Maje puot u šúla, pa šterdesetih lítah

Napisau: Marko Razpet, 2002
CIP

Radiu sm se an tark u znamnu kaštruona, ta deuet dan pa pouhn lun n štíer líta pa ta zadn nímšk hajk, gar nad Uoušjem nat uasjúo Planina po'r Cíerknam, pat Škuofjem, prou u kamr nat kurnkam, s hiše číe. Zrihtal sa mi, de sm gúdau na suetga Marka dan. Bi nisn neč pasebnga, le de sn na dísn rac jemu še an mičken po'rst. Ka sn začíeu hadit u šúla, se j raznesla nauica, de j u prejmu razríedu adn, ka ma šíest po'rstau. Pa sa me hadil glíedat še useh uosn lít. Ana zima sn padu skúz uakna dal pret hram. Srejče, de ni blu uesaku n de sn cepnu da u sníh. Uab lípmu uremíenu je tam gar zla lpú. Ka takat še ni blu kuríere, de b uatrače uazila čedal u Cíerkna u šúla mpa nazaj, sma mogl hadit čedal n čegar kar h nagam. Ta huoje pa tut ni bla tak slaba, se sma se šúlari lahka kajt pagauarjal, sma se pa tut skrígal mpa stoukl, če j blu tríba. Nmá ueč muje je blu le takat, ka j bi hud doš al pa kajt sngá. Takat sa za prou po'ršle tut ški al pa saniuc.

Uaprauičt se tríba guostam teh platlcau, de kešna slika ni búh uí ki, ka j pa useruot tulkáj dratou napuot, de člajk kumi ušáfa kešn duobo'r pasníetk. Tut Palk súj cajt ni tulkáj dratou napríedu. De p pa star díc lízu ga pa dríuju zarat nmá lípših slik, se pa tut na uadrajta.

Panauat sm spau gar u mušu. Ka sm paglíedau skúz uakna, se j uideu uapaž uat štale, če j blu pa lípu ureme, se j pa uidlu uon číe u Šebrejle h suetmu Iuanu, n Toše al pa usaj da Babje glaue. Ka sm pafrúškau, sm pagrabu mauha z bukuam mpa pisankam. Takat se še nisa uatrac mátral s kešnm teškm tuorbam ga na puklnu kot zdej. Če mama ni da cajta djá, de nej po'rnesem gar s Cíerkna za pedeset dinarjeu fíece, sm že letu pa klanc, de ja ne bi kadu še djau, de nej po'rnesem še za stu dinarjeu bezgerna. Če se nism prít kam zaklukau, sm bi že dal u tíepkah. Tu se práj, se sm na Uoušjeh zaueu pad Gabo'rčeua mpa Gričarjeua niua mimu Cuekaue niue gar u Crkounc nat Platam prot Nakančn mpa Sutikaj hiš. Crkounca s co'rknena žualjúo nima neč uaprajt. Djal sa, de j bla niua ajnkat cerkuíena. Uat to ímie. Nad Mo'rtuica, na císt Cíerkna-Kladje se j blu pa tríba uadlačit

al za puot skús Čieples al pa za puot skús Planina.

Pati prideta ukop spíet na Pou pati, uat kuodo'r nas je patle šla naprej že "cíla žlúta" čedal čez Romlas u Cíerkna. Romlas je líp suít. Uat tam se uit na use strani, tut číe u Zakriš (po'rtisnte z mišje na Zakriš, če čete ki zuídet uat mo'rkau), Labne mpa Ralne, pa tut čegar na Púrzn, če ni uablačnu, mpa na druje strani. Po'rpraun je tut Jeríebau kazu, če člauika ujame plaha, se uat to ni uabenga uo'rnh kazla ueč, čedaluon da Teškanajga, nazaj čegaruon pa da Bridnkajga ne. Umís je le Karitn sámc z bíertaham, číer si bi pa še bel muoko'r kot prej, če j zapihau ta praj uíto'r. Pa tut Jeríebau Jakap ni pregajneu uedriucau, ta star Teškan ih pa je, če ih je le uideu. U Planin sa bli súj cajt kar trije Jakapi: Mo'rtuišk, tejst ka j znau čiule patuoplat, Míedrsk, tejst ka j tam u Jelejnku ajnkat panač anga uon spret suisu uatpadiu, mpa Jeríebau, zatú j blu tríba uahtat, uat kíerga se j gauarilu. Jeríebau me je kajtkat žugau, de sm mu z uapalte dal u Cíerknam po'rníesu cegarete, panauat Moraua, gar na Romlas, číer je ki dílau, pa mu ih je glih zmajnkalu.

Pad Jeríebajm kazlam je uelk plút, ka j po'ršu palít še kaku za prou, ka j dílau sínca. Pat tem plútam pa sta Pudlčkau suít mpa suisu. Garíegaj ti, če si šou pa tráj n te j ušafau Pudlčk! Tam gar je zmíeri kadu ki počkau: al je dílau droua, al pa je drabiu huosta n dílau fušte. Patle se spíet pride na bel uatpo'rt suít, na Grintauc, uat kuodo'r se uit skari use Cíerkna, pa tut Padliuc z Uato'ržjem uríet, no ja gaspadarje glih ne, mpa Máčkam, use čegaruon da Rajde. Po'r Máčku raseje zdej sam še kapriue mpa grmouje. Hmalu bo marskuot taku. Nejč gar na Grintaucu presíka puot ta što'rnajst poudneunk ushadnu uad Griniča, kár tut ni šuah. Z Grintauca se lpú uit tut čedal na žuinsk plac, číer sa še u majmu cajtu, usák tark je bi somn, predajál mpa kupuál inice, junce, boke, škúrte n druga žuina. Zmíeri je blu kajt šacajna mpa glihajna. Pa kupči se j kajt dnára zaprajlu n zakuartálu pa crklajnskih uaštaríh. Ka člajk glíeda žuinsk somn, se zmisl na Aško'rčeua baláda Mejnik, ka sma se je učil po'r Jeríebu.

Tačes, ka sm uabnauiu saje šúlska puot, se j že glih tulk uagrílu, de sa ta proue spamladajnske ruože že po'rlízle uon z zemle. Kušarc, madrásau n druje lízerčne pa še tejst dan ni blu. Prouzaprou sm kar nmá fušíen Crklanam. Sam gar na Grintauc jem je tríba jet, pa že uidje pou suetá: Cigunca n Sueta Ana, čegar u Číeples, čedal u Cíerkna, prazn centin, číer je učás stá Bíetna štala, pa tut mizarnca n kar je číe uakúl n tak naprej.

Če maníernu greš pa puot, ne pa pa bližncah pa tráj, číer te lahka kadu pregajne, prideš da Dríeškajga mpa Uarlajga kazla, ka sta ta proua, če greš pa ta star puot s Cíerkna prot Planin. Če sma se bal jet mimu Teškanaue hiše, ka sma prej gar uiši hadil pa nehn tráj, sma je ubrisal kar pa an stoz uat Uarlajga kazla čedal h Uarlu, číer pa mo'rbit Nencetu tú ni blu prou. No, po'r Uarlu sma se po'r uat tut lahka umil n uapucal ško'rpete, če j blu tríba, zdej pa tam karita ni ueč. Patle je blu pa tríba jet le še pa za Landuorjem mpa Hramšarjem, mimu Dríeška n To'rčka, pa si bi že po'r Gantarju mpa Jamšeku. Takat še nisma uídl n zastapil, zaki je tista plata uzidana na Jamšekaj hiš, anmu hadú učenmu Muočnku na část. Tam je na uauiunku stalu To'rčkau karita, číer s je člajk lahka uapucau ško'rpete, če j pazábu tú nardit po'r Uarlajmu karitu. Al pa se j tam uadžejau. Slika To'rčkajga karita je díla Makatuonajga Uinkota s cajta ta druje uojske. Morbit bi blu dabra karita po'rulejčt ejnkat nazáj na ta stáru místa. Sama slika uat Uinkota j naríedu pa negou púp Darjo. Patle sma bezlal le še čes ta star n ta nau plac n zauil čez Ndo'rjuonau múst čes Cíerknca. Nucal sma sam še an pár šritau, pa se j uideu Tinčkau múst čez Zapuoška, pa tut pasluopje, číer je bi učás kino, mpa pasluopje ta naue sadníe, číer je bla pa uojsk nižje gimnazje, to noto'r sm pa jest hadu glih pret šterdesetm lítam u šest razred, razríednk je bi pa Uiktor Jeriep, pa damaču Masuornkarjeu. Še patpisi sašúlcau sa se uahranil. Šúla je tačes imí lípe uo'rbe tam uat zat, zdej je pa use prerihtanu.

Ta puot dal uat Uačanca se j dá prehadit prej kot u pou ure, nazaj čegar se j pa zaulíkla tut na ana ura, če sma se pa ki uaho'rčuál, pa še ueč. Je pa rís, de j blu tríba nest saje kasti uat 324 metrau nad múrjem dal u Cíerknam gar na 700 metrau. Pamislte, kulk sa se namátral šele ún, ka sa imíl še deli u šúla. Ta puot, s Cíerkna u Planina, je pí saje písm še štíer líta, ka sm hadu na gimnazje čegar u Ido'rje. Za nazaj ni blu kuríere za na Kladje. Pa tut tú ni blu šuah, jemu sm uat tače telouadbe dabra razuita pluka, de taku mala kíer.

Saje stara šúlska puot sm druč prehadu uasuetm Polikarpu, dníe 23. suejčana líta 2002 n je paslikau padougm n pačíes. Níki slik je pa še uat pamládu prejšnga líta, niki pa z drujih uíerau.

Dal u Cíerkna se j dalu prit še na an kop drujih načinau. Čeplešani sa hadil tut skús Karuošk. Če ih nisa zalauil Teškanaj, sa se lahk uadžejal po'r nehnmu boču, če ne sa pa po'ršl da pitne uade šele po'r čeplejskmu periunku. Spuotje sa se lahk tut na gláua pastaulál n uidl kešne čudne rči. Planinci pa sa j mahln tut skús Rajdarše mpa Stiske, tú se práj skús Padliuc. Uabanm sa pa lahk an n ta druj nesl še žita u máln, al u Stiske al pa pad Griua. Nausezadne s pa lahk šou tut pa císt uakúl, mo'rbit te j pa še kešn šufer pabráu.


[ Na an kop slik. | Na ana mičkena zbíerka crklajnskih besít. ]

(C) Copyright: Marko Razpet, uasuetm Krištafu líta 2002.