PRIMERI MODULOV PROFILES


Moduli PROFILES projekta (nerecenzirani osnutki). [Modules of the PROFILES project (non-peer-reviewed versions)]

BIOLOGIJA [BIOLOGY]

Kakšen je pomen čutil v našem življenju? [What meaning do senses have in our lives?]

Povzetek [Abstract]

PROFILES učni modul »Kakšen je pomen čutil v našem življenju?« obravnava čutila kot naše senzorje ali inštrumente, preko katerih smo v stiku s svetom, ki nas obdaja in o njem pridobivamo informacije. Obravnava povezanost čutil z živčevjem. V modulu bodo učenci spoznali katere vrste čutil ima človek. Modul obravnava zgradbo očesa ter povezavo med zgradbo in delovanjem le tega. Modul s pomočjo modelov predstavi očesne strukture, zgradbo očesnega zrkla, zgradbo mrežnice ter nastanek slike na mrežnici in v možganih. Znotraj modula se vsebina osredotoča na obravnavo bolezni in poškodbe očesa. Poleg tega pa modul obravnava tudi načine korekcije vida. Modul obravnava tudi osnovni princip delovanja ravnotežnega organa in njegovo vlogo, zgradbo in delovanje slušnega organa v povezavi z nevarnostmi poškodb le tega ter načine preprečevanja poškodb in bolezni čutila za sluh in čutila za ravnotežje.

[PROFILES module »What meaning do senses have in our lives?« deals with senses as our sensors or instruments that connect us with our outer world; with them we collect information about it. The module addresses the subject of senses and nerve system connections and also types of senses that humans have. The vision sense is further addresses – eye structure and the link with functioning is given. With the help of models eye structure, structure of eyeball, structure of retina and formation of an image on the retina and in the brain is presented. In addition, eyes damages and injuries are given some attention. Possibilities of vision corrections are presented, too. In the module also the sense of hearing is given also regarding the basic principles of the balancing organ; the role, structure and working of the hearing organ are presented. The subject also refers threats of damages and prevention of injuries of hearing and balance organs.]
Modul [Module]Kakšen je pomen čutil v našem življenju?

Ali sem del vesolja? [Am I a part of the universe?]

Povzetek [Abstract]

PROFILES učni modul “Ali sem del vesolja?” obravnava kožo kot največji človeški organ; njeno zgradbo, naloge, predvsem pa obravnava kožo kot mejo med organizmom in okoljem. V drugi učni uri modul obravnava kožo kot čutilo in sicer kot čutilo za mraz, toploto, bolečino in tip. Prav tako razkriva zakaj se potimo, zakaj nam je mraz oz. razlaga termoregulacijsko vlogo kože. Modul v tretji učni uri obravnava kožo kot organ, ki je občutljiv na zunanje vplive – UV žarke.

[PROFILES module »Am I a part of the universe?« deals with skin as the biggest human organ; its structure, functions, and mostly refers to skin as a border between the organism and the environment. In the second lesson, the skin is presented as a sense – a sense for cold, heat, pain and touch. It also gives us information about why we sweat, why are we could – explanation on the thermo regulative function of the skin is given. At the end the skin as an organ sensible to outer influences, e.g. UV rays, is presented. ]
Modul [Module]Ali sem del vesolja?

KEMIJA [CHEMISTRY]

Se segreje ali ohladi? [Does it heat or cool?]

Povzetek [Abstract]

VAUK/PROFILES modul “SE SEGREJE ALI OHLADI?” obravnava Kemijske reakcije kot snovne in energijske spremembe. Učenci bodo z učenjem v skupinah in z delom z različnimi viri spoznali kriterije po katerih lahko trdijo, da je potekla kemijska reakcija ter kakšne vrste kemijskih reakcij poznamo glede na spremembe temperature. S skupinskim eksperimentalnim delom bodo utrjevali eksperimentalno-raziskovalni pristop. Z diskusijo znotraj skupine učenci odgovorijo na zastavljena vprašanja.

[The module »Does it heat or cool?« deals with chemical reactions in terms of changes of parts or energy. With working in groups and with different sources students will learn the criteria for deciding that a chemical reaction has been progressed; as well as what types of chemical reactions we know regarding the changes in temperature. With a group experimental work, they will upgrade their approach to experimental and research work. With a group discussion students answer given questions. ]
Modul [Module] - Se segreje ali ohladi? - navodila za učitelje
- Se segreje ali ohladi? - navodila za učence

Kje se kopamo poleti? [Where do we swim in the summer?]

Povzetek [Abstract]

VAUK/PROFILES modul “Kje se kopamo poleti?” obravnava fizikalno-kemijske lastnosti snovi (halogeni in njihove spojine), ki nam omogočajo, da mokre ceste pozimi ne poledenijo pri temperaturah, ki niso globoko pod temperaturo zmrzišča vode. Dijaki bodo z učenjem v skupinah spoznali fizikalno-kemijske lastnosti teh snovi in njihovih spojin, z načrtovanjem eksperimentalnega dela utrjevali eksperimentalno-raziskovalni pristop dela ter na osnovi opažanj in razlag na ravni delcev sklepali kakšne so kemijske lastnosti teh snovi. Z argumentirano diskusijo znotraj skupine dijaki odgovorijo na zastavljeno vprašanje v naslovu učnega modula.

[The module “Where do we swim in the summer?” deals with physicochemical characteristics of substances (halogens and their compounds) that enable the wet streets in winter not to ice at temperatures that are not highly below the freezing point of water. With working in a group, students will learn physicochemical characteristics of these substances and their compounds, with planning their experimental work upgrade their experimental and research approaches and on grounds of observation and explanations on the particle level conclude what are the chemical characteristics of these substances. With an argumentative group discussion, students answer the question given in the module title.]
Modul [Module]- Kje se kopamo poleti? - navodila za učitelje
- Kje se kopamo poleti? - navodila za učence

FIZIKA [PHYSICS]

Zakaj se potiti, če se da z orodji narediti? [Why should I sweat if it can be done with machines?]

Povzetek [Abstract]

PROFILES modul Zakaj se potiti, če se da z orodji narediti? nas popelje v svet enostavnih orodij, ki nam olajšajo delo in jih uporabljamo vsakodnevno, a ne vemo točno, ali se delo pri tem zmanjša ali ne. Orodja so učna tema s področja dela in energije pri fiziki. V okviru modula učenci tako spoznajo vzvod, klanec in škripec ter spremembe energije zaradi opravljenega ali prejetega dela. Usvojijo, da z orodji dela ne zmanjšamo, ampak ga olajšamo, ker je potrebna človeška sila manjša. Ob koncu modula morajo biti učenci morajo sposobni argumentirati odločitev izbire najprimernejša orodja pri danem opravilu.

[PROFILES module Why should I sweat if it can be done with the tools? leads us into the world of simple machines used by everyone without knowing why the work with them is easier. Machines are a physics topic related to work and energy. The module presents the lever, the pulley and the slope. Students gain knowledge that a machine makes it easier for people to do work, which means that the person using human strength needs less force. At the end of the module students should be able to decide and justify the choice of the machine for a given task.]
Modul [Module]Zakaj se potiti, če se da z orodji narediti?

Upornost, tok in napetost – bratci iz iste hiše? [Resistance, current and voltage - brothers from the same house?]

Povzetek [Abstract]

PROFILES modul Upornost, tok in napetost – bratci iz iste hiše? se nanaša na pomembno spoznanje, da so količine električni tok, napetost in upor povezane z zvezo, ki ji pravimo Ohmov zakon. Omenjeni zakon ima pomembno vlogo, kajti v skladu z njim lahko načrtujemo električna vezja in razumemo dogajanje v električnih elementih. Učenci v modulu preko eksperimentov spoznanjo, za katere lemente Ohmov zakon velja in za katere ne. Naučijo se tudi prebrati upornost upornika na podlagi barvne kode.

[PROFILES module Resistance, current and voltage - brothers from the same house? refers to the fact that the quantities electric current, voltage and resistance are related, their relationship is described by Ohm’s law. Taking into account Ohm's law one can design electrical circuits and understand the behavior of different electric elements. The module also presents the limitations of Ohm's law for different electric elements. Students also learn to use resistor color code.]
Modul [Module] Upornost, tok in napetost – bratci iz iste hiše?

NARAVOSLOVJE [GENERAL SCIENCE]

Ali sem res cel orkester? [Can I be a whole orchestra?]

Povzetek [Abstract]

V VAUK/PARSEL modulu z naslovom »Ali sem res lahko cel orkester?« bodo učenci, ki so se že seznanili s teoretičnimi osnovami zvoka, preizkusili svoje znanje na praktičnem primeru. Ob poznavanju lastnosti zvoka in predvidevanju, kaj se zgodi z zvokom, če glasbilo večamo ali manjšamo, bodo učenci samostojno oblikovali glasbilo. Vsak član skupine bo izdelal svoje glasbilo. V nadaljevanju se bodo učenci naučili zaigrati skladbico. Modul se zaključi s krajšim koncertom celotnega oddelka.

[In the module "Can I be a whole orchestra?" students, who already have basic theoretical knowledge on sound, address their knowledge in practical work. By knowing characteristics of sound and being able to predict what happens with the sound if we enlarge musical instruments or we make them smaller. Every member of the group will make his/her own instrument. Than they will learn how to play a song. Module ends with a short concert of the whole orchestra.]
Modul [Module]- Ali sem res cel orkester?

Joj boli me glava. Kako naj si čim hitreje pomagam? [Ouch, my head hurts. How can I help myself the quickest way?]

Povzetek [Abstract]

V modulu »Joj boli me glava. Kako naj si čim hitreje pomagam?« smo preoblikovale in na naš učni načrt prilagodile dve že obstoječi PARSEL enoti (Fizzy Bublles – Gazirani mehurčki in Ice Cube – Ledene kocke) (naravoslovje, 2013). Z raziskovalnim pristopom poučevanja sedmošolcev v heterogenih skupinah razvijemo sposobnost samostojnega eksperimentiranja. Pozorni smo na natančno branje besedila, pravilno uporabo pripomočkov in učence spodbujamo h kritičnem presojanju rezultatov izpeljanih poskusov. Učenci si v tej učni enoti – modulu pridobijo znanje o raztopinah in njihovih lastnostih. Spoznajo tudi nekatere najenostavnejše zakonitosti in tudi lastnosti nekaterih zdravil. Z raziskovanjem učenci na koncu vedo veliko o raztopinah in znajo odgovoriti ter utemeljiti zakaj bi raje vzeli eno in ne drugo zdravilo proti glavobolu.

[In the module »Ouch, my head hurts. How can I help myself the quickest way?« we modyfied and adapted to our curriculum two of already existing PARSEL units (Fizzy Bublles and Ice Cub, general science, 2013). With a research-based teaching of seventh grade students in heterogeneous groups, we develop skills of independent experimenting. Our focus is on accurate text reading, correct use of utilities and motivating students for critical assessment of results of undertaken experiments. In this learning unit – module, students gain knowledge on solutions and their properties. They also get to know some basic principles and properties of some medicine. And the end with the use of research students know a lot about solutions and know how to answer and argument why they would rather take this medicine for a head ache and not the other.]
Modul [Module]- Joj boli me glava. Kako naj si čim hitreje pomagam?

MODULI ŠTUDENTOV 2012/2013

V tabeli so moduli, ki so jih pripravili študentje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. (Gradivo ni recenzirano.)

Naravoslovje

- Kje se skrivajo živali?
- Koliko kapljic lahko prihraniš?
- Zakaj ločevati?
- Koliko iger se lahko spomniš?
- Ali je lahko svetlobe preveč?
- Zakaj ladja ne potone?
- Koliko električne energije porabijo aparati?
- So papirnate brisačke res iz dreves?
- Kako kajenje vpliva na naše zdravje?
- Zakaj je javni promet kul?
Kemija- Zakaj sadje diši bolje kot zelenjava?
- Zakaj se lahko z uporabo različnih čistil zastrupimo?
- Zakaj se poveča število mehurčkov v gazirani pijači, ko dodamo limono?
- Kopalnica - stalni boj proti vodnemu kamnu, ali bo limonin sok pomagal?
- Kaj povezuje sončno kremo in CFC pline?
- Kako pripraviti odlične mavrične koktajle za zabavo?
- Kaj nam prinaša plinovod Južni tok?
Obogatitvene dejavnosti za nadarjene- Kakšno vodo lahko pijemo?

MODULI ŠTUDENTOV 2013/2014

V tabeli so moduli, ki so jih pripravili študentje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. (Gradivo ni recenzirano.)

Kemija - Ali nam je domača kuhinja lahko v pomoč, ko nas piči osa?
- Kaj imata skupnega halogeni element in ščitnica?
- Ali je lahko kovina nevarna?
- Ali lahko postanemo odvisni od kofeina?
- Očisti srebrnino doma in ji povrni sijaj.
- Kako lahko očistimo umazanijo v kopalnici?
- Zakaj moram jesti pomarančo, limono, črni ribez, kivi,…?
- Kako bi odstranili železo iz koruznih kosmičev, ki jih jeste za zajtrk?
- Vino z vonjem po gnilih jajcih?
- Pomagaj Maticu: Kaj je uničilo verigo na njegovem kolesu?
- Kaj povzroči nastanek zelene barve okrog rumenjaka v trdo kuhanih jajcih?
- Zakaj lahko sol pozimi prepreči avtomobilsko nesrečo?
- Sladkor ali sol?
- Ali lahko pridelamo ananasovo vino?
- Kako znanje kemije pripomore k ustvarjanju v kuhinji?

MODULI ŠTUDENTOV 2015/2016

V tabeli so moduli, ki so jih pripravili študentje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. (Gradivo ni recenzirano.)

Kemija - Ali bi lahko morsko vodo uporabili kot vir energije?
- Ali etanol res vpliva na učinek tople grede?
- Ali lahko nadomestimo kupljena čistila?
- Dober obrok brez nadležne zgage?
- Fotografski konec?
- Jelenova sol namesto pecilnega praška?
- Kaj je v gasilniku da je gašenje učinkovito?
- Kaj vsebuje razvijalec za lase?
- Kako se ogreti s pomočjo kemije?
- Odpadna voda kaj je to?
- Prepoznaš različne vrste soli?
- Se bom raztopil če bo deževalo?
- Sladke pijače sladkorne bombe?
- Veš zakaj propadajo rastline?
- Zakaj je sosedova hortenzija rožnate barve?
- Zakaj so ognjemeti tako barviti?
Naravoslovje - Kako lahko uredimo zmešnjavo v lončku?

MODULI ŠTUDENTOV 2016/2017

V tabeli so moduli, ki so jih pripravili študentje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. (Gradivo ni recenzirano.)

Kemija - Ali je jedilni kis res tako kisel?
- Ali poznam plastiko?
- Ali se vse spreminja?
- Ali veš koliko delcev vsebuje zrno kuhinjske soli?
- Je priprava karamela res tako preprosta?
- Je v našem življenju več kislih ali bazičnih snovi?
- Kaj imajo skupnega sveče in ogljikovodiki?
- Kaj lahko uporabim v domači kuhinji ob prehladu in zamašenem nosu?
- Kaj predstavlja koščica v kakiju?
- Kaj pričara čarobnost ognjemetu?
- Kaj se skriva v deodorantu?
- Kaj storiti, ko doma zmanjka mila?
- Kako bi preprečili rjavo obarvanje narezanega sadja?
- Kako pozdraviti zob z globokim kariesom?
- Kako preprečiti nesrečo?
- Kako sladkor in sol vplivata na delovanje kvasovk_končna verzija?
- Kako zdravi so oreščki?
- Kam je izginila luža?
- Kozarec umit in še vedno nečist?
- Vegetarijanstvo zdrav način življenja ali le modna muha?
- Zakaj jajca med pečenjem zakrknejo?
- Zakaj nastane piskajoči zvok pri kemijski reakciji med železom in žveplom?
- Zakaj nastanejo na kolesu rdečerjave pikice?
- Zakaj se listi jeseni obarvajo?
- Zakaj se pri kemijskih reakcijah sprošča svetloba?
- Zakaj vode iz jedrske elektrarne ne smejo spuščati v naravo?
- Zakaj zaznavamo toploto ob gorenju?
- Zakaj žvečilni gumi po žvečenju izgubi sladkost?

MODULI ŠTUDENTOV 2017/2018

V tabeli so moduli, ki so jih pripravili študentje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. (Gradivo ni recenzirano.)

Kemija - Ali alkohol negativno vpliva na človeka?
- Ali barvanje las škodi lasem?
- Ali lahko telo gradi mišice tudi brez mesa?
- Ali nam je domača kuhinja lahko v pomoč pri eksperimentiranju?
- Ali so sveče strupene?
- Iz česa je dežnik?
- Kaj izbrati - orehe ali arašide?
- Kako iz morske vode dobimo kuhinjsko sol?
- Kako nam pomaga znanje kemije pri gašenju požara?
- Kako nastane kamen v vinskem sodu?
- Kofein, poživilo ali droga?
- Mešanje čistil – dobra ali usodna ideja?
- Priljubljena pijača Coca - cola?
- Zakaj lahko s Coca-colo učinkovito očistim WC školjko?
- Zakaj školjke šumijo?

MODULI ŠTUDENTOV 2018/2019

V tabeli so moduli, ki so jih pripravili študentje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. (Gradivo ni recenzirano.)

Kemija - Kaj se tako sveti?
- Zakaj so ognjemeti različno obarvani?
- Česa Matej ne sme pogreti v mikrovalovni pečici?
- Kaj se je zgodilo s kovanci?
- Zakaj vžigalica zagori?
- S čim mi je mama razkužila rano?
- Zakaj pride do kislega dežja?
- Ali lahko s steklenim kozarcem ugasnemo svečo?
- Ali kopanje v bazenih škoduje zdravju?
- Kje se srečujemo z ogljikovimi spojinami v vsakdanjem življenju?
- Ali baterija res lahko uniči elektronsko napravo?
- Zakaj se moje kolo spreminja?
- Kako ugotovimo kakšna je trdota vode in zmehčamo trdo vodo?
- Kaj je beli prah, ki ga v gimnastiki uporabljajo za posip rok?

MODULI ŠTUDENTOV 2019/2020

V tabeli so moduli, ki so jih pripravili študentje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. (Gradivo ni recenzirano.)

Kemija - Zakaj je limonada kislega okusa?
- Zakaj Dwayne Johnson uživa aminokisline?
- Kako nastanejo kapniki v podzemlju?
- Zakaj je ognjemet raznobarvna eksplozija?
- Zakaj se slabo počutim?
- Ali je bioplastika rešitev za problem onesnaževanja s plastiko?
- Ali je čiščenje brez kemikalij zares mogoče?
- Kako v Sečoveljskih solinah pridobivajo sol?
- Kako si lahko sami pomagamo če nas ugrizne mravlja ali opeče kopriva?
- Zakaj postane voda, v kateri raztapljamo milo, motna?
- Je moj kristal res meteorit?
- Zakaj nam šunko v trgovini vedno zavijejo v povoščen papir?
- Ali lahko alpsko mleko med segrevanjem eksplodira?
- Kdo je najboljši prijatelj vode v boju proti umazaniji?
Vabimo vas k sodelovanju pri projektu:

Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju
in izobraževanju z naravoslovjem.

Projekt se izvaja v sodelovanju z:
Univerza v Ljubljani Pedagoška Fakulteta Seventh Framework Programme European Union
SEDMI OKVIRNI PROJEKT 5.2.2.1 – SiS-2010-2.2.1, Sporazum št.: 266589