slo / eng

http://www.pef.uni-lj.si/~mojcac/mojca1.jpg 

   prof. dr. Mojca Čepič

 

Pedagoška fakulteta  , Univerza v Ljubljani 
 Kardeljeva pl. 16
1000 Ljubljana, Slovenija.

e-mail: mojca.cepic@pef.uni-lj.si

Phone +386 1 589-2218
Fax     +386 1 589-2233


Odsek za teoretično fiziko
Institut Jožef Stefan, Jamova 39, P.O. Box 3000,
1001
Ljubljana, Slovenija.

Phone +386 1 477-3471
Fax     +386 1 477-3724

 RAZISKOVALNO DELO

V svojih znanstvenih raziskavah se ukvarjam z različnimi vrstami tekočih kristalov, kit se urejajo v plasti (smektiki), molekule, ki jih sestavljajo pa so polarne. Raziskave tekočih kristalov so raziskovalno področje, ki povezuje fiziko v raziskavah fizikalnih lastnosti teh snovi (optične, elastične, dielektrične in druge) ter mikroskopskih vzrokov zanje. Razumevanje dogajanj na mikroskopskem območju je v pomoč kemikom pri sintezi novih materialov. Tekoči kristali so sestavni deli bioloških membran, teoretični pristopi iz sveta tekočih kristalov pa se uporabljajo tudi pri iskanju struktur, ki jih tvorijo molekule DNA. Teoretične raziskave posvečam predvsem antiferoelektričnim tekočim kristalom. To so tekoči kristali katerih gradniki so podolgovate polarne molekule s kiralno simetrijo. Kadar se snov plastno uredi, dolge osi molekul pa se nagnejo glede na pravokotnico na plast, so plasti polarne. Smer nagiba molekul lahko spreminjamo že s šibkimi zunanjimi polji. Pri sintezi materialov z večjo polarizacijo, so leta 1990 naleteli na snovi, ki se na električno polje niso odzvale po pričakovanju. Predlagali smo teoretični model, ki je pojasnil strukture nekaterih faz innjihove statične in dinamične lastnosti. Ker obstoječi model ni mogel pojasniti strukture ene od faz, smo zasnovali nov model, ki neposredno vključuje plastovitost teh tekočih kristalov. Napovedali smo do tedaj še neznano strukturo faze, ki se pojavlja neposredno pod temperaturo prehoda v nagnjene faze. Eksperimentalno je bila struktura potrjena šele nekaj let kasneje. Ker model upošteva medplastne interakcije eksplicitno, omogoča teoretične napovedi pri omejenih sistemih, kot so prostostoječi filmi. Izkazalo se je, da se strukture prostostoječih filmov močno razlikujejo od struktur v neomejenih vzorcih. Predstavili smo tudi fenomenološki model, ki izhaja iz mikroskopskih interakcij med polarnimi molekulami, ki imajo obliko loka oziroma ti. banana molekulami. Model je uspešno napovedal strukture nekaterih faz in njihove lastnosti.

Tekoči kristali so materiali, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju na številčnicah ur, računalniških zaslonih, termometrih ipd. Zato je njihova predstavitev pri pouku naravoslovja in fizike pomemben prispevek k zanimanju učencev za naravoslovne tematike. V raziskovalnem delu s pedagoškega področja se zato ukvarjam z zasnovo demonstracijskih in laboratorijskih poskusov, ki uporabljajo za prikaz različnih optičnih pojavov tekoče kristale.

 

Bibliografija

           Fizika mehke snovi

       Fizikalno izobraževanje

          Objave v slovenskem jeziku - izobraževanje

Nekatera predavanja

          Liquid crystals in education

                                                            Dekanovo predavanje: Ali vemo, v kaj strmimo vsak dan?ali Kako učencem razložiti delovanje tekoče-kristalnega zaslona

Projekti

                                                       J5-4002: Vpeljava sodobne interdisciplinarne vsebine v izobraževanje - tekoči kristali (nosilka)

                                                            J5―0365: Poučevanje in učenje zahtevnejših interdisciplinarnih fizikalnih vsebin (nosilka)

                                                            V5―0424: Analiza dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno-tehniških vsebin

                                                Programska skupina

                                                            P1-0055: Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic

                                                Mlade raziskovalke

                                                            dr. Katarina Susman, prof. fizike in matematike, uspešno doktorirala 2. junija 2011

                                                            Saša Ziherl, prof. fizike in matematike, uspešno doktorirala 15. maja 2013

                                                            Maja Pečar, prof. fizike in matematike

                                                Doktorandi 

                                                            dr. Vida Kariž Merhar, uspešno doktorirala 30. septembra 2009

                                                            mag. Jerneja Pavlin, uspešno doktorirala 17. maja 2013

                                                            mag. Ana Gostinčar Blagotinšek

                                                            Alenka Mozer

                                                            Saša Kožuh

 

PEDAGOŠKO DELO


Mehanika v poučevanju

           izpitna vprašanja

Termodinamika in elektromagnetno polje v poučevanju

           izpitna vprašanja:

           hidro, termo, elektro, magnetizem

Didaktika fizike I

           navodila za Hospitacije in Nastope

           komponente dobre priprave

           na kaj bodite pozorni pri hospitacijah nastopov kolegov

           izjava šole za prakso

           teme nastopov

           urnik nastopov

Naravoslovje

          navodila za terenske vaje

      Predavanja

           navodila za vaje

           predavanje 1

           predavanje 2

           predavanje 3

          predavanje 4

           predavanje 5

           predavanje 6

           predavanje 7

           predavanje 8

           predavanje 9

           predavanje 10

           primer izpita

Naravoslovjeizredni

          predavanje 1

predavanje 2

navodila za vaje

zadnja vaja

Didaktika naravoslovja

Doizobraževanje iz naravoslovja

Doizobraževanje iz fizike

Permanentno izobraževanje

            Astronomija

                        Sončev mrk brez Lune

                        Sončne ure in drugo

                        Zvezdna karta - interaktivno

DRUGO

Moji

Kolesarske ture

 

 


 

Powered by counter.bloke.com