Erasmus+ študijske izmenjave

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima PEF podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja.

 

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti IN bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

 

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo* oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.
(* študenti, ki se nameravate prijaviti na mobilnost z namenom pisanja zaključnega dela, se morate, po predhodni najavi, osebno zglasiti v Pisarni za raziskave in mednarodno sodelovanje, soba 034)

 

Od prijave do odhoda v tujino

FAZA 1: Prijava na razpis

RAZPIS

Razpis je običajno objavljen novembra/decembra za naslednje študijsko leto. Na razpis se prijavite prek VISa (sledite navodilom v samem razpisu).

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent PEF pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na PEF
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+

IZBIRA USTANOVE

S pomočjo seznama bilateralnih pogodb in s pomočjo Erasmus oddelčnega koordinatorja izberete visokošolsko ustanovo, kjer boste opravili izmenjavo.

 

V kolikor ste izbrali visokošolsko ustanovo v tujini, ki jo vaš oddelek ne priporoča posebej, morate sami pripraviti predlog študijskega sporazuma. To pomeni, da morate zbrati natančne podatke podatke o načrtovanih predmetih (učni načrt ali vsaj splošen opis predmeta v angleščini, podatek o številu ECTS kreditov) in jih predložiti oddelčnemu koordinatorju. Oddelek nato na prvi redni seji obravnava prispele predloge in presodi, ali so ustrezni (jih potrdi) ali pa so potrebne spremembe oz. dopolnitve. V tem primeru oddelčni koordinator skupaj s študentom pripravi ustrezne spremembe oz. dopolnitve. 

 

FAZA 2: Priprava na mobilnost

PRIPRAVA ŠTUDIJSKEGA SPORAZUMA

Študijski sporazum pripravite skupaj z oddelčnimi koordinatorji. Študijski sporazum (t. i. learning agreement) vključuje študijski program, ki ga boste predvidoma opravili v času gostovanja na tuji visokošolski ustanovi. Študijski sporazum podpišejo študent, oddelčni erasmus kooridnator ter kooridnator na tuji, gostujoči instituciji.

 

PRIPRAVA INDIVIDUALNEGA ŠTUDIJSKEGA NAČRTA

Skladno s študijskim sporazumom je potrebno elektronsko izpolniti individualni študijski načrt za namen priznavanja v tujini opravljenih obveznosti (t. i. IŠN), ki ga podpišejo študent, oddelčni erasmus koorinator ter predstojnik oddelka. Izjema so študenti Kognitivne znanosti, ki jim IŠN obrazca ni potrebno oddajati, saj je pogram izmenjave znan že vnaprej.

 

Pri pripravi omenjenega obrazca, se študent glede priznavanja posvetuje z oddelčnim koordinatorjem (več informacij: priznavanje). Pri izbiri predmetov na tuji visokošolski ustanovi je potrebno biti pozoren tako na vsebinsko primerljivost predmetov v tujini in pri nas kot tudi na vrednotenje z ECTS krediti. Obrazec v zadnjem koraku preveri in potrdi služba za mednarodno sodelovanje PEF, po potrebi tudi prodekan, pristojen za mednarodno sodelovanje.

 

Rok za oddajo predloga študijskega sporazuma (t. i. learning agreementa) in predloga individualnega študijskega načrta za namen priznavanja je 31. 5. (za izmenjave v 1. semestru in za celoletne izmenjave) oz. 15. 11. (za izmenjave v drugem semestru).

 

Pogoj, da se študentu potrdi študijski načrt za študiji v tujini je, da študent v tujini pridobi najmanj 20 ECTS ter da se mu hkrati ob povratku prizna najmanj 20 ECTS na semester.

 

S podpisanim individualnim študijskim načrtom se oddelek zaveže, da bo študentu po vrnitvi iz tujine priznal študijske obveznosti, če bo prinesel potrdilo (Transcript of Records), da jih je dejansko opravil in se bodo skladale z načrtovanim programom študija v tujini. Izpolnjen obrazec individualni študijski načrt za namen priznavanja hrani mednarodna pisarna do povratka študenta iz tujine.

 

Ob povratku študent v Pisarni za raziskave in mednarodno sodelovanje odda potrdilo o opravljenih obveznostihna tuji visokošolski ustanovi (t. i. transcript of records) in prošnjo za priznavanje obveznosti. Pisarna za raziskave in mednarodno sodelovanje pregleda oddane dokumente in pripravi Sklep o priznanih obveznostih.


V tujino lahko odidejo le tisti študenti, ki imajo potrjen program za študij na tuji visokošolski ustanovi s strani oddelčnega koordinatorja, predstojnika oddelka ter Erasmus koordinatorja na PEF.

 

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni v elektronski obliki, natančno, nedvoumno ter razumljivo. Neprimerno pripravljeni obrazci bodo zavrnjeni oz. vrnjeni v popravek oddelku oz. študentu.

Delno priznavanje predmetov:

Na tuji visokošolski ustanovi je pogosto težko pripraviti ustrezen študijski sporazum s predmeti, ki bi bili povsem oz. v celoti primerljivi s predmeti na PEF. Zato UL PEF omogoča, da se študentu predmet prizna delno. V tem primeru se mora študent sam z nosilcem predmeta dogovoriti o obveznostih, ki jih bo moral opraviti po končani izmenjavi. Ob tem se mora študent na izpit prijaviti po postopku, ki velja za študente UL PEF. 


Priprava zaključnega dela:

V primeru, da študent v okviru Erasmus izmenjave v tujini pripravlja diplomsko delo/nalogo, v študijskem načrtu in obrazcu Individualni študijski načrt za študij na tuji visokošolski ustanovi zabeleži kratek opis nalog, ki jih bo opravil v zvezi z diplomskim delom/nalogo. Mentor pri diplomskem delu/nalogi na PEF je hkrati tudi mentor pri Erasmus izmenjavi. Študent, ki je del diplomske naloge/dela opravil v času Erasmus izmenjave v tujini, mora to omeniti v svoji diplomski nalogi/delu.

 

Časovni potek

Ko Komisija za mednarodno sodelovanje PEF potrdi prispele prijave, jih pisarna za mednarodno sodelovanje PEF pošlje na Univerzo v Ljubljani in obenem prične obveščati tuje koordinatorje o načrtovanih mobilnostih. Praviloma maja nato Univerza v Ljubljani študentom pošlje obrazce in navodila za vlogo prošnje za pridobitev Erasmus štipendije. Maja ali junija se nato študentom oglasi tudi tuja univerza in pošlje vpisni obrazec, obrazec za študijski sporazum (t. i. learning agreement) in ostala navodila za prijavo.

 

 

Spreminjanje študijskega sporazuma

 

Če zaradi objektivnih okoliščin študent v tujini ne more izvajati načrtovanega študijskega programa in je primoran spreminjati študijski sporazum (learning agreement), mora o tem TAKOJ obvestiti oddelčnega koordinatorja in nato z njegovo pomočjo presoditi o ustreznosti predlaganih sprememb študijskega sporazuma in s tem povezanih sprememb pri že doseženih dogovorih o priznavanju. V kolikor oddelčni koordinator ne potrdi predlaganih sprememb študijskega sporazuma, se mora študent vrniti domov.

 

Podaljšanje izmenjave

Študent na izmenjavi lahko podaljša izmenjavo. V tem primeru se sprva mora pozanimati na obeh straneh: na domači fakulteti (oddelku) pri Erasmus koordinatorju ter na univerzi gostiteljici, če se strinjajo z načrtovanim podaljšanjem in predlaganim študijskim sporazumom. V kolikor je odgovor z obeh strani pozitiven, mora najkasneje 5 dni pred koncem prvega obdobja mobilnosti v svoji spletni aplikaciji za Erasmus+ finančno pomoč v zavihku “Prošnja za podaljšanje izmenjave” naložite naslednje dokumente:

· prošnjo, v kateri je potrebno  obrazložiti, zakaj želite podaljšati in navesti predviden novi datum zaključka (ni posebnega obrazca, napišete prosti tekst),

· pisno strinjanje domačega koordinatorja (lahko elektronsko sporočilo),

· pisno strinjanje tujega koordinatorja (lahko elektronsko sporočilo),

· nov LA za drugi semester, obvezno podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja (upoštevajte, da je potrebno tudi v drugem semestru zbrati vsaj za 20 ECTS obveznosti, ki bodo priznane na domači fakulteti).

 

Erasmus+ izmenjavo se lahko podaljša na skupno največ 12 mesecev. V to obdobje se štejejo tudi morebitni že izkoriščeni meseci Erasmus izmenjave ali prakse iz preteklosti iz iste stopnje študija. Maksimalno obdobje financiranja v primeru podaljšanja na dodatni semester je omejeno na 10 mesecev oz. 300 dni.

 

 

ERASMUS ŠTIPENDIJA

Erasmus štipendijo študenti ne dobijo avtomatično, temveč je potrebno za njo zaprositi. Vse informacije in obrazce za pridobitev štipendije študentom pošlje (praviloma aprila ali maja) mednarodna pisarna na Univerzi v Ljubljani, ki nato tudi ureja in nadzira vse potrebne postopke.

 

FINANČNA DOTACIJA

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančne pomoči ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL.

Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti. Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti in ne dan prihoda v tujino.

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije. Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

 

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. V kolikor sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

 

Če bo Univerzi v Ljubljani odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo na članicah izbranih in potrjenih kandidatov, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki bodo pri ocenjevanju vlog na matični članici dobili višje število točk in tisti kandidati, ki se niso v preteklih letih prijavili in kasneje odpovedali Erasmus+ študija v tujini.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na študij v tujini.

 

Za informacijo: v študijskem letu 2019/2020 je bila finančna dotacija  za posamezne države sledeča:

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija 520 €

Skupina 2

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija

470 €

Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, (Srbija), Turčija

420 €

Za študijsko leto 2020/2021 višine zneskov dotacij za posamezne skupine držav še niso določene.

 

 

FAZA 3: Priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti po povratku iz tujine

  1. V pisarni za mednarodno sodelovanje morate oddati  DOC prošnjo za pričetek priznavanja v tujini opravljenih obveznosti, ki mora vključevati potrdilo o opravljenih obveznostih na tuji visokošolski ustanovi (t. i. transcript of records) in DOC individualni študijski načrt za namen priznavanja (ki ga praviloma v času vaše izmenjave hrani pisarna za mednarodno sodelovanje oz. oddelčni koordinator)
  2. Izpolniti morate  kratek spletni vprašalnik o izmenjavi (pogoj za pričetek postopka priznavanja).

Na podlagi oddanih dokumentov bo Pisarna za mednarodno sodelovanje pripravila sklepe o priznavanju, ki jih boste nato prejeli po pošti. Dopis s sklepi o priznavanju na koncu (skupaj z ostalo dokumentacijo) naložite na strežnik univerze in s tem upravičite Erasmus štipendijo.

Za pravočasno sprožitev postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznosti je odgovoren študent.

 

Študent je po prihodu iz tujine zavezan, da v nadaljevanju študija pomaga kot tutor študentom na izmenjavah ter sodeluje pri pripravi Erasmus dogodkov na Pedagoški fakulteti.

 

Odgovori na pogosta vprašanja >>

 

Časovnica >>