Erasmus+ študijske izmenjave

Kaj je program Erasmus+?

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

 

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

 

 

Kam lahko gre lahko študent PEF na izmenjavo?

Študent se lahko odpravi na izmenjavo na partnerske institucije, s katerimi ima PEF podpisan veljavni medinstitucionalni sporazum. Visokošolsko ustanovo, kjer boste opravili izmenjavo izberete s pomočjo Erasmus oddelčnega koordinatorja 

 

Sodelujoče države v programu Erasmus+ so: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini.

Za koliko mesecev gre lahko študent na izmenjavo?

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

Koliko kreditnih točk je potrebno?

Minimalno število v tujini opravljenih IN na PEF priznanih kreditnih točk za en semester: 20 ECTS in za dva semestra: 40 ECTS

 

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo* oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

 

(* študenti, ki se nameravate prijaviti na mobilnost z namenom pisanja zaključnega dela, se morate, po predhodni najavi, osebno zglasiti v Pisarni za raziskave in mednarodno sodelovanje, soba 034.)

Kako in kje poteka prijava za Erasmus+ študijsko izmenjavo?

Če se želite odpraviti na Erasmus+ študijsko izmenjavo, se morate prijaviti na Razpis za Erasmus + študijske izmenjave.

 

Razpis je običajno objavljen novembra/decembra za naslednje študijsko leto. Na razpis se prijavite prek VIS-a (sledite navodilom v samem razpisu).

Katere pogoje je potrebno izpolnjevati za prijavo na Erasmus + študijsko izmenjavo?

 • v celotnem času izmenjave je potreben aktiven status študenta na PEF
 • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+
 • glejte tudi aktualni razpis.

Katere dokumente je potrebno priložiti k prijavi v VISu?

 1. Potrdilo o opravljenih obveznostih in povprečni oceni (upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan). Opomba: Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni zaključil študija prvega letnika, predloži potrdilo o predhodno opravljenih obveznostih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 2. Motivacijsko pismo v angleščini (iz pisma je potrebno razbrati motiviranost študenta za izmenjavo, bodite pozorni tudi na pravopis), ki obsega najmanj eno in največ dve strani!

Kdo so oddelčni koordinatorji?

Seznam oddelčnih Erasmus koordinatorjev >>

Kako študent ve, ali se je uspešno prijavil na razpis?

Na podlagi prejetih prijav UL PEF izvede izbirni postopek. Vloge študentov oceni pristojni na članici, po merilih razpisa in študenta s sklepom obvesti o odobritvi. Glej aktualni razpis za merila. Prednost pri izboru imajo kandidati, ki v preteklih letih še niso odpovedali odobrene mobilnosti (razen zaradi višje sile). O izboru bodo študenti obveščeni s sklepom, ki ga izda UL PEF v roku 45 dni po zaključku razpisa.

Dokumenti, ki so potrebni za Erasmus+ študijsko izmenjavo (šele po potrditvi in sprejetju prijave)

IŠN (individualni študijski načrt)

Learning Agreement (študijski sporazum)

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni v elektronski obliki, natančno, nedvoumno ter razumljivo. Neprimerno pripravljeni obrazci bodo zavrnjeni oz. vrnjeni v popravek oddelku oz. študentu.

Kaj je razlika med IŠN in LA?

IŠN obrazec je interni obrazec Pedagoške fakultete UL in ga NE pošiljate nikamor (RAZEN V MEDNARODNO PISARNO). IŠN, podpišejo študent, oddelčni Erasmus koorinator ter predstojnik oddelka.

 

Študijski sporazum (t. i. learning agreement oz. LA) vključuje študijski program, ki ga boste predvidoma opravili v času gostovanja na tuji visokošolski ustanovi in mora biti podpisan pred odhodom v tujino. LA naložite v univerzitetno spletno prijavo,da upravičite pridobitev finančne pomoči. LA podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na PEF (mednarodna pisarna) in Erasmus+ koordinator iz tuje institucije, kamor se odpravljate.

Kakšna je časovnica od prijave do vpisa?

Ko Komisija za mednarodno sodelovanje PEF potrdi prispele prijave, jih pisarna za mednarodno sodelovanje PEF pošlje na Univerzo v Ljubljani in obenem prične obveščati tuje koordinatorje o načrtovanih mobilnostih. Vsi prijavljeni bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom o izbiri v 45 dni po zaključku razpisa.

 

Spomladi se nato študentom oglasi tudi tuja univerza in pošlje vpisni obrazec, obrazec za študijski sporazum (t. i. learning agreement) in ostala navodila za prijavo.

 

Praviloma pred poletjem Univerza v Ljubljani študentom pošlje navodila za oddajo vloge prošnje za pridobitev Erasmus štipendije.

 

Pomembno! Na mailu bodite pozorni na navodila:

 • PEF: z mednarodno pisarno PEF ste ves čas na vezi, z nami podpisujete vse obrazce, sporočate spremembe in urejate vse, kar zadeva vašo izmenjavo;
 • UL: univerzitetna služba vam pošlje navodila in vse obrazce glede spletne prijave in vloge za pridobitev Erasmus+ štipendije.
 • TUJA INSTITUCIJA: tudi tuja institucija vam pošlje vpisni obrazec ter vsa ostala navodila za prijavo. Bodite pozorni tudi na njihove roke za prijavo.

Sprememba študijskega sporazuma (Learning agreementa) med izmenjavo

Če zaradi objektivnih okoliščin študent v tujini ne more izvajati načrtovanega študijskega programa in je primoran spreminjati študijski sporazum (learning agreement)mora o tem TAKOJ obvestiti mednarodno pisarno PEF (mednarodna@pef.uni-lj.si) in oddelčmnega erasmus koordinatorja, ki presodi o ustreznosti predlaganih sprememb študijskega sporazuma in s tem povezanih sprememb pri že doseženih dogovorih o priznavanju. 

 

V kolikor Mednarodna pisarna UL PEF ne potrdi predlaganih sprememb študijskega sporazuma, se mora študent vrniti domov na LASTNE STROŠKE!

Ali se lahko izmenjavo podaljša?

Načeloma lahko študent podaljša Erasmus+ študijsko izmenjavo. V tem primeru se mora najprej pozanimati na obeh straneh: na domači fakulteti (Mednarodna pisarna UL PEF in Erasmus oddelčni koordinator) ter na univerzi gostiteljici, če se strinjajo z načrtovanim podaljšanjem in predlaganim študijskim sporazumom za dodatne mesece izmenjave. Ostala navodila za podaljšanje izmenjave (glede štipendije in poročanja) študent prejme jeseni s strani univerzitetne službe.

Kako je z Erasmus+ finančno pomočjo?

Erasmus štipendijo študenti ne dobijo avtomatično, temveč je potrebno za njo zaprositi prek spletne platforme UL. Vse informacije in obrazce za pridobitev štipendije študentom pošlje (enkrat spomladi) mednarodna pisarna na Univerzi v Ljubljani, ki nato tudi ureja in nadzira vse potrebne postopke.

 

Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti. prvi dan mobilnosti se šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti, in ne dan prihoda v tujino. Kot zadnji dan šteje zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji (to je lahko zadnji dan predavanj oz. dan zadnjega izpita).

 

Študenti UL, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Višina Erasmus+ finančne pomoči

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije. Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

 

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. V kolikor sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

 

Če bo Univerzi v Ljubljani odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo na članicah izbranih in potrjenih kandidatov, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki bodo pri ocenjevanju vlog na matični članici dobili višje število točk in tisti kandidati, ki se niso v preteklih letih prijavili in kasneje odpovedali Erasmus+ študija v tujini.

 

Poleg osnovne Erasmus finančne pomoči, lahko študent (če zadostuje razpisnim kriterijem) pridobi še naslednje dodatke: dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, dodatek za študente iz okolij z manj priložnostmi, dodatek za zeleno potovanje in dodatek za študente s posebnimi potrebami.

Več informacij v vsakoletnem razpisu.

Študenti s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti predvidoma poleti.

Več informacij v vsakoletnem razpisu.

Kaj sledi po končani izmenjavi?

V pisarni za mednarodno sodelovanje je potrebno oddati:

 1. Prošnjo za pričetek priznavanja v tujini opravljenih obveznosti,
 2. Potrdilo o opravljenih obveznostih na tuji visokošolski ustanovi (t. i. transcript of records)
 3. Individualni študijski načrt za namen priznavanja (ki ste ga oddali že pred začetkom izmenjave. V kolikor ste program izmenjave spreminjali, je potrebo obrazec na novo pripraviti)
 4. Izpolniti morate tudi kratek spletni vprašalnik UL PEF o izmenjavi.

 

Na podlagi oddanih dokumentov bo Pisarna za mednarodno sodelovanje pripravila sklep o priznavanju, ki jih boste prejeli po e-pošti. Sklep o priznavanju na koncu (skupaj z ostalo dokumentacijo) naložite na strežnik univerze in s tem upravičite Erasmus štipendijo. Sklep o priznavanju, skupaj z dokumentom Transcipt of records (izpis opravljenih obveznosti na tuji instituciji) nadomešča zadnji del Learning agreementa (After the mobility).

 

Za pravočasno sprožitev postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznosti je odgovoren študent.

 

Mednarodna pisarna si pridržuje pravico, da prispele vloge uredi v 15 dneh od prejetja.

 

Študent je po prihodu iz tujine zavezan, da v nadaljevanju študija pomaga kot tutor študentom na izmenjavah ter sodeluje pri pripravi Erasmus dogodkov na Pedagoški fakulteti.

Na razpis se prijavite v VISu najkasneje do 23. 1. 2023.
V VISu izpolnite spletno prijavo in naložite potrebna dokazila.

Izpolnjeno spletno prijavo je po oddaji v VISu potrebno shraniti in jo poslati še na e-mail naslov oddelčnega Erasmus koordinatorja.

 

Pred prijavo si natančno preberite PDF AKTUALNI RAZPIS!

 

Predstavitev razpisa:

 16. 12. 2022 ob 10.00 (Zoom)

 12. 1. 2023 ob 16.00 (Zoom)

POZOR: upravičeno obdobje za izvedbo se je podaljšalo do 31. 5. 2023!

 

Na razpis se, po predhodnem posvetu s koordinatorjem doktorske šole, prijavite v VISu vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred načrtovanim začetkom mobilnosti.

 

 Pogosto zastavljena vprašanja o razpisu

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri