Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti

Projekt je potekal v sodelovanju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani s podjetjem  Logarska dolina, d. o. o. (upravljalec Krajinskega parka Logarska dolina).

 

V zadnjih desetletjih smo priča hitremu upadanju biotske pestrosti. Leta 1993 je z uveljavitvijo Konvencije o biološki raznovrstnosti ohranjanje biotske pestrosti preraslo tudi v pomembnejšo politično temo, a to negativnih trendov ni zaustavilo. Na Svetovnem vrhu za Zemljo leta 1992 v organizaciji Združenih narodov so podali globalno pobudo Agenda 21, ki predstavlja koncept trajnostnega razvoja, ki je mišljen kot zbir dejavnosti, usmerjenih v zadovoljevanje sedanjih potreb brez ogrožanja zmožnosti bodočih generacij za zadovoljevanje svojih potreb. Izobraževanje ima eno bistvenih vlog pri tem - dvig nivoja znanja in okoljske zavesti v javnosti.

 

Obravnavano projektno območje (Solčavsko, Logarska dolina) je gospodarsko slabo razvito, vendar ima dobro ohranjeno naravo in bogato kulturno dediščino, ki je širše prepoznavna kot Solčavsko in Krajinski park Logarska dolina. Na projektnem območju si sodelujoče podjetje prizadeva razvijati trajnostni turizem, ki bo obiskovalce in domačine osveščal in usmerjal k ohranjanju narave, biotske pestrosti in trajnostni rabi naravnih virov. Nedvomno je razvoj destinacij trajnostnega turizma v vzponu, vendar zahteva premišljeno strategijo in strokovno podporo, ki v kadrovsko podhranjenem projektnem območju ne zadostuje.

 

Poleg tega pri pedagoškem delu na visokošolski ravni prepogosto ugotavljamo, da študentom primanjkuje kvalitetnih priložnosti za opravljanje praktičnega usposabljanja, ki je predvsem pomembno za osmišljanje študija. Problem ostaja pomanjkljivo sodelovanje med visokošolskimi zavodi in gospodarstvom; študenti redko sodelujejo tudi pri organiziranju neformalnih oblik izobraževanja, ki jih pogosto organizirajo različni subjekti s področja gospodarstva.

 

Tako je bil cilj projekta oblikovati didaktična, interaktivna gradiva za šolsko mladino, ki obravnavajo vsebine o naravni in kulturni dediščini, trajnostni rabi naravnih virov, biotski pestrosti in o Natura 2000 na projektnem območju. S tem je želel visokošolski zavod podpreti naravovarstvena in izobraževalna prizadevanja podjetja ter hkrati omogočiti študentom razvoj specifičnih kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj.

 

Tekom projekta so študentke preko različnih dejavnosti (analiziranje različnih virov, delo v podjetju oz. spoznavanje območja, kjer deluje podjetje ter analiza obstoječega stanja turistične ponudbe, sodelovanje pri praktičnem izdelovanju izobraževalnih gradiv …) razvile idejo o nadgradnji trajnostne turistične ponudbe na zavarovanem območju. Dejavnosti so prilagojene tudi za vzgojno-izobraževalne obiske šol, družine, osebe s posebnimi potrebami, starejše, upoštevana so načela trajnosti ter možnosti, ki jih ponuja informacijsko-komunikacijska tehnologija. Tako so bila izdelana naslednja gradiva: Bonton v parku, Dihotomni ključ za prepoznavanje drevesnih vrst po lubju (tudi spletna oblika), Polst plakat, Rinkova učna pot (navodila, učni listi, zabojček z materiali), Botanična sprehajalna pot (navodila za prilagoditve za starejše, družine z mlajšimi otroki in osebe s posebnimi potrebami, priprava dodatnih aktivnosti), interaktivna sestavljanka rastlin in živali območja parka, zgodba o pajku Rinku, slikovna podoba pajka Rinka, posneto besedilo centra z znakovnim jezikom, posneta zgodba o pajku Rinku z znakovnim jezikom ter dodatno spremno in podporno gradivo k posameznim izobraževalnim dejavnostim. Gradiva, vezana na posamezne dejavnosti, so opremljena tudi s QR kodami.

 

Poleg samega snovanja in izdelave gradiv in materialov, so študentke spoznale ter pridobile nove kompetence na področju organizacijskih spretnosti, dela v podjetju, ki ni tipično vezano na pisarno temveč na delo v naravno okolje. Svoje znanje, pridobljeno tekom pedagoškega študija, so poglobile v konkretnih situacijah in konkretnih vsebinah.

 

Nekaj utrinkov projekta.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

  • Kretanje - predstavitveni film in zgodba o Rinku
  • Dodatne aktivnosti - Botanična sprehajalna pot

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri