Monitoring in promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Logarska dolina

 

Sodelujoče institucije:

Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani

Logarska dolina, d. o. o.

Savinja, Zavod za razvoj podeželja in turizma

 

Trajanje projekta:

marec-julij 2015

 

Kratek opis projekta

Obravnavano projektno območje (Logarska dolina) je gospodarsko slabo razvito, ima pa bogato ohranjeno naravno dediščino, veliko biotsko pestrost in opredeljena Natura 2000 območja. V Sloveniji opažamo, da se je ohranitveno stanje številnih habitatov in vrst v razmeroma kratkem času poslabšalo. Brez aktivnejših ter bolj usmerjenih ukrepov nadaljevanja izgube biotske raznovrstnosti ne bomo zaustavili. Pri pedagoškem delu na visokošolski ravni prepogosto ugotavljamo, da študentom primanjkuje kvalitetnih priložnosti za opravljanje terenskega dela. Praksa je s stališča študenta predvsem pomembna za osmišljanje študija. Problem ostaja pomanjkljivo sodelovanja med visokošolskimi zavodi in gospodarstvom.

 

V ta namen želimo ustvariti inovativno interdisciplinarno okolje, kjer bodo študenti ob pomoči mentorjev lahko izrazili svoje potenciale ter si pridobili dragocene izkušnje. Osnovni namen projekta je analizirati stanje biotske pestrosti kobilic (Orthoptera) na širšem območju Krajinskega parka Logarska dolina, identificirati najzanimivejše in pestre habitate, pripraviti naravovarstvene smernice za njihovo trajnostno upravljanje ter jih predstaviti lokalni in širši javnosti na izobraževalnem spletnem portalu.

 

Raziskanost vrstne pestrosti kobilic v Sloveniji je slaba, predvsem zaradi pomanjkanja entomologov, specialistov za Orthoptere. Zaradi svoje biologije so kobilice potencialno uporabna bioindikatorska skupina za ugotavljanje ekološkega stanja travišč in mejic. Z boljšim poznavanjem kobilic bi tako lahko učinkoviteje upravljali s kulturno krajino na zavarovanih območji, kot je Krajinski park Logarska dolina. Študentje bodo ob pomoči mentorjev izvajali popise kobilic ter oblikovali gradivo za spletni izobraževalni portal. Študentje bodo v okviru načrtovanih projektnih aktivnosti pridobili nove kompetence na področju biomonitoringa in upravljanja z naravo in naravno dediščino na zavarovanem območju ter nagradili znanja pri pripravi učnih gradiv za promocijo ohranjanja narave in biotske pestrosti.

 

»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru neposredne potrditve operacije-programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.«

Sodelujoče študentke:

 

Tina Fabijan

Tanja Gnidovec

Špela Murn

Barbara Premoš

Ana Slanc

Klavdija Stražar

Projekt se predstavi na sejmu AGRA

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri