Program

 

PDF Program (pdf) >>

 

8.00–9.00

Registracija (avla fakultete)

9.00–9.30

(v 212)

Kulturni program z uvodnimi pozdravi

9.30–10.00

Plenarno predavanje (v 212)

Knowledge for a Quality Early Years Workforce – dr. Verity Campbell Barr (Associate Professor, Plymouth Institute of Education, Plymouth University, UK/Marie Curie European Research Fellow, Debrecen University, Hungary)

10.00–10.30

Plenarno predavanje

(v 212)

Effectiveness of learning through inquiry – dr. Dagmara Sokolowska (Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, Krakow, Poland)

10.30–11.00

ODMOR ZA KAVO (avla fakultete)

11.00–13.00

SEKCIJSKI DEL 1 (6 SEKCIJ)

 

A – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj najmlajših (koordinira dr. Darija Skubic) (v 026)

 

Uvodno sekcijsko predavanje: Tatjana Devjak in Sanja Berčnik: Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole?

 

Predstavitve (vsaka 15 minut)

-        Mateja Hovnik in Valentina Slemnik: Krepitev kakovosti VIZ prek sistematičnega opazovanja, spremljanja in dokumentiranja kompetenc posameznega otroka

-        Sonja Stepančič: Supervizija – temelj profesionalnega razvoja vzgojiteljev v vrtcu

-        Tjaša Kanalec in Martina Ozbič: Opazovanje vzgojiteljice in njeno ocenjevanje otrokovih spretnosti v drugem starostnem obdobju

-        Ivanka Bider Petelin in Martina Ozbič: Ocenjevanje predbralnih zmožnosti

-        Petra Funtek in Berta Šavli: Naš senzorni vrt v ogledalu kakovosti

-        Tjaša Kanalec: Uporaba didaktičnega gradiva kot sredstva za opazovanje in ocenjevanje otrokovih spretnosti v predšolskem obdobju

 

B – Učenje za znanje in za ocene (koordinira dr. Alenka Rot Vrhovec) (v 015)

 

Uvodno sekcijsko predavanje: Marja Bešter Turk in Alenka Rot Vrhovec: Analiza besedilnih nalog v pisnih preizkusih znanja iz slovenščine (jezikovni pouk)

 

Predstavitve (vsaka 15 minut)

-        Marija Vincek: Zgodbe iz kock – diferenciacija in individualizacija pri pouku in ocenjevanju znanja

-        Danica Vrtačnik, Milena Valenčič Zuljan in Irena Hergan: Učiteljevo preverjanje znanja pri obravnavi prostorske orientacije in kartografije

-        Tanja Babnik: Prilagojeno pisno ocenjevanje znanja na razredi stopnji za gibalno ovirane učenec v bolnišnični šoli

-        Natalija Vahčič: Ocenjevanje prepisa v tretjem razredu in prilagoditve kriterijev za učence s posebnimi potrebami

-        Nataša Kovše: Primer ocenjevanja nareka v 4. razredu

-        Maja Bregar: Priprava in ocenjevanje govornih nastopov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

-        Irena Hergan: Prve izkušnje študentov razrednega pouka z ocenjevanjem znanja družboslovja

 

C – Od spoznavanja procesa do zunanjega preverjanja znanja (koordinira dr. Zlatan Magajna) (v 014)

 

Uvodno sekcijsko predavanje: Gregor Torkar in Saša A. Glažar: Zakaj rastlina oveni? Učenčevo razumevanje biološkega procesa na makroskopski in submikroskopski ravni

 

Predstavitve (vsaka 15 minut)

-        Marija Jakelj: Kakovost pouka in preizkusi znanja

-        Nina Mozgan: Zmorem jaz, zmoreš ti

-        Mateja Sirnik: Spremljanje in vrednotenje problemskih znanj pri matematiki

-        Adrijana Mastnak: Razumevanje učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje matematičnega znanja

-        Barbara Strnad: Ocenjevanje znanja in kakovost pouka pri informatiki

-        Petra Alič: Virtualni pacient za veljavno in objektivno ocenjevanje

 

Č – Kakovost v središču pozornosti (koordinira dr. Tatjana Devjak) (v 012)

 

Uvodno sekcijsko predavanje: Alenka Kolar in Mojca Vrhovski Mohorič: Ugodni in neugodni dejavniki pri urah pouka ter viri moči pri strokovnih delavcih za kakovostno izvajanje pedagoškega procesa

 

Predstavitve (vsaka 15 minut)

-        Zora Gregorc: Kako na kakovost vzgoje in izobraževanja vplivajo odnosi in klima ter kakšno vlogo ima pri tem formativno spremljanje

-        Andreja Ošlaj: Medosebni odnosi na Osnovni šoli I Murska Sobota

-        Irena Lukić: Dober učitelj – kaj o tem mislijo učenci?

-        Jože Pavlovič: Šola z dobro blagovno znamko

-        Marinko Lazzarich: Vrednovanje učeničkih postignuća u jezično-komunikacijskom području/Assessment of students' achievements in language and communication area

-        Nataša Zrim Martinjak in Tatjana Pleško Zalar: Kakovost in didaktični pripomočki v socialnopedagoških didaktičnih pristopih

-        Suzana Mlakar Pavlovič: Romski učenci – kakovost pouka in ocenjevanje znanja

 

D – Ocena – ključna za pouk? (koordinira dr. Darja Zorc Maver) (v 324)

 

Uvodno sekcijsko predavanje: Alen Kofol: Najpogostejša vprašanja glede ocenjevanja, obravnavana na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport

 

Predstavitve (vsaka 15 minut)

-        Erika Semen: Kako z nacionalnimi in maturitetnimi preizkusi zagotavljati kakovost pouka?

-        Gašper Cankar: Dodana vrednost znanja – kako s pomočjo rezultatov NPZ in mature do ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti

-        Igor Saksida: Mednarodna primerljivost in prenova izhodišč maturitetnega šolskega eseja

-        Janja Rostohar: Pouk, pisni preizkusi in NPZ pri slovenščini – sopotniki ali nasprotniki?

-        Lidija Kotnik Klaužer in Gordana Salobir: Dve oceni za en govorni nastop? Zakaj pa ne

-        Mojca Žveglič Mihelič: Zanesljivost učiteljevega ocenjevanja znanja: praksa in mnenje učiteljev

-        Iztok Vilič: Ali ima ocenjevanje v šoli alternativo? Predstavitev in komentar argumentov proti ocenjevanju v šoli

 

E – Za visoke dosežke na področju umetnosti in športa (koordinira dr. Jurij Selan) (v 316)

 

Uvodno sekcijsko predavanje: Črtomir Frelih: Vrednotenje in ocenjevanje študentskih likovnih del

 

Predstavitve (vsaka 15 minut)

-        Petra Pugelj Peca: S formativnim spremljanjem do kakovostnejših učnih dosežkov pri likovni umetnosti v 3. razredu osnovne šole

-        Nataša Pibernik, Jurij Selan in Uršula Podobnik: Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev

-        Vesna Logar: Opazovanje in evalvacija likovnih postopkov pri risanju človeške figure

-        Miha Henigsman, Jurij Selan in Uršula Podobnik: Poučevanje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov v osnovni šoli

-        Lorin Möscha: Izvajanje diferenciacije in individualizacije pri predmetu šport ter ocenjevanje daljšega teka v naravi skozi zagotavljanje kakovosti poučevanja

-        Tjaša Filipčič in Vesna Štemberger: Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport

13.00–14.00

KOSILO (restavracija Slorest 123)

14.00–14.30

Plenarno predavanje

(v 212)

Preverjanje znanja je ključen element v krogu kakovosti poučevanja – dr. Darko Zupanc (Državni izpitni center – RIC)

14.45–16.15

SEKCIJSKI DEL 2 (4 SEKCIJE)

 

B – Učenje za znanje in za ocene (koordinira dr. Alenka Rot Vrhovec) (v 026)

 

Predstavitve (vsaka 15 minut)

-        Lučka Palir Mavrič: Uvajanje elementov formativnega spremljanja v pouk

-        Maja Šebjanič Oražem: Vključevanje elementov formativnega spremljanja v individualizirani program

-        Maja Brezovar: Povratna informacija za izboljšanje kakovosti celostnega učenja v osnovni šoli

-        Maja Umek: Težave bodočih razrednih učiteljev pri preverjanju, poučevanju in pri ocenjevanju proceduralnega znanja

-        Nikolaja Munih: Ocenjevanje napredka učencev z zmerno motnjo v duševnem razvoju in njihovo napredovanje

 

C – Od spoznavanja procesa do zunanjega preverjanja znanja (koordinira dr. Zlatan Magajna) (v 112)

 

Predstavitve (vsaka 15 minut)

-        Nikolaj Lipič: Rezultati zunanjega preverjanja znanja in mednarodnih raziskav kot priložnost za izboljšanje pouka matematike

-        Amela Sambolić Beganović: A bo test težek?

-        Nataša Zrim Martinjak in Tatjana Pleško Zalar: Premislek o konceptu presoje ter zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih

-        Stanka Grubešič: Kakovost pouka v izvajanju Posebnega programa vzgoje in izobraževanja

-        Jernej Krenčan: Kakovost praktičnega pouka mehatronike – priložnost za uspešno inkluzijo dijakov s posebnimi potrebami

-        Špela Hrast in Gregor Torkar: 1 2 3 4 ali 5. Kaj nam pove ocena učenca o njegovem znanju naravoslovja

 

Č – Kakovost v središču pozornosti (koordinira dr. Tatjana Devjak) (v 048)

 

Predstavitve (vsaka 15 minut)

-        Mija M. Klemenčič Rozman in Simona Prosen: Varen prostor v šoli za vse – vidik kakovosti šolskega sistema

-        Simona Tancig: Nevroznanost in edukacija – kompetence 21. stoletja in kako izboljšati njihovo kakovost ter preverjanje

-        Martina Kolar Billege in Vesna Budinski: Neusklađenost sadržaja zadataka za provjeru znanja učenika i obrazovnih postignuća predviđenih nastavnim programom za Hrvatski jezik u primarnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

-        Erna Žgur: Ocenjevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja

-        Marinela Čapalija: Vzgajajmo ustvarjalni duh v vseh učencih

 

D – Ocena – ključna za pouk? (koordinira dr. Mojca Lipec Stopar) (v 316)

 

Predstavitve (vsaka 15 minut)

-        Leon Lešnik: Taksonomske stopnje avtonomije ocenjevanja – od teorije k praksi znanja

-        Milena Mohorko: Pisno ocenjevanje znanja pri pouku slovenščine na predmetni stopnji

-        Tina Petkovšek: Pisno ocenjevanje v dvojicah pri psihologiji

-        Tamara Gazdić Alerić in Marko Alerić: Problem vrednovanja i ocjenjivanja pisanih radova osnovnoškolskih učenika

-        Marija Pavlovič: Ustno ocenjevanje v zadnji triadi

-        Alenka Polak: Zagotavljanje kakovosti učenja študentov s spodbujanjem samoevalvacije lastnega napredka

16.15–16.45

ODMOR (avla fakultete)

16.45–18.00

OKROGLA MIZA (v 026)

 

 

POSTER SEKCIJA (avla fakultete)

-        Tina Petkovšek: Ocenjevanje vsebin komunikacije v programu kozmetični tehnik

-        Maja Šebjanič Oražem: Formativno spremljanje razvijanja osebnih in socialnih kompetenc učencev

-        Marija Vincek: Taksonomija (različna zahtevnost in vrsta) dejavnosti pri ocenjevanju v 1. razredu

-        Irena Lukić: Kakšna sporočila uporabljamo pri komunikaciji z učenci?

-        Maja Burian: Vrednotenje stanja vidne funkcije in gibalnih sposobnosti slepih učencev kot pomoč učiteljem pri ocenjevanju predmeta šport

-        Simona Kornik: Kakovost in ocenjevanje znanja

-        Jera Gregorc: Ocena gibalnega razvoja kot ideja za sestavljanje skupin v predšolskem obdobju

-        Alenka Polak in Nina Hočevar: Osebna pojmovanja učiteljev o učni (ne)uspešnosti učencev

-        Nevenka Petek: Ocenjevanje eksperimentalnih spretnosti pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji

-        Barbara Strnad: Slovenski vrtec 2030: Uvod v svet algoritmičnega razmišljanja

-        Nevenka Petek: Preverjanje in ocenjevanje izdelka – zloženke pri predmetu naravoslovje v 7. razredu

-        Ksenija Satler: Pripravljeno okolje kot ključ za opazovanje, dokumentiranje in za evalvacijo otrokovega napredka

-        Milena Mohorko: NPZ-rezultati so lahko potrditev dela šole in ocena znanja učenca