RAPALŠČ KANFIN

Marko Razpet, 2002

U Patplečeh, má bel čedal uad Júškauca, prot Jezbíercu mpa Kapáčnc, je bi uat líta 1920 mpa duko'r se nisa sparazamíl za nau kanfin, ta star, neprauičn rapalšč kanfin med Itálje mpa Jugasláuje. Mpa urihtal sa carina, číer sta se srejče císta mpa gríenca, seuíde. Še zdej je uidet kauerna mpa stražárnce tam dal. Tud Jugaslauáni nisa stál križm ruok, pastajl sa saje, Rupnikaua linje. Preci níenih naríedb še staji. Je pa zla zacuodu katrabant u teh krájah, kar je pauídau tut ta star Luogar u an písm. U ta druj gráp, pat Kladjem, je blu taku pa má bel čedal uat Slaukota, prot Saúdn.

Luna ushája nad rapalska gríenca. Pagled z Jerámauih Urát. Foto: Š. Rutar.

Na ta glaune kamne, ka sa uaznačuál gríenca med do'ržauama, sa ble napisane arapske šteuilke, ka sa uaznačuále tut numare štiklcau tele gríence, mpa na an strán puštaua I za Itálje, na ta druj pa J za Jugasláuje, na začíetku pa SHS. Začíelu se j štít na Peč, číer se še danc kanfináje Slauenje, Austo'rje mpa Itálje. Med duema ta glaunma sa bli pa majnš kámni. Na teh je pa pisálu, za kíer štiklc gre mpa kíer kamn pa uo'rst je, kar sa pa zapisál z rimskm šteuilkam. Gar na griču nat nauaškm Ko'rnicam še danc staji ta glaun kamn numara 34. Gar po'r Uo'rhoucu j bi pa tak kámn numara 35. Umís je gríenca šla dal u grápa, šla čes císta má pad Júškaucam n šla spíet pakanc čegar da Uo'rhouca. Tičje Bo'rda je blu pad Itálje, Koušk grič pa pad Jugasláuje. Uad Uo'rhouca naprej čedal u grápa sa bli pastaulen kamni štiklca numara 35 n še danc se tú dá prebrat na kamnah dal po'r Grúgu. Ga na Paguonajmu griču, uat kuodo'r se uit lih če u Naua Uoslca, je ta glaun kámn numara 36 (cippo trentasei), číer se j začíeu nau štiklc. Preci zdílan je kámn numara 36/I, má nat patjuo tam u uresju. Kámni sa bli sahsep pa pedeset metrau. Kámn numara 36/II je bi napuot po'r kašn, pa sa ga díl ukrej. Má da niži je kámn numara 36/III, uat kuodo'r se uit prejšnga, stu metrau bel čegar, ka še stai. Má bel čedal je tut mač uidet kámn numara 36/IV. Če je gríenca imí zauit, je blu tú pacáhnanu na kámnu. Dabru j uahrajnen kámn z numara 36/XVII, ka j dabiu plac u muzeju tam u Jeblán.

Gaspút Stane Uršič je bi tak po'rjázn, de se j pamujeu n letu paslikat ta glaun kanfin numara 38 čegar na Siuka nad Ledinam, ka ni glih na Crklajnskm, pa useglih. Pankuot se še kar dabra uit, de j prej namíst J pisálu SHS. Zla zdílan je kanfin numara 39/XXX uap císt Máraut-Žeri, Amerika-Žeri, če j tak bel prou.

Uo'rhoucau púp je an tak kámn, z numara 34/LXIX, skapau, ga po'rlíku uon z meje, ga uačíedu, uabnauiu mpa pastaju na staradauna deželna gríenca met Krajnska mpa Gariška.

P. S. Edotaua dekle Kátja je oktobra líta 2008 pasníe kámn numara 36/I, ka sa ga uoslšk púbi pa majm uabisku teh krájeu lpú uabnauil.

Učás je na Kladjeh nasprút kapíelce bi deželn kámn, ka j cáhnau gríenca met Krajnska mpa Gariška, pa sa ga Taljáni pa ta prej uajsk dal prač n saju kralíestua stegnil uon čedal da Grúga. Danc je kámn spíet na stármu místu.

Literatura: T. Pavšič, Ob stari meji - Pričevanja in spomini, Bogataj, Idrija 1999.


[ Šúlska puot | Planinska puot | Slike | Zbíerka crklajnskih besít | Uabmejne naríedue | CIP - Kataložni zapis o publikaciji ]

(C) Copyright: Marko Razpet, uasuetm Jakapu líta 2002.