KVIZ IZ ANALIZE 1

 1. Kako se po nemško reče zvezna funkcija?
  Bundesfunktion.
  Stetige Funktion.
  Nullfunktion.
  Bunte Funktion.
 2. Kaj je odvod funkcije f v točki a?
  Količnik (f(a+h)-f(a))/h.
  Limita količnika (f(a+h)+f(a))/h, ko h gre v neskončnost.
  Limita količnika (f(a+h)+f(a))/h, ko h stremi proti 0.
  Limita količnika (f(a+h)-f(a))/h, ko h stremi proti 0.
 3. Za eksponentno funkcijo exp velja adicijski izrek:
  exp(xy) = exp(x) + exp(y).
  exp(x+y) = exp(x) + exp(y).
  exp(x+y) = exp(x) exp(y).
  exp(x+y) = exp(x + exp(y)).
 4. Zaporedje s splošnim členom (2n+1)/(3n-2)
  nima limite.
  konvergira proti limiti -1/2.
  konvergira proti limiti 3/2.
  konvergira proti limiti 2/3.
 5. Ploščina lika, ki ga omejuta krivulji y = (1 - x)(1 + x) in y = 0 je
  4/3.
  3/4.
  2/3.
  3/2.
 6. Tangenta na krivuljo y = 2 sin(x) v točki (0, 0) ima enačbo:
  y = - x.
  y = x/2.
  y = 2x.
  y = 0.
 7. Koliko celih števil je na intervalu [-100, 200]?
  298.
  299.
  300.
  301.
 8. Koliko let med letoma 1899 in 2001 je prestopnih?
  24.
  25.
  26.
  27.
 9. Katero krivuljo opiše izbrana točka krožnice, ki se brez drsenja kotali po dani premici v neki ravnini?
  Cikloido.
  Srčnico.
  Arhimedovo spiralo.
  Lemniskato.
 10. Funkcija decimalni del realnega števila, (x) = x - [x], (oznaka [x] pomeni celi del števila x)
  je povsod zvezna.
  je periodična z osnovno periodo T = 1.
  je povsod odvedljiva.
  ima limito v točki 1.
 11. Vsaka realna funkcija f, ki je na intervalu [a, b] zvezna, je na tem intervalu tudi
  enakomerno zvezna.
  odvedljiva.
  monotona.
  pozitivna.
 12. Za drugi odvod produkta funkcij u in v velja formula:
  (uv)'' = u''v''.
  (uv)'' = u''v + uv''.
  (uv)'' = u''v + 2u' v' + uv''.
  (uv)'' = uv + 2u'v' + u''v''.
 13. Za kaj gre pri starodavnem problemu podvojitve kocke?
  Za konstrukcijo kocke, ki ima glede na dano kocko dvakrat večjo telesno diagonalo.
  Za konstrukcijo kocke, ki ima glede na dano kocko dvakrat večjo prostornino.
  Za konstrukcijo kocke, ki ima glede na dano kocko dvakrat večji rob.
  Za konstrukcijo kocke, ki ima glede na dano kocko dvakrat večjo površino.
 14. Kako je definiran sekans kota x, v oznakah sec x?
  S formulo sec x = tg x + cot x.
  S formulo sec x = 1/sin x.
  S formulo sec x = sin x + cos x.
  S formulo sec x = 1/cos x.

Doseženo število točk:  od  možnih.

Marko Razpet. Zadnja sprememba: 28. maj 2001.