. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. (Zbornik). Ljubljana: Arnes, 2009, str. 143. [COBISS.SI-ID 7792969]

7. CILENŠEK, Katja, JAMŠEK, Janez. Komunalni odpadki in ekološko osveščanje otrok pri pouku tehnike in tehnologije na osnovni šoli. V: ŠPEH, Natalija (ur.), ŽERDIN, Franc (ur.), KONOVŠEK, Damjan (ur.). 1. mednarodna konferenca Energetika in klimatske spremembe, Velenje, 1.-3. 7. 2009. EnRe energy & responsibility. [S. l.: Fakulteta za energetiko, 2009], 1 str. [COBISS.SI-ID 7942217]

1.22 Intervju

8. JAMŠEK, Janez, KOCIJANČIČ, Slavko, TURNŠEK, Nada. Pomembno je otroke motivirati. Starš-si, maj 2009, letn. 1, št. 9, str. 17-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7823177]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

9. ŠUŠTERŠIČ, Andrej, ŠKANTAR, Jaroslav, JAMŠEK, Janez, ZAKERŠNIK, Milena. Ocena emisij snovi v zrak in rezultati meritev emisijskih koncentracij TE - TOL, d.o.o. v letu 2008 : ref. št. 1987. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2009. 73 f. [COBISS.SI-ID 30703109]

LIA JANŽELJ [31015]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. JANŽELJ, Lia. Pravni vidiki učnih težav - primeri tujih praks. V: Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči : strokovna konferenca, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 27. 8. 2009. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 12-19. [COBISS.SI-ID 7951433]

2. JANŽELJ, Lia. Pravni vidiki učnih težav - primeri tujih praks. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 352-357. [COBISS.SI-ID 7784777]

ANDREJA JEREB [31014]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. JEREB, Andreja. Ekonomske posledice učne neuspešnosti. V: Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči : strokovna konferenca, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 27. 8. 2009. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 20-30. [COBISS.SI-ID 7951689]

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BILBAN, Marjan, VOJVODA, Alenka, JERMAN, Janez. Age affects drivers' response times. Coll. antropol., 2009, letn. 33, št. 2, str. 467-471, ilustr. [COBISS.SI-ID 7993929]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. TRNAVČEVIČ, Anita, JERMAN, Janez, ANTIČ, Suzana. Researching unknown : a case of measuring parental satisfaction with kindergarten. V: JEŽOVNIK, Alen (ur.). Creativity, innovation and management : proceedings of the 10th International Conference, (Management International Conference). [Compact disc ed.]. Koper: Faculty of Management, 2009, str. 1217-1225, tabela. [COBISS.SI-ID 3382999]

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, JERMAN, Janez. Etiologija jecljanja in uspešnost metode zavestna sinteza razvoja in VLAJA. V: PROSNIK, Branka (ur.), BIJELIĆ, Danila (ur.), SMOLE, Franc (ur.), ZORKO, Nuša (ur.). Kvaliteta slovenske logopedije v evropskem prostoru : zbornik referatov 2. Kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo, 25.-27. 10. 2007 : conference proceedings [of the] 2nd Congress of Slovenian Logopedists with International Participation. Maribor: Društvo logopedov Slovenije, Aktiv logopedov SV Slovenije: Center za sluh in govor, 2009, str. 219-223. [COBISS.SI-ID 7759689]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor pri magistrskih delih

4. LORGER, Igor. Poklicni stres pri učiteljih v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Lorger], 2009. 199 f., graf. prikazi, tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dlorger+igor%27. [COBISS.SI-ID 7933257]

Komentor pri doktorskih disertacijah

5. KOSTANJEVEC, Stojan. Vpliv formalnega izobraževanja na prehranjevalne navade otrok in njihovo znanje o prehrani : doktorska disertacija s področja živilstva = Impacts of formal education on dietary habits of children and their nutrition knowledge : doctoral dissertation. Ljubljana: [S. Kostanjevec], 2009. XV, 214 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 248181504]

Komentor pri magistrskih delih

6. RAKOVEC, Lucija. Odnos staršev do učenja angleščine v prvem obdobju osnovnega šolanja : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Rakovec], 2009. XVI, 198, 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8099401]

7. EMERŠIČ, Urška. Opolnomočenje uporabnikov varstveno delovnega centra : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Emeršič], 2009. 189 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7744329]

8. ŽUNKO-VOGRINC, Suzana. Povezanost inkluzivne prakse z učiteljevo vlogo pri delu z učenci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Žunko-Vogrinc], 2009. 179 str. [COBISS.SI-ID 8067657]

9. NOVAK, Leonida. Stališča razrednih učiteljev o verbalni komunikaciji v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Novak], 2009. 217 str., ilustr. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dnovak+leonida%27. [COBISS.SI-ID 7778633]

10. KRUH, Jana. Zgodnje odkrivanje disleksije : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Kruh], 2009. 116 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8108617]

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2009

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.16 Umetniško delo

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Pesmi in skladbe za otroke. Šmarje - Sap: Buča, 200?. 1 CD (ca 30 min, 16 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9131429]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.10 Umetniška poustvaritev

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Ob lepem somraku : Festine 2008/2009, Slovenska filharmonija, Ljubljana, 10. apr. 2009 ; Unionska dvorana Maribor, 6. maj 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8119113]

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Poseidon - für violine. Eight cries and two whisperings saxophone and piano (2008) : Musik-Forum, München, 16. feb. 2009. München, 2009. [COBISS.SI-ID 8119625]

BREDA JONTES [18694]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. JONTES, Breda. Recenzija razstave keramike, narejene v okviru projekta Vaja dela mojstra = Reviews of the Vaja dela mojstra (Practice Makes Perfect) project. V: Vaja dela mojstra. Radovljica: Združenje Fabrika Fabijana, [2009], str. [2]. [COBISS.SI-ID 8198473]

ANA JOVANOVIĆ [31998]

Osebna bibliografija za leto 2009

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.11 Diplomsko delo

1. JOVANOVIĆ, Ana. Zasledovanje psihotične razsežnosti Heglove filozofije : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Jovanović], 2009. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39464546]

ANITA JUG [32434]

Osebna bibliografija za leto 2009

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

1. JUG, Anita. Izbrane teme iz predšolske pedagogike I : študijsko gradivo in priročnik za LV. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 65 str. [COBISS.SI-ID 7923017]

2. JUG, Anita. Izbrane teme iz predšolske pedagogike II : študijsko gradivo in priročnik za SV. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 125 str. [COBISS.SI-ID 7923273]

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVETAK, Iztok, DROFENIK LORBER, Erna, JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A. Comparing Slovenian year 8 and year 9 elementary school pupils' knowledge of electrolyte chemistry and their intrinsic motivation. Chemistry education research and practice. [on-line ed.], 2009, vol. 10, no. 4, str. 281-290, ilustr. http://www.rsc.org/delivery/_ArticleLinking/DisplayArticleForFree.cfm?doi=b920833j&JournalCode=RP. [COBISS.SI-ID 7991625]

1.04 Strokovni članek

2. JURIŠEVIČ, Mojca. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v šoli : stanje in perspektive. Psihol. obz. (Ljubl.), 2009, letn. 18, št. 4, str. 153-168. [COBISS.SI-ID 41229922]

3. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivacija za učenje kot pedagoški izziv : kaj, kako, kdaj in zakaj?. Razred. pouk, junij 2009, letn. 11, št. 1, str. 44-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 7914313]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. JURIŠEVIČ, Mojca. Posebnosti učenja in poučevanja mlajših otrok. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Učenje v območju bližnjega razvoja otrok. Ljubljana: Supra, 2009, str. 25-30. [COBISS.SI-ID 7718985]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. JURIŠEVIČ, Mojca. Exploring the motivational structure of primary school pupils. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 47. [COBISS.SI-ID 7720265]

6. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, JURIŠEVIČ, Mojca. Teachers' self-concept and professional identity. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 74. [COBISS.SI-ID 7720521]

7. JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Intrinsic motivation for learning science through educational vertical in Slovenia. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 99. [COBISS.SI-ID 7720777]

8. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Pre-service primary teachers' self-determined behaviour for science learning. V: ESERA 2009 conference, 31 August - 4 September 2009, Istambul. Istambul: Gazi Üniversitesi [etc.], 2009, str. 78. [COBISS.SI-ID 7960905]

9. JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranost nadarjenih učencev za učenje v šoli. V: Iz prakse za prakso. [Koper]: UMMI, Zavod za izobraževanje, kulturo in turizem, 2009, str. 9. [COBISS.SI-ID 7776841]

10. JURIŠEVIČ, Mojca. Ustvarjalnost v območju bližnjega motivacijskega razvoja = Creativity in the zone of proximal motivational development. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine : 2. mednarodni kolokvij, Ljubljana, Piran, Slovenija, 14.-17. oktober 2009 : zbornik izvlečkov : 2nd International Colloquium, Ljubljana, Piran, Slovenia, October 14-17 2009 : proceedings book of abstracts. [Ljubljana]: ZDSLU [etc.], 2009, str. 34-35. [COBISS.SI-ID 8013897]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. JURIŠEVIČ, Mojca. Sodobni psihološki poudarki pri razumevanju koncepta učne motivacije za uspešno poučevanje. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 5-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 8199241]

12. JURIŠEVIČ, Mojca, BAJD, Barbara, DEVETAK, Iztok. Motiviranost študentov razrednega pouka za učenje biologije. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 290-297, ilustr. [COBISS.SI-ID 8201545]

13. JURIŠEVIČ, Mojca. Zaznavanje pouka tujega jezika v prvem triletju osnovne šole in motiviranost uěncev za učenje. V: PIŽORN, Karmen (ur.), BORG, Simon. Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009, str. 97-114. [COBISS.SI-ID 7978569]

1.20 Predgovor, spremna beseda

14. JURIŠEVIČ, Mojca. Uvod - izobraževanje učiteljev na področju poklicne orientacije v osnovni šoli. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Smernice za poklicno vzgojo v šoli : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 8006985]

1.25 Drugi članki ali sestavki

15. JURIŠEVIČ, Mojca. Prepoznavanje in upoštevanje individualnih značilnosti učencev za poklicno orientacijo. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Smernice za poklicno vzgojo v šoli : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 15-24. [COBISS.SI-ID 8007497]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

16. JURIŠEVIČ, Mojca. Otroci in interesne dejavnosti : oddaja Turbulenca, Televizija Slovenije, 1. program. Ljubljana: Televizija Slovenije, 16. 9. 2009. [COBISS.SI-ID 8383305]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

17. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Smernice za poklicno vzgojo v šoli : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 59 f., tabele. [COBISS.SI-ID 8006729]

18. Razredni pouk. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2004-2009). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

Pisec recenzij

19. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (pisec recenzij 2008-2009). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

LIDIJA KASTELIC [16086]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. KASTELIC, Lidija. Zborniku na pot. V: DESTOVNIK, Karl (ur.). Zbornik ob 60-letnici organiziranega povezovanja strokovnih delavcev - defektologov, danes specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 2009, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 8100169]

1.25 Drugi članki ali sestavki

2. KASTELIC, Lidija. Globok razkorak : vse bolj se kaže nespoštovanje otrok s posebnimi potrebami in njihovih staršev. Šol. razgl., 17. apr. 2009, letn. 60, št. 8, str. 3. [COBISS.SI-ID 7789385]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

3. Defektologica slovenica. Kastelic, Lidija (član uredniškega sveta 1993-2001, 2003-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

BRANKO KAUČIČ [21047]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.05 Poljudni članek

1. KAUČIČ, Branko. Scratch - lahko napišemo svoj računalniški program še enostavneje?. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 3, str. 26-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 8147017]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KRAŠNA, Marjan, BRATINA, Tomaž, KAUČIČ, Branko. Differences in e-learning material production according to the learners' age and comprehension level. V: AURER, Boris (ur.), BAČA, Miroslav (ur.), RABUZIN, Kornelije (ur.). 20th Central European Conference on Information and Inteligent Systems, September 23-25, 2009, Varaždin, Croatia. Conference proceedings. Zagreb: University of Zagreb; Varaždin: Faculty of Organisation and Informatics, 2009, str. 79-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 17253128]

3. KRAŠNA, Marjan, BRATINA, Tomaž, KAUČIČ, Branko. Implementation of distance learning materials. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2009, str. 149-154, ilustr. [COBISS.SI-ID 7851593]

4. SRAKA, Dejan, KAUČIČ, Branko. Source code plagiarism. V: LUŽAR - STIFFLER, Vesna (ur.). 31th International Conference on Information Technology Interfaces, June 22-25, 2009, Cavtat. Proceedings of the ITI 2009, (ITI ... (Tisak)). Zagreb: SRCE University Computing Centre, 2009, str. 461-466, ilustr. [COBISS.SI-ID 7929417]

5. SRAKA, Dejan, KAUČIČ, Branko. Plagiatorstvo pri učenju programskih jezikov - dejstvo ali rešljiva težava?. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009. [Zbornik]. Ljubljana: Arnes, 2009, str. 602-608, ilustr. [COBISS.SI-ID 7793737]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. SRAKA, Dejan, KAUČIČ, Branko. Plagiatorstvo pri učenju programskih jezikov - dejstvo ali rešljiva težava? = Plagiarism in learning programming languages - fact or solvable problem?. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. (Zbornik). Ljubljana: Arnes, 2009, str. 129. [COBISS.SI-ID 7791945]

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija. Modeli in strategije za obravnavo učencev z učnimi težavami - vpliv na spremembe v poučevalni praksi. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 1, str. 362-375. [COBISS.SI-ID 7780681]

1.04 Strokovni članek

2. KAVKLER, Marija. Učiteljeva vloga pri uresničevanju inkluzije. Vzgoja izob., 2009, letn. 40, št. 5-6, str. 6-11. [COBISS.SI-ID 1290364]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KAVKLER, Marija. Modeli in strategije za obravnavo učencev z učnimi težavami - vpliv na spremembe v poučevalni praksi. V: Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči : strokovna konferenca, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 27. 8. 2009. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 42-51. [COBISS.SI-ID 7952201]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Perspectives of learning disabilities interventions in Slovenia. V: Conference handbook. Wellington: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2009, str. 14. [COBISS.SI-ID 7745097]

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. KAVKLER, Marija. Kaj se je v prvi polovici leta 2009 dogajalo v društvu Bravo. Bilten Bravo, junij 2009, letn. 5, št. 10, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 7920969]

6. KAVKLER, Marija. Kaj se je v drugi polovici leta 2009 dogajalo v društvu Bravo. Bilten Bravo, december 2009, letn. 5, št. 11, str. 2. [COBISS.SI-ID 8141385]

7. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija. Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela "učne težave v osnovni šoli". V: Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči : strokovna konferenca, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 27. 8. 2009. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. I. [COBISS.SI-ID 7950921]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

8. KAVKLER, Marija. Premalo strokovnjakov za izvajanje programov. Delo (Ljubl.), 28. mar. 2009, leto 51, št. 73, str. 31. [COBISS.SI-ID 7773769]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

9. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

10. Preverjanje in ocenjevanje. Kavkler, Marija (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

Mentor pri magistrskih delih

11. GRAH, Jana. Koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Grah], 2009. 224 str., ilustr. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dgrah+jana%27. [COBISS.SI-ID 7909449]

12. ŽUNKO-VOGRINC, Suzana. Povezanost inkluzivne prakse z učiteljevo vlogo pri delu z učenci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Žunko-Vogrinc], 2009. 179 str. [COBISS.SI-ID 8067657]

13. KRUH, Jana. Zgodnje odkrivanje disleksije : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Kruh], 2009. 116 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8108617]

Komentor pri magistrskih delih

14. LAVRINC, Tatjana. Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Lavrinc], 2009. 161 str., ilustr. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dlavrinc+tatjana%27. [COBISS.SI-ID 7880777]

Pisec recenzij

15. KESIČ DIMIC, Katarina. Adrenalinske deklice, hitri dečki : svet otroka z ADHD. Nova Gorica: Educa, Melior, 2009. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-6753-09-8. [COBISS.SI-ID 245457408]

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2009

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. KEMPERL, Metoda. Nekaj drobcev o gradbeni zgodovini cerkve sv. Barbare v Idriji : predavanje na simpoziju Arhitekti, naročniki in družba, Ljubljana, 27. nov. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8096329]

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KEREC, Darja. Zgodovina v polju poljudnega. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). 7. znanstvena konferenca PAZU - Pomurska akademsko znanstvena unija, Murska Sobota, 27. in 28. november 2009. Vpliv kakovosti izobraževanja na razvoj Pomurja. Murska Sobota: Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU, 2009, str. 73-75. [COBISS.SI-ID 8220233]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KEREC, Darja. Chronological survey of the Slovene history. V: REPE, Božo. Between myths and ideology : some views on Slovene contemporary historiography. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Arts, 2009, str. 91-109. http://www.zgodovina-ff-uni-lj.net/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=startdown&id=41. [COBISS.SI-ID 8220489]

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. KOBOLT, Alenka. Skupina kot prostor socialnega učenja. Soc. pedagog. (Ljubl.), november 2009, letn. 13, št. 4, str. 359-381, ilustr. [COBISS.SI-ID 8141641]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. KOBOLT, Alenka, METLJAK, Uroš, RAPUŠ-PAVEL, Jana, VOVK ORNIK, Natalija. Delovno srečanje socialnih pedagogov v okviru komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami : zaključki. V: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. [Ljubljana: Zavod RS za šolstvo], 2006-, 3 str. http://www.zrss.si/pdf/UPP_Delovno_srecanje_soc_pedag_v_okviru_KUOPP_Zakljucki_21jul09.pdf. [COBISS.SI-ID 8120905]

3. KOBOLT, Alenka, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Razumevanje in ocenjevanje čustvenih in vedenjskih težav v odraščanju. V: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. [Ljubljana: Zavod RS za šolstvo], 2006-, 16 str., ilustr. http://www.zrss.si/pdf/UPP_Razumevanje_in_ocenjevanje_custvenih_in_vedenjskih_tezav_21jul09.pdf. [COBISS.SI-ID 8120649]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

4. KOBOLT, Alenka. Vielfalt der Arbeitsgebiete. Soz.pädag. Impulse, 2009, št. 2, str. 41, portret. [COBISS.SI-ID 7889225]

1.25 Drugi članki ali sestavki

5. KOBOLT, Alenka. Razlogi in posledice zamajane samopodobe. Starš-si, maj 2009, letn. 1, št. 9, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 7824713]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. KOBOLT, Alenka. Pregled razvoja i kurikuluma socijalne pedagogije. Interventni i dijagnostički pristupi na področju socijalne pedagogije : [prispevek na okrogli mizi] Socijalna pedagogija: osvetljivost na pitanja društvene margine - profilisanje nove struke, Pedagoški fakultet, Jagodina, 1.okt. 2009. Jagodina, 2009. [COBISS.SI-ID 8119881]

7. KOBOLT, Alenka. Stand und Perspektiven der Erziehungswissenschaft in Slowenien : [referat na] Ost- und Mitteleuropa und die EU Lernprozesse - Barrieren - Chancen, Osteuropa-Tage der Universität Tübingen, 18. feb. 2009. Tübingen, 2009. [COBISS.SI-ID 7750473]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

8. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

9. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

10. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

Mentor pri magistrskih delih

11. MIKETIČ, Andreja. Motivacijsko-vedenjski stili učencev osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Miketič], 2009. 131 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8123209]

12. METLJAK, Uroš. Soočanje s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Metljak], 2009. 190, [11] str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 7856713]

Pisec recenzij

13. MIKIČ, Anja, RUTAR, Meta, RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Maja, DEKLEVA, Bojan. Cirkuška pedagogika, (Socialno pedagoške teme, 07). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-253-037-2. [COBISS.SI-ID 246455040]

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, GRAJŽL, Maja, KOSTANJEVEC, Stojan, POLAK, Alenka, KOCH, Verena. Odpor do živil med slovenskimi osnovnošolci. Acta agric. Slov.. [Tiskana izd.], 2009, letn. 94, št. 2, str. 87-93, ilustr. [COBISS.SI-ID 8149321]

2. KUHAR, Doroteja, FIDLER MIS, Nataša, KOCH, Verena. Nutritional behaviours of Slovenian soldiers. International journal of sanitary engineering research, 2009, vol. 3, no. 1, str. 26-35. [COBISS.SI-ID 7981129]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. GREGORIČ, Matej, KOCH, Verena. Prehranska kakovost zajtrka slovenskih srednješolcev = Nutritional quality of breakfast eaten by secondary school students in Slovenia. Zdrav. vars., 2009, letn. 48, št. 3, str. 131-142. http://www.ivz.si/javne_datoteke/vestniki/datoteke/222-Gregoric.pdf. [COBISS.SI-ID 1024124500]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. POKLAR VATOVEC, Tamara, KOCH, Verena, ZADNIK STIRN, Lidija. Oblikovanje večkriterijskega modela za vrednotenje šolske prehrane v Sloveniji = Formation of a multicriteria model for evaluating school nutrition in Slovenia. V: GAŠPERLIN, Lea (ur.), ŽLENDER, Božidar (ur.). 26. Bitenčevi živilski dnevi 2009 = 26th Food Technology Days 2009 dedicated to prof. F. Bitenc, 26. in 27. november 2009, Ljubljana. Vloga mineralov v živilski tehnologiji in prehrani. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2009, str. 203-212. [COBISS.SI-ID 3720824]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KOCH, Verena, KAVČIČ, Mateja. Nutriční znalostí a postoje dvanáctileté a třináctileté školní mládeže ke zdravé výživé ve Slovinsku = The attitudes and nutritional knowledge of 12-13 year olds in Slovenia. V: Anotace. Brno: MSD, 2009, str. 36. [COBISS.SI-ID 7954249]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan. Pogostost uživanja živil. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, TIVADAR, Blanka, KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan, FAJDIGA TURK, Vida, ŽALAR, Aleksandra, LAVTAR, Darja, KUHAR, Doroteja, ROZMAN, Uroš. Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 61-85. [COBISS.SI-ID 2304741]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. KOCH, Verena. Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 612-613. [COBISS.SI-ID 8180297]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

8. GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, TIVADAR, Blanka, KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan, FAJDIGA TURK, Vida, ŽALAR, Aleksandra, LAVTAR, Darja, KUHAR, Doroteja, ROZMAN, Uroš. Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 183 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-042-6. [COBISS.SI-ID 250412032]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

9. KOCH, Verena, HITTI, Tjaša, HRIBAR KOJC, Simona. Gospodinjstvo 6, Učbenik za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0732-3. [COBISS.SI-ID 244387072]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

10. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Koch, Verena (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

Mentor pri doktorskih disertacijah

11. KOSTANJEVEC, Stojan. Vpliv formalnega izobraževanja na prehranjevalne navade otrok in njihovo znanje o prehrani : doktorska disertacija s področja živilstva = Impacts of formal education on dietary habits of children and their nutrition knowledge : doctoral dissertation. Ljubljana: [S. Kostanjevec], 2009. XV, 214 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 248181504]

Komentor pri magistrskih delih

12. KRIŽNIČ ČEBRON, Polona. Ocena kakovosti celodnevnih obrokov v domovih CŠOD (Centra šolskih in obšolskih dejavnosti) : magistrsko delo = Daily meal quality estimation in curricular and extracurricular activities centre : master of science thesis. Ljubljana: [BF, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti]: [P. Križnič Čebron], 2009. XVIII,120 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 3599224]

Pisec recenzij

13. HRIBAR KOJC, Simona. Gospodinjstvo 5, Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0731-6. [COBISS.SI-ID 244386560]

 

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOCIJANČIČ, Slavko, RIHTARŠIČ, David. Poletna šola robotike, integriran pristop k uporabi IKT v tehniškem izobraževanju. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti : [zbornik celotnih prispevkov]. Ljubljana: Evropska hiša, 2009, str. 290-298, ilustr. http://www.infokomteh.com/Admin/Docs/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednarodne%20konference%20InfoKomTeh%202009%203.pdf. [COBISS.SI-ID 8030281]

2. KOCIJANČIČ, Slavko. Virtual and real laboratory for introduction to electronics. V: ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : sbornik abstraktů mezinárodni vědecké konference, 13. - 15. května 2009 v Ústí nad Labem : konference konaná ve spolupráci s Mezinárodni společností pro inženýrskou pedagogiku IGIP při přiležitosti 55 let vysokoškolského vzdělávání v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra aplikovaných disciplín, 2009, 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7827529]

3. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Introducing robotics in secondary education to promote engineering studies. V: ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : sbornik abstraktů mezinárodni vědecké konference, 13. - 15. května 2009 v Ústí nad Labem : konference konaná ve spolupráci s Mezinárodni společností pro inženýrskou pedagogiku IGIP při přiležitosti 55 let vysokoškolského vzdělávání v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra aplikovaných disciplín, 2009, 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7827017]

4. ŠANTEJ, Gorazd, KOCIJANČIČ, Slavko. Elektronika z robotiko, e-gradivo za izbirni predmet v osnovni šoli. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, str. 365-368, ilustr. [COBISS.SI-ID 7992649]

5. VRBANČIČ, Franc, KOCIJANČIČ, Slavko. Simbioza učenja programiranja in tujega jezika. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009. [Zbornik]. Ljubljana: Arnes, 2009, str. 657-664, ilustr. [COBISS.SI-ID 7793993]

6. KOCIJANČIČ, Slavko. Možnosti za uporabo simulacij v programu Yenka pri uvodnem učenju elektronike. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009. [Zbornik]. Ljubljana: Arnes, 2009, str. 667-674, ilustr. [COBISS.SI-ID 7794249]

7. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Robotika kot motivacija za izobraževanje s področja tehnike. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009. [Zbornik]. Ljubljana: Arnes, 2009, str. 675-683, ilustr. [COBISS.SI-ID 7794505]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. VRBANČIČ, Franc, KOCIJANČIČ, Slavko. Simbioza učenja programiranja in tujega jezika = Simbiosis of teaching computer programming and foreign language. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. (Zbornik). Ljubljana: Arnes, 2009, str. 137. [COBISS.SI-ID 7792201]

9. KOCIJANČIČ, Slavko. Možnosti za uporabo simulacij v programu Yenka pri uvodnem učenju elektronike = The use of Yenka simulation package in teaching introduction to electronics. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. (Zbornik). Ljubljana: Arnes, 2009, str. 140. [COBISS.SI-ID 7792457]

10. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Robotika kot motivacija za izobraževanje s področja tehnike = Robotics as motivation for engineering education. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. (Zbornik). Ljubljana: Arnes, 2009, str. 141. [COBISS.SI-ID 7792713]

11. KOCIJANČIČ, Slavko, RIHTARŠIČ, David. Poletna šola robotike, integriran pristop k uporabi IKT v tehniškem izobraževanju = Summer school of robotics, integrated approach to the use of ICT in technology education. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska hiša, 2009, str. 70. [COBISS.SI-ID 8074825]

1.22 Intervju

12. JAMŠEK, Janez, KOCIJANČIČ, Slavko, TURNŠEK, Nada. Pomembno je otroke motivirati. Starš-si, maj 2009, letn. 1, št. 9, str. 17-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7823177]

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Nočejo ali ne zmorejo? : glasbeno udejstvovanje pri otrocih s PPPU. Glasba v šoli in vrtcu, 2009, leto 14, št. 1, str. 36-41. [COBISS.SI-ID 1214844]

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Inkluzivna praksa gluhih/naglušnih oseb v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 1, str. 392-409. [COBISS.SI-ID 7781193]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Segmentalne in suprasegmentalne značilnosti govora ter govorna razumljivost slovenskih gluhih in naglušnih oseb. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti : [zbornik celotnih prispevkov]. Ljubljana: Evropska hiša, 2009, str. 394-415. http://www.infokomteh.com/Admin/Docs/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednarodne%20konference%20InfoKomTeh%202009%203.pdf. [COBISS.SI-ID 8030025]

4. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav. Logoped in govorno-jezikovne motnje, učne težave, specifične učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 367-376. [COBISS.SI-ID 7785289]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Education for speech and language therapists in Slovenia. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7886665]

6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. The link between specific learning difficulties and rhythmic abilities. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7887689]

7. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Segmentalne in suprasegmentalne značilnosti govora ter govorna razumljivost slovenskih gluhih in naglušnih oseb = Segmental and prosodic chracteristics and speech intelligibility in the speech of Slovenian deaf speakers. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska hiša, 2009, str. 84. [COBISS.SI-ID 8074569]

8. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, ZUPAN, Nataša. Funkcionalna pismenost gluhih in naglušnih oseb = Functional literacy of deaf and hard of hearing people. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 29. [COBISS.SI-ID 8114761]

9. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Speech production of hearing-impaired speakers. V: Programme & abstract book. Nicosia: International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP, 2009, str. 48. [COBISS.SI-ID 8238409]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

10. BAUMAN, Jasna, CIGLAR, Veronika, HOLEC, Darja, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, KULOVEC, Marjetka, OZBIČ, Martina, REZAR, Petra, ŽELE, Andreja. Stanje slovenskega znakovnega jezika : ekspertiza. Ljubljana: Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, 2009. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-269-176-9. [COBISS.SI-ID 248662528]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

11. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

MAJDA KONČAR [21562]

Osebna bibliografija za leto 2009

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Defektologica slovenica. Končar, Majda (član uredniškega odbora 2001-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

Mentor pri doktorskih disertacijah

2. ČEBULC, Mirjam. Glasbeno udejstvovanje ter koncentracija in dosežki učencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Čebulc], 2009. 107 f., graf. prikazi, tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3d%C4%8Debulc+mirjam%27. [COBISS.SI-ID 7934793]

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban. The phenomenology of decision making. Interdiscip. descr. complex syst. (Tisak), 2009, letn. 7, št. 2, str. 65-77. [COBISS.SI-ID 8223817]

2. KORDEŠ, Urban. The phemenology of decision making. Interdiscip. descr. complex syst. (Online), 2009, letn. 7, št. 2, str. 65-77. [COBISS.SI-ID 3275365]

3. RADOVANOVIĆ, Karolina, KORDEŠ, Urban. Most k temnemu svetu : fenomenološka študija = A bridge to the dark world : phenomenological case study research. Kairos, 2009, vol. 3, št. 3/4, str. 19-35. [COBISS.SI-ID 3273573]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

4. KORDEŠ, Urban. Editorial : interdisciplinarily on decision making. Interdiscip. descr. complex syst. (Online), 2009, letn. 7, št. 2, str. II-VII. [COBISS.SI-ID 3275621]

1.04 Strokovni članek

5. KORDEŠ, Urban. Nemirni prostor raziskovanja doživljanja. Emzin (Ljubl.), december 2009, letn. 19, št. 3-4, str. 83-85. [COBISS.SI-ID 8140617]

6. KORDEŠ, Urban. Dileme nekega devetintridesetletnika. Panika (Ljubljana), 2009, letn. 13, št. 1, str. 26-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 8022089]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. KORDEŠ, Urban. Fenomenologija odločanja. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009, str. 329-331. [COBISS.SI-ID 8022601]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. KORDEŠ, Urban, MARKIČ, Olga, OWEN, Adrian M., PRIBAC, Igor, RAVNIK, Janez, REPOVŠ, Grega, TRONTELJ, Jože. Awareness in unresponsive states : is anybody there?. V: KORITNIK, Blaž (ur.), OSREDKAR, Damjan (ur.). Sinapsa Neuroscience Conference '09, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, 26th - 29th September 2009. Book of abstracts. Ljubljana: Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association, 2009, str. [24]. [COBISS.SI-ID 26183129]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. KORDEŠ, Urban. Fenomenologija odločanja. V: ULE, Andrej (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.). Konteksti odločanja, (Zbirka Dialogi, letn. 10). Maribor: Aristej, 2009, str. 34-52. [COBISS.SI-ID 8136265]

10. BOHANEC, Marko, KORDEŠ, Urban. Dimenzije odločanja. V: ULE, Andrej (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.). Konteksti odločanja, (Zbirka Dialogi, letn. 10). Maribor: Aristej, 2009, str. 161-169, ilustr. [COBISS.SI-ID 8136521]

11. KORDEŠ, Urban. How to research experience?. V: ŽEROVNIK, Eva (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), ULE, Andrej (ur.). Philosophical insights about modern science, (Scientific revolutions series). New York: Nova Science Publishers, cop. 2009, str. 191-208. [COBISS.SI-ID 8022345]

1.20 Predgovor, spremna beseda

12. KORDEŠ, Urban, GAMS, Matjaž, MARKIČ, Olga. Predgovor. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009, str. 321. [COBISS.SI-ID 8022857]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

13. KORDEŠ, Urban, MARKIČ, Olga, ULE, Andrej, TANCIG, Simona, BRATKO, Ivan, SADIKOV, Aleksander, PIRTOŠEK, Zvezdan, ŠUPUT, Dušan. Predlog skupnega interdisciplinarnega drugostopenjskega študijskega programa Kognitivna znanost : končno poročilo pripravljalne skupine. V Ljubljani: Univerza, 2009. 1 zv. (loč. pag.), tabele. [COBISS.SI-ID 7785801]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. KORDEŠ, Urban. What is it like to be conscious? : [vabljeno predavanje na] Postodoctoral Scholars Association, University of California, San Francisco, 22. jun. 2009. San Francisco, 2009. [COBISS.SI-ID 8023625]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

15. KORDEŠ, Urban. A case of phenomenological inquiry - how was it done and what questions it raised : [vabljeno predavanje na] Center for Creative Inquiry, Cazadero, California, 13. jun. 2009. Cazadero, 2009. [COBISS.SI-ID 8023881]

3.25 Druga izvedena dela

16. KORDEŠ, Urban. O prvoosebnem raiskovanju : [predavanje na] Poletna psihošola 2009, Osilnica, 21. sep. 2009. Osilnica, 2009. [COBISS.SI-ID 8024137]

17. CURK, Peter, KUHAR, Metka, KORDEŠ, Urban. Prevrednotenje trženja : vrednote kot vodila za nakupne odločitve? : [Srečanje Društva za marketing Slovenije, Ljubljana, 2. marec 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 28259165]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

18. ULE, Andrej (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.). Konteksti odločanja, (Zbirka Dialogi, letn. 10). Maribor: Aristej, 2009. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-220-073-2. [COBISS.SI-ID 64072193]

19. BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A = Proceedings of the 12th International Multiconference Information Society - IS 2009, October 12th-16th, 2009, Ljubljana, Slovenia : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009. X, 485 str., ilustr. ISBN 978-961-264-010-1. [COBISS.SI-ID 247787264]

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.05 Poljudni članek

1. KOROŠEC, Helena. Učenje skozi umetnost in z umetnostjo : z lutkami nad učne težave. Bilten Bravo, junij 2009, letn. 5, št. 10, str. 28-31. [COBISS.SI-ID 7921225]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. KOROŠEC, Helena. Zašto i kako lutke u vrtiću i školi = Puppets in kindergartens and schools: why and how?. V: ĐULIĆ, Sead (ur.). Maska, predmet, lutka - moćno sredstvo teatarskog izražavanja : 10. međunarodna konferencija, Mostar, 22. - 24. 02. 2008 : 10th International Conference, Mostar 22nd - 24th February 2008, (Tmačaart, 2009, 47-48). Mostar: Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine, 2009, str. 18-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 7822153]

3. KOROŠEC, Helena. Učenje i podučavanje sa lutkom : radionica = Learning and teaching with a puppet : workshop. V: ĐULIĆ, Sead (ur.). Maska, predmet, lutka - moćno sredstvo teatarskog izražavanja : 10. međunarodna konferencija, Mostar, 22. - 24. 02. 2008 : 10th International Conference, Mostar 22nd - 24th February 2008, (Tmačaart, 2009, 47-48). Mostar: Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine, 2009, str. 62-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 7822409]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOROŠEC, Helena, GERŠAK, Vesna. Art in education - the opportunity for emotional well-being and creativity. V: Creativity and emotional wellbeing. [S. n.]: University of the West Scotland, 2009, str. 7. [COBISS.SI-ID 7948105]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. KOROŠEC, Helena. Čarobna moč lutke. V: GABER KORBAR, Veronika (ur.). Theatrum pro omnibus : (gledališče za vse) : uporaba gledališke dejavnosti v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Društvo Taka Tuka, 2009, str. 81. [COBISS.SI-ID 7946825]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KOROŠEC, Helena. Kreativan rad s lutkama kao proces. V: IVON, Hicela (ur.). Djeca i mladež u svijetu umjetnosti : [urednica Hicela Ivon]. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta, Centar za interdisciplinarne studije - Studia Mediterranea: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2009, str. 37-50. [COBISS.SI-ID 8204873]

7. KOROŠEC, Helena. Lutkovna in dramska igra v otrokovih "sto jezikih". V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 119-133. [COBISS.SI-ID 7866185]

1.25 Drugi članki ali sestavki

8. KOROŠEC, Helena. Šola ni šala, še zlasti ne v prvem razredu. Delo (Ljubl.), 26. okt. 2009, leto 51, št. 248, str. 20. [COBISS.SI-ID 8024393]

9. KOROŠEC, Helena. Učenje skozi umetnost in z umetnostjo. Starš-si, maj 2009, letn. 1, št. 9, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 7823689]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

10. PEČJAK, Sonja, BOROTA, Bogdana, BUCIK, Nataša, DELAK, Maja, KARIM, Silva, KOROŠEC, Helena, PEŠTAJ, Martina, ŽELEZNIK, Adela. Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje : končno poročilo. raziskovalna študija s področja kulturne vzgoje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009. 78 str. http://www.mk.gov.si/si/podatki/raziskave_in_analize/kulturna_politika/, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/kulturna_politika/Kulturna_vzgoja_2009.pdf. [COBISS.SI-ID 3105239]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

11. KOROŠEC, Helena. Lutke : oddaja Turbulenca, Televizija Slovenije, 1. program. Ljubljana: Televizija Slovenije, 9. 12. 2009. [COBISS.SI-ID 8205641]

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, OPARA, Božena. Plodovi in semena - naravoslovne dejavnosti v 4. razredu. Naravosl. solnica, jesen 2009, letn. 14, št. 1, str. 19-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 8011593]

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, GRAJŽL, Maja, KOSTANJEVEC, Stojan, POLAK, Alenka, KOCH, Verena. Odpor do živil med slovenskimi osnovnošolci. Acta agric. Slov.. [Tiskana izd.], 2009, letn. 94, št. 2, str. 87-93, ilustr. [COBISS.SI-ID 8149321]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan. Pogostost uživanja živil. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, TIVADAR, Blanka, KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan, FAJDIGA TURK, Vida, ŽALAR, Aleksandra, LAVTAR, Darja, KUHAR, Doroteja, ROZMAN, Uroš. Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 61-85. [COBISS.SI-ID 2304741]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

3. GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, TIVADAR, Blanka, KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan, FAJDIGA TURK, Vida, ŽALAR, Aleksandra, LAVTAR, Darja, KUHAR, Doroteja, ROZMAN, Uroš. Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 183 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-042-6. [COBISS.SI-ID 250412032]

2.08 Doktorska disertacija

4. KOSTANJEVEC, Stojan. Vpliv formalnega izobraževanja na prehranjevalne navade otrok in njihovo znanje o prehrani : doktorska disertacija s področja živilstva = Impacts of formal education on dietary habits of children and their nutrition knowledge : doctoral dissertation. Ljubljana: [S. Kostanjevec], 2009. XV, 214 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 248181504]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

5. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Kostanjevec, Stojan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

JANJA KOŠIR [31052]

Osebna bibliografija za leto 2009

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOŠIR, Janja. Učne težave - pogled v preteklost : nekatera izhodišča. V: Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči : strokovna konferenca, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 27. 8. 2009. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 7951177]

STANISLAV KOŠIR [11610]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Inkluzivna praksa gluhih/naglušnih oseb v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 1, str. 392-409. [COBISS.SI-ID 7781193]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav. Logoped in govorno-jezikovne motnje, učne težave, specifične učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 367-376. [COBISS.SI-ID 7785289]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Education for speech and language therapists in Slovenia. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7886665]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KOŠIR, Stanislav. Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 619-620. [COBISS.SI-ID 8181321]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

5. KOŠIR, Stanislav. Primanjklaji na posameznih področjih učenja : navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009. ISBN 978-961-234-771-0. http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/izobrazevanje_v_sloveniji/publikacije_mss/#c16980. [COBISS.SI-ID 245126144]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. BAUMAN, Jasna, CIGLAR, Veronika, HOLEC, Darja, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, KULOVEC, Marjetka, OZBIČ, Martina, REZAR, Petra, ŽELE, Andreja. Stanje slovenskega znakovnega jezika : ekspertiza. Ljubljana: Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, 2009. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-269-176-9. [COBISS.SI-ID 248662528]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Defektologica slovenica. Košir, Stanislav (član uredniškega odbora 1995-, urednik 1995-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

8. Šolsko polje. Košir, Stane (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

Mentor pri magistrskih delih

9. DORNIK, Irena. Bralna pismenost pri gluhih mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Dornik], 2009. IV, 136 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8017993]

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KOŠAK BABUDER, Milena. Učenci z bralno napisovalnimi težavami (disleksija) - pomoč pri izbiri in obravnava vsebin za bralno značko. Otrok knj., 2009, letn. 36, št. 75, str. 63-69. [COBISS.SI-ID 8143689]

2. KOŠAK BABUDER, Milena. Strategije poučevanja pri učencih z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. Vzgoja izob., 2009, letn. 40, št. 5-6, str. 75-78. [COBISS.SI-ID 1293948]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KOŠAK BABUDER, Milena. Otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, in programi pomoči. V: Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči : strokovna konferenca, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 27. 8. 2009. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 64-72. [COBISS.SI-ID 7952713]

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, in programi pomoči. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 336-342. [COBISS.SI-ID 7784265]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Perspectives of learning disabilities interventions in Slovenia. V: Conference handbook. Wellington: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2009, str. 14. [COBISS.SI-ID 7745097]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

6. KOŠAK BABUDER, Milena. Kriteriji za določitev bralnega gradiva za oklevajoče bralce z disleksijo. Ostržek, 2009, št. 20, 1 str. http://www.bralnaznacka.com/ostrzek/index.php. [COBISS.SI-ID 8095305]

7. KOŠAK BABUDER, Milena. Kako prepoznati znake disleksije in kako pomagati otroku?. Starš-si, februar 2009, letn. 1, št. 6, str. 17-18, portret. [COBISS.SI-ID 7743305]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-, član uredniškega odbora 2008-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Prevajalec

10. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

 

Pisec recenzij

11. VALIŠER, Aleksander, ZUPANČIČ, Helena. Družboslovje 8 : učbenik za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-234-756-7. [COBISS.SI-ID 244959488]

12. PODGORŠEK, Mojiceja. O polžu, ki je kupoval novo hiško, (Zbirka slikanic Igrivo branje). 1. natis. Kranj: Damodar, 2009. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6809-00-9. [COBISS.SI-ID 247722752]

BOJAN KOVAČIČ [16084]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. KOVAČIČ, Bojan. Bojan Kovačič : grafika 1998-2008 : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 20. 3. 2009 - 20. 4. 2009. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2009. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-6684-10-1. [COBISS.SI-ID 244557056]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, HUZJAN, Zdenko, JESIH, Boris, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kreativnost in delo z mladimi : razstava likovnih del študentov in profesorjev likovne pedagogike Pef UL : Velika sprejmna dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana, 13. - 20. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8002121]

3. MAKŠE, Roman, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, MAJARON, Edi, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, BRUMEN-ČOP, Andrej, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, MRŠNIK, Ivo, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica. Razstava likovnih del profesorjev Oddleka za likovno pedagogiko Pef, UL : Galerija Pef, 20. 11. - 12. 12. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 8090953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. 4L09 : zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 28. maj - 10. julij 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7843913]

5. Izbor likovnih del študentov tretjega in četrtega letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Likovna pedagogika : galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 21. 7. - 21. 8. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8024649]

6. Snovnost : matrica - forma : razstava grafik in kipov študentov 3. letnika LP Pef, galerija Pef, 7. - 15. maj 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7810889]

 

Umetnik

7. 1 + 1 : študent in profesor : razstava likovnih del študentov in profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Media Nox, Maribor, od 3. - 18. decembra 2009. Maribor: Mladinski kulturni center, 2009. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-6154-21-5. [COBISS.SI-ID 63847425]

8. UCCELLI PERELLI, Patti (ur.). Premio Acqui, (I cataloghi del Premio Acqui). Milano: Mazzotta, 2009. 167 str., ilustr. ISBN 978-88-202-1925-3. [COBISS.SI-ID 8025417]

MITJA KRAJNČAN [16083]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Analysis of relationship elements in pedagogy. The new educational review, 2009, letn. 17, št. 1, str. 135-154. [COBISS.SI-ID 7838537]

2. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Doživljajska pedagogika - metodične možnosti in njeni učinki. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 1, str. 151-167. [COBISS.SI-ID 7844681]

3. DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59. [COBISS.SI-ID 8019273]

4. KRAJNČAN, Mitja. Behavioural and emotional disorders of children and adolescents in Slovenian juvenile educational institutions. Soc. pedagog. (Ljubl.), junij 2009, letn. 13, št. 2, str. 147-174. [COBISS.SI-ID 7927369]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. MITAR, Miran, KURY, Helmut, MEŠKO, Gorazd, ŠIFRER, Jerneja, FILIPČIČ, Katja, KRAJNČAN, Mitja, KURDIJA, Slavko, RODE, Nino, SELINŠEK, Ladislav. Attitudes of students towards risk, crime and punishment in Slovenia 2009. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), TOMINC, Bernarda (ur.). Criminology and crime policy between human rights and effective crime control : book of abstracts. [Cambridge]: The European Society of Criminology; [Ljubljana]: The Slovenian Academy of Sciences and Arts: The Faculty of Law: The Faculty of Criminal Justice and Security: The Institute of Criminology at the Faculty of Law, 2009, str. 44. [COBISS.SI-ID 7991113]

6. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Institutional treatment of juvenile delinquents and alternative pedagogical programmes. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), TOMINC, Bernarda (ur.). Criminology and crime policy between human rights and effective crime control : book of abstracts. [Cambridge]: The European Society of Criminology; [Ljubljana]: The Slovenian Academy of Sciences and Arts: The Faculty of Law: The Faculty of Criminal Justice and Security: The Institute of Criminology at the Faculty of Law, 2009, str. 136-137. [COBISS.SI-ID 7990857]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. KRAJNČAN, Mitja. Prevention in elementary school. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), KURY, Helmut (ur.). Crime policy, crime control and crime prevention - Slovenian perspectives. Ljubljana: Tipografija, 2009, str. 139-163. [COBISS.SI-ID 7961417]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. KRAJNČAN, Mitja. Oddelek za socialno pedagogiko. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 621. [COBISS.SI-ID 8181577]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. KRAJNČAN, Mitja. Experiential learning, Education in extreme conditions, Project work : predavanja na Baltic College, Faculty of Cultural and Social Sciences Education, Güstrow, 14. - 24. maj 2009. Güstrow, 2009. [COBISS.SI-ID 7844425]

10. KRAJNČAN, Mitja. Mladoletniško prestopništvo : predavanje na Fakulteti za varnostne, Ljubljana, januar, 2009. Ljubljana, 2009: Fakulteta za varnostne vede. [COBISS.SI-ID 7744073]

11. KRAJNČAN, Mitja. Preventivni modeli u osnovnoj školi : predavanje na filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu, 5. feb. 2009. Novi Sad, 2009. [COBISS.SI-ID 7733065]

12. KRAJNČAN, Mitja. Zakaj in kako vključiti globalno učenje v šolski prostor? : predavanje na seminarju Globalno učenje - globalna odgovornost, UNICEF Slovenija, Ljubljana, 5. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8001865]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Doživljajska pedagogika. Krajnčan, Mitja (glavni urednik 2003-, odgovorni urednik 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

14. Socialna pedagogika. Krajnčan, Mitja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

15. Zeitschrift für Erlebnispädagogik. Krajnčan, Mitja (član uredniškega odbora 1997-). Lüneburg: Verl. Ed. Erlebnispädagogik, 1988-. ISSN 0933-565X. [COBISS.SI-ID 3460681]

 

Mentor pri magistrskih delih

16. EMERŠIČ, Urška. Opolnomočenje uporabnikov varstveno delovnega centra : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Emeršič], 2009. 189 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7744329]

17. DURJAVA, Nataša. Prikrite oblike agresivnega vedenja deklet : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Durjava], 2009. 192 str. [COBISS.SI-ID 8099657]

18. LAVRINC, Tatjana. Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Lavrinc], 2009. 161 str., ilustr. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dlavrinc+tatjana%27. [COBISS.SI-ID 7880777]

 

Pisec recenzij

19. GAJIĆ, Olivera (ur.). Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji : zbornik radova. Knj. 5, Istraživanje i razvoj = European dimensions of changes in the educational system in Serbia : proceedings of papers. Vol. 5, Research and development. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2009. 398 str., ilustr. ISBN 978-86-6065-018-6. [COBISS.SI-ID 240726791]

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Po kakšnem tiru se giblje Luna?. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 3, str. 22-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 8146761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. How does a Moon's trajectory look like?. V: MPTL 14, International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learnig, 23-25 September 2009, University of Udine, Italy. Europhysics conference abstract booklet. Udine: University of Udine, 2009, str. 63. [COBISS.SI-ID 7994697]

3. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. We are teaching students - what do they know?. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 29. [COBISS.SI-ID 7943497]

4. KRANJC, Tomaž, PIRŠ, Janez, URANKAR, Bernarda, PONIKVAR, Dušan. An artificial, plasma welding light source. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 73-74. [COBISS.SI-ID 7945033]

5. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Observing, trying-experimenting. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 86. [COBISS.SI-ID 7945289]

6. KRANJC, Tomaž. "Moč poučevanja" - kaj znajo "bruci" ob vstopu na univerzo? = The power of instruction - what od science freshmen know entering university classes?. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 32. [COBISS.SI-ID 8115017]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. KRANJC, Tomaž. O pokrovčku astronavta Leonova. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 121. [COBISS.SI-ID 8049225]

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOVAČ ŠEBART, Mojca, KREK, Janez. Justice in the assessment of knowledge : the opinions of teachers and parents. V: KOZŁOWSKA, Anna (ur.), MURŠAK, Janko (ur.). Poland, Slovenia, the world : challenges of present-day education. Krakow: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow university: Krakow society for education, 2009, str. 193-207. [COBISS.SI-ID 40864354]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, KREK, Janez. Pedagoška fakulteta : zgodovinski razvoj. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 594-596, ilustr. [COBISS.SI-ID 8177481]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. KREK, Janez. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani ... = At the Faculty of Education .... V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine : 2. mednarodni kolokvij, Ljubljana, Piran, Slovenija, 14.-17. oktober 2009 : zbornik izvlečkov : 2nd International Colloquium, Ljubljana, Piran, Slovenia, October 14-17 2009 : proceedings book of abstracts. [Ljubljana]: ZDSLU [etc.], 2009, str. 16. [COBISS.SI-ID 8013641]

4. KREK, Janez. Za kakovostno znanje prihodnjih rodov. Šol. razgl., 17. apr. 2009, letn. 60, št. 8, str. 1. [COBISS.SI-ID 7789129]

5. KREK, Janez. Bolonjska prenova še ni končana : visokošolski študijski programi za pedagoške poklice. Šol. razgl., 16. okt. 2009, letn. 60, št. 16, str. 1. [COBISS.SI-ID 8008777]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

6. KREK, Janez. Dve leti za razmislek o prenovi sistema. Delo (Ljubl.), 30. apr. 2009, leto 51, št. 99, str. 30. [COBISS.SI-ID 7798857]

 

1.22 Intervju

7. KREK, Janez. V šolstvu gre za ljudi, ljudje pa smo že tisoče let enaki : najprej bo treba ugotoviti, kaj so ključna vprašanja v šolstvu. Dnevnik, 14. apr. 2009, letn. 59, št. 86, str. 2-3, portret. [COBISS.SI-ID 7787337]

8. KREK, Janez. Nasploh je izhodišče obstoječi sistem, ki ga bomo skušali dograjevati. Mladina, 17. apr. 2009, št. 15, str. 31, portret. [COBISS.SI-ID 7791177]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

9. KOVAČ ŠEBART, Mojca, KREK, Janez. Vzgojna zasnova javne šole, (Zbirka Obrazi edukacije, 11). Ljubljana: Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta, 2009. 234 str. ISBN 978-961-253-040-2. [COBISS.SI-ID 246996992]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

10. KOVAČ ŠEBART, Mojca, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, ŠTEFANC, Damijan, MURŠAK, Janko, FABČIČ, Marija, MEDVEŠ, Zdenko, KORDIŠ, Iztok, HOČEVAR, Andreja, VOGRINC, Janez, BLAŽIČ, Milena, KALIN, Jana, KREK, Janez, RUS, Andrej, ROVŠEK, Matej, POTOČNIK, Ana, KALUŽA, Nataša, GRILC, Uroš. Izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih : strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 -2019, sprejeta na 22. seji MS MOL, 24. novembra 2008. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 2009. [72] str. [COBISS.SI-ID 7787081]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. KREK, Janez. Izhodišča za pripravo bele knjige s področja vzgoje in izobraževanja : [predavanje na] 18. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, Portorož, 23. nov. 2009. Portorož, 2009. [COBISS.SI-ID 8109897]

12. KREK, Janez. Načela vzgoje in izobraževanja v beli knjigi : [predavanje na] 16. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, Portorož, 9. nov. 2009. Portorož, 2009. [COBISS.SI-ID 8109641]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje. Krek, Janez (urednik 2002-). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003-. ISSN 1581-5358. [COBISS.SI-ID 121499136]

14. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

15. Problemi. Krek, Janez (član uredniškega odbora 1991-2009). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1962-. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 13608448]

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara. Learning and e-materials. Acta didactica napocensia, 2009, vol. 2, no. 1, str. 97-107. http://adn.teaching.ro/. [COBISS.SI-ID 7774025]

2. VALANIDES, Nicos, ANGELI-VLANIDES, Charoula, ROBERT, Sophie, GASH, Hugh, MCCLOUGHLIN, Thomas, CHOCHOLOUSKOVA, Zdenka, DOLENSKA, Michaela, BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Formation des enseignants : un exemple de recherche-action : Chypre, France, Irlande, République tcheque, Slovénie. Rev. int. éduc. Sevres, septembre 2009, no. 51, str. 47-58. [COBISS.SI-ID 8103241]

3. KRNEL, Dušan, NAGLIČ, Stanka. Environmental literacy comparison between eco-schools and ordinary schools in Slovenia. Sci. educ. int., 2009, vol. 20, no. 1/2, str. 5-24. [COBISS.SI-ID 8153417]

 

1.04 Strokovni članek

4. KRNEL, Dušan. Levi in tigri, pingvini in severni medvedi. Naravosl. solnica, zima 2009, letn. 13, št. 2, str. 37, ilustr. [COBISS.SI-ID 7759177]

5. KRNEL, Dušan. Dečki so podobni očetom, deklice mamam. Naravosl. solnica, pomlad 2009, letn. 13, št. 3, str. 35, ilustr. [COBISS.SI-ID 7858761]

6. KRNEL, Dušan. Napačne predstave o napačnih predstavah - mit o ploščati Zemlji. Naravosl. solnica, jesen 2009, letn. 14, št. 1, str. 37, ilustr. [COBISS.SI-ID 8012105]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, TURNŠEK, Nada, KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, SKUBIC, Darija, HOČEVAR, Andreja. Posebna pedagoška načela pristopa Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 7864649]

8. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, KRNEL, Dušan. Prednost učenja pred poučevanjem. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 47-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 7865161]

9. TURNŠEK, Nada, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KRNEL, Dušan. Projektni pristop kot strategija spodbujanja participacije otrok v učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 209-233, ilustr. [COBISS.SI-ID 7867465]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Plants as living beings. V: VALANIDES, Nicos (ur.). Teacher professional development, (Sophia, 128958-CP-1-2006-1-FR-COMENIUS-C21-SOPHIA). [Nicosia: University of Cyprus, Department of Education, 2009], str. 126-149, ilustr. [COBISS.SI-ID 8009545]

11. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. How plants feed themselves?. V: VALANIDES, Nicos (ur.). Teacher professional development, (Sophia, 128958-CP-1-2006-1-FR-COMENIUS-C21-SOPHIA). [Nicosia: University of Cyprus, Department of Education, 2009], str. 150-169, ilustr. [COBISS.SI-ID 8009801]

12. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Human body. V: VALANIDES, Nicos (ur.). Teacher professional development, (Sophia, 128958-CP-1-2006-1-FR-COMENIUS-C21-SOPHIA). [Nicosia: University of Cyprus, Department of Education, 2009], str. 170-181, ilustr. [COBISS.SI-ID 8010057]

13. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Circulatory system. V: VALANIDES, Nicos (ur.). Teacher professional development, (Sophia, 128958-CP-1-2006-1-FR-COMENIUS-C21-SOPHIA). [Nicosia: University of Cyprus, Department of Education, 2009], str. 182-200, ilustr. [COBISS.SI-ID 8010313]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

19. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

2.05 Drugo učno gradivo

20. KOLAR, Metoda, KRNEL, Dušan, VELKAVRH, Alenka. Učni načrt, Spoznavanje okolja : osnovna šola. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2009. ISBN 978-961-234-800-7. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf. [COBISS.SI-ID 244112128]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

21. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, BRATINA, Tomaž, FALETIČ, Sergej, GRUBELNIK, Vladimir, HUS, Vlasta, KRNEL, Dušan, KUZMA, Bojan, LIPOVEC, Alenka, MARHL, Marko, MARUŠIČ, Dragan, PAPOTNIK, Amand, RAJŠP, Martina, REPNIK, Robert, REPOLUSK, Samo, TOMAZIN, Matejka, VIČIČ, Jernej, ZMAZEK, Blaž, ŽEROVNIK, Janez, DRETNIK, Franc (ur.), FISTRAVEC, Matjaž (ur.), FLOGIE, Andrej (ur.), KOS, Miha (ur.), KRAŠNA, Marjan (ur.), PESEK, Igor (ur.), VIDIC, Luka (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Skupno področje : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011) : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 191 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16818440]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. Gospodarjenje z odpadki. Krnel, Dušan (tehnični urednik 1992-). Ljubljana: BITEKS, 1992-2007. ISSN 1318-0673. http://www.biteks.si. [COBISS.SI-ID 30458625]

23. Kemija v šoli in družbi. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 2008-). Ljubljana: Biteks, 2008-. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 15897864]

24. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Prevajalec

25. ČABRIĆ, Branislav. Matematika alkimije. Kem. šoli, marec 2009, letn. 21, št. 1, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 7774537]

 

Grafični oblikovalec

26. Gospodarjenje z odpadki. Krnel, Dušan (grafični oblikovalec 1992-). Ljubljana: BITEKS, 1992-2007. ISSN 1318-0673. http://www.biteks.si. [COBISS.SI-ID 30458625]

 

Pisec recenzij

27. DRUŽINA, Branko. Navodila in ukrepi za varno delo študentov v kemijskem laboratoriju Zdravstvene fakultete. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2009. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-97-5. [COBISS.SI-ID 246374656]

FRANC KRPAČ [04956]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ŠTEMBERGER, Vesna, KRPAČ, Franc. Predstavitev novih programov didaktike športne vzgoje oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani. Šport mlad. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj 2009, letn. 16, št. 146, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 7810121]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ŠTEMBERGER, Vesna, KRPAČ, Franc. Analiza opravičevanja študentov oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete pri vajah Didaktike športne vzgoje. V: KOVAČ, Marjeta (ur.), ROT, Aleš (ur.). 22. Strokovni posvet športnih pedagogov Slovenije, Otočec, 19.-21. november 2009. Zbornik 22. strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije, [Otočec, 19.-21. november 2009]. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2009, str. 127-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 8077385]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŠTEMBERGER, Vesna, FILIPČIČ, Tjaša, JELOVČAN, Giuliana, KRPAČ, Franc, ZAJEC, Jera. Competences of faculties of education students for teaching physical education. V: [Book of abstracts]. Niš: Minisytry of Youth and Sport, 2009, str. 84. [COBISS.SI-ID 7989065]

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KUZMAN, Boštjan, WILSON, S. J., KOVÁCS, István, MALNIČ, Aleksander. On tetravalent bicirculants. V: The Fifth Workshop Graph Embeddings and Maps on Surfaces, GEMS'09, Tále, Slovakia, June 28th - July 3rd, 2009 : abstracts. [S. l.]: Matej Bel University, 2009, str. 19. [COBISS.SI-ID 1024243796]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

2. KUZMAN, Boštjan. Matematično raziskovanje na MARSu. Obz. mat. fiz., 2009, letn. 56, št. 5, str. 190-192. [COBISS.SI-ID 8090441]

3. KUZMAN, Boštjan. MARS - Matematično raziskovalno srečanje za srednješolce. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 67-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 8046921]

4. KUZMAN, Boštjan. Komisija za raziskovalno dejavnost v matematiki. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 8047433]

5. KUZMAN, Boštjan. MAtematično Raziskovalno Srečanje 2009. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 98-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 8048201]

6. KUZMAN, Boštjan. 15. slovenski festival znanosti. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 99. [COBISS.SI-ID 15358809]

7. KUZMAN, Boštjan. Želiš na MARS?. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 6, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 7825993]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. KUZMAN, Boštjan (ur.). Matematično raziskovalno srečanje MARS 2009 : zbornik projektov. Ljubljana: DMFA Slovenije, 2009. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15298393]

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Učitelji o vedenjskih reakcijah učencev s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. Soc. pedagog. (Ljubl.), september 2009, letn. 13, št. 3, str. 335-352. [COBISS.SI-ID 8102217]

2. LESAR, Irena. Ali formalne rešitve na področju šolanja marginaliziranih omogočajo uresničevanje ideje inkluzije?. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 1, str. 334-348. [COBISS.SI-ID 7780425]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. LESAR, Irena. Slovenska pedagogika pred izzivi reformiranja šolskega sistema. 2000 (Ljublj.), 2009, št. 211-213, str. 33-46. [COBISS.SI-ID 8141129]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. LESAR, Irena. Kaj ideja inkluzije predpostavlja od šol in učiteljev?. V: LIČEN, Nives (ur.). Misliti vzgojo : problemi oblikovanja vzgojno-izobraževalnega koncepta : zbornik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 73-77. [COBISS.SI-ID 7728969]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. LESAR, Irena. Šola/vrtec - prostor medkulturnega dialoga. V: TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 57-70. [COBISS.SI-ID 7955785]

6. LESAR, Irena, PEČEK, Mojca. Education (edukacija) versus "upbringing and teaching/learning" (vzgoja in izobraževanje) - terminological problems and their implications in practice. V: PROTNER, Edvard (ur.), WAKOUNIG, Vladimir (ur.), KROFLIČ, Robi (ur.). Pädagogische Konzeptionen zwischen Vergangenheit und Zukunft : Ambivalenzen, Begriffsverwirrungen und Reformeifer, (Erziehung in Wissenschaft und Praxis, Bd 4). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, str. 63-74. [COBISS.SI-ID 8034633]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. LESAR, Irena. Spodbujanje medkulturnega dialoga. V: TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 7955529]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

8. PEČEK, Mojca, LESAR, Irena. Moč vzgoje : sodobna vprašanja teorije vzgoje. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-251-191-3. [COBISS.SI-ID 249092608]

9. LESAR, Irena. Šola za vse? : ideja inkluzije v šolskih sistemih. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. VII, 280 str., ilustr. ISBN 978-961-253-044-0. [COBISS.SI-ID 248658176]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. VII, 397 str., ilustr. ISBN 978-961-253-038-9. [COBISS.SI-ID 246963200]

 

Pisec recenzij

11. Psihološka obzorja. Lesar, Irena (pisec recenzij 2009). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

1. LIPEC-STOPAR, Mojca, BRAČUN SOVA, Rajka, VODEB, Vlasta. Dostopen muzej : smernice za dobro prakso. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 2009. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-91125-4-0. [COBISS.SI-ID 248108800]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

2. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. LIPEC-STOPAR, Mojca. Osebe s posebnimi potrebami : raznolikost njihovih značilnosti, raznolikost njihovih potreb : [referat na muzeoforumu] Kako zagotoviti dostopen muzej?, Ljubljana, 20. apr. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8225097]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

4. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

LIDIJA MAGAJNA [11137]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. MAGAJNA, Lidija. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav - problemi, modeli in nove usmeritve. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 1, str. 376-391. [COBISS.SI-ID 7780937]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. MAGAJNA, Lidija. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav - problemi, modeli in nove usmeritve. V: Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči : strokovna konferenca, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 27. 8. 2009. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 31-41. [COBISS.SI-ID 7951945]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija. Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela "učne težave v osnovni šoli". V: Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči : strokovna konferenca, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 27. 8. 2009. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. I. [COBISS.SI-ID 7950921]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

4. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Psihološka obzorja. Magajna, Lidija (član uredniškega sveta 2009-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

 

Prevajalec

6. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

 

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MAGAJNA, Zlatan. Reflecting mathematics teaching practice. V: LIPKOVSKI, Aleksandar (ur.). Proceedings. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT, (Tempus JEP 41110-2006). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009, str. 91-100. [COBISS.SI-ID 8105033]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. MAGAJNA, Zlatan. Ovire pri razvijanju matematične pismenosti v poklicnih šolah = Obstacles for developing mathematical literacy in vocational schools. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 35. [COBISS.SI-ID 8115273]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. MAGAJNA, Zlatan. Učni pripomočki za razumevanje matematike in intelektualna poštenost. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 122. [COBISS.SI-ID 8049481]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Matematika. Magajna, Zlatan (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-. ISSN 1581-937X. [COBISS.SI-ID 214353920]

 

Mentor pri magistrskih delih

5. BEZGOVŠEK, Helena. Kontekstualizacija pri pouku matematike v nižjih razredih osnovne šole : magistrsko delo = [Contextualising in mathematics education at primary level : master's thesis]. Maribor: [H. Bezgovšek], 2009. XII, 127 str., [30] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 16837640]

Pisec recenzij

6. LIPKOVSKI, Aleksandar (ur.). Proceedings. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT, (Tempus JEP 41110-2006). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009. 136 str., ilustr. ISBN 978-86-87137-33-2. [COBISS.SI-ID 168374796]

EDVARD MAJARON [17086]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

1. FORETIĆ, Dalibor, MAJARON, Edi. Croatie. V: JURKOWSKI, Henryk (ur.), FOULC, Thierry (ur.). Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette. Vic-la-Gardiole: Entretemps, cop. 2009, str. 194-195, ilustr. [COBISS.SI-ID 8110921]

2. MAJARON, Edi. Majaron (Edi). V: JURKOWSKI, Henryk (ur.), FOULC, Thierry (ur.). Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette. Vic-la-Gardiole: Entretemps, cop. 2009, str. 443, ilustr. [COBISS.SI-ID 8111177]

3. MAJARON, Edi. Pengov (Jože). V: JURKOWSKI, Henryk (ur.), FOULC, Thierry (ur.). Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette. Vic-la-Gardiole: Entretemps, cop. 2009, str. 536-537. [COBISS.SI-ID 8111433]

4. MAJARON, Edi, WALTL, Robert. Slovénie. V: JURKOWSKI, Henryk (ur.), FOULC, Thierry (ur.). Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette. Vic-la-Gardiole: Entretemps, cop. 2009, str. 644-645, ilustr. [COBISS.SI-ID 8111689]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

5. MAJARON, Edi. Lutka omogoča farso in lirično izpoved. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 9. maj 2009, letn. 65, št. 105, str. 30, portret. [COBISS.SI-ID 7809609]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

6. MAKŠE, Roman, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, MAJARON, Edi, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, BRUMEN-ČOP, Andrej, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, MRŠNIK, Ivo, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica. Razstava likovnih del profesorjev Oddleka za likovno pedagogiko Pef, UL : Galerija Pef, 20. 11. - 12. 12. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 8090953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

7. Lutka : od komedije do tragedije : slike in lutke iz predstav študentov 1. letnika LP in 2. letnika PV, galerija Pef, 18. - 25. maj 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7821385]

 

Pisec recenzij

8. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole, Priročnik za učitelje. Mengeš: Izolit, 2009. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-37-1. [COBISS.SI-ID 245121024]

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. MAKŠE, Roman. Prostori : [kipi, prostori = sculptures, spaces : 2005-2009 : 2. september - 30. september 2009], (Razstava, 2009, 12). Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Bežigrajska galerija 2, 2009. ISBN 978-961-6587-59-4. [COBISS.SI-ID 246284288]

2. MAKŠE, Roman. Roman Makše : kiparska razstava : Galerija Domžale, 10. - 31. december 2009. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika, 2009. 1 zloženka, ilustr. [COBISS.SI-ID 8153673]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. MAKŠE, Roman. Dokumenti - fotografije : Akademija primijenih umjetnosti, Rijeka, svibanj / lipanj 2009. Rijeka, 2009. [COBISS.SI-ID 7985225]

4. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, HUZJAN, Zdenko, JESIH, Boris, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kreativnost in delo z mladimi : razstava likovnih del študentov in profesorjev likovne pedagogike Pef UL : Velika sprejmna dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana, 13. - 20. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8002121]

5. MAKŠE, Roman, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, MAJARON, Edi, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, BRUMEN-ČOP, Andrej, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, MRŠNIK, Ivo, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica. Razstava likovnih del profesorjev Oddleka za likovno pedagogiko Pef, UL : Galerija Pef, 20. 11. - 12. 12. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 8090953]

6. EGGER, Renate, MAKŠE, Roman, NEHAMMER-MARKUS, Christine, ROSENEDER, Wilhelm. Renate Egger / Roman Makše / Christine Nehammer-Markus / Wilhelm Roseneder : Egger Roseneder Contemporary, Dunaj, 13. november - 11. december 2009. Dunaj, 2009. [COBISS.SI-ID 8153929]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. MAKŠE, Roman. Primijenjeno kiparstvo I : predavanja na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, maj 2009. Rijeka, 2009. [COBISS.SI-ID 7880009]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

8. Izbor likovnih del študentov tretjega in četrtega letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Likovna pedagogika : galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 21. 7. - 21. 8. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8024649]

9. Snovnost : matrica - forma : razstava grafik in kipov študentov 3. letnika LP Pef, galerija Pef, 7. - 15. maj 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7810889]

 

Umetnik

10. 1 + 1 : študent in profesor : razstava likovnih del študentov in profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Media Nox, Maribor, od 3. - 18. decembra 2009. Maribor: Mladinski kulturni center, 2009. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-6154-21-5. [COBISS.SI-ID 63847425]

11. Konstrukcija realnega in virtualnega : Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija, 6. julija do 30. julija 2009. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009. [4] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2588270]

12. Moja podoba : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Galerija mestne hiše, atrij Povšlerjeve hiše, Prešernova hiša, Mala galerija Likovnega društva Kranj in Galerija mestne občine Kranj, Kranj, od 7. maja do 7. junija 2009. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2009. 80 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 62657537]

13. KOŽAR, Jernej. O skulpturah Romana Makšeta. Likov. besede, zima 2009, št. 89, 90, str. 104-109, ilustr. [COBISS.SI-ID 8302153]

 

Pisec recenzij

14. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Likovna vzgoja 4 : učbenik za likovno vzgojo v četrtem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0727-9. [COBISS.SI-ID 246726912]

15. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Likovna vzgoja 5 : učbenik za likovno vzgojo v petem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0728-6. [COBISS.SI-ID 246558976]

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. The strongly distance-balanced property og the generalized Petersen graphs. Ars mathematica contemporanea. [Tiskana izd.], 2009, vol. 2, no. 1, str. 41-47. http://amc.imfm.si/index.php/amc/article/viewFile/75/59. [COBISS.SI-ID 1024077396]

2. KOVÁCS, István, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. One-matching bi-Cayley graphs over abelian groups. Eur. j. comb., 2009, issue 2, vol. 30, str. 602-616, grafi. [COBISS.SI-ID 2765015]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KUZMAN, Boštjan, WILSON, S. J., KOVÁCS, István, MALNIČ, Aleksander. On tetravalent bicirculants. V: The Fifth Workshop Graph Embeddings and Maps on Surfaces, GEMS'09, Tále, Slovakia, June 28th - July 3rd, 2009 : abstracts. [S. l.]: Matej Bel University, 2009, str. 19. [COBISS.SI-ID 1024243796]

4. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. Semiregular subgroups and blocks of imprimitivity in transitive groups. V: The Fifth Workshop Graph Embeddings and Maps on Surfaces, GEMS'09, Tále, Slovakia, June 28th - July 3rd, 2009 : abstracts. [S. l.]: Matej Bel University, 2009, str. 21. [COBISS.SI-ID 1024244052]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. MALNIČ, Aleksander. Oddelek za matematiko in računalništvo. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 615-617. [COBISS.SI-ID 8180809]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. MALNIČ, Aleksander. Kwak, Jin Ho (KR-POST-CM); Oh, Ju-Mok (KR-POST-CM): Arc-transitive elementary abelian covers of the octahedron graph. (English summary). - Linear Algebra Appl. 429 (2008), no. 8-9, 2180--2198. MathSciNet. [Spletna izd.], 2009, mR2446651. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2446651.pdf. [COBISS.SI-ID 15402841]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. An analysis of the role of didactic material for teaching and learning of mathematical concepts. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 1, str. 52-75. [COBISS.SI-ID 7854153]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PAVLEKOVIĆ, Margita, PERIĆ, Ana, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Matematična pismenost z vidika razumevanja pojma neskončnosti pri študentih razrednega pouka = Mathematical literacy in the view of understanding of the concept of infinity among primary teacher students. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 40. [COBISS.SI-ID 8115785]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Didaktična sredstva kot dejavnik pouka matematike na razredni stopnji. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 119-120. [COBISS.SI-ID 8048969]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Didaktična sredstva z vidika motivacije pri pouku matematike. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 231-246, ilustr. [COBISS.SI-ID 8201289]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

5. MEDVED-UDOVIČ, Vida, JAMNIK, Tilka, GRUDEN-CIBER, Jožica, MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja, HERGAN, Irena, KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja, PESEK, Albinca, GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka, LUTAR IVANC, Aleksandra (ur.), KURTIN JERAJ, Tihana (ur.), PUŠENJAK, Marjetka (ur.). Priročnik Mladinske knjige Založbe za učitelje v 1. razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0926-6. [COBISS.SI-ID 245835520]

DRAGAN MARUŠIČ [02887]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. The strongly distance-balanced property og the generalized Petersen graphs. Ars mathematica contemporanea. [Tiskana izd.], 2009, vol. 2, no. 1, str. 41-47. http://amc.imfm.si/index.php/amc/article/viewFile/75/59. [COBISS.SI-ID 1024077396]

2. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan. Hamilton cycles and paths in vertex-transitive graphs - current directions. Discrete math.. [Print ed.], 2009, vol. 309, iss. 17, str. 5491-5500, doi: 10.1016/j.disc.2009.02.017. [COBISS.SI-ID 1024072276]

3. KOVÁCS, István, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. One-matching bi-Cayley graphs over abelian groups. Eur. j. comb., 2009, issue 2, vol. 30, str. 602-616, grafi. [COBISS.SI-ID 2765015]

4. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko, ŠPARL, Primož. Strongly regular tri-Cayley graphs. Eur. j. comb., 2009, vol. 30, no. 4, str. 822-832. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2008.09.002, doi: 10.1016/j.ejc.2008.09.002. [COBISS.SI-ID 2143461]

5. GLOVER, Henry, KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan. Hamiltonian cycles in cubic Cayley graphs : the (2, 4k, 3) case. J. algebr. comb., 2009, vol. 30, no. 4, str. 447-475, doi: 10.1007/s10801-009-0172-5. [COBISS.SI-ID 1024072020]

6. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan. A complete classificationof cubic symmetric graphs of girth 6. J. comb. theory, Ser. B, 2009, vol. 99, no. 1, str. 162-184. http://dx.doi.org/10.1016/j.jctb.2008.06.001. [COBISS.SI-ID 2724823]

7. KOVÁCS, István, KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan. Classification of edge-transitive rose window graphs. J. graph theory, 2009, str. 1-16, doi: 10.1002/jgt.20475. [COBISS.SI-ID 1024189012]

8. KUTNAR, Klavdija, BORŠTNIK, Urban, MARUŠIČ, Dragan, JANEŽIČ, Dušanka. Interconnection networks for parallel molecular dynamics simulation based on hamiltonian cubic symmetric topology. J. math. chem., 2009, vol. 45, no. 2, str. 372-385. http://www.springerlink.com/content/w714284q292knt72/?p=68a529ceae594bfc9046bc9a566a0703π=1, doi: 10.1007/s10910-008-9412-5. [COBISS.SI-ID 3964698]

9. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan, VUKIČEVIĆ, Damir. On decompositions of leapfrog fullerenes. J. math. chem., 2009, vol. 45, no. 2, str. 406-416, doi: 10.1007/s10910-008-9414-3. [COBISS.SI-ID 2765271]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. Semiregular subgroups and blocks of imprimitivity in transitive groups. V: The Fifth Workshop Graph Embeddings and Maps on Surfaces, GEMS'09, Tále, Slovakia, June 28th - July 3rd, 2009 : abstracts. [S. l.]: Matej Bel University, 2009, str. 21. [COBISS.SI-ID 1024244052]

11. MUZYCHUK, Misha, KOVÁCS, István, MARUŠIČ, Dragan. On 1-regular dihedrants. V: The Fifth Workshop Graph Embeddings and Maps on Surfaces, GEMS'09, Tále, Slovakia, June 28th - July 3rd, 2009 : abstracts. [S. l.]: Matej Bel University, 2009, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 1024244308]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. MARUŠIČ, Dragan. Xu, Jing (PRC-BJ-MAM): Semiregular automorphisms of arc-transitive graphs with valency $pq$. (English summary). - European J. Combin. 29 (2008), no. 3, 622--629. MathSciNet. [Spletna izd.], 2009, mR2397343. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2397343.pdf. [COBISS.SI-ID 15405657]

13. MARUŠIČ, Dragan. Bauer, Christa Marie (1-LMR); Johnson, Chrissy Konecia; Rodriguez, Alys Monell (1-LMR); Temple, Bobby Dean (1-LMR); Daniel, Jennifer Renee (1-LMR): Paths and circuits in $\Bbb G$-graphs. (English summary). - Involve 1 (2008), no. 2, 135--144. MathSciNet. [Spletna izd.], 2009, mR2429654. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2429654.pdf. [COBISS.SI-ID 15405913]

14. MARUŠIČ, Dragan. Droste, Manfred (D-LEIP); Gray, Robert (4-STAN); Truss, John K. (4-LEED): Construction of some uncountable 2-arc-transitive bipartite graphs. (English summary). - Order 25 (2008), no. 4, 349--357. MathSciNet. [Spletna izd.], 2009, mR2470203. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2470203.pdf. [COBISS.SI-ID 15406169]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

15. MARUŠIČ, Dragan. Special issue of discrete mathematics on Hamiltonicity problem for vertex-transitive (Cayley) graphs. Discrete math.. [Print ed.], 2009, vol. 309, issue 17, str. 5425. http://dx.doi.org/10.1016/j.disc.2009.02.021, doi: 10.1016/j.disc.2009.02.021. [COBISS.SI-ID 1024082772]

 

1.22 Intervju

16. MARUŠIČ, Dragan. "Potuješ v neznano, v prazno" : dr. Dragan Marušič, dekan Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) v Kopru. Primorske novice. [Tiskana izd.], 30. jan. 2009, letn. 63, št. 24, str. 19. [COBISS.SI-ID 1024067412]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

17. ZADEL, Aleksander, BANDELJ MAVSAR, Dunja, MARUŠIČ, Dragan, KUTNAR, Klavdija, TEMNIK, Sanja, VATOVEC, Matej. Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu študijskemu programu 1. stopnje : Biopsihologija : (akreditacija študijskega programa). Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2009. 33 f. [COBISS.SI-ID 1782227]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

18. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, GOLOB, Nika, REPNIK, Robert, ŠORGO, Andrej, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, ŠPERNJAK, Andreja, CIRINGER, Terezija, MENCINGER VRAČKO, Bojana, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, MARTINŠEK, Maja, NEMEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, MAJER, Janja, ŽARIĆ, Kornelia, SIKOŠEK, Darinka, GRUBELNIK, Vladimir, KRAŠNA, Marjan, PAPOTNIK, Amand, HUS, Vlasta, LIPOVEC, Alenka, ZMAZEK, Blaž, REPOLUSK, Samo, PESEK, Igor, MARUŠIČ, Dragan, TOMAZIN, Matejka, VIČIČ, Jernej, ŽEROVNIK, Janez, MARHL, Marko, RAJŠP, Martina. Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam : (01. 01. 2009-31. 03. 2009) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 514 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16824584]

19. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, BRATINA, Tomaž, FALETIČ, Sergej, GRUBELNIK, Vladimir, HUS, Vlasta, KRNEL, Dušan, KUZMA, Bojan, LIPOVEC, Alenka, MARHL, Marko, MARUŠIČ, Dragan, PAPOTNIK, Amand, RAJŠP, Martina, REPNIK, Robert, REPOLUSK, Samo, TOMAZIN, Matejka, VIČIČ, Jernej, ZMAZEK, Blaž, ŽEROVNIK, Janez, DRETNIK, Franc (ur.), FISTRAVEC, Matjaž (ur.), FLOGIE, Andrej (ur.), KOS, Miha (ur.), KRAŠNA, Marjan (ur.), PESEK, Igor (ur.), VIDIC, Luka (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Skupno področje : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011) : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 191 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16818440]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

20. MARUŠIČ, Dragan. [Dragan Marušič] : Nedeljski gost. Ljubljana: Val 202, 22. februar 2008. [COBISS.SI-ID 1024073300]

21. MARUŠIČ, Dragan, MARUŠIČ, Almira, MARUŠIČ, Dorjan. Zapuščina Andreja Marušiča : Primorski mozaik. Koper: TV Koper, 18. februar 2009. [COBISS.SI-ID 1024073044]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

22. MARUŠIČ, Dragan. Looking back and ahead: three open problems in vertex-transitive graphs : "Seminario de Algebra y Aplicaciones" University of the Basque Country, 3. 9. 2009, Bilbao, Španija. 2009. [COBISS.SI-ID 1024129108]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

23. MARUŠIČ, Dragan. Looking back and ahead: three open problems in vertex-transitive graphs : Theoretical Computer Science - from Fundation to Application, Niš, 7.11. - 11.11.2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024176724]

 

3.25 Druga izvedena dela

24. TERŠEK, Andraž, MARUŠIČ, Dragan, ZAVRATNIK, Danilo, BOHINC, Rado, KOLAR, Jana, URŠIČ, Rok, TURK, Primož, DAROVEC, Darko, ŽENKO, Ernest. Kako do odličnosti na primorskih univerzah? : posvet Poti do odličnosti univerz na Primorskem: naravoslovje, interdisciplinarnost in pogoji zanju, Koper, 2. junij 2009. 2009. http://www.pint.upr.si/news/kako-do-odlicnosti-na-primorskih-univerzah. [COBISS.SI-ID 1024106836]

25. ZUPANČIČ, Boštjan M., MARUŠIČ, Dragan, BRODNIK, Andrej, PRETNAR, Gorazd, TERŠEK, Andraž, KRISTAN, Andrej. Stičišča naravoslovja in družboslovja: izzivi interaktivnega razvoja : Pogovorno znanstveno srečanje, Univerza na Primorskem, Koper, 20.3.2009. 2009. http://www.pint.upr.si/centri/center-za-povezano-znanost-in-razvoj/sticisca-naravoslovja-in-druzboslovja-izzivi-interaktivnega-razvoja. [COBISS.SI-ID 1024089428]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

26. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

27. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, GOLOB, Nika, REPNIK, Robert, ŠORGO, Andrej, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, ŠPERNJAK, Andreja, CIRINGER, Terezija, MENCINGER VRAČKO, Bojana, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, MARTINŠEK, Maja, NEMEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, MAJER, Janja, ŽARIĆ, Kornelia, SIKOŠEK, Darinka, GRUBELNIK, Vladimir, KRAŠNA, Marjan, PAPOTNIK, Amand, HUS, Vlasta, LIPOVEC, Alenka, ZMAZEK, Blaž, REPOLUSK, Samo, PESEK, Igor, MARUŠIČ, Dragan, TOMAZIN, Matejka, VIČIČ, Jernej, ŽEROVNIK, Janez, MARHL, Marko, RAJŠP, Martina. Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam : (01. 01. 2009-31. 03. 2009) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 514 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16824584]

28. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, BRATINA, Tomaž, FALETIČ, Sergej, GRUBELNIK, Vladimir, HUS, Vlasta, KRNEL, Dušan, KUZMA, Bojan, LIPOVEC, Alenka, MARHL, Marko, MARUŠIČ, Dragan, PAPOTNIK, Amand, RAJŠP, Martina, REPNIK, Robert, REPOLUSK, Samo, TOMAZIN, Matejka, VIČIČ, Jernej, ZMAZEK, Blaž, ŽEROVNIK, Janez, DRETNIK, Franc (ur.), FISTRAVEC, Matjaž (ur.), FLOGIE, Andrej (ur.), KOS, Miha (ur.), KRAŠNA, Marjan (ur.), PESEK, Igor (ur.), VIDIC, Luka (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Skupno področje : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011) : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 191 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16818440]

29. 24th LL-Seminar on Graph Theory, Montanuniversität Leoben, April 24-25, 2009, IMRICH, Wilfried (ur.), KLAVŽAR, Sandi (ur.), MARUŠIČ, Dragan (ur.), MOHAR, Bojan (ur.), PISANSKI, Tomaž (ur.), ŽEROVNIK, Janez (ur.). 24st LL-Seminar on Graph Theory : Montanuniversität Leoben, April 24-25, 2009. Leoben: Montanuniversität Leoben, 2009. 13 str. [COBISS.SI-ID 15132505]

30. Ars mathematica contemporanea. Marušič, Dragan (glavni in odgovorni urednik 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

31. Discrete mathematics. Marušič, Dragan (gostujoči urednik 1994, 1998, 2002, 2007, 2009, 2010). [Print ed.]. Amsterdam: North-Holland, 1971-. ISSN 0012-365X. [COBISS.SI-ID 1118479]

KLEMEN MIKLAVIČ [32759]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIKLAVIČ, Klemen. Higher education and the world of work : new relationship through Bologna Process. Thesis Kosova, 2009, vol 2, no. 2, str. 135-160. [COBISS.SI-ID 8366921]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. MIKLAVIČ, Klemen. Massification of higher education : do we need taxi drivers with university degree?. Corfu Summer School, [1 str.]. http://www.ionio.gr/microsites/css/2009/index.php?p=documents-en. [COBISS.SI-ID 8266057]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

3. BABIN, Mihajlo, IVOŠEVIĆ, Vanja, LAŽETIĆ, Predrag, MIKLAVIČ, Klemen, VUKASOVIĆ, Martina (ur.). Financing higher education in south-eastern Europe : Albania, Croatia, Montenegro, Serbia, Slovenia. Belgrade: Centre for education policy, 2009. 155 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7815497]

IRENA NANČOVSKA ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Programming aptitude and learning success in the introductory course on programming. V: AUER, Michael E. (ur.). ICL2009, 23-25 September 2009, Villach/Austria. The Challenges of Life Long Learning. Wien: International Association of Online Engineering; Kassel: University Press, cop. 2009, str. 330-336, ilustr. [COBISS.SI-ID 8002889]

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Assessment of active forms of learning in the higher education. V: AUER, Michael E. (ur.). ICL2009, 23-25 September 2009, Villach/Austria. The Challenges of Life Long Learning. Wien: International Association of Online Engineering; Kassel: University Press, cop. 2009, str. 489-496, ilustr. [COBISS.SI-ID 8003145]

3. GERŠAK, Gregor, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, BATAGELJ, Valentin, DRNOVŠEK, Janko. Concept of personalised biomedical instrumentation; case study - blood pressure. V: IMEKO, XIX World Congress, September 6-11, 2009, Lisbon, Portugal. Fundamental and applied metrology : proceedings. [S. l.]: IMEKO, cop. 2009, str. 1684-1688, ilustr. [COBISS.SI-ID 7245908]

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Uporaba Moodla pri aktivnih oblikah učenja v visokem šolstvu. V: Moodle.si : 3. mednarodna konferenca, Koper, 22. maj 2009. Koper: Fakulteta za management, Center za e-izobraževanje, [2009], str. 151-161, ilustr. [COBISS.SI-ID 7886409]

5. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Students' attitude to active forms of e-learning. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2009, str. 100-103, ilustr. [COBISS.SI-ID 7851081]

6. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ANDREESKI, Cvetko, RUGELJ, Jože. Comparison of experiences with e-learning in higher education in Slovenia and Macedonia. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2009, str. 195-200, ilustr. [COBISS.SI-ID 7851849]

7. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Active learning in computer science courses in higher education. V: KINSHUK (ur.). Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and exploratory learning in digital age (CELDA 2009), Roma, November 20 -22 2009. Roma: International Association for Development of the Information Society, IADIS, 2009, str. 538-540. [COBISS.SI-ID 8096073]

8. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Competences for computer science teachers. V: LIPKOVSKI, Aleksandar (ur.). Proceedings. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT, (Tempus JEP 41110-2006). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009, str. 111-122. [COBISS.SI-ID 8105289]

9. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Aktivne oblike študija in vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), DINEVSKI, Dejan (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009, str. 418-426, ilustr. [COBISS.SI-ID 8021577]

10. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Zgodnje napovedovanje uspešnosti učenja programiranja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, str. 373-376, ilustr. [COBISS.SI-ID 7992905]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Aktivne oblike študija in vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu = Active learning methods and peer assessment in higher education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), DINEVSKI, Dejan (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 16. oktober 2009 : proceedings of the 12th International Multiconference Information Society - IS 2009, 16th October 2009, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009, str. 69-70. [COBISS.SI-ID 8021321]

12. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Aktivne oblike študija in vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu = Active learning methods and peer assessment in higher education. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009, str. 192. [COBISS.SI-ID 8023113]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

13. LIPKOVSKI, Aleksandar (ur.). Proceedings. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT, (Tempus JEP 41110-2006). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009. 136 str., ilustr. ISBN 978-86-87137-33-2. [COBISS.SI-ID 168374796]

JERNEJA NOVŠAK BRCE [32740]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, JERMAN, Janez. Etiologija jecljanja in uspešnost metode zavestna sinteza razvoja in VLAJA. V: PROSNIK, Branka (ur.), BIJELIĆ, Danila (ur.), SMOLE, Franc (ur.), ZORKO, Nuša (ur.). Kvaliteta slovenske logopedije v evropskem prostoru : zbornik referatov 2. Kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo, 25.-27. 10. 2007 : conference proceedings [of the] 2nd Congress of Slovenian Logopedists with International Participation. Maribor: Društvo logopedov Slovenije, Aktiv logopedov SV Slovenije: Center za sluh in govor, 2009, str. 219-223. [COBISS.SI-ID 7759689]

JUTA OŠLAK KRANJC [20944]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Konzultant

1. STROPNIK, Igor. Učenje jadranja odraslih na jadrnicah z balastno kobilico : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Stropnik], 2009. 65 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22058420StropnikIgor.pdf. [COBISS.SI-ID 3629489]

MARTINA OZBIČ [19321]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Nočejo ali ne zmorejo? : glasbeno udejstvovanje pri otrocih s PPPU. Glasba v šoli in vrtcu, 2009, leto 14, št. 1, str. 36-41. [COBISS.SI-ID 1214844]

2. OZBIČ, Martina, ŠTREKELJ, Anja. Vzroki neuspešnosti pri nareku pri dvojezičnih učencih z učnimi težavami. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 117-130. [COBISS.SI-ID 8019785]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Inkluzivna praksa gluhih/naglušnih oseb v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 1, str. 392-409. [COBISS.SI-ID 7781193]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Segmentalne in suprasegmentalne značilnosti govora ter govorna razumljivost slovenskih gluhih in naglušnih oseb. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti : [zbornik celotnih prispevkov]. Ljubljana: Evropska hiša, 2009, str. 394-415. http://www.infokomteh.com/Admin/Docs/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednarodne%20konference%20InfoKomTeh%202009%203.pdf. [COBISS.SI-ID 8030025]

5. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav. Logoped in govorno-jezikovne motnje, učne težave, specifične učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 367-376. [COBISS.SI-ID 7785289]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Bilateral coordination in learning disabilities. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7886921]

7. OZBIČ, Martina, ŠTREKELJ, Anja. Dictation in bilingual SLD. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7887177]

8. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Education for speech and language therapists in Slovenia. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7886665]

9. OZBIČ, Martina. The latent space of speech in deaf people. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7887433]

10. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. The link between specific learning difficulties and rhythmic abilities. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7887689]

11. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Segmentalne in suprasegmentalne značilnosti govora ter govorna razumljivost slovenskih gluhih in naglušnih oseb = Segmental and prosodic chracteristics and speech intelligibility in the speech of Slovenian deaf speakers. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska hiša, 2009, str. 84. [COBISS.SI-ID 8074569]

12. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, ZUPAN, Nataša. Funkcionalna pismenost gluhih in naglušnih oseb = Functional literacy of deaf and hard of hearing people. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 29. [COBISS.SI-ID 8114761]

13. OZBIČ, Martina, ŠTREKELJ, Anja. Vzroki neuspešnosti pri nareku pri dvojezičnih učencih z učnimi težavami = Causes of dictation difficulties among bilingual students with learning difficulties. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 39. [COBISS.SI-ID 8115529]

14. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Speech production of hearing-impaired speakers. V: Programme & abstract book. Nicosia: International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP, 2009, str. 48. [COBISS.SI-ID 8238409]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

15. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

16. BAUMAN, Jasna, CIGLAR, Veronika, HOLEC, Darja, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, KULOVEC, Marjetka, OZBIČ, Martina, REZAR, Petra, ŽELE, Andreja. Stanje slovenskega znakovnega jezika : ekspertiza. Ljubljana: Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, 2009. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-269-176-9. [COBISS.SI-ID 248662528]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

17. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. PAVLIN, Jerneja, PREBIL, Klemen, ŠTEBLAJ, Marjanca, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Sinteza tekočih kristalov v šolskem laboratoriju. Kemija v šoli in družbi, junij 2009, letn. 21, št. 2, str. 13-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 7882569]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PAVLIN, Jerneja, ŠTEBLAJ, Marjanca, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Tekoči kristali in šolski laboratorij - je sinteza možna?. V: Slovenski kemijski dnevi 2009, Maribor, 24. in 25. september 2009. [Maribor]: FKKT, [2009], 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7984201]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure. Knowledge of physics at the end of primary education (age 15). V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 44. [COBISS.SI-ID 7943753]

4. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Experiments with liquid crystals synthesized in the school laboratory. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 87. [COBISS.SI-ID 7945545]

5. PAVLIN, Jerneja, ŠTEBLAJ, Marjanca, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Tekoči kristali in šolski laboratorij - je sinteza možna?. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2009, str. 119. [COBISS.SI-ID 7983689]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, HORVAT, Boris, KAVKLER, Iztok, LOKAR, Matija, LUKŠIČ, Primož, ORBANIĆ, Alen, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina. Projekt NAUK - e-gradiva iz fizike za osnovne šole. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 114. [COBISS.SI-ID 8048713]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

7. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, NEMEC, Andrej, FALETIČ, Sergej, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, PAVLIN, Jerneja. Didaktična gradiva za poučevanje v naravoslovju, Fizika : F2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 09. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 189 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17467144]

8. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, ČEPIČ, Mojca, NEMEC, Andrej, PAVLIN, Jerneja, CVAHTE, Miroslav (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.), FALETIČ, Sergej (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), GRUBELNIK, Vladimir (ur.), MARTINŠEK, Maja (ur.), PLANINŠIČ, Gorazd (ur.), VAUPOTIČ, Nataša (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Fizika : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 149 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16816904]

9. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, BRATINA, Tomaž, NEMEC, Andrej, FALETIČ, Sergej, PAVLIN, Jerneja, PLANINŠIČ, Gorazd, KRAŠNA, Marjan. Preverjanje gradiv/modelov v šoli, Fizika : F1 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 09. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 267 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17467400]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

11. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, NEMEC, Andrej, FALETIČ, Sergej, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, PAVLIN, Jerneja. Didaktična gradiva za poučevanje v naravoslovju, Fizika : F2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 09. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 189 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17467144]

12. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, ČEPIČ, Mojca, NEMEC, Andrej, PAVLIN, Jerneja, CVAHTE, Miroslav (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.), FALETIČ, Sergej (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), GRUBELNIK, Vladimir (ur.), MARTINŠEK, Maja (ur.), PLANINŠIČ, Gorazd (ur.), VAUPOTIČ, Nataša (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Fizika : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 149 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16816904]

13. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, BRATINA, Tomaž, NEMEC, Andrej, FALETIČ, Sergej, PAVLIN, Jerneja, PLANINŠIČ, Gorazd, KRAŠNA, Marjan. Preverjanje gradiv/modelov v šoli, Fizika : F1 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 09. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 267 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17467400]

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena, GRASSELLI, Ana, OBLAK, Tjaša, PEČAR, Mojca, GORNIK, Kristina. Profesionalna rast študentov bodočih učiteljev v procesu priprave in izvedbe seminarskih nalog. Vzgoja izob., 2009, letn. 40, št. 3, str. 36-40. [COBISS.SI-ID 7857225]

 

 

MOJCA PEČEK ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Učitelji o vedenjskih reakcijah učencev s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. Soc. pedagog. (Ljubl.), september 2009, letn. 13, št. 3, str. 335-352. [COBISS.SI-ID 8102217]

2. PEČEK, Mojca, VONČINA, Vida, KROFLIČ, Robi. Vzgoja v srednjih strokovnih in poklicnih šolah. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 1, str. 180-196. [COBISS.SI-ID 7779913]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PEČEK, Mojca. Vzgojni koncept poklicnih in strokovnih šol. V: LIČEN, Nives (ur.). Misliti vzgojo : problemi oblikovanja vzgojno-izobraževalnega koncepta : zbornik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 13-17. [COBISS.SI-ID 7728713]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KROFLIČ, Robi, PEČEK, Mojca. Zakaj morajo imeti tudi poklicne in strokovne šole svoj vzgojni koncept?. V: KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, KLARIČ, Tina, JEZNIK, Katja, ŠTIRN, Petra, ŠTIRN, Darja, VONČINA, Vida, ERMENC, Klara S., LENIČ, Špela, MAKOVEC, Danijela, RUTAR, Vesna, PEČEK, Mojca. Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2009, str. 13-23. [COBISS.SI-ID 40316770]

5. KROFLIČ, Robi, PEČEK, Mojca. Vzgojno-teoretski pristop pri oblikovanju vzgojnega koncepta poklicnih in strokovnih šol. V: KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, KLARIČ, Tina, JEZNIK, Katja, ŠTIRN, Petra, ŠTIRN, Darja, VONČINA, Vida, ERMENC, Klara S., LENIČ, Špela, MAKOVEC, Danijela, RUTAR, Vesna, PEČEK, Mojca. Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2009, str. 25-32. [COBISS.SI-ID 40317026]

6. PEČEK, Mojca, KROFLIČ, Robi. Institucionalni vzgojni dejavniki (na ravni šole in na ravni razreda). V: KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, KLARIČ, Tina, JEZNIK, Katja, ŠTIRN, Petra, ŠTIRN, Darja, VONČINA, Vida, ERMENC, Klara S., LENIČ, Špela, MAKOVEC, Danijela, RUTAR, Vesna, PEČEK, Mojca. Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2009, str. 35-58. [COBISS.SI-ID 40317538]

7. PEČEK, Mojca, ERMENC, Klara S., KROFLIČ, Robi. Kako načrtovati vzgojo - sestavine in načela za oblikovanje operativnega metodičnega načrta. V: KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, KLARIČ, Tina, JEZNIK, Katja, ŠTIRN, Petra, ŠTIRN, Darja, VONČINA, Vida, ERMENC, Klara S., LENIČ, Špela, MAKOVEC, Danijela, RUTAR, Vesna, PEČEK, Mojca. Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2009, str. 61-79. [COBISS.SI-ID 40317794]

8. PEČEK, Mojca, KLARIČ, Tina, VONČINA, Vida, MAŽGON, Jasna, KROFLIČ, Robi. Šolska pravila v poklicnih in strokovnih šolah. V: KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, KLARIČ, Tina, JEZNIK, Katja, ŠTIRN, Petra, ŠTIRN, Darja, VONČINA, Vida, ERMENC, Klara S., LENIČ, Špela, MAKOVEC, Danijela, RUTAR, Vesna, PEČEK, Mojca. Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2009, str. 86-105. [COBISS.SI-ID 40318306]

9. PEČEK, Mojca, VONČINA, Vida, KLARIČ, Tina, ŠTIRN, Petra, ŠTIRN, Darja, MAŽGON, Jasna. Vzgojni koncept v poklicnih in strokovnih šolah. V: KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, KLARIČ, Tina, JEZNIK, Katja, ŠTIRN, Petra, ŠTIRN, Darja, VONČINA, Vida, ERMENC, Klara S., LENIČ, Špela, MAKOVEC, Danijela, RUTAR, Vesna, PEČEK, Mojca. Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2009, str. 146-163. [COBISS.SI-ID 40319074]

10. PEČEK, Mojca, KROFLIČ, Robi. Zaključki in priporočila. V: KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, KLARIČ, Tina, JEZNIK, Katja, ŠTIRN, Petra, ŠTIRN, Darja, VONČINA, Vida, ERMENC, Klara S., LENIČ, Špela, MAKOVEC, Danijela, RUTAR, Vesna, PEČEK, Mojca. Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2009, str. 165-174. [COBISS.SI-ID 40329314]

11. LESAR, Irena, PEČEK, Mojca. Education (edukacija) versus "upbringing and teaching/learning" (vzgoja in izobraževanje) - terminological problems and their implications in practice. V: PROTNER, Edvard (ur.), WAKOUNIG, Vladimir (ur.), KROFLIČ, Robi (ur.). Pädagogische Konzeptionen zwischen Vergangenheit und Zukunft : Ambivalenzen, Begriffsverwirrungen und Reformeifer, (Erziehung in Wissenschaft und Praxis, Bd 4). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, str. 63-74. [COBISS.SI-ID 8034633]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

12. PEČEK, Mojca. List iz dnevnika. Šol. razgl., 3. apr. 2009, letn. 60, št. 7, str. 7, portret. [COBISS.SI-ID 7776329]

13. PEČEK, Mojca. Širokosrčnost, a ne le v besedah. Šol. razgl., 8. maj 2009, letn. 60, št. 9, str. 11. [COBISS.SI-ID 7809865]

14. PEČEK, Mojca. Brati zase in ne za učitelja : pismenost po Škotsko. Šol. razgl., 22. maj 2009, letn. 60, št. 10, str. 5. [COBISS.SI-ID 7835209]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

15. PEČEK, Mojca, LESAR, Irena. Moč vzgoje : sodobna vprašanja teorije vzgoje. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-251-191-3. [COBISS.SI-ID 249092608]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

16. PEČEK, Mojca. Marginalised pupils in Slovene primary schools : predavanje na University of Strathclyde, Faculty of Education, 23. mar. 2009. Strathclyde, 2009. [COBISS.SI-ID 8020297]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

17. WAKOUNIG, Vladimir, PEČEK, Mojca. Minderheitenbildung - zwischen Tradition und europäischer Zukunft : [predavanje na] Internationale Konferenz Europäische Bildung - Konzepte, Kontroversen, Perspektiven, Zadar, 13. nov. 2009. Zadar, 2009. [COBISS.SI-ID 8085065]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

18. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Mentor pri magistrskih delih

19. KURAN, Tatjana. Education of minorities in Autonomous Province of Vojvodina : master thesis. Novi Sad: [T. Kuran], 2009. 56 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8035145]

 

Pisec recenzij

20. LESAR, Irena. Šola za vse? : ideja inkluzije v šolskih sistemih. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. VII, 280 str., ilustr. ISBN 978-961-253-044-0. [COBISS.SI-ID 248658176]

MARJANCA PERGAR-KUŠČER [15382]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, PROSEN, Simona. Individualizem in kolektivizem učiteljev ter njihova zaznava drugačnosti otrok v razredu. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 60-77. [COBISS.SI-ID 8019529]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Osobni stavovi i strategije suočavanja s različitim životnim situacijama = Personal attitudes and coping strategies with different life situations. V: ECNSI : [knjiga sažetaka]. Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja (ECNSI), 2009, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 8062793]

3. SPINTHOURAKIS, Julia, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Comparison of the views of pre-school children and their teacher using the "Scale of Respect for Diversities" in Turkey, Greece, Finland, Romania and Slovenia. V: Human rights and citizenship education : conference programme. Malmö: School of Teacher Education, 2009, str. 11. [COBISS.SI-ID 7842633]

4. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Učenje kot interakcija narave in vzgoje = Learning as interaction of nature and nurture. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 42. [COBISS.SI-ID 8116041]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Pomen pedagoške prakse v okviru razvojne psihologije : predgovor. V: SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Spoznavanje otrok v razredu : izbrane teme iz razvojne psihologije za izvajanje prakse. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. VII-IX. [COBISS.SI-ID 8080713]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

6. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Development in context - cross cultural perspective, Conceptualisation of time in different developmental stages : [predavanji na] University of Patras, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Elementary Education, Patras, 9. apr. 2009. Patras, 2009. [COBISS.SI-ID 7806281]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Archetypes we live by and motivation for teaching : [prispevek na konferenci] Second South European and Mediterranean conference Citizenship, identity and culture: the challenge for education, University of Patras, 10. apr. 2009. Patras, 2009. [COBISS.SI-ID 7796297]

8. VAN DE HEL, Marijke, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Pick and stick : [predavanje na] international conference Our European House, 's-Hertogenbosch, 9. nov. 2009. 's-Hertogenbosch, 2009. [COBISS.SI-ID 8080969]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

9. KOŽELJ, Elizabeta. Učitelj in romski učenci z vidika ekološkosistemske teorije : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Koželj], 2009. VII, 167 str., graf. prikazi, tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dko%C5%BEelj+elizabeta%27. [COBISS.SI-ID 7934281]

 

Pisec recenzij

10. Psihološka obzorja. Pergar-Kuščer, Marjanca (pisec recenzij 2008-2009). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. PIŽORN, Karmen. Predmetna komisija za angleščino. Nac. preizk. znanja, 2009, letno poročilo 2008/2009, str. 18-19, 107-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 8113225]

2. PIŽORN, Karmen. Analiza strahov pred večjezičnostjo ali večjezičnost - kdo se te boji?. Vzgoja izob., 2009, letn. 40, št. 2, str. 22-27. [COBISS.SI-ID 1195900]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PIŽORN, Karmen. Designing proficiency levels for English for primary and secondary school students and the impact of the CEFR. V: FIGUERAS, Neus (ur.), NOIJONS, José (ur.). Linking to the CEFR levels : research perspectives. Arnhem: Cito, Institute for Educational Measurement: Council of Europe: European Association for Language Testing and Assessment, EALTA, cop. 2009, str. 87-101. [COBISS.SI-ID 7799369]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. PIŽORN, Karmen, NAGY, Edit. The politics of examination reform in Central Europe. V: ALDERSON, J. Charles (ur.). The politics of language education : individuals and institutions, (New perspectives on language and education). Bristol [etc.]: Multilingual Matters, cop. 2009, str. 185-202. [COBISS.SI-ID 7778377]

5. SEŠEK, Urška, PIŽORN, Karmen. Uporabnost evropskega jezikovnega okvira za mlajše učence. V: PIŽORN, Karmen (ur.), BORG, Simon. Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009, str. 290-303. [COBISS.SI-ID 7979593]

6. PIŽORN, Karmen. Raziskave na področju preverjanja/ocenjevanja tujejezikovnega znaja v otroštvu. V: PIŽORN, Karmen (ur.), BORG, Simon. Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009, str. 304-322. [COBISS.SI-ID 7979849]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. PIŽORN, Karmen. Knjigi na pot. V: PIŽORN, Karmen (ur.), BORG, Simon. Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 7978057]

8. PIŽORN, Karmen. Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. V: PIŽORN, Karmen (ur.), BORG, Simon. Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009, str. 13-23. [COBISS.SI-ID 7978313]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

9. PIŽORN, Karmen. Nadvse zanimivi izsledki : učenje in poučevanje tujih jezikov v Evropi. Šol. razgl., 19. jun. 2009, letn. 60, št. 12, str. 11. [COBISS.SI-ID 7875913]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

10. PEVEC SEMEC, Katica, PIŽORN, Karmen, LIPAVIC OŠTIR, Alja, JAZBEC, Saša, BRUMEN, Mihaela. Poskus in postopno uvajanje tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Ljubljana: ZRSŠ, 2009. 32 f. [COBISS.SI-ID 16695560]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. BORG, Simon, PIŽORN, Karmen (ur.). Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009. 363 str., ilustr. ISBN 978-961-234-746-8. [COBISS.SI-ID 246194944]

12. Predmetni izpitni katalog za maturo. Angleški jezik. Pižorn, Karmen (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-4040. [COBISS.SI-ID 35856128]

 

Mentor pri magistrskih delih

13. RAKOVEC, Lucija. Odnos staršev do učenja angleščine v prvem obdobju osnovnega šolanja : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Rakovec], 2009. XVI, 198, 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8099401]

 

Pisec recenzij

14. DAGARIN, Mateja, ŠAUBAH KOVIČ, Darinka, ČELIGOJ, Jelka, JERALA-BEDENK, Mojca. Preve(t)rimo znanje iz angleščine : vaje iz angleščine za tretje obdobje osnovne šole : knjiga in zgoščenka. 1. izd. Maribor: Pivec, 2009. 1 zv. (167 str.), barvne ilustr. 1 CD (59 min, 17 sek), stereo. ISBN 978-961-6494-82-3. [COBISS.SI-ID 61934081]

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. PODOBNIK, Uršula. Avtonomija učenca v učnem procesu pri pouku likovne vzgoje. Likov. vzgoja, november/december 2009, letn. 10, št. 49-50, str. 19-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 8158537]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PODOBNIK, Uršula. Perception of modern art and evaluation of children's art products in the primary school : paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Vienna, 28-30 September 2009. British education index, 11 str. http://www.leeds.ac.uk/bei/COLN/COLN_default.html. [COBISS.SI-ID 8112201]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PODOBNIK, Uršula. Multisenzornost, ozaveščenje in likovna interpretacija osnovana na čutnih zaznavah = Multi-sensory, awarmess and visual art interpretation based upon sensory perception. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine : 2. mednarodni kolokvij, Ljubljana, Piran, Slovenija, 14.-17. oktober 2009 : zbornik izvlečkov : 2nd International Colloquium, Ljubljana, Piran, Slovenia, October 14-17 2009 : proceedings book of abstracts. [Ljubljana]: ZDSLU [etc.], 2009, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 8014665]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. PODOBNIK, Uršula. Raznolikost in subjektivnost izražanja - porok likovne prepričljivosti in izvirnosti. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 103-118. [COBISS.SI-ID 7865929]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Drugo

5. Arts and cultural education at school in Europe. Brussels: EACEA, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2009. 102 str., ilustr. ISBN 978-92-9201-061-4. [COBISS.SI-ID 8116809]

6. L'éducation artistique et culturelle a l'école en Europe. Bruxelles: EACEA, Agence Exécutive "Éducation, audiovisuel et culture": Eurydice, 2009. 102 str., ilustr. ISBN 978-92-9201-062-1. [COBISS.SI-ID 17329928]

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, GRAJŽL, Maja, KOSTANJEVEC, Stojan, POLAK, Alenka, KOCH, Verena. Odpor do živil med slovenskimi osnovnošolci. Acta agric. Slov.. [Tiskana izd.], 2009, letn. 94, št. 2, str. 87-93, ilustr. [COBISS.SI-ID 8149321]

2. DEVJAK, Tatjana, PAVLIN, Samo, POLAK, Alenka. The development of primary teachers competencies as a basis to introduce the study programmes of undergraduate teacher education. Hacettepe Egitim Dergisi, 2009, no. 37, str. 60-69. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/journalinfo/37/pdf/DEVJAK%20Tatjana.pdf. [COBISS.SI-ID 29156445]

3. POLAK, Alenka. Otrok kot središče bralnega sveta : pomen individualnih razlik, individualizacije in diferenciacije ter timskega dela pri spodbujanju branja. Otrok knj., 2009, letn. 36, št. 76, str. 17-24. [COBISS.SI-ID 8164681]

 

1.04 Strokovni članek

4. DEVJAK, Tatjana, POLAK, Alenka. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje kot dejavnik razvoja učiteljevih kompetenc. Vzgoja izob., 2009, letn. 40, št. 3, str. 5-12. [COBISS.SI-ID 7856969]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. POLAK, Alenka. Timsko delo z vidika pedagoškega pristopa Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 77-92. [COBISS.SI-ID 7865417]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. POLAK, Alenka. Izbrane teme iz pedagoške psihologije : študijsko gradivo za 1. letnik bolonjskega študija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8126537]

7. POLAK, Alenka. Kako učinkovito predavati. Ljubljana: Much, izobraževanje, 2009. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8129353]

8. POLAK, Alenka. Timsko delo in sodelovalno učenje v timu. Ljubljana: Much, izobraževanje, 2009. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8129865]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Didakta. Polak, Alenka (član uredniškega sveta 2008-). Radovljica: Didakta, 1991-. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 23267586]

10. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Pisec recenzij

11. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Spoznavanje otrok v razredu : izbrane teme iz razvojne psihologije za izvajanje prakse. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. IX, 67 str. ISBN 978-961-253-043-3. [COBISS.SI-ID 248250368]

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Psihosocijalni razvoj, obiteljski sustav i škola = Psychosocial development, family system and school. V: ECNSI : [knjiga sažetaka]. Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja (ECNSI), 2009, str. 37-38. [COBISS.SI-ID 8062537]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih

3. ARH, Marija. Sodelovanje med učitelji in starši - izziv današnjemu učitelju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Arh], 2009. IV, 229 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7747913]

4. SLANA, Sonja. Zaznavanje samoučinkovitosti pri dijakih in njena povezanost s testno anksioznostjo : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2009. http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:doc-XTD0210G. [COBISS.SI-ID 250300416]

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, PROSEN, Simona. Individualizem in kolektivizem učiteljev ter njihova zaznava drugačnosti otrok v razredu. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 60-77. [COBISS.SI-ID 8019529]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Adolescent's egocentrism and the parental level of education. V: Psychology and education : practices, training and research : program & abstracts : práticas, formaçao e investigaçao : programa & resumos. Covilha: Universidade da Beira Interior, 2009, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 7775561]

3. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Personality dimensions as the predictors of the school grades of the Slovenian adolescents. V: Psychology and education : practices, training and research : program & abstracts : práticas, formaçao e investigaçao : programa & resumos. Covilha: Universidade da Beira Interior, 2009, str. 47. [COBISS.SI-ID 7775817]

 

ALENKA PRAPROTNIK [25589]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Uporaba Moodla pri aktivnih oblikah učenja v visokem šolstvu. V: Moodle.si : 3. mednarodna konferenca, Koper, 22. maj 2009. Koper: Fakulteta za management, Center za e-izobraževanje, [2009], str. 151-161, ilustr. [COBISS.SI-ID 7886409]

2. ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Vpeljava mešanega učenja, projektnega dela ter sodobnih konstruktivističnih prijemov poučevanja v pouk na fakulteti. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009. [Zbornik]. Ljubljana: Arnes, 2009, str. 771-777. [COBISS.SI-ID 7795017]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Vpeljava mešanega učenja, projektnega dela ter sodobnih konstruktivističnih prijemov poučevanja v pouk na fakulteti = Introduction of mixed learning, project work and modern constructivist approaches to teaching at faculty level. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. (Zbornik). Ljubljana: Arnes, 2009, str. 154. [COBISS.SI-ID 7793225]

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana. Podpora učitelju za učinkovito poučevanje in pomoč učencem z učnimi težavami. V: Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči : strokovna konferenca, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 27. 8. 2009. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 52-63. [COBISS.SI-ID 7952457]

2. PULEC LAH, Suzana. Podpora učitelju za učinkovito poučevanje in pomoč učencem z učnimi težavami. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 358-366. [COBISS.SI-ID 7785033]

 

1.22 Intervju

3. PULEC LAH, Suzana. Hiperaktivni, vzgojno zahtevnejši otroci. Didakta, januar 2009, letn. 18/19, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 7721033]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

4. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

5. WEEDON, Charles, REID, Gavin, GROBLER, Marinka, KOVAČIČ, Dare, KOŠAK BABUDER, Milena, LIPEC-STOPAR, Mojca, MAGAJNA, Lidija, OZBIČ, Martina, PULEC LAH, Suzana. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1. ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. KMETEC, Maja, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Soočanje z agresivnim vedenjem otrok in mladostnikov po modelu LSCI. Soc. pedagog. (Ljubl.), november 2009, letn. 13, št. 4, str. 417-440, ilustr. [COBISS.SI-ID 8142409]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. KOBOLT, Alenka, METLJAK, Uroš, RAPUŠ-PAVEL, Jana, VOVK ORNIK, Natalija. Delovno srečanje socialnih pedagogov v okviru komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami : zaključki. V: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. [Ljubljana: Zavod RS za šolstvo], 2006-, 3 str. http://www.zrss.si/pdf/UPP_Delovno_srecanje_soc_pedag_v_okviru_KUOPP_Zakljucki_21jul09.pdf. [COBISS.SI-ID 8120905]

3. KOBOLT, Alenka, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Razumevanje in ocenjevanje čustvenih in vedenjskih težav v odraščanju. V: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. [Ljubljana: Zavod RS za šolstvo], 2006-, 16 str., ilustr. http://www.zrss.si/pdf/UPP_Razumevanje_in_ocenjevanje_custvenih_in_vedenjskih_tezav_21jul09.pdf. [COBISS.SI-ID 8120649]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju u Sloveniji : [referat na posvetovanju] Usklađivanje intervencija s potrebama djece i mladih u riziku, Zagreb, 19. feb. 2009. Zagreb, 2009. [COBISS.SI-ID 8106825]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

CVETA RAZDEVŠEK PUČKO [03233]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Osobni stavovi i strategije suočavanja s različitim životnim situacijama = Personal attitudes and coping strategies with different life situations. V: ECNSI : [knjiga sažetaka]. Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja (ECNSI), 2009, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 8062793]

2. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, JURIŠEVIČ, Mojca. Teachers' self-concept and professional identity. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 74. [COBISS.SI-ID 7720521]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, KREK, Janez. Pedagoška fakulteta : zgodovinski razvoj. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 594-596, ilustr. [COBISS.SI-ID 8177481]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Beseda urednice. Psihol. obz. (Ljubl.), 2009, letn. 18, št. 1, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 7810633]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

5. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Poklicno svetovanje učencem in staršem v procesu poklicne orientacije. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Smernice za poklicno vzgojo v šoli : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 5-14. [COBISS.SI-ID 8007241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Motivacija in učenje : študijsko gradivo za predmeta Pedagoška psihologija [in] Psihologija za učitelje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 20 str. [COBISS.SI-ID 7972937]

7. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Preverjanje in ocenjevanje znanja : teze za predavanja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 22, [11] f. [COBISS.SI-ID 7972681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. 007. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega odbora 2007-). Nikšić: Filozofski fakultet, 2007-. ISSN 1800-5535. [COBISS.SI-ID 11249680]

9. Didakta. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega sveta 1993-). Radovljica: Didakta, 1991-. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 23267586]

10. Pedagoška obzorja. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega odbora 1991-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

11. Psihološka obzorja. Razdevšek-Pučko, Cveta (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

12. Vodenje v vzgoji in izobraževanju. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega odbora 2003-). Kranj: Šola za ravnatelje, 2003-. ISSN 1581-8225. [COBISS.SI-ID 127567616]

 

Mentor pri magistrskih delih

13. KRALJ, Mojca. Zgodovina, kultura in motivacijska moč šolskih štampiljk : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kralj], 2009. 215 str., 13 pril., ilustr. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=4&query=%27keywords%3dkralj+mojca%27. [COBISS.SI-ID 7761225]

Komentor pri doktorskih disertacijah

14. TOMAŽIČ, Iztok. Vpliv izkušenjskega učenja na trajnost znanja in na spreminjanje odnosa do dvoživk pri učencih devetletne osnovne šole : doktorska disertacija = The effect of experiential learning on students' knowledge retention about and attitude toward amphibians in the renewed primary school : doctoral dissertation. Ljubljana: [I. Tomažič], 2009. XIII, 217 f., [11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 16872456]

 

Komentor pri magistrskih delih

15. JORDAN FLETEN, Barbara. Stališča učiteljev do profesionalnega razvoja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Jordan Fleten], 2009. 188, [27] str., graf. prikazi, tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3djordan+fleten%27. [COBISS.SI-ID 7933513]

 

Pisec recenzij

16. ŽAGAR, Drago. Psihologija za učitelje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Center za pedagoško izobraževanje, 2009. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-237-274-3. [COBISS.SI-ID 243697664]

17. Psihološka obzorja. Razdevšek-Pučko, Cveta (pisec recenzij 2008-2009). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Binetova enačba. Mat. šol., 2009, letn. 15, št. 3-4, str. 234-249, ilustr. [COBISS.SI-ID 8156489]

2. RAZPET, Marko. Iracionalnost krožne konstante. Obz. mat. fiz., 2009, letn. 56, št. 2, str. 41-47. [COBISS.SI-ID 7848009]

3. RAZPET, Marko. Tschirnhausova kubika. Obz. mat. fiz., 2009, letn. 56, št. 3, str. 81-92. [COBISS.SI-ID 15246681]

4. RAZPET, Marko. Spominska plošča Francu Hočevarju. Obz. mat. fiz., 2009, letn. 56, št. 4, str. 136-143, ilustr. [COBISS.SI-ID 8025673]

5. RAZPET, Marko. Primer diakavstike. Obz. mat. fiz., 2009, letn. 56, št. 6, str. 193-199. [COBISS.SI-ID 15472217]

6. RAZPET, Marko. Do pitagorejskih trojic - geometrijsko. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 5, str. 4-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 7779657]

 

1.05 Poljudni članek

7. RAZPET, Marko. Šestkotnik. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 2, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 8012617]

8. RAZPET, Marko. Anagram v stavku. Presek, 2009/2010, letn. 37, št. 2, str. 26. [COBISS.SI-ID 15303001]

9. RAZPET, Marko. Šestkotnik : rešitev naloge. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 3, str. 9. [COBISS.SI-ID 8146249]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. RAZPET, Marko. Franc Hočevar and his scientific work. V: XXIII International Congress of History of Science and Technology : ideas and instruments in social context : book of abstracts and list of participants. Budapest: IUHPS/DHST, 2009, str. 73. [COBISS.SI-ID 15228249]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

11. RAZPET, Marko. Učni pripomočki pri matematiki. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 124-125. [COBISS.SI-ID 8049737]

12. 3. slovensko srečanje matematikov - raziskovalcev, Bled, 6. nov. 2009, RAZPET, Marko. Zakon hiperboličnega sekansa. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 140. [COBISS.SI-ID 8051017]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

13. RAZPET, Marko. Wiseman, Gus (1-CAD): Set maps, umbral calculus, and the chromatic polynomial. (English summary). - Discrete Math. 308 (2008), no. 16, 3551--3564. MathSciNet. [Spletna izd.], 2009, mR2421676. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2421676.pdf. [COBISS.SI-ID 15413593]

14. RAZPET, Marko. William P. Berlinghoff in Bernardo Q. Gouvea: MATEMATIKA SKOZI STOLETJA, Modrijan, Ljubljana 2008, 224 strani. Obz. mat. fiz., 2009, letn. 56, št. 4, str. 160, XV, ilustr. [COBISS.SI-ID 8025929]

15. RAZPET, Marko. Apostolos Doxiadis: Stric Petros in Goldbachova domneva, Modrijan, Ljubljana 2009, 176 strani. Obz. mat. fiz., 2009, letn. 56, št. 5, str. 182-183. [COBISS.SI-ID 8090185]

16. RAZPET, Marko. I. N. Bronštejn, K. A. Semendjajev, G. Musiol in H. Mühlig: Matematični priročnik, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2009, 1000 strani. Obz. mat. fiz., 2009, letn. 56, št. 5, str. 182-183. [COBISS.SI-ID 8089929]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

17. RAZPET, Marko. Uvod. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 4. [COBISS.SI-ID 8198985]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

18. Strokovno srečanje in 61. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, HLADNIK, Milan, RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. 60 let DMFA : plakati. Ljubljana: DMFA Slovenije, 2009. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 15315033]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

20. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Pisec recenzij

21. COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009. 428 str., ilustr. ISBN 978-961-6528-88-7. [COBISS.SI-ID 249113088]

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LIKAR, Andrej, RAZPET, Nada. The electromagnetic dipole radiation field through the Hamiltonian approach. Eur. j. phys., 2009, vol. 30, no. 6, str. 1435-1446. http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/30/6/021, doi: 10.1088/0143-0807/30/6/021. [COBISS.SI-ID 15411033]

2. RAZPET, Nada, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Experimental demonstration of longitudinal magnification. Phys. Educ., January 2009, vol. 44, no. 1, str. 84-90, ilustr. [COBISS.SI-ID 7751753]

 

1.04 Strokovni članek

3. RAZPET, Nada. Obravnavanje valovanja. Fiz. šoli, junij 2009, letn. 15, št. 1, str. 47-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 7949129]

 

1.05 Poljudni članek

4. RAZPET, Nada. Pitagorova čaša. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 1, str. 13-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7981897]

5. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Po kakšnem tiru se giblje Luna?. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 3, str. 22-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 8146761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. How does a Moon's trajectory look like?. V: MPTL 14, International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learnig, 23-25 September 2009, University of Udine, Italy. Europhysics conference abstract booklet. Udine: University of Udine, 2009, str. 63. [COBISS.SI-ID 7994697]

7. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. We are teaching students - what do they know?. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 29. [COBISS.SI-ID 7943497]

8. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Real images and chiral inversions. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 70. [COBISS.SI-ID 7944521]

9. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Observing, trying-experimenting. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 86. [COBISS.SI-ID 7945289]

10. RAZPET, Nada. Ali je tako prav? = Is it correct in this way?. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 43. [COBISS.SI-ID 8116297]

11. RAZPET, Nada. Franc Hočevar - textbook author. V: XXIII International Congress of History of Science and Technology : ideas and instruments in social context : book of abstracts and list of participants. Budapest: IUHPS/DHST, 2009, str. 73. [COBISS.SI-ID 15227993]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

12. RAZPET, Nada. GeoGebra, sence in matematika. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 125. [COBISS.SI-ID 8050249]

13. RAZPET, Nada. Uporaba vrtljive zvezdne karte. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 125. [COBISS.SI-ID 8049993]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. ROVŠEK, Barbara, RAZPET, Nada. Si upaš dvomiti?. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 190-196, ilustr. [COBISS.SI-ID 8200521]

15. RAZPET, Nada. Bilo je nekoč ... in kako je danes?. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 197-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 8200777]

16. RAZPET, Nada, ROVŠEK, Barbara. Opiši, nariši, razloži, opiši, nariši ... = Described, draw, explain, describe, draw .... V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 209-219, ilustr. [COBISS.SI-ID 8201033]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

17. RAZPET, Nada. Kako raziskujemo. Naravosl. solnica, pomlad 2009, letn. 13, št. 3, str. 34. [COBISS.SI-ID 7858505]

18. RAZPET, Nada, KRUŠIČ, Janez. Strokovno srečanje in občni zbor DMFA : Bled, 6. in 7. 11. 2009. Obz. mat. fiz., 2009, letn. 56, št. 6, str. 199-205. [COBISS.SI-ID 15472473]

19. KRAČUN BERC, Lucijana, RAZPET, Nada. Prejemnika društvenih priznanj za leto 2009. Obz. mat. fiz., 2009, letn. 56, št. 6, str. 206. [COBISS.SI-ID 15472985]

20. RAZPET, Nada. Poročilo podpredsednice. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 72-74. [COBISS.SI-ID 8047177]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

21. Strokovno srečanje in 61. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, HLADNIK, Milan, RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. 60 let DMFA : plakati. Ljubljana: DMFA Slovenije, 2009. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 15315033]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009. 151 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15307865]

23. STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki = Literacy through all the education : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009. 59 str. ISBN 978-961-6528-87-0. [COBISS.SI-ID 248601344]

24. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

 

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Homelessness and the accessibility of the health care system. Soc. pedagog. (Ljubl.), junij 2009, letn. 13, št. 2, str. 111-130. [COBISS.SI-ID 7926857]

2. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Evalvacija nespecifične terenske nastavitvene podpore brezdomnim. Soc. pedagog. (Ljubl.), september 2009, letn. 13, št. 3, str. 259-288. [COBISS.SI-ID 8101449]

 

1.04 Strokovni članek

3. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Research on homelessness, health and accessibility of health care services in Slovenia. ENHW Newsletter, Winter 2009, no. 11, str. 2-5. http://www.feantsa.org/files/freshstart/Transnational_Exchanges/ENHW/ENHW_Issue11_Winter09.pdf. [COBISS.SI-ID 8193865]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Kako razumeti brezdomstvo. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 11-22. [COBISS.SI-ID 7890505]

5. RAZPOTNIK, Špela. Brezdomstvo in zdravstvena problematika. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 25-33. [COBISS.SI-ID 7890761]

6. RAZPOTNIK, Špela. Izkušnje brezdomcev z zdravstvenim sistemom - analiza skupinskega pogovora. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 45-74. [COBISS.SI-ID 7891273]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. DEKLEVA, Bojan, JURANČIČ ŠRIBAR, Luna, RAZPOTNIK, Špela. Kultura brezdomstva : cestni časopis Kralji ulice: prostor medkulturnega dialoga med brezdomci in širšo javnostjo. V: ČEBULJ-SAJKO, Breda (ur.). Etnologija in regije, Ljubljana, Prestolnica v medkulturnem dialogu in filmskih podobah : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 43). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2009, str. 69-75. [COBISS.SI-ID 7708233]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. RAZPOTNIK, Špela. Predgovor. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 7890249]

9. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Zaključki in priporočila. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 111-119. [COBISS.SI-ID 7891785]

10. RAZPOTNIK, Špela. Ljudje z napako?. Kralji ulice, april 2009, letn. 5, št. 35, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 7777865]

11. RAZPOTNIK, Špela. Evro berači. Kralji ulice, september 2009, letn. 5, št. 40, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 7981385]

12. RAZPOTNIK, Špela. Ampak kam?. Kralji ulice, december 2009, letn. 5, št. 43, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 8110153]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

13. RAZPOTNIK, Špela. Vzdržani, kako pa kaj spite?. Kralji ulice, februar 2009, letn. 5, št. 33, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7734345]

14. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Kaj pa zdravje?. Del 1. Kralji ulice, junij 2009, letn. 5, št. 37, str. 6. [COBISS.SI-ID 7958345]

15. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Zdravje na ulici. Del 2. Kralji ulice, julij 2009, letn. 5, št. 38, str. 6. [COBISS.SI-ID 7942473]

16. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Zdravje na ulice - kako naprej?. Kralji ulice, september 2009, letn. 5, št. 40, str. 7. [COBISS.SI-ID 7981641]

17. RAZPOTNIK, Špela. Spoštovani bralec. Kralji ulice, december 2009, letn. 5, št. 43, str. 27. [COBISS.SI-ID 8110409]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

18. MIKIČ, Anja, RUTAR, Meta, RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Maja, DEKLEVA, Bojan. Cirkuška pedagogika, (Socialno pedagoške teme, 07). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-253-037-2. [COBISS.SI-ID 246455040]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

19. RAZPOTNIK, Špela. Socijalna pedagogija kao glasnik društvene margine. Postmoderni kontekst socijalne pedagogije : [prispevek na okrogli mizi] Socijalna pedagogija: osvetljivost na pitanja društvene margine - profilisanje nove struke, Pedagoški fakultet, Jagodina, 1. okt. 2009. Jagodina, 2009. [COBISS.SI-ID 8120137]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

20. RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6523-36-3. [COBISS.SI-ID 245782784]

21. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

22. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Komentor pri magistrskih delih

23. MIKETIČ, Andreja. Motivacijsko-vedenjski stili učencev osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Miketič], 2009. 131 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8123209]

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GUTIK, Oleg, PAGON, Dušan, REPOVŠ, Dušan. The continuity of the inversion and the structure of maximal subgroups in countably compact topological semigroups. Acta math. Hung., 2009, vol. 124, no. 3, str. 201-214. http://dx.doi.org/10.1007/s10474-009-8144-8, doi: 10.1007/s10474-009-8144-8. [COBISS.SI-ID 15212121]

2. REPOVŠ, Dušan, ROSICKI, Witold, ZASTROW, Andreas, ŽELJKO, Matjaž. Constructing near-embeddings of codimension one manifolds with countable dense singular sets. Glas. mat., 2009, vol. 44, no. 1, str. 255-258. http://web.math.hr/glasnik/vol_44/no1_16.html. [COBISS.SI-ID 15152473]

3. EDA, Katsuya, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On the second homotopy group of SC(Z). Glas. mat., 2009, vol. 44, no. 2, str. 493-498. http://dx.doi.org/10.3336/gm.44.2.14. [COBISS.SI-ID 15348569]

4. CENCELJ, Matija, MURANOV, Jurij Vladimirovič, REPOVŠ, Dušan. On structure sets of manifold pairs. Homology, homotopy, and applications, 2009, vol. 11, no. 2, str. 195-222. [COBISS.SI-ID 15333465]

5. CAVICCHIOLI, Alberto, REPOVŠ, Dušan, SPAGGIARI, Fulvia. Palindrome presentations of rational knots. J. knot theory ramif., 2009, vol. 18, no. 3, str. 343-361. [COBISS.SI-ID 15116633]

6. BALASHOV, Maxim V., REPOVŠ, Dušan. On the splitting problem for selections. J. math. anal. appl., 2009, vol. 355, no. 1, str. 277-287. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2009.01.051. [COBISS.SI-ID 15087193]

7. BALASHOV, Maxim V., REPOVŠ, Dušan. Uniform convexity and the splitting problem for selections. J. math. anal. appl., 2009, vol. 360, no. 1, str. 307-316. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2009.06.045. [COBISS.SI-ID 15236697]

8. RĂDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Perturbation effects in nonlinear eigenvalue problems. Nonlinear anal.. [Print ed.], 2009, vol. 70, no. 8, str. 3030-3038. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2008.12.036. [COBISS.SI-ID 15094617]

9. BANAKH, Taras, LYASKOVSKA, Nadia, REPOVŠ, Dušan. Packing index of subsets in Polish groups. Notre Dame j. form. log., 2009, vol. 50, no. 4, str. 453-486. http://dx.doi.org/10.1215/00294527-2009-021. [COBISS.SI-ID 15496537]

10. CÁRDENAS, Manuel, LASHERAS, Francisco F., QUINTERO, Antonio, REPOVŠ, Dušan. One-relator groups and proper 3-realizability. Rev. mat. iberoam., 2009, vol. 25, no. 2, str. 739-756. [COBISS.SI-ID 15268953]

11. GUTIK, Oleg, LAWSON, Jimmie, REPOVŠ, Dušan. Semigroup closures of finite rank symmetric inverse semigroups. Semigroup forum, 2009, vol. 78, no. 2, str. 326-336. http://dx.doi.org/10.1007/s00233-008-9112-2, doi: 10.1007/s00233-008-9112-2. [COBISS.SI-ID 15097689]

12. EDA, Katsuya, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. A nonaspherical cell-like 2-dimensional simply connected continuum and related constructions. Topol. appl.. [Print ed.], 2009, vol. 156, no. 3, str. 515-521. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2008.07.019. [COBISS.SI-ID 15045977]

13. REPOVŠ, Dušan, SEMENOV, Pavel Vladimirovič. Hereditary invertible linear surjections and splitting problems for selections. Topol. appl.. [Print ed.], 2009, vol. 156, no. 7, str. 1192-1198. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2008.12.014. [COBISS.SI-ID 15092569]

14. AGEEV, Sergej Mihajlovič, CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan. Preserving Z-sets by Dranishnikov's resolution. Topol. appl.. [Print ed.], 2009, vol. 156, iss. 13, str. 2175-2188. [COBISS.SI-ID 15194201]

15. HALVERSON, Denise M., REPOVŠ, Dušan. Detecting codimension one manifold factors with topographical techniques. Topol. appl.. [Print ed.], 2009, vol. 156, iss. 17, str. 2870-2880. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2009.08.023. [COBISS.SI-ID 15262041]

 

1.05 Poljudni članek

16. REPOVŠ, Dušan. Gromovu Abelova nagrada. Delo (Ljubl.), 2. apr. 2009, leto 51, št. 77, str. 17. [COBISS.SI-ID 15108441]

17. REPOVŠ, Dušan. O nelinearnih diferencialnih enačbah : med knjigami. Delo (Ljubl.), 3. dec. 2009, leto 51, št. 280, str. 25. [COBISS.SI-ID 15352153]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

18. REPOVŠ, Dušan. Topological techniques for constructing chaotic examples. V: ROBNIK, Marko (ur.). 12th Japan-Slovenia Seminar on Nonlinear Science, Maribor, Slovenia, 7-9 October 2009. Programme. Maribor: Univerza v Mariboru, Center for Applied Mathematics and Theoretical Physics: = CAMTP, 2009, 1 atr. [COBISS.SI-ID 15316057]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

19. REPOVŠ, Dušan. The Bing-Borsuk and the Busemann Conjectures. Bucureşti: Institutul de Matematica Simion Stoilow (Academia Română), 10. 6. 2009. [COBISS.SI-ID 15192409]

20. REPOVŠ, Dušan. Džorž Kantor i teorija beskonečnyh množestv. Samara: Samarskij gosudarstvennyj universitet, 30. okt. 2009. [COBISS.SI-ID 15312217]

21. REPOVŠ, Dušan. Embeddability of cones and suspensions. Provo: Brigham Young University, Department of Mathematics, 22. 1. 2009. [COBISS.SI-ID 15191641]

22. REPOVŠ, Dušan. Geometric topology of (n [less than or equal to] 5))-dimensional Busemann G-spaces : [invited lecture]. Tsukuba: University of Tsukuba, 19. nov. 2009. [COBISS.SI-ID 15330649]

23. REPOVŠ, Dušan. O Bolonskih programmah po matematike i fizike v Universitete Ljubljana. Samara: Samarskij gosudarstvennyj universitet, 28. okt. 2009. [COBISS.SI-ID 15311961]

24. REPOVŠ, Dušan. On noncontractible compacta with trivial homology and homotopy groups : [invited lecture]. Tokio: Waseda University, 16. nov. 2009. [COBISS.SI-ID 15330905]

25. REPOVŠ, Dušan. Open problems on embeddings of Cantor sets in Euclidean (n [geq] 3)-spaces. Provo: Brigham Young University, Department of Mathematics, 2. 7. 2009. [COBISS.SI-ID 15191897]

26. REPOVŠ, Dušan. The recognition problem for topological manifolds. Constanţa: Facultatea de Matematică şi Informatică, Catedra de Matematică, 12. 6. 2009. [COBISS.SI-ID 15191385]

27. REPOVŠ, Dušan. Surgery on manifolds : 4-dimensional surgery, open problems and conjectures. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 8. okt. 2009. [COBISS.SI-ID 15290713]

28. REPOVŠ, Dušan. Surgery on manifolds : h-cobordism theorem, homotopy spheres, exotic spheres. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 30. sep. 2009. [COBISS.SI-ID 15289433]

29. REPOVŠ, Dušan. Surgery on manifolds : Handle decompositions, cobordisms. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 29. sep. 2009. [COBISS.SI-ID 15289177]

30. REPOVŠ, Dušan. Surgery on manifolds : manifold structures, Poincare complexes, structure sets. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 1. okt. 2009. [COBISS.SI-ID 15289689]

31. REPOVŠ, Dušan. Surgery on manifolds : spherical fibrations, normal maps. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 5. okt. 2009. [COBISS.SI-ID 15289945]

32. REPOVŠ, Dušan. Surgery on manifolds : surgery obstruction, surgery exact sequence. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 7. okt. 2009. [COBISS.SI-ID 15290457]

33. REPOVŠ, Dušan. Surgery on manifolds : surgery on normal maps. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 6. okt. 2009. [COBISS.SI-ID 15290201]

34. REPOVŠ, Dušan. Surgery on manifolds : Thom transversality theorem, Whitney immersion and embedding theorems. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 28. sep. 2009. [COBISS.SI-ID 15288921]

35. REPOVŠ, Dušan. Topology and chaos. Provo: Brigham Young University, Department of Mathematics, 25. 6. 2009. [COBISS.SI-ID 15191129]

36. REPOVŠ, Dušan. Topology of Busemann G-spaces : [invited lecture]. Tokio: Tokyo Metropolitan University, 20. nov. 2009. [COBISS.SI-ID 15330393]

37. REPOVŠ, Dušan. Topology of Cantor sets. Provo: Brigham Young University, Department of Mathematics, 30. 6. 2009. [COBISS.SI-ID 15192153]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

38. Metodologičeskaja škola-konferencija "Matematičeskaja fizika i nanotehnologii", 5 oktjabrja - 6 nojabrja 2009 g., Samarskij gosudarstvennyj universitet, Samara, REPOVŠ, Dušan. O probleme raspoznavanija topologičeskih mnogoobrazij. Samara, 29. okt. 2009. [COBISS.SI-ID 15311705]

39. REPOVŠ, Dušan. Topology of Busemann G-spaces. Kyiv, Institute of Mathematics of NASU: Ukrainian Mathematical Congress, section Topology and Geometry, 28. 8. 2009. [COBISS.SI-ID 15259993]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

40. Analele Universitaaţii din Craiova. Seria matematicaa, informaticaa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

41. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2004-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOCIJANČIČ, Slavko, RIHTARŠIČ, David. Poletna šola robotike, integriran pristop k uporabi IKT v tehniškem izobraževanju. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti : [zbornik celotnih prispevkov]. Ljubljana: Evropska hiša, 2009, str. 290-298, ilustr. http://www.infokomteh.com/Admin/Docs/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednarodne%20konference%20InfoKomTeh%202009%203.pdf. [COBISS.SI-ID 8030281]

2. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Introducing robotics in secondary education to promote engineering studies. V: ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : sbornik abstraktů mezinárodni vědecké konference, 13. - 15. května 2009 v Ústí nad Labem : konference konaná ve spolupráci s Mezinárodni společností pro inženýrskou pedagogiku IGIP při přiležitosti 55 let vysokoškolského vzdělávání v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra aplikovaných disciplín, 2009, 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7827017]

3. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Robotika kot motivacija za izobraževanje s področja tehnike. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009. [Zbornik]. Ljubljana: Arnes, 2009, str. 675-683, ilustr. [COBISS.SI-ID 7794505]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Robotika kot motivacija za izobraževanje s področja tehnike = Robotics as motivation for engineering education. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. (Zbornik). Ljubljana: Arnes, 2009, str. 141. [COBISS.SI-ID 7792713]

5. KOCIJANČIČ, Slavko, RIHTARŠIČ, David. Poletna šola robotike, integriran pristop k uporabi IKT v tehniškem izobraževanju = Summer school of robotics, integrated approach to the use of ICT in technology education. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska hiša, 2009, str. 70. [COBISS.SI-ID 8074825]

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ROVŠEK, Barbara. Odsevnik - kako deluje in kako ga naredimo. Naravosl. solnica, zima 2009, letn. 13, št. 2, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7758153]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ROVŠEK, Barbara, GOLLI, Bojan. Simple human motions, recorded simultaneously with video camera and tensiometric plate. V: MPTL 14, International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learnig, 23-25 September 2009, University of Udine, Italy. Europhysics conference abstract booklet. Udine: University of Udine, 2009, str. 63. [COBISS.SI-ID 7994953]

3. ROVŠEK, Barbara. Funkcionalna naravoslovna (fizikalna) pismenost študentov pedagoške fizike = Functional science (physical) literacy of students, future physics teachers. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 44. [COBISS.SI-ID 8116553]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. ROVŠEK, Barbara. Enostavne sončne ure. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 127. [COBISS.SI-ID 8050505]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ROVŠEK, Barbara, RAZPET, Nada. Si upaš dvomiti?. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 190-196, ilustr. [COBISS.SI-ID 8200521]

6. RAZPET, Nada, ROVŠEK, Barbara. Opiši, nariši, razloži, opiši, nariši ... = Described, draw, explain, describe, draw .... V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 209-219, ilustr. [COBISS.SI-ID 8201033]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

7. PODOBNIK, Tomaž, ROVŠEK, Barbara. Seminar DMFA - Podnebne spremembe in oskrba z energijo. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 77-78. [COBISS.SI-ID 8047689]

8. ROVŠEK, Barbara. Popularizacija fizike v osnovni šoli. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 91-92. [COBISS.SI-ID 8047945]

9. KOŽUH, Saša, ROVŠEK, Barbara. 29. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanovo priznanje. Presek, 2009/2010, letn. 37, št. 1, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 7982665]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

10. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kresnička in popularizacija naravoslovja. Del 2. Naravosl. solnica, pomlad 2009, letn. 13, št. 3, str. 19-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 7857737]

 

Pisec recenzij

11. DEMŠAR, Ambrož, JURIČIĆ, Đulijana, KOŽUH, Vasja, MLAKAR, Valentina. Zakaj se dogaja?, Sile in energija 8, Učbenik za fiziko v osmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-209-833-9. [COBISS.SI-ID 242788096]

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LAPUH BELE, Julijana, RUGELJ, Jože. Comparing efficiency of web based learning contents on different media. Int. j.: emerg. technol. learn., 2009, vol. 4, spec. is. 3, str. 31-35. [COBISS.SI-ID 8091209]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. LAPUH BELE, Julijana, RUGELJ, Jože. Comparing efficiency of web based learning contents on different media. V: AUER, Michael E. (ur.). ICL2009, 23-25 September 2009, Villach/Austria. The Challenges of Life Long Learning. Wien: International Association of Online Engineering; Kassel: University Press, cop. 2009, str. 89-98, ilustr. [COBISS.SI-ID 8003401]

3. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Programming aptitude and learning success in the introductory course on programming. V: AUER, Michael E. (ur.). ICL2009, 23-25 September 2009, Villach/Austria. The Challenges of Life Long Learning. Wien: International Association of Online Engineering; Kassel: University Press, cop. 2009, str. 330-336, ilustr. [COBISS.SI-ID 8002889]

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Assessment of active forms of learning in the higher education. V: AUER, Michael E. (ur.). ICL2009, 23-25 September 2009, Villach/Austria. The Challenges of Life Long Learning. Wien: International Association of Online Engineering; Kassel: University Press, cop. 2009, str. 489-496, ilustr. [COBISS.SI-ID 8003145]

5. MARZO, Jose L., CARVALHO, Carlos Vaz de, SCHOOFS, Luk, STEENBERGHE, Roel Van, KNOCKAERT, Sven, SALONEN, Janne, RUGELJ, Jože. European study programme for advanced networking technologies (ESPANT). V: CANDEL TORRES, I. (ur.), GÓMEZ CHOVA, L. (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.). EDULEARN09 : proceedings cd : International conference on education and new learning technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th Juliy, 2009. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2009, str. 495-505, ilustr. [COBISS.SI-ID 8122441]

6. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Uporaba Moodla pri aktivnih oblikah učenja v visokem šolstvu. V: Moodle.si : 3. mednarodna konferenca, Koper, 22. maj 2009. Koper: Fakulteta za management, Center za e-izobraževanje, [2009], str. 151-161, ilustr. [COBISS.SI-ID 7886409]

7. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Students' attitude to active forms of e-learning. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2009, str. 100-103, ilustr. [COBISS.SI-ID 7851081]

8. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ANDREESKI, Cvetko, RUGELJ, Jože. Comparison of experiences with e-learning in higher education in Slovenia and Macedonia. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2009, str. 195-200, ilustr. [COBISS.SI-ID 7851849]

9. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Active learning in computer science courses in higher education. V: KINSHUK (ur.). Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and exploratory learning in digital age (CELDA 2009), Roma, November 20 -22 2009. Roma: International Association for Development of the Information Society, IADIS, 2009, str. 538-540. [COBISS.SI-ID 8096073]

10. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Competences for computer science teachers. V: LIPKOVSKI, Aleksandar (ur.). Proceedings. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT, (Tempus JEP 41110-2006). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009, str. 111-122. [COBISS.SI-ID 8105289]

11. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Aktivne oblike študija in vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), DINEVSKI, Dejan (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009, str. 418-426, ilustr. [COBISS.SI-ID 8021577]

12. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Zgodnje napovedovanje uspešnosti učenja programiranja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, str. 373-376, ilustr. [COBISS.SI-ID 7992905]

13. ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Vpeljava mešanega učenja, projektnega dela ter sodobnih konstruktivističnih prijemov poučevanja v pouk na fakulteti. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009. [Zbornik]. Ljubljana: Arnes, 2009, str. 771-777. [COBISS.SI-ID 7795017]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

14. ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Vpeljava mešanega učenja, projektnega dela ter sodobnih konstruktivističnih prijemov poučevanja v pouk na fakulteti = Introduction of mixed learning, project work and modern constructivist approaches to teaching at faculty level. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. (Zbornik). Ljubljana: Arnes, 2009, str. 154. [COBISS.SI-ID 7793225]

15. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Aktivne oblike študija in vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu = Active learning methods and peer assessment in higher education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), DINEVSKI, Dejan (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 16. oktober 2009 : proceedings of the 12th International Multiconference Information Society - IS 2009, 16th October 2009, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009, str. 69-70. [COBISS.SI-ID 8021321]

16. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Aktivne oblike študija in vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu = Active learning methods and peer assessment in higher education. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009, str. 192. [COBISS.SI-ID 8023113]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

17. RUGELJ, Jože. Introduction to cognitive approaches of learning, Innovative approaches of learning, The use of ODL and ODL-methods in the regular educational programme : predavanja na KaHo Sint Lieven, Ghent, 27. maj 2009. Ghent, 2009. [COBISS.SI-ID 7954505]

18. RUGELJ, Jože. Uporaba IKT v izobraževanju : [predavanje] Pädagogische Hochschule Kärnten, Celovec, 4. maj 2009. Celovec: Pädagogische Hochschule Kärnten, 2009. [COBISS.SI-ID 8281673]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

19. LAPUH BELE, Julijana. Učinkovitost učenja iz spletnih učnih virov : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Lapuh Bele], 2009. II, 203 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8169289]

 

Mentor pri magistrskih delih

20. OVSENIK, Maja. Uporaba računalnika pri urah geometrije v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2009. http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:doc-P8ELL17S. [COBISS.SI-ID 250290944]

 

Komentor pri magistrskih delih

21. PRISTOVNIK, Tanja. Poučevanje in učenje izbranih vsebin iz verjetnosti z e-gradivom v 4. razredu OŠ : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pristovnik], 2009. X, 186 str., [20] str. pril., ilustr. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dpristovnik+tanja%27. [COBISS.SI-ID 7881033]

22. PRISTOVNIK, Tanja. Poučevanje in učenje izbranih vsebin iz verjetnosti z e-gradivom v 4. razredu OŠ : magistrsko delo. Ljubljana: NUK, 2009. [COBISS.SI-ID 250291968]

 

Pisec recenzij

23. LIPKOVSKI, Aleksandar (ur.). Proceedings. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT, (Tempus JEP 41110-2006). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009. 136 str., ilustr. ISBN 978-86-87137-33-2. [COBISS.SI-ID 168374796]

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Bralni dogodek s Knjigo pred nosom : povabilo, ne ukaz. Otrok knj., 2009, letn. 36, št. 74, str. 67-84. [COBISS.SI-ID 7921993]

2. SAKSIDA, Igor. Kaj je mladinska književnost? : "naivno" vprašanje z zapletenim odgovorom. Otrok knj., 2009, letn. 36, št. 75, str. 5-20. [COBISS.SI-ID 8142921]

3. SAKSIDA, Igor. Celovitost pesniškega doživetja otroštva : o mladinskih pesmih Saše Vegri. Otrok knj., 2009, letn. 36, št. 75, str. 42-53. [COBISS.SI-ID 8143433]

4. SAKSIDA, Igor. Kaj je primerna knjiga? - le kakšno vprašanje je to! : triletnik posluša Deklevove Pesmi za lačne sanjavce - osmošolec bere izštevanke in zafrkljivke. Otrok knj., 2009, letn. 36, št. 76, str. 25-33. [COBISS.SI-ID 8164937]

 

1.05 Poljudni članek

5. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), januar 2009, letn. 18, št. 5, str. 18-19, ilustr., februar 2009, letn. 18, št. 6, str. 16-17, ilustr., marec 2009, letn. 18, št. 7, str. 14-15, ilustr., april 2009, letn. 18, št. 8, str. 17-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7707977]

6. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), september 2009, letn. 19, št. 1, str. 16-17, ilustr., oktober 2009, letn. 19, št. 2, str. 20-21, ilustr., november 2009, letn. 19, št. 3, str. 16-17, ilustr., december 2009, letn. 19, št. 4, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7949641]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. SAKSIDA, Igor. Celovitost pesniškega doživetja otroštva : o mladinskih pesmih Saše Vegri. V: LAVRENČIČ VRABEC, Darja (ur.), JAMNIK, Tilka (ur.), MLAKAR, Ida (ur.), PEČNIK, Erika (ur.), ZADRAVEC, Vojko (ur.). Literarna in mentorska ustvarjalnost Saše Vegri : simpozij ob njeni 75-letnici, sreda, 8. april 2009. Ljubljana: Mestna knjižnica, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2009, str. 19. [COBISS.SI-ID 7782729]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. SAKSIDA, Igor. Ali in kako mentor branja "kaže pot" do knjige. V: LOJK, Magda (ur.). Spodbujanje družinskega branja. Trebnje: Knjižnica Pavla Golie, 2009, str. 15. [COBISS.SI-ID 8026185]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. SAKSIDA, Igor. Razvijanje estetskega doživetja s poezijo. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 98-114. [COBISS.SI-ID 8199753]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. SAKSIDA, Igor. Dragica Haramija: Sedem pisav, opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev. Maribor: Mariborska knjižnica (revija Otrok in knjiga), Pedagoška fakulteta UM, 2009, 190 str. Otrok knj., 2009, letn. 2, št. 2, str. 225-227. [COBISS.SI-ID 8299849]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. SAKSIDA, Igor. Svet veselja in prevar. V: GOLIA, Pavel. Gospod Baroda in druge ljudske pesmi. Trebnje: Knjižnica Pavla Golie, 2009, str. 3-8. [COBISS.SI-ID 38972258]

12. SAKSIDA, Igor. Prav navdihujoče je brati .... V: SAFRAN, Živana (ur.), KEMPTER, Christa. Gospod Zajček in gospodična Medvedka. Kapelski Vrh: Osnovna šola Kapela, 2009, str. 38. [COBISS.SI-ID 7860297]

13. SAKSIDA, Igor. Kamenčki v naročju besed in podob. V: VEGRI, Saša. Naročje kamenčkov. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2009, str. 108-130. [COBISS.SI-ID 8109385]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

14. SAKSIDA, Igor. La pluralitá delle esperienze di percezione del mondo nei bambini e negli adolescenti. V: (Scri)versi accanto. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = La Societa degli scrittori sloveni, 2009, str. [11]-[13]. [COBISS.SI-ID 7994185]

15. SAKSIDA, Igor. Jutra, dnevi, popoldnevi. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], portret. [COBISS.SI-ID 7982921]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

17. SAKSIDA, Igor. Cipsipilipsipilonika : pesniško popotovanje od izštevanke do konsa, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0814-6. [COBISS.SI-ID 247355392]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

18. GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2008-<2009>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-17-3. ISBN 978-961-6625-18-0. [COBISS.SI-ID 242251264]

19. GRGINIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja, SAKSIDA, Igor (ur.). ABC 3 : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2009. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6625-23-4. ISBN 978-961-6625-24-1. ISBN 978-961-6625-25-8. ISBN 978-961-6625-26-5. [COBISS.SI-ID 244220672]

20. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Bralni listi od A do Ž. Domžale: Izolit, 2009. ISBN 978-961-6279-54-3. [COBISS.SI-ID 243999232]

21. SAKSIDA, Igor. Cipsipilipsipilonika : pesniško popotovanje od izštevanke do konsa, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0814-6. [COBISS.SI-ID 247355392]

22. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole, Priročnik za učitelje. Mengeš: Izolit, 2009. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-37-1. [COBISS.SI-ID 245121024]

23. KRANJC, Simona, KOKALJ, Tatjana, SAKSIDA, Igor (ur.). Moja slovenščina 5, Delovni zvezek za pouk slovenščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. Mengeš: Izolit, 2009. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-31-9. [COBISS.SI-ID 244248064]

24. VEGRI, Saša. Naročje kamenčkov. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2009. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-272-000-1. [COBISS.SI-ID 248499456]

25. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Saksida, Igor (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

26. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Komentor pri magistrskih delih

27. ZAJC, Lucija. Mladinska književnost Ele Peroci in teorija bralnih vlog : magistrska naloga. Ljubljana: [L. Zajc], 2009. 128 str. [COBISS.SI-ID 40498018]

 

Zbiratelj

28. Moje branje - svet in sanje : [berilo za 3. razred osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2009. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-27-2. [COBISS.SI-ID 244196608]

 

Pisec recenzij

29. GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2008-<2009>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-17-3. ISBN 978-961-6625-18-0. [COBISS.SI-ID 242251264]

30. Zmajček. Saksida, Igor (pisec recenzij 2006-). Domžale: Hieroglif, 1994-. ISSN 1318-7449. [COBISS.SI-ID 55140352]

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SANDE, Matej. The use of alcohol among secondary school students on graduation tours. Soc. pedagog. (Ljubl.), junij 2009, letn. 13, št. 2, str. 197-214. [COBISS.SI-ID 7927881]

2. SANDE, Matej. Uporaba alkohola med udeleženci maturanstsih izletov. Soc. delo, 2009, letn. 48, št. 5/6, str. 297-305. [COBISS.SI-ID 3244901]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

GORDANA SCHMIDT [23034]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. SCHMIDT, Gordana. Gibalne zgodbe - zgodbe za plesno in gibno izražanje : [priročnik za Metodiko plesne vzgoje]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2009. 83 str. http://www2.arnes.si/~gschmi/. [COBISS.SI-ID 7816265]

2. SCHMIDT, Gordana. Joga za šolske otroke : [metodika plesne vzgoje]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2009. 91 str., ilustr. http://www2.arnes.si/~gschmi/. [COBISS.SI-ID 7814985]

3. SCHMIDT, Gordana, UMEK, Evelina. Gibalne zgodbe - zgodbe za plesno in gibno izražanje : priročnik za Metodiko plesne vzgoje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. ISBN 978-961-253-033-4. http://www.dlib.si. [COBISS.SI-ID 244785920]

4. SCHMIDT, Gordana. Joga za šolske otroke. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. ISBN 978-961-253-034-1. http://www.dlib.si. [COBISS.SI-ID 244776704]

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SELAN, Jurij. Pragmatični pristop k interpretaciji likovne umetnosti = Fine arts interpretation : a pragmatic approach. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine : 2. mednarodni kolokvij, Ljubljana, Piran, Slovenija, 14.-17. oktober 2009 : zbornik izvlečkov : 2nd International Colloquium, Ljubljana, Piran, Slovenia, October 14-17 2009 : proceedings book of abstracts. [Ljubljana]: ZDSLU [etc.], 2009, str. 51-52. [COBISS.SI-ID 8015433]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. SELAN, Jurij. Jurij Selan : križev pot : gvaš na papirju : galerija PeF, Ljubljana, 16. 3. - 12. 4. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7756873]

3. MAKŠE, Roman, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, MAJARON, Edi, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, BRUMEN-ČOP, Andrej, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, MRŠNIK, Ivo, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica. Razstava likovnih del profesorjev Oddleka za likovno pedagogiko Pef, UL : Galerija Pef, 20. 11. - 12. 12. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 8090953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. 4L09 : zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 28. maj - 10. julij 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7843913]

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara. Projekt meNet in vseživljenjsko učenje učiteljev glasbe. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 3-4, str. 22-35. [COBISS.SI-ID 8152393]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. SICHERL-KAFOL, Barbara. Descriptive assessment in Slovenian primary school. V: ŘÍHA, Jozef (ur.). Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe IV : sborník z mezinárodni konference konané 13. - 14. 11. 2008 na PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyné, Pedagogicka fakulta, Katedra hudební výchovy, 2009, str. 56-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 7912265]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SICHERL-KAFOL, Barbara. Motivacija v procesu glasbene komunikacije (delavnica sodobne glasbe) = Motivation in the process of musical communication (workshop for contemporary music). V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine : 2. mednarodni kolokvij, Ljubljana, Piran, Slovenija, 14.-17. oktober 2009 : zbornik izvlečkov : 2nd International Colloquium, Ljubljana, Piran, Slovenia, October 14-17 2009 : proceedings book of abstracts. [Ljubljana]: ZDSLU [etc.], 2009, str. 36. [COBISS.SI-ID 8014153]

4. SICHERL-KAFOL, Barbara. Sodobni glasbeni jezik = Contemporary musical language. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 27. [COBISS.SI-ID 8114505]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. SICHERL-KAFOL, Barbara. Založniška dejavnost. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 605. [COBISS.SI-ID 8178761]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

6. SICHERL-KAFOL, Barbara, GABERŠČIK, Adrijana, ZALAR, Konstanca. Ringaraja, pesem nam ugaja. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0726-2. [COBISS.SI-ID 245425920]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

8. Glasbeno-pedagoški zbornik. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 1995-. ISSN 1318-6876. [COBISS.SI-ID 53810176]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

9. LEŠNIK, Ivan. Vokalna tehnika učiteljev in kakovost petja učencev v prvem triletju osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Lešnik], 2009. XVII, 249 str., ilustr., tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dle%C5%A1nik+ivan%27. [COBISS.SI-ID 7935049]

 

Mentor pri magistrskih delih

10. PIKL, Mojca. Gibalno-plesna dejavnost pri glasbeni vzgoji v 1. triletju devetletne osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pikl], 2009. 147 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 8099145]

 

Pisec recenzij

11. KOTER, Darja (ur.). Pavel Šivic : (1908-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 11). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2009. 192 str., faks., note. ISBN 978-961-6393-07-2. [COBISS.SI-ID 248361984]

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja. Kompetence razrednih učiteljev v luči mednarodne primerjalne študije PISA 2006. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jesen 2009, letn. 20, št. 3/4, str. 21-33. [COBISS.SI-ID 8140873]

 

1.04 Strokovni članek

2. SKRIBE-DIMEC, Darja, ČONČ, Vera, NOVOSELEC, Peter. E-učenje v vsako učilnico. Naravosl. solnica, zima 2009, letn. 13, št. 2, str. 28-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 7758665]

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. Gozd v Sloveniji 1 : razlaga k stenski sliki. Naravosl. solnica, jesen 2009, letn. 14, št. 1, str. 28-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 8011849]

 

1.05 Poljudni članek

4. OSREDKAR, Romana, SKRIBE-DIMEC, Darja. Stekleničke - raziskovalna škatla. Naravosl. solnica, pomlad 2009, letn. 13, št. 3, str. 32-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 7858249]

5. SKRIBE-DIMEC, Darja. Moje drevo. Naravosl. solnica, jesen 2009, letn. 14, št. 1, str. 9. [COBISS.SI-ID 8010825]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. SKRIBE-DIMEC, Darja. Pojmovanja o naravoslovni pismenosti = The conceptions of scientific literacy. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 47. [COBISS.SI-ID 8117065]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. SKRIBE-DIMEC, Darja. Motivacija kot pomembna vez med cilji, osrednjim delom in zaključnim delom učne ure pri pouku naravoslovja. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 170-181. [COBISS.SI-ID 8200265]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. SKRIBE-DIMEC, Darja. Skrivnosti gozda : urednica: Staša Tome, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 2007, 167 strani. Naravosl. solnica, jesen 2009, letn. 14, št. 1, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 8012361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri magistrskih delih

10. GERBEC, Marja. Avtentične naloge in naravoslovni postopki v osemletnem in devetletnem programu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Gerbec], 2009. 200 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 7932489]

 

Pisec recenzij

11. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, PLUT-PREGELJ, Leopoldina. Moč učnega pogovora : poti do znanja z razumevanjem. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2009. 199 str., ilustr. ISBN 978-86-341-4015-6. [COBISS.SI-ID 244064512]

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKUBIC, Darija. Znanje slovenskega jezika kot pogoj za uspešno integracijo romskih otrok v vrtec. Riječ, 2009, god. 15, sv. 4, str. 134-152. [COBISS.SI-ID 7916873]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, TURNŠEK, Nada, KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, SKUBIC, Darija, HOČEVAR, Andreja. Posebna pedagoška načela pristopa Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 7864649]

3. SKUBIC, Darija. Razvoj in uporaba vseh čutil, spodbujanje in omogočanje vseh oblik izražanja : jezikovno izražanje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 161-174. [COBISS.SI-ID 7866697]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. SKUBIC, Darija. Oddelek za predšolsko vzgojo. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 608-610. [COBISS.SI-ID 8179785]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Uvod v monografijo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 1-5. [COBISS.SI-ID 7864393]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 258 str., ilustr. ISBN 978-961-253-036-5. [COBISS.SI-ID 245998080]

 

Pisec recenzij

7. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

MARKO SLAPAR [18171]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. SLAPAR, Marko. On the topological characterization of Stein manifolds. Lille: Université des Sciences et Technologies de Lille, 14. dec. 2009. [COBISS.SI-ID 15369049]

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, ZUPANČIČ, Maja. Ujemanje med različnimi skupinami ocenjevalcev mladostnikove osebnosti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 3-4, str. 87-103. [COBISS.SI-ID 8152649]

2. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, ZUPANČIČ, Maja. Osebnostna struktura v zgodnjem in srednjem mladostništvu, kot jo (samo)zaznavajo mladostniki, njihovi sošolci in mame. Psihol. obz. (Ljubl.), 2009, letn. 18, št. 1, str. 25-48. [COBISS.SI-ID 39096162]

3. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. The development of understanding of basic emotions from middle childhood to adolescence. Stud. psychol., 2009, vol. 51, no. 1, str. 3-20. [COBISS.SI-ID 7782473]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Razvojnopsihološki pomen iger v srednjem in poznem otroštvu. Soc. pedagog. (Ljubl.), november 2009, letn. 13, št. 4, str. 383-398. [COBISS.SI-ID 8141897]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Adolescent's egocentrism and the parental level of education. V: Psychology and education : practices, training and research : program & abstracts : práticas, formaçao e investigaçao : programa & resumos. Covilha: Universidade da Beira Interior, 2009, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 7775561]

6. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Personality dimensions as the predictors of the school grades of the Slovenian adolescents. V: Psychology and education : practices, training and research : program & abstracts : práticas, formaçao e investigaçao : programa & resumos. Covilha: Universidade da Beira Interior, 2009, str. 47. [COBISS.SI-ID 7775817]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

7. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Spoznavanje otrok v razredu : izbrane teme iz razvojne psihologije za izvajanje prakse. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. IX, 67 str. ISBN 978-961-253-043-3. [COBISS.SI-ID 248250368]

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Izbrane teme pri vajah iz razvojne psihologije : študijski program: razredni pouk. Zv. 2, Študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 49 f. [COBISS.SI-ID 7985993]

 

 

DEJAN SRAKA [91319]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. SRAKA, Dejan, KAUČIČ, Branko. Source code plagiarism. V: LUŽAR - STIFFLER, Vesna (ur.). 31th International Conference on Information Technology Interfaces, June 22-25, 2009, Cavtat. Proceedings of the ITI 2009, (ITI ... (Tisak)). Zagreb: SRCE University Computing Centre, 2009, str. 461-466, ilustr. [COBISS.SI-ID 7929417]

2. SRAKA, Dejan, KAUČIČ, Branko. Plagiatorstvo pri učenju programskih jezikov - dejstvo ali rešljiva težava?. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009. [Zbornik]. Ljubljana: Arnes, 2009, str. 602-608, ilustr. [COBISS.SI-ID 7793737]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SRAKA, Dejan, KAUČIČ, Branko. Plagiatorstvo pri učenju programskih jezikov - dejstvo ali rešljiva težava? = Plagiarism in learning programming languages - fact or solvable problem?. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. (Zbornik). Ljubljana: Arnes, 2009, str. 129. [COBISS.SI-ID 7791945]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.11 Diplomsko delo

4. SRAKA, Dejan. Računalniško podprto ugotavljanje plagiatorstva programske kode besedil : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Sraka], 2009. XX, 167 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 7812425]

TADEJ STARČIČ [24330]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. 3. slovensko srečanje matematikov - raziskovalcev, Bled, 6. nov. 2009, STARČIČ, Tadej. Baza Steinovih okolic vloženega strogo psevdokonveksnega območja in sorodnih objektov. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 135-136. [COBISS.SI-ID 8050761]

MATEJA STRNAD [31671]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Programming aptitude and learning success in the introductory course on programming. V: AUER, Michael E. (ur.). ICL2009, 23-25 September 2009, Villach/Austria. The Challenges of Life Long Learning. Wien: International Association of Online Engineering; Kassel: University Press, cop. 2009, str. 330-336, ilustr. [COBISS.SI-ID 8002889]

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Assessment of active forms of learning in the higher education. V: AUER, Michael E. (ur.). ICL2009, 23-25 September 2009, Villach/Austria. The Challenges of Life Long Learning. Wien: International Association of Online Engineering; Kassel: University Press, cop. 2009, str. 489-496, ilustr. [COBISS.SI-ID 8003145]

3. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Uporaba Moodla pri aktivnih oblikah učenja v visokem šolstvu. V: Moodle.si : 3. mednarodna konferenca, Koper, 22. maj 2009. Koper: Fakulteta za management, Center za e-izobraževanje, [2009], str. 151-161, ilustr. [COBISS.SI-ID 7886409]

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Students' attitude to active forms of e-learning. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2009, str. 100-103, ilustr. [COBISS.SI-ID 7851081]

5. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Active learning in computer science courses in higher education. V: KINSHUK (ur.). Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and exploratory learning in digital age (CELDA 2009), Roma, November 20 -22 2009. Roma: International Association for Development of the Information Society, IADIS, 2009, str. 538-540. [COBISS.SI-ID 8096073]

6. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Aktivne oblike študija in vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), DINEVSKI, Dejan (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009, str. 418-426, ilustr. [COBISS.SI-ID 8021577]

7. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Zgodnje napovedovanje uspešnosti učenja programiranja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, str. 373-376, ilustr. [COBISS.SI-ID 7992905]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Aktivne oblike študija in vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu = Active learning methods and peer assessment in higher education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), DINEVSKI, Dejan (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 16. oktober 2009 : proceedings of the 12th International Multiconference Information Society - IS 2009, 16th October 2009, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009, str. 69-70. [COBISS.SI-ID 8021321]

9. STRNAD, Mateja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Aktivne oblike študija in vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu = Active learning methods and peer assessment in higher education. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009, str. 192. [COBISS.SI-ID 8023113]

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPET, Nada, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Experimental demonstration of longitudinal magnification. Phys. Educ., January 2009, vol. 44, no. 1, str. 84-90, ilustr. [COBISS.SI-ID 7751753]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, ŽEKŠ, Boštjan. Reentrancy of the SmC phase and continous pitch evolution in the AFLC SmC[alpha] phase - two faces of one interaction. V: ECLC 2009, 10th European Conference on Liquid Crystals, April 19th - 24th, 2009, Colmar, France. [Book of abstracts]. [S. l.: S. n.], 2009, str. 72. [COBISS.SI-ID 8093769]

3. SUSMAN, Katarina, ŽEKŠ, Boštjan, ČEPIČ, Mojca. Could phenomenological coefficients be extracted from detailed pitch measurements in AFLC. V: ECLC 2009, 10th European Conference on Liquid Crystals, April 19th - 24th, 2009, Colmar, France. [Book of abstracts]. [S. l.: S. n.], 2009, str. 215. [COBISS.SI-ID 8094025]

4. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, YONG, Tan Teng, HOCK, Ong Lye, VAUPOTIČ, Nataša. Does SmCg structure exist in rod-like chiral tilted systems?. V: New challenges in chiral and polar systems : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2009, str. D_01. [COBISS.SI-ID 7959625]

5. SUSMAN, Katarina, ŽEKŠ, Boštjan, ČEPIČ, Mojca. Describing two different experiments with the same model of AFLC. V: New challenges in chiral and polar systems : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2009, str. P_058, ilustr. [COBISS.SI-ID 7959881]

6. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Real images and chiral inversions. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 70. [COBISS.SI-ID 7944521]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, HORVAT, Boris, KAVKLER, Iztok, LOKAR, Matija, LUKŠIČ, Primož, ORBANIĆ, Alen, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina. Projekt NAUK - e-gradiva iz fizike za osnovne šole. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 114. [COBISS.SI-ID 8048713]

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMENC, Marjan. Državljanska vzgoja, filozofija za otroke in vprašanje participacije = Citizenship education, philosophy for children and the issue of participation. Sodob. pedagog., dec. 2009, letn. 60, št. 5, str. 10-24, 10-26. [COBISS.SI-ID 41374050]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

3. Maturitetno letno poročilo. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1996-. ISSN 1318-7783. [COBISS.SI-ID 57556224]

4. Predmetni izpitni katalog za maturo. Filozofija. Šimenc, Marjan (član uredniškega sveta 1993-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-413X. [COBISS.SI-ID 35829760]

5. Problemi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1962-. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 13608448]

6. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID 122842112]

7. Vzgoja in izobraževanje. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih

8. SARAČEVIĆ, Edin. Filozofski dialog pri poučevaju filozofije : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Saračević], 2009. 147 f. [COBISS.SI-ID 42025826]

 

Komentor pri doktorskih disertacijah

9. KOZLOVIČ, Daniela. Problem Drugega v hermenevtiki v pogledu razvijanja filozofskega svetovanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Matelić Kozlovič], 2009. 318 f. [COBISS.SI-ID 248293632]

 

Pisec recenzij

10. KOVAČ ŠEBART, Mojca, KREK, Janez. Vzgojna zasnova javne šole, (Zbirka Obrazi edukacije, 11). Ljubljana: Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta, 2009. 234 str. ISBN 978-961-253-040-2. [COBISS.SI-ID 246996992]

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIKLAVIČ, Štefko, ŠPARL, Primož. On Hamiltonicity of circulant digraphs of outdegree three. Discrete math.. [Print ed.], 2009, vol. 309, iss. 17, str. 5437-5443. http://dx.doi.org/10.1016/j.disc.2008.12.004, doi: 10.1016/j.disc.2008.12.004. [COBISS.SI-ID 1024054100]

2. KUTNAR, Klavdija, ŠPARL, Primož. Hamilton paths and cycles in vertex-transitive graphs of order 6p. Discrete math.. [Print ed.], 2009, vol. 309, iss. 17, str. 5444-5460. http://dx.doi.org/10.1016/j.disc.2008.12.005, doi: 10.1016/j.disc.2008.12.005. [COBISS.SI-ID 1024053332]

3. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko, ŠPARL, Primož. Strongly regular tri-Cayley graphs. Eur. j. comb., 2009, vol. 30, no. 4, str. 822-832. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2008.09.002, doi: 10.1016/j.ejc.2008.09.002. [COBISS.SI-ID 2143461]

4. MIKLAVIČ, Štefko, ŠPARL, Primož. On extendability of Cayley graphs. Filomat, 2009, vol. 23, no. 3, str. 93-101. [COBISS.SI-ID 1024198740]

5. KISS, György, KOVÁCS, István, KUTNAR, Klavdija, RUFF, János, ŠPARL, Primož. A note on a geometric construction of large Cayley graps of given degree and diameter. Stud. Univ. Babeä7s-Bolyai, Math., 2009, vol. 54, no. 3, str. 77-84. http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-m/2009-3/kiss.pdf. [COBISS.SI-ID 1024126804]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. ŠPARL, Primož. Rešene naloge iz računalniške matematike : študijsko gradivo. Ljubljana: Primož Šparl, 2009. VI, 77 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7925065]

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠTEMBERGER, Vesna, KNJAZ, Damir, MATKOVIĆ, Bojan. Primerjava znanja o prehrani in načina prehranjevanja ljubljanskih in zagrebških študentov. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 3-4, str. 119-134. [COBISS.SI-ID 8152905]

 

1.04 Strokovni članek

2. ŠTEMBERGER, Vesna, KRPAČ, Franc. Predstavitev novih programov didaktike športne vzgoje oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani. Šport mlad. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj 2009, letn. 16, št. 146, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 7810121]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. ŠTEMBERGER, Vesna. Teachers' health, occupational diseases of teachers and the quality of physical education. V: ŠERÁ, Vendula (ur.). Health education and quality of life II : 8. - 10. 10. 2009, Hluboká nad Vltavou. České Budějovice: University of South Bohemia, cop. 2009, 8 str. [COBISS.SI-ID 8005193]

4. RUPRET, Kristina, ŠTEMBERGER, Vesna. Uporaba avdio-vizualnih pripomočkov pri športni vzgoji v prvem triletju devetletne osnovne šole. V: KOVAČ, Marjeta (ur.), ROT, Aleš (ur.). 22. Strokovni posvet športnih pedagogov Slovenije, Otočec, 19.-21. november 2009. Zbornik 22. strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije, [Otočec, 19.-21. november 2009]. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2009, str. 87-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 8077129]

5. ŠTEMBERGER, Vesna, KRPAČ, Franc. Analiza opravičevanja študentov oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete pri vajah Didaktike športne vzgoje. V: KOVAČ, Marjeta (ur.), ROT, Aleš (ur.). 22. Strokovni posvet športnih pedagogov Slovenije, Otočec, 19.-21. november 2009. Zbornik 22. strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije, [Otočec, 19.-21. november 2009]. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2009, str. 127-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 8077385]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ŠTEMBERGER, Vesna, FILIPČIČ, Tjaša, JELOVČAN, Giuliana, KRPAČ, Franc, ZAJEC, Jera. Competences of faculties of education students for teaching physical education. V: [Book of abstracts]. Niš: Minisytry of Youth and Sport, 2009, str. 84. [COBISS.SI-ID 7989065]

7. ŠTEMBERGER, Vesna. Teachers' health, occupational diseases of teachers and the quality of physical education. V: ŠERÁ, Vendula (ur.). Health education and quality of life II : 8.-10. 10. 2009, Hluboká nad Vltavou. Češké Budějovice: University of South Bohemia, cop. 2009, str. 174. [COBISS.SI-ID 8004937]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. ŠTEMBERGER, Vesna. Oddelek za razredni pouk. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 611-612. [COBISS.SI-ID 8180041]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

9. ŠTEMBERGER, Vesna. Razredni učitelj in športna vzgoja : k Športnemu pogledu Nika Slane (ŠR, št. 16, 6. 11. 2009 in št. 18, 20. 11. 2009). Šol. razgl., 4. dec. 2009, letn. 60, št. 19, str. 12. [COBISS.SI-ID 8097609]

TONKA TACOL [13905]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. TACOL, Tonka, KOBAL, Lara. Motiviranost študentov in učiteljev za likovno pedagoško delo = Motivation of students and teachers for visual arts education. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine : 2. mednarodni kolokvij, Ljubljana, Piran, Slovenija, 14.-17. oktober 2009 : zbornik izvlečkov : 2nd International Colloquium, Ljubljana, Piran, Slovenia, October 14-17 2009 : proceedings book of abstracts. [Ljubljana]: ZDSLU [etc.], 2009, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 8015689]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. TACOL, Tonka. Likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje. V: FLAJŠMAN, Božidar. Likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2009, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 8237897]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

3. ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, TACOL, Tonka, MARKOFOVÁ, Jaroslava. Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania. Bratislava: Linwe/KRAFT, cop. 2009. 313 str., ilustr. ISBN 978-80-970214-1-2. [COBISS.SI-ID 8155209]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Likovna vzgoja. Tacol, Antonija (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

Pisec recenzij

5. ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. Child's creative expression through fine art. Ljubljana: Debora, 2009. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-56-5. [COBISS.SI-ID 244281344]

6. FLAJŠMAN, Božidar. Likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2009. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-61-9. [COBISS.SI-ID 248364032]

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TANCIG, Simona. Expert team decision-making and problem solving : development and learning. Interdiscip. descr. complex syst. (Tisak), 2009, letn. 7, št. 2, str. 106-116. [COBISS.SI-ID 8224073]

2. TANCIG, Simona. Etika raziskovanja v družboslovnih vedah. Kairos, 2009, letn. 3, št. 1-2, str. 29-38. [COBISS.SI-ID 7846729]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. TANCIG, Simona. Osebnostni in kontekstni dejavniki ter paradigme odločanja. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009, str. 342-345. [COBISS.SI-ID 8023369]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. TANCIG, Simona. The role of collaborative learning in postgraduate supervision and some methodological challenges for collaborative learning research. V: Conference programme & abstracts. Stellenbosch: University, 2009, str. 89. [COBISS.SI-ID 7989577]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. TANCIG, Simona. Kognitivni procesi in konteksti strokovnega odločanja. V: ULE, Andrej (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.). Konteksti odločanja, (Zbirka Dialogi, letn. 10). Maribor: Aristej, 2009, str. 94-110. [COBISS.SI-ID 8136777]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. KORDEŠ, Urban, MARKIČ, Olga, ULE, Andrej, TANCIG, Simona, BRATKO, Ivan, SADIKOV, Aleksander, PIRTOŠEK, Zvezdan, ŠUPUT, Dušan. Predlog skupnega interdisciplinarnega drugostopenjskega študijskega programa Kognitivna znanost : končno poročilo pripravljalne skupine. V Ljubljani: Univerza, 2009. 1 zv. (loč. pag.), tabele. [COBISS.SI-ID 7785801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri specialističnih delih

7. FIFOLT, Alenka. Integracija gibalno plesne terapije in psihološkega svetovanja v individualni svetovalni obravnavi otrok in mladostnikov : specialistično delo. Ljubljana: [A. Fifolt], 2009. 156 str., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 8069705]

 

Komentor pri doktorskih disertacijah

8. LAPUH BELE, Julijana. Učinkovitost učenja iz spletnih učnih virov : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Lapuh Bele], 2009. II, 203 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8169289]

 

Pisec recenzij

9. BABŠEK, Barbara. Osnove psihologije : skrivnosti sveta v nas. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2009. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-218-827-6. [COBISS.SI-ID 245988096]

10. Predmetni izpitni katalog za maturo. Psihologija. Tancig, Simona (pisec recenzij 2002-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-4105. [COBISS.SI-ID 35830016]

VERONIKA TAŠNER [31048]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Vidna, nevidna pedagogika in spopad v (srednjem) razredu. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 1, str. 282-299. [COBISS.SI-ID 7780169]

2. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PODLESEK, Anja, SOČAN, Gregor. Analiza razlik v dosežkih učencev/dijakov ter analiza primarnih in sekundarnih učinkov družbenih razlik na dosežke učencev/dijakov. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], pomlad 2009, letn. 20, št. 1/2, str. 83-125, preglednice, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 41021538]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. MENCIN ČEPLAK, Metka, TAŠNER, Veronika. Spolne neenakosti v izobraževanju. V: TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 103-116. [COBISS.SI-ID 7956297]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. TAŠNER, Veronika. Brez spopada. V: TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 7955273]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. VII, 397 str., ilustr. ISBN 978-961-253-038-9. [COBISS.SI-ID 246963200]

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Individualisation of learning strategies within problem based learning in the field of visual art education. V: CANDEL TORRES, I. (ur.), GÓMEZ CHOVA, L. (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.). EDULEARN09 : abstracts cd : International conference on education and new learning technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th Juliy, 2009. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2009, str. 4946-4955. [COBISS.SI-ID 7988041]

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Multisensorial experiences and art education : the complex construction of significant meanings. V: CANDEL TORRES, I. (ur.), GÓMEZ CHOVA, L. (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.). EDULEARN09 : abstracts cd : International conference on education and new learning technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th Juliy, 2009. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2009, str. 5333-5341. [COBISS.SI-ID 7988297]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Discovering cultural diversity through art education. V: Diversity, inclusion and the values of democracy : building teachers' competences for intercultural education : internetwork conference, Ljubljana, September 28th - 30th, 2009. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009, str. 43. [COBISS.SI-ID 7995465]

4. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Individualisation of learning strategies within problem based learning in the field of visual art education. V: CANDEL TORRES, I. (ur.), GÓMEZ CHOVA, L. (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.). EDULEARN09 : abstracts cd : International conference on education and new learning technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th Juliy, 2009. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7987785]

5. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Multisensorial experiences and art education : the complex construction of significant meanings. V: CANDEL TORRES, I. (ur.), GÓMEZ CHOVA, L. (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.). EDULEARN09 : abstracts cd : International conference on education and new learning technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th Juliy, 2009. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7987529]

6. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Medpredmetno povezovanje in individualizacija kot motivacijsko sredstvo za likovno izražanje = Interdisciplinarity and individualization as a key for motivation within visual art education. V: PREVODNIK, Marjan (ur.). Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine : 2. mednarodni kolokvij, Ljubljana, Piran, Slovenija, 14.-17. oktober 2009 : zbornik izvlečkov : 2nd International Colloquium, Ljubljana, Piran, Slovenia, October 14-17 2009 : proceedings book of abstracts. [Ljubljana]: ZDSLU [etc.], 2009, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 8015945]

7. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Medpredmetno povezovanje kot strategija dvigovanja ravni "estetske pismenosti" = Interdisciplinarity as strategy for the rise of "aesthetic learning". V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 52. [COBISS.SI-ID 8117321]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Pogledi na različnost v šolskem kontekstu : "kulturni svet" učencev. V: TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 71-83. [COBISS.SI-ID 7956041]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Oddelek za likovno pedagogiko. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 617-619, ilustr. [COBISS.SI-ID 8181065]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

10. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Motivacija za ustvarjalnost in inovativnost na preizkušnji : uvodnik = Dear readers! : editorial. Likov. vzgoja, avgust/september 2009, letn. 10, št. 47-48, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 7998537]

11. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kulturna vzgoja po prvem desetletju 21. stoletja : uvodnik = Dear readers! : editorial. Likov. vzgoja, november/december 2009, letn. 10, št. 49-50, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 8157513]

 

1.22 Intervju

12. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Z umetnostjo je življenje lepše. Hiša znanja, marec 2009, letn. 3, št. 3, str. 10-11, portret. [COBISS.SI-ID 7767369]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

13. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Likovna vzgoja 4 : učbenik za likovno vzgojo v četrtem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0727-9. [COBISS.SI-ID 246726912]

14. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Likovna vzgoja 5 : učbenik za likovno vzgojo v petem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0728-6. [COBISS.SI-ID 246558976]

15. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Vija-vaja, igra se dogaja 1. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. [83] str., ilustr. ISBN 978-961-01-0733-0. [COBISS.SI-ID 246059008]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

16. ZUPANČIČ, Domen, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Preureditev vrtca v Rožni dolini. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo: = Ljubljana University, Faculty of Architecture, 2009. 1 zv. (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 2378628]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

17. GORJUP, Tomaž, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, VARL, Petra. 24. viški likovni salon, 13. viški likovni salonček : razstava v Osnovni šoli Vič od 22. do 30. aprila 2009. Ljubljana: Osnovna šola Vič, 2009. [COBISS.SI-ID 7795529]

18. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Beatriz Tomšič Čerkez : House of Arts and Literature, Limasol, 24th June 2009. Limasol, 2009. [COBISS.SI-ID 7893577]

19. ZUPANČIČ, Domen, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Delavnica "Jožef Plečnik". Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 2335876]

20. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, HUZJAN, Zdenko, JESIH, Boris, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kreativnost in delo z mladimi : razstava likovnih del študentov in profesorjev likovne pedagogike Pef UL : Velika sprejmna dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana, 13. - 20. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8002121]

21. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Pot svetlobe = El camino de la luz : galerija Laterna, Črnomelj, maj 2009. Črnomelj, 2009. [COBISS.SI-ID 7893833]

22. MAKŠE, Roman, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, MAJARON, Edi, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, BRUMEN-ČOP, Andrej, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, MRŠNIK, Ivo, ČADEŽ LAPAJNE, Dragica. Razstava likovnih del profesorjev Oddleka za likovno pedagogiko Pef, UL : Galerija Pef, 20. 11. - 12. 12. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 8090953]

23. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Sledi v zraku = Huellas en el aire : galerija Staroljubljanskega društva, Ljubljana, 1. - 31. oktober 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 7985481]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

24. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Nuestra América: (re)approaching the Americas : [predavanja v okviru] Utrecht Network International Summer School Erasmus program, University of Graz, 13th - 15th July 2009. Graz, 2009. [COBISS.SI-ID 7985737]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

25. VIDMAR, Ksenija H., PAŠIĆ-BIŠIĆ, Faila, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, AL-DAGHISTANI, Sami, HADŽIĆ, Emina. Slovenski muslimani ali muslimanski Slovenci? : izzivi preoblikovanja evropske javnosti in nacionalnih kultur : javna razprava, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper, 19. maj 2009. Koper, 2009. [COBISS.SI-ID 7838281]

26. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Vrednost povratne informacije za učenje in poučevanje v Hiši znanja : predavanje na Mednarodnem strokovnem posvetu o ocenjevanju znanja, Celje, 11. mar. 2009. Celje, 2009. [COBISS.SI-ID 7767881]

 

3.25 Druga izvedena dela

27. RIHA, Rado, KREFT, Lev, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, ZDRAVKOVIĆ, Lana. Kdo se boji Drugega : okrogla miza, ZR SAZU, 14. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8028745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

28. Likovna vzgoja. Tomšič-Čerkez, Beatriz G. (glavni urednik 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

Mentor pri magistrskih delih

29. ŠKODA, Gizela. Projektno učno delo pri arhitekturnem oblikovanju v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Škoda], 2009. 162 str., [25] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7986505]

 

Mentor - drugo

30. Igre prostorov v prostoru : razstava maket arhitekturnih objektov študentov 3. letnika LP, galerija Pef, Ljubljana, 7. jan. - 15. jan. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7699785]

 

Umetnik

31. 1 + 1 : študent in profesor : razstava likovnih del študentov in profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Media Nox, Maribor, od 3. - 18. decembra 2009. Maribor: Mladinski kulturni center, 2009. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-6154-21-5. [COBISS.SI-ID 63847425]

32. I encuentro de artistas en donana : colección de Arte Pinacoteca de Almonte, verano 2009, (Catalógo, 18). Almonte: Pinacoteca, 2009. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7995721]

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TURNŠEK, Nada. Children as citizens "here and now" - democratic participation as a core citizenship education in early years. 007, November 2009, issue 5-6, str. 1-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 8088137]

2. TURNŠEK, Nada, PEKKARINEN, Asko. Democratisation of early childhood education in the attitudes of Slovene and Finnish teachers. Eur. early child. educ. res. j., 2009, vol. 17, no. 1, str. 23-42. [COBISS.SI-ID 7774281]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. TURNŠEK, Nada. Vrtec - prostor aktivnega demokratičnega državljanstva. V: FRAS-BERRO, Fanika (ur.), SENICA, Mirjam (ur.), SIVEC, Marija (ur.), STRITAR, Urška (ur.), TURK, Metoda (ur.), ZORE, Nives (ur.), MARGAN, Urška (ur.). Spodbujanje otrokovih kompetenc v vrtcu : zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009, str. 29-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 7990089]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, TURNŠEK, Nada, KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, SKUBIC, Darija, HOČEVAR, Andreja. Posebna pedagoška načela pristopa Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 7864649]

5. TURNŠEK, Nada, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KRNEL, Dušan. Projektni pristop kot strategija spodbujanja participacije otrok v učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 209-233, ilustr. [COBISS.SI-ID 7867465]

 

1.22 Intervju

6. JAMŠEK, Janez, KOCIJANČIČ, Slavko, TURNŠEK, Nada. Pomembno je otroke motivirati. Starš-si, maj 2009, letn. 1, št. 9, str. 17-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7823177]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

7. TURNŠEK, Nada, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, PLEVNIK, Tatjana (ur.). Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi : odpravljanje socialne in kulturne neenakosti. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6101-46-2. ISBN 978-92-9201-021-8. http://www.mszs.si/eurydice. [COBISS.SI-ID 245179648]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. TURNŠEK, Nada, HINGE, Helle, KARAKATSANI, Despina. An inclusive Europe : new minorities in Europe, (CiCe guidelines, 11). London: CiCe Thematic Network Project, 2009. 20 str., ilustr. ISBN 978-1-907675-00-3. [COBISS.SI-ID 8265545]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

9. TURNŠEK, Nada, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Early childhood education and care in Europe : tackling social and cultural inequality : Slovenia. Brussels, 2009: EACEA. 14 str. http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/097DN/097_SI_EN.pdf. [COBISS.SI-ID 7774793]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. TURNŠEK, Nada. Predstavitev Eurydice študije Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti : predavanje na Strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev vrtcev, Portorož, 14. okt. 2009. Portorož, 2009. [COBISS.SI-ID 8008521]

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. UMEK, Maja. Nove tehnologije in kartografsko opismenjevanje = New technology and cartographic literacy. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 8205897]

2. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Kartografsko opismenjevanje se začne v predšolskem obdobju = Cartographic literacy begins in preschool period. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 21. [COBISS.SI-ID 8114249]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. UMEK, Maja. S pravljico do temeljnih geografskih konceptov pri zgodnjem učenju družboslovja. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 129-137. [COBISS.SI-ID 8200009]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Preverjanje in ocenjevanje. Umek, Maja (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

MILENA VALENČIČ ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Action research in schools - an important factor in teachers' professional development. Educ. stud., 2009, letn. 35, št. 1, str. 53-63. [COBISS.SI-ID 7757897]

2. COTIČ, Mara, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Problem-based instruction in mathematics and its impact on the cognitive results of the students and on affective-motivational aspects. Educ. stud., 2009, vol. 35, no. 3, str. 297-310. [COBISS.SI-ID 3200983]

3. PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena, PEKLAJ, Cirila. Students' social behaviour in relation to their academic achievement in primary and secondary school : teacher's perspective. Psihol. teme, 2009, vol. 18, br. 1, str. 55-74, preglednice. [COBISS.SI-ID 39836770]

 

1.04 Strokovni članek

4. VALENČIČ ZULJAN, Milena, GRASSELLI, Ana, OBLAK, Tjaša, PEČAR, Mojca, GORNIK, Kristina. Profesionalna rast študentov bodočih učiteljev v procesu priprave in izvedbe seminarskih nalog. Vzgoja izob., 2009, letn. 40, št. 3, str. 36-40. [COBISS.SI-ID 7857225]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena, PODGORNIK, Vesna. Raziskovalna pismenost pedagoških delavcev = The research literacy of educational workers. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 54. [COBISS.SI-ID 8117833]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KALIN, Jana, VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Pomen učne individualizacije in diferenciacije pri zagotavljanju motiviranosti učencev. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 20-33. [COBISS.SI-ID 8199497]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Oddelek za temeljni pedagoški študij. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009, str. 608-610, ilustr. [COBISS.SI-ID 8179529]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

8. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Upoštevanje didaktičnih načel - pomembno izhodišče učiteljevega izvajanja poklicne vzgoje pri pouku. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Smernice za poklicno vzgojo v šoli : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 34-42. [COBISS.SI-ID 8008009]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

9. PEKLAJ, Cirila, KALIN, Jana, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, VALENČIČ ZULJAN, Milena, AJDIŠEK, Neža. Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 176 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6648-25-7. [COBISS.SI-ID 247357184]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Didaktika za zdravstvene delavce. Ljubljana: [Pedagoška fakulteta], 2009. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8017481]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. AS. Andragoška spoznanja. Valenčič-Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1995-. ISSN 1318-5160. [COBISS.SI-ID 45586176]

12. Pedagoška obzorja. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2001-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

 

Pisec recenzij

13. KALIN, Jana, RESMAN, Metod, ŠTEH, Barbara, MRVAR, Petra, GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, MAŽGON, Jasna. Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 251 str., tabele. ISBN 978-961-237-338-2. [COBISS.SI-ID 249078016]

TOMAŽ VEC [25477]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. VEC, Tomaž. Psihološka ozadja motečega vedenja v otroštvu in mladostništvu. Šols. svetov. delo, 2009, letn. 13, št. 1/2, str. 22-29. [COBISS.SI-ID 7918665]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. VEC, Tomaž. Temeljni dejavniki razvoja ter možnosti delovanja ob motečem vedenju. V: TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 295-311. [COBISS.SI-ID 7956553]

3. VEC, Tomaž. Partnerstvo med šolo in starši - enoznačni cilj in različnost poti. V: CANKAR, Franc, DEUTSCH, Tomi. Šola kot stičišče partnerjev : sodelovanje šole, družine in lokalnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2009, str. 63-82. [COBISS.SI-ID 7754313]

IZTOK HASAN VILIĆ [11434]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, VOGRINC, Janez, VILIĆ, Iztok. Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 16-20. [COBISS.SI-ID 7783497]

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN [32551]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Otroci priseljenci in bralna značka. Otrok knj., 2009, letn. 36, št. 76, str. 55-61. [COBISS.SI-ID 8165193]

 

1.04 Strokovni članek

2. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov otrok priseljencev. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2009, [Št.] 30, str. 193-213. [COBISS.SI-ID 30892589]

3. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Otroška in mladinska književnost Marjana Tomšiča. Otrok knj., 2009, letn. 36, št. 74, str. 5-25. [COBISS.SI-ID 6787870]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Slovenščina v osnovni šoli - priložnost za medkulturni dialog. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 401-407. [COBISS.SI-ID 8093257]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Pravica do maternega jezika pri manjšinah in priseljencih v Sloveniji. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 20). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2009, str. 79-91. [COBISS.SI-ID 8061769]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

6. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Integracija otrok priseljencev v osnovno šolo : [predavanje na] Pedagoški fakulteti Koper, 10. mar. 2009. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 8250441]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Družinsko branje s knjižno torbico in medkulturni dialog : [referat na seminarju] Upravljanje znanjem školskog knjižničara u funkciji razvoja školskog kurikuluma u ozračju interkulturnog dijaloga, Zadar, 22. apr. 2009. Zadar: Agencija za odgoj i obrazovanje, 2009. [COBISS.SI-ID 8250185]

8. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Otroci priseljencev in bralna značka : [referat na simpoziju] Kako naj mentor razvija bralno zmožnost posameznika?, Ljubljana, 30. okt. 2009. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije: Mariborska knjižnica, 2009. [COBISS.SI-ID 8251209]

9. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Primer dobre prakse - medkulturni dialog in otroci priseljencev : predavanje na posvetu Migranti v Sloveniji - med integracijo in alienacijo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 1. apr. 2009. Koper: Znanstveno raziskovalno središče Koper: Fakulteta za humanistične študije Koper: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 8251721]

10. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Sodelovanje osnovne šole s starši priseljencev : [referat na strokovnem posvetu] Povežimo svetove, pomen vseživljenjskega učenja in svetovanja v procesu integracije migrantov in drugih ranljivih skupin, Koper, 12. jun. 2009. Koper: Ljudska univerza; Regionalno svetovalno središče, 2009. [COBISS.SI-ID 8250697]

11. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Spletanje vezi med otroki priseljencev in večinskim prebivalstvom : [referat na posvetu] Mladim migrantom prilagojeni programi integracije, Ljubljana, 23. sep. 2009. Ljubljana: Združenje za promocijo prostovoljstva, 2009. [COBISS.SI-ID 8250953]

ALENKA VODNIK [14563]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. VODNIK, Alenka. Potujoče freskantske delavnice in vencljevska bradica. Umet. kron., 2009, [Št.] 24, str. 37-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 30365229]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. VODNIK, Alenka. Med dobrim in slabim pisanjem : k vrednotenju in kulturi pisanja ob nekaterih prispevkih o srednjeveških freskah. Umet. kron., 2009, [Št.] 25, str. 1. [COBISS.SI-ID 30828077]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Fotograf

3. VODNIK, Alenka. Potujoče freskantske delavnice in vencljevska bradica. Umet. kron., 2009, [Št.] 24, str. 37-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 30365229]

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Action research in schools - an important factor in teachers' professional development. Educ. stud., 2009, letn. 35, št. 1, str. 53-63. [COBISS.SI-ID 7757897]

2. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. Assessing 16-year-old students' understanding of aqueous solution at submicroscopic level. Research in science education. [Online ed.], 2009, vol. 39, issue 2, str. 157-179, ilustr. http://springerlink.metapress.com/content/qu307t5043313443/fulltext.pdf. [COBISS.SI-ID 7750985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, VOGRINC, Janez. Partnership between faculty and schools : mathematics teachers as researchers of interdisciplinary connections. V: LIPKOVSKI, Aleksandar (ur.). Proceedings. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT, (Tempus JEP 41110-2006). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009, str. 41-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 8104777]

4. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, VOGRINC, Janez, VILIĆ, Iztok. Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009, str. 16-20. [COBISS.SI-ID 7783497]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Intrinsic motivation for learning science through educational vertical in Slovenia. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 99. [COBISS.SI-ID 7720777]

6. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Pre-service primary teachers' self-determined behaviour for science learning. V: ESERA 2009 conference, 31 August - 4 September 2009, Istambul. Istambul: Gazi Üniversitesi [etc.], 2009, str. 78. [COBISS.SI-ID 7960905]

7. VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena, PODGORNIK, Vesna. Raziskovalna pismenost pedagoških delavcev = The research literacy of educational workers. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 54. [COBISS.SI-ID 8117833]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. PODGORNIK, Vesna, DEVJAK, Tatjana, VOGRINC, Janez. Zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela s pomočjo samoevalvacije in raziskovanja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 235-245. [COBISS.SI-ID 7867721]

9. KALIN, Jana, VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Pomen učne individualizacije in diferenciacije pri zagotavljanju motiviranosti učencev. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 20-33. [COBISS.SI-ID 8199497]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

10. VOGRINC, Janez. Celostni pristop k poklicni vzgoji v šoli s področja opazovanja, beleženja in vrednotenja. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Smernice za poklicno vzgojo v šoli : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 25-33. [COBISS.SI-ID 8007753]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

11. KOŽUH, Boris, VOGRINC, Janez. Obdelava podatkov. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-237-277-4. [COBISS.SI-ID 243885056]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

12. KOVAČ ŠEBART, Mojca, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, ŠTEFANC, Damijan, MURŠAK, Janko, FABČIČ, Marija, MEDVEŠ, Zdenko, KORDIŠ, Iztok, HOČEVAR, Andreja, VOGRINC, Janez, BLAŽIČ, Milena, KALIN, Jana, KREK, Janez, RUS, Andrej, ROVŠEK, Matej, POTOČNIK, Ana, KALUŽA, Nataša, GRILC, Uroš. Izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih : strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 -2019, sprejeta na 22. seji MS MOL, 24. novembra 2008. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 2009. [72] str. [COBISS.SI-ID 7787081]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

14. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, BRATINA, Tomaž, FALETIČ, Sergej, GRUBELNIK, Vladimir, HUS, Vlasta, KRNEL, Dušan, KUZMA, Bojan, LIPOVEC, Alenka, MARHL, Marko, MARUŠIČ, Dragan, PAPOTNIK, Amand, RAJŠP, Martina, REPNIK, Robert, REPOLUSK, Samo, TOMAZIN, Matejka, VIČIČ, Jernej, ZMAZEK, Blaž, ŽEROVNIK, Janez, DRETNIK, Franc (ur.), FISTRAVEC, Matjaž (ur.), FLOGIE, Andrej (ur.), KOS, Miha (ur.), KRAŠNA, Marjan (ur.), PESEK, Igor (ur.), VIDIC, Luka (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Skupno področje : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011) : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 191 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16818440]

15. VOGRINC, Janez (ur.), KASÍKOVÁ, Hana (ur.). Research of educational practice. Ljubljana: Faculty of Arts, 2009. 170 str., tabele. ISBN 978-961-237-339-9. [COBISS.SI-ID 249154304]

 

Pisec recenzij

16. LIPKOVSKI, Aleksandar (ur.). Proceedings. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT, (Tempus JEP 41110-2006). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009. 136 str., ilustr. ISBN 978-86-87137-33-2. [COBISS.SI-ID 168374796]

17. KOŽUH, Boris. Statistične metode v pedagoškem raziskovanju. 2. ponatis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 216 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-237-038-1. [COBISS.SI-ID 247894784]

18. Psihološka obzorja. Vogrinc, Janez (pisec recenzij 2009). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

BOJAN VOLF [30483]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VOLF, Bojan. Pomen in vloga vseživljenjskega izobraževanja v luči različnih opredelitev nalog prihodnje družbe. AS. Andrag. spoznan., 2009, letn. 15, št. 2, str. 10-18. [COBISS.SI-ID 7914057]

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VUTE, Rajko, TIRPÁKOVÁ, Veronika. Zaradenie volejbalu v sede do pragramu pohybových aktivít starších žien. Teles. výchova šport, 2009, letn. 19, št. 3-4, str. 41-44. [COBISS.SI-ID 8026441]

 

1.04 Strokovni članek

2. VUTE, Rajko. Šport za mlade in starejše različnih sposobnosti. Naš zb., 2009, letn. 42, št. 2, str. 3-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 7787849]

3. VUTE, Rajko. Aktivno življenje starejših s pomočjo prilagojene športne vadbe in terapevtske rekreacije. Šport (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 1-2, str. 40-42. [COBISS.SI-ID 7889737]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana. Desirable sports among elderly women who join the Slovenian regional project : sports for healthy life. V: ŠERÁ, Vendula (ur.). Health education and quality of life II : 8.-10. 10. 2009, Hluboká nad Vltavou. Češké Budějovice: University of South Bohemia, cop. 2009, str. 202. [COBISS.SI-ID 8005449]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. VUTE, Rajko. Razvedrilne športne igre : študijsko gradivo : izročki - teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2009. 24 str. [COBISS.SI-ID 7801161]

6. VUTE, Rajko. Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I. : študijsko gradivo : izročki - teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2009. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7846217]

 

 

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZADNIKAR, Darij. Razdiranje forme = Breaking the form. V: KRALJ, Gašper (ur.). Konferenca Radikalno izobraževanje, 28.-29. 11. 2009. Ljubljana: Moderna galerija, 2009, str. 16, 31. [COBISS.SI-ID 8099913]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. ZADNIKAR, Darij. Adorno and post-vanguardism. V: HOLLOWAY, John (ur.). Negativity and revolution : Adorno and political activism. London: Pluto Press, cop. 2009, str. 79-94. [COBISS.SI-ID 7688777]

3. ZADNIKAR, Darij. Places of rebellion and empty space. V: KIRN, Gal (ur.), KRALJ, Gašper (ur.), PIŠKUR, Bojana (ur.). New public spaces : dissensual political and artistic practices in the post-Yugoslav context. Maastricht: Jan van Eyck Academie: Moderna galerija, 2009, str. 21-29. [COBISS.SI-ID 8131657]

 

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

4. ZADNIKAR, Darij. Slovenian National Liberation Front (Osobodilna fronta), 1941-1944. V: NESS, Immanuel (ur.). International encyclopedia of revolution and protest : 1550 to the present. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, 1 str. http://www.revolutionprotestencyclopedia. com/public/tocnode?query=zadnikar&widen=0&result_number=1&fields=author&from=search&id=g9781405184649_chunk_g97814051846491370&type=std. [COBISS.SI-ID 8127049]

 

1.22 Intervju

5. ZADNIKAR, Darij. Človekove pravice? Si za ali pa na drugi strani. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 5. maj 2009, letn. 65, št. 101, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 7800905]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

6. ZADNIKAR, Darij. Krisis. Kralji ulice, februar 2009, letn. 5, št. 33, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 7734857]

7. ZADNIKAR, Darij. Delo osvobaja?. Kralji ulice, maj 2009, letn. 5, št. 36, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 7820873]

8. ZADNIKAR, Darij. Podobe fašizma. Kralji ulice, oktober 2009, letn. 5, št. 41, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 8021833]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. PREGELJ, Barbara, ZADNIKAR, Darij, VIRK, Jani, ŠTEGER, Aleš. Octavio Paz in ponovna iznajdba mehiške kulture : okrogla miza. Ljubljana: Cankarjev dom, 22.04.2009. [COBISS.SI-ID 1093883]

10. ROŠKER, Jana S., MURŠIČ, Rajko, JEFFS, Nikolai, MOTOH, Helena, ZADNIKAR, Darij. Smisel in nesmisel humanistike. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2009. [COBISS.SI-ID 40207970]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

11. VEHOVAR, Urban, MAKAROVIČ, Matej, PODGORNIK, Nevenka, ČERNIČ, Mateja. Od ekonomskega do kulturnega kapitala : izobraževalni sistem kot dejavnik socialnega izključevanja v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Vega, 2009. 246 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-92649-1-1. [COBISS.SI-ID 245880832]

JERA ZAJEC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. ZAJEC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja, KARPLJUK, Damir, ŠTIHEC, Jože. Značilnosti gibalnih/športnih dejavnosti in specifičnosti v spodbujanju gibanja predšolskih otrok. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60, št. 3, str. 86-99. [COBISS.SI-ID 8021065]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ŠTIHEC, Jože, ZAJEC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja, KARPLJUK, Damir, MEŠKO, Maja. Sport activities of secretaries and its correlation with certain healthy lifestyle factors. V: KONDRIČ, Miran (ur.), FURJAN-MANDIĆ, Gordana (ur.), MUNIVRANA, Goran (ur.). International Science Congress - Table tennis and the aging population. Zagreb: European Table Tennis Union: Croatian table tennis association: University of Zagreb, Faculty of kinesiology; Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2009, str. 112-122, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3657393]

3. ŠTIHEC, Jože, ZAJEC, Jera, MEŠKO, Maja, KARPLJUK, Damir, VIDEMŠEK, Mateja. Sport activities and stress among Slovenian managers. V: KONDRIČ, Miran (ur.), FURJAN-MANDIĆ, Gordana (ur.), MUNIVRANA, Goran (ur.). International Science Congress - Table tennis and the aging population. Zagreb: European Table Tennis Union: Croatian table tennis association: University of Zagreb, Faculty of kinesiology; Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2009, str. 124-131, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3657905]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ŠTEMBERGER, Vesna, FILIPČIČ, Tjaša, JELOVČAN, Giuliana, KRPAČ, Franc, ZAJEC, Jera. Competences of faculties of education students for teaching physical education. V: [Book of abstracts]. Niš: Minisytry of Youth and Sport, 2009, str. 84. [COBISS.SI-ID 7989065]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ZAJEC, Jera. Gibalna dejavnost v vrtcu po pedagoških načelih koncepta Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 175-188. [COBISS.SI-ID 7866953]

6. ZAJEC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja, KARPLJUK, Damir, ŠTIHEC, Jože. Športna dejavnost in življenjski slog tajnic. 8.0[poglavje]. V: ŠTIHEC, Jože (ur.), VIDEMŠEK, Mateja (ur.), MEŠKO, Maja (ur.), KARPLJUK, Damir (ur.). Športna dejavnost in življenjski slog oseb nekaterih poklicev v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2009, str. 104-117, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3616945]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

7. ZAJEC, Jera. Povezanost športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Zajec], 2009. XVII, 227 str., 20 str. pril., ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Dr/Doktorat22M00244JZajecJera.pdf. [COBISS.SI-ID 249183744]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. ZAJEC, Jera (ur.). Ješprk : blog za najvztrajnejše gorske tekače, kajakaše in turne bordarje. [Notranje Gorice: Jera Zajec], 2007-. http://jerazajec.sportblog.si/. [COBISS.SI-ID 7869257]

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel. Higher education and citizenship : "the full range of purposes". European educational research journal, 2009, vol. 8, no. 2, str. 175-188. [COBISS.SI-ID 7919945]

2. BIESTA, Gert, KWIEK, Marek, LOCKE, Graham, MARTINS, Herminio, MASSCHELEIN, Jan, SIMONS, Maarten, ZGAGA, Pavel. What is the public role of the university? : a proposal for a public research agenda. European educational research journal, 2009, vol. 8, no. 2, str. 249-254. [COBISS.SI-ID 7920201]

3. ZGAGA, Pavel. Éducation : du cosmopolitisme au globalisme. Rev. int. éduc. Sevres, décembre 2009, no. 52, str. 39-50. [COBISS.SI-ID 8150345]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. ZGAGA, Pavel. The Bologna process and its role for transition countries. Rev. educ. super., 2009, vol. 38, no. 2, str. 83-95. [COBISS.SI-ID 7917385]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

5. ZGAGA, Pavel. Education for a "better world" : the "Europe of the Euro's" vs. the "Europe of Knowledge". V: The Academy and the marketplace. Elmhurst: Society for Values in Higher Education, 2009, 16 str. [COBISS.SI-ID 7942985]

6. ZGAGA, Pavel. Education : between internationalisation and globalisation. V: Un seul monde, une seul école? : les modeles scolaires a l'épreuve de la mondialisation, (Revue internationale d'éducation de Sevres). Sevres: Centre international d'études pédagogiques, Ciep, 2009, 11 str. [COBISS.SI-ID 7766601]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. ZGAGA, Pavel. International academic exchange and ECTS. V: Development of master courses in education. Tetovo: Universitá degli studi Roma Tre, 2009, 3 str. [COBISS.SI-ID 7839561]

8. ZGAGA, Pavel. South Eastern Europe, the Bologna Process and teacher education. V: Development of master courses in education. Copenhagen: Danmarks Paedagogiske Universitetsskole, 2009, 14 str. [COBISS.SI-ID 7766857]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. ZGAGA, Pavel. Bologna process - why is it imperative and an overall assessment of achievements and problems : abstract. V: Developing human capital and managing migration for more competitive European regions : programme. Nova Gorica: Mestna občina, 2009, 1 str. [COBISS.SI-ID 7892809]

10. ZGAGA, Pavel. Teacher education and inclusive education : mapping policies and practices in south-east Europe. V: Policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education contexts of social and cultural diversity : regional meeting : research and action : agenda : Torino, 7-8 December 2009. Torino: European Training Foundation, ETF, 2009, 2 str. [COBISS.SI-ID 8112969]

11. ZGAGA, Pavel. The European higher education area : students' participation in higher education. V: Youth participation as goal and method of citizenship education in Russia and Europe : international conference in St. Petersburg, October 29-31, 2009 : abstracts. St. Petersburg: State University, 2009, str. 8. [COBISS.SI-ID 8065353]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. ZGAGA, Pavel. Recenzija I = Review I. V: Usaglašavanje programa obrazovanja prosvetnih radnika u zemljama zapadnog Balkana. Beograd: Centar za obrazovne politike, 2008, str. 11-23, 11-24. [COBISS.SI-ID 7768905]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

13. ZGAGA, Pavel. Bologna : beyond 2010 and over the ocean - but where to? : on new Bologna reports and C. Adelman's last essay. GlobalHigherEd, [1] str. [COBISS.SI-ID 7835465]

14. ZGAGA, Pavel. Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2009 : poročilo predsednika Odbora za podeljevanje. Šol. razgl., 16. okt. 2009, letn. 60, št. 16, str. 4. [COBISS.SI-ID 8184393]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

15. ZGAGA, Pavel. Izbrana poglavja iz filozofije : vzgoja - kultura - civilizacija : gradiva s predavanj : (dodiplomski študij). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7798089]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

16. ZGAGA, Pavel. Edukacija za boljši svet : od kozmopolitizma preko internacionalizma do globalizma, (Znanstveno poročilo, 09, 20). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. ISBN 978-961-270-008-9. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/20_09_edukacijeZaBoljsiSvet.pdf. [COBISS.SI-ID 247341824]

17. ZGAGA, Pavel. How should Europe handle the globalisation? : an educational perspective. Part IV, higher education : final research report. Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, CEPS: Faculty of Education, 2009. 73 str. http://www.feps-europe.eu/fileadmin/downloads/ourprogressivesocieties/090630_OPS_Ljubljana_report.pdf. [COBISS.SI-ID 8064841]

18. ZGAGA, Pavel. How should Europe handle the globalisation? : an educational perspective. Part IV, higher education : research report. Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, CEPS: Faculty of Education, 2009. 44 str. http://www.feps-europe.eu/fileadmin/downloads/ourprogressivesocieties/090630_OPS_Ljubljana_report.pdf. [COBISS.SI-ID 7911753]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

19. ZGAGA, Pavel. Kaj se dogaja z bolonjsko reformo : Radio Ljubljana, 3. program - izobraževalni program. Ljubljana: Radio Ljubljana, 23. apr. 2009. [COBISS.SI-ID 7798601]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

20. ZGAGA, Pavel. Improving research in teacher edcuation : [predavanje na] DEMED Summer School, South East European University in Tetovo,1. - 2. jun. 2009. Tetovo, 2009. [COBISS.SI-ID 7919177]

21. ZGAGA, Pavel. Improving research in teacher edcuation : [predavanje na] DEMED Summer School, University in Pristina, 22. - 23. jun. 2009. Priština, 2009. [COBISS.SI-ID 7919433]

22. ZGAGA, Pavel. Improving research in teacher edcuation : [predavanje na] DEMED Summer School, University in Tirana, 6. - 7. jul. 2009. Tirana, 2009. [COBISS.SI-ID 7919689]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

23. ZGAGA, Pavel. Doctoral studies : funding and working conditions : [predavanje na] The EURODOC Survey Experts Workshop, Bonn, 27. nov. 2009. Bonn, 2009. [COBISS.SI-ID 8112457]

24. ZGAGA, Pavel. Po desetletju uresničevanja bolonjskega procesa : referat na nacionalnem posvetu Visoko šolstvo po letu 2010, Ljubljana, 4. feb. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 7732041]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

25. ZGAGA, Pavel. The Bologna Process in South Eastern Europe : [vabljeno predavanje na] Regional Training Seminar for HERE teams, Beograd, 10. apr. 2009. Beograd, 2009. [COBISS.SI-ID 7796041]

26. ZGAGA, Pavel. The Bologna Process in South Eastern Europe : [vabljeno predavanje na] The Bologna Process in European Context, Priština, 5. - 6. februar 2009. Priština, 2009. [COBISS.SI-ID 7731785]

27. ZGAGA, Pavel. Edukacija za boljši svet : med kozmopolitizmom in globalizmom : [vabljeno predavanje] Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, Portorož, 9. nov. 2009. Portorož, 2009. [COBISS.SI-ID 8130377]

 

3.25 Druga izvedena dela

28. ADAM, Frane, ČELIK, Pavle, DOLAR, Mladen, KREAČIČ, Goranka, MIHEVC, Bogomir, PIVEC, Franci, PUNGARTNIK, Marjan, ZGAGA, Pavel, ŠTRAJN, Darko. Okrogla miza o študentskem gibanju 1968-1972 v Ljubljani : Mednarodni grafični likovni center Grad Tivoli, Ljubljana, 18. mar. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 7798345]

29. HUDSON, Brian, HOPMANN, Stefan, YATES, Lyn, ZGAGA, Pavel. Theory and evidence in didactical research : the politics and epistemology of evidence in teaching : [okrogla miza] Theory and evidence in European educatioal research, Network 27 didactics - learning and teaching, Dunaj, 27. sep. 2009. Dunaj, 2009. [COBISS.SI-ID 8064585]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

30. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

31. Managing global transitions. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). Koper: Faculty of management, 2003-. ISSN 1581-6311. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311.htm. [COBISS.SI-ID 123432192]

32. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID 122842112]

33. Teorija in praksa. Zgaga, Pavel (član uredniškega sveta 2004-). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.teorijainpraksa.si/. [COBISS.SI-ID 763652]

34. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

35. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola ekonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

 

Konzultant

36. KAFEDŽIĆ, Lejla, PRIBIŠEV BELESLIN, Tamara, DŽEMIDŽIĆ KRISTIANSEN, Selma, CAMILLERI, Anthony F. (ur.), PANTIĆ, Nataša (ur.). Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for Bosnia and Herzegovina. Bologna: European Training Foundation, ETF, cop. 2009. 79 str. [COBISS.SI-ID 8213321]

37. BATARELO KOKIĆ, Ivana, VUKELIĆ, Anton, LJUBIĆ, Maja, CAMILLERI, Anthony F. (ur.), PANTIĆ, Nataša (ur.). Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for Croatia. Bologna: European Training Foundation, ETF, cop. 2009. 70 str. [COBISS.SI-ID 8214601]

38. REXHAJ, Xhavit, MULA, Melinda, HIMA, Ardita, CAMILLERI, Anthony F. (ur.), PANTIĆ, Nataša (ur.). Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for Kosovo (under UNSCR 1244/99). Bologna: European Training Foundation, ETF, cop. 2009. 73 str. [COBISS.SI-ID 8214857]

39. MILIĆ, Tamara, CAMILLERI, Anthony F. (ur.), PANTIĆ, Nataša (ur.). Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for Montenegro. Bologna: European Training Foundation, ETF, cop. 2009. 89 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8216905]

40. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, GERA, Ibolya, KOVAČEVIĆ, Mirjana, CAMILLERI, Anthony F. (ur.), PANTIĆ, Nataša (ur.). Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for Serbia. Bologna: European Training Foundation, ETF, cop. 2009. 78 str. [COBISS.SI-ID 8215881]

41. SPASOVSKI, Ognen, BALLAZHI, Safet, FRIEDMAN, Eben, CAMILLERI, Anthony F. (ur.), PANTIĆ, Nataša (ur.). Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for the Former Yugoslav Republic of Macedonia. Bologna: European Training Foundation, ETF, cop. 2009. 63 str. [COBISS.SI-ID 8215625]

 

Pisec recenzij

42. TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. VII, 397 str., ilustr. ISBN 978-961-253-038-9. [COBISS.SI-ID 246963200]

43. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Študije (primerjalne) neenakosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2009. 191 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-041-9. [COBISS.SI-ID 247443712]

44. GABER, Slavko (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.), STREL, Janko (ur.), LUKŠIČ, Andrej (ur.). Za manj negotovosti : aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. VI, 337 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-039-6. [COBISS.SI-ID 246964736]

DARJA ZORC MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZORC-MAVER, Darja. Women and crime in Slovenia. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), TOMINC, Bernarda (ur.). Criminology and crime policy between human rights and effective crime control : book of abstracts. [Cambridge]: The European Society of Criminology; [Ljubljana]: The Slovenian Academy of Sciences and Arts: The Faculty of Law: The Faculty of Criminal Justice and Security: The Institute of Criminology at the Faculty of Law, 2009, str. 136. [COBISS.SI-ID 7990601]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. ZORC-MAVER, Darja. Youth unemployment management as a form of social prevention. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), KURY, Helmut (ur.). Crime policy, crime control and crime prevention - Slovenian perspectives. Ljubljana: Tipografija, 2009, str. 123-137. [COBISS.SI-ID 7961161]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. ZORC-MAVER, Darja. Social pedagogy for the reduction of social exclusion. Soc. pedagog. (Ljubl.), junij 2009, letn. 13, št. 2, str. 109-110. [COBISS.SI-ID 7926601]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

5. Socialna pedagogika. Zorc Maver, darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

NATAŠA ZRIMŠEK [19513]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. VOGEL, Jerica, POTOČNIK, Nataša, BERDAJS, Metka, JAVORNIK, Radojka. Slovenščina, Delovni zvezek za slovenščino - jezik v petem razredu 9-letne in četrtem razredu 8-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 86-11-16634-5. ISBN 86-11-16637-X. [COBISS.SI-ID 123751680]

2. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

3. VOGEL, Jerica, POTOČNIK, Nataša, BERDAJS, Metka, JAVORNIK, Radojka, KERMAUNER, Aksinja (ur.). Slovenščina 5 : učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole, prilagojen za slabovidne otroke. Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino, 2009. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6590-40-2. [COBISS.SI-ID 243389184]

DARINKA ŽAGER [16076]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

1. ŽAGER, Darinka. Lastni instrumenti in gibalne zgodbe. V: SCHMIDT, Gordana. Gibalne zgodbe - zgodbe za plesno in gibno izražanje : [priročnik za Metodiko plesne vzgoje]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2009, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 7817033]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. ŽAGER, Darinka. Description of small instrumetns : guide to the methodology of music education with practice. Ljubljana: Faculty of Education, Preschool Department, 2009. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7911497]

3. ŽAGER, Darinka. Opis malih inštrumentov : priročnik za Metodiko glasbene vzgoje s praktikumom : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2009. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7760969]

SAŠA ZIHERL [30982]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Anisotropy of wood in the microwave region. V: Physics community and cooperation : program and book of abstracts. Leicester: University, 2009, str. 88. [COBISS.SI-ID 7945801]

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. KAČIČ, Marino, STIRN-KRANJC, Branka, VIDOVIČ-VALENTINČIČ, Nataša, HAFNAR, Mirjana, KOBAL GRUM, Darja, ŽOLGAR, Ingrid, ŠTABUC-ŠILIH, Mirna, DRNOVŠEK-OLUP, Brigita, WRABER, Tomaž. Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih (CRSS). Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Očesna klinika Ljubljana, 2009. 46 str. [COBISS.SI-ID 42068834]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

2. KERMAUNER, Aksinja. Na drugi strani vek : (opis prvoosebne fenomenološke raziskave - kako je biti slep). Ljubljana: Študentska založba, 2009. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-242-261-5. [COBISS.SI-ID 248906240]

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri